LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Udviklings- og Strategiudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen: Ulf Dombernowsky (B) deltog som stedfortræder for Trine Nebel Schou (B) Dorete Dandanell (F) og Søren Hoby Andersen (F) var fraværende Endvidere deltog: Kommunaldirektør Tim Andersen, direktør Bjarne Markussen, centerchef Sidsel Poulsen, centerchef Regin Atterdag Nordentoft, arkitekt Eva Ørum, byplanarkitekt Jørgen Olsen, udvalgskoordinator Louise Angelo

2 Udviklings- og Strategiudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Kommuneplanstrategi høring, indsigelser og bemærkninger 3 02 Almene boliger i forbindelse med fremtidigt byggeri 8

3 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.3 Kommuneplanstrategi høring, indsigelser og bemærkninger 1. Sagsfremstilling På mødet den 23. april 2012, sag nr. 7, godkendte kommunalbestyrelsen at sende GRØNT LYS i høring sammen med partiernes bemærkninger. Forslaget blev sendt i høring fra den 10. maj til den 5. juli Der blev afholdt en særlig 3 timers borgerinddragende event den 29. maj, se vedlagte hvidbog med beskrivelse af de forskellige stande på rådhusets reposer, de politiske hjørner, debatmødet og øvrige aktiviteter før, under og efter eventen. Der er derudover kommet 19 indsigelser og bemærkninger. Under selve debatmødet den 29. maj 2012 var der holdninger for og imod letbanen og dens linjeføring. Omkring byfortætning blev der givet udtryk for, at udvikling ikke skal være på bekostning af de blå og grønne rum. Der var bred enighed om, at kommunen skal være visionær mht. bæredygtighed. Tanken omkring en vidensby blev taget godt imod og flere borgere efterlyste at blive inddraget som borger i forskellige netværk, så kommunen kan få gavn - også af borgernes viden. Debatten den 29. maj opstod på baggrund af input fra borgerne i 3 forskellige politiske hjørner om: Vidensby og internationalisering, Byudvikling og Klima. Som det fremgår af hvidbogen, kom der rigtigt mange bemærkninger til de opstillede spørgsmål. F. eks.: Hvad med udkants Lyngby-Taarbæk? Velkomstarrangementer bør ikke kun være for nye udenlandske borgere. Kulturoplevelser i byens rum er vigtige. Det foreslås, at hvidbog med alle de noterede input fra standene inddrages i det videre arbejde i de forskellige relevante forvaltninger, lægges på kommunens hjemmeside samt sendes til alle samarbejdsparterne, der deltog som medarrangører til eventen. De 19 indkomne indsigelser og bemærkninger er refereret og kommenteret i indsigernotat af 20. august 2012, lagt på sagen. Forvaltningens forslag til besvarelse fremgår ligeledes af dette notat. Hovedemnerne i de indkomne forslag og bemærkninger drejer sig om: letbane, bil-, bus- og cykeltrafik, Dyrehavegaards jorder, byudvikling, natur og kultur. En del bemærkninger er gentagelser i forhold til de bemærkninger, der kom under borgerinddragelseseventen. Det foreslås derfor, at indsigernotatet med kommunalbestyrelsens endelig beslutninger, ud over at blive sendt til indsigerne, også lægges på kommunens hjemmeside sammen med hvidbogen. Forvaltningen foreslår desuden, navnet "Lyngby-Taarbæk Ringby" ændres til "Universitetsbyen i Lyngby-Taarbæk". Universitetsbyen i Lyngby-Taarbæk

4 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.4 anvendes således om det geografiske område, hvor letbanen skal forløbe og der sættes fokus på en byudvikling samt hvortil der refereres i Byvision Forvaltningen foreslår derudover, at de politiske bemærkninger fra partierne, der indgik i høringsmaterialet, tages ud i forbindelse med den endelige strategi GRØNT LYS. Forvaltningen har undersøgt mulige veje at gå i det videre arbejde omkring gennemførelsen af aktiviteterne i afsnittet "Det gør vi". Der er sat fokus på punkt 2 Bearbejdelse af byvisionen. Forvaltningen foreslår, at idékonkurrencekonceptet gennemføres ved et parallelopdrag lig de metoder, der er anvendt ved projekterne om tilbygning til Lyngby Rådhus og udvikling af arealet ved Trongården, se notat af 20. august 2012, lagt på sagen. Notatet indeholder derudover et overordnet budget for aktiviteterne beskrevet i "Det gør vi". Der lægges op til fremrykning af midler fra puljebeløb til særlige formål; plananlyser, helhedsplaner m.v. fra 2015 og 2016 til budgetårene 2013 og 2014, således at der er 3 mio til disposition i henholdsvis 2013 og Der lægges desuden op til, at der efter parallelopdrag udarbejdes proces- og handleplan - herunder en økonomisk rammeplan, der via budgetforhandlingerne i 2013 indarbejdes i kommende budgetter. Den videre proces Processen omkring det videre arbejde med undersøgelser, idékonkurrencer og kommuneplan 2013 er ligeledes beskrevet i skema i notat af 20. august. Nogle undersøgelser er forudsætninger for idékonkurrencen, mens andre undersøgelser vil udspringe af en afsluttet idékonkurrence. Samtidigt kører der en revision af Kommuneplan I første omgang sendes der medio 2013 en kommuneplan 2013, der indeholder alle emnerne fra GRØNT LYS, i høring. Derefter følger et tillæg til Kommuneplan 2013, der fastlægger rammer og byggeforskrifter som følge af den afholdte idékonkurrence. Følge af regeringens aftale med KL Af regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2013 fremgår det, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik og prioriterer indsatsen. Ifølge økonomiaftalen skal klimatilpasningsplanerne indarbejdes direkte i eller som tillæg til kommuneplanerne. Forvaltningen foreslår, at kommunens klimastrategi konsekvensrettes, så det fremgår, at en del af klimastrategiens indsatsområder konkretiseres og prioriteres i en klimatilpasningsplan, der indarbejdes i Kommuneplan Økonomiske konsekvenser Opgaver omkring trykning, PR og endelig distribution af GRØNT LYS løses inden

5 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.5 for de afsatte midler. Følgeudgifter på baggrund af endeligt vedtaget strategi - primært afsnittet "Det gør vi" - foreslås som nævnt løst ved en fremrykning af posten "Plananalyser, helhedsplaner m.v." på 1,5 mio i budgetårene , således at der er 3 mio i 2013 og 3 mio i Hele det afsatte beløb vurderes dermed at gå til kommuneplanlægning og undersøgelser i den forbindelse. Som beskrevet i notat af 20. august 2012 vil der til budgetforhandlingerne næste år vedrørende budget ske en yderligere konkretisering af udgifter i forbindelse med realisering af initiativerne i GRØNT LYS. Der vil i processen desuden blive arbejdet med eventuel inddragelse af delfinansiering fra eksterne parter. Beslutningskompetence Sagen behandles i alle stående udvalg med endelig vedtagelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler vedtagelse af GRØNT LYS, idet 1. Forvaltningernes forslag i indsigernotat af 20. august 2012 godkendes, 2. Navneforandringen fra Lyngby-Taarbæk Ringby til Universitetsbyen i Lyngby-Taarbæk godkendes, 3. Partiernes bemærkninger udgår af GRØNT LYS, 4. Afsnit med klimastrategi konsekvensrettes mht. klimatilpasningsplanen, der skal indarbejdes i Kommuneplan 2013, 5. GRØNT LYS konsekvensrettes og der påbegyndes program til parallelopdrag om Byvision 2030, 6. GRØNT LYS efter endelig vedtagelse trykkes til distribution og offentliggørelse, 7. Hvidbog godkendes og inddrages i det videre arbejde i de forskellige relevante forvaltninger, trykkes og distribueres til samarbejdsparterne samt lægges på kommunens hjemmeside sammen med godkendt indsigernotat, 8. Beløb under budgetposten: plananalyser, helhedsplaner m.v. fremrykkes, så der er 3 mio i 2013 og 3 mio i 2014 og at der til budgetforhandlingerne næste år vedrørende budget vil ske en yderligere konkretisering af udgifter i forbindelse med realisering af initiativerne i GRØNT LYS og 9. Beskrivelse af den videre proces med revision af kommuneplan 2013, beskrevet i notat af 20. august, principgodkendes. Udviklings- og Strategiudvalget den 11. september 2012: Udsat, idet ad. 2 ændres til Vidensby. Teknik- og Miljøudvalget den 11. september 2012: Udgår, idet sagen er udsat i Udviklings- og Strategiudvalget.

6 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.6 Curt Købsted (O) og Dorete Dandanell (F) var fraværende. Byplanudvalget den 12. september 2012: Ad. 1-9 Udsat Anne Körner (V) og Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende. Social og Sundhedsudvalget den 12. september 2012: Udsat med de faldne bemærkninger. Bodil Kornbek (S) og Anne Körner (V) var fraværende Kultur- og Fritidsudvalget den 13. september 2012: Udsat. Børne- og Ungdomsudvalget den 13. september 2012: Udsat. Sagen forelægges på ny idet: Der afholdes et ekstraordinært møde i Udviklings- og Strategiudvalget den 3. oktober Indstilling Forvaltningen foreslår, at GRØNT LYS vedtages, idet 1. afsnit med klimastrategi konsekvensrettes mht. klimatilpasningsplanen, der skal indarbejdes i Kommuneplan 2013, GRØNT LYS konsekvensrettes og der påbegyndes program til parallelopdrag om Byvision 2030, 2. den videre proces med revision af kommuneplan 2013 iværksættes, 3. beløb under budgetposten: plananalyser, helhedsplaner m.v. fremrykkes, så der er 3 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i 2014 og at der til budgetforhandlingerne næste år vedrørende budget vil ske en yderligere konkretisering af udgifter i forbindelse med realisering af initiativerne i GRØNT LYS, 4. Bilag med notat om ledige kontorlokaler i Lyngby-Taarbæk Kommune tages til efterretning, og 5. Bilag med notat om tidsforbrug til udarbejdelse af GRØNT LYS mm. tages til efterretning. Udviklings- og Strategiudvalget den 9. oktober 2012: Godkendt med de faldne bemærkninger, idet ad 1 udarbejdelse af programmet for parallelopdrag påbegyndes og forelægges derefter til drøftelse og endelig godkendelse, idet (C) tager forbehold,

7 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.7 ad. 2 godkendt, ad. 3 anbefalet, idet (A) stemmer imod. (C) tager forbehold, ad. 4 drøftet. (A) ser med bekymring på de mange tomme erhvervskvadratmeter og ønsker en mere offensiv tilgang i forhold til erhvervsvirksomheder og butikker. (A) foreslår, at forvaltningen arbejder videre med forslag om, at der i samarbejde med Vidensby etableres en organisation/netværk, der har det som sin dedikerede opgave at tiltrække virksomheder og handelsliv. Udvalget tiltræder bemærkningerne og sag herom forelægges udvalget, og ad. 5 taget til efterretning. Dorete Dandanell (F) og Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.

8 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.8 Almene boliger i forbindelse med fremtidigt byggeri 2. Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens møde den 3. september 2012 anmodede F og A om, at følgende punkt blev optaget på dagsordenen: "SF og Socialdemokraterne ønsker en drøftelse af, hvordan et varieret udbud af boliger sikres i forbindelse med de nye byggemuligheder i kommunen. Konkret er der behov for en beslutning om, hvordan det sikres, at der fortsat bygges almene boliger og andelsboliger." Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende sagen til Byplanudvalget og Udviklings- og Strategiudvalget til nærmere drøftelse. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter sagen. Udviklings- og Strategiudvalget den 9. oktober 2012: Udsat. Dorete Dandanell (F) og Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.

9 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Team Byggesag Sagsnr. : Dato : Skrevet af : EVP N O T A T om Notat om ledige kontorlokaler i Lyngby-Taarbæk Kommune Udviklings- og Strategiudvalget har på møde den til sag om vedtagelsen af kommuneplanstrategien GRØNT LYS spurgt ind til andelen af ledige kontorlokaler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen har foretaget en kort, overordnet undersøgelse af ledige kontorlokaler. adresse areal m² årlig leje stationsnært Rammenr. og lpnr. 1 Peter Lunds Vej kr./m² nej Hummeltoftevej kr./m² ja Lottenborgvej kr./m² ja Parallelvej Lundtoftegårdsvej kr./m² Pt. nej ja (letbane) 6 Jernbanevej 4, kr./m² ja Firskovvej 6, ja Lundtoftevej kr./m² Pt. nej ja (letbane) 9 Maglebjergvej kr./m² nej Firskovvej 6, st kr./m² ja Lundtoftegårdsvej Kongevejen kr./m² nej Lyngby Hovedgade 85 (12.000) kr./m² ja Ikke opført 14 Bredevej ja Nørgaardsvej ja Jægersborgvej 66B, 2tv kr/m² ja Nybrovej kr/m² ja Virum Torv 2 st kr/m² ja Firskovvej ja Sorgenfrivej 18 Til salg ja I alt Side 1 af 5

10 Noter til opgørelsen Listen er udarbejdet på baggrund af oplysninger hentet fra Sadolin & Albæk, Datea, Nordea Ejendomme, PFA ejendomme, oline.dk, CB Ellis, LA COUR & LYKKE, Ejendomsforeningen Danmark, EDC mæglerne, BBR samt besigtigelse i bil den Tabellen er kun vejledende. Stationsnære kerneområder ligger inden for en radius af 600m fra en station. Øvrige stationære områder ligger i inden for m fra en station. DTUs arealer er ikke med i denne opgørelse. Lyngby Hovedgade 85 (pkt. 13) er ikke med i den samlede sum, da det ikke er opført endnu. Vurdering Tabellen angiver, at der som minimum er kvm. ledige kontorlokaler i kommunen, hvoraf Rambølls tidligere lokaler på Bredevej 2 udgør den største enkeltenhed ( kvm). Sammenholdes mængden af ledige kontorlokaler med udviklingen på landsplan, viser Oline- ED statistikken 3. kvartal 2012 at antallet er steget med 0,4 procentpoint til 9,5 pct. i perioden fra 1. april 2012 til 1. juli I Region Hovedstaden er ledighedsprocenten 10,3 pct., hvilket svarer til 1,13 mio. kvm. ledige kontorlokaler. Af dem ligger de kvm. Københavns omegn 2. For at kunne vurdere, om Lyngby ligger over eller under niveau, samt hvorvidt kommunen bør handle på situationen, kræves en nærmere analyse af området. I afsnittet "Det gør vi" i GRØNT LYS lægges der op til, at der skal gennemføres en analyse af erhvervsarealernes anvendelighed, både af de eksisterende og de nye erhvervsarealer i byvisionen. Det må desuden sammenholdes med prognoser for udvikling af området i forbindelse med Letbanen (jf. notat nedenfor) og Vidensby, der indikerer forskellige scenarier for fremtidig efterspørgsel af erhvervslokaler. 1 Statistikken bygger på data fra Oline, Aberdeen Asset Management Denmark, ATP Ejendomme og DATEA. 2 Omfatter Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Vallensbæk. Side 2 af 5

11 BILAG: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Team Plan Journalnr. : Dato... : Skrevet af : odm /3612 N O T A T om Byudvikling i forbindelse med Ringby-Letbaneprojektet I forbindelse med udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget for letbaneprojektet udarbejdede Cowi i 2010 nedenstående prognose for befolkningsudvikling og arbejdspladsudvikling i Ringbykommunerne. Den samlede tilvækst for perioden blev skønnet til henholdsvis boliger og arbejdspladser. Side 3 af 5

12 Ud fra forskellige målsætninger og metoder er byomdannelsen i Ringbykommunerne allerede gået i gang. Der laves helhedsplaner og arkitektkonkurrencer, og flere kommuner har fokus på at udvikle omdannelsesstrategier. Generelt er rummeligheden til erhvervsformål stor, og omdannelse til boligformål er sekundært i de fleste kommuner. Flere kommuner har konkrete udmeldinger om erhvervsudviklingen: Kommune Projekt Antal nye arbejdspladser Lyngby-Taarbæk Vidensby Gladsaxe Gladsaxe Ringby Herlev Bl.a. hospitalsudvidelse? Albertslund Hersted Industripark Glostrup Ejby Erhvervsområde Brøndby Kirkebjerg Erhvervsområde? Hvidovre Avedøre Holme? Projektsamarbejde om strategi og rækkefølge i forbindelse med byomdannelse langs Ring 3 I et foreløbigt oplæg fra Naturstyrelsen vedrørende nye initiativer i Fingerplan 2012 lægges der op til et projektsamarbejde om strategi og rækkefølge for byomdannelsen. Samarbejdet skal bidrage til at sikre en rimelig balance mellem forventet udbud og efterspørgsel efter byggemuligheder til større kontorejendomme og domiciler i planperioden, fokuseret udbygning af udvalgte stationsnære områder, som kan sikre grundlag for bymæssige kvaliteter og placering af øvrige bymæssige funktioner, som kan understøtte kontor- og domicilvirksomhederne, trygge rammer for eksisterende virksomheder, traditionelt industri og håndværk, plads til iværksættere, kreative erhverv, håndværk og små serviceerhverv, plads til stationsnære boliger, Side 4 af 5

13 udviklingsmuligheder i alle kommuner, styrket passagergrundlag for letbanen og den kollektive transport som helhed. Et eventuelt samarbejde om strategi og rækkefølge for byomdannelsen langs Ring 3 afventer dels Fingerplan 2012, dels Ringby-Letbanesamarbejdets topmøde i november Ole Dam Mortensen Side 5 af 5

14 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Team Byggesag Sagsnr. : Dato : Skrevet af : EVP N O T A T om Tidsforbrug til udarbejdelse af kommuneplanstrategi/grønt LYS mm Udviklings- og Strategiudvalget har på møde den til sag om vedtagelsen af kommuneplanstrategien GRØNT LYS spurgt ind til tidsforbrug ved udarbejdelse af kommuneplanstrategi/grønt LYS og borgerinddragelseseventen den 29. maj Center for Miljø og Plan har foretaget en overordnet undersøgelse af tidsforbruget Vidensbystrategi blev endeligt vedtaget i august På baggrund af Vidensbystrategien arbejdede forvaltningen samtidigt på deltagelse i Realdaniakonkurrence (Forstædernes udvikling) samt på opstart på selve kommuneplanstrategien. Efter den endelige vedtagelse af Vidensbystrategien blev der på baggrund af forvaltningens konkurrenceprojekt til Realdania arbejdet på byvisionen til kommuneplanstrategien GRØNT LYS. Samtidigt påbegyndtes planlægningen af en større borgerinddragelsesevent, der skulle omfatte Vidensby, klima og kommuneplanstrategi. Klimastrategien blev udarbejdet samtidigt med, at Vidensbystrategien faldt på plads i OPGØRELSE Deltagelse i Realdania konkurrence (2-3 personer: tekst, layout og sagsfremstilling) Kommuneplanstrategi opstart (første ½ år af 2011) (1 + 4 personer) Beskrivelse af Byvision 2030 til kommuneplanstrategi/grønt LYS (1 person 2. halvår) Viderebearbejdelse af Byvisionen i billeder/layout (1 person 2. halvår) Borgerinddragende aktivitet (opstart fra september 2011) - dannelse af projektgruppe 6-7 personer (to gange sagsfremstillinger, heldagsaktivitet med konsulent for projektgruppen, 1-2 fællesmøder) 2012 Kommuneplanstrategien GRØNT LYS blev behandlet flere gange i løbet af de første måneder i Forslaget blev vedtaget at sende i høring - april Den borgerinddragende event blev planlagt endeligt. OPGØRELSE Kommuneplanstrategi/GRØNT LYS (1+4 personer) Borgerinddragende aktivitet fortsat fra 2011 til den 29. maj (7 personer personer fra hver af de forskellige forvaltninger, jævnlig mødeaktivitet og forberedelsestid) C:\DOCUME~1\MJO\LOKALE~1\Temp\notesDE50D1\Notat om timeforbrug til udarbejdelse af GRØNT LYS mm.doc Side 1 af 2

15 Evaluering og udarbejdelse af hvidbog fra den borgerinddragende event den 29. maj (1 person) Høring, udarbejdelse af indsigernotat og sagsfremstilling frem mod endelig vedtagelse (1-2 personer) Eva Ørum C:\DOCUME~1\MJO\LOKALE~1\Temp\notesDE50D1\Notat om timeforbrug til udarbejdelse af GRØNT LYS mm.doc Side 2 af 2

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 20-03-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 15-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

PID - Projektinitieringsdokument for Spor 2 Byudvikling i Lundtofteområdet

PID - Projektinitieringsdokument for Spor 2 Byudvikling i Lundtofteområdet PID - Projektinitieringsdokument for Spor 2 Byudvikling i Lundtofteområdet 1. Baggrund Økonomiudvalget besluttede 14. maj 2014, at sætte gang i et pilotprojekt "Liv i Lundtofte" omkring bedre udnyttelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 04-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 4. januar 2011 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget ekstraordinært

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 12-12-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Onsdag den 12. december 2012 kl. 15:00 afholdt Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 25-10-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 15:30 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsens spisestue. Medlemmerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Kommissorium for dialogprojekt om en samlet byvision for forstæderne langs Ring 3

Kommissorium for dialogprojekt om en samlet byvision for forstæderne langs Ring 3 Notat af 24. juni 2009/ justeret den 9. december 2009/revideret den 27. oktober 2011 Kommissorium for dialogprojekt om en samlet byvision for forstæderne langs Ring 3 Indledning Forstæder med udviklingspotentiale

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Ekstraordinært møde. Mette Schmidt Olsen (C), Bodil Kornbek (A) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende. Derudover deltog

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

R E F E R A T af orienteringsmøde 9. oktober 2013 om forslag til Kommuneplan 2013 afholdt på Lyngby Rådhus, 5. sal kl. 19.00 21.00

R E F E R A T af orienteringsmøde 9. oktober 2013 om forslag til Kommuneplan 2013 afholdt på Lyngby Rådhus, 5. sal kl. 19.00 21.00 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20130410211 Team Planlægning Dato : 09-10-2013 Ref. : MARTP Mødedato : Mødenr. : R E F E R A T af orienteringsmøde 9. oktober 2013 om forslag

Læs mere

Mødedato. :

Mødedato. : LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CAE Dato... : 20.06.2016 Ref.... : Cbs Referat - Politisk styregruppemøde nr. 3 Liv i Lundtofte Deltagere (politisk styregruppe): Borgmester Sofia Osmani, formand for styregruppen

Læs mere

Oline-ED Statistikken. Bygningsbestanden. Om Oline ED-Statistikken. Sammenlignelighed. Opgørelsesmetode. Side 1

Oline-ED Statistikken. Bygningsbestanden. Om Oline ED-Statistikken. Sammenlignelighed. Opgørelsesmetode. Side 1 NR. 3 OKTOBER 4. KVARTAL 214 STATISTIK OVER LEDIGE ERHVERVSLOKALER Oline-ED Statistikken På landsplan faldt ledigheden marginalt for kontorlokaler med,1 procentpoint til 9,8 pct. gennem perioden fra den

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET Letbane versus BRT Høring i Transport- og Bygningsudvalget den 30. marts 2016 LETBANESAMARBEJDET - et bystrategisk samarbejde

Læs mere

N O T A T. med redaktionelle ajourføringer - forslag fra forvaltningen

N O T A T. med redaktionelle ajourføringer - forslag fra forvaltningen LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Byggesag Sagsnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 24-08-2015 Skrevet af : EVP N O T A T med redaktionelle ajourføringer - forslag fra forvaltningen GRØNT LYS+

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 02-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Tirsdag den 2. april 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat 13. oktober 2016 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Jakob Engel-Schmidt Henrik Brade Johansen Birgitte Hannibal EKSTRA

Læs mere

Oline-ED Statistikken. Om Oline ED-Statistikken. Sammenlignelighed. Opgørelsesmetode. Bygningsbestanden

Oline-ED Statistikken. Om Oline ED-Statistikken. Sammenlignelighed. Opgørelsesmetode. Bygningsbestanden Nr. JANUAR 1. Kvartal 1 Statistik over ledige erhvervslokaler Oline-ED Statistikken På landsplan steg ledigheden for kontorlokaler med, procentpoint til 9, pct. gennem perioden fra den 1. oktober 1 til

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Fingerplan 2007 og stationsnær lokalisering Jan Engell Arkitekt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet Region Skåne, Malmö, 29. februar 2008

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 15-02-2007 Sag nr.: KB 34 (ØU 45, TMU 16) Sagsbehandler: Dan Gabriel Jensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

LOOP CITY. hvidbogen

LOOP CITY. hvidbogen LOOP CITY hvidbogen Udarbejdet af Ringby - Letbanesamarbejdet maj 2011 INDEX HVIDBOG Forord: Kortbilag: Resume: 5 6 8 Høringssvar: Region Hovedstaden Albertslund Kommune Brøndby Kommune Gladsaxe Kommune

Læs mere

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 23-06-2015 Byggesag Ref. : EVP Mødedato : Mødenr. : R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 Mødets dagsorden:

Læs mere

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012 Byvision og Letbane i Ring 3 TØF 1. oktober 2012 Projektet: et storskala byudviklingsprojekt en fælles byvision fælles omdannelsesstrategier en kobling af by- og trafikudvikling 5..Udvikling af den

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune COWI December 2013 1 Eller. VIDENSBY I BILLEDER Hvordan L.T. kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder i Lyngby-Taarbæk blev enige om en fælles vej

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Kommuneplan 2013. Skemaoversigt - forslag til ændringer BILAG 2

Kommuneplan 2013. Skemaoversigt - forslag til ændringer BILAG 2 Kommuneplan 2013 Skemaoversigt - forslag til ændringer BILAG 2 Høringssvar Emner Forvaltningens forslag til ændringer 1 Naturstyrelsen Fingerplan 2013 Stationsnære kerneområder Detailhandel OSD områder

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 14-09-2016 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.05 Tilstede: Hans Toft, Jesper Kampmann (stedfortræder

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer Ringby-samarbejdet

Region Hovedstadens Vækstbarometer Ringby-samarbejdet Region Hovedstadens Vækstbarometer Ringby-samarbejdet Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Notat. Oplæg - Trafikhåndtering ifm. ledningsomlægninger

Notat. Oplæg - Trafikhåndtering ifm. ledningsomlægninger Ta Notat Emne: Fra: Oplæg - Trafikhåndtering ifm. ledningsomlægninger Arbejdsgruppen bestående af: Ivan Christensen - Gladsaxe Kommune Torsten Lindberg - Vallensbæk Kommune Mads Lindberg Christiansen -

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 19-01-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 19. januar 2010 kl. 08:00 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen:

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. september 2015 Mødetidspunkt 12:40 : Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: M.5 Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Allan Clifford Christensen, Martin Sanderhoff, Flemming

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17. januar 2013 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

Dokumentation: Budget

Dokumentation: Budget Dokumentation: Budget 2006-09 Serviceniveauet er faldet Effektiviteten er også faldet Mest ny gæld under C To budgetter - du selv kan sammenligne Svømmehallen vedtaget på bagsiden af en bagerpose Trafikken

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2008 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 21-06-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Torsdag den 21. juni 2012 kl. 16:00 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsens spisestue/rådhus.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

KL s Erhvervstemadag En lokal Vækstmodel?

KL s Erhvervstemadag En lokal Vækstmodel? KL s Erhvervstemadag En lokal Vækstmodel? www.vidensby.dk Disposition 1. Hvorfor og hvordan startede det hele? 2. Hvorfor har vi valgt at gribe det sådan an? 3. Hvad er det for muligheder og udfordringer

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 12-09-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Onsdag den 12. september 2012 kl. 08:15 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen:

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. 19. maj 2016 kl. 16:00. Kantinen 5. sal. Indkaldelse

Kommunalbestyrelsen. Referat. 19. maj 2016 kl. 16:00. Kantinen 5. sal. Indkaldelse Kommunalbestyrelsen Referat 19. maj 2016 kl. 16:00 Kantinen 5. sal Indkaldelse Hanne Agersnap Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. maj 2007 Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat 15. marts 2016 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt Ib Carlsen Anne Jeremiassen Jakob Engel-Schmidt Dorete

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer August 2017 1 Forord Brøndby Kommune er i rivende udvikling. Flere virksomhedere og borgere ønsker at slå sig ned i Brøndby kommune. Brøndby Kommune ser derfor

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere