R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 17. september 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 17. september 2014 kl. 14.00."

Transkript

1 R E F E R A T SAG: Bestyrelsesmøde. MØDESTED: Th. Eriksens Vej 28, Farsø TID: 17. september 2014 kl TILSTEDE VAR: Kirsten Moesgaard Jens Lauritzen Annette Vahlgreen Rasmus Vetter Karen Clausager Poul Vejen Per Nyborg Lars Peter Jensen Morten Sandersen Revisor Claus Bjørnlund, Deloitte deltog i hele mødet. Følgende punkter var på dagsordenen: 1. Godkendelse af forrige referat. 2. Økonomi, temaindlæg. 3. Budgetopfølgning. 4. Drikkevandsforsyning, varsling om afbrydelse. 5. (LUKKET). 6. Kontorlokaler. 7. Anlægsarbejder. 8. Orientering. 9. Næste møde.

2 1. Godkendelse af forrige referat. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. juni Der er ikke modtaget forslag til ændringer af det udsendte referat. -at referatet godkendes Godkendt som indstillet. Bilag

3 2. Økonomi, temaindlæg. Den 7. maj 2014 blev der afholdt temamøde for bestyrelsen om juridiske forhold. I forlængelse heraf holdes et temaindlæg med fokus på økonomiske forhold i relation til vandselskabet. Repræsentanter for revisionsselskabet Deloitte kommer til stede og informerer om økonomi, prisloftregulering, skat og takstplanlægning m.v. - Indlægget taget til efterretning. Bilag Deloittes indlæg Bestyrelsesseminar af

4 3. Budgetopfølgning. Forelæggelse af opgørelse pr. 31. juli 2014, forventet årsopgørelse og investeringsoversigt. Spildevand Der er udsigt til en ca kr. lavere omsætning end budgetteret. Udgifter til administration ser ud til at følge budgettet. På drift er der udsigt til et mindreforbrug på ca kr. På finansielle poster er der udsigt til en merforbrug på ca kr. Der er udsigt til at investeringerne følger budgettet. Drikkevand Der er udsigt til en ca kr. højere omsætning end budgetteret. På administration er der udsigt til et merforbrug på kr. På drift er der udsigt til et mindreforbrug på ca kr., hvilket især skyldes manglende igangsættelse af DDS-aktiviteter. Der er ikke budgetteret med investeringer. Der er udført 2 nye stik til Himmerlands Golf & Spa Resort. Anlægsudgiften modsvares af 2 stk. tilslutningsbidrag, i alt kr. -at oversigten tages til efterretning Supplerende sagsfremstilling Efter opgørelse pr ser oversigten således ud: Spildevand: Omsætning: Der er udsigt til en mindreindtægt på ca. 1,9 mio. kr. Drift: Der er udsigt til et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. Der er udsigt til at det samlede budget overholdes. Drikkevand: Det præciseres, at der samlet set er udsigt til et underskud på ca kr.

5 Godkendt. Bilag Opgørelse pr

6 4. Drikkevandsforsyning, varsling om afbrydelse. Forsyningen til ejendomme under Ertebølle Vandværk har været afbrudt den 21. august 2014 fra kl til 12.00, og har medført klager fra grundejerforeningen over manglende varsling. Forelæggelse af redegørelse om hændelsen. Drøftelse af eventuel udvidelse af varsling med nye tiltag. -at redegørelsen tages til efterretning -at varslingsproceduren udvides med den beskrevne SMS-tjeneste Redegørelsen taget til efterretning. Det overvejes at udvide varslingsproceduren med SMS-tjeneste. Bilag Notat af

7 6. Kontorlokaler. I forbindelse med udarbejdelse af ny APV (Arbejdspladsvurdering) for vandselskabets forskellige arbejdssteder under medvirken af personalet og en ekstern konsulent, ArbejdsmiljøEksperten Aalborg, er der udtrykt manglende tilfredshed med de eksisterende kontorlokaler. I erkendelse af, at de fysiske rammer har stor betydning for personalets præstationsevne, og at de nuværende lokaler ikke er optimale, har direktøren rekvireret konsulentfirmaet Cowi til at foretage en analyse med henblik på eventuel overflytning til andre kontorlokaler. Forelæggelse af notat fra Cowi. -at Bestyrelsen træffer beslutning om flytning til andre kontorlokaler og lokaliseringen af disse -at der igangsættes vurdering af, hvilke krav og behov, kontorlokalerne skal opfylde Sagen genoptages på næste møde, hvor der ønskes fremlagt arbejdstilsynsrapport og huslejekontrakt. Bilag Notat af fra Cowi

8 7. Anlægsarbejder Gedsted Detailkloak, kloakseparering Regnvandsbassin ca. 150 m øst for Gedsted Nørgaard er udført. Regnvandsledning fra Nørrevangen til regnvandsbassinet er udført. Kloak- og vejarbejdet på Nørrevangen, Højdevej, Højagervej og Langagervej er udført. Hele arbejdet er hermed afsluttet. Aalestrup Detailkloak, kloakseparering På Testrupvej, Egegaardsvej og Elmegaardsvej er kloak- og vejarbejdet udført. Hele arbejdet er hermed afsluttet. Danpo Aars, regnvandsafledning Regnvandsbassin og kloakledningsarbejde er udført. Der resterer plantning i fredsskovareal vest for Danpo. Østerbølle Detailkloak, kloakseparering Regnvandsbassin i markområde syd for byen er udført. På Sognevejen, strækningerne fra vestlige bygrænse til Evaslundvej og fra Havrevænget til Oldtidsvej er kloak- og vejarbejdet udført. På Sognevejen, strækningerne fra Evaslundvej til Havrevænget og fra Oldtidsvej til østlige bygrænse arbejdes med kloak. Kørebanen er retableret med stabilgrus. Fortovsarealer henligger i grus. Vejen er spærret for gennemkørende trafik. Kloakledning Gedsted-Stistrup Arbejdet er påbegyndt i august Der er udført ledninger fra den gamle pumpestation ved regnvandsbassinet Vesterbro 38B Gedsted til indkørslen til Gedsted Renseanlæg og på en strækning langs Våsen. Der er udført forberedende arbejde til krydsning af Lerkenfeld Å. Der arbejdes med rørlægning langs Våsen, ca. st at oversigten tages til efterretning Godkendt som indstillet. Bilag Oversigtskort over Gedsted, Aalestrup, Danpo Aars, Østerbølle og Gedsted-Stistrup

9 8. Orientering Ansøgning til Forsyningssekretariatet om forhøjelse af driftsramme for spildevand VVAS har i marts 2012 med henvisning til historiske oplysninger om bemanding søgt om forhøjelse af den tildelte driftsramme for spildevand. Forsyningssekretariatet har den fremsendt udkast til afgørelse, som afslår at give forhøjelse. VVAS har den fremsendt udtalelse til udkastet. Myndighedskontrol med renseanlæg Miljøministeriet, Naturstyrelsen fører kontrol med spildevandsudledningen fra Vesthimmerlands Vands renseanlæg, og sammenholder analyseresultaterne med vilkår og krav i anlæggenes udledningstilladelser. Ved brev af meddeler Naturstyrelsen, at tilsyn og kontrol i 2013 viser, at alle vandselskabets renseanlæg overholder alle bindende kravværdier. Organisationsudvikling I anledning af administrationschefens melding om, at han ønsker at gå på pension med udgangen af april 2015, er der igangsat overvejelser om organiseringen af den fremtidige opgaveløsning i administrationen. Forelæggelse af vurderinger og oplæg. Arbejdsmiljø Selskabet har i maj og juni 2014 gennemført en proces med opdatering af virksomhedens APV med hele personalets og en ekstern konsulents deltagelse i planlægningsmøder og en fælles temadag. Endvidere har arbejdsmiljøorganisationen gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Golf Europa Tour Made in Denmark i Gatten Der har den august været afholdt Europa Tour Golf turnering på Himmerlands Golf & Spa Resort i Gatten. Efter aftaler med centerledelsen har VVAS I forbindelse med arrangementet udført to ekstra permanente drikkevandsstik, og arrangørerne har afhentet drikkevand ved Gatten Vandværk. Endvidere er gennemført forskellige spildevandstiltag, herunder montering af måle- og registreringsudstyr og opsætning af spildevandscontainere m.v. Turneringen har haft et vellykket forløb med ca tilskuere. Vandberedskabet har virket efter hensigten, og der har ikke været udslip af spildevand til omgivelserne. Kloakledning Gedsted-Stistrup, licitation. Der har den været afholdt licitation på entreprenørarbejdet med følgende resultat: Vils Entreprenøren VM Vesthimmerlands Materieludlejning Hornum Murer- og Entreprenørforretning Gunnar Nielsen A/S NCO byg A/S Simon S. Simonsen SM Entreprenørfirma A/S HMN A/S kr kr kr kr kr kr kr kr. Arbejdet er overdraget til lavestbydende.

10 Idunsvej Farsø, byggemodning Vesthimmerlands Kommune har besluttet at igangsætte projektering af opgaven. Der er indgået skriftlig aftale mellem Vesthimmerlands Vand og kommunen om projektering, entreprenørarbejde og vandselskabets overtagelse af det udførte kloakanlæg. VVAS overtager udelukkende spildevandskloakanlægget, mens afledning og håndtering af regnvand alene er et spørgsmål mellem kommunen og grundkøberne. Ansøgning om hundeskov ved Røjbækken Farsø Vesthimmerlands Kommune har ansøgt om at måtte anvende en del af VVAS`s areal ved regnvandsbassin Røjbækvej Farsø til etablering af en hundeskov. VVAS har imødekommet ansøgningen på betingelse af, at kommunen køber arealet af vandselskabet. Afløb fra kunstgræsbane i Farsø Vesthimmerlands Kommune har den anmodet om Vesthimmerlands Vands udtalelse vedr. afledning af drænvand fra en kommende kunstgræsbane på Stationsvej 31 i Farsø. Vesthimmerlands Vand har den svaret, at drænvand ikke er vandselskabets opgave, men at drænvand skal afledes via drænledninger til nedsivning eller til vandløb. Administration af sagstypen foretages af kommunen som myndighed i henhold til vandløbsloven. Endvidere har vandselskabet ved samme lejlighed meddelt kommunen, at en faglig anerkendt forskningsinstitution som Dansk Hydraulisk Institut (DHI) har analyseret afløbsvand fra kunstgræsbaner og karakteriseret dette som spildevand og anbefalet at sende det til renseanlæg. Flere kommuner har anlagt samme synspunkt. Vesthimmerlands Kommune har efterfølgende omdøbt afløbsvandet til overfladevand og ved tilslutningstilladelse af påbudt, at vandet skal tilsluttes VVAS`s regnvandssystem. VVAS finder, at tilslutning af afløbsvandet på grund af ukendt mængde og stofindhold udgør en ekstraordinær driftsmæssig og økonomisk risiko for vandselskabet og er derfor betænkelig ved den af kommunen trufne beslutning. Der henvises til vedlagte kopier af mailkorrespondancen mellem vandselskabet og kommunen. -at orienteringen tages til efterretning Analyseresultater fra Naturstyrelsens kontrol med renseanlæg indlægges på selskabets hjemmeside. Der indledes proces for ansættelse af økonomichef og projekt-teamkordinator. Der sendes brev til Teknik- og Miljøudvalget med VVAS s forbehold ang. afløbsvand fra kunstgræsbane Stationsvej 31, Farsø. I øvrigt godkendt som indstillet.

11 Bilag Udkast til afgørelse af fra Forsyningssekretariatet VVAS`s udtalelse af til Forsyningssekretariatet Miljøministeriets brev af om kontrol på renseanlæg Organisationsplan, OPLÆG Idunsvej Farsø, aftale om byggemodning af Ansøgning af om hundeskov med kortbilag Godkendelse af om hundeskov Afløb fra kunstgræsbane, mailkorrespondance fra 5. til

12 9. Næste møde Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 5. november 2014 kl i Farsø.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 Indholdsfortegnelse 63 Åben - Orientering 64 Åben - Bekendtgørelse om parkering 1 65 Åben - Busforbindelser mellem Aalestrup og Farsø

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på budgettet til NT 2012 335 2. Indsatsplaner og

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-10-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt.

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen 3 346. Vesthimmerlands Flyveplads, ændring

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 09-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget besluttede at behandle den udsendte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere