Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager"

Transkript

1 Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager Udfordringen for LAFS og vore medlemmer har været store i det forgangne år. Reformen af førtidspensions- og fleksjobordningen har medført en forståelig stor usikkerhed om fremtiden og en række spørgsmål om, hvordan reformen vil påvirke den enkelte. Usikkerheden har afspejlet sig i et stigende antal henvendelser til LAFS sekretariat. Vi har efter bedste evne på sekretariatet forsøgt at vejlede vore medlemmer ift. at finde vej, gennem de nye regler, og deres konsekvenser for den enkelte. Vi har i det forløbne år desværre oplevet, at vores højt skattede medarbejder på sekretariatet Erik Wahlgren Nielsen er afgået ved døden efter kort tids sygdom. Tabet af Erik har efterladt et stort tomrum for de mange medlemmer, som gennem årene har haft stor gavn af Eriks kompetente vejledning. På sekretariatet har vi nu i godt et år haft ansat Hanne Rasmussen, som har været et særdeles stort aktiv for LAFS. Hanne er hurtigt blevet en særdeles vellidt og kompetent medarbejder på sekretariatet. I maj 2013 har vi udvidet sekretariatets funktionen, med ansættelse af Aase Overgaard som bogholder. Aase er godt i gang med arbejdet, med at sætte sig ind i LAFS systemer, og vi har store forventninger til, at Aase vil få systemerne til at køre effektivt. Hovedbestyrelsen har i slutningen af året besluttet at opsige vores lejemål i DH huset i Høje Tåstrup. Vi har været glade for at være en del af DH huset, men de omkostninger, der har været forbundet med at være en del af DH huset, har desværre vist sig at være for høje. Det har været en svær beslutning, men bestyrelsen har ønsket at opprioritere vores sekretariatsfunktion og gode medarbejdere, frem for udgifter til mursten og husleje. Vi har været så heldige, at vi sammen med Dansk Fibromyalgi-Forening har fundet nogle særdeles velegnede kontorlokaler på Lergravsvej på Amager, hvor vi flyttede ud i midten af december måned 2013, for at kunne starte op i de nye rammer fra dette års begyndelse. Flytningen betyder en væsentlig reduktion i omkostningerne til husleje og driftsudgifter. Vi ser frem til at kunne betjene vores medlemmer fuldt ud på niveau med tidligere i de nye rammer. Der har været stor aktivitet på det politiske plan i det forgangne år. De første konsekvenser af reformen er begyndt at vise sig, og viser desværre, at de forudsigelser vi har haft til reformen fra LAFS side holder stik. Det er blevet sværere at få et fleksjob efter reformen er blevet gennemført, flere borgere oplever at blive visiterede til fleksjob pga. indskrænkningerne i adgangen til 1

2 førtidspension, vilkårene for de nye fleksjob har betydet forringelser i fleksjobbernes arbejdsmæssige og økonomiske vilkår. Mange af de nye initiativer, som skulle støtte den enkelte i form af udviklings- og ressourceforløb er kommet dårligt fra start og er stærkt forsinkede. Der er en begyndende forståelse for, at reformen indeholder en række problemer- også i det politiske system- selv om man der forsøger at trække tiden ud, før man tager stilling til, hvad der eventuelt bør ændres. Vi deltager fra LAFS side løbende i denne debat for at varetage medlemmernes interesser. Vi skal opfordre vores medlemmer til løbende at holde sig orienteret via LAFS hjemmeside og på LAFS Facebook, om hvad der foregår på området. LAFS har fået en ny hjemmeside, der er mere overskuelig, den skulle gerne blive endnu mere tilgængelig og informativ, indenfor den kommende periode, til gavn og glæde for vores medlemmer. Reformen står i skærende kontrast til de påståede målsætninger, om at fjerne barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, for mennesker med funktionsnedsættelser. Målsætningen om at reformen skal medvirke til at få flere ind på arbejdsmarkedet, vil efter LAFS mening ikke blive opfyldt. Siden reformudspillets fremsættelse i februar 2012 er der fremkommet en lind strøm af advarsler om, at reformen vil have store negative konsekvenser for borgerne. Situationen kan på mange måder opfattes sådan, at en velfærdsstat og dele af et velfærdssystem, som er opbygget over mange årtier, nu er ved at lide skibbrud. Mange små redningsbåde er sat i vandet for at hjælpe, men redningsbådene er for få og for små. Der er kun plads til få i de hjælpebåde og pakker, som er i gangsat. Der var fx kun plads til 349 i redningsbåden, som blev kaldt akutjob, og som blev sat i søen for at redde folk, som risikerede at falde ud af dagpengesystemet. At ikke flere kunne komme om bord har betydet, at over personer i 2013 er faldet over bord ift. dagpengesystemet. I forhold til den gennemførte reform af fleksjob- og førtidspension, er der kun blevet etableret ca ressourceforløb, imod det forventede behov på Dagpengeområdet. At næsten danskere har måttet vinke farvel til deres dagpenge i 2013 kommenterer Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Leif Lahn på følgende måde: Og det store fejlskøn er langt fra godt nok. Det er dybt ulykkeligt. Vi har forsøgt at bruge så mange penge som muligt på at skaffe arbejdspladser, og vi ændrer hele beskæftigelsesindsatsen, siger han til Newspaq. De nye tal stammer fra brancheorganisationen for arbejdsløshedskasser, AK-Samvirke. Her forklarer direktør Verner Sand Kirk det høje tal med "en giftig cocktail" bestående af en halvering af dagpengeperioden, fordoblingen af genoptjeningskravet og en meget hård indfasning af dagpengereformen. Og de lediges mareridt er ikke slut. Desværre kan vi se i vores nye prognoser, at omkring vil miste dagpengene i år. Så det er den nye virkelighed for ledige, siger Verner Sand Kirk i en kommentar. Regeringen har uden held forsøgt sig med akutpakke, akutjob og en styrket indsats i a-kasser og jobcentre. Da dagpengereformen blev vedtaget, var politikernes skøn, at personer ville falde ud - altså 10 gange færre end det reelle tal. 2

3 Kun ressourceforløb er blevet oprettet. Tallene taler deres tydelige sprog. Beskæftigelsesministeriets officielle vurdering var, at kommunerne ville kunne lave i alt ressourceforløb i Imidlertid blev det i realiteten kun til ressourceforløb, viser tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det er ikke godt nok, det her. Der er folk, der sidder fast, fordi de ikke får en rette hjælp, siger Ellen Lykkegaard, socialpolitisk ansvarlig i fagforbundet 3F. Hos fagforbundet FOA har socialpolitisk konsulent, Malene Haarder, kendskab til adskillige sager om syge medlemmer, der ikke får tilkendt et ressourceforløb: Tankerne i førtidspensionsreformen lød som udgangspunkt gode. Men problemet er, at loven bliver tolket så stramt, at folk hverken får førtidspension eller ressourceforløb. Så ender de på kontanthjælp, hvis de overhovedet får det, siger Malene Haarder med henvisning til, at der med kontanthjælpsreformen er indført gensidig forsørgerpligt for kærestepar, der bor sammen. Hvis man kommer på et ressourceforløb, er ydelsen på niveau med kontanthjælp, men den er uafhængig af evt. samlevers indkomst og formue, så den er fredet fra reglerne om gensidig forsørgerpligt. Fra flere sider peges der på, at kriteriet for at få et ressourceforløb er for smalt. Det står i lovgivningen, at alt skal være afprøvet inden for den almindelige beskæftigelseslovgivning, og det er ofte kommunernes argument for at afvise et ressourceforløb siger Majbritt Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening: Der er ingen begrænsninger på, hvor mange virksomhedspraktikker og arbejdsprøvninger kommunen kan sætte i gang, så det kan man bare blive ved med at gentage i det uendelige, siger Majbritt Berlau. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) er ikke tilfreds med det antal ressourceforløb, som kommunerne har gennemført: Der bliver oprettet for få ressourceforløb. Det er et problem. For det kan meget vel betyde, at nogle mennesker ikke får den hjælp, de skal have, og at vi derfor ikke realiserer målet om at få flere mennesker ind på arbejdsmarkedet. Jeg vil nu præcisere over for kommunerne, at målgruppen skal tænkes bredt. Og jeg vil skrive til de kommuner, der kun har oprettet få ressourceforløb, og bede om en skriftlig redegørelse, siger ministeren. Kontanthjælpsreformen. En del af de personer der har været på langvarig kontanthjælp, har andre problemer end ledighed, herunder bl.a. sygdom, misbrug m.m., og ofte oplever borgerne, at det sociale system, ikke har formået at give dem en tilstrækkelig hjælp. Mange har i årevis ventet på en udredning, mange er vurderet for syge til at arbejde, men for raske til at blive visiteret til fleksjob eller tilkendt førtidspension. De personer har i mange år være helt glemt i systemet. En del af de borgere burde have været indstillet til et ressourceforløb men som nævnt tidligere, er der kun gennemført ud af de forventede ressourceforløb siden ordningen trådte i kraft 1. januar Reformen af sygedagpengesystemet. I forbindelse med den nye reform af sygedagpengesystemet, fremhæver regeringen igen hensynet til det enkelte menneske, og hjælpen til at fastholde personer i beskæftigelse, som det egentlige motiv for reformen. Der er mange paralleller til diskussionen af reformen af fleksjob- og førtidspension, hvor argumentationen var den samme; Vi må ikke opgive mennesker til en passiv forsørgelse. Realiteterne er imidlertid, at man i forbindelse med reformen af førtidspensionen, reelt afskaffede muligheden for 3

4 at få bevilget en førtidspension for personer under 40 år. Det blev i stedet foreslået, at man skulle igennem et ressourceudviklingsforløb for at understøtte muligheden for tilbagevenden til arbejds- markedet eller lignende. Realiteten et år efter viser imidlertid, at kun meget få personer ved årets udgang er kommet i gang med dette alternativ til en førtidspension. En tilsvarende situation kan man risikere at havne i, i forbindelse med planerne om de nu fremskyndede jobafklaringsforløb, som skal iværksættes efter 5 mdr. på sygedagpenge. Når beskæftigelsesministeren vælger at kalde forliget en ophævelse af varighedsbegrænsningen, er der tale om en tilsnigelse. Varighedsbegrænsningen på sygedagpenge bliver i virkeligheden nedsat fra 12 mdr. til 5 mdr., hvorefter man overgår på en ny og langt lavere ydelse, ca kr. om måneden, (sygekontanthjælp), som ganske rigtigt ikke er underlagt en varighedsbegrænsning, og efter forlaget bliver gjort uafhængig af ægtefælles eller samlevers indkomst og formue. Så langt så godt. Men at kalde reformen en ophævelse af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge er lidt af en tilsnigelse. Man kan frygte, at reformen på sygedagpengeområdet, på mange måder kommer til at modsvare erfaringerne med reformen af fleksjob- og førtidspension, som primært er en besparelse, der fjerner muligheden for ordninger (førtidspension) uden reelt at sætte noget andet i stedet. Reformen på sygedagpengeområdet, kalkulerer da også med at give samfundet en stor besparelse. Førtidspension. Den nye lovgivning betyder stærkt forringede vilkår og muligheder for nuværende og kommende mennesker med en varigt nedsat arbejdsevne. Det er nu blevet yderst vanskeligt at få tilkendt en førtidspension - både for unge under 40 år, men også for de, der er ældre. En førtidspension kan fremover ikke tilkendes, før personen har været igennem et eller flere ressourceforløb. Dog kan en førtidspension undtagelsesvis tilkendes, hvor det, som følge af svær sygdom eller på grund af betydelige funktionsnedsættelser, er "åbenbart formålsløst" at forsøge at udvikle arbejdsevnen i et ressourceforløb. Kan man arbejde 2 timer om ugen, skal man ikke længere have tilkendt en førtidspension. I forbindelse med reformen af fleksjob- og førtidspension indgår en række nye krav og betingelser, fx at arbejdsevnen skal være varigt nedsat og begrænset. I forhold til dette meget centrale begreb, arbejdsevnen, mangler der imidlertid konkrete og kvalificerede bud på, hvordan det overhovedet kan måles, at en borgers arbejdsevne er blevet udviklet eller ikke er blevet udviklet over en given periode. Måleinstrumenter og redskaber burde have været til jobcentrenes disposition og anvendelse allerede, da reformen blev implementeret for godt et år siden. Med fleksjobreformen, er der blevet lagt et meget betydeligt ansvar over på den enkelte jobcentermedarbejder. Der er åbnet op for et betydeligt fortolkningsspillerum i sagsbehandlingen. I værste fald kan det have alvorlige konsekvenser for den enkelte borgers retssikkerhed. Det er afgørende vigtigt, at der fremadrettet udvikles målemetoder og redskaber til brug for vurdering af bl.a. udviklingen i arbejdsevnen. Dette skylder vi ikke kun de berørte borgere, men også de medarbejdere i landets jobcentre, som skal foretage vurderingerne. Det bør tydeligt fremgå, at der i videst muligt omfang skal ses på beskæftigelsesmuligheder i overensstemmelse med den enkeltes kompetencer og faktiske arbejdsevne, da dette er centralt i forhold til at sikre et holdbart match til gavn for såvel fleksjobber som arbejdsgiver og dermed at undgå misbrug af ordningen. 4

5 Efterhånden som de tilsigtede og utilsigtede konsekvenser af ændringerne, af de mange reformer viser sig, er retningen desværre entydig, nemlig en afvikling af dele af velfærdsstaten, en øget utryghed i samfundet og en marginalisering af store dele af befolkningen. Fastholdelsesfleksjob, krav om 12 måneders forudgående ansættelse på særlige vilkår. Det forekommer usandsynligt at tro, at de sociale kapitler vil blive anvendt som en effektiv løftestang, der virkelig kan have en afgørende effekt i forhold til at øge arbejdsmarkedets rummelighed. Det er fx sigende, at der er langt flere arbejdsløse fleksjobbere, end der formentlig sammenlagt er personer på virksomhederne, som i dag er ansat via de sociale kapitler. Det vil i praksis betyde, at en fleksjobber, vil være permanent afskåret fra at arbejde på den arbejdsplads, hvor vedkommende arbejdede forud for fleksjobvisitationen, såfremt at kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter overenskomstens sociale kapitler, eller på særlige vilkår ikke kan opfyldes. Det er i forvejen en stor udfordring, at skabe fleksjob til de mange ledige fleksjobvisiterede, og der er på ingen måde behov for, at lovgivningen opstiller yderligere barrierer. Indførelse af en 12-måneders periode for etablering af fastholdelsesfleksjob, er dybt uhensigtsmæssig, idet man ved at indføre denne bestemmelse, har lagt en unødvendig barriere ind i lovgivningen. Erfaringer og undersøgeler viser, at det er de personlige forhold og relationer, der er afgørende for oprettelsen af fleksjob. Virksomhederne er langt mere tilbøjelige til at ansætte personer, som de kender, frem for personer, der kommer udefra. Ca.40 % af alle de fleksjob, der blev oprettet inden reformens indførelse, var det, der i denne vejledning betegnes som fastholdelsesfleksjobs. Man kan frygte, at indførelse af 12 måneders reglen har fatale konsekvenser for mange, som potentielt og uden denne regel, ville kunne blive fastholdt på deres hidtidige arbejdsplads, men på grund af 12 måneders perioden, ikke længere bliver det. Vi skal opfordre til, at 12-måneders perioden fjernes fra lovgivningen. En bestemmelse, der i øvrigt også medfører diskrimination af de virksomheder, som har haft den pågældende ansat, inden behovet for fleksjob er opstået. Midlertidige fleksjob, opfølgning i fleksjob som bliver etableret. 2½ år er generelt alt for lang tid, at vente med at følge op på et nyetableret fleksjob. Undersøgelser viser, at mange fleksjobs ophører efter kortere perioder, hvorfor det er nødvendigt med en langt tættere opfølgning, hvor det bl.a. for jobcentret er muligt at gå i dialog med hhv. arbejdstager og arbejdsgiver om fx tilpasning af arbejdsforholdene. Tilpasninger, som kan vise sig at være afgørende for, at fleksjobbet ikke bliver afbrudt. Effektivitet i arbejdet Minifleksjob. I forbindelse med fastsættelse af den enkeltes effektivitet har vi fra LAFS side foreslået, at der fastsættes et interval bestående af den enkeltes minimums- og maksimumsniveau, der skal udgøre et spænd for den enkeltes effektivitet, som fleksjobbet skal bevilges inden for. Dette vil bl.a. kunne forhindre, at en arbejdstager ved indgåelse af aftale om fleksjob, kan presses af en arbejdsgiver til at indgå en aftale, der ligger under niveau for, hvad den pågældende kan præstere. Med de nye fleksjobregler er der er en begrundet risiko for, at dette kan og vil finde sted uden et sådan interval. I forhold til fleksjobs på få timer, de såkaldt minifleksjobs, vil vi ikke undlade at gøre opmærksom på den uheldige praksis, der finder sted, hvor de relativt stærke fleksjobbere bliver ansat i flere minifleksjobs ad gangen. Jobs, som egentlig er tiltænkt personer, der kun kan arbejde meget begrænset. 5

6 Mindre timer og effektive timer? En anden problemstilling som er LAFS er blevet bekendt med, indenfor de seneste måneder, er at en del jobcentre er begyndt at tilbyde fleksjobbere der fx er visiteret til 15 timer om ugen til arbejdsgiverne til en effektiv arbejdstid på 8 timer, eller en person der har været i praktik på 18 timer om ugen og har været effektiv i alle 18 timer, når der så efterfølgende er enighed om at der skal etableres et fleksjob, får arbejdstageren at vide at arbejdsgiveren kun har råd til at betale for 9-11 timer, og at det vil blive betragtet som selvforskyldt ledighed hvis man ikke takker ja til jobbet. Det er efter LAFS opfattelse, klart i strid med lovens intentioner, og konsekvensen kan være, at der ikke som forventet med reformen, skabes fleksjobs til de borgere, som kun har en yderst begrænset arbejdsevne, men at fleksjobbene på få timer, risikerer at gå til de fleksjobbere som er visiteret til flere end 10 timer, og de personer med mindst arbejdsevne, således stadig vil være nederst i køen af ledige fleksjobbere. Løn og arbejdsvilkår på overenskomstdækkede områder. Af vejledningen fremgår muligheden for at inddrage de faglige organisationer bl.a. i relation til fastsættelsen af løn og arbejdsvilkår. Vejledningen giver anledning til at spørge ind til, hvordan man har tænkt sig at sikre, at der ikke opstår et A og B hold på området bestemt af, om en given virksomhed er dækket af en kollektiv overenskomst eller ej? Sagen er den, at man som fleksjobber på en virksomhed uden overenskomst står meget svagt uden denne beskyttelse. På samme måde som aflønning på niveau med hhv. mindsteløn og en gennemsnitlig løn fremgår af vejledningsteksten, mener vi, at det også bør understreges, at intet er til hinder for, at en fleksjobbere aflønnes med en relativ høj løn, der ligger over gennemsnittet. Nogle fleksjobbere leverer rent faktisk en arbejdsindsats, der er fuldt på højde med eller højere end en gennemsnitlig arbejdsindsats, mens deres handicap resulterer i, at de kun er i stand til det i et begrænset antal timer, hvilket jo er en del af begrundelsen for, at de overhovedet har fået tilkendt et fleksjob. Kravet om CV på Jobnet. Det er vigtigt at understrege overfor jobcentrene, at både IT-løsninger og lokaler skal være tilgængelige og tilpasset de individuelle støtte- og kompensationsbehov hos personer med alle typer af handicap, da dette er afgørende forudsætninger for at leve op til lovgivningen på dette område. Af vejledningen bør fremgå, at dette også kan omfatte særlig hjælp til udarbejdelse af CV, når en person pga. en funktionsnedsættelse, herunder læse/stavevanskeligheder eller dysleksi, har vanskeligt herved, samt fx særligt tilrettelagte jobsøgningskurser for fleksjobvisiterede, som tager højde for de særlige udfordringer, der eksisterer i forhold til at søge fleksjob ift. ordinære job. Personer med handicap har i større omfang end personer uden handicap læse/stavevanskeligheder, hvilket giver særlige udfordringer ift. at overholde kravet om, at CV et skal være tilgængeligt på efter tre uger. 6

7 Hvordan retfærdiggør regeringen at handicap-kompensationsprincippet tilsidesættes i spørgsmålet om fleksjobreformen? Kompensationsprincippet indebærer, at samfundet tilbyder mennesker, som har en funktionsnedsættelse, en række ydelser og hjælpeforanstaltninger med det formål at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af den nedsatte funktion mest muligt. Kompensationen skal - så langt som det overhovedet er muligt - forhindre og forebygge de situationer, som begrænser udfoldelsesmuligheder for personer med en funktionsnedsættelse. Hovedbestyrelsens arbejde. Vi må desværre konstatere, at der i det forgangne år har været et stort frafald blandt hovedbestyrelsens medlemmer af forskellige ulykkelige årsager. Det har betydet, at de mange opgaver og udfordringer, vi har stået overfor kun har kunnet fordeles på få hænder. På grund den trængte økonomiske situation, er der i andet halvdel af 2013 kun blevet afholdt få hovedbestyrelsesmøde. Den aktuelle hovedbestyrelse består i dag af Claus, Leif, Merete og undertegnede. Det er den nuværende hovedbestyrelses håb, at vi efterfølgende kan tilslutte os bestyrelsens forslag om en indskrænkning (slankning) af hovedbestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer. Vi tror, at det vil lette arbejdet og koordineringen i hovedbestyrelsen, hvis det - som vi foreslår fra hovedbestyrelses side- bliver kombineret med en aktiv men mindre hovedbestyrelse, hvor alle har nogle præcist definerede opgaver og ansvarsområder. Vi vil i løbet af de kommende måneder i den nyvalgte hovedbestyrelse, prioritere og afsætte tid til grundige drøftelser af det fremtidige arbejde i LAFS: Vores indsatsområder, organisering af arbejdet i hovedbestyrelsen, det daglige samarbejde med vores velfungerende sekretariat, samarbejdet med vores dygtige frivillige i organisationen. Jeg ser frem til, at dette arbejde vil gøre LAFS endnu bedre i fremtiden. Jeg vil gerne benytte anledningen til at takke alle, der i det forløbne år, har bidraget aktivt til udviklingen og fastholdelsen af LAFS som en væsentlig interesseorganisation på det social- og arbejdsmarkedspolitiske område. En stor tak til vores frivillige bisiddere, som har udført et vigtigt arbejde i en svær situation på hele det sociale område. Hans Dankert Formand 7

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

LAFS nyhedsbrev. LAFS generalforsamling 21. marts 2015

LAFS nyhedsbrev. LAFS generalforsamling 21. marts 2015 Landsforeningen af Fleks-og skånejobbere. Lergravsvej 53, 2300 København S. Tlf. 9320 8060 www.lafs.dk, mail: lafs@lafs.dk Nummer 2-2015 LAFS nyhedsbrev LAFS generalforsamling 21. marts 2015 Generalforsamlingen

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. 5. Maj 2015 Lis Elgaard

1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. 5. Maj 2015 Lis Elgaard 1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet 5. Maj 2015 Lis Elgaard Frikommune, hvorfor? Øgede frihedsgrader - frihed til at tilrettelægge en meningsfuld indsats Præstere bedre..eller minimum

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Ældre Sagens høringssvar vedrørende reform af førtidspension og fleksjob, ressourceforløb og rehabiliteringsteams

Ældre Sagens høringssvar vedrørende reform af førtidspension og fleksjob, ressourceforløb og rehabiliteringsteams Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Anne Hedegaard (aih@ams.dk) Flemming Frandsen (flf@penst.dk) 24. september 2012 Ældre Sagens høringssvar vedrørende reform af førtidspension og fleksjob, ressourceforløb

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere