Kappa-modellen en simpel model for tilnærmet bestemmelse af vertikal temperaturfordeling i rum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kappa-modellen en simpel model for tilnærmet bestemmelse af vertikal temperaturfordeling i rum"

Transkript

1 Kappa-modellen Kappa-modellen en simpel model for tilnærmet bestemmelse af vertikal temperaturfordeling i rum Af: Henrik Brohus, Aalborg Universitet, Instituttet for Bygningsteknik Henrik Ryberg, Carl Bro as Følgende notat er en dokumentation af "Kappa-modellen" i BSim2000 (tsbi5), en simpel model som tilnærmet kan tage højde for vertikale temperaturgradienter i rum. Der vil indledningsvis kort blive redegjort for formålet med nævnte model, dernæst præsenteres selve modellen og endelig behandles implementeringen af modellen. Baggrund Fuldstændig opblanding Når der regnes på energi- og komfortforhold i ventilerede rum, har det traditionelt været en meget udbredt antagelse, at luften i det aktuelle rum regnes fuldstændigt opblandet. Det umiddelbare incitament til antagelsen er, at det giver en markant lettelse i beregningerne det være sig i hånden eller via computerprogrammer. Denne antagelse er også benyttet i fx tsbi3. Ved fuldstændig opblanding vil der i teorien ingen gradienter forekomme for hverken temperatur- eller koncentrationsfordeling i et rum. Det vil sige, at temperaturen og koncentrationen i princippet er den samme overalt og dermed den samme tæt ved indblæsningsarmaturerne som i nærheden af varme- og forureningskilder for at nævne to yderpunkter. Man siger kort og godt, at tilstanden i den udsugede luft er repræsentativ for tilstandene de øvrige steder i rummet. I forholdsvis lavloftede rum med mekanisk ventilation efter opblandingsprincippet som det fx anvendes i mange kontorlokaler, vil antagelsen normalt være ganske god. Rum med gradienter Derimod vil man i rum, som er ventileret efter fortrængningsprincippet, ikke kunne bruge denne antagelse, idet den ventilationsform netop vil generere gradienter (i vertikal retning). I fortrængningsventilerede rum vil man finde, at temperaturen og koncentrationen i udsugningsluften normalt er signifikant højere end i opholdszonen, hvilket da også er den væsentligste grund til at princippet i det hele taget anvendes (Skistad, 1994; Yuan et al., 1998; 1999). Det giver i forhold til opblandingsventilation en højere temperatur- og ventilationseffektivitet eller sagt på en anden måde, får man fjernet mere energi pr. m 3 luft og opnår en lavere forureningskoncentration i opholdszonen. Tilstedeværelsen af temperatur- og koncentrationsgradienter vil dermed have en direkte indflydelse på den termiske komfort, luftkvaliteten og energiforbruget. Ventilationsprincippet har naturligvis også sine begrænsninger eksempelvis i opvarmningssituationen, hvilket ikke vil blive kommenteret yderligere her, se fx Brohus og Nielsen, 1996; Nielsen, 1996 samt Mundt, I naturlig eller hybrid ventilerede bygninger samt i højloftede lokaler, hvor ventilationen er beskeden, vil der ofte gælde de samme forhold som i rum, der ventileres mekanisk efter fortrængningsprincippet (Howarth, 1985; Kato et al., 1995; Niemelä og Koskela, 1996; Heiselberg et al., 1998). Udviklingen over det sidste årti er således gået i retning af, at der er et klart voksende behov for at kunne tage vertikale temperaturgradienter i regning. Temperaturlagdeling i tsbi5 side 1

2 Indflydelse af stråling Varmebalancen for rum med temperaturgradienter vil i højere grad end andre være påvirket af indbyrdes strålingsudveksling mellem de indvendige overflader. Fx vil gulvtemperaturen i fortrængningsventilerede rum være højere end lufttemperaturen i umiddelbar nærhed og modsat vil lofttemperaturen være lavere end lufttemperaturen umiddelbart under loftet, hvilket blandt andet er en følge af gensidig strålingsudveksling mellem loft og gulv. I det hele taget vil langbølget stråling have en stor indflydelse på temperaturfordelingen, idet den er med til at "omfordele" energien, eksempelvis fra den relativt varme luft øverst i rummet via loft og højtliggende vægflader til fladerne og luften i den nederste del af rummet (Li et al., 1992; 1993). På samme måde vil solstråling på flader have en stor indflydelse på de lokale temperaturforhold (Schild, 1996; Heiselberg et al., 1998). Randbetingelser til CFD Hvis der ønskes en detaljeret bestemmelse af de lokale felter i et rum, eksempelvis lufthastighed, temperatur eller forureningskoncentration, må der foretages numeriske strømningsberegninger ved hjælp af CFD (Computational Fluid Dynamics) - alternativt kan der opbygges og måles på en model i reduceret eller fuld skala. Kvaliteten af CFD-simuleringer afhænger meget af, om det er muligt at fastsætte tilstrækkeligt gode randbetingelser, fx den konvektive varmestrøm fra en solbeskinnet vægoverflade. Programmer til termisk bygningssimulering som BSim2000 vil være oplagte at bruge til at bestemme randbetingelser for CFDsimuleringer. Her er det selvfølgelig en forudsætning, at modellerne er tilstrækkelig udbyggede og i passende udstrækning kan tage højde for blandt andet temperaturgradienter, solindfald og langbølget strålingsudveksling. Generering af gode randbetingelser til CFD simuleringer er derfor yderligere et incitament til at implementere en model for temperaturgradienter. Kappa-modellen - modelbeskrivelse Når temperaturen af udsugningsluften fra et rum er kendt (fx ved hjælp af en varmebalance baseret på fuldstændig opblanding af rumluften), kan den vertikale temperaturfordeling bestemmes tilnærmet ved hjælp af følgende model, når rummets geometri og varmekilder er kendte. Forudsætninger Den vertikale temperaturfordeling afhænger meget af strømningsfeltet. Hvis rumluften er tæt på at være fuldt opblandet, vil der ikke forekomme nogen særlig temperaturgradient, mens en stratificeret strømning som ved fortrængningsventilation vil kunne skabe en betydelig gradient. I naturligt ventilerede rum, hvor rumhøjden er begrænset (fx under 2,5 m), vil temperaturgradienten normalt være ubetydelig i vintertilfældet, mens en sommertilstand vil kunne skabe en lille gradient. I tilfælde af høje rum vil både vinter- og sommertilstanden kunne give anledning til temperaturgradienter, især når indblæsningsåbningerne er placeret lavt og udsugningsåbningerne højt. En fleretagers bygning med relativt store åbninger i vertikal retning kan have en næsten ensartet temperaturfordeling på hver etage, og samtidig en trinvist stigende vertikal temperatur for bygningen som helhed. Den følgende metode antager, at der forekommer et stratificeret strømningsfelt. Den antager også, at en eventuel horisontal temperaturgradient kan negligeres. Beskrivelse af den simple model En simplificeret fremgangsmåde anvendes til at bestemme den vertikale temperaturgradient, hvor det faktiske temperaturprofil modelleres med et tilnærmet lineært profil. Hældningen bestemmes fx ud fra kendskab til varmekilderne jævnfør tabel 1. For lokaler med store rumhøjder og varmekilder placeret i flere niveauer, vil det lineære lodrette temperaturprofil som "Kappa-modellen" beskriver ofte være en ret grov tilnærmelse. Såfremt der for fortrængningsventilerede lokaler afviges væsentligt fra de situationer, hvor κ kan sættes til 0,5, bør valget af κ ske på baggrund af luftstrømningsmæssige betragtninger. Der gøres opmærksom på, at en brugbar tilnærmelse af temperaturgradientens forløb i nogle tilfælde kun kan opnås ved introduktion af et stykkevist lineært temperaturprofil, hvilket "Kappa-modellen" i sin nuværende form ikke er i stand til. Temperaturlagdeling i tsbi5 side 2

3 Tabel 1. Bestemmelse af tilnærmet vertikal temperaturfordeling i tilfælde af stratificeret strømning. Resultaterne er blandt andet baseret på Ryberg og Bech (1997). Når varmekilderne er kendte, kan κ findes. Temperaturen ved gulvet og det vertikale temperaturprofil bestemmes da ved hjælp af hvor T f er lufttemperatur ved gulvet ( C) T 0 er indblæsningstemperatur ( C), se også under afsnit 3 T R er udsugningsluftens temperatur ( C) og således Under forudsætning af fuld opblanding, kan T R fx findes ved hvor Φ konv. er konvektiv varmebelastning (W) ρ er densitet (kg/m 3 ) c P er varmekapacitet (J/kg C) (1) (2) (3) Temperaturlagdeling i tsbi5 side 3

4 q v er luftmængde (m 3 /s) På dimensionsløs form fås udtrykket hvor y * er den dimensionsløse højde, og T * er den dimensionsløse temperatur (5) Ved gulvet er y * = 0 og T * = κ. Ved loftet er y * = 1 og T * = 1. Når κ = 0,5 svarer denne metode til "50% - reglen", en tommelfingerregel der ofte anvendes ved dimensionering af fortrængningsventilation (Skistad, 1994). Ved fuldt opblandet rumluft fås κ = 1,0. Skrives udtrykket direkte, fås den vertikale temperatur som funktion af højden (4) (6) (7) Figur 1 viser en dimensionsløs afbildning af det vertikale temperaturprofil for de tre tilfælde i tabel 1. I praksis vil man skulle skønne κ efter et kendskab til varmekilderne i et givet rum, hvor der vil forekomme en stratificeret strømning jævnfør ovennævnte forudsætning. Hvis man er i besiddelse af målinger eller erfaringer for temperaturforløbet, anvendes den værdi af κ, som giver den bedste lineære tilnærmelse af det sande temperaturprofil. En anden mulighed er at "kalibrere" temperaturforløbet iterativt ved hjælp af CFD-simulering. Her anslås først en værdi af κ, hvorved BSim2000 kan beregne den konvektive varmestrøm fra de indvendige overflader. Varmestrømmene anvendes som randbetingelse i CFD-simuleringen, der returnerer det vertikale temperaturforløb, som nu kan anvendes til at korrigere den først anslåede værdi af κ, osv. Figur 1. Dimensionsløs vertikal temperaturfordeling ved tre forskellige værdier af κ svarende til de tre forskellige slags varmekilder i tabel 1. Kappa-modellen - Implementering i tsbi5 "Kappa-modellen" er implementeret efter beskrivelsen ovenfor med følgende forhold in mente. Temperaturlagdeling i tsbi5 side 4

5 Indblæsningstemperaturen T 0 Temperaturen T 0 er ovenfor benævnt "indblæsningstemperaturen". Hvis der er tale om ren mekanisk ventilation, og der i teorien ingen infiltration forekommer, svarer T 0 til indblæsningstemperaturen. Hvis bygningen omvendt alene ventileres naturligt uden varmegenvinding, svarer T 0 til temperaturen af udeluften. Kombineres mekanisk ventilation med fx vinduesåbning (naturlig ventilation), bliver indblæsningstemperaturen en blanding en de to størrelser. Her bestemmes T 0 som en vægtet værdi af indblæsningstemperaturen og udeluftens temperatur: (8) hvor m nat. m mek. T nat. T mek. er massestrøm fra naturlig ventilation (kg/s) er massestrøm fra balanceret mekanisk ventilation (kg/s) er temperaturen af "naturlig ventilationsluft", normalt svarende til udeluften ( C) er indblæsningstemperatur ved balanceret mekanisk ventilation ( C) Hvis der kun er mekanisk udsugning, bør der regnes med udeluftens temperatur. I praksis vil der desuden forekomme et bidrag fra infiltration, i særdeleshed ved høje og utætte bygninger. Temperaturen af denne luftmængde vil ligge et sted mellem udeluftens og rumluftens temperatur efter passage og varmeveksling gennem revner og sprækker. Indtil videre ses der bort fra dette bidrag til T 0, men på sigt bør det indregnes. Da udsugningsluftens temperatur T R afhænger af blandt andet den konvektive varmestrøm langs alle indvendige overflader som igen afhænger af det vertikale temperaturforløb vil det være nødvendigt med en iterativ beregning. Her beregnes først F konv. efter formel (3) uden hensyn til temperaturgradienten, dernæst bestemmes temperaturen T som funktion af højden y ved hjælp af formel (7), idet H, κ og T 0 allerede er kendte. Hermed kan der foretages en korrigeret beregning af F konv, osv. Hvis der regnes med fuldstændig opblanding, er denne procedure unødvendig, hvorfor man i programmet springer den over, når κ = 1,0 og dermed reducere regnetiden. Beregning af konvektiv varmestrøm Den konvektive varmestrøm fra gulv til luft beregnes ved hjælp af temperaturdifferencen T gulv T f og den konvektive varmestrøm fra loft til luft som T loft T R. For vægfladerne regnes med differencen mellem vægfladens overfladetemperatur og lufttemperaturen i fladens middelhøjde. De konvektive varmeovergangstal skal kunne ændres. Som default for indvendige konvektive varmeovergangstal kan værdierne i tabel 2 anvendes. Bygningsdel Gulv Loft Vægge Konvektivt varmeovergangstal (W/m 2 C) 2,5 2,0 3,0 Tabel 2. Default konvektive varmeovergangstal til bestemmelse af den konvektive varmestrøm fra de indvendige overflader. Reference: Hansen et al., Default k Værdien af κ bør som default være 1,0. Hermed vil beregningen svare til den traditionelle antagelse om fuldstændig opblanding, hvorved man ikke af vanvare ubevidst kommer til at regne, som om der var fortrængningsventilation. Operativ temperatur Den operative temperatur skal nødvendigvis tage hensyn til den nye temperaturfordeling. I tsbi3 er den tilnærmet fundet som gennemsnittet af lufttemperaturen og middelstrålingstemperaturen under antagelse af fuldstændig opblanding. I BSim2000 beregnes den operative temperatur som gennemsnittet af lufttemperaturen i højden 1,1 m (default) og middelstrålingstemperaturen. Dermed vil den operative temperatur svare til "det sædvanlige", når κ = 1,0. Af hensyn til beregning af atrier med flere etager, kan brugeren ændre højden, hvori den operative temperatur beregnes. Temperaturlagdeling i tsbi5 side 5

6 Ustabil lagdeling Hvis en beregning resulterer i, at udsugningstemperaturen bliver mindre end indblæsningstemperaturen og dermed temperaturen ved gulvet, vil en temperaturlagdeling være ustabil og bryde sammen. Det medfører, at rumluften opblandes, hvilket her kan simuleres ved at sætte κ = 1,0. Kappa-modellen, inddata Inddata til kappa-modellen defineres på den termiske zone hvor den ønskes benyttet. Der skal defineres en værdi for kappa samt en højde over gulvet hvor den operative temperatur i den termiske zone skal beregnes. Inddata til kappa-modellen gives i "ThermalZone Property" som en værdi af kappa og en højde over gulvet hvor den operative temperatur skal beregnes. Kappa-modellen - Referencer Brohus, H., Nielsen, P.V. (1996): Personal Exposure in Displacement Ventilated Rooms, Indoor Air, Vol. 6, No. 3, pp Hansen,H.E., Kjerulf-Jensen,P., Stampe,O.B., Red., (1987), Danvak Grundbog, Varme- og Klimateknik, 1. udgave, ISBN , Danvak ApS, København. Heiselberg,P., Murakami, S., Roulet,C.-A., Eds. (1998): Ventilation of Large Spaces in Buildings - Analysis and Prediction Techniques, IEA Energy Conservation in Buildings and Community Systems, Annex 26: Energy Efficient Ventilation of Large Enclosures, ISSN R9803, Aalborg University, Aalborg, Denmark. Howarth,A.T. (1985): The Prediction of Air Temperature Variations in Naturally Ventilated Rooms with Convective Heating, Building Services Engineering Research & Technology, Vol. 6, No. 4, pp Kato,S., Murakami,S., Shoya,S., Hanyu,F., Zeng,J. (1995): CFD Analysis of Flow and Temperature Fields in Atrium with Ceiling Height of 130 m, ASHRAE Trans., Vol. 101, Part 2, pp Li,Y., Sandberg,M., Fuchs,L. (1992): Vertical Temperature Profiles in Rooms Ventilated by Displacement: Full-Scale Measurements and Nodal Modelling, Indoor Air, Vol.2, No.4, pp Li,Y., Sandberg,M., Fuchs,L. (1993): Effects of Thermal Radiation on Airflow with Displacement Ventilation: an Experimental Investigation, Energy and Buildings, 19, pp Mundt,E. (1996): Temperature Gradient Models in Displacement Ventilated Rooms, Proceedings of Roomvent 96, 5th International Conference on Air Distribution in Rooms, July 17-19, Yokohama, Japan,Vol.3, pp Nielsen,P.V. (1996): Temperature Distribution in a Displacement Ventilated Room, Proceedings of Roomvent 96, 5th International Conference on Air Distribution in Rooms, July 17-19, Yokohama, Japan,Vol.3, pp Temperaturlagdeling i tsbi5 side 6

7 Niemelä,R., Koskela,H. (1996): Air Flow Patterns in a Large Industrial Hall with Displacement Ventilation, Proceedings of ROOMVENT 96, 5th International Conference on Air Distribution in Rooms, Vol. 3, pp , July 17-19, Yokohama, Japan. Ryberg, H., Bech, S.E.B. (1997): Vertical Temperature Distribution in Displacement Ventilated Rooms - An Experimental Study, Afgangsprojekt, Instituttet for Bygningsteknik, Aalborg Universitet. Schild,P.G. (1996): CFD Analysis of an Atrium, using a Conjugate Heat Transfer Model Incorporating Long-Wave and Solar Radiation, Proceedings of Roomvent 96, 5th International Conference on Air Distribution in Rooms, Vol. 2, pp , Yokohama, Japan. Skistad, H. (1994): Displacement Ventilation, ISBN , John Wiley & Sons Inc. Yuan,X., Chen,Q., Glicksman,L.R. (1998): A Critical Review of Displacement Ventilation, ASHRAE Transactions, Vol. 104, Part 1A, pp Yuan,X, Chen,Q., Glicksman,L.R. (1999): Models for Prediction of Temperature Difference and Ventilation Effectiveness with Displacement Ventilation, ASHRAE Transactions, Vol. 105, Part 1, pp Kappa-modellen - Nomenklatur c P Varmekapacitet (J/kg C) m mek. Massestrøm fra balanceret mekanisk ventilation (kg/s) m nat. Massestrøm fra naturlig ventilation (kg/s) q v Luftmængde (m 3 /s) y Højde (m) y * Dimensionsløs højde (-) H Rumhøjde (m) T 0 Indblæsningstemperatur ( C) T f Lufttemperatur ved gulvet ( C) T mek. Indblæsningstemperatur ved balanceret mekanisk ventilation ( C) T nat. Temperaturen af "naturlig ventilationsluft", normalt svarende til udeluften ( C) T R Udsugningsluftens temperatur ( C) T * Dimensionsløs temperatur (-) κ (-) ρ Densitet (kg/m 3 ) Φ konv. Konvektiv varmebelastning (W) Temperaturlagdeling i tsbi5 side 7

Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger

Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Forprojekt Udarbejdet for Energistyrelsen J nr.: 1213/01-0016 Line Louise Overgaard Per Heiselberg Carl Hammer Maj 2002 Teknologisk

Læs mere

CFD Best Practice Best Practice gruppen November 2009

CFD Best Practice Best Practice gruppen November 2009 CFD Best Practice Best Practice gruppen November 2009 Best Practice gruppen CFD Best Practice November 2009 Deltagende parter Alex Jakobsen, Alectia Morten Birk Sabroe Valkvist, Niras Safety Jens Christian

Læs mere

Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer

Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer Christoffer Rasmussen (s838) Ronnie Piil Haagensen (s8317) BYG DTU Danmarks Tekniske Universitet 3. juni 213 1 Forord

Læs mere

Indlæringseksempler side 2

Indlæringseksempler side 2 Indlæringseksempler Indlæringseksempler...1 Opbygning af model...3 Indlæringseksempler...3 Tre eksempler...4 Beskrivelse af bygningen...4 Randbetingelser...5 Overgangsisolanser...5 Ydervægge...5 Indvendige

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation. PSO-projekt nr. 343-019. Maj 2013

Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation. PSO-projekt nr. 343-019. Maj 2013 Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation PSO-projekt nr. 343-019 Maj 2013 Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation Forfattere: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut),

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse Dansk Energi Net PSO-ELFORSK jnr 464-07 (projekt nr 340-004) Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse September 2009 Hovedrapport Primær energiforbrug [kwh/m²/år] 250 245 240 235 230 225

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

VANDRESSOURCE- OG STOFTRANSPORT- MODELLERING I KALK: STATUS OG MULIGHEDER

VANDRESSOURCE- OG STOFTRANSPORT- MODELLERING I KALK: STATUS OG MULIGHEDER VANDRESSOURCE- OG STOFTRANSPORT- MODELLERING I KALK: STATUS OG MULIGHEDER Seniorforsker Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) ATV MØDE KALK PÅ TVÆRS SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 Tlf.: +45 88 19 10 00 KONTAKTPERSON Christian A. Hviid 2830 Virum Fax: +45 88 19 10 01 Tlf.: +45 22 20 90 03 Denmark www.alectia.com crh@alectia.com Forord Det er videnskabeligt

Læs mere

Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav

Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav Henrik Tommerup Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav Byggesystem: Lette ydervægselementer i stålskelet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-096 2004 ISSN

Læs mere

Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn

Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn BYG DTU, Danmarks Tekniske Universitet Eksamensprojekt udført af: Marianne Hornuff Helle Rasmussen Maj 2003 Vejledere: Svend

Læs mere

Solskodde - et bevægeligt solpanel

Solskodde - et bevægeligt solpanel Solskodde - et bevægeligt solpanel Termisk og funktionel evaluering Søren Østergaard Jensen SolEnergiCenter Danmark Teknologisk Institut Byfornyelsesselskabet København, C.F. Møllers tegnestue, Steensen

Læs mere

INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI

INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI Hovedrapport Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET DECEMBER

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild

Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild Aalborg Universitet Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2003 Version 1 29-12-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG

DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG Kapitel 7 STED DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG Adam Brun Afdeling for Grundvand, Affald og Mikrobiologi, DHI - Institut for Vand og Miljø Nøglebegreber: Randbetingelser, stationær, ikke stationær,

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP

OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP Projektet er støttet af Energinet.dk Marts 2009 Projektdeltagere: PlanEnergi (projektansvarlig) Jyllandsgade

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser Vejledning Indledning Denne ventilationsvejledning udgør den forkortede udgave af rapporten Velfungerende løsninger til ventilationssystemer

Læs mere

Soldrevet Fjernkøling. Master Thesis

Soldrevet Fjernkøling. Master Thesis Soldrevet Fjernkøling Master Thesis Su Cheong Ho MEK-TES-EP-2010-07 May 2010 Soldrevet Fjernkøling Undersøgelse og analyse af et soldrevet ettrins H 2 O-LiBr absorptionskøleanlæg i Danmark Denne rapport

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere