Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: maj 2011 J.nr.: NMK (tidl. NKN ) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Afgørelsen træffes efter planlovens 58, stk. 1, jf. 35. Natur- og Miljøklagenævnet ændrer Stevns Kommunes afgørelse af 6. juli 2010 om meddelelse af lovliggørende landzonetilladelse til en entreprenørvirksomhed på ejendommen beliggende Maglebyvej 19, matr.nr. 25e Magleby By, Magleby-Stevns til et afslag. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62. Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet ved skrivelser af henholdsvis d. 21. juli 2010, 23. juli 2010, 31. juli 2010 og 2. august Sagen er pr. 1. januar 2011 overført til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse i sagen efter de hidtil gældende regler 2. Ansøger/ejer af ejendommen har navnlig anført, at etableringen af entreprenørvirksomheden ikke kræver en landzonetilladelse, og at kommunen igennem to år har rådgivet ansøger forkert, såfremt det ansøgte findes at kræve en landzonetilladelse. Endvidere er kommunens vilkår om asfaltering af adgangsvej og etablering af beplantningsbælte for ejers regning påklaget. De omboende klagere har navnlig anført, at den virksomhed, der er indrettet på ejendommen, mest af alt ligner en vognmandsvirksomhed og burde ligge i et dertil indrettet industrikvarter, da placeringen af virksomheden i det åbne land for enden af en privat grusvej medfører store gener for de omboende i form af trafik, støj og støv. Klagerne har endvidere anført, at afgørelsen og vilkårene er upræcise og i øvrigt i modstrid med kommunens tidligere afgørelse om at meddele tilladelse til indretning af kontorlokaler på ejendommen. Redegørelse for ejendommen. Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 14 ha beliggende i landzonen. Ejendommen er omfattet af kommuneplanens ramme 9 L1, for Landområderne og de ikke-afgrænsede landsbyer. Områdets hovedanvendelse er fastlagt til landbrugsformål, og ejendommens jord er ifølge kommuneplanen særlig værdifuld landbrugsjord. Overflødiggjorte og tomme bygninger kan på vilkår af, at landsbykarakteren ikke brydes, og såfremt det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne genanvendes til boliger, erhverv, institutioner eller fritidsaktiviteter. Sagens oplysninger I februar 2009 har ejeren af den omhandlede ejendom ansøgt om landzonetilladelse til lovliggørelse af 224 m² kontorlokaler indrettet i en overflødiggjort driftsbygning. Kommunen har herefter meddelt, at det ansøgte ikke krævede landzonetilladelse. I ansøgningen er det ikke blevet oplyst overfor kommunen, hvilken type virksomhed kontorlokalerne skulle anvendes til. Kommunen har på baggrund af naboklager over støv og støjgener foretaget en udvendig besigtigelse af ejendommen d. 5. januar 2010, og har konstateret, at der er etableret entreprenørvirksomhed på ejendommen. Der er ikke ansøgt om tilladelse til virksomheden, og kommunen har ikke givet tilladelse til en sådan. Kommunen har på den baggrund varslet et påbud om lovliggørelse. Ejendommens ejer har herefter ansøgt om lovliggørende landzonetilladelse. Det fremgår af ansøgningen, at firmaet Entreprenør Peter Meyer A/S beskæftiger sig med kloakrenovering efter no-dig metoden, dvs. uden opgravning. Endvidere anlægger virksomheden kloakker og yder kloakdøgnservice. Der er 19 ansatte, hvoraf de fem arbejder på kontor på 2 Jf. 28, stk. 5, i lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love og 3, stk. 2 i lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. 2

3 ejendommen. Arbejdet udføres på hele Sjælland. Udstyret transporteres i fire kassevogne med trailer, to lastbiler med trailer, en kassevogn med tv-udstyr, en lastbil med højtryksspuleudstyr og en ladvogn med graveudstyr. De fleste medarbejdere arbejder fire dage om ugen fra kl om mandagen og tirsdag, onsdag og torsdag. Foran kontoret ligger der en ca m² stor plads, som anvendes til parkeringsplads. Ejendommens ejer har redegjort for de forskellige bygningers anvendelse. Således anvendes bygning to til kontor, bygning fem til maskinhal/lager/stald, bygning syv til maskinhal/lager og bygning otte til maskinhal/lager. I alt er tre tidligere driftsbygninger med et samlet areal på m² taget i brug til lager og maskinhal for virksomheden. Bygningerne er nummereret på et medfølgende kort. Der er også andre virksomheder på ejendommen. Således er der Plus Resurse Aps, der er en konsulentvirksomhed, der beskæftiger ca. fem medarbejdere, hvoraf de fire arbejder ude af huset, og kun mødes på ejendommen fem til seks gange om året. Ejendommen Vesterlund dyrker ca. 10 ha landsbrugsjord med traktor og tilhørende redskaber. Der foregår kørsel til og fra ejendommen via fælles privatvej. Kommunens forvaltning har indstillet, at der blev meddelt afslag på det ansøgte. Forvaltningen har fundet, at etablering af virksomheden ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen eller med planloven, idet en entreprenørvirksomhed med den pågældende størrelse ikke bør placeres i landzonen men i et industri- og erhvervsområde. Endvidere har ejendommen adgangsvej via privat fællesvej med omkringliggende beboelse meget tæt placeret til vejen. Kommunen har efterfølgende meddelt landzonetilladelse til lovliggørelse af etableret entreprenørvirksomhed som ansøgt. Det er i afgørelsen præciseret, at yderligere tilladelse til udvidelse af virksomheden ikke kan forventes. Tilladelsen er bl.a. begrundet med, at ejendommen er beliggende i et område, hvor der ikke er særlige landskabelige- eller naturbeskyttende interesser, og at lagerfaciliteterne på ejendommen er indrettet i tidligere driftsbygninger, samt at der ikke opføres nye bygninger på ejendommen. Det fremgår af afgørelsen, at en entreprenørvirksomhed som den omhandlede som udgangspunkt ikke bør placeres i landzonen af planlægningsmæssige årsager. Kommunen har dog skønnet, at virksomheden til trods for bilparkens omfang samt anlæg af p-plads m.m. kan etableres, da der er tale om en nedlagt landbrugsejendom, hvor de overflødiggjorte driftsbygninger og de omkringliggende arealer sædvanligvis kan anvendes til visse former for erhverv uden landzonetilladelse. Landzonetilladelsen er givet på vilkår af, at der etableres et beplantningsbælte af hurtigvoksende planter, således at udendørs parkering af lastvogne, skurvogne og entreprenørmaskiner ikke er synligt fra naboejendommen Maglebyvej 25. Endvidere betinges det, at den private fællesvej asfalteres for ejers regning. Ejendommens ejer har overfor Natur- og Miljøklagenævnet bl.a. anført, at kommunen, på forespørgsel om hvilke krav, der gjaldt for at drive entreprenørvirksomhed på ejendommen, har meddelt ejeren af ejendommen, at der frit kan drives entreprenørvirksomhed, da der ingen krav var. Ejendommen er blevet købt under denne forudsætning. En tidligere landbrugshal anvendes til lager. Der er sat reoler op, men ikke foretaget ombygninger i hallen. Driftsbygningerne er tidligere blevet anvendt til opbevaring af landbrugsmaskiner, kort, materialer mv. I dag anvendes hallerne til opbevaring af materialer, korn og entreprenørmaskiner. Klageren har efterfølgende ansøgt om byggetilladelse til kontorfaciliteter i de gamle staldbygninger. I forbindelse med ansøgningen om 3

4 indretning af kontorlokalerne blev det af kommunen undersøgt, hvorvidt ombygningen af stalden til kontorlokaler krævede landzonetilladelse. Kommunen har meddelt, at der ikke skal søges om landzonetilladelse til ombygningen jf. 37 i planloven. Herefter har kommunen givet tilladelse til indretning af kontorfaciliteter på ejendommen. Klageren kan på baggrund heraf ikke acceptere kommunens vilkår om, at virksomheden ikke må ekspandere på ejendommen. Virksomheden er lovligt beliggende på ejendommen, og såfremt markedet betinger en ekspansion, bør dette være muligt. Der er i øvrigt ikke tale om støj ved den nuværende virksomhed, der går ud over støj fra den tidligere landbrugsbedrift, der var på ejendommen. Kommunen har, siden ejendommen blev erhvervet af den nuværende ejer, været klar over, at ejendommen skulle anvendes til erhverv. Såfremt afgørelsen med vilkårene om asfaltering af vej samt anlæggelse af et beplantningsbælte for ejers regning fastholdes, vil kommunen blive mødt af et erstatningskrav, da kommunen gennem to år har vejledt ejer forkert i forhold til planloven. Såfremt der skal ske en asfaltering af fællesvejen, er dette en udgift, der må deles med naboerne Maglebyvej 15 og 17, da disse også driver erhverv med henholdsvis entreprenørvirksomhed og udlejning af hestebokse. De omboende klagere har bl.a. anført, at kommunen på trods af forvaltningens indstilling, uden vægtige grunde eller argumenter alligevel har givet en tilladelse, på trods af at der kører tung trafik tæt forbi naboerne mellem 50 og 110 gange i døgnet. Det er meget svært at se, hvordan kommunen indenfor loven kan give tilladelse til dette. Argumentet, om at støv og støjgener kan afhjælpes ved at asfaltere en grusvej, er næppe et argument for at give en landzonetilladelse til et firma af den størrelse i det åbne land. Endvidere vil det ikke afhjælpe det problem, som naboer oplever, idet den tunge og meget omfattende trafik fortsat vil foregå ca. 1½ meter fra f.eks. ejendommen beliggende Maglebyvej 15. Beboerne her vil således fortsat være generet af støj samt sundhedsskadelig udstødningsgas. Der er flere beboere, der oplever revnedannelser i deres gavl. Til illustration af, hvorledes trafikken opleves af naboerne, er medsendt flere fotos af forbipasserende lastbiler. Det er i øvrigt meget uklart, hvad der helt konkret er givet tilladelse til. Såfremt kommunens landzonetilladelse fastholdes, må selve tilladelsen og betingelserne for denne præciseres nøje, således at det tydeligt fremgår, hvilken størrelse virksomhed der gives tilladelse til, herunder hvor stor en mængde trafik der tillades. Endvidere er et beplantningsbælte, hvorfra løvet falder om efteråret, ikke et tilstrækkeligt vilkår til at sikre det landskabelige præg, da indsigten til bilparken igen om efteråret og vinteren vil være åbenbar i området. Meningen med begrebet ikkeskæmmende oplag må tillige præciseres, idet virksomheden allerede nu i det åbne land har en utrolig omfattende bil/lastbil/trailer/maskin-park holdende parkeret. Det er ikke alene parkeringspladsen, der bruges til oplag, men alle omkringliggende arealer. Parkeringspladsen er i øvrigt allerede udvidet to gange, bl.a. med lysgener til følge, og det ligner mere en vognmandsvirksomhed end noget andet. Endelig har entreprenørvirksomheden i kølvandet på tilladelsen fået en del arbejde for kommunen. Klagerne er kommet med forskellige forslag, der kunne afhjælpe forholdene, såfremt landzonetilladelsen fastholdes af Natur- og Miljøklagenævnet. Eksempelvis er det foreslået, at grusvejen, der skal asfalteres, og som fører op til entreprenørvirskomheden, omlægges således, at den føres væk fra naboerne og lægges midt på den af Peter Meyer ejede mark ned mod Maglebyvej. Et andet forslag går på, at virksomhedens parkeringsplads, der i dag ligger ved bygningsmassen på ejendommen, flyttes helt ned til Maglebyvej, med indkørsel fra denne vej. 4

5 Kommunen har overfor Natur- og Miljøklagenævnet bl.a. bemærket, at landzonetilladelsen blev givet på grundlag af ansøgers oplysninger om virksomhedens størrelse. Kommunen har ikke kunnet verificere, det af ejer/ansøger anførte om, at kommunen skulle have givet tilsagn om at der frit kunne drives entreprenørvirksomhed på ejendommen. Man har dog valgt at give landzonetilladelse til virksomheden efterfølgende, bl.a. på betingelse af at den eksisterende private fællesvej asfalteres. Kommunen har skønnet, at det ikke var nødvendigt med anlæggelse af en ny vej, og at en asfaltering af vejen vil være en tilstrækkelig støv- og støjdæmpende foranstaltning i forhold til beboere ved den private fællesvej. Kommunen har vurderet, at entreprenørvirksomheden har en så anselig størrelse, at bestemmelserne i planlovens 37 ikke finder anvendelse. Endvidere kan virksomheden ikke karakteriseres som egentlig håndværksvirksomhed eller industrivirksomhed. Sagen har derfor været behandlet efter 35 i planloven. Ifølge kommuneplanen er ejendommen beliggende i et område, hvis hovedanvendelse er fastlagt til landbrugsformål. Overflødiggjorte og tomme bygninger kan ifølge kommuneplanen, såfremt det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne, genanvendes til bl.a. erhverv. Ejendommen ligger udenfor beskyttede naturområder, hvor der ikke i øvrigt er særlige landskabelige - eller naturbeskyttelsesinteresser. På baggrund af ovenstående har kommunen fundet, at der kunne meddeles landzonetilladelse til det ansøgte på visse betingelser. Kommunen har besluttet at meddele landzonetilladelse på trods af administrationens vurdering og indstilling. Sagen er behandlet politisk to gange, fordi man har været i tvivl. Efter første behandling af sagen har kommunen besøgt området og har set de faktiske forhold. Afgørelse I sagens behandling har deltaget ni af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Mikkel Schaldemose (formand), Ole Pilgaard Andersen, Kaj Møldrup Christensen, Leif Hermann, Per Larsen, Marion Pedersen, Poul Søgaard, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. Planlovens 35, stk. 1, bestemmer, at opførelse af ny bebyggelse eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone forudsætter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Den konkrete afgørelse træffes navnlig på grundlag af de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, som ifølge lovens formål skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. Planlovens landzonebestemmelser har bl.a. til formål at varetage planlægningsmæssige hensyn ved at hindre uplanlagt bebyggelsesudvikling i det åbne land, herunder etablering af større erhvervsvirksomheder, samt at beskytte de landskabelige og jordbrugsmæssige værdier i landzone. Det følger heraf, at erhvervsbyggeri, som ikke har forbindelse med jordbrugserhvervene, som hovedregel skal henvises til erhvervsområder i byzone. Planlovens 37, stk. 1, bestemmer, at bygninger, som ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, uden tilladelse efter 35, stk. 1, på visse betingelser kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig, jf. dog stk. 3, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af: 1) At virksomheden etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og 2) At bygningerne ikke er opført inden for de seneste fem år. 5

6 I tilknytning til de bygninger, der er nævnt i stk. 1, kan der endvidere etableres et mindre ikke skæmmende oplag efter kommunens nærmere bestemmelse, jf. 37, stk. 2. Kommunen har i 2009 meddelt ejeren af ejendommen, at indretning af 224 m² kontorlokaler i overflødiggjorte driftsbygninger ikke krævede en lovliggørende landzonetilladelse. Bygningerne på ejendommen anvendes til kontor, lager og maskinhal. Kommunen har imidlertid i nærværende sag ikke fundet, at virksomheden faldt ind under 37, og har meddelt en landzonetilladelse efter planlovens 35. Det er af ansøger beskrevet, hvorledes det arbejde virksomheden udfører bl.a. består i kloakrenovering, anlæg af kloakker samt kloakdøgnservice, som udføres på hele Sjælland. Det nødvendige udstyr transporteres i virksomhedens fire kassevogne med trailer, to lastbiler med trailer, en lastbil med højtryksspuleudstyr, en kassevogn med tv-udstyr, og en ladvogn med graveudstyr. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at kernen af ansøgers virksomhed udføres ved hjælp af førnævnte vognpark, der indeholder det nødvendige udstyr. Vognparken rummes ikke i ejendommens bygninger, men parkeres udenfor disse på en m² stor parkeringsplads. Det er på baggrund heraf nævnets vurdering, at selve virksomheden med en vognpark i det ansøgte omfang falder udenfor betingelserne for anvendelse af planlovens 37, hvorefter mindre håndværksvirksomheder med mindre ikke skæmmende oplag kan placeres i nedlagte landbrugsbygninger uden landzonetilladelse. Etableringen af entreprenørvirksomheden kræver derfor en landzonetilladelse jf. planlovens 35. Ved vurdering af om en ansøgning om landzonetilladelse bør imødekommes, skal det ansøgte vurderes i forhold til planlovens hovedformål om at sikre en hensigtsmæssig planlægningsmæssig, landskabelig og samfundsøkonomisk udvikling og at forebygge forurening og støjulemper. I vurderingen indgår tillige overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager. Som hovedregel meddeles der ikke tilladelse til aktiviteter, som ikke har forbindelse med jordbrugserhvervene, uden for de områder, hvor der efter kommuneplanlægningen er mulighed herfor. Etablering af virksomheden bør som udgangspunkt ske i dertil planlagte områder bl.a. på grund af den ikke ubetydelige mængde trafik, som virksomheden må forventes at medføre. Endvidere er det landskabeligt uheldigt at parkere/opbevare en så stor vogn- og maskinpark i det åbne land. På baggrund af ovenstående finder Natur- og Miljøklagenævnet, at der skal meddeles afslag på ansøgningen om lovliggørende landzonetilladelse. Det bemærkes, at selve bygningernes anvendelse (til kontor, lager og maskinhal) isoleret set er omfattet af planlovens 37. Såfremt ejeren mener, at han har et erstatningskrav mod kommunen, må dette i givet fald gøres gældende under en retssag ved de almindelige domstole. 6

7 På Natur- og Miljøklagenævnets vegne Babette Bentley Cand.jur, LL.M. 7

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. marts 2013 J.nr.: NMK-31-00774 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Praksis for landzoneadministration. Det åbne land

Praksis for landzoneadministration. Det åbne land Praksis for landzoneadministration Det åbne land Indholdsfortegnelse Side Indhold 3 Indledning 4 Landzoneadministrationspolitik 5 Planlovens landzonebestemmelser Administrationsgrundlag Udstykning 6 Udstykning

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2011 J.nr.: NMK-501-00009 Ref.: mtj AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1431 12 Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard,

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødested: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00

Læs mere

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 05485.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00 Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-10-1971 Kendelser Deklarationer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

NABOHØRING- I forbindelse med ansøgning om lovliggørende zonetilladelse til en tilbygning til ridehal samt staklade/varmecentralbygning på Stutteri

NABOHØRING- I forbindelse med ansøgning om lovliggørende zonetilladelse til en tilbygning til ridehal samt staklade/varmecentralbygning på Stutteri Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Sendt til ejere af ejendomme markeret på vedlagte oversigtskort, til Grønt Råd samt til ansøger NABOHØRING- I forbindelse med ansøgning om lovliggørende

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab.

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab. Sendte til ejer, indsigere og KM Telekom. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 23. marts 2012 Sagsident:

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere