Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie"

Transkript

1 Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende projektopgave på kontaktpersonuddannelsen, der afholdes af CVU Storkøbenhavn, og er planlagt i samarbejde med Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, 8. kontor. Uddannelsesforløbet omfatter 90 undervisningstimer samt en afsluttende projektopgave. Yderligere oplysninger om uddannelsen ved henvendelse til Lone Larsen Opgaven er også et godt eksempel på anvendelse af en del af en program-teori som grundlag for en sådan undersøgelse. Undersøgelsen er tilrettelagt som en virkningsevaluering. Virkningsevaluering bygger på formulerede forestillinger om hvordan en bestemt indsats virker. Disse forestillinger fremstilles i en programteori, der giver en forklaring på, hvordan en bestemt indsats tænkes omsat til resultater. I programteorien dannes antagelser om sammenhængen mellem indsats og effekt. Virkningsevalueringen er en undersøgelse af disse antagelser. Denne opgave er et eksempel på et minicasestudie, der er gennemført på 6 dage incl. undervisning i metode. Dataindsamling sker på en dag. Der er tre hold interviewere, som taler med henholdsvis beboere, personale i Hus 10 og øvrige, der var til stede på dagen. I rapporten er samlet hovedrapport plus et bilag med Rusmiddelpolitikken og et med de bearbejdede data. 1

2 Alkoholpolitik Afdækning af beboere og personalets viden om og holdninger til alkoholpolitikken 1. Indledning: Formålet med vores projekt er at undersøge om alkoholpolitikken i hus 10 og på Lindegården, virker efter hensigten. Denne er at alkoholforbruget ikke må præge og påvirke miljøet i huset, at beboerne ikke er synligt påvirkede og kan passe deres forpligtelser i huset, samt kan indgå i relationer med andre beboere. At huset og Lindegården praksis altid fungerer i en behagelig atmosfære. En forudsætning for dette er at afdække om personale og beboere har en viden om alkoholpolitikken, samt efterlever denne. Det vi undersøger blandt beboer og personale er: Kender de alkoholpolitikken/reglerne? Bliver de efterlevet? Er reglerne gode nok? Skal de evt. ændres? Er der informeret godt nok? 2. Præsentation af programteori Alkoholpolitikken/regler i hus 10 og alkoholpolitikken/regler på Lindegården til fest (analyseenheden) På baggrund af disse alkoholpolitikker vil vi gerne undersøge om hensigten med reglerne stemmer overens med hvad der sker i den daglige praksis i hus 10 og på Lindegården til fest. Regler vedrørende alkohol til hverdag i Hus 10 Målgruppe Bruger Personale Aktivitet - Vi vejleder om, at der må nydes alkohol på fællesområdet i begrænset omfang. - Vi vejleder om, at der må nydes alkohol på egen stue. - Vi sælger øl i begrænset omfang. - Vi bortviser boboere ved adfærd til egen stue. - Ved personalemøder stiller vi spørgsmål om, hvordan alkoholpolitikken fungerer. 2

3 - Ved beboermøder stiller vi spørgsmål om, hvordan alkoholpolitikken fungerer. Resultat - At, beboerne får en fælles forståelse af husets alkoholregler. - At, imødekomme beboernes ønske om at kunne købe øl i huset. - At, skærme beboeren selv og genskabe en rar stemning i fællesområdet. - For at få input om, om alkoholpolitikken skal ændres. - For at få input om, om alkoholpolitikken skal ændres Regler vedrørende alkohol til fest i hus 10 Målgruppe Bruger Personale Aktivitet - Tilbyder beboerne 2 genstande under maden. - Tilbyder beboere i antabusbehandling alkoholfrie drikke. - Bortviser beboere ved adfærd. - Personalet nyder én genstand sammen med beboerne, hvis de har lyst. Resultat - For at imødekomme beboerens ønsker om at nyde alkohol ved festlige lejligheder. - For at skærme beboeren selv og bevare en god stemning. - For at skabe en god stemning. - Være gode rollemodeller. 3

4 Regler vedrørende alkohol til fester på hele institutionen. Målgruppe Aktivitet beboere - Vi sælger alkohol uden restrektioner. - Ved adfærd kontaktes personalet fra beboernes hus. - Bortviser beboere ved adfærd. - Ved gentagelser får beboeren karantæne. personale - Personalet nyder én genstand sammen med beboerne, hvis de har lyst. Resultat - For at imødekomme beboerens ønsker om at nyde alkohol ved festlige lejligheder. - For at skærme beboeren selv og bevare en god stemning. - For at skabe en god stemning. - Være gode rollemodeller 4

5 3. Dataindsamling. Vores udgangspunkt var, at interviewe beboere og personale om deres viden og holdninger til Hus 10`s regler omkring alkohol. Samt Lindegårdens alkoholregler ved fællesarrangementer. Ved denne undersøgelse vil vi prøve, at finde ud af om praksis modsvarer husets intentioner og regler i forbindelse med alkohol. Samt om disse står mål med Lindegårdens overordnede alkoholpolitik. Vores dataindsamling har bestået af interviews med beboere og personale i Hus 10 og resten af Lindegården. Interviewene havde en varighed på ca. 10 min. pr. deltager i undersøgelsen. Vi delte os i 3 grupper à 2 personer. Gruppe 1 interviewede beboerne i Hus 10. (bilag 1) Gruppe 2 interviewede personalet i hus 10. (bilag 2) Gruppe 3 interviewede beboere og personale i andre huse, værksteder, administrationen o. lign. (bilag 3) Bilag 4: Rusmiddel politik for beboere på Lindegården og Holme. 5. Konklusion: Vi vælger at opdele vores konklusioner i 3 afsnit, da vores interviews omhandler alkoholpolitikker indenfor 3 kategorier: til hverdag i Hus 10, til fest i Hus 10 og fællesarrangementer på Lindegården. Til hverdag i Hus 10: Alle beboere og personale er bekendt med at der må købes 2 genstande daglig fra kl. 12. Nogle beboere er godt tilfredse med denne ordning, mens andre gerne ville kunne købe mere og en enkelt synes det både er godt og skidt. Blandt personalet er der også uenighed omkring salg af øl. Yderligere må der nydes alkohol på fællesområderne i Hus 10. På trods af at beboerne er uenige om alkoholreglerne, har de dog alle en fælles forståelse for, at de ovennævnte regler overholdes. Vedr. adfærd i forbindelse med alkohol, har alle beboere oplevet konsekvensen i form af bortvisning til egen bolig og alle synes at denne regel fungerer godt. Ved gentagne adfærd fra beboernes gæster gives der karantæne. Dette er beboerne tilfredse med. Hvorvidt den rare stemning gennemoprettes i forbindelse med bortvisning, afhænger meget af den enkelte situation. Hvis personalet griber tidligt ind i konflikten, genoprettes den rare stemning, men får konflikten lov til at udvikle sig, isolerer beboerne sig på egne stuer. Undersøgelsen viser at der er stor usikkerhed både blandt beboere og personale omkring alkoholreglerne. Information og formidling er ikke optimal og derfor svær at håndtere i dagligdagen. Nogle beboere mener ikke de er blevet direkte informeret om reglerne og er ikke bekendt med deres egen medbestemmelsesret. 5

6 For at fjerne denne usikkerhed bør personalet blive bedre til at informere om alkoholpolitikken, både til beboere og nyt personale. På personalemøder er det vigtig at alkoholpolitikken bliver diskuteret, så alle har en fælles holdning, uden nødvendigvis at være enige! Til beboermøder bør personalet lave en dagsorden der tydeliggør, at det er alkoholpolitikken, der er til diskussion. På denne måde bliver beboerne bekendt med deres medbestemmelse. Til fest i Hus 10: Der er tilfredshed blandt beboere og personale om udskænkning af 2 genstande og alkoholfrie drikke til fest. Alle personaler er enige om, at de bortviser ved adfærd, dette bekræfter beboerne. Som tidligere nævnt er det vigtigt at personalet griber hurtigt ind i konflikter, da det dermed er nemmere at bibeholde den rare stemning. Til fest oplever både beboere og personale, at der er overvejende enighed om alkoholreglerne for beboerne. Formentlig skyldes dette, at der før festmiddagen orienteres om antal genstande til hver enkelt beboer. Flertallet af beboerne ser personalet som gode rollemodeller ved festlige lejligheder. En enkelt svarede dog nej, med et smil på læben. Personalet er overordnet enigt om, at det er acceptabelt at nyde alkohol ved fester. Nogle mener det skaber en bedre stemning, at personalet deltager på lige fod med beboerne. Dog er der lidt uenighed om, hvorvidt man er en god rollemodel i denne situation. Igen bør dette tages op til debat på et personalemøde. Fest på hele Lindegården: Med hensyn til fællesarrangementer på hele institutionen er der stor usikkerhed omkring den fælles alkoholpolitik. Alle beboere synes det er helt i orden at der kan købes alkohol i ubegrænsede mængder. Blandt personalet er der stor uenighed om dette. Ved konflikter er der usikkerhed om konsekvenser fra begge sider. Ikke alle personaler bruger bortvisning og karantæne som konsekvens. Dog har både beboer og personaler oplevet at personer er blevet bortvist og fået karantæne. Der hersker stor tvivl om, hvem der har myndighed/pligt til at bortvise el give karantæne. Her er det specielt øvrigt personale (altså personale der ikke er ansat i husene), som er usikre. Det ville gøre det lettere, hvis der var nogle klare retningslinjer fra ledelsen på Lindegården, som alle er bekendt med. Så der ikke hersker tvivl om proceduren ved bortvisning. Det kunne evt. være et punkt på Lindegårdens fællesmøder. 6

7 Bilag Rusmiddelpolitik for beboere på Holme - Lindegården Formål: At sikre et sundt, trygt og udviklende miljø for alle på Lindegården. At agere tydeligt, åbent og aktivt i arbejdet med afhængighedsproblematikker. At sikre den enkelte hjælp og støtte til at løse problematikker forbundet med afhængighed. Principper: Handel med illegale stoffer accepteres ikke på Holme - Lindegården. Hvis en beboer har problemer med euforiserende stoffer eller anden afhængighed, indledes et målrettet motivationsarbejde. Når en beboer er motiveret for at arbejde med sin stof- eller alkoholafhængighed, skal der udformes en handleplan som støtte til afvikling af det aktuelle problem. Ved: handel med euforiserende stoffer besiddelse af euforiserende stoffer indtagelse af euforiserende stoffer skal der omgående foretages anmeldelse til politiet. Beboere og personale i hvert enkelt hus eller område udformer i samarbejde en alkoholpolitik, som forventes respekteret af den enkelte. Mindst 3 huse på Lindegården skal kunne tilbydes en bolig i et misbrugsfrit miljø. At bo i et misbrugsfrit hus betyder, at beboerne skal leve op til princippet om ikke at misbruge. Dette betyder: At man ikke kan være misbruger af euforiserende stoffer At alkoholforbruget ikke må præge/påvirke miljøet i huset At man skal kunne passe de almindelige forpligtelser i huset At man ikke må virke synligt påvirket At man kan indgå i relationer med andre beboere

8 Bilag 1 Spørgsmål ang. Alkohol til hverdag i hus 10 Spørgsmål: Svar fra datakilder: Argumentation: Resultatformulering i relation til CHECK Er du blevet informeret om husets alkohol regler? 2 beboere svarer nej 1 svarer ja. Alle personaler svarer ja. Ikke alle beboere føler at de har fået en ordentlig information. Personalet skal blive bedre til at informere nye beboere om alkohol regler ved indflytning og det skal løbende tages op på beboermøde Ved du, hvor mange genstande du må købe her i huset og fra hvornår? Ved du, hvor meget du må drikke i fællesområdet? Hvordan har du det med, at der kan købes alkohol i huset? Hvordan har du det med, at der kan nydes alkohol i huset? Oplever du, at der er enighed blandt jer beboere i forhold til alkoholreglerne? Både beboere og personale svarer ja. 2 beboere svarer ja mens 1 svarer 2 genstande og personalet svarer ja. Beboer svarer, at det både er godt og skidt Personalet er generelt ambivalent, mens en enkelt mener det er en dårlig ide. 2 beboere svarer at det er en god ide, mens 1 svarer at det ikke altid er rart. Personalet mener generelt at det er ok, en enkelt mener at et evt. misbrug bliver mere åbenlyst Alle beboere svarer nej. 4 personaler svarer ja, 1 svarer nogle vil gerne købe mere. Alle bb. Svarer ja, mens alle personaler uddyber svarer med at der pt. må købes 2 genstande efter kl. 12. Beboerne virker ikke til at være klar over at det er adfærden der er af afgørende. Personalet uddyber svarerne med at det er adfærden der sætter begrænsningen. Både beboere og personale virker ambivalente omkring dette Både beboere og personale mener at det er ok, hvis det er på et fornuftigt plan. Beboerne er klar over at de ikke har ens holdning til reglerne, mens et flertal at personalet ikke er klar over denne uenighed. Både beboere og personaler ved hvor mange genstande man må købe og tidspunkt Beboerne er ikke klar over hvad der er afgørende for, hvor meget der må drikkes på fællesområdet Der er stor uenighed både blandt beboere og personale, hvorfor dette bør tages op. Det er ok at der kan nydes alkohol i huset. Selvom der er en vis uenighed blandt beboerne, så indordner de sig under de fælles regler Kender du konsekvensen, hvis du bliver beruset og dermed til gene for dine medbeboere? 2 beboere svarer ja og en nej. Alle personaler svarer ja Kun en enkelt beboer kender ikke konsekvensen. Alle personaler er klar over at konsekvensen er bortvisning. Det kunne være nødvendigt at ridse reglerne op løbende, både på beboermøder og til hver enkelt.

9 Oplever du, at beboer eller gæster bortvises ved Hvad synes du om, at der gives karantæne til gæster der gentagne gange har udvist Alle beboere svarer ja. Alle personaler siger ja til at de bortviser. Både beboere og personale synes det er fornuftigt. Alle har oplevet bortvisning pga adfærd. Alle synes at det er en god idé at give karantæne ved gentagne gange at have udvist adfærd Her er der stor enighed. Her er der stor enighed. Oplever du, at den rare stemning genoprettes, hvis nogen er blevet bortvist? Oplever du, at der er enighed blandt personalet i forhold til alkoholreglerne? Oplever du, at alkohol reglerne bliver taget op på beboermøder? Oplever du, at du har indflydelse på alkohol reglerne i huset? Bliver dit ønske om alkohol i huset opfyldt? Har du stillet spørgsmål til alkoholpolitikken til personalemøder? Har du oplevet at få ændret noget vedr. dette? 2 beboere svarer ja 1 svarer nej. 3 personaler svarer ja og 2 svarer indimellem, det afhænger af om der bliver grebet tidligt nok ind. 1 bb. svarer ja og en anden svarer, at han ikke tror at der er enighed og en tredje tror, at personalet er imod det. 4 personaler svarer ja, mens en ikke mener at der er enighed. 1 bb svarer ja, 2 bb svarer nej. Alle personaler svarer ja Alle bb. Svarer nej. Alle personaler svarer ja. 1 bb svarer nej, 1 svarer ja og 1 svarer ikke altid. Alle personaler svarer at det ofte bliver drøftet på personalemøder. Alle personaler svarer ja. Resultatet afhænger meget af hvor længe konflikten har været. Personalet er overvejende enig i alkoholreglerne, men sådan opfattes det ikke blandt beboerne. Der kan herske tvivl om hvorvidt nejsigerne deltager i beboermøderne, da alle personaler svarer ja. Der kan også være tvivl om personalet er gode nok til at formidle budskabet omkring alkoholregler. Det ser ud til, at de adspurgte beboere ikke er klar over deres medbestemmelsesret. Her er beboerne ikke enige. Spørgsmålet omkring alkoholpolitikken er hele tiden til debat blandt personalet. Alkoholpolitikken er løbende til debat Hvis den e adfærd bliver standset i tide, har det den rette effekt. Hvis ikke, er det meget svært, at genoprette den gode stemning. Her bør personalet formidle en fælles holdning. Informationen omkring beboermødernes indhold kunne gøres bedre Her kunne personalet blive bedre til at formidle beboernes medbestemmelsesret Mere information omkring medbestemmelsesretten. Dette sker løbende. Dette sker løbende.

10 Spørgsmål ang. Fester i hus 10 Bilag 2 Spørgsmål: Svar fra datakilder: Argumentation: Resultatformulering i relation til check: Er du blevet informeret om husets alkohol regler ved festlige lejligheder? Beboere:1 svarer nej, 1 svarer ja, og 1 svarer delvis. Personalet: 4 svarer ja og 1 svarer nej, ikke Hverken blandt beboere eller personale er der fælles forståelse af alkoholreglerne ved fester Hvis alle skal have en fælles forståelse, skal der laves en anden fremgangsmåde. Hvad synes du om, at der tilbydes 2 genstande ved festlige lejligheder i huset? specielt Beboere: 3 svarer ja. Personalet: 5 svarer at det er ok eller passende. Her er der enighed blandt begge grupper Da alle kender til reglerne omkring alkohol til fester i huset, er dette fyldestgørende. Hvad synes du om, at der tilbydes alkoholfrie drikke ved festlige lejligheder i huset? Bliver dit ønske omkring alkohol til fest i huset opfyldt? Beboere: 3 svarer at det er ok Personalet: 3 svarer at det ok og 2 svarer at det er godt at der bliver tænkt på beboere i antabusbehandling Beboere: 2 svarer ja og 1 svarer nej Her er der enighed blandt begge grupper Her er beboerne ikke helt enige. Måske er der beboere, der gerne vil have det anderledes Da alle synes, at det er en god ide, at der serveres alkoholfrie drikke til festerne, er dette fyldestgørende. Da alle ikke får deres ønsker opfyldt, kan der måske ændres i reglerne. Kender du konsekvensen, hvis du bliver beruset og dermed til gene for dine medbeboere? Beboere: 1 svarer ja, 2 svarer nej Personale: 5 svarer ja, de ved der er en konsekvens Her er beboerne ikke helt lige så klar over konsekvensen af deres adfærd ved beruselse. Personalet derimod kender alle konsekvenserne. Her er der grundlag for, at beboerne skal orienteres bedre omkring konsekvenserne af deres e adfærd. Bortviser du beboer eller gæster ved Personale: 4 svarer ja, men at det ikke har været nødvendigt, 1 svarer ja Alle adspurgte personaler, ville hvis nødvendigt, bortvise beboere med uheldig adfærd. Her ser aftalerne ud til at fungere.

11 Oplever du, at beboer eller gæster bortvises ved Beboere: 3 svarer ja Beboerne oplever at der bortvises ved Her ser reglerne omkring bortvisning er forstået af alle adspurgte. Oplever du, at den rare stemning genoprettes, hvis nogen er blevet bortvist? Oplever du, at der er enighed blandt personalet i forhold til alkoholreglerne? Beboere: 2 svarer ja, 1 svarer ja, men ikke altid Personale: 2 svarer ved ikke, 1 svarer at det er ikke sket, 1 svarer at det er svært at genoprette, 1 svarer at nogen gange lykkedes det, andre gange ikke. Beboere: 3 svarer ja, Personalet: 1 svarer ja generelt, 4 svarer ja Her er der uenighed omkring om der bliver ro eller ej, dette glæder både blandt beboere og personale. Her er der enighed, både blandt beboere og personale. Hvis den e adfærd bliver standset i tide, har det den rette effekt. Hvis ikke, er det meget svært, at genoprette den gode stemning. Her ser aftalerne ud til at fungere. Oplever du personalet som gode rollemodeller? Beboere: 1 svarer nej, og 2 svarer ja Her ser beboerne ikke ens på personalet som rollemodeller. Her kunne være grundlag for at få en dialog med beboerne omkring emnet. Mener du det er i orden, at personalet nyder alkohol med beboerne ved festlige lejligheder? Mener du det er med til, at skabe en god stemning? Mener du personalet er en god rollemodel når man nyder alkohol sammen med beboerne? Personale: 2 svarer både ja og nej, 1 svarer ja, i begrænset omfang, 1 svarer ja, 1 svarer at det kan det være, men ok med sodavand Personalet: 3 svarer ja, 1 svarer at det kan sodavand også gøre, 1 svarer at det skaber en ligeværdighed og god stemning Personale: 1 svarer både ja og nej, 1 svarer vurderer fra gang til gang, 1 svarer ja, 2 svarer afhænger af situationen. Her hersker der tvivl blandt personalet om, hvad der er acceptabelt. Her er der enighed om at det er med til at skabe en god stemning. Her er der en lille uenighed omkring personalet som rollemodeller. Her kunne være grundlag for at få en dialog omkring emnet. Her ser det ud til at fungere.. Her kunne være grundlag for at få en dialog omkring emnet.

12 Bilag 3 Spørgsmål ang.: fester på hele Lindegården Spørgsmål: Svar fra datakilder: Argumentation: Resultatformulering i relation til check: Er du blevet informeret om institutionens alkohol regler? Beboere: 2 svar nej, 2 svarer ja Personale: 6 svarer ja, 3 svarer nej, 1 svarer at hun kun er informeret om personalet Her er det ikke alle der er informeret om alkoholpolitikken. Her skal der gøres en indsats omkring informationen, både blandt beboere og personalet. Hvad synes du om, at man kan købe alkohol i ubegrænset mængder ved festlige lejligheder på institutionen? Kender du konsekvensen, hvis du bliver beruset og dermed til gene for dine medbeboere? Bortviser du beboer eller gæster ved Oplever du, at beboer eller gæster bortvises ved Beboere: 2 svarer ok, 2 svarer ok, selv om de er på antabus. Personale: Personale: 2 synes ja, 5 svarer at det er en dårlig ide, 1 svarer at det ikke burde være ubegrænset, 1 svarer både godt og skidt, 1 svarer at det ikke er i orden. Beboere: 3 svarer nej og 1 svarer ja. Personale: 6 svarer ja, 3 svarer nej, og 1 svarer ikke helt. Personale: 4 svarer ja, 2 svarer nej, 1 svarer måske, 1 svarer helst ikke-situationsbestemt, 1 svarer forsøger at tale fornuft, 1 svarer at det må være personalet fra husene der må gøre det. Beboere: 3 svarer nej og 1 svarer ja Beboerne synes at det er helt i orden, Personalet er meget uenige. Hovedparten af beboerne er ikke klar over konsekvenserne. Blandt personalet er der utalt uenighed. Her er stor forskellighed blandt adspurgte personaler. Der er kun 1 der har oplevet en bortvisning, og her blev det gennemført. Her er et behov for en dialog blandt personalet. Her er der grundlag for, at ridse reglerne op igen, både for beboere og personale. Da de adspurgte personaler ikke arbejder i egne huse ved disse arrangementer, kan retningslinjerne tydeliggøres ovenfra. Det kan være svært at vide, om der er et behov for, at gøre yderligere tiltag, da det sker så sjældent, at der bortvises ved fester.

13 Oplever du, at den rare stemning genoprettes, hvis nogen er blevet bortvist? Beboere: 2 svarer ja, 1 svarer nej, 1 svarer at det er trist med bortvisning. Personale: 6 svarer ja, 2 svarer ved ikke, 2 svarer at det er afhængig af situationen. Her kan vi konkludere at der blandt beboere er delte meninger. Personalet har forskellige opfattelser omkring bortvisninger. her skal personalet blive bedre til, at få vendt stemningen, og få bedre redskaber til dette. Giver du karantæne til beboere der gentagne gange har udvist Hvad synes du om, at der gives karantæne til beboere der gentagne gange har udvist Oplever du, at der er enighed blandt personalet i forhold til alkoholreglerne? Oplever du personalet som gode rollemodeller? Personale: 3 svare ja, 3 svarer nej, 1 svarer at det har jeg ikke hørt om, 1 svarer kan ikke gøre det, 1 svarer at det har jeg endnu ikke prøvet, 1 svarer at det har jeg ikke kompetence til. Beboere: 2 svarer ok, 2 har ikke svaret Beboere: 3 svarer ja, 1 svarer nej. Personale: 4 svarer ja, 4 svarer nej, 1 svarer ved ikke, 1 svarer at personalet respekterer fælles beslutninger Her er der ikke enighed omkring karantæneregler. Blandt de beboere der har svaret, er der enighed. Der er udpræget uenighed både blandt beboere og personalet om, hvorvidt personalet kender alkoholreglerne. Da de adspurgte personaler ikke arbejder i egne huse ved disse arrangementer, kan retningslinjerne tydeliggøres ovenfra. Da beboerne er enige om, at der skal gives karantæne, er det fyldestgørende. Her er det vigtigt at drøfte dette på personalemødet, så beboerne oplever, at personalet handler ens. Beboere: 4 svarer ja Beboerne er helt enige. Da beboerne oplever personalet som gode rollemodeller, er det fyldestgørende.

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Klasseaftaler og regler om alkohol

Klasseaftaler og regler om alkohol I en undersøgelse svarede 85% af de unge ja tak til regler for deres alkoholforbrug. De gav udtryk for, at det er nemmere at sige nej, hvis man har regler at henvise til Klasseaftaler og regler om alkohol

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Til skolen... Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af livet i 9 eller 10 år. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for Dato:_December 2013 Horsens HF & VUC Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_december 2016_ UMV en indeholder

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Bryggeriforeningens alkoholpolitik

Bryggeriforeningens alkoholpolitik bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 2 Hvad er et moderat og ansvarligt forbrug? Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som: At drikke indenfor de grænser dit helbred

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Motivation & Ambivalens

Motivation & Ambivalens Motivation & Ambivalens Samtalen om alkohol Pia Kesmodel & Lisa Lærke Iversen 3. oktober 2011 Motivation og ambivalens. Kan gode råd og løftede pegefingre få nogen til at ændre adfærd? Motivation Består

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

SKABELON TIL RISIKOANALYSE

SKABELON TIL RISIKOANALYSE For lav svarprocent To sprogede børn forældre der ikke taler dansk

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Personaleguiden 2014

Personaleguiden 2014 Personaleguiden Update september 2014 Personaleguiden 2014 Lidt om frivillighed www.fermaten.dk Smallegade 4 7400 Herning tlf. 9722 5510 mail@fermaten.dk Velkommen på Fermaten Du læser denne personalehåndbog

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

Det var godt, I kom!

Det var godt, I kom! Det var godt, I kom! om barrierer i forældrenetværk Af Jesper Schwartz & Mette Svejgaard, forebyggelseskonsulenter Vi ved, at forældrenetværk skaber trivsel blandt børnene i en klasse eller gruppe. Det

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Dette dokument sammenfatter de forslag til initiativer, der kom frem på konferencen God stil i vinterferien på Ørestad Gymnasium den 16.

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

ndhold Side 4-5: Rekord i druk tender

ndhold Side 4-5: Rekord i druk tender Forside #23 1 V e l k o m m 2 e n t i l o r e s B e d s t e ndhold v m a g a s D r e n g e g r u p p e Side 4-5: Rekord i druk i n E v e r! Side 12-13: Stop druk med højere aldersgrænse Side 6-7: Natteravnene

Læs mere