2 d trj t"" 1 C/3 i O C/3 0 HrJ > d H C/3 barx' DA 00 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS ÅRBOG er sat med Intertype" name="description"> 2 d trj t"" 1 C/3 i O C/3 0 HrJ > d H C/3 barx' DA 00 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS ÅRBOG er sat med Intertype">

barx' t"" 1 trj HrJ j?1 C/3 ORC/ JX^^4 c. pi c«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "barx' t"" 1 trj HrJ j?1 C/3 ORC/ JX^^4 c. pi c«"

Transkript

1

2 G > pi c«xn W d O 5! td O O ORC/ JX^^4 c. g c«w w H 00 < W ZJ w s C/3 w f c«j?1 > w w " td > 2 d trj t"" 1 C/3 i O C/3 0 HrJ > d H C/3 barx' DA 00

3 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS ÅRBOG er sat med Intertype Baskerville og trykt i Vald. Pedersens Bogtrykkeri, København. Klicheerne er udført hos Ebbe Christoffersen & Go., København. Papiret er Finsk Illustrationstryk fra Gutenberghus Papirlager. Det fotografiske arbejde for Handels- og Søfartsmuseet er udført af Larsen Foto (ved H. Hauch), Helsingør. Omslagsbilledet er efter et maleri af kommandør P. Sinding Redigeret af KNUD KLEM og HENNING HENNINGSEN

4 MUSEETS PROTEKTOR Hans kongelige Højhed prins Axel MUSEETS KOMITE Professor, dr. techn. G. W. PROHASKA*, R. af Dbg., formand Direktør J. A. KØRBING*, K. af Dbg., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R. af Dbg. Grosserer, konsul ERIK ANDERSEN*, R. af Dbg., DM Rigsantikvar, dr. phil. JOHS. BRØNDSTED*, K. af Dbg., DM Professor, dr. phil AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. H. P. CHRISTENSEN, K. af Dbg., DM Orlogskaptajn P. HOLCK, R. af Dbg., DM Kontorchef H. E. HOLTEN, R. af Dbg. Departementschef H. JESPERSEN*, K. af Dbg., DM Skibsreder E. B. KROMANN, R. af Dbg. Skibsreder MÆRSK MCKINNEY MØLLER Direktør K. H. OLDENDOW, K. af Dbg., DM Kaptajn J. KASTRUP OLSEN, R. af Dbg., DM Borgmester SIGURD SCHYTZ* Komiteens sekretær: Fuldmægtig i Handelsministeriet FRANK ESTRUP De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Personale : Museets leder: Museumsdirektør, cand. mag. KNUD KLEM Museumsinspektør: cand. mag. HENNING HENNINGSEN Skibsteknisk konsulent: Ingeniør, cand. polyt. KNUD E. HANSEN Kontorassistent: Fru JOHNNA HENDRIKSEN Kustoder: H. ECKHAUSEN og K. A. MORTENSEN Konservator: CHR. NIELSEN

5 Museumsdirektør E. F. S. Lund i tårnværelset i Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. - Foto fra o HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS STIFTER HUNDREDE ÅR D en 8. jan var et hundrede år forløbet siden museumsdirektør E. F. S. Lunds fødsel. Efter sin juridiske embedseksamen I 1883 og nogle års rejseliv med studler I Ind- og udland blev E. F. S. Lund museumsmand, Idet han fra midten af 1890-erne til 1913 var knyttet til Frederiksborgmuseet. Samtidig gav han sig af med kunsthistoriske studler og udgav Danske malede Portrætter", en publikation der bragte meget nyt stof frem af værdi og Indeholdt fortræffelige Illustrationer, men som af forskellige årsager afbrødes uden afslutning.

6 Da E. F. S. Lund i 55 års alderen fratrådte sin stilling på Frederiksborgmuseet fandt han snart et andet virkefelt. I denne periode arbejdedes der rundt omkring i Nordeuropa rned skabelsen af søfartsmuseer åbnedes "The Museum of Fisheries and Shipping" 1 Hull, og 1 det følgende år påbegyndtes søfartsmuseer i Gøteborg og Stockholm. Også Danmark har gode traditioner på søfartens område under en udvikling af handel, skibsfart og skibsbygning gennem et årtusinde, men endnu fandtes Intet dansk søfartsmuseum. Lund tog da initiativet i dette spørgsmål. Det lykkedes ham at interessere politikere og erhvervsrepræsentanter for tanken. Statsmyndighederne overlod det kommende museum en række lokaler 1 Kronborgs nordfløj, der i en årrække havde rummet en malerisamling, især bestående af malerier tilhørende Statens Museum for Kunst, men hovedsagelig omfattende materiale, som man Ikke længere ønskede at udstille, og i disse 7-8 rum med et samlet flademål af ca. 475 m 2 åbnedes Handels- og Søfartsmuseet i august Museet var skabt gennem et samvirke mellem statens myndigheder og de Interesserede erhverv. På handelsminister Hassing Jørgensens Initiativ nedsattes en større komite til opgavens gennemførelse. I denne sad foruden handelsministeren og indenrigsministeren repræsentanter for rigsdagens ting og de to finansudvalg, for grosserersocietetet samt en række redere og repræsentanter for skibsbygningsindustrien. Netop de samme kredse har museet tilslutning til endnu I dag. Det er klart, at med en indsamlingsperiode på knapt et år, som var gået forud for museets åbning, måtte det nye museum kun blive Ildet omfattende og Indeholde materiale af meget forskellig kvalitet, men sagen var rejst, og trods modstand fra forskellig side arbejdede Lund som direktør for det nye museum med ildhu og megen energi på Indsamling af genstande til museet. Som de fleste pionerer inden for museumsvirksomhed var det Især denne Indsamling som måtte blive Lunds hovedopgave. Registreringsarbejde og andet teknisk museumsarbejde var Ikke hans sag, og I genstandenes opstilling var museumsfaget herhjemme endnu ikke i hans tid så udviklet, at man kunne vente noget banebrydende fra hans side. Hertil kom et

7 arbejde for udvidelse af museets lokaler. Såvel af hensyn til sidstnævnte forhold som af ideelle grunde arbejdede direktør Lund energisk for slottets frigørelse for militæret. Han udgav skriftet Kronborg. Kaserne eller fredet Mindesmærke" og virkede tidlig og silde for denne sag, og da disse tanker forenedes med ønsker også fra anden side, lykkedes det at få gennemført en beslutning om, at slottet skulle ophæves som kaserne og alle embedsboliger fjernes. Under den efterfølgende restaurering af slottet genopstod riddersalen og de øvrige gamle rum, ligesom Søfartsmuseet fik en betydelig lokaleudvidelse, således at slottet og dets institutioner er blevet særdeles fremtrædende seværdigheder. Direktør Lund kom til at virke 14 år I Søfartsmuseets tjeneste. Han døde d. 25. dec kort tid forinden han skulle fratræde tjenesten på grund af alder. Hans store fortjeneste er, at han ved sine forbindelser, sine overtalelsesevner og den specielle iver, hvormed en mand, der har sat sig et mål, ikke er til at vise af og derfor får en hel del af det, han ønsker. Mål og fremgangsmåder forblev ikke uden kritiske antegnelser fra forskellig side, men resultatet af hans virke var et museum af et sådant stofindhold, at det havde placeret sig 1 den offentlige bevidsthed som en fremtrædende seværdighed, der under ny udvikling kunne blive en kulturhistorisk institution, der står mål med Europas øvrige søfartsmuseer, og han må i Ikke mindre grad prises for, at det blev på Kronborg denne institution fik sit virke. I taknemlig erindring om dette nedlagde museets formand, professor, dr. techn. O W. Prohaska, og museets embedsmænd på hundredårsdagen en laurbærkrans på direktør Lunds grav på Annisse kirkegård. KNUD KLEM

8 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG BERETNING for REGNSKABSÅRET H andels- og Søfartsmuseet har haft den sorg i årets løb at miste et af sine komitémedlemmer. Den 16. marts 1958 afgik kaptajn H. P. Hagelberg ved døden. Kaptajn Hagelberg indtrådte i museets komité ved den store ændring af museets organisation i juni 1928 som repræsentant for navigatørerne og har således siddet i museets styrelse i 30 år. Han var fra første færd levende interesseret I museets udvikling, som han nøje fulgte, og var da også en fast deltager 1 komiteens møder. Museets komité og funktionærer mindes hans medarbejde og hans personlighed med taknemlighed. I komiteen er 1 årets løb Indtrådt skibsrederne Mærsk McKinney Møller og Ove Amsinck. Det er museet en stor glæde på denne måde at øge tilslutningen til rederierhvervet, der er af så stor betydning for museets arbejde og muligheder. Til sejlsklbsafdelingen er i årets løb ved køb erhvervet en smuk farvelagt tegning af H. Horn 1828, med fremstilling af vestindiefareren, fregatten Prinz Carl" af Kiel, kapt. Carl Harder, 127^2 commercelæster, bygget i Kiel og tilhørende den kendte kielerreder Fr. Diederichsen. Et par andre erhvervelser har forøget samlingen af billeder af skibe fra hertugdømmet Slesvig. Kontorchef Holger Jørgensen, København, har skænket en farvelagt tegning af everten Maria" af Sild 1850, ejet og ført af H. J. Hansen, Keltum, 13 clstr.; tegningen er udført af Bleick Claassen. Ved. køb er erhvervet et maleri af L. Petersen 1851, forestillende skonnertbriggen Cicilie Marie" af Åbenrå, kapt. C.F.Thomsen, 53^2 clstr., bygget 1847 a^ den bekendte åbenråskibsbygger Mads Michelsen.

9 11 Afdelingen for den grønlandske handel har modtaget et par interessante forøgelser. Ved køb er erhvervet en smuk farvelagt tegning af Jacob Petersen 1839, forestillende Den kgl. Færøske Handels skonnert Havfruen", 38 clstr., bygget i København Som gave er fra direktør Knud Oldendow modtaget en del arkivalier vedrørende Den kgl. Grønlandske, Islandske, Finmarkske og Færøske Handels fregat Prøven", 103^0 clstr., på dens rejse fra København til Frankrig, Portugal, Madeira og Dansk Vestindien under kaptajnløjtnant Poul de Løvenørn med det formål at prøve de armandske søure. Arkivalierne omfatter en kontrakt af 28/ mellem direktionen for den nævnte handel og Det kgl. Skatkammer angående befragtning af skibet, certifikat for Prøven" af 18/ og kgl. søpas af 25/ for Løvenørn, samt andre dokumenter fra samme rejse. Som et kuriosum er til denne afdeling som gave fra fhv. Inspektør I Sydgrønland O. Bendixen, Charlottenlund, modtaget er par sneski, som har tilhørt den arktiske forsker dr. Fr. Cook, og som han hjembragte fra sin nordpolsfærd" i Som gave fra rederiet Holm & Wonsild er modtaget en model af s/s Farmatyr", bygget 1906 og tilhørende D/S Gefion; den krigsforliste i Nordsøen 2/ Danmarks Skibsførerforening har skænket en halvmodel af s/s Lars Kruse", bygget 1898, tilhørende D/S Cimbria, krigsforlist 4/ Fra kustode H. P. Holm, Rønne, er som gave modtaget en gouache af Anno: s/s Nordland" af København (D/S Nordsøen), bygget Sergent P.M.Rasmussen, Helsingør, har skænket to malerier af s/s Drogden", bygget 1875, og s/s Hertha", bygget 1877, begge tilhørende Em. Z. Svitzers Bjergnings Entreprise. Ved køb er erhvervet en tegning af Carl Neumann af linieskibet Skjold" og hjulskibet Hekla" under blokade Til afdelingen for nautiske instrumenter er af rektor Jac. Johannessen, Sandefjord navigationsskole, skænket to Giinther skalaer af engelsk fabrikat fra ca. 1850, en slags regnelinealer til at løse nautiske og trigonometriske opgaver. Fra fru A. M. Westrup, Virum, er som gave modtaget et kronekompas af særegen type, fabrikeret af Rasmus Koch, København HRS V. Holten-Bechtolsheim har skænket et kompas, som under tre-

10 12 årskrigen har været benyttet af oberst H. E. Holten- Bechtolsheim under troppesejlads. Forstander Buhl, Stakroge, har foræret museet en søjle til et nathus, støbt af messing og stammende fra et skib, strandet på Jyllands vestkyst. Museets samling af gallionsfigurer er suppleret med et mandsportræt af en reder ell. lign. i dragt fra begyndelsen af tallet. Den er skænket af fru grosserer Anne Boyer, Humlebæk. Denne gallionsfigur har i en årrække været benyttet som udendørs dekoration og var derfor i temmelig dårlig stand, men er nu under konservators kyndige og nænsomme hånd genopstået som en overordentlig smuk og særpræget gallionsfigur, af en type, som museet hidtil har savnet. Et vragfund, bl. a. bestående af en sko, optaget af et ukendt vrag ved Tyborøn, er skænket af vragentreprenør S. Damgaard, Hirtshals. 4 stykker blokke er foræret af Fredericia museum; et par ornamenterede glasruder fra salonen 1 kongeskibet h/s Slesvig" er skænket af familien Cramer, Espergærde, og nogle skibmandsredskaber m. m., bestående af to- stykker spledshorn, et merlespir samt en rundstok med prøver på diverse knob, er tilgået som gave fra fhv. kaptajn S. H. Sørensen, København. En af museets trofaste venner, skibsingeniør Lauritz Rasmussen, Odense, har overladt museet en champagneflaske, omviklet med røde og hvide silkebånd, nøjagtig som den bruges ved skibsdab under søsætning. Den vil gøre god nytte i den afdeling for sømands- og andre skikke, som museet har under forberedelse. En karakteristisk nyerhvervelse til belysning af emnet sømandsreligløsitet er indkøbt, nemlig et eksemplar af Joh. Heitmans Besværede Søe-Mænds søde Siæle-Roe, eller aandelig Lyst-Hauge", en andagtsbog, som gang på gang blev optrykt i 1700'erne til trøst for sømandsstanden. Vor udgave er fra Som testamentarisk gave fra kammerjunkerinde Asta Weiss Ernst er skænket to meget værdifulde portrætter af kong Christian VII og dronning Caroline Mathilde, det sidste tilskrevet Peder Als. Af de øvrige erhvervelser skal desuden nævnes et portræt af Em. Z. Svitzer, litograferet af Julius Rosenbaum (gave fra fru kaptajn C. E. Olsen, København), en samling nydeligt udførte

11 i3 A\ Sr, Vestindiefareren, fregatten Prinz Carl" af Kiel, kapt. Carl Harder. Bygget i Kiel 1826, 127/2 commercelæster. Redere: Diederichsen & Wille. - Farvelagt tegning af H. Horn Handels- og Søfartsmuseet. husflidsmodeller 1 kasser med glas for, de såkaldte skilderimodeller" (bygget og givet af K. E. Boldt, Brøndbyøster), en radering af J. Barchert: skoleskibet Georg Stage" (I) (tegner Jens Alber, København), rekonstrueret bykort over Stege 1659 (fhv. vandværksbestyrer C. J. Sandbech, Helsingør). Ved køb er erhvervet en farvelagt tegning af A. P. Madsen 1885 : Stokken" i Hornbæk, en tegning af W. T. Walther: Kronborg slotsgård, en miniature af J. J. Turretin: portræt af toldkæmmerér i Helsingør, etatsråd Nicolaj Jacob Jessen ( ), samt et dannebrogsflag med Christian IX's navnetræk, stammende fra et åbenråskib; det må have været I brug mellem Christian IX's tronbestigelse 1863 og krigen Urmager Viggo Nielsen, Fejø, har skænket en lædermappe til fragtbreve, brugt på et af DFDS's ældre ruteskibe I 1890'erne, måske på h/s Zampa". Ved køb er erhvervet en sjælden anordning og takst for dampskibs- og smakkefarten mellem Kalundborg og Århus Direktør Dick Luiting, Alkmaar, har foræret museet et par interessante prøver på de vragfund, der i de senere år er gjort i

12 14 Zuidersøen, som nu tørlægges, nemlig en kinesisk Khang-Hsi skål fra 1700'ernes begyndelse, og en mønster- eller prøvekiste af mahogni, formentlig tilhørende en repræsentant for en flisefabrik ; i kisten, der var fuld af flisefragmenter, er der netop plads til 3 rækker prøver på fliser. Begge genstande er fundet I et vrag fra omkr. 1720, et porcellænsskib" lastet med fliser og porcellæn og formodentlig i eksportfart - måske til Danmark. De giver et morsomt supplement til den samling af maritime fliser, museet erhvervede sidste år med bistand fra dir. Luiting (se museets årbog 1957). Museets flisesamling er forøget med en blåmalet flise, fremstillet i Hoorn o og forestillende et hollandsk fyr, et hus med kurv til åben Ud på en lang stang. Flisen er en gave fra frk. Audri Pastoor, Alkmaar. Ved køb er erhvervet et hollandsk stik af J. Mulder 1689, visende det ostindiske kompagnis værft I Amsterdam, et værdifuldt billede af et træskibsværft i ældre tid, med mange detailler. Endvidere er købt et farvelagt stik af ubk. kunstner, et såkaldt kukkassebillede", med fremstilling af hollandske grønlandsfarere (hvalfangere). Som gave fra dir. Luiting er modtaget flere stik fra 'erne med episoder fra den hollandske historie. Slotsforvalter oberst Jens Stagaard, Kronborg, har foræret museet et sæt nytryk efter de gamle kobberplader af Videnskabernes Selskabs serie kort over Danmark fra ca til Endelig skal nævnes, at arkivet har modtaget gaver fra Verner A. G. Andersen, København; boghandler Knud Brinch- Fischer, Esbjerg; skibsfører C. A. Christensen, Svendborg; Helsingør Skibsværft; Ing. Werner jaeger, Duisburg; kontorchef Holger Jørgensen, København; civildommer H. Karsten, Frederikshavn ; fru Kirstine Ditlev Nielsen, Ejsing, og som nævnt direktør Knud Oldendow. Til fotosamlingen er indgået gaver fra lærer Torsten Balle, Torsted; fru F. Bugge, København; Fredericia museum; tegner Ole Gottliebsen, Tårbæk; fotograf H. Hauch, Helsingør; konservator Chr. Nielsen, Kronborg; kaptajn C. M. Nielsen, Kgs. Lyngby, samt Foreningen til Søfartens Fremme, der ligesom 1 tidligere år har fremsendt adskillige fotografier. Biblioteket har modtaget gaver fra kommandør

13 < m n o?. - g N

14 i6 Til de nævnte bidragydere, såvel som til de personer, firmaer og fonds, som har bidraget med bevillinger til museets drift, og som er nævnt I museets regnskab, udtaler museet herved sin erkendtlige tak. Det er af stor værdi for museet årligt at modtage et større eller mindre antal genstande til sine samlinger, og det er selvsagt af ikke mindre værdi, at det til driften kan modtage kontante midler, der er af den største betydning for museets hele arbejde. Museet har stået i kollegial forbindelse med en række tilsvarende institutioner i Ind- og udland, ligesom det står i bytteforbindelse med adskillige Institutioner I Danmark og udlandet. Der henvises til listen over museets bytteforbindelser, der yderligere er forøget I årets løb. Museet har gennem statens bibliotekstilsyn udlånt bøger af sit håndbibliotek, hvorfra der også kan ske udlån direkte til lånere, som er museet bekendt. Museet har I årets løb haft besøg af en række kolleger fra udlandet: intendent grev Kalling, Malmø Museum; Intendent Ingemar Atterman, Blekinge Museum; direktøren for National Maritime Museum, Greenwich, Commander May; chefen for Museum fiir Hamburgische Geschichte, professor Håvernick; Mr. Carmichael, Smithsonian Institute; konservator A. Vesters, Museum Boymans, Rotterdam; den franske folkemindeforsker, kapt. Jehan Mousnier; engelsk Rear-Admiral Fisher m. fl. Som repræsentant for de amerikanske myndigheder i det tidligere Dansk Vestindien har Mr. Herbert Olsen opholdt sig 1 Danmark I nogle måneder for at studere øernes gamle danske bygningers historie, da disse skal fredes; han har bl. a. gennemgået museets stof fra Dansk Vestindien. Museets forretningsudvalg har afholdt møde d. 7/3 1957, komiteen d. 5/10. Museumsdirektør Klem har deltaget 1 Kronborgudvalgets møde d. 8/4 og 16/9 1957, hvor museets ønsker om udvidelse af sine kontorlokaler blev drøftet, 1 danske museers fællesråd 2/ og 25/2 1958, ved åbningen af Willumsen-museet I Frederikssund, i Dansk kulturhistorisk Museumsforenings studiemøde 1 Ålborg; 17/5 I Nationalmuseets fest I anledning af dets 150 års jubilæum samt I Dansk kulturhistorisk Museumsfor-

15 i? enings og Dansk historisk Fællesforenings årsmøde 1 Slesvig 29/8-1/ sammen med museumsinspektør Henningsen. Museumsinspektøren har tillige foretaget en studierejse til Slesvig og Holsten i juni 1957, ligesom han deltog i den 13. nordiske folkelivs- og folkemindeforskerkongres I Lund 19/8-22/8. Inspektør Henningsen er blevet dansk repræsentant for Comlté International d'ethnographie Maritime, som har sæde I Paris, og hvis formål er at studere sømandsliv og sømandsskikke, -ceremonier og -fester. Museet har udlånt materiale til søfartsudstillingen i Frihavnen i maj 1957, til verdensudstillingen i Bryssel 1958 og til Jagtog Skovbrugsmuseets særudstilling for Skovbrug og Skibsbygning april 1958, ligesom det har deponeret et større antal genstande på orlogsmuseets udstilling i St. Nicolaj kirkebygning, der åbnedes 12/ Museet har støttet propagandaen for bevarelsen af fregatten Jylland", bl. a. ved at stille materiale til rådighed for optagelsen af propagandafilmen om fregatten, ligesom museumsdirektør Klem er medlem af præsidiet for indsamlingen til Jylland"s bevarelse. Museet har i årets løb stillet tegninger af sine opmålinger af småskibstyper fra Vestkysten til rådighed for Esbjerg Museum. Der er allerede bygget flere modeller efter disse tegninger og andre modeller er i arbejde. Det har været museet en glæde at hjælpe Esbjerg Museum på denne måde og understøtte dets målbevidste arbejde for opbygning af en afdeling for Vestkystens fiskeri. Bortset fra en enkelt assistance til brug for et videnskabeligt arbejde har museets hjælp på'dette område hidtil stået til rådighed for enkeltpersoner, der har været interesseret i at bygge modeller af sådanne fartøjstyper. Museet har endvidere som i tidligere år med tegninger og vejledning assisteret modelbyggere under bygning af kirkeskibsmodeller. Museets materiale vedrørende kirkeskibsmodeller i danske kirker er suppleret i årets løb. Af andre tiltag skal nævnes, at museet, efter at dets opmærksomhed var blevet henledt på den tilstand, i hvilken etatsråd Frederik de Conincks grav på Assistens Kirkegård befandt sig, har formået Københavns Begravelsesvæsen til at foretage en 2 Ai-bog 1958

16 restaurering, således at de forbipasserendes opmærksomhed nu henledes på, at her er en af den florisante periodes store skikkelser gravsat. Museumsbesøget omfattede i besøgende, heraf 1489 studiebesøg. Der er i årets løb katalogiseret ca. 430 museumsgenstande; fotosamlingens tilvækst har været ca. 500 fotografier, bibliotekstilvæksten 302 numre; også avisudklipssamlingen er vokset støt. Udskrivning af maritimt kildestof fra arkiverne har især omfattet danske skibslister fra , der har været udlånt ved velvilje fra Rigsarkivet. Chefen for søfartsafdelingen på Altonaer Museum, Schiffbauingenieur G. Timmermann, har stillet sit kartotek over Altonaskibe fra 1700-tallet til rådighed for museet. Ligesom i de foregående år har museumsdirektør Klem I Rigsarkivet foretaget omfattende studier af skibsbygningen i Danmark samt hertugdømmerne Slesvig og Holsten i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Udover den egentlige registrering af nytilkomne og ældre museumsgenstande er der foretaget en gennemgang af det magasinerede materiale i museets nye magasin og studiesamling med udskrivning af kartotekskort til samtlige genstande i magasinets skabe. En meget væsentlig del af arbejdet har dog omfattet udførelse af nye montrer til store dele af museet. I årets løb er foretaget nyopstillinger af sejlskibsafdelingen samt afdelingerne for færgevæsen og Istjeneste, fyr- og vagervæsen, rednings- og bjergningsvæsen samt perloden Store dele af museet er derved nyopstillet og selvom disse arbejder endnu ikke er afsluttede, bl. a. fordi en hel del materiale, som står på museets ønskeseddel, endnu ikke har kunnet erhverves, repræsenterer disse opstillinger dog betydelige forbedringer. Museet takker grosserer Dan Bjørner, som velvilligst har skænket det til de nye montrer fornødne teaktræ, samt kustode H. Eckhausen og konservator Chr. Nielsen for deres store og vaerdifulde arbejde 1 forbindelse rned disse opstillinger. Under disse opstilllngsarbejder er også museets samling af galionsfigurer påny blevet ophængt efter at de har gennemgået

17 i9 en tiltrængt behandling af museets konservator. Under dennes kyndige hånd er adskillige nyere farvelag blevet fjernet, der hidtil tildels har skjult det smukke billedskærerarbejde, som nu Igen er kommet til sin ret måske endnu bedre end før, da vore dages farver er tyndere og mere velegnede end de oprindelige. Under dette restaureringsarbejde er også de oprindelige farver kommet frem. Grønlandsfareren Nordlyset"s galionsfigur, som i mangfoldige år har været hvid, har derved påny fået sin oprindelige gule farve, der i øvrigt også iagttages på billeder og modeller af skibe fra Nordlyset"s byggetid. Det gælder f. eks. museets model af korvetten Gaiathea". Under genophængnlngen af galionsfigurerne er tilstræbt en passende fordeling af figurerne, således at de, som i størrelse og karakter er egnede dertil, er ophængt på passende steder rundt omkring I museet, mens hovedparten af samlingen, især de større figurer, påny er ophængt i den store sal 1 vestfløjen, der rummer museets afdeling for skibsbygning; denne er I øvrigt undergået en ændring gennem omplaceringer, som vel er midlertidige men dog giver bedre oversigt og bedre æstetisk virkning end hidtil. Af konservators arbejde skal endvidere nævnes, at de af denne tidligere udførte opmålingstegninger, der var optrukket I blyant, nu er overført til tusch på kalklærred, således at der kan udføres bedre kopier i lystryk til brug ved modelbygning og studler. Det vil af det foregående ses, at i høj grad har været et arbejdsår, og at museets opstillinger er undergået forskellige betydelige forbedringer til fordel for lettere oversigt og bedre æstetisk virkning. Et længe næret ønske om forbedringer af museets arbejdsforhold ved ændringer og udvidelse af museets kontorlokaler er endnu ikke opfyldt, men museets ønsker er med stor imødekommenhed behandlet af boligministeriet, handelsministeriet, finansministeriet, Kronborgudvalget og slotsforvaltningen, og det kan med sikkerhed siges, at museet I det kommende år vil få overladt kontorlokaler 1 Søndre Kronværksbygning samtidig med, at konservators arbejdsrum kan forøges I de.hidtidige kontorlokaler i bygningen på Helsingborgs ravelin, og dette vil betyde en meget væsentlig forbedring af museets arbejdsvilkår.

18 rh< o CO O Ot O CT) O CO O w* 6 TJ-< co o o o 6 >-< o o o LO CD Ot Of OI CD CO LO CO o o ^-t M LO CD ^t LO I_0 xj** ot "5 W ^ cu > "S ^p^ 'g t) (j fi PM P4 C/D P CD ^ r-» CT) CO A io CT> r-- O) CD ^H DO H FM m C/) p!>! c/3 f=h P^ <j Ai Q UO O o C/D N=] oo Lf) J> LO CX) 1 ( PQ Aj, \4 m & O W p4 GO H IA Ni "T3 LO LO CD CO CD O -^ LO 1-1 co o o co co xh A A o A A A CD r o LO co r-- OI CT) LO O CD M cd co HH cd M* co ot tic g t-~ LO LO O LO CO J-- ot CO CO NN ^-1 J>» rf< M O A O) r- co r^ CT> CO t^. LO M t2 <! ffi s AS n v< ^J [«=ffl^ 3S^ ^9/ j *==4 ^S "

19 21 De omstående private bidrag fordeler sig således: Basse & Co. 100,00 Danstrup ,00 Otto Mønsteds Fond 7.500,00 Dansk Dampskibsrederiforening 2.000,00 Helsingør kommune 4.500,00 Dampskibsselskabet Hafnia" 200,00 Dampskibsselskabet Norden" 200,00 Det forenede Dampskibsselskab 3.000,00 Dampskibsselskabet Vendila" 500,00 Danmark-Amerika Linien 100,00 Det Østasiatiske Kompagni 1.000,00 Det Danske Kulkompagni 300,00 Dansk Esso 1.000,00 Dampskibsselskabet Heimdal" 250,00 Dampskibsselskabet Dannebrog" 500,00 Motortramp, Stensved 100,00 A/S Danship 100,00 Kryolitselskabet Øresund" A/S 500,00 Dampskibsselskabet Orient" 500,00 De Danske Sukkerfabriker 200,00 Kr ,00 I regnskabsåret har museet modtaget museumsgenstande, hvis skønsmæssige værdi må ansættes til kr ,00. Efter 1. april 1958 er endvidere indgået følgende bidrag, som vil blive optaget i næste års regnskab: Store Nordiske Telegrafselskab 200,00 A. P. Møllers rederier ' ,00 Holm & Wonsild 500,00 Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark 2.500,00

20 22 Aktiver: Samlingen: STATUS PR. i. APRIL 1958 Saldo 1. april ,16 Indkøbte genst. m. v. i 1957/ ,97 Modtagne genstande I 1957/ , ,13 Likvide midler: Kassebeholdning 737,02 Landmandsbanken, checkkonto ,44 Sparekassen C , ,39 Diverse tilgodehavender: Statstilskud for 1957/58 (rest) ,00 Diverse Passiver: - 83,15 45-Q83A5 Konto jor særopgaver: Saldo 1. april ,96 Indbetalt i 1957/58, Tuborgfondet ,00 Kr ,67 78^96 -f-anvendt I 1957/ , ,96 Diverse kreditorer 1.300,00 Kapitalkonto: Saldo 1. april ,84 Indkøbte genstande / ,97 Modtagne genstande I 1957/ , ,81 -f- underskud Iflg. driftsregnsk , ,71 Kr ,67

21 23 Foranstående regnskab er I overensstemmelse med selskabets bøger, sorn jeg har ført på grundlag af bilagsmateriale og månedlige kassekladder. Bank- og sparekassebeholdning er afstemt. København, den 4. juni A. ENGELL-NIELSEN statsaut. revisor

22 Hvorledes forøges Handels- og Søfartsmuseets samlinger? Museets samlinger forøges ikke alene gennem Indkøb, men tillige 1 høj grad ved gaver indsendt fra firmaer, navnlig naturligvis fra rederier og handelsforetagender, samt fra privatpersoner. Museets samlinger omfatter Skibsmodeller og andre modeller, bl. a. skibsmaskiner. Sklbsornamentik, f. eks. gallionsfigurer. Skibslnventar. Skibsbilleder, malerier, akvareller, tegninger. Portrætter af handelens og skibsfartens folk, stik og fotografler. Billeder og genstande fra de gamle danske kolonier samt, Grønland. Nautiske Instrumenter og søkort. Skibstømrer- og bådebyggerredskaber, sejlmagersager. Arkivalier, herunder konstruktionstegninger af ældre og nyere skibe, skibsjournaler etc. I det hele taget alt, som har forbindelse med handelens og skibsfartens historie, herunder skibmandsarbejde, skibsbygning, fyr- og vagervæsen, rednings- og bjergningsvæsen, toldvæsen, lodsvæsen etc. Gaver eller deposita eller tilbud om salg af genstande, der falder Ind under museets Interesseområde, modtages med taknemlighed.

\-A 6/D. t/3. pb4. tf A 3^Æ(^ f-l C/3 Q

\-A 6/D. t/3. pb4. tf A 3^Æ(^ f-l C/3 Q o pq P4 o-y^ CT> IT) -< PQ O pq O f-l ØD JD C/3 P4

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« HELSINGØR 1950

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« HELSINGØR 1950 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER«HELSINGØR 1950 < ^ 4 O o o M U S E E T S K O M I T É Departementschef H. JESPERSEN*, K. af Dbg., DM.,

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER«

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« Q4 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG o ^^^ UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER«HELSINGØR 195 i Redaktion: KNUD KLEM og Louis E. GRANDJEAN Vald. Pedersens Bogtrykkeri København MUSEETS

Læs mere

D3 ^ hrj O M. ,_q CO ^ cl, rii, STI 0;- SJ A. SJ f it. o 2. (ji (S. A fe}! ^ O i' IA ^ u =- in. C/i. fri

D3 ^ hrj O M. ,_q CO ^ cl, rii, STI 0;- SJ A. SJ f it. o 2. (ji (S. A fe}! ^ O i' IA ^ u =- in. C/i. fri > pi tø L( J 00 !> A NM > d w OO I o GO IS D3 ^ > o 3N fri C/i 2 o Pi cl, D< STI ^ O i' SJ f it o 2. A fe}! u =- in IA ^ SJ A (ji (S ti 0;- rii, A) O w oo I o en oo O M hl C-1 CO ^ CO w,_q 00 W o OO hrj

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Omslagsbilledet: Pengebøsse i form af et skibsskrog, oprindelig tilhørende Københavns Skipperlav og beregnet til indsamling af bidrag til fattige

Omslagsbilledet: Pengebøsse i form af et skibsskrog, oprindelig tilhørende Københavns Skipperlav og beregnet til indsamling af bidrag til fattige O oo Omslagsbilledet: Pengebøsse i form af et skibsskrog, oprindelig tilhørende Københavns Skipperlav og beregnet til indsamling af bidrag til fattige sømænd og deres efterladte. - Handels- og Søfartsmuseet.

Læs mere

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN Museet har haft den sorg at miste sin høje protektor Hans kongelige Højhed prins Axel, der afgik ved døden den 14. juli 1964 på Bispebjerg hospital efter nogen tids sygdom.

Læs mere

Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet.

Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet. J 77 Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet. 1806 udsendtes i London et farvelagt akvatintastik af J. Hill efter G. Webster, forestillende det danske

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE GRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE GRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINGK, R 1. Professor,

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Fuldstændig rapport. Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger

Fuldstændig rapport. Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger Fuldstændig rapport 10.10.2001 23:00 Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger CVR-nr.: 15238712 Navn: HUMMEL A/S Stiftelsesdato:

Læs mere

Årsberetning. foto: Dansk sejlunion

Årsberetning. foto: Dansk sejlunion Årsberetning 2011 A/S Dampskibsselskabet TORM s Understøttelsesfond foto: Dansk sejlunion Fonden og årets resultat Fondens resultat før skat blev i 2011 på 1,9 mio. kr. mod 6,9 mio. kr. i 2010. fondens

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale:

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale: MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Årsberetning. foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion

Årsberetning. foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion Årsberetning 2012 A/S Dampskibsselskabet TORM s Understøttelsesfond foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion Fonden og årets resultat Fondens resultat før skat blev i 2012 et underskud på 0,8 mio. kr. mod

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. DECEMBER 1999 i likvidation (opløst)

Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. DECEMBER 1999 i likvidation (opløst) Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. i likvidation (opløst) CVR-nr.: 18013746 Navn: AKTIESELSKABET AF 7. i likvidation (opløst) Stiftelsesdato: 30.06.1994 Ophørsdato: 09.03.2007 Adresse: Kommune:

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Kommandørkaptajn ERIK BORG, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003

Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003 Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003 Arktisk Institut blev som en privat selvejende institution stiftet i 1954 ved Kgl. Resolution efter at en kreds bestående af universitetsfolk, aktive danske arktiske

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser Kultur forbinder på tværs af landegrænser Københavnsafdelingen, program oktober 2013 Kære medlem Vi vil gerne takke for et rigtig godt Hovedstadstræf i København 23-25. august, hvor vi mødte en masse medlemmer

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Billedsamling på Mosbjerg Centralskole sikrer mindet om de små skoler, hvoraf centralskolen blev dannet

Billedsamling på Mosbjerg Centralskole sikrer mindet om de små skoler, hvoraf centralskolen blev dannet Nyt og Noter Generalforsamling i Selskabet for Dansk Skolehistorie holdtes den 2. november 1969 i det nye kulturhus i Randers. En snes medlemmer var mødt op. Diskussionen drejede sig i første række om

Læs mere

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. tirsdag 8. maj onsdag 9. maj torsdag 10. maj fredag 11. maj

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. tirsdag 8. maj onsdag 9. maj torsdag 10. maj fredag 11. maj Forårstur et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune tirsdag 8. maj onsdag 9. maj torsdag 10. maj fredag 11. maj 2012 Invitation Gentofte Kommune byder for 17. gang alle kommunens ældre over 65 år på

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Tilblivelsen af Det Centrale Personregister. Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015

Tilblivelsen af Det Centrale Personregister. Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015 Tilblivelsen af Det Centrale Personregister Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015 Forbehold Jeg var der ikke Anvendt materiale Bøger Rigsarkivet CSCs Historiske Arkiv Overblik

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere