Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd"

Transkript

1 Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd

2 Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, tlf Bestillingsnr Industriens Branchearbejdsmiljøråd Layout, produktion og tryk: Dplus Trykt på miljøvenligt papir Oplag: ekspl. November 2013 ISBN

3 Indhold 4 Indledning 5 Få først styr på kemien hvilke lime skal anvendes 6 Hvad er MAL-koder og de andre oplysninger på etiketten 7 Arbejdet med lime 8 Opbevaring 9 Håndtering Instruktion Særligt om isocyanatholdige lime Ventilation Personlige værnemidler Personlig pleje og hygiejne Rengøring af værktøj Førstehjælpsudstyr 14 Bortskaffelse 15 Arbejdsmiljøgennemgang 18 Hvor kan der læses mere 3

4 Indledning Denne vejledning anviser vejen til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, når I arbejder med limning. Vejledningen henvender sig primært til autobranchen, hvor limning indgår i mange arbejdsopgaver, men der er også gode råd og vejledning at hente for andre brancher. Limning i andre brancher kan dog være underlagt andre eller supplerende krav. I forhold til arbejde med lime i andre af industriens brancher henvises til I-BAR s vejledning om limning i jern- og metalindustrien. Denne supplerer på en række områder nærværende vejledning. Brug lim med omtanke I autobranchen indgår limning bl.a. i fugemasse til tætnings- og forseglingsopgaver på karosserier, i rudelim til montering og forsegling af ruder samt i motagelim til plast og tekstiler. Ved alle disse arbejdsopgaver er det vigtigt at undgå påvirkningerne fra dampe og spraytåger, der kan skade åndedrætssystemet. Det er også vigtigt at undgå hudkontakt, da limen kan medføre eksem og allergiske reaktioner. Vurderet af Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Vejledningen er alene vurderet, som den foreligger, og Arbejdstilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner indenfor det pågældende område. Lim er et kemisk produkt Derfor henvises der flere steder til autobranchens overordnede kemivejledning Kemi på autoværkstedet trin for trin. Det er en god ide at starte med den vejledning, hvis I ikke har overblik eller helt styr på de kemiske produkter og lovkravene. Derfor er vejledningens overordnede budskab enkelt: Brug så få lime som muligt. Brug altid de mindst farlige lime og brug dem altid sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 4

5 Få først styr på kemien hvilke lime skal anvendes Husk vejledningens overordnede budskab: Brug så få lime som muligt. Brug altid de mindst farlige lime og brug dem altid sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Hvis I ikke kender de kemiske produkter og alle lovkravene, så skal I starte med del 1 i autobranchens overordnede kemivejledning: Kemi på autoværkstedet trin for trin. Vejledningen guider jer gennem tre trin, som sikrer, at I enten får fjernet de farlige produkter eller finder frem til de mindst farlige produkter. I får også en række værktøjer til at få styr på lovkravene, bl.a.: Spørgeguide til leverandører Skema til arbejdspladsbrugsanvisninger Positivliste Skema til kemisk APV Det er simple og enkle værktøjer, der sikrer at arbejdet med lime kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der er gode penge at spare, hvis: Mængden af kemiske produkter reduceres Der laves en god aftale med leverandøren Der skal bruges mindre tid til at opfylde lovkravene Der kommer færre reaktioner fra Arbejdstilsynet Ulykker og sygdom undgås HUSK: I forhold til lime er der nogle simple principper, I skal fokusere på Brug så få lime som muligt Brug de mindst farlige lime, herunder: Brug lime uden isocyanater Erstat to-komponentlim med en-komponentlim. En-komponentlim er normalt mindst sundhedsfarlig, da det ikke skal blandes. Derved undgås sundhedsfarlig påvirkning fra blandingsprocessen Brug lime med lavest mulige kodenummer (MAL-kode) i brugsklar stand Der kan være tilfælde, hvor de mindst farlige lime ikke kan anvendes, fordi bilfabrikanten stiller specifikke krav. Det kan være sikkerhedskrav eller krav i forbindelse med bilens garantiperiode. I de tilfælde skal I holde særligt fokus på at begrænse påvirkningen mest muligt i forbindelse med arbejdets udførelse ved tekniske foranstaltninger og ved at optimere ventilation og brugen af personlige værnemidler. Arbejder I med isocyanatholdige lime, skal sikkerhedsforanstaltningerne altid følges, indtil limen er udhærdet i en sådan grad, at risikoen for sundhedsfarlig påvirkning er ophørt. Fakta Hav fokus på løbende at bruge de mindst farlige lime. Mange lime i autobranchen er baseret på polyurethan og indeholder isocyanater. Flere isocyanatholdige lime kan i dag erstattes med lime uden isocyanater. Vær også opmærksom på, at mange lime indeholder organiske opløsningsmidler, hvorfor det også er vigtigt at kontrollere kodenummer (MAL-kode) på faremærkningen. 5

6 De 10 lim-bud 1. Brug så få lime som muligt 2. Brug altid de mindst farlige lime, dvs. med så lav MAL-kode som muligt 3. Sørg for effektiv instruktion i brugen af lim og i brugen af sikkerhedsforanstaltninger 4. Brug om muligt lim uden isocyanater 5. Brug om muligt ikke to-komponent lime 6. Brug ikke lim på spray 7. Brug ventilation og personlige værnemidler i overensstemmelse med MALkode, arbejdspladsbrugsanvisning og sikkerhedsdatablad 8. Sørg for sikker opbevaring 9. Sørg for sikker bortskaffelse 10. Udvis en sikker adfærd for styrkelse af en god sikkerhedskultur 6

7 Vigtige bud om brug af lim: Sørg for effektiv instruktion i brugen af lim og i brugen af sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige bud om brug af lim: Brug om muligt ikke to-komponent lime Vigtige bud om brug af lim: Sørg for sikker bortskaffelse Vigtige bud om brug af lim: Brug altid de mindst farlige lime, dvs. med så lav MAL-kode som muligt 7

8 MAL-koder og andre oplysninger på etiketten Alle lime skal være mærket med et kodenummer, som også kaldes MAL-kode. Det gælder uanset om limen er baseret på polyurethan og indeholder isocyanater eller baseret på andre bindemidler. MAL-koden for et produkt angiver hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal træffes under bestemte arbejdssituationer for at undgå: Indånding af dampe Kontakt med produktet på hud, i øjne og i luftveje Indtagelse En MAL-kode består af to tal med en bindestreg imellem, f.eks Tallet før bindestregen kan ligge i intervallet 00 til 5 Tallet angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal træffes mod indånding af dampe fra produktet, herunder organiske opløsningsmidler. Jo højere tal, jo større behov for ventilation og brug af åndedrætsværn. Husk: Brug lime med de laveste MAL-koder i brugsklar stand og ved den aktuelle brugstemperatur. Hjælp Bilag 2: Spørgeguide til leverandører, branchevejledningen Kemi på autoværkstedet trin for trin. Arbejdstilsynet har fokus på erstatning af farlige kemiske produkter med ufarlige eller mindre farlige produkter. Det fokus vil være særligt stort i autobranchen, da branchen generelt benytter mange kemiske produkter. Tallet efter bindestregen kan ligge i intervallet 1 til 6 Tallet angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal træffes mod kontakt med produktet på hud, i øjne og i luftveje (fra sprøjtetåge og støv) eller mod indtagelse. Jo højere tal, des større behov for brug af sikkerhedsforanstaltninger i form af bl.a. personlige værnemidler som f.eks. egnede handsker og forklæder. Læs bilag 5 til bekendtgørelsen om kodenummererede produkter Bilaget gælder specielt for limning i autobranchen samt arbejde i forbindelse med limning, som f.eks. klargøring af emner, for- og efterbehandling af emner og rengøring af udstyr. Der er to oversigter for hhv. limning i værkstedet og limning inde i karosseri. Bilagene gennemgår, hvilken ventilation og hvilke værnemidler, I skal benytte i forhold til MAL-kode, påføringsmetode og under for- og efterbehandling. 8

9 Arbejdet med lime I denne del af vejledningen er der fokus på det daglige arbejde med lime indenfor hovedområderne opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Tænk arbejdet i tre trin, nemlig opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Hvert trin indeholder en række områder, I skal være opmærksomme på. De gennemgås på de efterfølgende sider i den rækkefølge, der ses nedenfor. Er der styr på arbejdet med lim? Opbevaring Skabe og rum Ventilation Håndtering Instruktion Særligt om isocyanatholdige lime Ventilation Personlige værnemidler Personlig pleje og hygiejne Rengøring af værktøj Førstehjælpsudstyr Arbejdsmiljøgennemgang Tjek løbende om opbevaring, håndtering og bortskaffelse foregår som aftalt efter den kemiske arbejdspladsvurdering og arbejdspladsbrugsanvisninger Bortskaffelse Opbevaring Ventilation Systemer Nu er der styr på arbejdet med lim! 9

10 Opbevaring Lime skal opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med principperne i sikkerhedsdatabladet (SDS) og arbejdspladsbrugsanvisningen. Opbevaringen skal også opfylde brandmyndighedernes og Miljøstyrelsens krav. I praksis betyder det, at lime skal opbevares i et særskilt depot, f.eks. et skab eller rum. Eventuelle lime, som er mærket giftige eller meget giftige skal opbevares i aflåst giftskab forsynet med advarselstavle. Klæb arbejdspladsbrugsanvisningerne op på lågens inderside, så brugeren hurtigt kan læse hvilke værnemidler (handsker, mv.), der skal bruges Overvej at udarbejde en oversigt, der med fotos viser hvilke værnemidler, der skal benyttes til de forskellige lime Benyttes skabet også til opbevaring af eventuelle lime med mærkning giftig eller meget giftig, skal skabet forsynes med advarselstavle og kunne aflåses Ventilation Lime, som indeholder flygtige stoffer herunder organiske opløsningsmidler, skal altid opbevares under ventilation. Er der yderligere krav om ventilation ved opbevaring, kan det fremgå af leverandørens sikkerhedsdatablad. Er der krav om ventilation, skal I indkøbe et skab, der er designet til ventilation, eller indrette et eksisterende skab på følgende måde: Studs til udsugning monteres i toppen eller bunden af skabet Udsugning monteres med afkast til det fri minimum to meter over tagryg Der skal være fri luftpassage mellem hylderne, f.eks. ved at hylderne ikke slutter helt tæt til skabets sider og front Der monteres spalter i toppen eller bunden af skabet, hvor luft kan suges ind Opbevaring i skab Etablér et skab til lime Lav et skilt og klæb det op på lågen, f.eks. med påskriften opbevaring af lime Notér på fronten af hver enkelt hylde, hvilke lime der skal stå hvor, f.eks.: Hylde til rudelim Hylde til montagelim Hylde til fugemasse Flere leverandører leverer klæbeskilte til dette formål Opbevaring i rum Alternativt kan lime opbevares sammen med andre produkter i et særskilt kemirum med effektiv mekanisk rumventilation. Hylder indrettes igen efter de forskellige lime, så overblikket sikres. Husk Eftersyn og service af ventilationsanlæg efter leverandørens anvisninger, typisk 1 2 gange om året Opbevar aldrig limprodukter over øjenhøjde. Der er risiko for ulykker, f.eks. øjenskader, hvis produktet ikke er ordentlig lukket og vælter ned 10

11 Håndtering At håndtere lime sikkert kræver, at I har styr på en række forhold. Instruktion En grundig instruktion skal sikre, at arbejdet med limning kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er arbejdsgiverens ansvar at instruere alle ansatte på virksomheden i at udføre arbejdet med lim på en farefri måde, uanset hvilket arbejde den enkelte ansatte udfører, og hvor længe arbejdet varer. Der skal især være fokus på instruktion ved: Ansættelse Nye arbejdsopgaver Indførelse af ny teknologi, f.eks. produkter, arbejdsudstyr, værnemidler eller arbejdsmetoder Instruktionen skal bl.a. indeholde følgende: Gennemgang af arbejdspladsbrugsanvisningen for lime og eventuelle andre produkter, der anvendes til klargøring og afslutning. Herunder krav til opbevaring, anvendelse af ventilation og bortskaffelse Oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med arbejdet med produkterne Gennemgang af de nødvendige værnemidler, herunder opbevaring, anvendelse, rengøring og eventuel bortskaffelse Personlig rengøring Adfærden er vigtig Om medarbejderne efterlever instruktionen, afhænger ofte af adfærden og sikkerhedskulturen på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt at særligt ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanter fremmer den positive og hensigtsmæssige adfærd ved at: Gøre det klart, at sikkerhed har første prioritet Være bevidste om, at de er rollemodeller Anerkende og rose den gode adfærd Tale løbende med medarbejderne om arbejdsmiljø Husk Brug gerne skriftlig instruktion, som både instruktør og modtageren af instruktion underskriver Arbejdspladsbrugsanvisningen kan være den skriftlige instruktion Hjælp Bilag 6: Tjekliste til kemisk instruktion, branchevejledningen Kemi på værkstedet trin for trin 11

12 Særligt om isocyanat- eller epoxyholdige lime Isocyanater kan forekomme i to-komponent lime, men også i en-komponent lime. For at forebygge sygdomme bør isocyanatholdige og epoxy produkter undgås, hvor det er muligt. Arbejder I med isocyanat- eller epoxyholdige lime skal sikkerhedsforanstaltningerne følges, indtil limen er udhærdet i en sådan grad, at risikoen for sundhedsfarlig påvirkning er ophørt. I skal opsætte advarselsskilte i de områder, hvor arbejdet med isocyanatholdige lime foregår, så I undgår, at andre medarbejdere, end dem der arbejder med limene, udsættes for sundhedsfarlig påvirkning og der er krav om substitution, hvor det er muligt. Isocyananter kan medføre: Irritation af slimhinder og luftveje, og bl.a. medføre udvikling af allergisk astma Eksem og allergisk astma ved hudkontakt Epoxy kan medføre - hudirritiation og eksem Har en person først udviklet overfølsomhed for isocyanater eller epoxy, varer det som regel hele livet, og selv den mindste påvirkning vil kunne udløse astma eller eksem. Husk: Den lovpligtige uddannelse Arbejde med isocyanat- eller epoxyholdige produkter må kun udføres af personer, som har gennemgået en særlig lovpligtig uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis. På uddannelsen gennemgås de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der kan være ved arbejdet med isocyananter og epoxy, og deltageren lærer at udføre arbejdet på en farefri måde i overensstemmelse med gældende regler. Uddannelsen kan f.eks. gennemføres på AMU-centre og erhvervsuddannelsescentre (EUC). Begrænsninger for gennemførelse af uddannelsen Personer, der lider af astma eller eksem, samt personer, som har konstaterede kroniske lungelidelser eller konstateret hud- eller luftvejsallergi over for isocyananter, må ikke arbejde med produkter, som indeholder isocyanater Personer med kraftig håndsved, såkaldt hyperhidroisismanuum må ikke arbejde med produkter som indeholder isocyanater Kravet om uddannelse skal fremgå af sikkerhedsdatabladet (SDS) under punkt 15. Ventilation I forbindelse med limning frigives der ofte dampe og partikler til luften i arbejdsrummet. I forureningen findes de stoffer, der er i limen, f.eks. organiske opløsningsmidler og isocyanater og de stoffer er farlige at indånde. Stofferne spredes under påføring, men også fra afdampning, når limen tørrer op. 12

13 For at undgå unødig påvirkning skal der bruges ventilation. Kravet følger af MAL-koden og skemaerne i kodenummerbekendtgørelsen, og skal fremgå af arbejdspladsbrugsanvisningen og sikkerhedsdatabladet (SDS). Hvis der er et modsætningsforhold mellem oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og MAL-koden, er det MAL-koden, der er styrende. Procesventilation Procesventilation skal anvendes i overensstemmelse med sikkerhedsdatabladet (SDS) og MAL-koden. Procesventilationen skal etableres som en mekanisk udsugning og placeres, så den fjerner mest muligt af den udviklede forurening. Brug f.eks. en fleksibel sugeslange, så procesventilationen kan flyttes med under påføringen. Når procesventilationen anvendes, skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur og uden træk. Kan procesventilationen ikke fjerne forureningen, så skal arbejdet ifølge loven placeres i et særskilt rum eller kabine, hvor der ikke udføres andet arbejde, og som er udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation. Fakta Der er mange andre krav til både procesog rumventilation. Læs mere i I-BARs branchevejledning Luftforurening og ventilation i autobranchen Recirkulation Det er ikke tilladt at recirkulere den udsugede luft tilbage til arbejdslokalet. Den udsugede luft skal altid føres til det fri. Husk Ventilationsanlægget skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion af anlægget. HJÆLP Læs mere om krav til ventilation i branchevejledningen: Luftforurening og ventilation i autobranchen Personlige værnemidler Kravene til personlige værnemidler ved arbejde med lime følger af MAL-koden og skal fremgå af arbejdspladsbrugsanvisningen og sikkerhedsdatabladet (SDS). Hvis der er et modsætningsforhold mellem oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og MAL-koden, er det MAL-koden, der er styrende. Personlige værnemidler må kun anvendes som et supplement til øvrige forebyggende foranstaltninger, hvis der på trods af disse foranstaltninger er konstateret en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Personlige værnemidler skal være egnede, benyttes straks ved arbejdets begyndelse og i hele arbejdets udstrækning. Afhængig af typen af lim og påføringsmetode er der forskellige krav til værnemidler. Typiske værnemidler er: Handsker, åndedrætsværn, forklæde, øjenværn, hætte og/eller beskyttelsesdragt. Fakta om værnemidler: Det er arbejdsgiverens ansvar, at de personlige værnemidler er til rådighed og anvendes Rumventilation Selvom procesventilationen er så effektiv som muligt i forhold til arbejdsprocessen, kan forureningen måske alligevel, på grund af sin eller arbejdsprocessens art, slippe forbi punktudsugningen og spredes til rummet. Det kan f.eks. være forurening fra dråber af spildt lim eller olie på gulve og borde. Der kan være forurening fra motorrum og forurening fra udstødning, når biler køres ind og ud. I disse tilfælde skal der etableres effektiv rumventilation på autoværkstedet. En effektiv rumventilation på autoværkstedet kræver typisk et luftskifte på tre gange i timen. 13

14 Værnemidlerne skal: Være CE-mærkede Beskytte effektivt mod den anvendte lim Udskiftes i henhold til leverandørens oplysninger eller når de er beskadigede Rengøres, vedligeholdes og opbevares i henhold til leverandørens oplysninger Personlig pleje og hygiejne Personlig pleje og god hygiejne er vigtig, da det kan forebygge påvirkninger fra kemiske produkter, herunder lime. Det er vigtigt at få fjernet eventuelle forureninger fra huden. Derfor er det vigtigt at de rette faciliteter er tilgængelige på arbejdsstedet. Husk Der skal i nærheden af arbejdsstedet være tilstrækkelig og uhindret adgang til ikke håndbetjent håndvask med varmt og koldt vand, mild uparfumeret sæbe, rene og tørre håndklæder eller papir, samt nærende, uparfumeret hudplejecrème og hudrensemidler Bade- og omklædningsrum skal indrettes i overensstemmelse med reglerne om arbejdsstedets indretning Ved toiltetbesøg, før pauser og ved arbejdstids ophør skal hænderne vaskes omhyggeligt i uparfumeret sæbe. Eventuelt kan anvendes et skånsomt rensemiddel før vask. Anvend ikke rensemidler med pimpsten, skarpt pulver eller organiske opløsningsmidler Den rengjorte hud skal smøres i uparfumeret nærende hudplejecremer efter arbejdstids ophør og i pauser. Creme medvirker til at bevare hudens naturlige barriere ved at genskabe hudens fugtindhold og dermed tørre hænder Rengøring af værktøj Efter limning kan det være nødvendigt at rengøre værktøj, der har været brugt under arbejdet. Værktøjet skal rengøres umiddelbart efter brug, så rengøringen kræver så få farlige produkter som muligt. Rengøring afhænger af den anvendte limtype Vandbaseret lim: Her kan anvendes vand, hvis rengøring finder sted umiddelbart efter brug Hærdet lim: Her kan anvendes skrabning eller slibning. Dette kræver, at der anvendes forebyggende foranstaltninger, som beskytter mod påvirkning fra eventuel frigivet forurening. Afgives f.eks. støv, skal der anvendes effektiv procesventilation, evt. suppleret med egnet åndedrætsværn Husk I sikkerhedsdatabladet (SDS) og arbejdspladsbrugsanvisningen kan der være krav om brug af personlige værnemidler under rengøringen. 14

15 Førstehjælpsudstyr Der skal være relevant og tilstrækkeligt førstehjælpsudstyr på arbejdspladsen, bl.a. øjenskyllemulighed og brandslukningsudstyr: Husk Førstehjælpsudstyret skal være anbragt i umiddelbar nærhed af arbejdet og være markeret med skilte Øjenskylleflasker skal skiftes efter brug Øjenskylleflasker skal skiftes før udløbsdato

16 Bortskaffelse Det er vigtigt at bortskaffelse af tom emballage og restprodukter sker i overensstemmelse med sikkerhedsdatabladet (SDS) og arbejdspladsbrugsanvisningen. De fleste værksteder indretter et særskilt rum til bortskaffelse af affald, hvor de forskellige affaldstyper sorteres i grupper Ventilation er oftest et krav, da der kan ske fordampning fra de fleste affaldsgrupper, herunder lime Ventilation skal indrettes med indblæsning og udsugning, enten direkte på affaldscontaineren eller i hele rummet Isocyanatholdigt affald, herunder handsker, klude og engangsværktøj samles i en særlig affaldscontainer mærket: Epoxy / isocyanatholdigt affald Pas på Risiko for allergi Husk ABAS (Autobranchens Affaldsservice) kan rådgive om opdeling i affaldsgrupper og afhente affaldet Kommunale modtagestationer kan også oplyse om affaldsgrupper 16

17 Arbejdsmiljøgennemgang Foretag en arbejdsmiljøgennemgang med faste intervaller, hvor I bl.a. tjekker om lime opbevares, håndteres og bortskaffes som aftalt. Husk Snak med medarbejderne under arbejdsmiljøgennemgangen og få rettet eventuelle fejl eller misforståelser med det samme. Hjælp Bilag 7: Tjekliste til kemisk arbejdsmiljøgennemgang, branchevejledningen Kemi på værkstedet trin for trin. 17

18 Hvor kan der læses mere Referencer Arbejdstilsynet Bekendtgørelser: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 om arbejde med kodenummererede produkter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om brug af personlige værnemidler Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning Arbejdstilsynet Vejledninger: At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer At-vejledning C.0.11 om arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-vejledning C.0.12 om leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) og teknisk datablad for stoffer og materialer At-vejledning C.0.7 om epoxyharpixer og isocyanater At-vejledning A.1.1 om ventilation på faste arbejdssteder Branchevejledninger fra I-BAR Værkstedsmappen, Branchevejledning I-BAR KEMIKALIER, Ny mærkning og klassificering, Branchevejledning I-BAR Luftforurening og ventilation i autobranchen, Branchevejledning I-BAR Instruktion og introduktion af nye medarbejdere i autobranchen, Branchevejledning I-BAR Sådan bruger du de personlige værnemidler på autoværkstedet, Minivejledning I-BAR Lovpligtige uddannelser, Branchevejledning I-BAR Gode råd til en sikker håndtering af affald, Minivejledning I-BAR Vejledning om Limning, Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien, I-BAR Epoxy og isocyanater, undervisningsmateriale, I-BAR Vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien, I-BAR 18

19 19

20 CO-industri Tlf Dansk Industri Tlf Lederne Tlf

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

Kemi på autoværkstedet trin for trin

Kemi på autoværkstedet trin for trin Kemi på autoværkstedet trin for trin Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København V Telefon 33 63 80 00 co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri Telefon 3377 3377 di@di.dk www.di.dk

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold For at intensivere det forebyggende arbejde med at forbedre indeklimaet i autobranchens virksomheder, har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet 34 Det er ordene, som alle danske guldsmedeværksteder og butikker kommer til at høre i løbet af 2010 eller senest i 2011. For regeringen besluttede tilbage i 2005, at samtlige værksteder og butikker med

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

Ofte stillede spørgsma l (FAQ) og svar omkring undervisning i kurset personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater

Ofte stillede spørgsma l (FAQ) og svar omkring undervisning i kurset personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Ofte stillede spørgsma l (FAQ) og svar omkring undervisning i kurset personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Nedenfor ses de stillede spørgsmål og tilhørende svar fra Arbejdstilsynet:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011 Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Galvanisering. Vejledning om galvaniske processer. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Galvanisering. Vejledning om galvaniske processer. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf. 3363 8000 Mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf. 3377 3377 Mail: di@di.dk www.di.dk

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL:

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL: STRØM - STYRING - IT PERSONLIG SIKKERHED VED ARBEJDE MED EPOXYHARPIKSER OG ISOCYANATER Erhvervsuddannelse STRØM STYRING IT Elektronikfagtekniker Automatiktekniker Produktionsplatformen Rework Service Produktion

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1735368 BASIS cement ABC cement BASIS AALBORG CEMENT MESTER AALBORG CEMENT RAPID cement RAPID AALBORG CEMENT LAVALKALI

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted Kortlægningsskema Tillæg til AV værksted Arbejdspladsvurdering for ladeværksted Hvordan bruges AV skemaerne En AV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 99358 Revideret den: 22-06-2005 / JR Anvendelse: Til limning af plastmateriale. Leverandør:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Indhold. & indledning

Indhold. & indledning UVVejledning Indhold & indledning Indhold Indledning...3 Kemi og teknik...4 En typisk UV-farve og UV-lak...4 Hybridfarver...4 Sundhedsfarer...7 Allergisk eksem...7 Farvedråber/aerosoler og indånding af

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

KEMIKALIER. Pas på dig selv og andre - fra viden til praksis

KEMIKALIER. Pas på dig selv og andre - fra viden til praksis KEMIKALIER Pas på dig selv og andre - fra viden til praksis Udgiver: Seahealth Ansvarlig redaktør: Connie S. Gehrt Tekst: Anne Ries Fotos: Henrik Klock &film Carsten Gydahl-Jensen Illustrationer: Lars-Ole

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

Klar til screening i plastindustrien

Klar til screening i plastindustrien KLAR TIL SCREENING Klar til screening i plastindustrien - en screeningsvejledning for plastvirksomheder - en screeningsvejledning for plastvirksomheder Klar til screening... Forord Plastindustriens arbejdsmiljøudvalg,

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Indholdsfortegnelse Ventilationsanlæg...2 Myndighedskrav til ventilationsanlæg...2 Ventilationstyper...2 Procesventilation...2 Rumventilation

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere