Forretningsansvar og etik i PFA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsansvar og etik i PFA"

Transkript

1 CSR-RAPPORT 2011 Forretningsansvar og etik i PFA PFA APRIL 2012

2 Vi skaber værdi for kunderne med ansvar for det samfund, som pfa er en væsentlig del af. for pfa er ansvarlighed en værdi ikke en omkostning PFA CSR-rapport 2011

3 INDHOLD Forord 4 Fokusområder og resultater 5 Om rapporten 6 Ny CSR-politik Forretningsansvar og etik i PFA 8 Ansvarlig forretningspraksis Integritet 10 Ansvarlig virksomhedskultur Engagerede medarbejdere skaber værdi 12 Ansvarlig værdiskabelse Pension og forsikring er ansvarlighed 14 Det er kundernes penge 15 Tilbage til arbejde 16 Ansvarlige investeringer 17 Ansvarlige investeringer nye initiativer 18 Bedre klima grønnere drift 19 Relationer og dialog Dialog fremmer forståelsen af pension 21 PFA veksler viden til værdi 22 Klager er en vej til læring 23 Samfundsengagement 24 Støtte til foreninger og frivilligt arbejde 25 PFA Brug Livet Fonden 26 Bilag CSR-ledelse og -struktur i PFA 28 Aktivt ejerskab 29 Medarbejderrapportering 30 Miljørapportering 31 PFA CSR-rapport

4 FORORD ansvar er en del af fundamentet PFA blev etableret for snart 100 år siden, fordi arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer tog ansvar. Ansvar for lønmodtagernes økonomiske velfærd. Det var både en opgave over for den enkelte lønmodtager og en samfundsopgave. entydigt er at skabe de bedst mulige pensionsordninger og forsikringer for vores kunder. Vi skal også stå til ansvar over for samfundet, fordi både vores kunder og vi er en væsentlig del af samfundet og har betydning herfor. Ansvar over for kunderne og over for samfundet har lige siden været en væsentlig del af det fundament, PFA bygger på. Det er det fortsat. PFA er Danmarks største og førende pensionsselskab. Vi har ansvaret for kunders pensions ordninger og for en halv million danske res livs- og sundhedsforsikringer. De handlinger, vi foretager os, har afgørende indflydelse på hundrede tusindevis af danskeres pensionstilværelse og på deres tryghed i forbindelse med sygdom eller tab af erhvervsevne. Vi har betydning for danskerne og dermed også for det danske samfund. Når man har betydning, følger der et ansvar med. Vi har derfor en leveregel i PFA, som vi helt konkret indarbejder i vores dagligdag. En leveregel om ordentlighed. Det lyder simpelt, men det er komplekst, når vi stræber efter at udleve det i alle handlinger. Ordentligheden gælder både over for kunder, over for samfundet og over for hinanden og er således en integreret del af vores forretnings strategi. CSR, samfundsansvar, forretningsansvar og etik skal derfor hænge sammen med vores forretning i PFA. Kun sådan kan vi udleve vores strategi og nå vores forretningsmæssige mål. Og kun sådan kan vi stå fast på det fundament, PFA bygger på, nemlig ansvaret over for kunderne og over for det samfund, som PFA er en del af. Det ansvar vedkender vi os og er os bevidst både i den måde vi driver en ansvarlig forretning på og i den etik, vi som medarbejdere i PFA arbejder efter i hverdagen. Med venlig hilsen Vi skal stå til ansvar over for kunderne. Det gælder i særlig grad for PFA, da vi samtidig er en kundeejet virksomhed. Det betyder, at vores opgave helt Henrik Heideby Koncernchef og CEO PFA CSR-rapport

5 fokusområder og resultater I denne rapport beskrives PFA s arbejde med ansvarlighed, vedtagelse af ny CSR-politik og de resultater, der er opnået i PFA baserer arbejdet med ansvarlighed på UN Global Compact s 10 principper og arbejder med at forankre værdier og målsætninger fra principperne i PFA s forretning og hverdag. PFA sætter fokus på de områder, der har størst betydning for sel skabets forretningsområder og for de forventninger, som omverdenen stiller til PFA. I 2011 har PFA haft fokus på yderligere inte gration mellem CSR og PFA s forretningsstrategi. Det er sket sideløbende med fastholdelse af arbejdet med de identificerede fokusområder for CSR. PFA s fokusområder for arbejdet med ansvarlighed i 2011 er ansvarlige investeringer, bæredygtig drift, pension og velfærd samt dialog. Inden for de områder er der arbejdet med at forbedre processer, opbygge viden og kompetencer og realisere de opsatte mål. Derudover har PFA arbejdet strategisk med at skabe klar sammenhæng mellem CSR-politikken og forretningsstrategien. I maj 2011 lancerede PFA en ny forretningsstrategi og markedsposition, der med vision, mission og værdier også satte fokus på medarbejderadfærd og arbejdskultur. PFA har ordentlighed som en leveregel og skal møde kunderne velforberedte. Som et led i arbejdet med den nye strategi udarbejdede PFA i sidste halvår af 2011 en ny politik for forretningsansvar og etik. Politikken er et overordnet værdikompas, der lægger rammen for, hvordan PFA driver virksomhed baseret på værdier som ordentlighed, integritet og engagement. Det har fx helt konkret ført til etablering af en whistleblowerordning i PFA. Ledelsen i alle dele af PFA har været involveret og bidraget til indholdet i politikken, inden den blev vedtaget af bestyrelsen i december Politikken danner den indholdsmæssige ramme og struktur for CSR-rapporten. PFA CSR-Rapport CSR-rapport 2011 april

6 OM DENNE RAPPORT Dette er PFA s tredje CSR-rapport. Rapporten har sammen med den aktuelle årsrapport for PFA Holding til hensigt at opfylde årsregnskabslovens krav om rapportering af virksomheders samfundsansvar. Den er tillige PFA s rapport til FN om arbejdet med at implementere UN Global Compacts 10 principper. Herudover rapporterer PFA selvstændigt om implementeringen af de FN støttede principper for ansvarlige investeringer til PRI. Rapporten gælder for perioden 1. januar 31. december 2011 og omhandler PFA-koncernen FunktionærPension og to associerede selskaber undtaget. CSR-rapporten offentliggøres på PFA Holdings generalforsamling den 25. april. Sideløbende med udviklingen og driften af CSRarbejdet arbejder PFA med at opbygge og systematisere omfanget af data således, at det bliver mere solidt og giver mulighed for at rapportere i flere detaljer i de kommende år. Hensigten med denne rapport er at levere en samlet beskrivelse af PFA s indsatsområder, resultater, fremtidige udfordringer og mål på CSR-området. Kontaktperson vedrørende CSR-rapport: CSR manager Mette Vadstrup PFA anvender fortsat indikatorer fra GRI G3 Sustainability Guidelines og Finansiel Service Sector Supplement (FSSS), der dækker de relevante områder i FN Global Compacts 10 principper. På baggrund af rapporten og GRI indikatorskemaet vurderer PFA, at rapporten er på niveau C i henhold til GRI G3 s vurderingsskema. PFA CSR-rapport

7 NY CSR-POLITIK

8 Ny CSR-politik Forretningsansvar og etik i PFA PFA har i 2011 vedtaget en ny politik for Forretningsansvar og etik i PFA-koncernen. Formålet er at sikre sammenhæng mellem PFA s forretningsstrategi og værdier og PFA s arbejde med ansvarlighed. er grundelementer i PFA s forretningsførelse. Det stiller krav til PFA s forretningsintegritet. PFA skal være en samarbejdspartner, man kan have tillid til. Tillid og integritet hviler hovedsagelig på personlig adfærd hos alle i PFA. PFA s handlinger bidrager til at give leveregler, budskaber og værdier substans. I praksis betyder ordentlighed, at PFA driver sin forretning på fair og Principper PFA s politik for forretningsansvar og etik følger fire grundlæggende principper: 1 God og ansvarlig forretningspraksis PFA s værdiskabelse til kunderne skal opnås ved langsigtet, ansvarlig økonomisk vækst og er baseret på en fair og ordentlig forretningspraksis, som afspejler sig i alle PFA s forretningsforhold. PFA giver sine kunder en 4 Relationer og dialog PFA har åben dialog med kunder og andre interessenter og bidrager gennem udvikling af markedsundersøgelser, analyser og offentlig debat til at belyse forhold inden for selskabets forretningsområde. Målsætningen med PFA s interessentdialog er langsigtede og gensidige gavnlige partnerskaber baseret på tillid, åbenhed og transparens. ansvarlige vilkår over for ansatte, kunder og kvalificeret anbefaling, der tager udgangs- Ny politik forbinder strategi og ansvar PFA varetager som kundeejet pensionsselskab omverden. PFA følger lovgivning og branchestandarder, men også principper for samfunds- punkt i kundens behov og vilkår, som fastsættes rimeligt, fair og gennemsigtigt. PFA Ansvarlighedsmodel en særlig betroet opgave med at forvalte danskernes pensionsmidler. Derfor bygger PFA sin forretning på kundernes, medarbejdernes og samfundets tillid, og virksomhedens integritet er et kerneelement i forretningsrelationen. ansvar og bæredygtighed, PFA selv har valgt at arbejde indenfor. PFA tager ansvar for de sociale og miljømæssige konsekvenser af sin forretning og søger aktivt at bidrage til skabelsen af et mere bæredygtigt samfund. 2 Ansvarlig virksomhedskultur PFA udvikler en virksomhedskultur baseret på integritet og respekt. Målet er en kultur, der er inkluderende og rummer lige muligheder for alle medarbejdere, fremmer Rådgivning Ansvarlige investeringer Aktiv skadebehandling Ansvarlig værdiskabelse Kundeejerskab Samfundsengagement PFA s medarbejdere, ledere og bestyrelse skaber i fællesskab værdi for kunder, samarbejds partnere, samfund og for PFA selv. I PFA s politik for forretningsansvar og etik er baseret på et sæt internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, trivsel og sundhed på arbejdspladsen og opfordrer til læring og kompetenceudvikling. PFA ønsker en handlekraftig virksomheds- Kunder i fokus Ansvarlig forretningspraksis Forretningsansvar og etik Relationer og dialog Brug Livet Fonden værdiskabelsen indgår en konkurrencedygtig forretningsmodel og indsatser, der sikrer både økonomisk værdi, rådgivningsværdi og serviceværdi. PFA stræber efter at være bedst til at bringe faglighed og viden i spil. arbejdstager rettigheder, miljø og antikorruption, som er formuleret i UN Global Compact. PFA tilsluttede sig UN Global Compact og et tilsvarende principsæt for ansvarlige investeringer PRI i kultur, hvor udfordringer imødegås effektivt. 3 Ansvarlig værdiskabelse PFA kombinerer den langsigtede økonomiske værdiskabelse i investeringerne med en ansvarlig tilgang til selskabsledelse, miljø- og Integritet Klima og miljø Ansvarlig virksomhedskultur Medarbejdere Kundetilfredshed Dialog om pension Ordentlighed er en grundlæggende leveregel i klimahensyn og social ansvarlighed i de sel- PFA, og ønsket om at give kunderne en kvalifi- skaber, PFA investerer i. PFA fremmer desuden ceret anbefaling og drive en ordentlig forretning en bæredygtig udvikling igennem egen drift. PFA CSR-rapport

9 ansvarlig FORRETNINGSPRAKSIS

10 ansvarlig forretningspraksis Integritet PFA bygger sin forretning på kundernes, medarbejdernes og samfundets tillid, og PFA s integritet er et kerneelement i forretningsrelationen. PFA tager sin betroede opgave alvorligt og tilstræber at skabe rammer og politikker, der sikrer, at medarbejderne handler ordentligt og styrker PFA s integritet. Handlinger er baseret på et fundament af politikker, der igen er baseret på virksomhedens håndtering af risici. Politikker og retningslinjer vedtages af bestyrelsen, og alle i PFA har en forpligtelse til at kende og forstå politikker, retningslinjer og leveregler. Som en del af den finansielle sektor er PFA omfattet af en række lovkrav og kontroller, som skal mindske risikoen for besvigelser. Dette gælder bl.a. finansiel rapportering og risikoanalyse, retningslinjer for spekulationsforbud, en formuleret IT-sikkerhedspolitik og skriftlige forretningsgange på alle væsentlige forretningsområder, der blandt andet sikrer funktionsadskillelse og interne kontroller. PFA har ud over de lovbestemte procedurer taget en række andre initiativer, som skal bidrage til at mindske risikoen for besvigelser yderligere samt forebygge uregelmæssigheder. Det gælder initiativer som etablering af en compliance funktion, der forankrer virksomhedens forretningsgange, samt en ny ordning for whistleblowere. Ny whistleblowerordning Som led i den nye politik for forretningsansvar og etik har PFA i 2011 vedtaget at indføre en whistleblowerordning. Formålet med ordningen er at skabe åbenhed og afdække uetiske, ulovlige eller uforsvarlige forhold, der strider mod PFA s politikker og værdisæt. Hensigten med ordningen er at skabe et alternativ til ledelsessystemet, hvor medarbejdere anonymt kan indberette kritisable forhold, som kan have en negativ effekt på PFA og risikere at sætte anmelderen i en ubekvem situation. Whistleblowerordningen lanceres i løbet af 2012, hvor medarbejdere og ledelse vil blive informeret om ordningens formål, indhold og muligheder. Perspektiver PFA vil fortsat have fokus på udvikling af rammer og politikker, som sikrer at med arbejderne handler ordentligt og ansvarligt. I forbindelse med at politikken for forretningsansvar og etik implementeres, bliver forretningspolitikkerne gennemgået for at vurdere, om der med udgangspunkt i den nye politik er behov for ændringer i eksisterende politikker eller praksis. PFA CSR-rapport

11 ansvarlig virksomhedskultur

12 ansvarlig virksomhedskultur engagerede medarbejdere skaber mere værdi PFA ønsker at have engagerede medarbejdere, der trives i deres hverdag og kan være med til at gøre en forskel for de mange kunder og kollegaer, som de er i kontakt med dagligt. It-området satte i 2011 fokus på et større kompetenceinitiativ, hvor lederne arbejdede med at definere roller og kompetenceprofiler. Formålet er at skabe større klarhed over ansvar og hoved opgaver i de forskellige funktioner samt over hvilke kompetencer, der er essentielle for at få succes i jobbet. Det skal bidrage til en målrettet og værdiskabende udvikling af PFA s nye markedsposition formulerede PFA i 2011 fire enkle leveregler. Efterfølgende er der igangsat en række forankringsprocesser for at sikre, at medarbejderne kender til og tager levereglerne til sig. PFA ønsker en god balance mellem mandlige og kvindelige medarbejder og ledere. Ved udgangen af 2011 var der 51,4 pct. kvinder og 48,6 pct. mænd ansat i PFA, hvilket stort set svarer PFA sætter fokus på sundhed, motion og godt arbejdsmiljø for medarbejderne. I kantinen serveres varieret og sund mad, ligesom der dagligt serveres frugt og grønne snacks som mellemmåltider. PFA har indrettet et børnevenligt kontor, som kan benyttes, når man ikke kan arrangere anden pasning af sit barn. PFA har også medarbejderklubber og foreninger, hvor medarbejdernes kompetencer og synliggøre til sammensætningen af den danske befolkning. medarbejdere kan mødes og deltage i faglige udviklingsveje inden for it-området. Gennemsnitsalderen for en PFA-ansat var i 2011 og sociale arrangementer. Kompetenceudvikling og fokus på lederrollen 41,8 år mod 43,5 år generelt i branchen. Viden og kompetenceopbygning er med til 130 medarbejdere i PFA sidder i en ledende Trivsel og engagement giver effekt på syge- at udvikle medarbejdere og understøtte en funktion. PFA sætter derfor fokus på leder- I 2011 har PFA samlet set haft en tilgang af kvinde- fraværet. I 2010 satte PFA mål om et sygefravær positiv og involverende arbejdskultur. Derfor rollen. Med udgangspunkt i PFA s strategi blev lige og ledere områdechefer. Til gengæld er der en på maks. 3,8 pct.. Denne målsætning er i blevet har PFA fortsat fokus på intern kommunikation, ledere og medarbejdere involveret i forank- mindre nedgang i kvindelige teamledere. I PFA s indfriet i 2011, hvor sygefraværet var på 3,3 pct. viden deling og samarbejde på tværs af organisationen. Den individuelle medarbejderudvikling ringen af strategien og PFA Scorecard og PFA Transformations kort. Alle ledere og chefer i bestyrelse og direktion er kvinderne repræsenteret med henholdsvis en femtedel og en fjerdedel. Hos Sygefravær styrkes ved de årlige personlige udviklingssamtaler og opfølgningsforløb, der aftales med den enkelte medarbejder. PFA er fra 2011 tilknyttet et mikronetværk, der fungerer som et fortroligt, tværfagligt forum, hvor lederne drøfter personlig ledelsesudvikling PFA fremmes ligestilling også gennem fædres mulighed for at gå på fædre- og forældreorlov ud over de 14 dage efter barnets fødsel, der er lovbestemt ,3% ,5% PFA fortsatte det succesfulde rådgivertalentpro- ud fra PFA s ledelsesmodel og opnår en bedre forretningsforståelse. Fædre i PFA har mulighed for at få 10 ugers lønnet forældreorlov ud over de 4 ugers fædreorlov. I ,8% gram fra 2010 med et nyt hold i Formålet er benyttede 49 mænd og 74 kvinder sig af muligheden at fastholde og udvikle talentfulde medarbejdere, Lige muligheder og fair arbejdskultur for forældreorlov fra PFA. Perspektiver der har potentiale til at yde excellent pensions- PFA ønsker, at alle medarbejdere har lige muligheder PFA vil i 2012 sætte fokus på trivsels- råd givning til PFA s kunder. Uddannelsesforløbet for at udvikle deres potentialer, og forskels behand- Arbejdsglæde, trivsel og sundhed ledelse, og lederne videreuddannes afsluttes i maj 2012 med en prøve og evaluering ling baseret på køn, alder, religion, etnicitet, For at skabe et overblik over medarbejdernes hold- blandt andet i at håndtere stress og af talenternes mulighed for at blive ansat som handicap eller seksuel orientering tolereres ikke. ning, trivsel og tilfredshed undersøger PFA årligt mistrivsel og skabe øget motivation i pensions rådgiver i PFA. PFA ønsker at involvere medarbejderne og fremme medarbejdertilfredsheden. Igennem de seneste 3 år deres teams. PFA har et mål om et fortsat deres engagement, så PFA forbliver en dynamisk og har PFA haft en høj arbejdsglæde og over niveauet faldende sygefravær, og målet for 2012 god arbejdsplads. I forbindelse med lanceringen af på arbejdsmarkedet generelt. er 3,1 pct. PFA CSR-rapport

13 ansvarlig værdiskabelse

14 ansvarlig værdiskabelse pension og forsikring er ansvarlighed Pension og forsikring har stor betydning for danskernes velfærd og tryghed. PFA gør en forskel for tusindvis af danskere. PFA udbetalte i 2011 i alt 15,4 mia. kr. til kunderne til pension og forsikring. PFA arbejder for, at så mange som muligt har en tilstrækkelig pensionsformue til at sikre en tilfredsstillende levestandard i pensions- mens knap personer fik tildelt udbetaling for Kritisk Sygdom personer har fået behandlet deres sag i forbindelse med tab af erhvervsevne. I PFA nøjes vi ikke med at udbetale de beløb, opsparingen. PFA er således fx særdeles varsom med at anbefale danskerne at udtræde af efterlønsordningen, fordi det for mange mennesker kan betale sig på sigt at blive i ordningen. På samme måde advarer PFA mod politiske tiltag, tilværelsen. Det kræver en fortsat udbygning vi har pligt til. Vi vil gøre en ekstra indsats for der hæmmer incitamentet til pensions- af pensionsformuen i de kommende år blandt at hjælpe folk tilbage fra sygdom eller tabt opsparing, eller som hæmmer afkastet på Pensionsopsparing er for langt de fleste dan- andet fordi, danskerne lever længere. erhvervsevne til aktiv beskæftigelse igen. Derfor investeringerne. skere et helt afgørende element i sikring af har vi iværksat det, vi kalder Aktiv Skades- den økonomiske tryghed. PFA s kerneprodukt PFA bidrager blandt andet hertil ved at sikre behandling. 270 personer har i 2011 fået Aktiv pensionsopsparing har derfor betydning. Med den bedst mulige værdiskabelse gennem højt Skadesbehandling, hvor vi hjælper personer, der betydning følger et ansvar. PFA har et ansvar afkast, lave omkostninger og kundeejerskabet, har mistet erhvervsevne, til at komme igennem for forvaltningen af borgernes økonomiske hvor overskuddet går til kunderne gennem deres sygdomsforløb, så de har mulighed for at tryghed i pensionstilværelsen. KundeKapital. Kundeejerskabet sikrer, at PFA vende tilbage til beskæftigelse. tjener penge til kunderne og ikke på kunderne. Ca danskere har en pensionsopsparing Perspektiver i PFA. Samtidig er omkring en halv million dan- Forsikring med tryghed PFA arbejder for, at flere danskere får skere forsikret mod fx sygdom, død og tab af Hvert år har tusindvis af PFA-kunder gavn af en pensionsopsparing, der sikrer dem erhvervsevne i PFA. PFA s produkter, rådgivning deres forsikringer fx i forbindelse med sygdom en tryg pensionstilværelse. Danskernes og ydelser handler om velfærd og om tryghed eller invaliditet. pensionsindbetaling har generelt været for flere hundrede tusinder af danske familier. stigende i de seneste år, og det betyder, Omkring hver fjerde eller hver femte husstand i PFA s forsikringer betyder, at personer, der at pensionsudbetalingerne for fremtidens Danmark har et kundeforhold til PFA, der hand- rammes af sygdom eller i en periode mister er- pensionister får stigende betydning. ler om økonomisk tryghed i de livssituationer, hvervsevne, får mulighed for hurtig behandling, hvor man er udsat. og dermed kommer hurtigt tilbage til en aktiv I forbindelse med den økonomiske krise tilværelse. har der været en tendens til, at også 325 milliarder til pension pensionsindbetalingerne bliver ramt. Dertil PFA forvalter en samlet formue på 325 mia. kr. for personer fik behandling via PFA Hel- kommer politiske indgreb i de skatte- pensionsopsparerne. PFA s kunder indbetalte 17,7 bredssikring en eller flere gange i mæssige vilkår for pensions opsparing. mia. kr. til deres pensionsordninger i anvendte PFA Forebygger en eller flere gange, PFA værner om gode vilkår for pensions- PFA CSR-rapport

15 ansvarlig værdiskabelse det er kundernes penge PFA er ejet af kunderne. De værdier, der skabes i PFAkoncernen, går derfor først og fremmest til kunderne. kunderne har fået. Samtidigt er der sikret fuld sammenlignelighed med andre pensionsselskaber. Lave omkostninger For at skabe mest mulig værdi til kunderne holder PFA omkostningerne nede. I en uvildig PFA s omkostningsmåler sammenligning af pensionsselskaberne omtalt i Berlingske 2. juli 2011 lå ÅOP i pensionsselska- PFA skaber størst mulig værdi til kunderne ved bernes livscyklusprodukter fra 0,70 til 1,11 pct. at opnå et højt investeringsafkast og holde om- med PFA Plus som det billigste. PFA s omkost- kostningerne på et lavt niveau. Desuden sikres ninger offentliggøres på pfa.dk. kunderne størst mulig andel af værdiskabelsen ved, at de sparer op med KundeKapital. Reserver med ved skifte til PFA Plus Når pensionskunderne vælger PFA Plus og flyt- Åbenhed om omkostningerne ter deres opsparede depot fra gennemsnits- PFA går forrest for at skabe åbenhed om om- rente, kan de få deres andel af de fælles kost ningerne. PFA var blandt de første pensions- reserver med. selskaber med en omkostningsmåler. Hos PFA kunne kunderne desuden som nogle af de første PFA åbnede i første omgang for et overførselstillæg i deres årsoversigter se de årlige omkostninger i en periode i juni og for anden gang i september, 220 millioner tilbage til kunderne Perspektiver i kroner (ÅOK) og i pct. (ÅOP). Det gælder både hvor kunderne modtog et tilbud om overførsel. PFA sendte ca. 220 mio. kr. tilbage til pensions- PFA arbejder løbende på at minimere for kunder med markedsrenteprodukter og kunder Størrelsen på tillægget afhænger af rentegruppens kunder med færre forsikringsudbetalinger end omkostningerne og fastholde positionen med traditionel pensionsopsparing i gennem- reserver og vil som hovedregel være større for ældre forventet. Det drejer sig om ordninger med en som det selskab, hvor kunderne får den snitsrente. pensionsopsparinger end for yngre. Fra 1. november særlig aftale om udbetaling af overskud. højeste værdiskabelse. tilbød PFA løbende mulighed for at flytte depoter PFA lægger alle omkostninger åbent frem. I med reserver, og tillægget bliver herefter beregnet Den øgede fokus på sundhed og forebyggelse PFA vil i 2012 gennemføre nye tiltag, forbindelse med offentliggørelse af ÅOK og ÅOP for en måned ad gangen. ser ud til at virke. Jo bedre kunderne er til at der gør det lettere at være kunde i PFA for 2011 fremlægges tillige en metodebeskrivelse passe på dem selv og deres helbred, jo flere og nemmere at overskue sin pensions- og en revisionserklæring, der dokumenterer, at penge er der at fordele. ordning. Desuden vil PFA fortsat styrke der er overensstemmelse mellem omkostningerne rådgivningen og sikre, at PFA s viden i regnskabet og summen af de oplysninger som veksles til værdi for kunderne. PFA CSR-rapport

16 ansvarlig værdiskabelse tilbage til arbejde PFA hjælper gennem Aktiv Skadesbehandling kunderne gennem sygdom tilbage til job. Antallet af danskere på overførelsesindkomst på grund af sygdom har været markant stigende de seneste år og vurderes at være en økonomisk og social bombe under samfundet og velfærdssystemet. Når en person rammes af sygdom eller på anden måde mister erhvervsevne, kan det blive dyrt for samfundet. Virksomhederne rammes også. De mister arbejdskraft, har udgifter til lange sygeperioder og stigende forsikringsudgifter, hvis der ikke sættes ind med en aktiv indsats. Når ved kommende samtidigt er forsikret, vil en varig offent lig forsørgelse desuden medføre udgifter til invalideydelse. PFA Aktiv Skadesbehandling PFA s Aktiv Skadesbehandling hjælper kunder, som modtager invalidepension fra PFA eller har en lidelse, hvor PFA vurderer, at der er risiko for, at en kunde kommer på invalidepension. PFA s indsats består blandt andet i at sparre med kunderne for at motivere dem til at forbedre deres situation, at hjælpe kunderne med at navigere igennem det kommunale system og at undersøge mulighederne for og bidrage med konkrete sundheds- og behandlingstilbud. I Aktiv Skadesbehandling har PFA i 2011 set på kunders sager. Af de kunder har PFA haft dialog med 270 kunder. PFA s kontakt med kunderne har i 2011 konkret betydet, at 25 invalidepensionsmodtagere har fået det så meget bedre, at de ikke længere har behov for invalidepension. 12 kunder har modtaget forbyggende hjælp i en sådan grad, at de er tilbage på arbejdsmarkedet og Case 1: Forebyggende arbejde Via en pensionsrådgiver bliver Aktiv Skadesbehandling opmærksom på en kunde, som lider af stress og depression og er sygemeldt fuld tid fra sit arbejde. Efter en dialog med kunden tilbydes han hurtigt en tid til en udredning ved en psykiater, som vurderer, at der er behov for yderligere 5 timers behandling. Aktiv Skadesbehandling bevilger denne behand ling, hvilket medvirker til, at kunden kort tid efter er tilbage i sit arbej de på fuld tid. Med Aktiv Skadesbehandlings hjælp undgås en længerevarende sygemelding til skade for den enkelte, for virksomheden, for samfundet og for PFA. For PFA alene kunne sådan en sag resultere i udbetaling af invalidepension på 7,4 mio. kr. over vedkommendes livsforløb. sikringen, dernæst med hjælp fra Aktiv Skadesbehandling. Aktiv Skadesbehandling har hjulpet med at være tovholder på hans forløb og hjulpet med yderligere hjælp til genoptræning, som under normale omstændigheder ikke ville være dækket af Helbredssikringen. Kenneth blev i august raskmeldt, og PFA kunne stoppe invalideudbetalingen, ligesom Kenneth kunne vende tilbage til en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet både til gavn for Kenneth og for samfundet. For den enkelte borger er langvarigt sygefravær en alvorlig sag. Mennesker, der er sygemeldt i længere tid, har stor risiko for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet. Derfor er tidlig indsats helt afgørende for muligheden for at få sygemeldte tilbage i job. slet ikke har gjort brug af deres invalidepension. Perspektiver PFA har på den baggrund i 2011 været i dialog med det politiske system om PFA s erfaringer, som kunne bidrage med inspiration til nye løsninger i den offentlige Case 2: Behandling af skade Kenneth på 25 fik en skulderskade, der sendte ham på invalidepension. Han kunne have fortsat på passiv forsørgelse fra både det offentlige og fra PFA til hans pensionsalder mere end 40 år efter. En effektiv indsats for at få borgere med nedsat erhvervsevne tilbage til arbejdsmarkedet er derfor i alles interesse. sektor. Den dialog vil PFA fortsætte i 2012 samtidig med, at PFA s indsats for aktiv skadesbehandling fortsætter. PFA hjalp ham, først med en operation og genoptræningsforløb via Helbreds- PFA CSR-rapport

17 ansvarlig værdiskabelse ansvarlige investeringer PFA skal skabe det højst mulige investeringsafkast til kunderne, og det skal ske på et ansvarligt grundlag. Ansvarlighed og etik er indarbejdet i PFA s investeringsprocesser. Siden 2009 har PFA været tilsluttet både UN Global Compact og PRI, og Dialog og screening I 2011 har PFA fortsat arbejdet med at screene selskaber og gå i dialog med dem, der bryder PFA s retningslinjer for ansvarlige investeringer. PFA samarbejder med screeningsbureauet GES, som har screenet alle investeringer i PFA s portefølje og været i dialog ca. 250 selskaber om tilsammen 290 sager. Sagerne har været om miljø- og klimaovertrædelser, brud på menneske rettigheder eller arbejdstagerrettigheder. kontrovers med PFA s ret ningslinjer, bliver listet. Listen er udgangs punktet for PFA s aktive ejerskab og engagement. Procesoverblik Ansvarlige investeringer Valg af investering Investeringer vælges på baggrund af analyse om sektor, land og forskellige risici. En risikoanalyse af selskabets strategi og performance for miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESC) indgår i den samlede vurdering. Screening PFA screener sine porteføljer for selskaber der bryder med internationale normer. af PFA s erfaringer med stemmeafgivelser på udvalgte cases og for at styrke PFA s muligheder for at kunne udøve aktivt ejerskab har vi udarbejdet en samlet politik for aktivt ejerskab via proxy voting. Politikken indeholder retningslinjer for stemmeafgivelse på generalforsamlinger både nationalt og globalt. Den er implementeret via den britiske proxy voting agent The Manifest Voting Agency og giver PFA mulighed for at anvende det er med udgangspunkt i disse internationale principper og anerkendte standarder, at PFA s GES Engagement Engagementaktiviteter fordelt på regioner Hændelse Selskab x lever ikke op til PFA s politik for ansvarlige investeringer. stemmeafgivelse på udenlandske generalforsamlinger. PFA anser stemmeafgivelse som en politik for ansvarlige investeringer er udviklet. PFA har omsat politik til interne procedurer. Australien Europa Evaluering Research og analyse af selskabets forhold. optrapning af sit engagement i de tilfælde, hvor selskaber igennem længere tid har været i brud Dermed er sociale, miljø- og ledelsesmæssige hensyn integreret i investeringsprocessen. 10 år med positivt afkast I 2011 havde PFA investeringer i mere end aktier og virksomhedsobligationer over hele verden. På trods af vanskelige økonomiske tider har PFA været i stand til at skabe et yderst tilfreds stillende afkast på 27,2 mia. kr. til sine kunder. Dermed har PFA som eneste danske pensionsselskab sikret sine kunder et Mellemøsten Afrika Asien Kilde: GES På basis af screeningerne vurderer PFA sin eks Nord Amerika Latin Amerika Dialog Analyse og fakta bekræfter, at selskabet bryder med internationale normer for miljø, sociale forhold eller selskabsledelse. Et engagementforløb overfor selskabet tilrettelægges. Proxy voting Igennem en agent kan PFA stemme på selskabets generalforsamling. Videre handling Ingen eksklusion Virksomhed har ændret forhold. Evaluering I løbet af processen stiller PFA krav til selskabets ledelse om forbedringer. Selskabets lydhørhed og vilje til forandring evalueres løbende. Eksklusion Virksomhed overtræder vedvarende og systematisk ESG. PFA sælger fra. med PFA s politik. Det er PFA s RI Board, der træffer beslutning om stemmeafgivelse. Fremme af dialog PFA bidrager aktivt til at dele viden og udbrede dagsordenen for ansvarlige investeringer blandt andet gennem dialog med interessenter og medier samt gennem bestyrelsesarbejdet i Dansif. I 2011 rapporterede PFA for anden gang til PRI i et self assessment survey. I foråret 2011 gennemførte PRI et audit af besvarelserne og godkendte positivt inve sterings afkast i 10 år i træk. Dette klusionsliste mindst en gang hvert halve år. Lis- efterfølgende PFA s rapport, som også viste er resultat af en investeringsproces baseret på ten integreres i PFA Kapitalforvaltning og sendes Styrket aktivt ejerskab fremgang i forhold til den første rapport. videndeling, dynamiske investeringsprocesser i øvrigt til PFA s eksterne kapitalforvaltere. PFA PFA har i 2011 arbejdet videre med at omsætte og handlekraftige porteføljeforvaltere. opererer desuden med en engagement-liste principperne i PRI og integrere ESG-faktorer i hvor selskaber, der i følge screeningerne har en den samlede investeringsanalyse. I forlængelse PFA CSR-rapport

18 ansvarlig værdiskabelse ansvarlige investeringer - nye initiativer PFA har i 2011 bidraget med konkrete investeringer, der fremmer samfundshensyn samtidig med, at det understøtter ambitionen om, at PFA skal levere den højeste værdiskabelse til kunderne. Fonden skal investere i energianlæg i Afrika, hvor der er et betydeligt energiunderskud og et stort behov for energiinvesteringer. Der er for PFA tale om en langsigtet investering i nødvendige og rentable energiprojekter med udsigt til et solidt afkast, der samtidig understøtter en ansvarlig udvikling i Afrika. PFA har i 2011 bidraget til at sætte temaet på dagsordenen. Det er sket både gennem debatindlæg og interviews i pressen, på konferencer, i direkte dialog med det politiske system med konkrete forslag samt gennem dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og flere ministerier om deres arbejde for udvikling af en OPP-standardmodel. At man som pensionsselskab ikke har indflydelse fjerner ikke ansvaret for, at investeringerne er etisk ansvarlige. PFA tilstræber derfor, at PFA s investeringer i statsobligationer er i overensstemmelse med dansk udenrigspolitik og med vurderingerne fra officielt dansk hold af forholdene i det enkelte land. Fonden er etableret i samarbejde med Dansk PFA har derfor i 2011 taget initiativ til en direkte Industri, Investeringsfonden for Udviklingslande, PFA har konkret udtrykt interesse for deltagelse dialog med Udenrigsministeriet og regeringen Halv milliard til vækstvirksomheder Global Energy Efficiency and Renewable Energy i investeringer i kloakanlæg, i trafikanlæg og i om investeringer i udenlandske statsobligation- PFA gav som det første kommercielle pensions- Fund administreret af European Investment energiinfrastruktur, og PFA arbejder aktivt for er. Formålet er at sikre, at PFA s investerings- selskab et konkret tilsagn om at investere i Bank (den engelske stats investeringsfond for at få fjernet de strukturelle barrierer, der er for politik på området er i overensstemmelse med vækstvirksomheder gennem Dansk Vækstkapital, udviklingslande), samt sydafrikanske Fabvest. pensionspenge i danske OPP-projekter. danske og internationale normer. Denne dialog der er et initiativ i samarbejde med regeringen. fortsætter i Tilsagnet er på 520 mio. kr. Fondens drift støttes af EU med et tilskud på ca. Statsobligationer og etik 1 mio. kr. og af Seed Capital Assistance Facility Aktivt ejerskab er den første løsning, når Dansk Vækstkapital stiller kapital til rådighed med ca. 5 mio. kr. en virksomhed forbryder sig på PFA s etiske for iværksættere og mindre vækstvirksomheder. normer. Som medejer af et selskab har man PFA er klar til at løfte en del af den udfordring. Fremme af OPP mulighed for at søge indflydelse på selskabets PFA kan derved bidrage til dansk innovation og Den offentlige sektor står over for et ganske drift. Derfor kan man bedrive aktivt ejerskab. vækst hos små og mellemstore virksomheder. betydeligt investeringsbehov inden for blandt Det er en vigtig opgave, som PFA tager med- andet infrastruktur, energi, bygninger m.m. Der PFA investerer i lighed med andre pensions- ansvar for. er tale om samfundsnyttige investeringer, der selskaber også i udenlandske statsobligationer. både fremmer vækst og velfærd, men også inve- I forhold til fremmede stater har investorer i Energiinvesteringer i Afrika steringer, der fremmer miljømæssige hensyn. statsobligationer til gengæld ingen mulighed PFA har afsat et millionbeløb til investeringer for aktivt ejerskab eller for på anden vis at i investeringsfonden DI Frontier Market Energy Det er i stigende grad relevant at søge alterna- søge indflydelse. Påvirkning af fremmede stater & Carbon Fund. Pengene er afsat og vil blive tive finansieringsformer til disse samfunds nyttige er udenrigspolitik og det er en opgave, der investeret, efterhånden som fonden finder investeringer. Øget anvendelse af offent ligt-privat håndteres politisk i Udenrigsministeriet og i egnede og rentable projekter. partnerskab er en af løsningerne. Folketinget. PFA CSR-rapport

19 ansvarlig værdiskabelse bedre klima - grønnere drift PFA s miljø- og klimapolitik danner rammen for arbejdet med reduktion af ressourceforbruget og effektivisering af el og varme forbrug. handlede primært om at fremme klimaindsatsen hos virksomhederne. Dette har i 2011 blandt andet bidraget til, at en virksomhed begynder arbejdet med en arbejdsmiljøcertificering. PFA tilstræber at anvende mere klimavenlige produkter, hvor dette er en reel mulighed. Der- mulige og mest rentable. PFA udskiftede blandt andet samtlige lysamaturer til nye intelligente og programerbare loftslamper og trimmede og justerede driften på ventilationssystemet. Initiativerne medførte en samlet besparelse på 10 pct. -udledning i Perspektiver PFA vil i 2012 sætte fokus på ansvarlig leverandørstyring i forbindelse med en revision af retningslinjerne for ansvarlige indkøb. Det er PFA s mål at kunne realisere en I forhold til klimaet handler PFA både globalt og lokalt. Globalt handler det om investeringer på et bæredygtigt grundlag. PFA investerer derfor i energisektoren både i Danmark og udlandet. Lokalt handler det om, at PFA gennemfører energibesparelser på hovedsædet i København og miljøscreener leverandører. Ekstern indsats for klimaet Som medlem af det internationale klimanetværk Carbon Disclosure Project (CDP) arbejder PFA for at øge antallet af danske virksomheder, der rapporterer deres klimaregnskaber til CDP. I 2011 har PFA fortsat arbejdet med ansvarlig leverandørstyring og anvendt retningslinjerne for ansvarlige indkøb, som en del af dialogen med leverandørerne. Dette medfører en dialog om leverandørens CSR-arbejde samt en klimaog miljøscreening. PFA har i løbet af de seneste år samlet set opnået miljøscreening og haft dialog med mere end 85 leverandører. Dialogen for har vi fortsat udskiftningen af benzindrevne firmabiler til dieselbiler med partikelfilter samt øget mængden af økologiske og bæredygtige produkter, der anvendes i PFA. PFA s kantineleverandør anvender 30 pct. økologiske produkter og tilstræber at holde denne målsætning. I 2011 har PFA kørt km med et taxiselskab, der gennem opkøb af kvoter har neutraliseret -forbruget med kg. reduktioner i ejendomsdrift PFA arbejder med energieffektivisering af hovedsædet på Østerbro i København. Klimaindsatsen i kontorejendommen er både udtryk for et forretningsmæssigt fokus i PFA og udtryk for ansvarlighed i forhold til miljøet. PFA startede i 2010 med systematisk kortlægning af energiforbruget og inddragelse af medarbejderne og opnåede en samlet besparelse på 11 pct. på -udledningen. I 2011 har PFA identificeret og gennemført de besparelsesinitiativer og investeringer, der var INDSATS 2010 og 2011 Udskiftet samtlige loftlamper til nye intelligente programerbare armaturer Installeret el-spareskinner Styring efter transmitter Udskiftning af halogen til LED-pærer Opvarmning ved recirkulation af luft Udskiftning til de mest energioptimale kaffemaskiner Sluk af toiletudsugning om natten Montage af tænd/sluk ure på kaffemaskiner Gangbroer. Sluk af elvarme Prognosestyring på varmeanlægget Trimning af driftstider og behovsstyring for ventilationsanlæg Udskiftning til de mest energioptimale printere. Besparelse kwh Besparelse El Varme Ton % , , , , , , , , , , , ,0 I alt ,0 reduktion af -udledningerne med op til 30 pct. i perioden PFA er godt på vej, men fremadrettet bliver de initiativer, som skal gennemføres for at opnå -besparelser af mere gennemgribende og langsigtet karakter. PFA vil samle erfaringer med at energieffektivisere bygningerne på hovedsædet. De gode eksempler vil blive formidlet til lejerne i PFA s ejendomme som inspiration til at arbejde med energibesparelser PFA CSR-rapport

20 relationer og dialog

Å R S R A P P O R T 2 0 11

Å R S R A P P O R T 2 0 11 PFA Holding ÅRSRAPPORT 2011 2 Årsrapport PFA Holding 2011 Koncernstruktur PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Pension, forsikringsaktie selskab PFA Sundhed A/S PFA Senior A/S PFA

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktie selskab. PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S

Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktie selskab. PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S 2 Årsrapport PFA Holding 2012 Koncernstruktur PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Pension, forsikringsaktie selskab PFA Invest International A/S PFA Ejendomme A/S PFA Kapitalforvaltning,

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning Overblik 2014 3 Forord 4 Ledelsesberetning 5 Investeringer 12 Forventninger til 2015 16 Honorar og aflønning

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi WWF Verdensnaturfonden Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi En research-rapport om, hvilken rolle investeringer vedvarende energi og energieffektivitet spiller i pensionsselskabernes

Læs mere

Om Nykredit 2013 CSR-rapport

Om Nykredit 2013 CSR-rapport I Nykredit står kunden over alt. Nykredit er skabt af kunderne for kunderne. Sådan har det været i mere end 160 år. Og sådan skal det også være i fremtiden. Vores fokus er ikke på kortsigtede gevinster,

Læs mere

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014 PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT VIDENSSAMFUND Hos SE kæmper vi hver dag målrettet for mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation. Det gør vi ved at udfordre vanetænkning og sætte nye standarder til

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold Forord... 1 Mød Nykredit... 2 Kunderne... 3 Nykredits forretning... 4 Behov for øget indtjening og kapital i den finansielle sektor... 5

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

ÅRS RAPPORT 2011. MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816

ÅRS RAPPORT 2011. MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816 ÅRS RAPPORT 2011 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816 Indholdsfortegnelse Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 3 Ledelsens beretning Side 4 Unipension version 2.0

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed Indhold Forord...3 Nykredit og kunderne...4 Nykredits forretning...5 Kunden er udgangspunktet...5 Bæredygtige investeringer i Nykredit...6 Digital dialog...7 Kundeambassadøren...8

Læs mere

CSR-rapport 2014. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2014. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2014 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2014 for Arbejdernes Landsbank Forsidefoto: Kundekonsulent i Arbejdernes Landsbank, Niclas Bekker Poulsen,

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere