Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd"

Transkript

1 Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd

2 Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, tlf Bestillingsnr Industriens Branchearbejdsmiljøråd Layout, produktion og tryk: Dplus Trykt på miljøvenligt papir Oplag: ekspl. November 2013 ISBN

3 Indhold 4 Indledning 5 Få først styr på kemien hvilke lime skal anvendes 6 Hvad er MAL-koder og de andre oplysninger på etiketten 7 Arbejdet med lime 8 Opbevaring 9 Håndtering Instruktion Særligt om isocyanatholdige lime Ventilation Personlige værnemidler Personlig pleje og hygiejne Rengøring af værktøj Førstehjælpsudstyr 14 Bortskaffelse 15 Arbejdsmiljøgennemgang 18 Hvor kan der læses mere 3

4 Indledning Denne vejledning anviser vejen til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, når I arbejder med limning. Vejledningen henvender sig primært til autobranchen, hvor limning indgår i mange arbejdsopgaver, men der er også gode råd og vejledning at hente for andre brancher. Limning i andre brancher kan dog være underlagt andre eller supplerende krav. I forhold til arbejde med lime i andre af industriens brancher henvises til I-BAR s vejledning om limning i jern- og metalindustrien. Denne supplerer på en række områder nærværende vejledning. Brug lim med omtanke I autobranchen indgår limning bl.a. i fugemasse til tætnings- og forseglingsopgaver på karosserier, i rudelim til montering og forsegling af ruder samt i motagelim til plast og tekstiler. Ved alle disse arbejdsopgaver er det vigtigt at undgå påvirkningerne fra dampe og spraytåger, der kan skade åndedrætssystemet. Det er også vigtigt at undgå hudkontakt, da limen kan medføre eksem og allergiske reaktioner. Vurderet af Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Vejledningen er alene vurderet, som den foreligger, og Arbejdstilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner indenfor det pågældende område. Lim er et kemisk produkt Derfor henvises der flere steder til autobranchens overordnede kemivejledning Kemi på autoværkstedet trin for trin. Det er en god ide at starte med den vejledning, hvis I ikke har overblik eller helt styr på de kemiske produkter og lovkravene. Derfor er vejledningens overordnede budskab enkelt: Brug så få lime som muligt. Brug altid de mindst farlige lime og brug dem altid sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 4

5 Få først styr på kemien hvilke lime skal anvendes Husk vejledningens overordnede budskab: Brug så få lime som muligt. Brug altid de mindst farlige lime og brug dem altid sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Hvis I ikke kender de kemiske produkter og alle lovkravene, så skal I starte med del 1 i autobranchens overordnede kemivejledning: Kemi på autoværkstedet trin for trin. Vejledningen guider jer gennem tre trin, som sikrer, at I enten får fjernet de farlige produkter eller finder frem til de mindst farlige produkter. I får også en række værktøjer til at få styr på lovkravene, bl.a.: Spørgeguide til leverandører Skema til arbejdspladsbrugsanvisninger Positivliste Skema til kemisk APV Det er simple og enkle værktøjer, der sikrer at arbejdet med lime kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der er gode penge at spare, hvis: Mængden af kemiske produkter reduceres Der laves en god aftale med leverandøren Der skal bruges mindre tid til at opfylde lovkravene Der kommer færre reaktioner fra Arbejdstilsynet Ulykker og sygdom undgås HUSK: I forhold til lime er der nogle simple principper, I skal fokusere på Brug så få lime som muligt Brug de mindst farlige lime, herunder: Brug lime uden isocyanater Erstat to-komponentlim med en-komponentlim. En-komponentlim er normalt mindst sundhedsfarlig, da det ikke skal blandes. Derved undgås sundhedsfarlig påvirkning fra blandingsprocessen Brug lime med lavest mulige kodenummer (MAL-kode) i brugsklar stand Der kan være tilfælde, hvor de mindst farlige lime ikke kan anvendes, fordi bilfabrikanten stiller specifikke krav. Det kan være sikkerhedskrav eller krav i forbindelse med bilens garantiperiode. I de tilfælde skal I holde særligt fokus på at begrænse påvirkningen mest muligt i forbindelse med arbejdets udførelse ved tekniske foranstaltninger og ved at optimere ventilation og brugen af personlige værnemidler. Arbejder I med isocyanatholdige lime, skal sikkerhedsforanstaltningerne altid følges, indtil limen er udhærdet i en sådan grad, at risikoen for sundhedsfarlig påvirkning er ophørt. Fakta Hav fokus på løbende at bruge de mindst farlige lime. Mange lime i autobranchen er baseret på polyurethan og indeholder isocyanater. Flere isocyanatholdige lime kan i dag erstattes med lime uden isocyanater. Vær også opmærksom på, at mange lime indeholder organiske opløsningsmidler, hvorfor det også er vigtigt at kontrollere kodenummer (MAL-kode) på faremærkningen. 5

6 De 10 lim-bud 1. Brug så få lime som muligt 2. Brug altid de mindst farlige lime, dvs. med så lav MAL-kode som muligt 3. Sørg for effektiv instruktion i brugen af lim og i brugen af sikkerhedsforanstaltninger 4. Brug om muligt lim uden isocyanater 5. Brug om muligt ikke to-komponent lime 6. Brug ikke lim på spray 7. Brug ventilation og personlige værnemidler i overensstemmelse med MALkode, arbejdspladsbrugsanvisning og sikkerhedsdatablad 8. Sørg for sikker opbevaring 9. Sørg for sikker bortskaffelse 10. Udvis en sikker adfærd for styrkelse af en god sikkerhedskultur 6

7 Vigtige bud om brug af lim: Sørg for effektiv instruktion i brugen af lim og i brugen af sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige bud om brug af lim: Brug om muligt ikke to-komponent lime Vigtige bud om brug af lim: Sørg for sikker bortskaffelse Vigtige bud om brug af lim: Brug altid de mindst farlige lime, dvs. med så lav MAL-kode som muligt 7

8 MAL-koder og andre oplysninger på etiketten Alle lime skal være mærket med et kodenummer, som også kaldes MAL-kode. Det gælder uanset om limen er baseret på polyurethan og indeholder isocyanater eller baseret på andre bindemidler. MAL-koden for et produkt angiver hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal træffes under bestemte arbejdssituationer for at undgå: Indånding af dampe Kontakt med produktet på hud, i øjne og i luftveje Indtagelse En MAL-kode består af to tal med en bindestreg imellem, f.eks Tallet før bindestregen kan ligge i intervallet 00 til 5 Tallet angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal træffes mod indånding af dampe fra produktet, herunder organiske opløsningsmidler. Jo højere tal, jo større behov for ventilation og brug af åndedrætsværn. Husk: Brug lime med de laveste MAL-koder i brugsklar stand og ved den aktuelle brugstemperatur. Hjælp Bilag 2: Spørgeguide til leverandører, branchevejledningen Kemi på autoværkstedet trin for trin. Arbejdstilsynet har fokus på erstatning af farlige kemiske produkter med ufarlige eller mindre farlige produkter. Det fokus vil være særligt stort i autobranchen, da branchen generelt benytter mange kemiske produkter. Tallet efter bindestregen kan ligge i intervallet 1 til 6 Tallet angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal træffes mod kontakt med produktet på hud, i øjne og i luftveje (fra sprøjtetåge og støv) eller mod indtagelse. Jo højere tal, des større behov for brug af sikkerhedsforanstaltninger i form af bl.a. personlige værnemidler som f.eks. egnede handsker og forklæder. Læs bilag 5 til bekendtgørelsen om kodenummererede produkter Bilaget gælder specielt for limning i autobranchen samt arbejde i forbindelse med limning, som f.eks. klargøring af emner, for- og efterbehandling af emner og rengøring af udstyr. Der er to oversigter for hhv. limning i værkstedet og limning inde i karosseri. Bilagene gennemgår, hvilken ventilation og hvilke værnemidler, I skal benytte i forhold til MAL-kode, påføringsmetode og under for- og efterbehandling. 8

9 Arbejdet med lime I denne del af vejledningen er der fokus på det daglige arbejde med lime indenfor hovedområderne opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Tænk arbejdet i tre trin, nemlig opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Hvert trin indeholder en række områder, I skal være opmærksomme på. De gennemgås på de efterfølgende sider i den rækkefølge, der ses nedenfor. Er der styr på arbejdet med lim? Opbevaring Skabe og rum Ventilation Håndtering Instruktion Særligt om isocyanatholdige lime Ventilation Personlige værnemidler Personlig pleje og hygiejne Rengøring af værktøj Førstehjælpsudstyr Arbejdsmiljøgennemgang Tjek løbende om opbevaring, håndtering og bortskaffelse foregår som aftalt efter den kemiske arbejdspladsvurdering og arbejdspladsbrugsanvisninger Bortskaffelse Opbevaring Ventilation Systemer Nu er der styr på arbejdet med lim! 9

10 Opbevaring Lime skal opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med principperne i sikkerhedsdatabladet (SDS) og arbejdspladsbrugsanvisningen. Opbevaringen skal også opfylde brandmyndighedernes og Miljøstyrelsens krav. I praksis betyder det, at lime skal opbevares i et særskilt depot, f.eks. et skab eller rum. Eventuelle lime, som er mærket giftige eller meget giftige skal opbevares i aflåst giftskab forsynet med advarselstavle. Klæb arbejdspladsbrugsanvisningerne op på lågens inderside, så brugeren hurtigt kan læse hvilke værnemidler (handsker, mv.), der skal bruges Overvej at udarbejde en oversigt, der med fotos viser hvilke værnemidler, der skal benyttes til de forskellige lime Benyttes skabet også til opbevaring af eventuelle lime med mærkning giftig eller meget giftig, skal skabet forsynes med advarselstavle og kunne aflåses Ventilation Lime, som indeholder flygtige stoffer herunder organiske opløsningsmidler, skal altid opbevares under ventilation. Er der yderligere krav om ventilation ved opbevaring, kan det fremgå af leverandørens sikkerhedsdatablad. Er der krav om ventilation, skal I indkøbe et skab, der er designet til ventilation, eller indrette et eksisterende skab på følgende måde: Studs til udsugning monteres i toppen eller bunden af skabet Udsugning monteres med afkast til det fri minimum to meter over tagryg Der skal være fri luftpassage mellem hylderne, f.eks. ved at hylderne ikke slutter helt tæt til skabets sider og front Der monteres spalter i toppen eller bunden af skabet, hvor luft kan suges ind Opbevaring i skab Etablér et skab til lime Lav et skilt og klæb det op på lågen, f.eks. med påskriften opbevaring af lime Notér på fronten af hver enkelt hylde, hvilke lime der skal stå hvor, f.eks.: Hylde til rudelim Hylde til montagelim Hylde til fugemasse Flere leverandører leverer klæbeskilte til dette formål Opbevaring i rum Alternativt kan lime opbevares sammen med andre produkter i et særskilt kemirum med effektiv mekanisk rumventilation. Hylder indrettes igen efter de forskellige lime, så overblikket sikres. Husk Eftersyn og service af ventilationsanlæg efter leverandørens anvisninger, typisk 1 2 gange om året Opbevar aldrig limprodukter over øjenhøjde. Der er risiko for ulykker, f.eks. øjenskader, hvis produktet ikke er ordentlig lukket og vælter ned 10

11 Håndtering At håndtere lime sikkert kræver, at I har styr på en række forhold. Instruktion En grundig instruktion skal sikre, at arbejdet med limning kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er arbejdsgiverens ansvar at instruere alle ansatte på virksomheden i at udføre arbejdet med lim på en farefri måde, uanset hvilket arbejde den enkelte ansatte udfører, og hvor længe arbejdet varer. Der skal især være fokus på instruktion ved: Ansættelse Nye arbejdsopgaver Indførelse af ny teknologi, f.eks. produkter, arbejdsudstyr, værnemidler eller arbejdsmetoder Instruktionen skal bl.a. indeholde følgende: Gennemgang af arbejdspladsbrugsanvisningen for lime og eventuelle andre produkter, der anvendes til klargøring og afslutning. Herunder krav til opbevaring, anvendelse af ventilation og bortskaffelse Oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med arbejdet med produkterne Gennemgang af de nødvendige værnemidler, herunder opbevaring, anvendelse, rengøring og eventuel bortskaffelse Personlig rengøring Adfærden er vigtig Om medarbejderne efterlever instruktionen, afhænger ofte af adfærden og sikkerhedskulturen på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt at særligt ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanter fremmer den positive og hensigtsmæssige adfærd ved at: Gøre det klart, at sikkerhed har første prioritet Være bevidste om, at de er rollemodeller Anerkende og rose den gode adfærd Tale løbende med medarbejderne om arbejdsmiljø Husk Brug gerne skriftlig instruktion, som både instruktør og modtageren af instruktion underskriver Arbejdspladsbrugsanvisningen kan være den skriftlige instruktion Hjælp Bilag 6: Tjekliste til kemisk instruktion, branchevejledningen Kemi på værkstedet trin for trin 11

12 Særligt om isocyanat- eller epoxyholdige lime Isocyanater kan forekomme i to-komponent lime, men også i en-komponent lime. For at forebygge sygdomme bør isocyanatholdige og epoxy produkter undgås, hvor det er muligt. Arbejder I med isocyanat- eller epoxyholdige lime skal sikkerhedsforanstaltningerne følges, indtil limen er udhærdet i en sådan grad, at risikoen for sundhedsfarlig påvirkning er ophørt. I skal opsætte advarselsskilte i de områder, hvor arbejdet med isocyanatholdige lime foregår, så I undgår, at andre medarbejdere, end dem der arbejder med limene, udsættes for sundhedsfarlig påvirkning og der er krav om substitution, hvor det er muligt. Isocyananter kan medføre: Irritation af slimhinder og luftveje, og bl.a. medføre udvikling af allergisk astma Eksem og allergisk astma ved hudkontakt Epoxy kan medføre - hudirritiation og eksem Har en person først udviklet overfølsomhed for isocyanater eller epoxy, varer det som regel hele livet, og selv den mindste påvirkning vil kunne udløse astma eller eksem. Husk: Den lovpligtige uddannelse Arbejde med isocyanat- eller epoxyholdige produkter må kun udføres af personer, som har gennemgået en særlig lovpligtig uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis. På uddannelsen gennemgås de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der kan være ved arbejdet med isocyananter og epoxy, og deltageren lærer at udføre arbejdet på en farefri måde i overensstemmelse med gældende regler. Uddannelsen kan f.eks. gennemføres på AMU-centre og erhvervsuddannelsescentre (EUC). Begrænsninger for gennemførelse af uddannelsen Personer, der lider af astma eller eksem, samt personer, som har konstaterede kroniske lungelidelser eller konstateret hud- eller luftvejsallergi over for isocyananter, må ikke arbejde med produkter, som indeholder isocyanater Personer med kraftig håndsved, såkaldt hyperhidroisismanuum må ikke arbejde med produkter som indeholder isocyanater Kravet om uddannelse skal fremgå af sikkerhedsdatabladet (SDS) under punkt 15. Ventilation I forbindelse med limning frigives der ofte dampe og partikler til luften i arbejdsrummet. I forureningen findes de stoffer, der er i limen, f.eks. organiske opløsningsmidler og isocyanater og de stoffer er farlige at indånde. Stofferne spredes under påføring, men også fra afdampning, når limen tørrer op. 12

13 For at undgå unødig påvirkning skal der bruges ventilation. Kravet følger af MAL-koden og skemaerne i kodenummerbekendtgørelsen, og skal fremgå af arbejdspladsbrugsanvisningen og sikkerhedsdatabladet (SDS). Hvis der er et modsætningsforhold mellem oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og MAL-koden, er det MAL-koden, der er styrende. Procesventilation Procesventilation skal anvendes i overensstemmelse med sikkerhedsdatabladet (SDS) og MAL-koden. Procesventilationen skal etableres som en mekanisk udsugning og placeres, så den fjerner mest muligt af den udviklede forurening. Brug f.eks. en fleksibel sugeslange, så procesventilationen kan flyttes med under påføringen. Når procesventilationen anvendes, skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur og uden træk. Kan procesventilationen ikke fjerne forureningen, så skal arbejdet ifølge loven placeres i et særskilt rum eller kabine, hvor der ikke udføres andet arbejde, og som er udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation. Fakta Der er mange andre krav til både procesog rumventilation. Læs mere i I-BARs branchevejledning Luftforurening og ventilation i autobranchen Recirkulation Det er ikke tilladt at recirkulere den udsugede luft tilbage til arbejdslokalet. Den udsugede luft skal altid føres til det fri. Husk Ventilationsanlægget skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion af anlægget. HJÆLP Læs mere om krav til ventilation i branchevejledningen: Luftforurening og ventilation i autobranchen Personlige værnemidler Kravene til personlige værnemidler ved arbejde med lime følger af MAL-koden og skal fremgå af arbejdspladsbrugsanvisningen og sikkerhedsdatabladet (SDS). Hvis der er et modsætningsforhold mellem oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og MAL-koden, er det MAL-koden, der er styrende. Personlige værnemidler må kun anvendes som et supplement til øvrige forebyggende foranstaltninger, hvis der på trods af disse foranstaltninger er konstateret en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Personlige værnemidler skal være egnede, benyttes straks ved arbejdets begyndelse og i hele arbejdets udstrækning. Afhængig af typen af lim og påføringsmetode er der forskellige krav til værnemidler. Typiske værnemidler er: Handsker, åndedrætsværn, forklæde, øjenværn, hætte og/eller beskyttelsesdragt. Fakta om værnemidler: Det er arbejdsgiverens ansvar, at de personlige værnemidler er til rådighed og anvendes Rumventilation Selvom procesventilationen er så effektiv som muligt i forhold til arbejdsprocessen, kan forureningen måske alligevel, på grund af sin eller arbejdsprocessens art, slippe forbi punktudsugningen og spredes til rummet. Det kan f.eks. være forurening fra dråber af spildt lim eller olie på gulve og borde. Der kan være forurening fra motorrum og forurening fra udstødning, når biler køres ind og ud. I disse tilfælde skal der etableres effektiv rumventilation på autoværkstedet. En effektiv rumventilation på autoværkstedet kræver typisk et luftskifte på tre gange i timen. 13

14 Værnemidlerne skal: Være CE-mærkede Beskytte effektivt mod den anvendte lim Udskiftes i henhold til leverandørens oplysninger eller når de er beskadigede Rengøres, vedligeholdes og opbevares i henhold til leverandørens oplysninger Personlig pleje og hygiejne Personlig pleje og god hygiejne er vigtig, da det kan forebygge påvirkninger fra kemiske produkter, herunder lime. Det er vigtigt at få fjernet eventuelle forureninger fra huden. Derfor er det vigtigt at de rette faciliteter er tilgængelige på arbejdsstedet. Husk Der skal i nærheden af arbejdsstedet være tilstrækkelig og uhindret adgang til ikke håndbetjent håndvask med varmt og koldt vand, mild uparfumeret sæbe, rene og tørre håndklæder eller papir, samt nærende, uparfumeret hudplejecrème og hudrensemidler Bade- og omklædningsrum skal indrettes i overensstemmelse med reglerne om arbejdsstedets indretning Ved toiltetbesøg, før pauser og ved arbejdstids ophør skal hænderne vaskes omhyggeligt i uparfumeret sæbe. Eventuelt kan anvendes et skånsomt rensemiddel før vask. Anvend ikke rensemidler med pimpsten, skarpt pulver eller organiske opløsningsmidler Den rengjorte hud skal smøres i uparfumeret nærende hudplejecremer efter arbejdstids ophør og i pauser. Creme medvirker til at bevare hudens naturlige barriere ved at genskabe hudens fugtindhold og dermed tørre hænder Rengøring af værktøj Efter limning kan det være nødvendigt at rengøre værktøj, der har været brugt under arbejdet. Værktøjet skal rengøres umiddelbart efter brug, så rengøringen kræver så få farlige produkter som muligt. Rengøring afhænger af den anvendte limtype Vandbaseret lim: Her kan anvendes vand, hvis rengøring finder sted umiddelbart efter brug Hærdet lim: Her kan anvendes skrabning eller slibning. Dette kræver, at der anvendes forebyggende foranstaltninger, som beskytter mod påvirkning fra eventuel frigivet forurening. Afgives f.eks. støv, skal der anvendes effektiv procesventilation, evt. suppleret med egnet åndedrætsværn Husk I sikkerhedsdatabladet (SDS) og arbejdspladsbrugsanvisningen kan der være krav om brug af personlige værnemidler under rengøringen. 14

15 Førstehjælpsudstyr Der skal være relevant og tilstrækkeligt førstehjælpsudstyr på arbejdspladsen, bl.a. øjenskyllemulighed og brandslukningsudstyr: Husk Førstehjælpsudstyret skal være anbragt i umiddelbar nærhed af arbejdet og være markeret med skilte Øjenskylleflasker skal skiftes efter brug Øjenskylleflasker skal skiftes før udløbsdato

16 Bortskaffelse Det er vigtigt at bortskaffelse af tom emballage og restprodukter sker i overensstemmelse med sikkerhedsdatabladet (SDS) og arbejdspladsbrugsanvisningen. De fleste værksteder indretter et særskilt rum til bortskaffelse af affald, hvor de forskellige affaldstyper sorteres i grupper Ventilation er oftest et krav, da der kan ske fordampning fra de fleste affaldsgrupper, herunder lime Ventilation skal indrettes med indblæsning og udsugning, enten direkte på affaldscontaineren eller i hele rummet Isocyanatholdigt affald, herunder handsker, klude og engangsværktøj samles i en særlig affaldscontainer mærket: Epoxy / isocyanatholdigt affald Pas på Risiko for allergi Husk ABAS (Autobranchens Affaldsservice) kan rådgive om opdeling i affaldsgrupper og afhente affaldet Kommunale modtagestationer kan også oplyse om affaldsgrupper 16

17 Arbejdsmiljøgennemgang Foretag en arbejdsmiljøgennemgang med faste intervaller, hvor I bl.a. tjekker om lime opbevares, håndteres og bortskaffes som aftalt. Husk Snak med medarbejderne under arbejdsmiljøgennemgangen og få rettet eventuelle fejl eller misforståelser med det samme. Hjælp Bilag 7: Tjekliste til kemisk arbejdsmiljøgennemgang, branchevejledningen Kemi på værkstedet trin for trin. 17

18 Hvor kan der læses mere Referencer Arbejdstilsynet Bekendtgørelser: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 om arbejde med kodenummererede produkter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om brug af personlige værnemidler Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning Arbejdstilsynet Vejledninger: At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer At-vejledning C.0.11 om arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-vejledning C.0.12 om leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) og teknisk datablad for stoffer og materialer At-vejledning C.0.7 om epoxyharpixer og isocyanater At-vejledning A.1.1 om ventilation på faste arbejdssteder Branchevejledninger fra I-BAR Værkstedsmappen, Branchevejledning I-BAR KEMIKALIER, Ny mærkning og klassificering, Branchevejledning I-BAR Luftforurening og ventilation i autobranchen, Branchevejledning I-BAR Instruktion og introduktion af nye medarbejdere i autobranchen, Branchevejledning I-BAR Sådan bruger du de personlige værnemidler på autoværkstedet, Minivejledning I-BAR Lovpligtige uddannelser, Branchevejledning I-BAR Gode råd til en sikker håndtering af affald, Minivejledning I-BAR Vejledning om Limning, Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien, I-BAR Epoxy og isocyanater, undervisningsmateriale, I-BAR Vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien, I-BAR 18

19 19

20 CO-industri Tlf Dansk Industri Tlf Lederne Tlf

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Arbejdsmiljø ved svejsning

Arbejdsmiljø ved svejsning Arbejdsmiljø ved svejsning Gode løsninger Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere