LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Udviklings- og Strategiudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen: Ulf Dombernowsky (B) deltog som stedfortræder for Trine Nebel Schou (B) Dorete Dandanell (F) og Søren Hoby Andersen (F) var fraværende Endvidere deltog: Kommunaldirektør Tim Andersen, direktør Bjarne Markussen, centerchef Sidsel Poulsen, centerchef Regin Atterdag Nordentoft, arkitekt Eva Ørum, byplanarkitekt Jørgen Olsen, udvalgskoordinator Louise Angelo

2 Udviklings- og Strategiudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Kommuneplanstrategi høring, indsigelser og bemærkninger 3 02 Almene boliger i forbindelse med fremtidigt byggeri 8

3 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.3 Kommuneplanstrategi høring, indsigelser og bemærkninger 1. Sagsfremstilling På mødet den 23. april 2012, sag nr. 7, godkendte kommunalbestyrelsen at sende GRØNT LYS i høring sammen med partiernes bemærkninger. Forslaget blev sendt i høring fra den 10. maj til den 5. juli Der blev afholdt en særlig 3 timers borgerinddragende event den 29. maj, se vedlagte hvidbog med beskrivelse af de forskellige stande på rådhusets reposer, de politiske hjørner, debatmødet og øvrige aktiviteter før, under og efter eventen. Der er derudover kommet 19 indsigelser og bemærkninger. Under selve debatmødet den 29. maj 2012 var der holdninger for og imod letbanen og dens linjeføring. Omkring byfortætning blev der givet udtryk for, at udvikling ikke skal være på bekostning af de blå og grønne rum. Der var bred enighed om, at kommunen skal være visionær mht. bæredygtighed. Tanken omkring en vidensby blev taget godt imod og flere borgere efterlyste at blive inddraget som borger i forskellige netværk, så kommunen kan få gavn - også af borgernes viden. Debatten den 29. maj opstod på baggrund af input fra borgerne i 3 forskellige politiske hjørner om: Vidensby og internationalisering, Byudvikling og Klima. Som det fremgår af hvidbogen, kom der rigtigt mange bemærkninger til de opstillede spørgsmål. F. eks.: Hvad med udkants Lyngby-Taarbæk? Velkomstarrangementer bør ikke kun være for nye udenlandske borgere. Kulturoplevelser i byens rum er vigtige. Det foreslås, at hvidbog med alle de noterede input fra standene inddrages i det videre arbejde i de forskellige relevante forvaltninger, lægges på kommunens hjemmeside samt sendes til alle samarbejdsparterne, der deltog som medarrangører til eventen. De 19 indkomne indsigelser og bemærkninger er refereret og kommenteret i indsigernotat af 20. august 2012, lagt på sagen. Forvaltningens forslag til besvarelse fremgår ligeledes af dette notat. Hovedemnerne i de indkomne forslag og bemærkninger drejer sig om: letbane, bil-, bus- og cykeltrafik, Dyrehavegaards jorder, byudvikling, natur og kultur. En del bemærkninger er gentagelser i forhold til de bemærkninger, der kom under borgerinddragelseseventen. Det foreslås derfor, at indsigernotatet med kommunalbestyrelsens endelig beslutninger, ud over at blive sendt til indsigerne, også lægges på kommunens hjemmeside sammen med hvidbogen. Forvaltningen foreslår desuden, navnet "Lyngby-Taarbæk Ringby" ændres til "Universitetsbyen i Lyngby-Taarbæk". Universitetsbyen i Lyngby-Taarbæk

4 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.4 anvendes således om det geografiske område, hvor letbanen skal forløbe og der sættes fokus på en byudvikling samt hvortil der refereres i Byvision Forvaltningen foreslår derudover, at de politiske bemærkninger fra partierne, der indgik i høringsmaterialet, tages ud i forbindelse med den endelige strategi GRØNT LYS. Forvaltningen har undersøgt mulige veje at gå i det videre arbejde omkring gennemførelsen af aktiviteterne i afsnittet "Det gør vi". Der er sat fokus på punkt 2 Bearbejdelse af byvisionen. Forvaltningen foreslår, at idékonkurrencekonceptet gennemføres ved et parallelopdrag lig de metoder, der er anvendt ved projekterne om tilbygning til Lyngby Rådhus og udvikling af arealet ved Trongården, se notat af 20. august 2012, lagt på sagen. Notatet indeholder derudover et overordnet budget for aktiviteterne beskrevet i "Det gør vi". Der lægges op til fremrykning af midler fra puljebeløb til særlige formål; plananlyser, helhedsplaner m.v. fra 2015 og 2016 til budgetårene 2013 og 2014, således at der er 3 mio til disposition i henholdsvis 2013 og Der lægges desuden op til, at der efter parallelopdrag udarbejdes proces- og handleplan - herunder en økonomisk rammeplan, der via budgetforhandlingerne i 2013 indarbejdes i kommende budgetter. Den videre proces Processen omkring det videre arbejde med undersøgelser, idékonkurrencer og kommuneplan 2013 er ligeledes beskrevet i skema i notat af 20. august. Nogle undersøgelser er forudsætninger for idékonkurrencen, mens andre undersøgelser vil udspringe af en afsluttet idékonkurrence. Samtidigt kører der en revision af Kommuneplan I første omgang sendes der medio 2013 en kommuneplan 2013, der indeholder alle emnerne fra GRØNT LYS, i høring. Derefter følger et tillæg til Kommuneplan 2013, der fastlægger rammer og byggeforskrifter som følge af den afholdte idékonkurrence. Følge af regeringens aftale med KL Af regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2013 fremgår det, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik og prioriterer indsatsen. Ifølge økonomiaftalen skal klimatilpasningsplanerne indarbejdes direkte i eller som tillæg til kommuneplanerne. Forvaltningen foreslår, at kommunens klimastrategi konsekvensrettes, så det fremgår, at en del af klimastrategiens indsatsområder konkretiseres og prioriteres i en klimatilpasningsplan, der indarbejdes i Kommuneplan Økonomiske konsekvenser Opgaver omkring trykning, PR og endelig distribution af GRØNT LYS løses inden

5 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.5 for de afsatte midler. Følgeudgifter på baggrund af endeligt vedtaget strategi - primært afsnittet "Det gør vi" - foreslås som nævnt løst ved en fremrykning af posten "Plananalyser, helhedsplaner m.v." på 1,5 mio i budgetårene , således at der er 3 mio i 2013 og 3 mio i Hele det afsatte beløb vurderes dermed at gå til kommuneplanlægning og undersøgelser i den forbindelse. Som beskrevet i notat af 20. august 2012 vil der til budgetforhandlingerne næste år vedrørende budget ske en yderligere konkretisering af udgifter i forbindelse med realisering af initiativerne i GRØNT LYS. Der vil i processen desuden blive arbejdet med eventuel inddragelse af delfinansiering fra eksterne parter. Beslutningskompetence Sagen behandles i alle stående udvalg med endelig vedtagelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler vedtagelse af GRØNT LYS, idet 1. Forvaltningernes forslag i indsigernotat af 20. august 2012 godkendes, 2. Navneforandringen fra Lyngby-Taarbæk Ringby til Universitetsbyen i Lyngby-Taarbæk godkendes, 3. Partiernes bemærkninger udgår af GRØNT LYS, 4. Afsnit med klimastrategi konsekvensrettes mht. klimatilpasningsplanen, der skal indarbejdes i Kommuneplan 2013, 5. GRØNT LYS konsekvensrettes og der påbegyndes program til parallelopdrag om Byvision 2030, 6. GRØNT LYS efter endelig vedtagelse trykkes til distribution og offentliggørelse, 7. Hvidbog godkendes og inddrages i det videre arbejde i de forskellige relevante forvaltninger, trykkes og distribueres til samarbejdsparterne samt lægges på kommunens hjemmeside sammen med godkendt indsigernotat, 8. Beløb under budgetposten: plananalyser, helhedsplaner m.v. fremrykkes, så der er 3 mio i 2013 og 3 mio i 2014 og at der til budgetforhandlingerne næste år vedrørende budget vil ske en yderligere konkretisering af udgifter i forbindelse med realisering af initiativerne i GRØNT LYS og 9. Beskrivelse af den videre proces med revision af kommuneplan 2013, beskrevet i notat af 20. august, principgodkendes. Udviklings- og Strategiudvalget den 11. september 2012: Udsat, idet ad. 2 ændres til Vidensby. Teknik- og Miljøudvalget den 11. september 2012: Udgår, idet sagen er udsat i Udviklings- og Strategiudvalget.

6 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.6 Curt Købsted (O) og Dorete Dandanell (F) var fraværende. Byplanudvalget den 12. september 2012: Ad. 1-9 Udsat Anne Körner (V) og Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende. Social og Sundhedsudvalget den 12. september 2012: Udsat med de faldne bemærkninger. Bodil Kornbek (S) og Anne Körner (V) var fraværende Kultur- og Fritidsudvalget den 13. september 2012: Udsat. Børne- og Ungdomsudvalget den 13. september 2012: Udsat. Sagen forelægges på ny idet: Der afholdes et ekstraordinært møde i Udviklings- og Strategiudvalget den 3. oktober Indstilling Forvaltningen foreslår, at GRØNT LYS vedtages, idet 1. afsnit med klimastrategi konsekvensrettes mht. klimatilpasningsplanen, der skal indarbejdes i Kommuneplan 2013, GRØNT LYS konsekvensrettes og der påbegyndes program til parallelopdrag om Byvision 2030, 2. den videre proces med revision af kommuneplan 2013 iværksættes, 3. beløb under budgetposten: plananalyser, helhedsplaner m.v. fremrykkes, så der er 3 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i 2014 og at der til budgetforhandlingerne næste år vedrørende budget vil ske en yderligere konkretisering af udgifter i forbindelse med realisering af initiativerne i GRØNT LYS, 4. Bilag med notat om ledige kontorlokaler i Lyngby-Taarbæk Kommune tages til efterretning, og 5. Bilag med notat om tidsforbrug til udarbejdelse af GRØNT LYS mm. tages til efterretning. Udviklings- og Strategiudvalget den 9. oktober 2012: Godkendt med de faldne bemærkninger, idet ad 1 udarbejdelse af programmet for parallelopdrag påbegyndes og forelægges derefter til drøftelse og endelig godkendelse, idet (C) tager forbehold,

7 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.7 ad. 2 godkendt, ad. 3 anbefalet, idet (A) stemmer imod. (C) tager forbehold, ad. 4 drøftet. (A) ser med bekymring på de mange tomme erhvervskvadratmeter og ønsker en mere offensiv tilgang i forhold til erhvervsvirksomheder og butikker. (A) foreslår, at forvaltningen arbejder videre med forslag om, at der i samarbejde med Vidensby etableres en organisation/netværk, der har det som sin dedikerede opgave at tiltrække virksomheder og handelsliv. Udvalget tiltræder bemærkningerne og sag herom forelægges udvalget, og ad. 5 taget til efterretning. Dorete Dandanell (F) og Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.

8 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.8 Almene boliger i forbindelse med fremtidigt byggeri 2. Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens møde den 3. september 2012 anmodede F og A om, at følgende punkt blev optaget på dagsordenen: "SF og Socialdemokraterne ønsker en drøftelse af, hvordan et varieret udbud af boliger sikres i forbindelse med de nye byggemuligheder i kommunen. Konkret er der behov for en beslutning om, hvordan det sikres, at der fortsat bygges almene boliger og andelsboliger." Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende sagen til Byplanudvalget og Udviklings- og Strategiudvalget til nærmere drøftelse. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter sagen. Udviklings- og Strategiudvalget den 9. oktober 2012: Udsat. Dorete Dandanell (F) og Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.

9 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Team Byggesag Sagsnr. : Dato : Skrevet af : EVP N O T A T om Notat om ledige kontorlokaler i Lyngby-Taarbæk Kommune Udviklings- og Strategiudvalget har på møde den til sag om vedtagelsen af kommuneplanstrategien GRØNT LYS spurgt ind til andelen af ledige kontorlokaler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen har foretaget en kort, overordnet undersøgelse af ledige kontorlokaler. adresse areal m² årlig leje stationsnært Rammenr. og lpnr. 1 Peter Lunds Vej kr./m² nej Hummeltoftevej kr./m² ja Lottenborgvej kr./m² ja Parallelvej Lundtoftegårdsvej kr./m² Pt. nej ja (letbane) 6 Jernbanevej 4, kr./m² ja Firskovvej 6, ja Lundtoftevej kr./m² Pt. nej ja (letbane) 9 Maglebjergvej kr./m² nej Firskovvej 6, st kr./m² ja Lundtoftegårdsvej Kongevejen kr./m² nej Lyngby Hovedgade 85 (12.000) kr./m² ja Ikke opført 14 Bredevej ja Nørgaardsvej ja Jægersborgvej 66B, 2tv kr/m² ja Nybrovej kr/m² ja Virum Torv 2 st kr/m² ja Firskovvej ja Sorgenfrivej 18 Til salg ja I alt Side 1 af 5

10 Noter til opgørelsen Listen er udarbejdet på baggrund af oplysninger hentet fra Sadolin & Albæk, Datea, Nordea Ejendomme, PFA ejendomme, oline.dk, CB Ellis, LA COUR & LYKKE, Ejendomsforeningen Danmark, EDC mæglerne, BBR samt besigtigelse i bil den Tabellen er kun vejledende. Stationsnære kerneområder ligger inden for en radius af 600m fra en station. Øvrige stationære områder ligger i inden for m fra en station. DTUs arealer er ikke med i denne opgørelse. Lyngby Hovedgade 85 (pkt. 13) er ikke med i den samlede sum, da det ikke er opført endnu. Vurdering Tabellen angiver, at der som minimum er kvm. ledige kontorlokaler i kommunen, hvoraf Rambølls tidligere lokaler på Bredevej 2 udgør den største enkeltenhed ( kvm). Sammenholdes mængden af ledige kontorlokaler med udviklingen på landsplan, viser Oline- ED statistikken 3. kvartal 2012 at antallet er steget med 0,4 procentpoint til 9,5 pct. i perioden fra 1. april 2012 til 1. juli I Region Hovedstaden er ledighedsprocenten 10,3 pct., hvilket svarer til 1,13 mio. kvm. ledige kontorlokaler. Af dem ligger de kvm. Københavns omegn 2. For at kunne vurdere, om Lyngby ligger over eller under niveau, samt hvorvidt kommunen bør handle på situationen, kræves en nærmere analyse af området. I afsnittet "Det gør vi" i GRØNT LYS lægges der op til, at der skal gennemføres en analyse af erhvervsarealernes anvendelighed, både af de eksisterende og de nye erhvervsarealer i byvisionen. Det må desuden sammenholdes med prognoser for udvikling af området i forbindelse med Letbanen (jf. notat nedenfor) og Vidensby, der indikerer forskellige scenarier for fremtidig efterspørgsel af erhvervslokaler. 1 Statistikken bygger på data fra Oline, Aberdeen Asset Management Denmark, ATP Ejendomme og DATEA. 2 Omfatter Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Vallensbæk. Side 2 af 5

11 BILAG: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Team Plan Journalnr. : Dato... : Skrevet af : odm /3612 N O T A T om Byudvikling i forbindelse med Ringby-Letbaneprojektet I forbindelse med udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget for letbaneprojektet udarbejdede Cowi i 2010 nedenstående prognose for befolkningsudvikling og arbejdspladsudvikling i Ringbykommunerne. Den samlede tilvækst for perioden blev skønnet til henholdsvis boliger og arbejdspladser. Side 3 af 5

12 Ud fra forskellige målsætninger og metoder er byomdannelsen i Ringbykommunerne allerede gået i gang. Der laves helhedsplaner og arkitektkonkurrencer, og flere kommuner har fokus på at udvikle omdannelsesstrategier. Generelt er rummeligheden til erhvervsformål stor, og omdannelse til boligformål er sekundært i de fleste kommuner. Flere kommuner har konkrete udmeldinger om erhvervsudviklingen: Kommune Projekt Antal nye arbejdspladser Lyngby-Taarbæk Vidensby Gladsaxe Gladsaxe Ringby Herlev Bl.a. hospitalsudvidelse? Albertslund Hersted Industripark Glostrup Ejby Erhvervsområde Brøndby Kirkebjerg Erhvervsområde? Hvidovre Avedøre Holme? Projektsamarbejde om strategi og rækkefølge i forbindelse med byomdannelse langs Ring 3 I et foreløbigt oplæg fra Naturstyrelsen vedrørende nye initiativer i Fingerplan 2012 lægges der op til et projektsamarbejde om strategi og rækkefølge for byomdannelsen. Samarbejdet skal bidrage til at sikre en rimelig balance mellem forventet udbud og efterspørgsel efter byggemuligheder til større kontorejendomme og domiciler i planperioden, fokuseret udbygning af udvalgte stationsnære områder, som kan sikre grundlag for bymæssige kvaliteter og placering af øvrige bymæssige funktioner, som kan understøtte kontor- og domicilvirksomhederne, trygge rammer for eksisterende virksomheder, traditionelt industri og håndværk, plads til iværksættere, kreative erhverv, håndværk og små serviceerhverv, plads til stationsnære boliger, Side 4 af 5

13 udviklingsmuligheder i alle kommuner, styrket passagergrundlag for letbanen og den kollektive transport som helhed. Et eventuelt samarbejde om strategi og rækkefølge for byomdannelsen langs Ring 3 afventer dels Fingerplan 2012, dels Ringby-Letbanesamarbejdets topmøde i november Ole Dam Mortensen Side 5 af 5

14 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Team Byggesag Sagsnr. : Dato : Skrevet af : EVP N O T A T om Tidsforbrug til udarbejdelse af kommuneplanstrategi/grønt LYS mm Udviklings- og Strategiudvalget har på møde den til sag om vedtagelsen af kommuneplanstrategien GRØNT LYS spurgt ind til tidsforbrug ved udarbejdelse af kommuneplanstrategi/grønt LYS og borgerinddragelseseventen den 29. maj Center for Miljø og Plan har foretaget en overordnet undersøgelse af tidsforbruget Vidensbystrategi blev endeligt vedtaget i august På baggrund af Vidensbystrategien arbejdede forvaltningen samtidigt på deltagelse i Realdaniakonkurrence (Forstædernes udvikling) samt på opstart på selve kommuneplanstrategien. Efter den endelige vedtagelse af Vidensbystrategien blev der på baggrund af forvaltningens konkurrenceprojekt til Realdania arbejdet på byvisionen til kommuneplanstrategien GRØNT LYS. Samtidigt påbegyndtes planlægningen af en større borgerinddragelsesevent, der skulle omfatte Vidensby, klima og kommuneplanstrategi. Klimastrategien blev udarbejdet samtidigt med, at Vidensbystrategien faldt på plads i OPGØRELSE Deltagelse i Realdania konkurrence (2-3 personer: tekst, layout og sagsfremstilling) Kommuneplanstrategi opstart (første ½ år af 2011) (1 + 4 personer) Beskrivelse af Byvision 2030 til kommuneplanstrategi/grønt LYS (1 person 2. halvår) Viderebearbejdelse af Byvisionen i billeder/layout (1 person 2. halvår) Borgerinddragende aktivitet (opstart fra september 2011) - dannelse af projektgruppe 6-7 personer (to gange sagsfremstillinger, heldagsaktivitet med konsulent for projektgruppen, 1-2 fællesmøder) 2012 Kommuneplanstrategien GRØNT LYS blev behandlet flere gange i løbet af de første måneder i Forslaget blev vedtaget at sende i høring - april Den borgerinddragende event blev planlagt endeligt. OPGØRELSE Kommuneplanstrategi/GRØNT LYS (1+4 personer) Borgerinddragende aktivitet fortsat fra 2011 til den 29. maj (7 personer personer fra hver af de forskellige forvaltninger, jævnlig mødeaktivitet og forberedelsestid) C:\DOCUME~1\MJO\LOKALE~1\Temp\notesDE50D1\Notat om timeforbrug til udarbejdelse af GRØNT LYS mm.doc Side 1 af 2

15 Evaluering og udarbejdelse af hvidbog fra den borgerinddragende event den 29. maj (1 person) Høring, udarbejdelse af indsigernotat og sagsfremstilling frem mod endelig vedtagelse (1-2 personer) Eva Ørum C:\DOCUME~1\MJO\LOKALE~1\Temp\notesDE50D1\Notat om timeforbrug til udarbejdelse af GRØNT LYS mm.doc Side 2 af 2

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

LOOP CITY. hvidbogen

LOOP CITY. hvidbogen LOOP CITY hvidbogen Udarbejdet af Ringby - Letbanesamarbejdet maj 2011 INDEX HVIDBOG Forord: Kortbilag: Resume: 5 6 8 Høringssvar: Region Hovedstaden Albertslund Kommune Brøndby Kommune Gladsaxe Kommune

Læs mere

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 23-06-2015 Byggesag Ref. : EVP Mødedato : Mødenr. : R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 Mødets dagsorden:

Læs mere

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune COWI December 2013 1 Eller. VIDENSBY I BILLEDER Hvordan L.T. kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder i Lyngby-Taarbæk blev enige om en fælles vej

Læs mere

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme Gladsaxe Kommune BOA, BYP, LS. 13. april 2011 Økonomiudvalget 03.05.2011 Punkt nr. 133, bilag 2 Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 02-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Tirsdag den 2. april 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Udviklings- og Strategiudvalget

Udviklings- og Strategiudvalget LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden 05-11-2013 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Körner Birgitte Hannibal Dorete Dandanell Simon Pihl Sørensen Sofia Osmani Søren Hoby

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Bilag 5 Oversigt over kompetencer, som ønskes delegeret fra Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen

Bilag 5 Oversigt over kompetencer, som ønskes delegeret fra Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen Bilag 5 Finansielle forretninger: 1. Kompetence til at godkende omlægning af lån og til at godkende regaranti i forbindelse med omlægning af lån under følgende forudsætninger: Det nye lån har en lavere

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013 Mødereferat Dato: 17. september 2013 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Finn Stengel Petersen Christen Dam Larsen Kent Falkenvig Gert N. S. Jensen Inger Vejlgaard Jess Jan K. Pedersen Niels

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Referat for repræsentantskabsmødet

Referat for repræsentantskabsmødet Referat for repræsentantskabsmødet Onsdag d. 4. marts 2015 kl. 19 Glostrup Præstegård (Hovedvejen 134, 2600 Glostrup) Sekretariat v/ Næstformand Gillesager 240, 1. tv 2605 Brøndby Tlf.: 30 60 83 13 Mail:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Plan & Erhverv Dato... : 20. august 2015 Ref.... : Anna Pi Poulsen Kim Pløhn R E F E R A T af borgermøde om forslag til Kommuneplantillæg 14/2013

Læs mere