Enhedslistens valgudspil. Et retfærdigt Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhedslistens valgudspil. Et retfærdigt Danmark"

Transkript

1 Enhedslistens valgudspil Et retfærdigt Danmark

2 Et retfærdigt Danmark DANMARK VAR ENGANG KENDT FOR STÆRK VEL- FÆRD OG SOCIAL TRYGHED. Gennem hele sidste århundrede oplevede almindelige danskere fra generation til generation, at de fik tilkæmpet sig bedre vilkår. Danmark kom langt i retning af et samfund med lige og gratis adgang til uddannelse og sundhed og med et stærkt socialt sikkerhedsnet, der greb os, når vi blev ramt af sociale problemer, arbejdsløshed eller sygdom. Det var med til at skabe en høj grad af tryghed, sammenhængskraft og solidaritet mellem de forskellige samfundsgrupper. Danmark var også engang kendt som et åbent og tolerant land, hvor forskellighed ikke stod i vejen for fællesskab. Vi kunne prale af den første vielse af et homoseksuelt par og af et samfund, der ikke var bange for at tage globalt ansvar og dele noget af vores rigdom med fattige lande og mennesker på flugt. EFTER 10 ÅR MED BORGERLIGE REGERINGER ER DAN- MARK FORANDRET. Overalt er vores fælles velfærd forringet. Der er færre voksne i daginstitutionerne, og der er mindre tid til de ældre. I stedet for fælles velfærd vokser private løsninger og forsikringer frem. Ikke mindst på sundhedsområdet. Med rette kan unge mennesker i dag frygte, at de må se frem til ringere vilkår og færre sociale rettigheder end deres forældre. Det tolerante og åbne Danmark er heller ikke længere noget, vi kan pege på og være stolte af. Regeringen har gjort det til en fast tradition løbende at forringe forholdene for flygtninge og indvandrere og de danskere, der forelsker sig i udlændinge. Pointsystemer, gebyrer og grænsebomme er triste mindesmærker for et borgerligt tiår. MEN DET ER IKKE FOR SENT AT VENDE UDVIKLINGEN. Vi kan komme tilbage på sporet. Vi kan genopbygge det, der er ødelagt, og fortsætte ad sporet mod et mere retfærdigt og solidarisk samfund. Vi kan igen tage globalt ansvar og gå forrest i kampen for menneskerettigheder. Enhedslisten peger utvetydigt på en socialdemokratisk ledet regering efter valget. Der er for os ingen tvivl om, at det vil være en kæmpe fordel for Danmark. Det er dog heller ikke nogen hemmelighed, at Socialdemokraterne og SF på en række områder er rykket ind mod midten og i nogle tilfælde over på den anden side af midten. Men en ny regering bliver med stor sandsynlighed afhængige af Enhedslistens mandater efter valget. Den indflydelse, som dette giver os, vil vi bruge på at trække Danmark til venstre. I en solidarisk, grøn og anstændig retning. Her præsenterer vi nogle af de vigtigste initiativer og reformer, som vi ønsker at gennemføre efter et valg. 2

3 Ud af krisen Nye arbejdspladser og finansiel sikkerhed nye arbejdspladser i 2012 Nul misbrug af udenlandsk arbejdskraft Stop for samfundsskadelig spekulation Solidarisk omfordeling Mindre til de rigeste mere til lavindkomstgrupperne Omfordeling fra de rigeste Ordentlige vilkår for arbejdsløse Væk med fattigdomsydelserne Genopretning af velfærden Fællesskab giver tryghed Flere voksne i børnehaverne Færre elever i klasserne Lige adgang til sundhed i hele Danmark Anstændigheden tilbage Et Danmark vi kan være bekendt Nej til pointsystemer ved familiesammenføring Dobbelt op på kvoteflygtninge Forbedring af borgernes retsstilling Grøn omstilling Ikke flere tomme løfter En havvindmøllepark om året Billigere kollektiv trafik Væk med farlig kemi i vores omgivelser Finansieringen Her er pengene Note: På side 7 har vi tilføjet prognosen for det antal job, som fremrykning af renoveringer af skoler kloaker, plejehjem og lign. vil medføre, da det fremstod uklart i den tidligere udgave

4 4

5 Ud af krisen Nye arbejdspladser og finansiel sikkerhed Verden og Danmark er ramt af en økonomisk krise, som vi endnu ikke kender omfanget og varigheden af. Den danske regering har svigtet. I stedet for at foretage fornuftige investeringer, der kunne skabe arbejdspladser og sætte gang i økonomien, har man soldet milliarder væk på skattelettelser og øget privatforbrug. Gevinsten for beskæftigelsen har i bedste fald været minimal. Enhedslisten vil derimod investere massivt i at skabe nye arbejdspladser. Samtidig vil vi sætte proppen i for udnyttelse af uorganiseret og underbetalt arbejdskraft fra udlandet. I Danmark skal arbejdet foregå med dansk løn og overenskomst. Men det er ikke nok at komme ud af den aktuelle krise. Vi skal også sikre Danmark mod nye kriser i fremtiden. Vi skal ikke fremover se banker og spekulanter sende tusinder af danskere ud i arbejdsløshed og fattigdom. Banker og finansielle institutioner skal tøjles. De skal være samfundets tjenere ikke dets herrer. 5

6 nye arbejdspladser i 2012 Hver eneste gang en arbejdsløs kommer i arbejde, får Danmark én mindre på overførselsindkomst og én mere, der betaler skat. Arbejdsløsheden er i de seneste år steget markant er registreret ledige på dagpenge og kontanthjælp. Det er altså mennesker, der umiddelbart står til rådighed for arbejdsmarkedet. Dertil kommer formentlig ledige, der ikke har været forsikrede, ikke er berettiget til dagpenge og ikke kan få kontanthjælp, f.eks. fordi de er gift eller har lidt friværdi i boligen. For at mindske denne arbejdsløshed er der brug for hurtige og målrettede investeringer. Det er afgørende, at staten bruger sit aktive engagement i jobskabelse til samtidig at fremme andre samfundsmæssige hensyn. Det gælder særligt ønsket om en bæredygtig omstilling og nedbringelse af CO2-udslippet. Et fokusområde for Enhedslisten er derfor at oprette grønne arbejdspladser. Derfor har vi fremlagt en grøn jobplan, der kan skabe nye grønne arbejdspladser allerede i Hvis den gennemføres, vil den på én gang sikre markant bedre økonomi og en omfattende omstilling af energiforbruget, så Danmarks udledning af CO2 reduceres. Grøn jobplan Klimarenovering At gøre danske bygninger mere energibesparende vil skabe mange arbejdspladser og gavne klimaet betydeligt, idet 40 pct. af CO2-udledningen i Danmark stammer fra opvarmning af bygninger. Denne udledning kan reduceres kraftigt ved bl.a. bedre isolering. Vi foreslår, at alt nybyggeri som minimum skal være lavenergiklasse 1 fra 2012, hvilket vil give en årlig beskæftigelseseffekt på personer. Desuden skal der sættes gang i energirenoveringen af den eksisterende private og offentlige boligmasse. Initiativerne over for private boligejere inkluderer rådgivning og differentieret ejendomsbeskatning til etablering af en energisparefond, hvor boligejere kan optage rentefri lån til energirenoveringer. Disse initiativer anslås at ville skabe varig beskæftigelse for personer. Energirenovering af offentlige bygninger over 10 år vil skabe yderligere arbejdspladser. Vedvarende energi Om 30 år skal al energiproduktion være baseret på vedvarende energi. Der skal bl.a. ske en årlig udbygning med vindmøller på 370 MW, hvilket vil skabe arbejdspladser. Desuden skal der installeres bygningsintegrerede solceller i alt offentligt nybyggeri, og der skal etableres støtteordninger til etablering af solceller på eksisterende offentligt byggeri og på private tage og facader. Installering af varmepum- 6

7 Ud af krisen Skærpelse af bygningsreglementet Energirenovering, boliger Energirenovering, offentlige bygninger Udbygning, vindenergi Udbygning, solceller Udbygning, varmepumper Etablering af geotermianlæg Omstilling til økologisk landbrug Lokal produktion mv Elektrificering af hovednettet Indførelse af letbaner Massiv udbygning af jernbanenettet Forbedrede vilkår for cyklister og busser Antal arbejdspladser i alt Tabel: Grønne arbejdspladser i Enhedslistens jobplan per på centrale kraftvarmeværker for at indpasse den stigende mængde vedvarende energi i energisystemet vil sammen med udskiftning af olie- og naturgasfyr i private boliger uden for fjernvarmeforsyningsområdet skabe mere end arbejdspladser. Økologisk landbrug og klimavenlig transport Landbrugets klimabelastning skal nedbringes. Det skal bl.a. ske ved omstilling til 100 pct. økologi. Beskæftigelsen i økologisk landbrug er højere end i konventionelt, og det vil i sig selv betyde, at en 20 pct. årlig omstilling til økologisk jordbrug vil give nye arbejdspladser om året. Disse initiativer skal suppleres med en række tiltag for at reducere privatbilismen og fremme kollektive transportløsninger og cykling. Samtidig skal transportsystemet omstilles fra at køre på fossile brændstoffer til at være baseret på el fra vedvarende energikilder. Denne omstilling vil skabe næsten arbejdspladser. Samlet set vil Enhedslistens grønne jobplan skabe arbejdspladser det første år. Dette vil stige til efter fem år. Dette er forsigtige skøn. Jobeffekten kan blive meget større. Vores plan for nye, grønne arbejdspladser indebærer udgifter for staten. De samlede, umiddelbare omkostninger er på 36,2 milliarder kr. om året. Udgifterne vil imidlertid allerede efter få år falde betydeligt på grund af sparede driftsudgifter til opvarmning, køb af fossile brændsler osv. Desuden skal modregnes de sparede udgifter til dagpenge på grund af den øgede beskæftigelse. Finansiering gennem en fremtidsfond Indtil investeringerne tjener sig selv ind, skal de finansieres af en nyoprettet fremtidsfond. Fonden skal finansieres gennem en fremrykning af en del af beskatningen på pensionsformuerne. I de næste fem år betales en forskudsskat på én pct. af pensionsformuerne, som så senere modregnes, når pensionerne udbetales. Sådan får den enkelte pensionist i sidste ende præcis samme pension udbetalt, som hun ellers ville have fået. Fremtidsfonden må kun bruges til projekter, der både er miljømæssigt bæredygtige og giver en positiv samfundsmæssig forrentning. Fremtidsfonden vil kunne bidrage med 130 milliarder over fem år. På den måde kan Danmark gennemføre de nødvendige investeringer uden at gældsætte sig velfærdsjob og fremrykning af investeringer Udover den grønne jobplan vil Enhedslisten også skabe nye arbejdspladser ved at øge kommunerns budget til borgernær velfærd med 15 milliarder - det vil skabe omkring arbejdspladser. Endelig vil vi i det kommende år fremrykke offentlige investeringer - investeringer som alligevel skulle have været gennemført over en længere årrække. Det vil skabe yderligere nye arbejdspladser. I alt vil Enhedslistens initiativer skabe op mod arbejdspladser - og når mange mennesker kommer i arbejde, vil det generere økonomisk aktivitet, der igen skaber nye arbejdspladser. 7

8 Nul misbrug af udenlandsk arbejdskraft Tusindvis af murere, tømrere og andre håndværkere er arbejdsløse, fordi en stadig større gruppe arbejdsgivere ser en fidus i at erstatte dem med underbetalt og uorganiseret arbejdskraft importeret fra udlandet. Det er både et problem for den enkelte håndværker, men også for samfundet, som mister store skatteindtægter på det snyderi, der ofte er forbundet med udnyttelsen af udenlandsk arbejdskraft. Enhedslisten byder udenlandsk arbejdskraft velkommen til Danmark. Men det er et ubetinget krav, at arbejdet udføres på overenskomstmæssige vilkår, og at lovgivning vedrørende arbejdsmiljø, skat og moms overholdes. For at stoppe misbruget af udenlandsk arbejdskraft vil Enhedslisten gennemføre en række initiativer, der kan sætte en prop i dette nye hul i den danske arbejdsmarkedsmodel. Et ordentligt arbejdsmarked Lov om bestilleransvar Der skal indføres bestilleransvar, så bestilleren eller ordregiveren hæfter for, at entreprenører og underentreprenører betaler den aftalte løn til deres ansatte samt betaler skat og moms til staten. Fagforeninger sikres adgang til arbejdspladsen Fagforeningerne skal efter norsk model have adgang til alle byggepladser og andre arbejdspladser og have mulighed for at tjekke om løn og arbejdsvilkår er i tråd med overenskomsten. Effektiv kontrolmyndighed En fælles kontrolmyndighed er nødvendig for at koordinere arbejdstilsynets, Skats, politiets samt Erhverv- og Selskabsstyrelsens indsatser på området. Denne nye myndighed skal forhåndsgodkende udstationerede virksomheder, inden en opgave påbegyndes. Den skal bl.a. sikre, at firmaerne er korrekt oprettet og registreret i hjemlandet. En social protokol i EU En række domme fra EU-domstolen har undermineret fagbevægelsens muligheder for at forsvare lønmodtagernes interesser. Danmark skal under sit EU-formandskab i 2012 arbejde for at få indført en social protokol i EU, der sikrer fagbevægelsens konfliktret. 8

9 Ud af krisen Stop for samfundsskadelig spekulation Den krise, der ruller hen over verden med drastiske sociale følger for den almindelige befolkning, er resultatet af 20 års fejlslagen økonomisk politik. Spekulanterne har fået frit løb, fordi tidligere tiders reguleringer af kapitalbevægelser og spekulation er blevet fjernet. Sideløbende er den finansielle sektor blevet stadig mere privatiseret og ukontrolleret. For at sikre økonomisk stabilitet fremover foreslår Enhedslisten en række tiltag, der skal dæmme op for den samfundsskadelige spekulation. Almennyttige banker Styr på bankerne For at sikre almindelige bankkunder og mindre virksomheder en billig og stabil bankforbindelse skal der oprettes en offentligt ejet almennyttig bank. Mange mindre virksomheder og virksomheder i udkantsområderne har i dag svært ved at optage lån, og lønmodtagere bør tilbydes et alternativ til private banker, der risikerer at krakke. Med de sunde dele af de banker, som staten overtager, er der et fundament for en sådan bank. Den kan samtidig overtage kunderne i resterne af Roskilde Bank og Fjordbank Mors samt kunder i andre krakkede banker, der i dag har meget urimelige vilkår i statens afviklingsbank, Finansiel Stabilitet. Opdeling af de finansielle koncerner I dag er mange banker blevet til finansielle supermarkeder, der sælger alt fra pension til bolighandel. I stedet for blot at drive bank er kerneforretningen blevet finansielle spekulationer. Det forøger risikoen for bankkrak markant, fordi bankrådgiveren har for mange kasketter på. Enhedslisten vil derfor opdele de finansielle koncerner, så bankerne tvinges til at udskille spekulation, ejendomsmægling, pension, forsikring og realkredit til selvstændige selskaber. Samtidig foreslår vi i lighed med Socialdemokraterne, at alle udenlandske aktiviteter skal placeres i datterselskaber, så danske skatteydere ikke risikerer at skulle dække danske bankers tab i udlandet. Større statslige indtægter fra bankerne Gennem bankpakkerne har de finansielle virksomheder fået mulighed for at låne enorme summer på det internationale marked til en rente, de ellers aldrig kunne have fået. Det har de kunnet, fordi staten garanterer for lånet. Disse statslån og garantier har gjort det muligt for bankerne at tjene store profitter. Bankaktionærerne, der ellers stod til enorme tab, har scoret store kursgevinster. Staten står derimod til et milliardtab på grund af garantierne til de krakkede banker. Derfor foreslår Enhedslisten en ny skat på finansielle virksomheder i form af en afgift på deres balance, dvs. på bankens samlede ind- og udlån. En sådan afgift vil sikre staten en indtægt, der vokser med pengeinstituttets størrelse. Dette vil samtidig modvirke de meget risikable udlån, der bærer en del af skylden for den finansielle krise. Loft over bonus og aktieudbytter Det var aldrig intentionen, at pengene fra bankpakkerne skulle være statsstøtte til aktionærer og direktører. De danske banker, som har fået lån eller garantier via bankpakkerne, skal derfor pålægges en grænse for udbetaling af aktieudbytter, et forbud mod bonusløn og lønforhøjelser til bankdirektørerne. Restriktionerne skal vare lige så længe, som pengeinstituttet modtager lån eller garantier fra staten. 9

10 10

11 Solidarisk omfordeling Mindre til de rige mere til lavindkomstgrupperne I det sidste tiår er uligheden vokset markant. Skattestoppet og gentagne skattelettelser til de mest velhavende har øget den økonomiske kløft mellem danskerne. Den økonomiske krise har forværret situationen, fordi den borgerlige regering har sendt regningen til lavindkomstgrupperne. Enhedslisten vil sænke uligheden mellem danskerne og sikre, at de rigeste borgere og virksomheder også betaler deres del af regningen for krisen. En ambitiøs skattereform skal give nye indtægter, der blandt andet skal løfte de grupper, som er sakket økonomisk agterud i det borgerlige tiår: arbejdsløse, sygedagpengemodtagere, revalidender, førtidspensionister og folkepensionister. Danmark er på trods af krisen et rigt land. Hvis vi deler rigdommen lidt mere retfærdigt, så er der både råd til velfærd og efterløn. 11

12 Omfordeling fra de rigeste Med vores skattereform vil Enhedslisten sikre nye indtægter og besparelser, der kan lukke hullet i statskassen, og samtidig sikre, at der bliver råderum til bedre velfærd, aktiv jobskabelse og forbedringer af de økonomiske vilkår for lavindkomstgrupperne. Det er afgørende, at en skattereform bidrager til at øge den økonomiske lighed i Danmark. Vores skattereform har derfor to grundprincipper: Almindelige lønmodtagere skal ikke betale mere i skat Planen skal samlet set reducere uligheden ved at sende regningen til dem, der fik mest under opsvinget Hovedelementer i skattereformen Tilbagerulning af skattelettelser til de rigeste: 7,3 milliarder kr. Forårspakke 2.0 gav massive skattelettelser til de rigeste i samfundet. De 10 pct. rigeste i samfundet, der tjener omkring en halv million eller mere om året, fik en lettelse på 7,3 milliarder kr. Direktøren for Danmarks største bank fik f.eks. en skattelettelse på en halv million kr. Vi vil annullere forårspakkens skattelettelser til disse danskere, så de kommer til at betale det samme i skat fremover som de gjorde i Mere skat fra de multinationale selskaber: 5 milliarder kr. Som Enhedslistens undersøgelser har påvist, er der fortsat multinationale selskaber, der ikke betaler skat i Danmark. Vismændene peger på, at samfundet mister skatteindtægter på mellem 7 og 14 milliarder kr. om året på denne konto. Enhedslisten mener, at det på kort sigt er muligt med bedre skattekontrol og skrappere lovgivning på området at hente fem milliarder kr. årligt. Større andel af indtægterne fra Nordsøen: 3,7 milliarder kr. Den nuværende aftale om Nordsøolien blev lavet ud fra et skøn over olieprisen på godt 22 $ per tønde. Nu er prisen nærmere det firedobbelte, og der er formentlig dobbelt så meget olie som forventet i På den baggrund er der 3,7 milliarder kroner mere at hente om året frem til 2020, hvis olieaftalen genforhandles, så vi beskatter på samme niveau som f.eks. Norge. Omsætningsafgift på aktier: 7,6 milliarder kr. Omsætningsafgiften på aktier genindføres med 0,5 pct. af værdien af de handlede papirer. Denne skatteændring vil også modvirke kortsigtet spekulation. Kapitalindkomst beskattes som arbejdsindkomst: 5 milliarder kr. Skatten på aktieindkomst og anden kapitalindkomst er sænket under denne regering. Enhedslisten mener, at arbejdsfri indtægter fra værdipapirer skal beskattes lige så højt som indtægter, man har arbejdet for at få. Ekstra skat på 10 pct. på indkomster over en million kr.: 1,7 milliarder kr. En sådan skat vil øge progressionen i det danske skattesystem. Ikke mindst i en periode, hvor staten mangler penge, og der skæres i velfærden, bør dem med meget store indkomster bidrage mere. Genindførsel af formueskatten: 1 milliard kr. Store formuer skal ligesom tidligere beskattes. Enhedslisten vil indføre en skat på en pct. på formuer på over 2,2 millioner kr. for enlige og 4,2 millioner kr. for ægtepar. Drop skattestoppet på ejendomsskatten Enhedslisten ønsker det nominelle skattestop på boligskatterne ophævet. Skattestoppet betyder, at boligejerne får en lille skattelettelse hvert eneste år og det er hverken rimeligt eller fornuftigt. Skatten skal reguleres med løn- og prisudviklingen. Desuden foreslår Enhedslisten, at værdistigningen i ejendomme beskattes, når ejendommen sælges. 12

13 Solidarisk omfordeling Ordentlige vilkår for arbejdsløse Lige nu står danskere uden arbejde ifølge Danmark statistik. Men tallet er reelt langt højere. For mange mennesker er røget helt ud af statistikken, fordi de ikke modtager understøttelse. Enhedslisten ser det som en hovedopgave at nedbringe arbejdsløsheden. Men vi må samtidig erkende, at mange danskere risikerer at stå uden job længe som følge af krisen. Derfor er det helt afgørende, at de arbejdsløse får ordentlige vilkår. Både når det gælder deres økonomiske forhold, men i lige så høj grad i form af støtte til at komme ud på arbejdsmarkedet igen. Det er hjerteblod for Enhedslisten. Mød arbejdsløse med respekt Dagpengeperioden skal forlænges Regeringen halverede sidste år dagpengeperioden, så den nu er to år. Det betyder, at tusinder risikerer at falde ud af dagpengesystemet næste sommer. Nogle vil modtage den langt lavere kontanthjælp, men en stor gruppe vil stå helt uden indkomst, fordi de f.eks. bor i en ejerbolig, har en bil eller en ægtefælle i arbejde. Vi risikerer, at tusindvis af familier vil blive tvunget ud af deres bolig. Det er fuldstændig urimeligt, at mennesker, som for manges vedkommende har arbejdet hele deres liv, nu bliver svigtet af det samfund, som de har betalt skat til i årevis. Enhedslisten vil som minimum have dagpengeperioden tilbage på fire år. Men vores endelige mål er et dagpengesystem, hvor ingen kan falde ud, så længe de står aktivt til rådighed for arbejde eller uddannelse. I en periode med lavkonjunktur og høj arbejdsløshed er der ingen rimelighed i, at mennesker, der uforskyldt står uden arbejde, kan risikere også at stå uden indkomst. Højere dagpengedækning Dagpengene er i de seneste årtier blevet udhulet markant ift. lønindkomsterne. På grund af den lave dagpengesats vil de mennesker, der rammes af arbejdsløshed, opleve markante indkomsttab. En gennemsnitlig privatansat lønmodtager oplever en månedlig indkomstnedgang på mere end kroner. Kun indtægter under kr. om måneden opnår den dækningsgrad på 90 procent, som lovgivningen beskriver. Enhedslisten vil have sat dagpengene op, så indkomsttabet bliver langt mindre, når man mister sit arbejde. I første omgang ved at sikre, at dagpengene løbende reguleres med prisog lønudviklingen. På længere sigt ved at komme op på lovgivningens krav om en dækning på 90 pct., dog med et dagpengemaksimum på kr. Adgangen til dagpengeret og genoptjening skal lettes På grund af de høje krav for optjening af dagpengeret er mange lønmodtagere og arbejdsløse under den igangværende krise havnet helt uden for dagpengesystemet. Ved arbejdsløshed betyder det, at de er henvist til kontanthjælp. Enhedslisten foreslår, at den gamle optjeningsperiode på et halvt år genindføres. Ydmygelserne skal væk Alt for mange arbejdsløse oplever at blive mødt med mistillid og overdreven kontrol. Reglerne om aktivering skal ændres markant. Aktiveringskurser, hvor arbejdsløse skal finde ud af, hvilket dyr de minder om eller demonstrere, at de kan stå op om morgenen, skal afskaffes. Arbejdsløse skal heller ikke tvinges til at udføre f.eks. pakkearbejde, der ellers udføres til overenskomstmæssig løn. Det kan i nogle tilfælde være godt for en arbejdsløs at komme i virksomhedspraktik eller i et offentligt løntilskudsjob. Men kun hvis det er en del af en reel plan, så det fører til et job. Og det skal være med overenskomstmæssig løn og optjening af dagpengeret, så de ledige ikke bliver brugt som løntrykkere. De meningsløse klik, som arbejdsløse er pålagt at udføre på Jobnet, skal afskaffes. Jobcentrene skal have frihed til at koncentrere sig om at hjælpe folk i arbejde i stedet for konstant at kontrollere og indberette. Uddannelse med dagpenge Arbejdsløses ret til uddannelse er i dag alt for begrænset. Det er ikke blot uhensigtsmæssigt. Det er simpelthen dumt. For i en periode med lavkonjunktur er der en klar samfundsinteresse i at opkvalificere arbejdsstyrken. Derfor skal der skabes øgede muligheder for uddannelse og efteruddannelse på dagpenge. Samtidig skal man igen have ret til at tage selvvalgt uddannelse, og loftet over kurserne skal fjernes, så man f.eks. kan tage et truckkursus og blive kvalificeret til et af de job, der jævnligt bliver ledigt. 13

14 Væk med fattigdomsydelserne Alle de såkaldte fattigdomsydelser, som regeringen har indført, skal afskaffes straks efter en ny regering er trådt til. De lave ydelser har øget fattigdommen i Danmark i en grad, så børn anslås at lide under den. Det er helt utilstedeligt, at dette kan ske i et land som Danmark. Regeringens påstand om, at de lave ydelser skulle presse mennesker ud på arbejdsmarkedet, holder ikke vand, og i en tid med høj arbejdsløshed er det helt urimeligt at lægge ansvaret for arbejdsløsheden på de arbejdsløse. Enhedslisten vil umiddelbart efter et valg stille krav til en ny regering om at alle fattidomsydelserne afskaffes. Det gælder kontanthjælpsloftet, starthjælp/introduktionsydelse og 450 timers reglen. Unge skal ikke diskrimineres Ydelser man kan leve af Enhedslisten vil også fokusere på de særligt lave ydelser for unge på kontanthjælp eller dagpenge Unge under 25 år modtager kun halv dagpengesats. Der er ingen rimelig grund til, at unge arbejdsløse skal stilles ringere økonomisk end andre aldersgrupper. Husleje og dagligvarer er jo ikke billigere, fordi man er ung under 25 år. Enhedslisten vil derfor kræve, at en ny regering også afskaffer denne diskriminerende og oversete fattigdomsydelse, der også er blevet kritiseret skarpt af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og 3F.. Overførselsindkomster skal følge med lønudviklingen Overførselsindkomsterne stiger hvert år mindre end de almindelige lønninger på grund af fradrag til den såkaldte satspulje. De økonomisk dårligst stillede danskere kontanthjælpsmodtagere, pensionister og ledige finansierer på den måde sociale indsatser, som alle i fællesskab burde betale over skatten. I alt betyder satspuljetyveriet, at danskere på overførselsindkomster årligt snydes for cirka 11 milliarder kr. Enhedslisten vil have, at overførselsindkomsternes fuldt ud følger den almindelige lønudvikling, og at satspuljeudhulingen afvikles. Det sociale arbejde, der i dag finansieres med satspuljen, skal fremover på finansloven. 14

15 Solidarisk omfordeling 15

16 16

17 Genopretning af velfærden Fællesskab giver tryghed Et stærkt og solidarisk velfærdssamfund skaber ikke alene tryghed for den enkelte, men også de bedste rammer for en stærk økonomi. Enhedslisten vil genskabe og videreudvikle den solidariske og universelle velfærd, hvor vi alle bidrager efter indkomst og har lige adgang til velfærdsydelser og service, når vi har brug for dem. Fraa 2012 vil Enhedslisten øge kommunernes budget til velfærd med 15 milliarder kroner. Pengene skal gå direkte til velfærd i bl.a. ældreplejen og folkeskolen. Et trygt velfærdssamfund kræver også, at vi har adgang til skadestuer og sygehuse, selvom vi bor uden for de store byer. Enhedslisten vil stoppe lukningen af lokale akutfunktioner og sygehuse. Samtidig vil vi lukke de offentlige kasser for de private sygehuse. 17

18 Flere voksne i børnehaverne Daginstitutionerne er et af de områder, som kalder på en øjeblikkelig indsats for at genoprette kvalitet i velfærden. Vores børn skal ikke bare opbevares, mens forældrene er på arbejde. De skal have et godt børneliv med plads til leg, oplevelser og udvikling. Et godt børneliv i daginstitutionerne kræver, at der er tilstrækkeligt personale. Antallet af børn per voksen i børnehaver og vuggestuer er desværre vokset drastisk gennem de seneste årtier. Når der bliver færre pædagoger, så går det ud over børnenes trivsel og udvikling. Det betyder også, at der bliver sværere at opdage og gribe tidligt ind med hjælp til familier med sociale problemer. Et godt børneliv Minimumsnormering i daginstitutioner Enhedslisten vil vende den negative udvikling ved at vedtage en lov om minimumsnormering i alle daginstitutioner. Loven vil pålægge alle kommuner at sikre et fast antal pædagoger og medhjælpere i daginstitutionerne og dermed stoppe de konstante sparerunder som daginstitutionerne har oplevet i de seneste årtier. ** Der skal højst være tre vuggestuebørn pr. pædagogisk medarbejder. ** Der skal højst være seks børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. ** Der skal højst være ti fritidshjem-/sfo-børn pr. pædagogisk medarbejder. ** Der skal højst være tre faste børn pr. dagplejemedarbejder med plads til et barn i gæstedagpleje. ** Der skal være mindst en dagplejepædagog for hver tolv dagplejere. 18

19 Genopretning af velfærden Lige adgang til sundhed i hele Danmark En hjørnesten i et velfærdssamfund er fri og lige adgang til sundhedssystemet. Alle uanset indkomst skal have ret til behandling af samme kvalitet og med samme ventetid. Desværre har vi under den borgerlige regering oplevet en opblomstring af en privat sundhedssektor, hvor dem med den tykkeste tegnebog kan springe køen over. Privathospitalerne er blevet forgyldt på bekostning af vores fælles sundhedsvæsen. Samtidig er vi nu vidner til en historisk centralisering af sundhedsvæsnet med regeringens beslutning om at lukke en række små og velfungerende sygehuse, akutfunktioner og fødegange. Særligt det såkaldte udkantsdanmark er hårdt ramt. Enhedslisten vil vende den negative udvikling, så vi igen kan få en sundhedssektor med lige adgang for høj som lav og københavner som nordjyde. En sund sygehussektor Fingrene væk fra de lokale sygehuse og akutfunktioner Enhedslisten vil modsætte sig lukninger af lokale akutfunktioner og sygehuse, som vi ser det i f.eks. Holstebro, Næstved, Svendborg. Det er afgørende for borgernes tryghed, at de kan få akut behandling i deres nærområde. Det kan være fornuftigt at samle avancerede behandlinger på de store sygehuse. Men når det kommer til akutfunktioner, fødsler og anden almindelig behandling, så er der ingen gode argumenter for centralisering. Tværtimod viser erfaringer, at patienttilfredsheden ofte falder, og udgifterne vokser. Derfor vil Enhedslisten ved de førstkommende finanslovsforhandlinger genrejse kravet om at bevare en række lokale sygehuse og akutfunktioner. Løft af psykiatrien Der er behov for et massivt løft inden for psykiatrien. Flere sengepladser, mere opsøgende arbejde og forebyggelse kan forbedre mange tusind menneskers livskvalitet og give staten store besparelser på længere sigt. Enhedslisten vil tilføre psykiatrien en milliard kroner i Luk kassen for privathospitalerne Investeringerne i sundhed og psykiatri skal blandt andet finansieres ved at lukke de offentlige kasser for privathospitalerne. Virksomhedernes skattefradrag for private sundhedsforsikringer skal afskaffes. Vi vil også ændre behandlingsgarantien, som i dag tilgodeser den private sygehussektor. Endelig skal der gribes ind overfor offentligt ansatte lægers bijobberi på de private sygehuse, og det skal forhindres, at læger i det offentlige kan henvise til deres egne private klinikker. 19

20 Færre elever i klasserne I Enhedslisten vil vi give alle elever de bedst mulige forudsætninger med på vejen. Ikke kun for elevernes skyld, men også fordi det fremtidssikrer vores samfund. Hvad enten det er i folkeskolen eller på en ungdomsuddannelse, skal eleverne opleve en nærværende og kvalitetsfyldt undervisning med fysisk plads til alle og tid til den enkelte elev. Underviseren skal have gode betingelser for at differentiere undervisningen og mulighed for at bruge sine faglige, pædagogiske og didaktiske kompetencer til at udføre undervisningsforløb for den enkelte klasse, der gavner alle klassens elever. Plads på uddannelserne En forudsætning for at skabe den gode undervisning for netop alle klassens elever er, at der er tid til den enkelte elev. De sidste mange år har der siddet alt for mange elever i de enkelte klasselokaler. Et eksempel på de hastigt stigende klassekvotienter er på gymnasieområdet, hvor af årets nye elever nu starter i en klasse med 32 elever eller flere. Det giver ikke tid til den enkelte elev, det forringer undervisningen og øger frafaldet. International forskning viser, at der er en direkte sammenhæng mellem klassestørrelser og elevernes faglige udbytte af undervisningen. De høje klassekvotienter påvirker især de frafaldstruede elevers udbytte af undervisningen. Hertil kommer, at forældrenes uddannelsesniveau og arbejde stadig betyder meget for elevernes faglige udbytte af undervisningen. Danmark har tusindvis af dygtige og engagerede lærere og undervisere, der kan sikre en folkeskole og ungdomsuddannelser i verdensklasse. Men vi sætter lærerne på en umulig opgave, når vi stiller dem overfor folkeskoleklasser på 28 børn eller gymnasieklasser med over 32 unge. Derfor forslår Enhedslisten, at loftet over klassekvotienten i folkeskolen sænkes til 22 elever og på ungdomsuddannelserne til gennemsnitligt 26 i klasserne. 20

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Enhedslistens sociale genopretningsplan

Enhedslistens sociale genopretningsplan Enhedslistens sociale genopretningsplan I valgkampen har økonomi indtil videre været et varmt emne. Og økonomisk genopretning er vigtig! Men Danmark har i lige så høj grad brug for social genopretning.

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages... det er tid til forandring Foto: Niels Stoktoft Overgaard Chr. Juhl

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Val(g)by for fællesskab

Val(g)by for fællesskab Val(g)by for fællesskab Hvad skal styre samfundsudviklingen? Borgerlige ideer om brugerbetaling, individuel bjergsomhed og blinde markedsmekanismer? Eller fornuftige, kollektive, demokratiske beslutninger

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen 1 Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen En af de danskere, der voksede op her på Bornholm, er arbejderforfatteren Martin Andersen Nexø. Og øen danner også rammen om første del

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Ti udfordringer for vækst:

Ti udfordringer for vækst: Ti udfordringer for vækst: Produktiviteten står i stampe Konkurrenceevnen er under pres Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande Demografisk modvind Samlet arbejdsudbud kun gennemsnitligt i OECD

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Ret til tryghed Ret til arbejde

Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Enhedslistens sommergruppemøde 2012 Fire års økonomisk krise og et årti med liberalistisk politik og højreorienterede økonomiske reformer

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 4 Forskellen på rig og fattig er stigende Siden 1985 er der sket en forskydning mellem klasserne. I 1985 tjente en person fra overklassen i gennemsnit 1,66 gange

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Krisepolitik for folket. Banker og Finans

Krisepolitik for folket. Banker og Finans Krisepolitik for folket Kapitalismens seneste krise har kostet samfundet og det store flertal af befolkningen dyrt. Den neoliberale politik som EU, regeringen og dens støttepartier fører, forstærker befolkningens

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere