Gruppe N Psykofarmaka

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppe N Psykofarmaka"

Transkript

1 Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N Psykofarmaka samt demensmidler Skizofreni og lignende sygdomme Fundamentale og karakteristiske ændringer af tænkning og opfattelse, og med et unormalt reaktionsmønster på dette Ukorrigerbare fejlagtige slutninger om den ydre verden Disse tillægges absolut sandhedsværdi af patienten Skizofreni Produktive symptomer: Hallucinationer: hører stemmer (ofte fjendtlige og truende), ser syner, har ejendommelige fysiske oplevelser, tror maden er forgiftet Vrangforestillinger: at man er statsminister Tankeforstyrrelser: ingen logisk rækkefølge, blokering, tror andre kan høre eller stjæle tankerne 1

2 Negative symptomer: Apati, følelsesmæssig forfladigelse Isolerer sig, autistisk Forsømmer sig selv Kognetive forstyrrelser: nedsat opmærksomhed, hukommelse og evne til at planlægge Behandling: Antipsykotisk behandling reducerer symptomerne, afkorter sygdomstiden ved en episode med forværring af en skizofren tilstand, bedrer muligheden for anden behandling (psykoterapi, social rehabilitering mv.) samt forhindrer psykotiske tilbagefald. Behandlingen er symptomatisk ( dæmper kun symptomerne) og symptomerne vender i reglen tilbage, hvis behandlingen ophører, evt. først efter flere måneder. Behandling: Antipsykotisk medicin: De ældre (typiske antipsykotika) er især virksomme på de produktive symptomer De nyere (atypiske antipsykotika) er også virksomme overfor de negative symptomer Samtaleterapi: Forsøge at øge selvværdsfølelse, selvforståelse, give øget initiativ. Har ringe effekt på de produktive symptomer Sociale foranstaltninger, rehabilitering: Væresteder, undervisning, fritid, boligforhold Fysisk aktivitet - ernæring 2

3 Fysisk aktivitet? Mennesker med psykiske lidelser er i gennemsnit i dårligere fysisk form end den øvrige befolkning. Dette skyldes sandsynligvis fysisk inaktivitet Fysisk inaktivitet medfører sandsynligvis øget risiko for udvikling af depression For den mentalt sunde motionist vil regelmæssig fysisk træning medføre øget velvære, mere energi og bedre søvn Ved lette til moderate former for depression er der en vis dokumentation for effekten af fysisk aktivitet, som derfor kan supplere eller erstatte anden behandling Ved paniklidelse, generaliseret angstlidelse, skizofreni, kroniske smertetilstande, somatiseringslidelse og alkoholafhængighed/misbrug foreligger tillige en vis dokumentation af behandlingseffekt Forskellige former for fysisk aktivitet har ligeværdig psykologisk effekt Sundhedsstyrelsens retningslinjer Før start på behandling med antipsykotiske lægemidler skal der foreligge viden om patientens blodtryk, blodsukker og kolesteroltal. Patienten skal vejes, måles, have udregnet BMI og evt. have undersøgt hjertet. Behandling bør kun ske på en klar og entydig indikation ( begrundelse/årsag) Lægemidlerne bør kun ordineres efter personlig kontakt mellem læge og patient. 3

4 Der er kun sjældent faglige begrundelser for at behandle med flere antipsykotiske lægemidler samtidigt. Det kan ikke anbefales at behandle med både antipsykotiske lægemidler og sove- og nervemedicin samtidigt. Antipsykotiske lægemidler fra gruppen 2.generationsmidler bør som hovedregel anvendes til nye patienter og til ældre Ved udskrivelse af sygehus Overlægen har ansvaret for at der udarbejdes en udskrivningsaftale, der indgås mellem patienten, lægen samt øvrige relevante parter eks. distriktspsykiatri, praktiserende læge, sociale myndigheder mv. Hvis patienten ikke vil medvirke til en udskrivningsaftale er det overlægens ansvar at der udarbejdes en koordineringsplan mellem sygehus, praktiserende læge og relevante myndigheder. Mani & depression affektive lidelser, Bipolar lidelse Symptomer: Mani: opstemthed, aggression, irritabilitet. Sover mindre, overaktiv, men ukoncentreret og rastløs Depression: tilbagetrukket, dyb håbløshed, søvnbesvær, alle funktioner i kroppen er nedsat Behandling Medicin: Mani: Antipsykotiske midler / litium Depression: Antidepressive midler / litium Samtaleterapi og rehabilitering Elektroshock-behandling 4

5 Depressioner Ved depressioner lider patienten af sænket stemningsleje, reduceret energi og aktivitetsniveau Evnen til at glæde sig, føle interesse og koncentration er nedsat, og en udtalt trætbarhed og træthed er almindelig selv efter den mindste anstrengelse Almindeligvis er søvnen forstyrret, og appetitten reduceret Selvfølelsen og selvtilliden er svækket, og selv i de milde former er forestillinger om skyld og værdiløshed ofte til stede Det forsænkede stemningsleje forandrer sig ikke fra dag til dag, varierer ikke med omstændighederne og kan ledsages af tab af interesse og lystfølelse, opvågning om morgenen flere timer tidligere end vanligt, depression som er værst om morgenen, udtalt psykomotorisk hæmning, indre uro, appetitløshed, vægttab og tab af libido Manier Stemningslejet er hævet så det ikke harmonerer med patientens situation. Det kan variere fra bekymringsløs jovialitet til næsten ukontrollerbar opstemthed Opstemtheden ledsages af øget energi, som fører til overaktivitet, talepres og nedsat søvnbehov Opmærksomheden kan ikke fastholdes, og personen lader sig let distrahere Selvfølelsen er ofte øget, med grandiositet og overdreven selvtillid Tab af normale sociale hæmninger kan føre til adfærd som er letsindig, dumdristig eller upassende og atypisk for personen Vrangforestillinger (almindeligvis storhedsforestillinger (megalomani)) eller hallucinationer (almindeligvis stemmer, som taler direkte til patienten) er til stede, eller stemningslejet er så hævet, den overdrevne motoriske aktivitet og tankeflugt er så ekstrem, at personen er uforståelig eller utilgængelig for vanlig kommunikation Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler Generaliseret angst, panikangst og angsttilstande behandles primært med antidepressive lægemidler Psykiatriske tilstande, der behandles med benzodiazepiner, og hvor behandlingen er påbegyndt i psykiatrisk regi, skal fortsætte som specialistbehandling og ikke overgå til fortsat behandling i almen praksis. 5

6 Til personer, der har udviklet fysisk afhængighed efter længere tids brug af benzodiazepiner, skal der iværksættes nedtrapning. Døgndosis reduceres med % med 1 2 ugers interval Psykofarmaka Midler mod psykoser (antipsykotika) Midler mod depression (antidepressiva) Stemningsstabiliserende - Litium Angstdæmpende / beroligende (anxiolytika) Sovemidler (hypnotika) Fordele - ulemper 6

7 Midler mod psykoser (antipsykotika) 1. Generations præparater (typiske): Lavdosis: Fluanxol, Serenase, Orap Middeldosis: Cisordinol / Clopixol, Trilafon, Stemetil, Neulactil Højdosis: Truxal, Nozinan, Buronil, Dipiperon 2. Generations præparater (atypiske): Dopamin-receptor selektive: (Dogmatil), Solian, Amisulprid Mellemgruppe: Risperdal, Invega, Zeldox / Geodon, Serdolect Receptor-uspecifikke: Leponex, Zyprexa, Seroquel / Alzen 3. Generations præparater (atypiske): Partiel dopamin-agonist: Abilify Midler mod psykoser - depotformer Handelsnavn 1. Generation 2. Generation Intervaller (Cisordinol Acutard) x 2 dage Cisordinol Depot / Clopixol Depot x 14 dage Trilafon Dekanoat x 14 dage Serenase Dekanoat x 14 dage Fluanxol Depot x 14 dage Xeplion x 14 dage Rispolept Consta x 14 dage Zypadhera x 14 dage Indikation & virkning Indikation: Skizofreni, psykose tilstande, mani, delirium Virkning: Antipsykotisk, til negative & produktive symptomer Beroligende og sløvende Bør ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling af demens ikke bruges til demente. 7

8 Bivirkninger Motoriske (ekstrapyramidale) Parkinson-symptomer, tardive dyskinesier (BLM-syndrom), akut dystoni, akatisi Hormonelle - prolaktinstigning Mælkeproduktion, brystspænding, menstruationsforstyrrelser, seksuel dysfunktion, nedsat kønshormoner & fertilitet Autonome (fra selvstyrende nervesystem) Mundtørhed, øget mundvand, forstoppelse, vandladningsbesvær, svimmelhed, træthed, puls, sveden, kvalme, hovedpine... Metabolisk syndrom (vægtøgning & diabetes) Psykiske Sløvhed, følelses-fladhed, inaktivitet, dæmpede sanser Bivirkninger - 1. generation Motorisk Prolaktin Autonome Vægt Berolige Orap ++ ++(+) + + (+) Fluanxol ++ ++(+) Serenase Trilafon (+) +(+) ++ Cisordinol (+) ++ Buronil (+) ++(+) Truxal (+) ++(+) Nozinan Bivirkninger - 2. generation Motorisk Prolaktin Autonome Vægt Berolige Dogmatil +(+) +++ (+) + + Solian +(+) ++(+) (+) + + Risperdal +(+) ++(+) +(+) +(+) + Invega +(+) ++ +(+) +(+) + Serdolect (+) (+) Zeldox +(+) + + (+) +(+) Zyprexa + + +(+) Seroquel (+) + +(+) ++ Leponex Abilify (+)

9 Bivirknings - medicin Antiparkinson-midler Lysantin, Akineton, Kemadrin Indikation: Medikamentel fremkaldt parkinsonisme Har kort halveringstid! Bivirkninger: Mundtørhed, svimmelhed, forstoppelse, akkomodationsbesvær Midler mod depression (antidepressiva) Tricykliske antidepressiva (TCA): Saroten / Amitriptylin, Noritren, Anafranil, Imipramin, Sinquan Selektiv serotonin genoptags-hæmmere (SSRI): Citalopram / Cipramil / Seropram - Cipralex / Seroplex / Esertia Fontex / Fluoxtin / Flutin - Fevarin - Sertralin / Zoloft Seroxat Noradrenalin & specifik serotonin-antidepressiva (NaSSA): Remeron, Mirtin, Combar, Tolvon, Tolmin Vibeke Rønnebech - København marts 2012 Indikationer: Moderat til svær depression, atypisk depression, TCA: Neurologiske, kroniske smerter SSRI: panikangst, social fobi, OCD, posttraumatisk stress, spiseforstyrrelser NASSA: ikke andre kendte Virkninger: Stemningsløftende (efter 3-4 uger) Psykomotorik, reducerer apati (efter 2-4 dage) Angstdæmpende, evt. sløvende OBS: selvmordsrisiko!! Bivirkninger: Mundtørhed, forstoppelse, konfusion, synsforstyrrelser, puls, blodtryk, sløvhed, vandladningsbesvær, vægtøgning. Lidt færre bivirkninger ved SSRI og NASSA end ved TCA men også en smule mindre effektfuldt. 9

10 Seponerings-syndrom Kan optræde: fra dage op til 3 uger efter ophørt behandling Tricykliske antidepressiva (TCA): Symptomer: Kvalme, opkast, diarré, angst, uro, søvnforstyrrelser, bevægeforstyrrelser Selektiv serotonin genoptags-hæmmere (SSRI): Symptomer: Influenza-lignende, angst, depression, selvmordstanker, impulsadfærd, koncentrationsbesvær Litiumsalte - stemningsstabiliserende Litiumkarbonat, Litarex (depot) Indikation: bipolare affektive lidelser Terapeutisk ved mani, profylaktisk ved mani & depression (Unipolar affektiv lidelse: som tillægsbehandling) Virkningsmekanisme: ej klarlagt Bivirkninger: Kvalme, rysten, hyppig vandladning, tørst, diarré, øget vægt, lavt stofskifte, psoriasisudbrud. Interaktioner: Vanddrivende, blodtrykssænkende & NSAID hæmmer udskillelse Andre stemningsstabiliserende Antiepileptika: Virker sløvende/beroligende Carbamazepin: Karbamazepin, Tegretol, Trimonil R. Oxcarbazepin: Trileptal, Apydan Valproat: Delepsine, Deprakine, Orfiril Lamotrigin: Lamictal 10

11 Angstdæmpende Benzodiazepiner Antidepressiva (SSRI & SNRI) Azapironer (Buspiron) (Svag angstdæmpende virkning, indsætter efter 2-4 uger, ikke vanedannende, egnet til langtidsbehandling) Antipsykotika (i lav dosis) Antihistaminer (Atarax, især hvis der i øvrigt er allergi, meget mavesyre eller kvalme) Antiepileptika (især Lyrica) Betablokkere (især ved kropslige angst-symptomer som høj puls & rysten, situationsnervøsitet & social fobi) Benzodiazepiner-har forskellige halveringstider! Diazepam: Stesolid, Hexalid, Apozepam Oxazepam: Alopam, Oxapax, Oxabenz Nitrazepam: Apodorm, Pacisyn Alprazolam: Tafil, Alprox Midazolam: Dormicum Bromazepam: Lexotan, Broman Chlordiazepoxid: Risolid, Klopoxid Flunitrazepam: Flunipam Clonazepam: Rivotril Clobazam: Frisium Triazolam: Halcion Benzodiazepiner Virkninger: Angstdæmpende (anxiolytisk) Søvnfremkaldende (hypnotisk) Mod kramper (antiepileptisk) Muskelafslappende Bivirkninger: Afhængighed (fysisk, psykisk), tilvænning, døsighed konfusion, koncentrationsbesvær, apati, svimmelhed. 11

12 Søvnen Vi sover ⅓ af livet!! Voksnes behov: 6-10 timer 3 hovedfaser: Overfladisk søvn Dyb søvn Rekreation, fysisk genopbyggelse ( blodtryk & puls - fedt & blodsukker - væksthormon) Drømmesøvn (REM-søvn) Betydning for kreativitet & hukommelse Søvnregulation Det indre ur i hjernen regulerer signalstoffers vekslende aktivitet over døgnet: Dopamin, serotonin, noradrenalin (aktiverende stoffer) falder om aftenen GABA (dæmpende stof) stiger om aftenen Melatonin ( mørkehormonet ) er højt om aftenen & lavt om dagen Kortisol (stresshormon eller vækkehormon ) er højt om morgenen & lavt om aftenen Sovemidler (hypnotika) Benzodiazepiner Benzodiazepin-lignende: Imovane / Imozob, Stilnoct / Zonoct (Bindes til andre proteiner på receptorer end benzodiazepiner) Virkning: Forkorter indsovningstid, nedsætter antallet af opvågninger & øger samlet søvntid. Nedsætter dyb søvn & drømmesøvn! Bivirkninger: (Mest udtalte for benzodiazepiner) Kvalme, opkast, diarré, døsighed, svimmelhed, konfusion, hang over, smagsforstyrrelser, mundtørhed. 12

13 Markedsførte sovemidler Handelsnavn Indholdsstof Halveringstid (t.) Benzodiazepiner: Generisk navn Halveringstid Nitrazepam, Apodorm, Pacisyn Nitrazepam Flunipam Flunitrazepam Pronoctan Lormetazetam Midazolam, Dormicum Midazolam 1,5-6,5 Halcion Triazolam 2-4 Benzodiazepin-lignende: Imovane, Imozop, Imoclone Zopiclon 5-7 Stilnoct, Zonoct, Nimadorm Zolpidem 2-3 Søvn-regulerende hormon Circadin Virkningmekanisme: Virker som det naturligt forekommende hormon melatonin Udskillelse af det naturlige melatonin: Styres af det indre ur & dagslys via øjets nethinde Reduceres med alderen, hvorfor virkningen af Circadin kun har kunnet påvises hos personer over 55 år Indikation: Kortvarigt mod søvnløshed & dårlig søvnkvalitet hos personer over 55 år Bivirkninger: sjældent, evt. døsighed, kraftesløshed Gode råd til at sove godt Behageligt sovemiljø, 18 C - 19 C Respekter dit indre ur - fast sovetid Fysisk aktivitet 30 min. dagligt Slap af 1 time før sovetid Godt måltid sidst på dagen, men ikke sent om aftenen Undgå stimulerende drikke (kaffe, the, kakao, cola) Alkohol kan bidrage til indsovning, men fører til hyppige opvågninger & urolig søvn Undgå skiftende arbejdstider, der giver gennemsovningsproblemer!! HUSK søvnbehovet aftager med alderen Sovemidler reserveres til specielle situationer 13

14 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Midler mod demens 2 grupper: Til let til middelsvær demens: Aricept = Memac Exelon = Prometax Reminyl Til svær demens: Ebixa Der er ikke tydelige forskelle mellem præparaternes effekt Der er dokumentation for at de forsinker demensudviklingen i ca. 6 mdr muligvis mere Er ikke tilskudsberettigede efter almindelige tilskudsregler. Speciallæge kan søge enkelttilskud der gives i 15. mdr, og evt. kan forlænges 14

15 Pris pr. tablet før tilskud: kr. pr. stk. Bivirkninger: Oftest gastroentestinale: Kvalme, opkastning, diarre kan ofte undgås ved langsom dosisøgning 10 % af pt. Får uacceptabelt mange bivirkninger Vibeke Rønnebech - København marts 2012 Sundhedsstyrelsen anbefaler: Før skema over placering af medicinske plastre Der er mange utilsigtede hændelser med plastre! 15

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 10 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler. Det

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 1281 Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner Viggo Rask Kragh Jørgensen I denne artikel gennemgår en praktiserende læge historien bag brug af benzodiazepiner og

Læs mere

Medicinafhængighed. Information og rådgivning. Sove- og nervemedicin

Medicinafhængighed. Information og rådgivning. Sove- og nervemedicin Medicinafhængighed Information og rådgivning Sove- og nervemedicin Udgivet af BenzoRådgivningen Landsforeningen Sind 2010 Redaktion Kirsten Midtgaard og Michael Lodberg Olsen Grafisk design: Kommunikationsbureauet

Læs mere

PsykiatriFondens Psykofarmakakursus. Del 1 Introduktion Psykosemedicin. Ved overlæge Jes Gerlach

PsykiatriFondens Psykofarmakakursus. Del 1 Introduktion Psykosemedicin. Ved overlæge Jes Gerlach PsykiatriFondens Psykofarmakakursus Del 1 Introduktion Psykosemedicin Ved overlæge Jes Gerlach Psykiske sygdomme Hyppigere end vi tror Noget af det værste der findes Livet opleves gennem det psykiske vindue

Læs mere

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Medikamentel behandling af angst og søvnforstyrrelser Hvad er et rationelt brug af benzodiazepiner? Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Benzodiazepiner 13

Læs mere

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Grafisk tilrettelæggelse og foto: SOLOMET Graphic solutions www.solomet.dk Forord Gennem flere år har der

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 495 Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II Viggo Rask Kragh Jørgensen En praktisk indfaldsvinkel til forbrugsreduktion Få praktiserende læger ved så meget om

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Forebyggelse & Depression

Forebyggelse & Depression Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren

Indlægsseddel: information til brugeren Indlægsseddel: information til brugeren Risperidon Krka 0,5 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 1 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 2 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 3 mg

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Unge med skizofreni vigtigheden af tidlig intervention. Charlotte Emborg Overlæge Klinik for unge med skizofreni (OPUS) Psykiatrisk Hospital i Århus

Unge med skizofreni vigtigheden af tidlig intervention. Charlotte Emborg Overlæge Klinik for unge med skizofreni (OPUS) Psykiatrisk Hospital i Århus Unge med skizofreni vigtigheden af tidlig intervention Charlotte Emborg Overlæge Klinik for unge med skizofreni (OPUS) Psykiatrisk Hospital i Århus Hvad siger patienter og pårørende? To fokusgruppeinterviews

Læs mere

Søvn, søvnforstyrrelser og psykiske lidelser

Søvn, søvnforstyrrelser og psykiske lidelser Søvn, søvnforstyrrelser og psykiske lidelser September 2014 Lone Baandrup, 1. res.læge, phd, postdoc Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning Psykiatrisk Center Glostrup Normal søvn Normalitet omfatter

Læs mere

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Generaliseret angst Udarbejdet af: Christer Allgulander, docent, Karolinska Institutet, Sverige Professor Lars Kessing, speciallæge i psykiatri, Danmark Redigeret

Læs mere

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Videndeling og budskaber fra Lægemiddelindustriforeningens konference 4. juni 2013 Juli 2013 Indledning Psykiske

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I PSYKIATRI asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd af Asma Bashir fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Fokus. Folketinget har gjort regning uden vært. Psykiske sygdomme. Behandlingsgarantien hænger i en tynd tråd. Søvn afgør depressives helbredelse

Fokus. Folketinget har gjort regning uden vært. Psykiske sygdomme. Behandlingsgarantien hænger i en tynd tråd. Søvn afgør depressives helbredelse Psykiske sygdomme Nyhedsmagasin om forebyggelse og behandling Fokus magasinet 50.000 syge venter ti år på en diagnose Normal levealder: 77,6 år Patienter med skizofreni: 60 år Side 8 Patienter med skizofreni

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 1 februar 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere