Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v."

Transkript

1 Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til Energiklagenævnet påklaget en afgørelse fra Energitilsynet af 13. september 2002 vedrørende en af Energi Randers Administration A/S for meget opkrævet arealafgift for varme for ejendommen Engboulevarden 30, Randers, tilhørende Den Kristelige Fagbevægelse. Det fremgår af Energitilsynets afgørelse af 13. september 2002, at Den Kristelige Fagbevægelse ved klage af 3. juli 2002 til tilsynet gjorde gældende, at Energi Randers Administration A/S havde opkrævet for stor arealafgift for perioden fra 1993 frem til 2001/2002. Årsagen hertil var dels forkerte oplysninger i BBR-ejermeddelelsen, som blev korrigeret ved en ny BBR-ejermeddelelse af 22. april 2002, og dels en forkert udregning af det afregningspligtige areal for den faste afgift for kælderetagen i ejendommen. Efter Den Kristelige Fagbevægelses opfattelse bør de 291 m 2 i kælderetagen, som anvendes til lagerrum, redskabsrum/værksted samt papiraffaldsdepot, indregnes som kælderareal, og dermed i overensstemmelse med det af Energi Randers udmeldte beregningsgrundlag kun indgå i afregningsarealet med 25 % og ikke med 100 %. Den Kristelige Fagbevægelse udtrykte herefter i henvendelsen til Energitilsynet et primært ønske om tilbagebetaling af det for meget betalte i perioden /2002. Såfremt dette ønske ikke kunne imødekommes, ønskede Den Kristelige Fagbevægelse at få tilbagebetalt den for meget opkrævede arealafgift for de seneste 5 år. Det fremgår af sagens akter, at det samlede bygningsareal blev ændret fra m 2 til m 2 i den nye og korrigerede BBR-ejermeddelelse af 22. april Ligeledes blev kælderens samlede areal ændret fra m 2 til m 2, og det samlede erhvervsareal ændret fra m 2 til m 2. Det fremgår videre af tilsynets afgørelse og sagens akter, at Energi Randers Administration A/S har valgt at refundere den som følge af oplysningerne i

2 BBR-ejermeddelelsen for meget opkrævede arealafgift for regnskabsårene 2000/01 og 2001/02. Dette skete efter bl.a. at have konsuleret Danske Fjernvarmeværkers Forening, der var af den opfattelse, at Energi Randers Administration A/S ikke var tilbagebetalingspligtige, idet der fra Energi Randers Administration A/S var fremsendt oplysninger til Den Kristelige Fagbevægelse om grundlaget for beregningen. For så vidt angik det afregningspligtige areal i kælderen har Energi Randers Administration A/S oplyst, at der er andele af kælderarealet, der medregnes 100 % i afregningsarealet i stedet for som normalt 25 %. Dette skyldes, at bygningen ligger på en skråning, så kælderen på den ene side har facade ud til terræn. Desuden er nogle af kælderens rum inddraget til arbejdspladser med fuld opvarmning. Den Kristelige Fagbevægelse har erklæret sig enig med Energi Randers Administration i, at kælderarealet til kontorarbejdspladser skal indregnes med 100 % i afregningsarealet. Derimod mener Den Kristelige Fagbevægelse, at det er i modstrid med de opstillede beregningsprincipper for afregningsarealet, når Energi Randers Administration indregner arealerne til pallelager, redskabsrum og papiraffaldsdepot (i alt 291 m 2 ) med 100 %. Den Kristelige Fagbevægelse har i forbindelse med sagen oplyst, at de omdiskuterede lokaler anvendes til opbevaring og varemodtagelse og derfor ikke har behov for at have en normal arbejdstemperatur. Den Kristelige Fagbevægelse henviser til, at der i lagerrummet, som også fungerer som varemodtagelse, er el-rulleporte, som åbnes og lukkes adskillige gange i løbet af dagen og der er ikke i lokalerne konstant medarbejdere beskæftiget. Side 2 af 6 Energitilsynet fandt i sin afgørelse af 13. september 2002, at spørgsmålet om tilbagebetaling af for meget betalte beløb i forbindelse med energileverancer ikke er reguleret i varmeforsyningsloven, og at spørgsmålet måtte indbringes for domstolene. Energitilsynet henviste herved til en kendelse fra Energiklagenævnet af 25. juli Videre fandt Energitilsynet det ikke urimeligt i medfør af varmeforsyningslovens 21, stk. 4, at de 291 m 2 kælderetage, der blev anvendt til papiraffaldsdepot, lagerrum samt redskabsrum/værksted, indregnedes i det afregningspligtige areal med 100 %. Energitilsynet lagde herved vægt på, at de omdiskuterede arealer indgår i det på BBR-ejermeddelelsen opgjorte erhvervsareal, at der er installeret radiatorer i et eller flere af lokalerne, samt at lokalerne støder op til lokaler, som fungerer som kontorareal, forsendelse m.m. som indregnes i afregningsarealet med 100 %. Den Kristelige Fagbevægelse gør i sin klageskrivelse af 22. september 2002 til Energiklagenævnet bl.a. gældende,

3 at Energitilsynet i sin afgørelse har lagt vægt på at de omdiskuterede 291 m 2 indgår i det på BBR-ejermeddelelsen opgjorte erhvervsareal, til trods for at begrebet afregningsareal ikke er fyldestgørende som afregningsgrundlag. Det nævnes hertil, at BBR-ejermeddelelsen indeholder særskilte oplysninger om de 291 m 2, men uden at disse er taget ud af erhvervsarealet, at man er uforstående over for, at tilsynet lægger vægt på, at de omdiskuterede arealer støder op til lokaler, der fungerer som bl.a. kontorlokaler, idet ejendommens sikringsrum også støder op til sådanne lokaler, og idet dette sikringsrum kun indregnes med 25 % af Energi Randers Administration A/S. Den Kristelige Fagbevægelse oplyser videre i sin klage, at der er rettet ny kontakt til BBR-myndighederne med henblik på at få udstedt en ny BBRmeddelelse, hvor de omdiskuterede arealer er taget ud af erhvervsarealet. Side 3 af 6 Energitilsynet har i en redegørelse af 8. november 2002 til Energiklagenævnet fastholdt sin afgørelse af 13. september For så vidt angår tilbagebetalingsspørgsmålet henviser tilsynet fortsat til Energiklagenævnets afgørelse af 25. juli Energitilsynet bemærker om de omdiskuterede 291 m 2, at klageren i samarbejde med Teknisk Forvaltning i Randers har udarbejdet den gældende BBR-ejermeddelelse af 22. april Tilsynet anfører videre, at oplysningerne i den gældende BBR-ejermeddelelse svarer til et forslag fra klageren, hvoraf fremgår at klager har opgjort det samlede erhvervsareal til m 2, da alene m 2 af kælderens areal skal medregnes i bygningens samlede erhvervsareal, idet der som aftalt fragår 161 m 2 til sikringsrum og teknikrum. Energitilsynet anfører videre, at tilsynet tidligere har anvendt oplysninger fra BBR-ejermeddelelser som grundlag for tilsynets afgørelser. Derudover henviser tilsynet til, at Danske Fjernvarmeværkers Forening i vejledningen Tariffer, oktober 2001, anbefaler sine medlemmer at beregne faste afgifter på grundlag af BBR-registret. Det anføres herom i vejledningen, at metoden er administrativ enkel og let forståelig for forbrugerne, samt at det er den enkelte forbrugers eget ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte. Energitilsynet fastholder videre med henvisning til tidligere praksis fra Gasog Varmeprisudvalget, at de omdiskuterede 291 m 2 indregnes med 100 % i afregningsarealet, idet det pågældende lager, papiraffaldsdepot og redskabsrum støder op til kontorlokaler, som er fuldt opvarmet af fjernvarme. Tilsynet henviser videre til, at klager har oplyst, at der findes radiatorer i de pågældende rum. Efter gældende praksis ville tilsynet endvidere ikke finde det urimeligt, dersom også sikringsrummet skulle medregnes med 100 %.

4 Retsgrundlaget samt Energiklagenævnets praksis 21, stk. 4 i varmeforsyningslovens lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000 med senere ændringer har følgende ordlyd: Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. I en afgørelse af 25. juli 2001 (j.nr ) fandt Energiklagenævnet, at spørgsmålet om tilbagebetaling af for meget betalte beløb i forbindelse med energileverancer ikke er reguleret i varmeforsyningsloven, og at afgørelsen heraf henhører under domstolene. I afgørelsen er henvist til tidligere afgørelser fra bl.a. Konkurrenceankenævnet. Side 4 af 6 Energiklagenævnet har i en afgørelse af 20. februar 2001 fundet, at der i lyset af tidligere afgørelser fra Gas- og Varmeprisudvalget og Konkurrenceankenævnet tidligere Monopolankenævnet foreligger en langvarig og fast administrativ praksis, hvorefter det ikke kan anses for urimeligt efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4, at anvende etagearealet i en bygning i grundlaget for fordelingen af varmeleverandørens faste omkostninger. Af sagen fremgår bl.a., at en effektafgift afhængig af ejendommens størrelse i højere grad afspejler den belastning, som værket kan forvente at skulle stille til rådighed for den enkelte forbruger, og at denne tariferingsform dermed også er et bedre udtryk for de omkostninger, der er forbundne med at fremstille varmen. Nævnet har videre i en afgørelse af 3. december 2003 (j.nr ) bl.a. med henvisning til en afgørelse af 11. september 1986 fra Konkurrenceankenævnet (tidligere Monopolankenævnet) ikke fundet det urimeligt, at 25,5 m 2 af en ejendom, som opvarmedes med elektricitet, blev medregnet ved beregningen af den faste afgift for fjernvarme. I brev af 3. august 1993 har det daværende Randers Kommunale Værker angivet beregningsgrundlaget for arealafgiften. Af dette brev fremgår, at afregningsarealet beregnes som: Afregningsareal = bygningsareal + udnyttet tagetage + 25 % af kælderareal Energiklagenævnets bemærkninger For så vidt angår den for meget opkrævede arealafgift tilbage fra varmeåret 1992/93 må nævnet i overensstemmelse med afgørelsen af 25. juli 2001 (j.nr ) fastholde, at spørgsmålet om tilbagebetaling af for meget be-

5 talte beløb i forbindelse med energileverancer ikke er reguleret i varmeforsyningsloven. Afgørelsen af spørgsmålet henhører under domstolene. Det samme gælder anvendelse af forældelsesreglerne i en sag som denne. For så vidt angår indregningen af de omdiskuterede 291 m 2 kælderareal i afregningsarealet for den faste afgift med 100 %, anerkender nævnet det af Energitilsynet anførte, hvorefter det ikke i henhold til sædvanlig praksis i henhold til varmeforsyningsloven ville være urimeligt at indregne arealet med 100 %, idet arealet indgår i det på BBR-ejermeddelelsen opgjorte erhvervsareal, at der er installeret radiatorer i et eller flere af lokalerne, og idet lokalerne støder op til lokaler, som fungerer som kontorareal, forsendelse m.m. som indregnes i afregningsarealet med 100 %. Nævnet finder imidlertid, at der må lægges afgørende vægt på det af forsyningen over for forbrugerne udmeldte beregningsgrundlag, hvorefter kælderareal indgår i afregningsarealet med 25 %. Nævnet finder, at efter den af klageren beskrevne anvendelse falder lagerrummet, redskabsrummet og et papiraffaldsdepotet for tiden ind under, hvad der må betegnes som en sædvanlig anvendelse af et kælderareal. Dette udelukker efter nævnets opfattelse ikke, at de fuldt opvarmede kontorlokaler i kælderarealet medregnes med 100 % og dermed reelt medregnes som bygningsareal. Side 5 af 6 Nævnet understreger, at lagerrummet, redskabsrummet og papiraffaldsdepotetet kun kan nyde godt af det reducerede beregningsgrundlag, så længe det faktisk kun benyttes til det, der må betegnes som en sædvanlig anvendelse af et kælderareal. Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 13. september 2002 ændres således, at de 291 m 2 kælderareal i overensstemmelse med det af forsyningen udmeldte beregningsgrundlag indregnes i afregningsarealet med 25 %, så længe de kun benyttes til det, der må betegnes som en sædvanlig anvendelse af et kælderareal. Denne afgørelse er truffet i henhold til varmeforsyningslovens 26, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000 med senere ændringer. Sagen har været behandlet på et nævnsmøde den 15. april 2004 med deltagelse af følgende nævnsmedlemmer: nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen og direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

6 Side 6 af 6

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere