1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID: Standardformular 5 - DA Energinet.dk - Udbud af rengøring 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID:2011-136311 Standardformular 5 - DA Energinet.dk - Udbud af rengøring 2011"

Transkript

1 1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID: Standardformular 5 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) Mailadresse: Oplysninger og online-formularer: simap.europa.eu Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Del I: Ordregiver I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Officielt navn: National identitetsangivelse: (hvis kendt) Energinet.dk Postadresse: Tonne Kjærsvej 65 By: Fredericia Postnummer: 7000 Land: DK Kontaktpunkt(er): Telefon: Att: Indkøbssektionen Mailadresse: Fax: Internetadresse(r): (hvis relevant) Overordnet internetadresse for ordregiveren: (URL) Internetadresse for køberprofilen: (URL) Elektronisk adgang til oplysninger: (URL) Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL) Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Andet: udfyld bilag A.I Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Andet: udfyld bilag A.II Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Andet: udfyld bilag A.III I.2) HOVEDAKTIVITET Produktion, transport og distribution af gas og varme Elektricitet Efterforskning efter og udvinding af gas og olie Efterforskning efter og udvinding af kul og andet fast brændsel Vand Posttjenester Jernbanetransport Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus Havnerelaterede aktiviteter Lufthavnsrelaterede aktiviteter Andet:

2 2/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID: Standardformular 5 - DA I.3) KONTRAKT INDGÅS PÅ ANDRE ORDREGIVERES VEGNE Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: (hvis, kan yderligere oplysninger om disse ordregivere anføres i bilag A.)

3 3/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID: Standardformular 5 - DA Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne (Vælg kun den kategori bygge- og anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser som passer bedst til den specifikke kontraktgenstand eller det specifikke indkøb) Bygge- og anlægsarbejder Udførelse Projektering og udførelse Udførelse af bygge- eller anlægsarbejdet, uanset med hvilke midler, efter ordregiverens specifikationer Hovedudførelsessted for bygge/ anlægsarbejde (b) Varer Indkøb Leasing Leje Leje med forkøbsret En kombination Hovedleveringssted (c) Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr. 18 (Se tjenesteydelseskategori 1-27 i bilag XVII A og XVII B til direktiv 2004/17/EF) Hovedudførelsessted NUTS-kode DK032 DK012 II.1.3) Oplysninger om kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem en offentlig kontrakt etablering af et dynamisk indkøbssystem udarbejdelse af en rammeaftale II.1.4) Oplysninger om rammeaftale (efter omstændighederne) Rammeaftale med flere aktører Antal eller (hvis relevant) største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale Rammeaftalens varighed (efter omstændighederne) Varighed i år: Rammeaftale med en enkelt aktør eller måneder: Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid (hvis relevant, anfør kun tal): Anslået værdi eksklusive moms Valuta: eller interval: mellem og Valuta: Hyppigheden og værdien af de kontrakter, der skal tildeles (hvis kendt) II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Energinet.dk. Opgaven omfatter rengøring af kontorlokaler hos Energinet.dk i alt ca m² beliggende på følgende adresser: Tonne Kjærsvej, Fredericia: ca m² Lautruphøj 7, Ballerup: ca m² Opgaven er opdelt i to delaftaler, som er nærmere beskrevet i bilagene. Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser:

4 4/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID: Standardformular 5 - DA Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: Meld din interesse. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter du har meldt din interesse skal du oprettes i Mercell dette sker indenfor normal arbejdstid og er ikke en automatisk proces. Herefter modtager du login koder til Når du er logget ind skal du trykke på My Mercell for at se/downloade alle informationer.

5 5/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID: Standardformular 5 - DA II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) Primærglossaret Hovedgenstand Supplerende glossar(hvis relevant) II.1.7) Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb II.1.8) Kontrakten er opdelt i delaftaler (til oplysninger om delaftaler benyttes bilag B en gang for hver delaftale) hvis, Der kan afgives bud på en enkelt delaftale en eller flere delaftaler alle delaftaler II.1.9) Alternative tilbud vil blive taget i betragtning II.2) Kontraktens mængde eller omfang II.2.1) Samlet mængde eller omfang (inklusive alle delaftaler, forlængelser og optioner, hvis relevant) hvis kendt, Anslået værdi eksklusive moms (hvis relevant, anfør kun tal): Valuta: eller interval: mellem og Valuta: II.2.2) Optioner (hvis relevant) hvis, Beskrivelse af disse optioner: Forlængelse på uændrede vilkår. Ekstraopgaver ud over det i kontrakten aftalte (omfanget af disse optioner er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet). (hvis kendt), Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner: måneder: Antal gange, der er mulighed for forlængelse (i givet fald): eller dage: (fra tildeling af kontrakten) eller interval: mellem og (hvis kendt) Hvis der er tale om kontrakter, der kan forlænges: forventet tidsramme for efterfølgende udbud: måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten) II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Varighed i måneder: eller Påbegyndelse Færdiggørelse 01/02/2012 (dd/mm/åååå) 31/12/2014 (dd/mm/åååå) eller dage: (fra tildeling af kontrakten)

6 6/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID: Standardformular 5 - DA Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges (hvis relevant) Ingen. III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom (hvis relevant) Der faktureres månedsvis bagud den 20. i produktionsmåneden til betaling med betalingsbetingelserne løbende måned + 30 dage. III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles (hvis relevant) Der kræves ingen retlig form, men såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig leverandør, der tegner alle de bydende. Endvidere skal alle de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. III.1.4) Andre særlige vilkår to which the performance of the contract is subject (hvis relevant) hvis, Beskrivelse af de særlige vilkår: III.2) Betingelser for deltagelse III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Dateret og underskrevet erklæring på tro- og love om ikke at være omfattet af udelukkelseskriterier jævnfør direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 og 2. Skema er vedhæftet. Oplysning om påtænkt brug af underleverandør med angivelse af underleverandørens ydelse samt dokumentation for, at leverandøren kan råde over underleverandøren i forbindelse med opgavens udførelse. Dateret og underskrevet erklæring på tro og love om i hvilket omfang tjenesteyderen har forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtg. nr. 336 af 13. maj Skema er vedhæftet. III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt (hvis relevant): Tilbudsgiverens seneste revisorpåtegnede årsregnskab. I forbindelse med kvalifikationsbedømmelsen af leverandøren vil leverandørens samlede økonomi og nøgletal blive vurderet i forhold til den forventede kontraktsum. Hvis Energinet.dk vurderer, at disse ikke står i et rimeligt forhold til hinanden, kan Energinet.dk på baggrund af dette udelukke leverandøren fra at blive prækvalificeret. Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring med oplysning om forsikringssum. Kopi af police skal vedlægges. III.2.3) Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt (hvis relevant): Forelæggelse af referenceliste med op til 10 relevante, sammenlignelige tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste tre år. Det vedhæftede SKAL anvendes i forbindelse med oplysning af referencer. III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter (hvis relevant) Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder Kontrakten må kun udføres som led i programmer for beskyttet beskæftigelse III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

7 7/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID: Standardformular 5 - DA hvis,henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse: III.3.2) Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

8 8/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID: Standardformular 5 - DA Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Offentlig Begrænset Forhandling Nogle ansøgere er allerede udvalgt (eventuelt som led i visse typer udbud med forhandling) hvis, anfør navn og adresse på de økonomiske aktører, som allerede er udvalgt, under del VI.3: Yderligere oplysninger IV.2) Tildelingskriterier IV.2.1) Tildelingskriterier (sæt kryds i den eller de relevante rubrikker) Laveste pris eller Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier (tildelingskriterierne skal anføres med deres vægtning eller i prioriteret rækkefølge med det vigtigste først, hvis det af påviselige grunde ikke er muligt at foretage en vægtning) de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle Kriterier Vægtning Kriterier Vægtning IV.2.2) Der vil blive anvendt elektronisk auktion: hvis, Yderligere oplysninger om elektronisk auktion (efter omstændighederne)

9 9/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID: Standardformular 5 - DA IV.3) Administrative oplysninger IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren(hvis relevant) 1300*11 Rengøringsydelser til kontorer i Fredericia og Ballerup IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? Vejledende periodisk bekendtgørelse Bekendtgørelse om køberprofil Bekendtgørelsens nummer i EUT: af _ (dd/mm/åååå) IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter (med undtagelse af dynamiske indkøbssystemer) Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter Dato: 18/10/2011 (dd/mm/åååå) Tidspunkt: 11:59 Skal der betales for dokumenterne? hvis, Pris (anfør kun tal): Valuta: Betalingsvilkår og metode: IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse Dato: 19/10/2011 (dd/mm/åååå) Tidspunkt: 12:00 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse Ethvert officielt EU-sprog Følgende officielle EU-sprog: DA Andet:

10 10/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID: Standardformular 5 - DA Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse (hvis relevant) hvis, Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: VI.2) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program hvis, Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: VI.3) Yderligere oplysninger(hvis relevant) Rengøring udføres for nuværende i enterprise. Såfremt der er flere egnede ansøgere end det planlagte antal, vil der blandt de ansøgere, der utvivlsomt har en tilstrækkelig økonomisk styrke til at løfte den udbudte opgave, blive udvalgt de fem virksomheder, som i lyset af den udbudte opgave og ud fra ønsket om at skabe en optimal konkurrence har de bedste referencer. Der prækvalificeres fem tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan udvælges til at byde på en eller begge delaftaler. VI.4) Klageprocedurer VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne Officielt navn: Klagenævnet for Udbud Postadresse: c/o Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1 By: København V Postnummer: 1780 Land: Danmark Mailadresse: Telefon: Fax: Internetadresse (URL): Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne (hvis relevant) Officielt navn: Postadresse: By: Postnummer: Land: Mailadresse: Telefon: Fax: Internetadresse (URL): VI.4.2) Indgivelse af klager (udfyld VI.4.2 eller om nødvendigt VI.4.3) Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over prækvalifikationsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til 7 i lov nr. 492 af om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. senest 30 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette Ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. 6, stk. 3. VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Officielt navn: Postadresse: Nyropsgade 30 Konkurrencestyrelsen, Center for Jura og Udbud By: København V Postnummer: 1780

11 11/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID: Standardformular 5 - DA Land: Danmark Mailadresse: Telefon: Fax: Internetadresse (URL): VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 30/09/2011 (dd/mm/åååå)

12 12/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID: Standardformular 5 - DA Bilag A Yderligere adresser og kontaktpunkter I) Adresser og kontaktpunkter, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger Officielt navn: National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Mercell Danmark A/S via permalink herunder By: Odense Postnummer: 5000 Land: DK Kontaktpunkt(er): Telefon: Att: Arne Bøgh Drasbæk Mailadresse: Fax: Internetadresse: (URL) II) Adresser og kontaktpunkter, hvor der kan fås specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende et dynamisk indkøbssystem) Officielt navn: National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Mercell Danmark A/S via permalink herunder By: Odense C Postnummer: 5000 Land: DK Kontaktpunkt(er): Telefon: Att: Arne Bøgh Drasbæk Mailadresse: Fax: Internetadresse: (URL) III) Adresser og kontaktpunkter, som bud / ansøgninger om deltagelse skal sendes til Officielt navn: National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Mercell Danmark A/S via permalink herunder By: Odense C Postnummer: 5000 Land: DK Kontaktpunkt(er): Telefon: Att: Arne Bøgh Drasbæk Mailadresse: Fax: Internetadresse: (URL)

13 13/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID: Standardformular 5 - DA Bilag B (1) Oplysninger om delaftaler Delaftale nr. 1 Betegnelse Fredericia 1) Kort beskrivelse Rengøring af energinet.dk's kontorlokaler i Fredericia. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) Primærglossaret Hovedgenstand Supplerende glossar(hvis relevant) 3) Mængde eller omfang Ca m2. hvis kendt, Anslået værdi eksklusive moms (hvis relevant, anfør kun tal): Valuta: eller interval: mellem og Valuta: 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse (hvis relevant) Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten) eller Påbegyndelse Færdiggørelse 01/02/2012 (dd/mm/åååå) 31/12/2014 (dd/mm/åååå) 5) Yderligere oplysninger om delaftaler

14 14/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID: Standardformular 5 - DA Bilag B (2) Oplysninger om delaftaler Delaftale nr. 2 Betegnelse Ballerup 1) Kort beskrivelse Rengøring af energinet.dk's kontorlokaler i Ballerup. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) Primærglossaret Hovedgenstand Supplerende glossar(hvis relevant) 3) Mængde eller omfang ca m2. hvis kendt, Anslået værdi eksklusive moms (hvis relevant, anfør kun tal): Valuta: eller interval: mellem og Valuta: 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse (hvis relevant) Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten) eller Påbegyndelse Færdiggørelse 01/02/2012 (dd/mm/åååå) 31/12/2014 (dd/mm/åååå) 5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed (Direktiv 2004/17/EF)

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed (Direktiv 2004/17/EF) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system 1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Stengade 59 By: Helsingør Postnummer: 3000 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Stengade 59 By: Helsingør Postnummer: 3000 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere