2 d trj t"" 1 C/3 i O C/3 0 HrJ > d H C/3 barx' DA 00 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS ÅRBOG er sat med Intertype" name="description"> 2 d trj t"" 1 C/3 i O C/3 0 HrJ > d H C/3 barx' DA 00 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS ÅRBOG er sat med Intertype">

barx' t"" 1 trj HrJ j?1 C/3 ORC/ JX^^4 c. pi c«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "barx' t"" 1 trj HrJ j?1 C/3 ORC/ JX^^4 c. pi c«"

Transkript

1

2 G > pi c«xn W d O 5! td O O ORC/ JX^^4 c. g c«w w H 00 < W ZJ w s C/3 w f c«j?1 > w w " td > 2 d trj t"" 1 C/3 i O C/3 0 HrJ > d H C/3 barx' DA 00

3 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS ÅRBOG er sat med Intertype Baskerville og trykt i Vald. Pedersens Bogtrykkeri, København. Klicheerne er udført hos Ebbe Christoffersen & Go., København. Papiret er Finsk Illustrationstryk fra Gutenberghus Papirlager. Det fotografiske arbejde for Handels- og Søfartsmuseet er udført af Larsen Foto (ved H. Hauch), Helsingør. Omslagsbilledet er efter et maleri af kommandør P. Sinding Redigeret af KNUD KLEM og HENNING HENNINGSEN

4 MUSEETS PROTEKTOR Hans kongelige Højhed prins Axel MUSEETS KOMITE Professor, dr. techn. G. W. PROHASKA*, R. af Dbg., formand Direktør J. A. KØRBING*, K. af Dbg., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R. af Dbg. Grosserer, konsul ERIK ANDERSEN*, R. af Dbg., DM Rigsantikvar, dr. phil. JOHS. BRØNDSTED*, K. af Dbg., DM Professor, dr. phil AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. H. P. CHRISTENSEN, K. af Dbg., DM Orlogskaptajn P. HOLCK, R. af Dbg., DM Kontorchef H. E. HOLTEN, R. af Dbg. Departementschef H. JESPERSEN*, K. af Dbg., DM Skibsreder E. B. KROMANN, R. af Dbg. Skibsreder MÆRSK MCKINNEY MØLLER Direktør K. H. OLDENDOW, K. af Dbg., DM Kaptajn J. KASTRUP OLSEN, R. af Dbg., DM Borgmester SIGURD SCHYTZ* Komiteens sekretær: Fuldmægtig i Handelsministeriet FRANK ESTRUP De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Personale : Museets leder: Museumsdirektør, cand. mag. KNUD KLEM Museumsinspektør: cand. mag. HENNING HENNINGSEN Skibsteknisk konsulent: Ingeniør, cand. polyt. KNUD E. HANSEN Kontorassistent: Fru JOHNNA HENDRIKSEN Kustoder: H. ECKHAUSEN og K. A. MORTENSEN Konservator: CHR. NIELSEN

5 Museumsdirektør E. F. S. Lund i tårnværelset i Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. - Foto fra o HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS STIFTER HUNDREDE ÅR D en 8. jan var et hundrede år forløbet siden museumsdirektør E. F. S. Lunds fødsel. Efter sin juridiske embedseksamen I 1883 og nogle års rejseliv med studler I Ind- og udland blev E. F. S. Lund museumsmand, Idet han fra midten af 1890-erne til 1913 var knyttet til Frederiksborgmuseet. Samtidig gav han sig af med kunsthistoriske studler og udgav Danske malede Portrætter", en publikation der bragte meget nyt stof frem af værdi og Indeholdt fortræffelige Illustrationer, men som af forskellige årsager afbrødes uden afslutning.

6 Da E. F. S. Lund i 55 års alderen fratrådte sin stilling på Frederiksborgmuseet fandt han snart et andet virkefelt. I denne periode arbejdedes der rundt omkring i Nordeuropa rned skabelsen af søfartsmuseer åbnedes "The Museum of Fisheries and Shipping" 1 Hull, og 1 det følgende år påbegyndtes søfartsmuseer i Gøteborg og Stockholm. Også Danmark har gode traditioner på søfartens område under en udvikling af handel, skibsfart og skibsbygning gennem et årtusinde, men endnu fandtes Intet dansk søfartsmuseum. Lund tog da initiativet i dette spørgsmål. Det lykkedes ham at interessere politikere og erhvervsrepræsentanter for tanken. Statsmyndighederne overlod det kommende museum en række lokaler 1 Kronborgs nordfløj, der i en årrække havde rummet en malerisamling, især bestående af malerier tilhørende Statens Museum for Kunst, men hovedsagelig omfattende materiale, som man Ikke længere ønskede at udstille, og i disse 7-8 rum med et samlet flademål af ca. 475 m 2 åbnedes Handels- og Søfartsmuseet i august Museet var skabt gennem et samvirke mellem statens myndigheder og de Interesserede erhverv. På handelsminister Hassing Jørgensens Initiativ nedsattes en større komite til opgavens gennemførelse. I denne sad foruden handelsministeren og indenrigsministeren repræsentanter for rigsdagens ting og de to finansudvalg, for grosserersocietetet samt en række redere og repræsentanter for skibsbygningsindustrien. Netop de samme kredse har museet tilslutning til endnu I dag. Det er klart, at med en indsamlingsperiode på knapt et år, som var gået forud for museets åbning, måtte det nye museum kun blive Ildet omfattende og Indeholde materiale af meget forskellig kvalitet, men sagen var rejst, og trods modstand fra forskellig side arbejdede Lund som direktør for det nye museum med ildhu og megen energi på Indsamling af genstande til museet. Som de fleste pionerer inden for museumsvirksomhed var det Især denne Indsamling som måtte blive Lunds hovedopgave. Registreringsarbejde og andet teknisk museumsarbejde var Ikke hans sag, og I genstandenes opstilling var museumsfaget herhjemme endnu ikke i hans tid så udviklet, at man kunne vente noget banebrydende fra hans side. Hertil kom et

7 arbejde for udvidelse af museets lokaler. Såvel af hensyn til sidstnævnte forhold som af ideelle grunde arbejdede direktør Lund energisk for slottets frigørelse for militæret. Han udgav skriftet Kronborg. Kaserne eller fredet Mindesmærke" og virkede tidlig og silde for denne sag, og da disse tanker forenedes med ønsker også fra anden side, lykkedes det at få gennemført en beslutning om, at slottet skulle ophæves som kaserne og alle embedsboliger fjernes. Under den efterfølgende restaurering af slottet genopstod riddersalen og de øvrige gamle rum, ligesom Søfartsmuseet fik en betydelig lokaleudvidelse, således at slottet og dets institutioner er blevet særdeles fremtrædende seværdigheder. Direktør Lund kom til at virke 14 år I Søfartsmuseets tjeneste. Han døde d. 25. dec kort tid forinden han skulle fratræde tjenesten på grund af alder. Hans store fortjeneste er, at han ved sine forbindelser, sine overtalelsesevner og den specielle iver, hvormed en mand, der har sat sig et mål, ikke er til at vise af og derfor får en hel del af det, han ønsker. Mål og fremgangsmåder forblev ikke uden kritiske antegnelser fra forskellig side, men resultatet af hans virke var et museum af et sådant stofindhold, at det havde placeret sig 1 den offentlige bevidsthed som en fremtrædende seværdighed, der under ny udvikling kunne blive en kulturhistorisk institution, der står mål med Europas øvrige søfartsmuseer, og han må i Ikke mindre grad prises for, at det blev på Kronborg denne institution fik sit virke. I taknemlig erindring om dette nedlagde museets formand, professor, dr. techn. O W. Prohaska, og museets embedsmænd på hundredårsdagen en laurbærkrans på direktør Lunds grav på Annisse kirkegård. KNUD KLEM

8 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG BERETNING for REGNSKABSÅRET H andels- og Søfartsmuseet har haft den sorg i årets løb at miste et af sine komitémedlemmer. Den 16. marts 1958 afgik kaptajn H. P. Hagelberg ved døden. Kaptajn Hagelberg indtrådte i museets komité ved den store ændring af museets organisation i juni 1928 som repræsentant for navigatørerne og har således siddet i museets styrelse i 30 år. Han var fra første færd levende interesseret I museets udvikling, som han nøje fulgte, og var da også en fast deltager 1 komiteens møder. Museets komité og funktionærer mindes hans medarbejde og hans personlighed med taknemlighed. I komiteen er 1 årets løb Indtrådt skibsrederne Mærsk McKinney Møller og Ove Amsinck. Det er museet en stor glæde på denne måde at øge tilslutningen til rederierhvervet, der er af så stor betydning for museets arbejde og muligheder. Til sejlsklbsafdelingen er i årets løb ved køb erhvervet en smuk farvelagt tegning af H. Horn 1828, med fremstilling af vestindiefareren, fregatten Prinz Carl" af Kiel, kapt. Carl Harder, 127^2 commercelæster, bygget i Kiel og tilhørende den kendte kielerreder Fr. Diederichsen. Et par andre erhvervelser har forøget samlingen af billeder af skibe fra hertugdømmet Slesvig. Kontorchef Holger Jørgensen, København, har skænket en farvelagt tegning af everten Maria" af Sild 1850, ejet og ført af H. J. Hansen, Keltum, 13 clstr.; tegningen er udført af Bleick Claassen. Ved. køb er erhvervet et maleri af L. Petersen 1851, forestillende skonnertbriggen Cicilie Marie" af Åbenrå, kapt. C.F.Thomsen, 53^2 clstr., bygget 1847 a^ den bekendte åbenråskibsbygger Mads Michelsen.

9 11 Afdelingen for den grønlandske handel har modtaget et par interessante forøgelser. Ved køb er erhvervet en smuk farvelagt tegning af Jacob Petersen 1839, forestillende Den kgl. Færøske Handels skonnert Havfruen", 38 clstr., bygget i København Som gave er fra direktør Knud Oldendow modtaget en del arkivalier vedrørende Den kgl. Grønlandske, Islandske, Finmarkske og Færøske Handels fregat Prøven", 103^0 clstr., på dens rejse fra København til Frankrig, Portugal, Madeira og Dansk Vestindien under kaptajnløjtnant Poul de Løvenørn med det formål at prøve de armandske søure. Arkivalierne omfatter en kontrakt af 28/ mellem direktionen for den nævnte handel og Det kgl. Skatkammer angående befragtning af skibet, certifikat for Prøven" af 18/ og kgl. søpas af 25/ for Løvenørn, samt andre dokumenter fra samme rejse. Som et kuriosum er til denne afdeling som gave fra fhv. Inspektør I Sydgrønland O. Bendixen, Charlottenlund, modtaget er par sneski, som har tilhørt den arktiske forsker dr. Fr. Cook, og som han hjembragte fra sin nordpolsfærd" i Som gave fra rederiet Holm & Wonsild er modtaget en model af s/s Farmatyr", bygget 1906 og tilhørende D/S Gefion; den krigsforliste i Nordsøen 2/ Danmarks Skibsførerforening har skænket en halvmodel af s/s Lars Kruse", bygget 1898, tilhørende D/S Cimbria, krigsforlist 4/ Fra kustode H. P. Holm, Rønne, er som gave modtaget en gouache af Anno: s/s Nordland" af København (D/S Nordsøen), bygget Sergent P.M.Rasmussen, Helsingør, har skænket to malerier af s/s Drogden", bygget 1875, og s/s Hertha", bygget 1877, begge tilhørende Em. Z. Svitzers Bjergnings Entreprise. Ved køb er erhvervet en tegning af Carl Neumann af linieskibet Skjold" og hjulskibet Hekla" under blokade Til afdelingen for nautiske instrumenter er af rektor Jac. Johannessen, Sandefjord navigationsskole, skænket to Giinther skalaer af engelsk fabrikat fra ca. 1850, en slags regnelinealer til at løse nautiske og trigonometriske opgaver. Fra fru A. M. Westrup, Virum, er som gave modtaget et kronekompas af særegen type, fabrikeret af Rasmus Koch, København HRS V. Holten-Bechtolsheim har skænket et kompas, som under tre-

10 12 årskrigen har været benyttet af oberst H. E. Holten- Bechtolsheim under troppesejlads. Forstander Buhl, Stakroge, har foræret museet en søjle til et nathus, støbt af messing og stammende fra et skib, strandet på Jyllands vestkyst. Museets samling af gallionsfigurer er suppleret med et mandsportræt af en reder ell. lign. i dragt fra begyndelsen af tallet. Den er skænket af fru grosserer Anne Boyer, Humlebæk. Denne gallionsfigur har i en årrække været benyttet som udendørs dekoration og var derfor i temmelig dårlig stand, men er nu under konservators kyndige og nænsomme hånd genopstået som en overordentlig smuk og særpræget gallionsfigur, af en type, som museet hidtil har savnet. Et vragfund, bl. a. bestående af en sko, optaget af et ukendt vrag ved Tyborøn, er skænket af vragentreprenør S. Damgaard, Hirtshals. 4 stykker blokke er foræret af Fredericia museum; et par ornamenterede glasruder fra salonen 1 kongeskibet h/s Slesvig" er skænket af familien Cramer, Espergærde, og nogle skibmandsredskaber m. m., bestående af to- stykker spledshorn, et merlespir samt en rundstok med prøver på diverse knob, er tilgået som gave fra fhv. kaptajn S. H. Sørensen, København. En af museets trofaste venner, skibsingeniør Lauritz Rasmussen, Odense, har overladt museet en champagneflaske, omviklet med røde og hvide silkebånd, nøjagtig som den bruges ved skibsdab under søsætning. Den vil gøre god nytte i den afdeling for sømands- og andre skikke, som museet har under forberedelse. En karakteristisk nyerhvervelse til belysning af emnet sømandsreligløsitet er indkøbt, nemlig et eksemplar af Joh. Heitmans Besværede Søe-Mænds søde Siæle-Roe, eller aandelig Lyst-Hauge", en andagtsbog, som gang på gang blev optrykt i 1700'erne til trøst for sømandsstanden. Vor udgave er fra Som testamentarisk gave fra kammerjunkerinde Asta Weiss Ernst er skænket to meget værdifulde portrætter af kong Christian VII og dronning Caroline Mathilde, det sidste tilskrevet Peder Als. Af de øvrige erhvervelser skal desuden nævnes et portræt af Em. Z. Svitzer, litograferet af Julius Rosenbaum (gave fra fru kaptajn C. E. Olsen, København), en samling nydeligt udførte

11 i3 A\ Sr, Vestindiefareren, fregatten Prinz Carl" af Kiel, kapt. Carl Harder. Bygget i Kiel 1826, 127/2 commercelæster. Redere: Diederichsen & Wille. - Farvelagt tegning af H. Horn Handels- og Søfartsmuseet. husflidsmodeller 1 kasser med glas for, de såkaldte skilderimodeller" (bygget og givet af K. E. Boldt, Brøndbyøster), en radering af J. Barchert: skoleskibet Georg Stage" (I) (tegner Jens Alber, København), rekonstrueret bykort over Stege 1659 (fhv. vandværksbestyrer C. J. Sandbech, Helsingør). Ved køb er erhvervet en farvelagt tegning af A. P. Madsen 1885 : Stokken" i Hornbæk, en tegning af W. T. Walther: Kronborg slotsgård, en miniature af J. J. Turretin: portræt af toldkæmmerér i Helsingør, etatsråd Nicolaj Jacob Jessen ( ), samt et dannebrogsflag med Christian IX's navnetræk, stammende fra et åbenråskib; det må have været I brug mellem Christian IX's tronbestigelse 1863 og krigen Urmager Viggo Nielsen, Fejø, har skænket en lædermappe til fragtbreve, brugt på et af DFDS's ældre ruteskibe I 1890'erne, måske på h/s Zampa". Ved køb er erhvervet en sjælden anordning og takst for dampskibs- og smakkefarten mellem Kalundborg og Århus Direktør Dick Luiting, Alkmaar, har foræret museet et par interessante prøver på de vragfund, der i de senere år er gjort i

12 14 Zuidersøen, som nu tørlægges, nemlig en kinesisk Khang-Hsi skål fra 1700'ernes begyndelse, og en mønster- eller prøvekiste af mahogni, formentlig tilhørende en repræsentant for en flisefabrik ; i kisten, der var fuld af flisefragmenter, er der netop plads til 3 rækker prøver på fliser. Begge genstande er fundet I et vrag fra omkr. 1720, et porcellænsskib" lastet med fliser og porcellæn og formodentlig i eksportfart - måske til Danmark. De giver et morsomt supplement til den samling af maritime fliser, museet erhvervede sidste år med bistand fra dir. Luiting (se museets årbog 1957). Museets flisesamling er forøget med en blåmalet flise, fremstillet i Hoorn o og forestillende et hollandsk fyr, et hus med kurv til åben Ud på en lang stang. Flisen er en gave fra frk. Audri Pastoor, Alkmaar. Ved køb er erhvervet et hollandsk stik af J. Mulder 1689, visende det ostindiske kompagnis værft I Amsterdam, et værdifuldt billede af et træskibsværft i ældre tid, med mange detailler. Endvidere er købt et farvelagt stik af ubk. kunstner, et såkaldt kukkassebillede", med fremstilling af hollandske grønlandsfarere (hvalfangere). Som gave fra dir. Luiting er modtaget flere stik fra 'erne med episoder fra den hollandske historie. Slotsforvalter oberst Jens Stagaard, Kronborg, har foræret museet et sæt nytryk efter de gamle kobberplader af Videnskabernes Selskabs serie kort over Danmark fra ca til Endelig skal nævnes, at arkivet har modtaget gaver fra Verner A. G. Andersen, København; boghandler Knud Brinch- Fischer, Esbjerg; skibsfører C. A. Christensen, Svendborg; Helsingør Skibsværft; Ing. Werner jaeger, Duisburg; kontorchef Holger Jørgensen, København; civildommer H. Karsten, Frederikshavn ; fru Kirstine Ditlev Nielsen, Ejsing, og som nævnt direktør Knud Oldendow. Til fotosamlingen er indgået gaver fra lærer Torsten Balle, Torsted; fru F. Bugge, København; Fredericia museum; tegner Ole Gottliebsen, Tårbæk; fotograf H. Hauch, Helsingør; konservator Chr. Nielsen, Kronborg; kaptajn C. M. Nielsen, Kgs. Lyngby, samt Foreningen til Søfartens Fremme, der ligesom 1 tidligere år har fremsendt adskillige fotografier. Biblioteket har modtaget gaver fra kommandør

13 < m n o?. - g N

14 i6 Til de nævnte bidragydere, såvel som til de personer, firmaer og fonds, som har bidraget med bevillinger til museets drift, og som er nævnt I museets regnskab, udtaler museet herved sin erkendtlige tak. Det er af stor værdi for museet årligt at modtage et større eller mindre antal genstande til sine samlinger, og det er selvsagt af ikke mindre værdi, at det til driften kan modtage kontante midler, der er af den største betydning for museets hele arbejde. Museet har stået i kollegial forbindelse med en række tilsvarende institutioner i Ind- og udland, ligesom det står i bytteforbindelse med adskillige Institutioner I Danmark og udlandet. Der henvises til listen over museets bytteforbindelser, der yderligere er forøget I årets løb. Museet har gennem statens bibliotekstilsyn udlånt bøger af sit håndbibliotek, hvorfra der også kan ske udlån direkte til lånere, som er museet bekendt. Museet har I årets løb haft besøg af en række kolleger fra udlandet: intendent grev Kalling, Malmø Museum; Intendent Ingemar Atterman, Blekinge Museum; direktøren for National Maritime Museum, Greenwich, Commander May; chefen for Museum fiir Hamburgische Geschichte, professor Håvernick; Mr. Carmichael, Smithsonian Institute; konservator A. Vesters, Museum Boymans, Rotterdam; den franske folkemindeforsker, kapt. Jehan Mousnier; engelsk Rear-Admiral Fisher m. fl. Som repræsentant for de amerikanske myndigheder i det tidligere Dansk Vestindien har Mr. Herbert Olsen opholdt sig 1 Danmark I nogle måneder for at studere øernes gamle danske bygningers historie, da disse skal fredes; han har bl. a. gennemgået museets stof fra Dansk Vestindien. Museets forretningsudvalg har afholdt møde d. 7/3 1957, komiteen d. 5/10. Museumsdirektør Klem har deltaget 1 Kronborgudvalgets møde d. 8/4 og 16/9 1957, hvor museets ønsker om udvidelse af sine kontorlokaler blev drøftet, 1 danske museers fællesråd 2/ og 25/2 1958, ved åbningen af Willumsen-museet I Frederikssund, i Dansk kulturhistorisk Museumsforenings studiemøde 1 Ålborg; 17/5 I Nationalmuseets fest I anledning af dets 150 års jubilæum samt I Dansk kulturhistorisk Museumsfor-

15 i? enings og Dansk historisk Fællesforenings årsmøde 1 Slesvig 29/8-1/ sammen med museumsinspektør Henningsen. Museumsinspektøren har tillige foretaget en studierejse til Slesvig og Holsten i juni 1957, ligesom han deltog i den 13. nordiske folkelivs- og folkemindeforskerkongres I Lund 19/8-22/8. Inspektør Henningsen er blevet dansk repræsentant for Comlté International d'ethnographie Maritime, som har sæde I Paris, og hvis formål er at studere sømandsliv og sømandsskikke, -ceremonier og -fester. Museet har udlånt materiale til søfartsudstillingen i Frihavnen i maj 1957, til verdensudstillingen i Bryssel 1958 og til Jagtog Skovbrugsmuseets særudstilling for Skovbrug og Skibsbygning april 1958, ligesom det har deponeret et større antal genstande på orlogsmuseets udstilling i St. Nicolaj kirkebygning, der åbnedes 12/ Museet har støttet propagandaen for bevarelsen af fregatten Jylland", bl. a. ved at stille materiale til rådighed for optagelsen af propagandafilmen om fregatten, ligesom museumsdirektør Klem er medlem af præsidiet for indsamlingen til Jylland"s bevarelse. Museet har i årets løb stillet tegninger af sine opmålinger af småskibstyper fra Vestkysten til rådighed for Esbjerg Museum. Der er allerede bygget flere modeller efter disse tegninger og andre modeller er i arbejde. Det har været museet en glæde at hjælpe Esbjerg Museum på denne måde og understøtte dets målbevidste arbejde for opbygning af en afdeling for Vestkystens fiskeri. Bortset fra en enkelt assistance til brug for et videnskabeligt arbejde har museets hjælp på'dette område hidtil stået til rådighed for enkeltpersoner, der har været interesseret i at bygge modeller af sådanne fartøjstyper. Museet har endvidere som i tidligere år med tegninger og vejledning assisteret modelbyggere under bygning af kirkeskibsmodeller. Museets materiale vedrørende kirkeskibsmodeller i danske kirker er suppleret i årets løb. Af andre tiltag skal nævnes, at museet, efter at dets opmærksomhed var blevet henledt på den tilstand, i hvilken etatsråd Frederik de Conincks grav på Assistens Kirkegård befandt sig, har formået Københavns Begravelsesvæsen til at foretage en 2 Ai-bog 1958

16 restaurering, således at de forbipasserendes opmærksomhed nu henledes på, at her er en af den florisante periodes store skikkelser gravsat. Museumsbesøget omfattede i besøgende, heraf 1489 studiebesøg. Der er i årets løb katalogiseret ca. 430 museumsgenstande; fotosamlingens tilvækst har været ca. 500 fotografier, bibliotekstilvæksten 302 numre; også avisudklipssamlingen er vokset støt. Udskrivning af maritimt kildestof fra arkiverne har især omfattet danske skibslister fra , der har været udlånt ved velvilje fra Rigsarkivet. Chefen for søfartsafdelingen på Altonaer Museum, Schiffbauingenieur G. Timmermann, har stillet sit kartotek over Altonaskibe fra 1700-tallet til rådighed for museet. Ligesom i de foregående år har museumsdirektør Klem I Rigsarkivet foretaget omfattende studier af skibsbygningen i Danmark samt hertugdømmerne Slesvig og Holsten i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Udover den egentlige registrering af nytilkomne og ældre museumsgenstande er der foretaget en gennemgang af det magasinerede materiale i museets nye magasin og studiesamling med udskrivning af kartotekskort til samtlige genstande i magasinets skabe. En meget væsentlig del af arbejdet har dog omfattet udførelse af nye montrer til store dele af museet. I årets løb er foretaget nyopstillinger af sejlskibsafdelingen samt afdelingerne for færgevæsen og Istjeneste, fyr- og vagervæsen, rednings- og bjergningsvæsen samt perloden Store dele af museet er derved nyopstillet og selvom disse arbejder endnu ikke er afsluttede, bl. a. fordi en hel del materiale, som står på museets ønskeseddel, endnu ikke har kunnet erhverves, repræsenterer disse opstillinger dog betydelige forbedringer. Museet takker grosserer Dan Bjørner, som velvilligst har skænket det til de nye montrer fornødne teaktræ, samt kustode H. Eckhausen og konservator Chr. Nielsen for deres store og vaerdifulde arbejde 1 forbindelse rned disse opstillinger. Under disse opstilllngsarbejder er også museets samling af galionsfigurer påny blevet ophængt efter at de har gennemgået

17 i9 en tiltrængt behandling af museets konservator. Under dennes kyndige hånd er adskillige nyere farvelag blevet fjernet, der hidtil tildels har skjult det smukke billedskærerarbejde, som nu Igen er kommet til sin ret måske endnu bedre end før, da vore dages farver er tyndere og mere velegnede end de oprindelige. Under dette restaureringsarbejde er også de oprindelige farver kommet frem. Grønlandsfareren Nordlyset"s galionsfigur, som i mangfoldige år har været hvid, har derved påny fået sin oprindelige gule farve, der i øvrigt også iagttages på billeder og modeller af skibe fra Nordlyset"s byggetid. Det gælder f. eks. museets model af korvetten Gaiathea". Under genophængnlngen af galionsfigurerne er tilstræbt en passende fordeling af figurerne, således at de, som i størrelse og karakter er egnede dertil, er ophængt på passende steder rundt omkring I museet, mens hovedparten af samlingen, især de større figurer, påny er ophængt i den store sal 1 vestfløjen, der rummer museets afdeling for skibsbygning; denne er I øvrigt undergået en ændring gennem omplaceringer, som vel er midlertidige men dog giver bedre oversigt og bedre æstetisk virkning end hidtil. Af konservators arbejde skal endvidere nævnes, at de af denne tidligere udførte opmålingstegninger, der var optrukket I blyant, nu er overført til tusch på kalklærred, således at der kan udføres bedre kopier i lystryk til brug ved modelbygning og studler. Det vil af det foregående ses, at i høj grad har været et arbejdsår, og at museets opstillinger er undergået forskellige betydelige forbedringer til fordel for lettere oversigt og bedre æstetisk virkning. Et længe næret ønske om forbedringer af museets arbejdsforhold ved ændringer og udvidelse af museets kontorlokaler er endnu ikke opfyldt, men museets ønsker er med stor imødekommenhed behandlet af boligministeriet, handelsministeriet, finansministeriet, Kronborgudvalget og slotsforvaltningen, og det kan med sikkerhed siges, at museet I det kommende år vil få overladt kontorlokaler 1 Søndre Kronværksbygning samtidig med, at konservators arbejdsrum kan forøges I de.hidtidige kontorlokaler i bygningen på Helsingborgs ravelin, og dette vil betyde en meget væsentlig forbedring af museets arbejdsvilkår.

18 rh< o CO O Ot O CT) O CO O w* 6 TJ-< co o o o 6 >-< o o o LO CD Ot Of OI CD CO LO CO o o ^-t M LO CD ^t LO I_0 xj** ot "5 W ^ cu > "S ^p^ 'g t) (j fi PM P4 C/D P CD ^ r-» CT) CO A io CT> r-- O) CD ^H DO H FM m C/) p!>! c/3 f=h P^ <j Ai Q UO O o C/D N=] oo Lf) J> LO CX) 1 ( PQ Aj, \4 m & O W p4 GO H IA Ni "T3 LO LO CD CO CD O -^ LO 1-1 co o o co co xh A A o A A A CD r o LO co r-- OI CT) LO O CD M cd co HH cd M* co ot tic g t-~ LO LO O LO CO J-- ot CO CO NN ^-1 J>» rf< M O A O) r- co r^ CT> CO t^. LO M t2 <! ffi s AS n v< ^J [«=ffl^ 3S^ ^9/ j *==4 ^S "

19 21 De omstående private bidrag fordeler sig således: Basse & Co. 100,00 Danstrup ,00 Otto Mønsteds Fond 7.500,00 Dansk Dampskibsrederiforening 2.000,00 Helsingør kommune 4.500,00 Dampskibsselskabet Hafnia" 200,00 Dampskibsselskabet Norden" 200,00 Det forenede Dampskibsselskab 3.000,00 Dampskibsselskabet Vendila" 500,00 Danmark-Amerika Linien 100,00 Det Østasiatiske Kompagni 1.000,00 Det Danske Kulkompagni 300,00 Dansk Esso 1.000,00 Dampskibsselskabet Heimdal" 250,00 Dampskibsselskabet Dannebrog" 500,00 Motortramp, Stensved 100,00 A/S Danship 100,00 Kryolitselskabet Øresund" A/S 500,00 Dampskibsselskabet Orient" 500,00 De Danske Sukkerfabriker 200,00 Kr ,00 I regnskabsåret har museet modtaget museumsgenstande, hvis skønsmæssige værdi må ansættes til kr ,00. Efter 1. april 1958 er endvidere indgået følgende bidrag, som vil blive optaget i næste års regnskab: Store Nordiske Telegrafselskab 200,00 A. P. Møllers rederier ' ,00 Holm & Wonsild 500,00 Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark 2.500,00

20 22 Aktiver: Samlingen: STATUS PR. i. APRIL 1958 Saldo 1. april ,16 Indkøbte genst. m. v. i 1957/ ,97 Modtagne genstande I 1957/ , ,13 Likvide midler: Kassebeholdning 737,02 Landmandsbanken, checkkonto ,44 Sparekassen C , ,39 Diverse tilgodehavender: Statstilskud for 1957/58 (rest) ,00 Diverse Passiver: - 83,15 45-Q83A5 Konto jor særopgaver: Saldo 1. april ,96 Indbetalt i 1957/58, Tuborgfondet ,00 Kr ,67 78^96 -f-anvendt I 1957/ , ,96 Diverse kreditorer 1.300,00 Kapitalkonto: Saldo 1. april ,84 Indkøbte genstande / ,97 Modtagne genstande I 1957/ , ,81 -f- underskud Iflg. driftsregnsk , ,71 Kr ,67

21 23 Foranstående regnskab er I overensstemmelse med selskabets bøger, sorn jeg har ført på grundlag af bilagsmateriale og månedlige kassekladder. Bank- og sparekassebeholdning er afstemt. København, den 4. juni A. ENGELL-NIELSEN statsaut. revisor

22 Hvorledes forøges Handels- og Søfartsmuseets samlinger? Museets samlinger forøges ikke alene gennem Indkøb, men tillige 1 høj grad ved gaver indsendt fra firmaer, navnlig naturligvis fra rederier og handelsforetagender, samt fra privatpersoner. Museets samlinger omfatter Skibsmodeller og andre modeller, bl. a. skibsmaskiner. Sklbsornamentik, f. eks. gallionsfigurer. Skibslnventar. Skibsbilleder, malerier, akvareller, tegninger. Portrætter af handelens og skibsfartens folk, stik og fotografler. Billeder og genstande fra de gamle danske kolonier samt, Grønland. Nautiske Instrumenter og søkort. Skibstømrer- og bådebyggerredskaber, sejlmagersager. Arkivalier, herunder konstruktionstegninger af ældre og nyere skibe, skibsjournaler etc. I det hele taget alt, som har forbindelse med handelens og skibsfartens historie, herunder skibmandsarbejde, skibsbygning, fyr- og vagervæsen, rednings- og bjergningsvæsen, toldvæsen, lodsvæsen etc. Gaver eller deposita eller tilbud om salg af genstande, der falder Ind under museets Interesseområde, modtages med taknemlighed.

Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor.

Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor. *vl^ tåspid Fot. Elfelt Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor. o 1966 Udgivet af SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER",^OEL5-0 '^va^' HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ

Læs mere

\-A 6/D. t/3. pb4. tf A 3^Æ(^ f-l C/3 Q

\-A 6/D. t/3. pb4. tf A 3^Æ(^ f-l C/3 Q o pq P4 o-y^ CT> IT) -< PQ O pq O f-l ØD JD C/3 P4

Læs mere

M-. SJO. ffi C/D. f_l. Oyoft^ ^ ^ t/3. ffi C/3

M-. SJO. ffi C/D. f_l. Oyoft^ ^ ^ t/3. ffi C/3 m O M-. S PQ < co co Oyoft^ rt "< OH H w w t/3 P ^ ^ Q O HH C/3 NJ W ffi Redaktion: KNUD KLEM og Louis E. GRANDJEAN

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« HELSINGØR 1950

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« HELSINGØR 1950 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER«HELSINGØR 1950 < ^ 4 O o o M U S E E T S K O M I T É Departementschef H. JESPERSEN*, K. af Dbg., DM.,

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER«

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« Q4 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG o ^^^ UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER«HELSINGØR 195 i Redaktion: KNUD KLEM og Louis E. GRANDJEAN Vald. Pedersens Bogtrykkeri København MUSEETS

Læs mere

og Louis E. GRANDJEAN

og Louis E. GRANDJEAN o ^ tf o. CO O w w h rt < oo rt Q O CO Redaktion : KNUD KLEM og Louis E. GRANDJEAN VALD. PEDERSENS

Læs mere

C/3. c/3 O P4 O. l H fai_i \ 1 PSJ. Li, CQ co 1/3 1-1

C/3. c/3 O P4 O. l H fai_i \ 1 PSJ. Li, CQ co 1/3 1-1 o 2 to 1-1 w O pq C/3 \ 1 PSJ PQ z o P4 SA m c/3 O l H fai_i P4 O PQ G

Læs mere

Ny tekst i stedet for Handels- og Søfartsmuseet"s ig$i side 81 l. 3 f.n. til side 82 midt: Såvel Truslevs stik som Eckersbergs maleri viser et

Ny tekst i stedet for Handels- og Søfartsmuseets ig$i side 81 l. 3 f.n. til side 82 midt: Såvel Truslevs stik som Eckersbergs maleri viser et LO pq Ny tekst i stedet for Handels- og Søfartsmuseet"s ig$i side 81 l. 3 f.n. til side 82 midt: årbog Såvel Truslevs stik som Eckersbergs maleri viser et brigrigget fartøj, hvilket er i modstrid med de

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Omslagsbilledet: Fabrikmester Ole Judichærs forslag 1701 til opførelse af et tårn med vippefyr på Anholt Knob. - Fyrdirektoratet.

Omslagsbilledet: Fabrikmester Ole Judichærs forslag 1701 til opførelse af et tårn med vippefyr på Anholt Knob. - Fyrdirektoratet. o cat o OD Omslagsbilledet: Fabrikmester Ole Judichærs forslag 1701 til opførelse af et tårn med vippefyr på Anholt Knob. - Fyrdirektoratet. Cover: Ole Judichærs design for the erection of a lighthouse

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 1944 UDGIVET AF SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" HELSINGØR 1944

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 1944 UDGIVET AF SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER HELSINGØR 1944 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 1944 UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG OG SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" HELSINGØR 1944 MUSEETS K O M I T É Departementschef

Læs mere

D3 ^ hrj O M. ,_q CO ^ cl, rii, STI 0;- SJ A. SJ f it. o 2. (ji (S. A fe}! ^ O i' IA ^ u =- in. C/i. fri

D3 ^ hrj O M. ,_q CO ^ cl, rii, STI 0;- SJ A. SJ f it. o 2. (ji (S. A fe}! ^ O i' IA ^ u =- in. C/i. fri > pi tø L( J 00 !> A NM > d w OO I o GO IS D3 ^ > o 3N fri C/i 2 o Pi cl, D< STI ^ O i' SJ f it o 2. A fe}! u =- in IA ^ SJ A (ji (S ti 0;- rii, A) O w oo I o en oo O M hl C-1 CO ^ CO w,_q 00 W o OO hrj

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer:

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer: HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND henleder opmærksomheden på sine nye publikationer, hvoraf følgende er udsendt i 1964: Peder H. Smidt: Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Omslagsbilledet: Pengebøsse i form af et skibsskrog, oprindelig tilhørende Københavns Skipperlav og beregnet til indsamling af bidrag til fattige

Omslagsbilledet: Pengebøsse i form af et skibsskrog, oprindelig tilhørende Københavns Skipperlav og beregnet til indsamling af bidrag til fattige O oo Omslagsbilledet: Pengebøsse i form af et skibsskrog, oprindelig tilhørende Københavns Skipperlav og beregnet til indsamling af bidrag til fattige sømænd og deres efterladte. - Handels- og Søfartsmuseet.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER

Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER Forpladsen MUR MED TÅRNE Vandkunst af Anita Jørgensen Skænket af Statens Kunstfond og Aalborg Kommunes Kunstfond. Afsløret ved 40 års jubilæet 15. januar 1993. FRA

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

XI. Videnskabelige stipendier

XI. Videnskabelige stipendier XI. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 16/12 1972 Hovråttsnotarie Gunnar Svensson legat t. studieophold v. Lunds 2.599,87 16/3 1973 A. W. Scheels stiftelse 900,00 29/3 1973

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 Katalog Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 1 Per-Olof Johansson KATALOG Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og Lokal indsamling

Læs mere

Bestemmelser. om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL

Bestemmelser. om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Bestemmelser om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Følgende bestemmelser regulerer strukturen for Danske Sømands- og Udlandskirkers repræsentantskab samt valg

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN Museet har haft den sorg at miste sin høje protektor Hans kongelige Højhed prins Axel, der afgik ved døden den 14. juli 1964 på Bispebjerg hospital efter nogen tids sygdom.

Læs mere

Fanø en historisk og kulturel perle i Vadehavet

Fanø en historisk og kulturel perle i Vadehavet Nordby Havn på Fanø Fanø en sejlskibs ø Fanø har en unik sejlskibshistorie. Derfor sagde Fanø Kommune selvfølgelig også ja til at lade Nordby Havn blive TS Frihavn. Vi håber kan blive startskuddet mange

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Folk og. Kultur. Årbogfor Dansk. Etnologi og Folkemindevidenskab. Udgivet afforeningen Danmarks Folkeminder. København 1987

Folk og. Kultur. Årbogfor Dansk. Etnologi og Folkemindevidenskab. Udgivet afforeningen Danmarks Folkeminder. København 1987 fr*s I Folk og Kultur Årbogfor Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab 1987 Udgivet afforeningen Danmarks Folkeminder København 1987 Folk og Kultur udgives med støtte fra Arthur Christensens og hustrus folkemindefond

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Ny udstilling: Billard og cigarer viser mandeliv på herregården i midten af 1800-tallet

PRESSEMEDDELELSE. Ny udstilling: Billard og cigarer viser mandeliv på herregården i midten af 1800-tallet PRESSEMEDDELELSE Ny udstilling: Billard og cigarer viser mandeliv på herregården i midten af 1800-tallet Gammel Estrup Herregårdsmuseet slår dørene op for to nyistandsatte rum Billardsalen og Tårnværelset

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

SE MIG! Tag med på rejse i kunstens univers

SE MIG! Tag med på rejse i kunstens univers 26. september 2011 Vi ser på kunst på ARoS Besøg på ARoS I dag skal du en tur på ARoS. Her vil du møde børn fra andre institutioner. Her er to portrætter, du kan se på ARoS. Portrætterne er lavet af maleren

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Indvielsen Stjerne Radio den 29. august Foto: Rasmus Rask.

Indvielsen Stjerne Radio den 29. august Foto: Rasmus Rask. : Ansøgning om bevilling til udstillingen 1941 DANMARK I HAGEKORSETS SKYGGE Foreningen Projekt Stjerne Radio ansøger hermed Kultur- og Fritidsforvaltningen om en bevilling på Kr. 121.600,- Kære medlemmer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3 Efterår/JUL 2015

NYHEDSBREV NR. 3 Efterår/JUL 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Efterår/JUL 2015 Indhold Stilhed før stormen Tegnestuen er indrettet! Om sponsorer og hjemmesider Foredragstilbud om 1600-tallets søfart Lokalplanforslag for Køge Marina Aktiviteter og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS 1. Navn og hjemsted: 1.1. Den selvejende institutions navn er Nordatlantisk Hus. 1.2. Nordatlantisk Hus har hjemsted i Odense kommune. 2. Formål:

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget STRUKTURDUER Friseret 3336 95 1,0 Niels Christensen 3337 96 0,1 Niels Christensen 3338 91 0,1 02 Jens V. Jensen 3339 92 0,1 02 Jens V. Jensen 3340 96 1,0 Niels Christensen 3341 96 1,0 Niels Christensen

Læs mere

Side 1 af 13. Long - MO oversigt Produktionsnumre 501-1300. Se mere på www.kvv73.dk

Side 1 af 13. Long - MO oversigt Produktionsnumre 501-1300. Se mere på www.kvv73.dk 501 02-11-55 Forretningen Dina, Frederiksdalsvej 70 502 12-11-55 P.Buhl, Brogade, Sønderborg 503 22-11-55 London Bazaren, Nørregade 11, Vejle 504 02-11-55 Forretningen Dina, Frederiksdalsvej 70 505 23-11-55

Læs mere

Mindst 60 eksempler på dårlig hukommelse blandt PET- Kommissionens afhørte vidner:

Mindst 60 eksempler på dårlig hukommelse blandt PET- Kommissionens afhørte vidner: Mindst 60 eksempler på dårlig hukommelse blandt PET- Kommissionens afhørte vidner: 5 10 15 Departementschef i Justitsministeriet Niels Madsen: Erindrer ikke at have mødtes så ofte med PET-cheferne, som

Læs mere

Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand"

Carl Bloch udstilling på BYU: The Master's Hand Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand" Oprettet: 4. januar 2011 Carl Bloch "Mesterens hånd" kunstudstilling åbner på Brigham Young University, Museum of Art Af Marianne Holman Udgivet: onsdag

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Vedtægter for M/S Museet for Søfart

Vedtægter for M/S Museet for Søfart Vedtægter for M/S Museet for Søfart 1 Navn og ejerforhold, art og status Museet for Søfart, der er en selvejende institution, er et statsanerkendt kulturhistorisk landsdækkende specialmuseum. 2 Formål

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Fonden og årets resultat

Fonden og årets resultat Årsrapport 2009 Fonden og årets resultat Som led i en proces om i de kommende år at skabe større åbenhed om Fondens aktiviteter er der udarbejdet årsberetning for 2009, som offentliggøres på Fondens hjemmeside.

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Fuldstændig rapport. Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger

Fuldstændig rapport. Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger Fuldstændig rapport 10.10.2001 23:00 Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger CVR-nr.: 15238712 Navn: HUMMEL A/S Stiftelsesdato:

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve Historien om Ketting kirkes skib: Norske Løve 2 Det gamle skib var meget misserabel efter omkring 220 års tjeneste i Ketting Kirke + 25 år på kirkeloftet. Foto: Jens Markussen Foto: Jens Markussen Foto:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 7. oktober 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 1. tv. Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 7. oktober 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 1. tv. Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 7. oktober 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 1. tv. Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende Beslutning Der var afbud fra Erik Høegh. Følgende havde forfald

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere