Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie"

Transkript

1 Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende projektopgave på kontaktpersonuddannelsen, der afholdes af CVU Storkøbenhavn, og er planlagt i samarbejde med Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, 8. kontor. Uddannelsesforløbet omfatter 90 undervisningstimer samt en afsluttende projektopgave. Yderligere oplysninger om uddannelsen ved henvendelse til Lone Larsen Opgaven er også et godt eksempel på anvendelse af en del af en program-teori som grundlag for en sådan undersøgelse. Undersøgelsen er tilrettelagt som en virkningsevaluering. Virkningsevaluering bygger på formulerede forestillinger om hvordan en bestemt indsats virker. Disse forestillinger fremstilles i en programteori, der giver en forklaring på, hvordan en bestemt indsats tænkes omsat til resultater. I programteorien dannes antagelser om sammenhængen mellem indsats og effekt. Virkningsevalueringen er en undersøgelse af disse antagelser. Denne opgave er et eksempel på et minicasestudie, der er gennemført på 6 dage incl. undervisning i metode. Dataindsamling sker på en dag. Der er tre hold interviewere, som taler med henholdsvis beboere, personale i Hus 10 og øvrige, der var til stede på dagen. I rapporten er samlet hovedrapport plus et bilag med Rusmiddelpolitikken og et med de bearbejdede data. 1

2 Alkoholpolitik Afdækning af beboere og personalets viden om og holdninger til alkoholpolitikken 1. Indledning: Formålet med vores projekt er at undersøge om alkoholpolitikken i hus 10 og på Lindegården, virker efter hensigten. Denne er at alkoholforbruget ikke må præge og påvirke miljøet i huset, at beboerne ikke er synligt påvirkede og kan passe deres forpligtelser i huset, samt kan indgå i relationer med andre beboere. At huset og Lindegården praksis altid fungerer i en behagelig atmosfære. En forudsætning for dette er at afdække om personale og beboere har en viden om alkoholpolitikken, samt efterlever denne. Det vi undersøger blandt beboer og personale er: Kender de alkoholpolitikken/reglerne? Bliver de efterlevet? Er reglerne gode nok? Skal de evt. ændres? Er der informeret godt nok? 2. Præsentation af programteori Alkoholpolitikken/regler i hus 10 og alkoholpolitikken/regler på Lindegården til fest (analyseenheden) På baggrund af disse alkoholpolitikker vil vi gerne undersøge om hensigten med reglerne stemmer overens med hvad der sker i den daglige praksis i hus 10 og på Lindegården til fest. Regler vedrørende alkohol til hverdag i Hus 10 Målgruppe Bruger Personale Aktivitet - Vi vejleder om, at der må nydes alkohol på fællesområdet i begrænset omfang. - Vi vejleder om, at der må nydes alkohol på egen stue. - Vi sælger øl i begrænset omfang. - Vi bortviser boboere ved adfærd til egen stue. - Ved personalemøder stiller vi spørgsmål om, hvordan alkoholpolitikken fungerer. 2

3 - Ved beboermøder stiller vi spørgsmål om, hvordan alkoholpolitikken fungerer. Resultat - At, beboerne får en fælles forståelse af husets alkoholregler. - At, imødekomme beboernes ønske om at kunne købe øl i huset. - At, skærme beboeren selv og genskabe en rar stemning i fællesområdet. - For at få input om, om alkoholpolitikken skal ændres. - For at få input om, om alkoholpolitikken skal ændres Regler vedrørende alkohol til fest i hus 10 Målgruppe Bruger Personale Aktivitet - Tilbyder beboerne 2 genstande under maden. - Tilbyder beboere i antabusbehandling alkoholfrie drikke. - Bortviser beboere ved adfærd. - Personalet nyder én genstand sammen med beboerne, hvis de har lyst. Resultat - For at imødekomme beboerens ønsker om at nyde alkohol ved festlige lejligheder. - For at skærme beboeren selv og bevare en god stemning. - For at skabe en god stemning. - Være gode rollemodeller. 3

4 Regler vedrørende alkohol til fester på hele institutionen. Målgruppe Aktivitet beboere - Vi sælger alkohol uden restrektioner. - Ved adfærd kontaktes personalet fra beboernes hus. - Bortviser beboere ved adfærd. - Ved gentagelser får beboeren karantæne. personale - Personalet nyder én genstand sammen med beboerne, hvis de har lyst. Resultat - For at imødekomme beboerens ønsker om at nyde alkohol ved festlige lejligheder. - For at skærme beboeren selv og bevare en god stemning. - For at skabe en god stemning. - Være gode rollemodeller 4

5 3. Dataindsamling. Vores udgangspunkt var, at interviewe beboere og personale om deres viden og holdninger til Hus 10`s regler omkring alkohol. Samt Lindegårdens alkoholregler ved fællesarrangementer. Ved denne undersøgelse vil vi prøve, at finde ud af om praksis modsvarer husets intentioner og regler i forbindelse med alkohol. Samt om disse står mål med Lindegårdens overordnede alkoholpolitik. Vores dataindsamling har bestået af interviews med beboere og personale i Hus 10 og resten af Lindegården. Interviewene havde en varighed på ca. 10 min. pr. deltager i undersøgelsen. Vi delte os i 3 grupper à 2 personer. Gruppe 1 interviewede beboerne i Hus 10. (bilag 1) Gruppe 2 interviewede personalet i hus 10. (bilag 2) Gruppe 3 interviewede beboere og personale i andre huse, værksteder, administrationen o. lign. (bilag 3) Bilag 4: Rusmiddel politik for beboere på Lindegården og Holme. 5. Konklusion: Vi vælger at opdele vores konklusioner i 3 afsnit, da vores interviews omhandler alkoholpolitikker indenfor 3 kategorier: til hverdag i Hus 10, til fest i Hus 10 og fællesarrangementer på Lindegården. Til hverdag i Hus 10: Alle beboere og personale er bekendt med at der må købes 2 genstande daglig fra kl. 12. Nogle beboere er godt tilfredse med denne ordning, mens andre gerne ville kunne købe mere og en enkelt synes det både er godt og skidt. Blandt personalet er der også uenighed omkring salg af øl. Yderligere må der nydes alkohol på fællesområderne i Hus 10. På trods af at beboerne er uenige om alkoholreglerne, har de dog alle en fælles forståelse for, at de ovennævnte regler overholdes. Vedr. adfærd i forbindelse med alkohol, har alle beboere oplevet konsekvensen i form af bortvisning til egen bolig og alle synes at denne regel fungerer godt. Ved gentagne adfærd fra beboernes gæster gives der karantæne. Dette er beboerne tilfredse med. Hvorvidt den rare stemning gennemoprettes i forbindelse med bortvisning, afhænger meget af den enkelte situation. Hvis personalet griber tidligt ind i konflikten, genoprettes den rare stemning, men får konflikten lov til at udvikle sig, isolerer beboerne sig på egne stuer. Undersøgelsen viser at der er stor usikkerhed både blandt beboere og personale omkring alkoholreglerne. Information og formidling er ikke optimal og derfor svær at håndtere i dagligdagen. Nogle beboere mener ikke de er blevet direkte informeret om reglerne og er ikke bekendt med deres egen medbestemmelsesret. 5

6 For at fjerne denne usikkerhed bør personalet blive bedre til at informere om alkoholpolitikken, både til beboere og nyt personale. På personalemøder er det vigtig at alkoholpolitikken bliver diskuteret, så alle har en fælles holdning, uden nødvendigvis at være enige! Til beboermøder bør personalet lave en dagsorden der tydeliggør, at det er alkoholpolitikken, der er til diskussion. På denne måde bliver beboerne bekendt med deres medbestemmelse. Til fest i Hus 10: Der er tilfredshed blandt beboere og personale om udskænkning af 2 genstande og alkoholfrie drikke til fest. Alle personaler er enige om, at de bortviser ved adfærd, dette bekræfter beboerne. Som tidligere nævnt er det vigtigt at personalet griber hurtigt ind i konflikter, da det dermed er nemmere at bibeholde den rare stemning. Til fest oplever både beboere og personale, at der er overvejende enighed om alkoholreglerne for beboerne. Formentlig skyldes dette, at der før festmiddagen orienteres om antal genstande til hver enkelt beboer. Flertallet af beboerne ser personalet som gode rollemodeller ved festlige lejligheder. En enkelt svarede dog nej, med et smil på læben. Personalet er overordnet enigt om, at det er acceptabelt at nyde alkohol ved fester. Nogle mener det skaber en bedre stemning, at personalet deltager på lige fod med beboerne. Dog er der lidt uenighed om, hvorvidt man er en god rollemodel i denne situation. Igen bør dette tages op til debat på et personalemøde. Fest på hele Lindegården: Med hensyn til fællesarrangementer på hele institutionen er der stor usikkerhed omkring den fælles alkoholpolitik. Alle beboere synes det er helt i orden at der kan købes alkohol i ubegrænsede mængder. Blandt personalet er der stor uenighed om dette. Ved konflikter er der usikkerhed om konsekvenser fra begge sider. Ikke alle personaler bruger bortvisning og karantæne som konsekvens. Dog har både beboer og personaler oplevet at personer er blevet bortvist og fået karantæne. Der hersker stor tvivl om, hvem der har myndighed/pligt til at bortvise el give karantæne. Her er det specielt øvrigt personale (altså personale der ikke er ansat i husene), som er usikre. Det ville gøre det lettere, hvis der var nogle klare retningslinjer fra ledelsen på Lindegården, som alle er bekendt med. Så der ikke hersker tvivl om proceduren ved bortvisning. Det kunne evt. være et punkt på Lindegårdens fællesmøder. 6

7 Bilag Rusmiddelpolitik for beboere på Holme - Lindegården Formål: At sikre et sundt, trygt og udviklende miljø for alle på Lindegården. At agere tydeligt, åbent og aktivt i arbejdet med afhængighedsproblematikker. At sikre den enkelte hjælp og støtte til at løse problematikker forbundet med afhængighed. Principper: Handel med illegale stoffer accepteres ikke på Holme - Lindegården. Hvis en beboer har problemer med euforiserende stoffer eller anden afhængighed, indledes et målrettet motivationsarbejde. Når en beboer er motiveret for at arbejde med sin stof- eller alkoholafhængighed, skal der udformes en handleplan som støtte til afvikling af det aktuelle problem. Ved: handel med euforiserende stoffer besiddelse af euforiserende stoffer indtagelse af euforiserende stoffer skal der omgående foretages anmeldelse til politiet. Beboere og personale i hvert enkelt hus eller område udformer i samarbejde en alkoholpolitik, som forventes respekteret af den enkelte. Mindst 3 huse på Lindegården skal kunne tilbydes en bolig i et misbrugsfrit miljø. At bo i et misbrugsfrit hus betyder, at beboerne skal leve op til princippet om ikke at misbruge. Dette betyder: At man ikke kan være misbruger af euforiserende stoffer At alkoholforbruget ikke må præge/påvirke miljøet i huset At man skal kunne passe de almindelige forpligtelser i huset At man ikke må virke synligt påvirket At man kan indgå i relationer med andre beboere

8 Bilag 1 Spørgsmål ang. Alkohol til hverdag i hus 10 Spørgsmål: Svar fra datakilder: Argumentation: Resultatformulering i relation til CHECK Er du blevet informeret om husets alkohol regler? 2 beboere svarer nej 1 svarer ja. Alle personaler svarer ja. Ikke alle beboere føler at de har fået en ordentlig information. Personalet skal blive bedre til at informere nye beboere om alkohol regler ved indflytning og det skal løbende tages op på beboermøde Ved du, hvor mange genstande du må købe her i huset og fra hvornår? Ved du, hvor meget du må drikke i fællesområdet? Hvordan har du det med, at der kan købes alkohol i huset? Hvordan har du det med, at der kan nydes alkohol i huset? Oplever du, at der er enighed blandt jer beboere i forhold til alkoholreglerne? Både beboere og personale svarer ja. 2 beboere svarer ja mens 1 svarer 2 genstande og personalet svarer ja. Beboer svarer, at det både er godt og skidt Personalet er generelt ambivalent, mens en enkelt mener det er en dårlig ide. 2 beboere svarer at det er en god ide, mens 1 svarer at det ikke altid er rart. Personalet mener generelt at det er ok, en enkelt mener at et evt. misbrug bliver mere åbenlyst Alle beboere svarer nej. 4 personaler svarer ja, 1 svarer nogle vil gerne købe mere. Alle bb. Svarer ja, mens alle personaler uddyber svarer med at der pt. må købes 2 genstande efter kl. 12. Beboerne virker ikke til at være klar over at det er adfærden der er af afgørende. Personalet uddyber svarerne med at det er adfærden der sætter begrænsningen. Både beboere og personale virker ambivalente omkring dette Både beboere og personale mener at det er ok, hvis det er på et fornuftigt plan. Beboerne er klar over at de ikke har ens holdning til reglerne, mens et flertal at personalet ikke er klar over denne uenighed. Både beboere og personaler ved hvor mange genstande man må købe og tidspunkt Beboerne er ikke klar over hvad der er afgørende for, hvor meget der må drikkes på fællesområdet Der er stor uenighed både blandt beboere og personale, hvorfor dette bør tages op. Det er ok at der kan nydes alkohol i huset. Selvom der er en vis uenighed blandt beboerne, så indordner de sig under de fælles regler Kender du konsekvensen, hvis du bliver beruset og dermed til gene for dine medbeboere? 2 beboere svarer ja og en nej. Alle personaler svarer ja Kun en enkelt beboer kender ikke konsekvensen. Alle personaler er klar over at konsekvensen er bortvisning. Det kunne være nødvendigt at ridse reglerne op løbende, både på beboermøder og til hver enkelt.

9 Oplever du, at beboer eller gæster bortvises ved Hvad synes du om, at der gives karantæne til gæster der gentagne gange har udvist Alle beboere svarer ja. Alle personaler siger ja til at de bortviser. Både beboere og personale synes det er fornuftigt. Alle har oplevet bortvisning pga adfærd. Alle synes at det er en god idé at give karantæne ved gentagne gange at have udvist adfærd Her er der stor enighed. Her er der stor enighed. Oplever du, at den rare stemning genoprettes, hvis nogen er blevet bortvist? Oplever du, at der er enighed blandt personalet i forhold til alkoholreglerne? Oplever du, at alkohol reglerne bliver taget op på beboermøder? Oplever du, at du har indflydelse på alkohol reglerne i huset? Bliver dit ønske om alkohol i huset opfyldt? Har du stillet spørgsmål til alkoholpolitikken til personalemøder? Har du oplevet at få ændret noget vedr. dette? 2 beboere svarer ja 1 svarer nej. 3 personaler svarer ja og 2 svarer indimellem, det afhænger af om der bliver grebet tidligt nok ind. 1 bb. svarer ja og en anden svarer, at han ikke tror at der er enighed og en tredje tror, at personalet er imod det. 4 personaler svarer ja, mens en ikke mener at der er enighed. 1 bb svarer ja, 2 bb svarer nej. Alle personaler svarer ja Alle bb. Svarer nej. Alle personaler svarer ja. 1 bb svarer nej, 1 svarer ja og 1 svarer ikke altid. Alle personaler svarer at det ofte bliver drøftet på personalemøder. Alle personaler svarer ja. Resultatet afhænger meget af hvor længe konflikten har været. Personalet er overvejende enig i alkoholreglerne, men sådan opfattes det ikke blandt beboerne. Der kan herske tvivl om hvorvidt nejsigerne deltager i beboermøderne, da alle personaler svarer ja. Der kan også være tvivl om personalet er gode nok til at formidle budskabet omkring alkoholregler. Det ser ud til, at de adspurgte beboere ikke er klar over deres medbestemmelsesret. Her er beboerne ikke enige. Spørgsmålet omkring alkoholpolitikken er hele tiden til debat blandt personalet. Alkoholpolitikken er løbende til debat Hvis den e adfærd bliver standset i tide, har det den rette effekt. Hvis ikke, er det meget svært, at genoprette den gode stemning. Her bør personalet formidle en fælles holdning. Informationen omkring beboermødernes indhold kunne gøres bedre Her kunne personalet blive bedre til at formidle beboernes medbestemmelsesret Mere information omkring medbestemmelsesretten. Dette sker løbende. Dette sker løbende.

10 Spørgsmål ang. Fester i hus 10 Bilag 2 Spørgsmål: Svar fra datakilder: Argumentation: Resultatformulering i relation til check: Er du blevet informeret om husets alkohol regler ved festlige lejligheder? Beboere:1 svarer nej, 1 svarer ja, og 1 svarer delvis. Personalet: 4 svarer ja og 1 svarer nej, ikke Hverken blandt beboere eller personale er der fælles forståelse af alkoholreglerne ved fester Hvis alle skal have en fælles forståelse, skal der laves en anden fremgangsmåde. Hvad synes du om, at der tilbydes 2 genstande ved festlige lejligheder i huset? specielt Beboere: 3 svarer ja. Personalet: 5 svarer at det er ok eller passende. Her er der enighed blandt begge grupper Da alle kender til reglerne omkring alkohol til fester i huset, er dette fyldestgørende. Hvad synes du om, at der tilbydes alkoholfrie drikke ved festlige lejligheder i huset? Bliver dit ønske omkring alkohol til fest i huset opfyldt? Beboere: 3 svarer at det er ok Personalet: 3 svarer at det ok og 2 svarer at det er godt at der bliver tænkt på beboere i antabusbehandling Beboere: 2 svarer ja og 1 svarer nej Her er der enighed blandt begge grupper Her er beboerne ikke helt enige. Måske er der beboere, der gerne vil have det anderledes Da alle synes, at det er en god ide, at der serveres alkoholfrie drikke til festerne, er dette fyldestgørende. Da alle ikke får deres ønsker opfyldt, kan der måske ændres i reglerne. Kender du konsekvensen, hvis du bliver beruset og dermed til gene for dine medbeboere? Beboere: 1 svarer ja, 2 svarer nej Personale: 5 svarer ja, de ved der er en konsekvens Her er beboerne ikke helt lige så klar over konsekvensen af deres adfærd ved beruselse. Personalet derimod kender alle konsekvenserne. Her er der grundlag for, at beboerne skal orienteres bedre omkring konsekvenserne af deres e adfærd. Bortviser du beboer eller gæster ved Personale: 4 svarer ja, men at det ikke har været nødvendigt, 1 svarer ja Alle adspurgte personaler, ville hvis nødvendigt, bortvise beboere med uheldig adfærd. Her ser aftalerne ud til at fungere.

11 Oplever du, at beboer eller gæster bortvises ved Beboere: 3 svarer ja Beboerne oplever at der bortvises ved Her ser reglerne omkring bortvisning er forstået af alle adspurgte. Oplever du, at den rare stemning genoprettes, hvis nogen er blevet bortvist? Oplever du, at der er enighed blandt personalet i forhold til alkoholreglerne? Beboere: 2 svarer ja, 1 svarer ja, men ikke altid Personale: 2 svarer ved ikke, 1 svarer at det er ikke sket, 1 svarer at det er svært at genoprette, 1 svarer at nogen gange lykkedes det, andre gange ikke. Beboere: 3 svarer ja, Personalet: 1 svarer ja generelt, 4 svarer ja Her er der uenighed omkring om der bliver ro eller ej, dette glæder både blandt beboere og personale. Her er der enighed, både blandt beboere og personale. Hvis den e adfærd bliver standset i tide, har det den rette effekt. Hvis ikke, er det meget svært, at genoprette den gode stemning. Her ser aftalerne ud til at fungere. Oplever du personalet som gode rollemodeller? Beboere: 1 svarer nej, og 2 svarer ja Her ser beboerne ikke ens på personalet som rollemodeller. Her kunne være grundlag for at få en dialog med beboerne omkring emnet. Mener du det er i orden, at personalet nyder alkohol med beboerne ved festlige lejligheder? Mener du det er med til, at skabe en god stemning? Mener du personalet er en god rollemodel når man nyder alkohol sammen med beboerne? Personale: 2 svarer både ja og nej, 1 svarer ja, i begrænset omfang, 1 svarer ja, 1 svarer at det kan det være, men ok med sodavand Personalet: 3 svarer ja, 1 svarer at det kan sodavand også gøre, 1 svarer at det skaber en ligeværdighed og god stemning Personale: 1 svarer både ja og nej, 1 svarer vurderer fra gang til gang, 1 svarer ja, 2 svarer afhænger af situationen. Her hersker der tvivl blandt personalet om, hvad der er acceptabelt. Her er der enighed om at det er med til at skabe en god stemning. Her er der en lille uenighed omkring personalet som rollemodeller. Her kunne være grundlag for at få en dialog omkring emnet. Her ser det ud til at fungere.. Her kunne være grundlag for at få en dialog omkring emnet.

12 Bilag 3 Spørgsmål ang.: fester på hele Lindegården Spørgsmål: Svar fra datakilder: Argumentation: Resultatformulering i relation til check: Er du blevet informeret om institutionens alkohol regler? Beboere: 2 svar nej, 2 svarer ja Personale: 6 svarer ja, 3 svarer nej, 1 svarer at hun kun er informeret om personalet Her er det ikke alle der er informeret om alkoholpolitikken. Her skal der gøres en indsats omkring informationen, både blandt beboere og personalet. Hvad synes du om, at man kan købe alkohol i ubegrænset mængder ved festlige lejligheder på institutionen? Kender du konsekvensen, hvis du bliver beruset og dermed til gene for dine medbeboere? Bortviser du beboer eller gæster ved Oplever du, at beboer eller gæster bortvises ved Beboere: 2 svarer ok, 2 svarer ok, selv om de er på antabus. Personale: Personale: 2 synes ja, 5 svarer at det er en dårlig ide, 1 svarer at det ikke burde være ubegrænset, 1 svarer både godt og skidt, 1 svarer at det ikke er i orden. Beboere: 3 svarer nej og 1 svarer ja. Personale: 6 svarer ja, 3 svarer nej, og 1 svarer ikke helt. Personale: 4 svarer ja, 2 svarer nej, 1 svarer måske, 1 svarer helst ikke-situationsbestemt, 1 svarer forsøger at tale fornuft, 1 svarer at det må være personalet fra husene der må gøre det. Beboere: 3 svarer nej og 1 svarer ja Beboerne synes at det er helt i orden, Personalet er meget uenige. Hovedparten af beboerne er ikke klar over konsekvenserne. Blandt personalet er der utalt uenighed. Her er stor forskellighed blandt adspurgte personaler. Der er kun 1 der har oplevet en bortvisning, og her blev det gennemført. Her er et behov for en dialog blandt personalet. Her er der grundlag for, at ridse reglerne op igen, både for beboere og personale. Da de adspurgte personaler ikke arbejder i egne huse ved disse arrangementer, kan retningslinjerne tydeliggøres ovenfra. Det kan være svært at vide, om der er et behov for, at gøre yderligere tiltag, da det sker så sjældent, at der bortvises ved fester.

13 Oplever du, at den rare stemning genoprettes, hvis nogen er blevet bortvist? Beboere: 2 svarer ja, 1 svarer nej, 1 svarer at det er trist med bortvisning. Personale: 6 svarer ja, 2 svarer ved ikke, 2 svarer at det er afhængig af situationen. Her kan vi konkludere at der blandt beboere er delte meninger. Personalet har forskellige opfattelser omkring bortvisninger. her skal personalet blive bedre til, at få vendt stemningen, og få bedre redskaber til dette. Giver du karantæne til beboere der gentagne gange har udvist Hvad synes du om, at der gives karantæne til beboere der gentagne gange har udvist Oplever du, at der er enighed blandt personalet i forhold til alkoholreglerne? Oplever du personalet som gode rollemodeller? Personale: 3 svare ja, 3 svarer nej, 1 svarer at det har jeg ikke hørt om, 1 svarer kan ikke gøre det, 1 svarer at det har jeg endnu ikke prøvet, 1 svarer at det har jeg ikke kompetence til. Beboere: 2 svarer ok, 2 har ikke svaret Beboere: 3 svarer ja, 1 svarer nej. Personale: 4 svarer ja, 4 svarer nej, 1 svarer ved ikke, 1 svarer at personalet respekterer fælles beslutninger Her er der ikke enighed omkring karantæneregler. Blandt de beboere der har svaret, er der enighed. Der er udpræget uenighed både blandt beboere og personalet om, hvorvidt personalet kender alkoholreglerne. Da de adspurgte personaler ikke arbejder i egne huse ved disse arrangementer, kan retningslinjerne tydeliggøres ovenfra. Da beboerne er enige om, at der skal gives karantæne, er det fyldestgørende. Her er det vigtigt at drøfte dette på personalemødet, så beboerne oplever, at personalet handler ens. Beboere: 4 svarer ja Beboerne er helt enige. Da beboerne oplever personalet som gode rollemodeller, er det fyldestgørende.

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Bachelorprojekt opgave.

Bachelorprojekt opgave. Bachelorprojekt opgave. Indsatte inklusion i samfundet. Studerende: Kersti Møldrup Pedersen Studienummer: 145425 Skole: PGE10F, VIA University College Pædagoguddannelsen, Campus Horsens Vejleder: Marlene

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere