Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser"

Transkript

1 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

2 2

3 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe rådgiverydelser mest hensigtsmæssigt, sådan at både ordregiver og tilbudsgivere bliver belastet med mindst mulige transaktionsomkostninger. Dette opnås ved at benytte den mest simple udbudsform til det konkrete udbud. Hvilke regler? Første skridt er at fastsætte værdien samt typen af den udbudte opgave, da dette er bestemmende for hvilke udbudsregler vandselskabet skal følge. Det samlede rådgiverhonorar på opgaven, der skal løses (Tærskelværdien), har betydning for, om direktiverne skal følges. Da tærskelværdierne er meget forskellige, er det vigtigt at afgøre, om det er Forsyningsvirksomhedsdirektivet eller Udbudsdirektivet, der skal benyttes. Tærskelværdierne er p.t.: Ordregiver Forsyningsvirksomheder Andre, f spildevandsselskaber Rådgiverydelser kr kr. Tærskelværdierne er eksklusive moms og justeres hvert andet år, næste gang 1/ Hvis vandselskabet hovedsageligt håndterer spildevand i det følgende kaldet spildevandsselskab skal vandselskabet følge Udbudsdirektivet. Hvis vandselskabets aktiviteter hovedsageligt vedrører forsyning af vand i det følgende kaldet vandforsyningsvirksomhed skal Forsyningsvirksomhedsdirektivet følges. Det er ikke nok, at selskaberne er koncernforbundne. Hvert selskab skal vurderes på egne aktiviteter. Da reglerne ikke er klare, hvis indkøb håndteres af et serviceselskab, der i eget navn køber ind for forskellige selskaber, er det sikreste at købe ind efter Udbudsdirektivet, men der kan aggumenteres for at lade indkøbets karakter være bestemmende for, hvilket direktiv, der finder anvendelse. Det er den konkrete kontrakts tilknytning til selskabets aktiviteter, der er afgørende for hvilket direktiv, der skal udbydes efter. Dvs. at selv om et vandselskab er en forsyningsvirksomhed, kan kun de ydelser, der understøtter forsyningsvirksomheden altså er accessorisk virksomhed, såsom stabsfunktioner (økonomi, regnskab, ressourcestyring) og lokaliteter/faciliteter (kontorlokaler, lagerfaciliteter, værksteder) indkøbes efter Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler i blå kolonne. For så vidt angår andre indkøb, skal Udbudsdirektivets regler, (nederste række) følges. Som det ses nedenfor, er der stor forskel på mulighederne for udbud, alt efter hvilket direktiv ordregiver skal følge: Udbudsregel Forsyningsvirksomhed, når indkøb over 3 mio. kr. Forsyningsvirksomhed, når indkøb er under 3 mio. kr. Direkte tildeling Underhåndsbud Kvalifikationslister Udbud med forhandling Begrænset udbud Offentligt udbud 3

4 Udbudsregel Spildevandsselskab, når indkøb over ca. 1,5 mio. kr. Spildevandsselskab, når indkøb mellem kr. og ca. 1,5 mio. kr. Direkte tildeling Underhåndsbud Kvalifikationslister Spildevandsselskab, når indkøb under kr. Udbud med forhandling Begrænset udbud Offentligt udbud Uanset udbudsform, skal ordregiver søge at overholde principperne om ligebehandling bedst muligt. Hvis vandforsyningsvirksomheden skal udbyde opgaver under tærskelværdien, er der ingen formelle regler; men hvis et spildevandsselskab udbyder en opgave, hvor det samlede rådgiverhonorar skønnes at være under udbudsdirektivets tærskelværdi på knap 1,5 mio. kr., men over kr., skal annoncerings reglerne i tilbudsloven følges. Hvis honoraret skønnes at være under kr., er der til gengæld ingen formelle udbudsregler. Men når indkøbet overstiger kr. er vandselskaber pligtige at følge Forsyningssekretariatet interne overvågningsprogram, således at det dokumenteres, at et indkøb er indgået på markedsmæssige vilkår. Herudover kan det enkelte vandselskab have deres egne interne regler. Hvordan overholdes Forsyningssekretariatets interne overvågningsprogram? Det er ifølge Forsyningssekretariatet tilstrækkeligt at udarbejde et notatark, der redegør for de overvejelser, ordregiver har gjort sig vedrørende potentielle tilbudsgivere, når der ikke foreligger anden dokumentation i form af tilbud eller lignende. Notatarket skal ved direkte tildeling redegøre for, hvorledes ordregiver har fastsat markedsmæssige timerate niveau og priser samt har vurderet tilbudsgivers egnethed og udvælgelse i forhold til andre potentielle tilbudsgivere. Der er altså ikke krav om, at opgaverne udbydes det er tilstrækkeligt at udarbejde et notatark! Hvordan spares transaktionsomkostningerne? Det anbefales at udnytte de muligheder, som udbudsreglerne giver for at udbyde så simpelt som muligt så vælg den simpleste udbudsform og undlad at invitere unødigt mange virksomheder til at afgive tilbud. Udbud af rådgiverydelser bør altid ske som et begrænset udbud, da tilbuddene generelt er mere komplekse og dermed mere omkostningstunge, end hvis der er tale om vareindkøb. Reglerne og dermed mulighederne er forskellige, alt efter om ordregiver er en vandforsyningsvirksomhed, der følger Forsyningsvirksomhedsdirektivet, eller et spildevandselskab, der skal følge Udbudsdirektivet ogtilbudslovens regler om annoncering, se nedenfor: 4

5 Hvis en vandforsyningsvirksomhed skal indkøbe en rådgiveropgave under ca. 3 mio. kr., kan vandselskabet selv vælge fremgangsmåden. Alt afhængig af opgavens størrelse, anbefales det at tildele opgaven direkte til en kvalificeret virksomhed, som giver et tilbud, der vurderes at være konkurrencedygtigt. Alternativt under hensyntagen til opgavens størrelse at indhente underhåndsbud fra op til tre virksomheder. Hvis opgaven er helt klart defineret, kan der udbydes på laveste pris, men i de fleste udbud af rådgiverydelser vil det være nødvendigt at sikre kvalitet i løsningen af opgaven, f vedligeholdelsesomkostninger, miljøhensyn samt ikke mindst hvilket team, der stilles til rådighed for opgavens løsning. I så fald anbefales det at vælge at udbyde med kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud med nogle få underkriterier, som reelt har betydning for løsning af opgaven. Hvis opgaven overstiger 3 mio. kr., skal udbuddet ske i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler. I Forsyningsvirksomhedsdirektivet er der mulighed for at udbyde på forskellig vis, men hvis der er tale om relativt simple opgaver, anbefales det at udbyde opgaven i begrænset udbud, da offentlige udbud som hovedregel medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for tilbudsgiverne i forhold til opgavens størrelse. Forsyningsvirksomhedsdirektivet giver mulighed for at udbyde med forhandling, hvilket kan være hensigtsmæssigt; men det stiller også krav til ordregiver om at tilrettelægge forhandlingsforløbet på en hensigtsmæssig måde, så tilbudsomkostningerne står mål med opgavens værdi og sikrer ligebehandling af tilbudsgiverne. Det anbefales, at indkøber altid bestræber sig på, at transaktionsomkostningerne ikke overstiger 10 % af den udbudte opgaves værdi. Forhandlingen bør derfor tilrettelægges med ganske få forhandlingsrunder, evt. med et udskillelsesløb. Det anbefales at skrive referat fra møderne, så der er enighed om forløbet. På denne måde sikres, at der ikke sker forskelsbehandling mellem de bydende. 5

6 Hvis spildevandsselskaber skal købe en rådgiverydelse på under kr., anbefales det enten at tildele opgaven direkte til en kvalificeret virksomhed eller nøjes med at invitere et par virksomheder til at give tilbud på opgaven. Hvis opgaven er på mellem kr. og 1,5 mio. kr., skal udbud ske efter annonceringsreglerne i Tilbudsloven. Her er ingen formkrav, ud over at opgaven skal annonceres på Udbudsportalen og evt. på virksomhedens egen hjemmeside med opfordring til, at interesserede bydende kan indsende ansøgning om at afgive tilbud. Det skal af annoncen fremgå, hvem der er udbyder, typen af opgave og betingelser for at afgive tilbud. For at begrænse transaktionsomkostningerne anbefales det alene at invitere tre bydende afhængigt af opgavens størrelse. For at opnå sammenlignelige tilbud bør opgaven være klart defineret, så der bydes på ens forudsætninger. Hvis opgaven er over 1,5 mio. kr., skal indkøbet af rådgiverydelsen ske efter Udbudsdirektivets regler. Her anbefales det at benytte begrænset udbud, således at maks. fem virksomheder afgiver tilbud. Når der er tale om rådgiverydelser, anbefales det at udbyde med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud med nogle få underkriterier ud over pris, som afspejler ordregivers præferencer ved indkøbet. Rammeaftaler kan også være en god løsning Rammeaftaler er ikke en udbudsform, men en kontraktform, hvor der indgås en aftale mellem en eller flere rådgivervirksomhed(er) og vandselskab(er) om at udføre opgaver af endnu ukendt omfang i en periode på mellem 1 til 4 år. Fordelen ved rammeaftaler er, at når først rammeaftalen er udbudt efter udbudsreglerne, er udbudspligten afløftet, når de konkrete indkøb foretages. Rammeaftalen indeholder et stående tilbud fra rådgiverfirmaet(erne) om at ville udføre den af rammeaftalen omfattende type opgaver på de i rammeaftalen fore- 6

7 skrevne aftalevilkår. Vandselskabet er ikke forpligtet til at benytte rammeaftalen, men så skal udbudsreglerne følges og så er ideen væk! Hvis der er flere rådgiverfirmaer på rammeaftalen, kaldes det en parallel rammeaftale. Jo færre rådgivere på rammeaftalen jo mere attraktivt for rådgiverne og jo lettere at håndtere for vandselskabet. Det anbefales derfor at indgå aftale med færrest muligt antal rådgivere. Hvis et vandselskab indgår en parallel rammeaftale under tærskelværdien, kan vandselskabet nøjes med at indgå aftale med 1-2 rådgivervirksomheder. Hvis et spildevandsselskab ønsker at indgå en parallel rammeaftale, og den skønnede ydelse i perioden overstiger Udbudsdirektivets tærskelværdi, skal der minimum indgås aftale med tre rådgivervirksomheder. Samme krav til antal findes ikke i Forsyningsvirksomhedsdirektivet, så vandforsyningsvirksomheder kan selv vælge, hvor få rådgivervirksomheder de vil have på den parallelle rammeaftale. Tildelingen kan ske ved direkte tildeling eller ved miniudbud, men miniudbud medfører reelt, at udbudsprocessen skal gennemføres to gange, hvilket er en belastning for alle parter. Den direkte tildeling er den mindst transaktionstunge og kan benyttes, hvis det objektivt kan konstateres, hvilket firma der er bedst til at løse den konkrete opgave. Det kræver ved rådgiveropgaver, at der kun er én leverandør på rammeaftalen, eller at der er en rangordning, således at nummer to på listen kun får tildelt opgaven, hvis nummer et på listen ikke har kapacitet til at udføre opgaven. Hvordan undgår man begæring om aktindsigt og klagesager? Behovet for at anmode om aktindsigt og klager over udbudsprocessen minimeres, hvis ordregiver respekterer, at tilbudsgiverne investerer store ressourcer på (forgæves) tilbudsgivning og derfor ønsker en sikkerhed for, at tildelingen er sket på det rigtige grundlag. Dette kan ordregiver sikre ved at gennemføre en gennemsigtig udbudsproces, hvor tilbudsgiverne føler sig orienteret om vilkårene for udbuddet dvs. en forståelig beskrivelse af den ydelse, der udbydes, og klarhed omkring aftalevilkår og tildelingskriterier. Det er også en stor hjælp, hvis ordregiver besvarer tilbudsgivernes spørgsmål så fyldestgørende som muligt, da spørgsmålene kan medvirke til at afklare uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, så tilbudsgiverne byder ud fra samme forudsætninger. Ingen af parterne kan være tjent med, at tilbudsgiverne kan/skal spekulere i uklarhed om opgavens omfang. Det giver kun et dårligt udgangspunkt for den senere aftale og grobund for mistillid til, at tildelingen er sket korrekt, med deraf følgende risiko for klagesager. Endelig er det af stor betydning, for at undgå begæringer om aktindsigt, at ordregiver af egen drift giver tilbudsgiverne en fornuftig tilbagemelding om, hvordan vinderen er fundet, f ved åbenhed om evalueringsmodeller, eller som minimum en brugbar tilbagemelding til de tilbudsgivere, der ikke vandt opgaven, om hvorfor de ikke vandt. Så kan tilbudsgiverne bruge disse erfaringer til at optimere deres næste tilbud og så har tilbuddet måske ikke været helt forgæves! 7

8 10 bud for at mindske transaktions omkostninger og klager: 1. Hold de samlede transaktionsomkostningerne under 10 % af opgavens værdi. 2. Overvej altid at tildele opgaven direkte, når det er muligt også ved rammeaftaler. 3. Invitér maks. tre rådgivervirksomheder til at afgive underhåndsbud. 4. Undlad offentligt udbud og udbud efter laveste pris. 5. Vælg økonomisk mest fordelagtige tilbud med få underkriterier. 6. Prækvalificér maks. fem tilbudsgivere ved begrænset udbud efter udbudsdirektiverne. 7. Anmod ikke om mere materiale end der reelt er behov for ved prækvalifikation og tilbudsgivning. 8. Beskriv opgaven, så opgavens omfang og aftalevilkår er klare. 9. Besvar spørgsmål fra tilbudsgiverne fyldestgørende. 10. Offentliggør evalueringsmodellen og giv tilbagemelding til de bydende om, hvorfor de ikke fik opgaven. 8

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 978-87-92651-12-9 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager Analyse klagemønstret i udbudsklagesager 2012 Titel: Analyse af klagemønstret i udbudsklager Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere