Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Humleby's lokalplan Københavns Kommune"

Transkript

1 Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet af ejendommen matr.nr. 226 ibid., vestskellet af ejendommen matr.nr. 44 h ibid., Ny Carlsberg Vej, østskellet af ejendommenmatr.nr.1218 ibid. og sydskellet af ejendommen matr.nr.122 ibid. I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr.746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for området. 1. Formål Formålet med lokalplanen er at opretholde området som boligområde samt at sikre bevaring af den eksisterende byggeforeningsbebyggelse, der rummer særlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter. Det er herunder hensigten, at bestemmelserne vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden skal sikre en bevaring af såvel bebyggelsens arkitektoniske helhedsvirkning som bygningsdetaljer på det enkelte byggeforeningshus. Formålet er desuden at afløse de hidtil gældende, men tidsbegrænsede servitutter vedrørende anvendelse og bebyggelse med mere tidssvarende bestemmelser. 2. Område Lokalplanområdet afgrænses som vist på tegning nr og omfatter ejendommene matr.nr.ne , , , , og Udenbys Vester Kvarter, København, vejarealerne matr.nr.ne 532 og 672 ibid. samt alle parceller, der efter den 1. maj 1995 udstykkes i området. 3. Anvendelse Stk. 1. Området fastlægges til boliger Stk. 2.*) Der kan efter Magistratens nærmere godkendelse indrettes fælleslokaler samt mindre kollektive anlæg herunder vuggestuer og børnehaver der er forenelige med områdets anvendelse til boliger. Stk. 3.*) Stueetagen i hjørnehusene mod Vesterfælledvej kan indrettes til butiks og kontorlokaler og lignende, der efter Magistratens skøn naturligt kan indpasses i et boligområde. Der må ikke udøves virksomhed, som efter Magistratens skøn er til ulempe for de omboende.

2 4. Vejforhold Stk. 1. De eksisterende vejanlægslinier opretholdes, jf. dog stk. 2, 2. afsnit. Stk. 2. For de på tegning nr med sort viste arealer mellem fortovenes bagkanter og facaderne i Carstensgade, Küchlersgade, Lundbyesgade, Ernst Meyers Gade, Bissensgade, Jerichausgade og Freundsgade, der er udlagt til vej, kan vejudlæggene ophæves, når betingelserne herfor er opfyldt. Arealerne skal tillægges de bagved liggende ejendomme og opretholdes som haver for disse. Med samme signatur er vist arealer, der er anlagt som fortov ud for enkelte ejendomme. For disse arealer gælder samme bestemmelse. For arealer ved hjørneejendomme mod Vesterfælledvej er det ikke et krav, at arealerne skal anlægges som forhave, hvis stueetagen anvendes til erhverv, jf. 3, stk. 3. Stk. 3.*) På den strækning af Jerichausgade, hvor der ikke findes forhaver, kan dele af vejarealet efter Magistratens nærmere godkendelse anlægges som forhaver for de tilstødende ejendomme. Stk. 4. Der fastlægges 3 m hjørneafskæringer. Stk. 5. Vejtræer skal bevares i videst mulig omfang. 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. De eksisterende byggeforeningshuse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Magistratens særlige tilladelse, jf. dog 6. Stk. 2. Byggeforeningshusene må ikke sammenlægges. Stk. 3. Retablering af bygninger og bygningsdele efter stk. 1 skal efter Magistratens nærmere godkendelse ske i samme omfang og med samme placering og udformning som den eksisterende bebyggelse, jf. i øvrigt 6. Stk. 4. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse i området. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1.*) Ændringer i bebyggelsen, for så vidt angår bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige fremtræden, skal være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter. Eksisterende bebyggelse må i nævnte henseende ikke ændres uden Magistratens tilladelse, medmindre ændringerne iagttager bestemmelserne i stk.ne Stk. 2. Facader og gavle på de eksisterende byggeforeningshuse må ikke pudses, males eller overfladebehandles på anden måde. Facaderne og gavlene må heller ikke sandblæses eller afrejses på anden måde, der ændrer karakteren af det enkelte byggeforeningshus og herved forringer bebyggelsens helhedsindtryk. Stk. 3. Ydermure mod gade og gårdside samt fritstående gavle skal opføres som blankt murværk med forbandt, fuge, bånd og gesimser med farve og udformning svarende til de oprindelige. Stk. 4. Eksisterende faginddelinger og dimensioner på vinduer og døre må ikke ændres. Skifereller skiferlignende sålbænke under vinduer skal bevares. Pudsede partier over døre og vinduer skal bevares og fremstå med pudset overflade. Oprindelige butiksvinduer kan udmures med brystning i en højde svarende til øvrige brystningshøjder i stueetagen og erstattes med vinduer af træ, som skal være sidehængte og udadgående dannebrogs eller 3 fagsvinduer.

3 Stk. 5. Mod gårdsiden kan udføres én direkte udgang fra stueetagen med nødvendig repos under forudsætning af, at bredden på det eksisterende murhul bevares. Døren skal være af træ og glas med opsprosning, der harmonerer med de oprindelige dannebrogsvinduer. Glas skal være planglas. Mod gårdsiden kan i 1. sals højde opsættes én fransk altan under forudsætning af, at bredden på det eksisterende murhul bevares. Døren skal være af træ og glas med opsprosning, der harmonerer med de oprindelige dannebrogsvinduer. Glas skal være planglas. Der må ikke herudover opføres altaner eller verandaer. Stk. 6. Yderdøre og porte skal udføres af træ med fyldninger og inddelinger som oprindeligt. Vinduer i facader skal være sidehængte og udadgående dannebrogsvinduer af træ. 2. sals vinduer i frontispicer og i små kviste skal være sidehængte og udadgående vinduer svarende til de oprindelige. Glas skal være planglas. Vinduer, som ønskes udskiftet til vinduer med sprosser, skal udføres med sprosser som oprindeligt, enkelt lag glas og kitfals i den yderste ramme. Lodposter, tværposter og sprosser må ikke være atrapper. Kældervinduer skal udføres med rammer og sprosser af jern som oprindeligt eller rammer af træ uden sprosser samt planglas. De skal ligge i samme plan og have samme dimension som de oprindelige kældervinduer. Stk. 7. Alt udvendigt træværk på huset skal overfladebehandles med dækkende farver, som skal være i overensstemmelse med områdets karakter. Stk. 8. Tagmaterialet skal være naturskifer eller plant tagmateriale med tilsvarende farve, dimension og fastgørelsesmetode og uden afklippede hjørner. Tagrygning skal udføres i zink. Stk. 9. Tagvinduer skal følge den oprindelige placering, og skal udføres som traditionelle jernvinduer, eller som vinduer i træ eller aluminium. Hvis antallet af tagvinduer forøges, skal det på gadesiden ske symmetrisk på tagfladen. Det samlede antal tagvinduer pr. tagflade må ikke overstige 4. På hanebåndsloftet må dog maksimalt isættes 2 vinduer som fredningsvinduet eller traditionelt jernvindue. Tagvinduer i frontispicens tagflade skal udføres som traditionelle jernvinduer eller som vinduer i træ eller aluminium med tilsvarnde mål og kun ét tagvindue pr. tagflade. Lysningsarealet pr. tagvindue mod gadesiden må ikke overstige 55 x 78 cm. Mod gårdsiden tillades et lysningsareal på op til 78 x 140 cm. Stk. 10. Skorstene og brandgavle må ikke fjernes. Skorstene skal udføres med bånd og inddækninger som de oprindelige. Brandgavle skal udføres med oprindelige bånd og inddækninger samt med afdækning i blådæmpede vingetegl og zinkkonstruktion. Gavlafslutninger på hjørnehuse og frontispicer skal være sorte plader som tagmaterialet eller zink. Stk. 11. Ventilationshætter skal anbringes på gårdsidens tagflade og udføres i zink. Stk. 12. Tagrender og tagnedløb skal have samme profil og dimension som de oprindelige og udføres i zink. Stk. 13. Kviste skal udformes som de oprindelige 2 fags kviste eller 3 fags kviste. Kvisttage og flunker skal bibeholdes med zink. Eventuelle nye kviste mod gård skal udføres på tilsvarende måde. Mod gade tillades én kvist. Mod gård tillades 2 kviste, hvoraf kun den ene må være en 3 fags kvist. Sammenbygning af kviste tillades ikke. Stk. 14. Ved kældernedgange mod gård kan der opføres mindre overdækning eller vindfang, i det omfang det alene tjener til beskyttelse mod vejlig. Der må ikke herudover opføres vindfang eller overdækning over døre.

4 Stk. 15.*) Udvendige installationer til vedvarende energi, som f.eks. solfangere, kan efter Magistratens nærmere godkendelse tillades mod gårdsiden, hvis de respekterer Byggeforeningshusene ydre fremtræden, Stk. 16.*) Placering og udformning af udvendige antenner skal godkendes af Magistraten. Hvor der er mulighed for tilslutning til fællesantenne, kabel TV eller tilsvarende, må der ikke opsættes udvendige antenner, der tjener samme formål. Antenner må ikke anbringes på skorstene eller facade. Stk. 17.*) Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted uden Magistratens godkendelse. 7. Ubebyggede arealer Stk. 1. Friarealer skal anlægges som opholdsarealer. Stk. 2. Forhaverne skal hegnes særskilt med et maksimalt 120cm højt hegn. Træhegn skal overfladebehandles med dækkende farver, som skal være i overensstemmelse med områdets karakter. 8. Ledningsforhold Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring m.v. af ledninger, 9. Retsvirkninger I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser,jf. dog lokalplanens 11. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. 10. Påtaleret Københavns Magistrat har påtaleret forovertrædelser af bestemmelserne i nærværende lokalplan. 11. Dispensationer *) I henhold til planlovens 19, stk. 1 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationer meddeles af Den Samlede Magistrat. Nærværende lokalplan med indhæftede tegninger nr.ne og er vedtaget af Borgerrepræsentationen i mødet den 29. februar 1996 og endeligt bekendtgjort den 27. marts Københavns Magistrat, Overborgmesterens afdeling, den p.o.v. Peter Høiriis Nielsen Kontorchef Bjarne Raahauge fuldmægtig *) Borgerrepræsentationen har i forbindelse med lokalplanens vedtagelse truffet bestemmelse om, at Magistraten forud for meddelelse af tilladelse af bestemmelserne i lokalplanens 3,

5 stk.ne 2 og 3, 4 stk. 3, 6 stk.ne 1, 15, 16 og 17, samt dispensationer i henhold til 11 skal foretage høring af bestyrelsen for "Husejerforeningen ved Vesterfælledvej".

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan. Kirkegårdsvej. Med tillæg 1. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan. Kirkegårdsvej. Med tillæg 1. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan Lokalplan nr. nr. 300 Med tillæg 1 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kirkegårdsvej Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger m.v. Nr. 300

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 416 "Sølvgades Skole"

Lokalplan nr. 416 Sølvgades Skole er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2007 og bekendtgjort den 4. juli 2007. Indhold Baggrund for lokalplanen Formål...3 Baggrund...3 Kvarteret og lokalplanområdet...4 Sølvgades Skole...5 Bevaringsværdier

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 256 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Bogholder Allé Vanløse Fastlægger anvendelsen m.v. Lettere industri, boliger og serviceerhverv KONGSBAK

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - lokalplanens bestemmelser Lokalplanen er vedtaget på orgerrepræsentationens møde den 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Lokalplan 1.

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

HOLD HUMLEBY VED LIGE

HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE er udgivet af Husejerforeningen Humleby Følgende beboere har medvirket ved opdateringen: Per Skovgaard Andersen, Irene Bjerregaard, Christian

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere