Forretningsansvar og etik i PFA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsansvar og etik i PFA"

Transkript

1 CSR-RAPPORT 2011 Forretningsansvar og etik i PFA PFA APRIL 2012

2 Vi skaber værdi for kunderne med ansvar for det samfund, som pfa er en væsentlig del af. for pfa er ansvarlighed en værdi ikke en omkostning PFA CSR-rapport 2011

3 INDHOLD Forord 4 Fokusområder og resultater 5 Om rapporten 6 Ny CSR-politik Forretningsansvar og etik i PFA 8 Ansvarlig forretningspraksis Integritet 10 Ansvarlig virksomhedskultur Engagerede medarbejdere skaber værdi 12 Ansvarlig værdiskabelse Pension og forsikring er ansvarlighed 14 Det er kundernes penge 15 Tilbage til arbejde 16 Ansvarlige investeringer 17 Ansvarlige investeringer nye initiativer 18 Bedre klima grønnere drift 19 Relationer og dialog Dialog fremmer forståelsen af pension 21 PFA veksler viden til værdi 22 Klager er en vej til læring 23 Samfundsengagement 24 Støtte til foreninger og frivilligt arbejde 25 PFA Brug Livet Fonden 26 Bilag CSR-ledelse og -struktur i PFA 28 Aktivt ejerskab 29 Medarbejderrapportering 30 Miljørapportering 31 PFA CSR-rapport

4 FORORD ansvar er en del af fundamentet PFA blev etableret for snart 100 år siden, fordi arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer tog ansvar. Ansvar for lønmodtagernes økonomiske velfærd. Det var både en opgave over for den enkelte lønmodtager og en samfundsopgave. entydigt er at skabe de bedst mulige pensionsordninger og forsikringer for vores kunder. Vi skal også stå til ansvar over for samfundet, fordi både vores kunder og vi er en væsentlig del af samfundet og har betydning herfor. Ansvar over for kunderne og over for samfundet har lige siden været en væsentlig del af det fundament, PFA bygger på. Det er det fortsat. PFA er Danmarks største og førende pensionsselskab. Vi har ansvaret for kunders pensions ordninger og for en halv million danske res livs- og sundhedsforsikringer. De handlinger, vi foretager os, har afgørende indflydelse på hundrede tusindevis af danskeres pensionstilværelse og på deres tryghed i forbindelse med sygdom eller tab af erhvervsevne. Vi har betydning for danskerne og dermed også for det danske samfund. Når man har betydning, følger der et ansvar med. Vi har derfor en leveregel i PFA, som vi helt konkret indarbejder i vores dagligdag. En leveregel om ordentlighed. Det lyder simpelt, men det er komplekst, når vi stræber efter at udleve det i alle handlinger. Ordentligheden gælder både over for kunder, over for samfundet og over for hinanden og er således en integreret del af vores forretnings strategi. CSR, samfundsansvar, forretningsansvar og etik skal derfor hænge sammen med vores forretning i PFA. Kun sådan kan vi udleve vores strategi og nå vores forretningsmæssige mål. Og kun sådan kan vi stå fast på det fundament, PFA bygger på, nemlig ansvaret over for kunderne og over for det samfund, som PFA er en del af. Det ansvar vedkender vi os og er os bevidst både i den måde vi driver en ansvarlig forretning på og i den etik, vi som medarbejdere i PFA arbejder efter i hverdagen. Med venlig hilsen Vi skal stå til ansvar over for kunderne. Det gælder i særlig grad for PFA, da vi samtidig er en kundeejet virksomhed. Det betyder, at vores opgave helt Henrik Heideby Koncernchef og CEO PFA CSR-rapport

5 fokusområder og resultater I denne rapport beskrives PFA s arbejde med ansvarlighed, vedtagelse af ny CSR-politik og de resultater, der er opnået i PFA baserer arbejdet med ansvarlighed på UN Global Compact s 10 principper og arbejder med at forankre værdier og målsætninger fra principperne i PFA s forretning og hverdag. PFA sætter fokus på de områder, der har størst betydning for sel skabets forretningsområder og for de forventninger, som omverdenen stiller til PFA. I 2011 har PFA haft fokus på yderligere inte gration mellem CSR og PFA s forretningsstrategi. Det er sket sideløbende med fastholdelse af arbejdet med de identificerede fokusområder for CSR. PFA s fokusområder for arbejdet med ansvarlighed i 2011 er ansvarlige investeringer, bæredygtig drift, pension og velfærd samt dialog. Inden for de områder er der arbejdet med at forbedre processer, opbygge viden og kompetencer og realisere de opsatte mål. Derudover har PFA arbejdet strategisk med at skabe klar sammenhæng mellem CSR-politikken og forretningsstrategien. I maj 2011 lancerede PFA en ny forretningsstrategi og markedsposition, der med vision, mission og værdier også satte fokus på medarbejderadfærd og arbejdskultur. PFA har ordentlighed som en leveregel og skal møde kunderne velforberedte. Som et led i arbejdet med den nye strategi udarbejdede PFA i sidste halvår af 2011 en ny politik for forretningsansvar og etik. Politikken er et overordnet værdikompas, der lægger rammen for, hvordan PFA driver virksomhed baseret på værdier som ordentlighed, integritet og engagement. Det har fx helt konkret ført til etablering af en whistleblowerordning i PFA. Ledelsen i alle dele af PFA har været involveret og bidraget til indholdet i politikken, inden den blev vedtaget af bestyrelsen i december Politikken danner den indholdsmæssige ramme og struktur for CSR-rapporten. PFA CSR-Rapport CSR-rapport 2011 april

6 OM DENNE RAPPORT Dette er PFA s tredje CSR-rapport. Rapporten har sammen med den aktuelle årsrapport for PFA Holding til hensigt at opfylde årsregnskabslovens krav om rapportering af virksomheders samfundsansvar. Den er tillige PFA s rapport til FN om arbejdet med at implementere UN Global Compacts 10 principper. Herudover rapporterer PFA selvstændigt om implementeringen af de FN støttede principper for ansvarlige investeringer til PRI. Rapporten gælder for perioden 1. januar 31. december 2011 og omhandler PFA-koncernen FunktionærPension og to associerede selskaber undtaget. CSR-rapporten offentliggøres på PFA Holdings generalforsamling den 25. april. Sideløbende med udviklingen og driften af CSRarbejdet arbejder PFA med at opbygge og systematisere omfanget af data således, at det bliver mere solidt og giver mulighed for at rapportere i flere detaljer i de kommende år. Hensigten med denne rapport er at levere en samlet beskrivelse af PFA s indsatsområder, resultater, fremtidige udfordringer og mål på CSR-området. Kontaktperson vedrørende CSR-rapport: CSR manager Mette Vadstrup PFA anvender fortsat indikatorer fra GRI G3 Sustainability Guidelines og Finansiel Service Sector Supplement (FSSS), der dækker de relevante områder i FN Global Compacts 10 principper. På baggrund af rapporten og GRI indikatorskemaet vurderer PFA, at rapporten er på niveau C i henhold til GRI G3 s vurderingsskema. PFA CSR-rapport

7 NY CSR-POLITIK

8 Ny CSR-politik Forretningsansvar og etik i PFA PFA har i 2011 vedtaget en ny politik for Forretningsansvar og etik i PFA-koncernen. Formålet er at sikre sammenhæng mellem PFA s forretningsstrategi og værdier og PFA s arbejde med ansvarlighed. er grundelementer i PFA s forretningsførelse. Det stiller krav til PFA s forretningsintegritet. PFA skal være en samarbejdspartner, man kan have tillid til. Tillid og integritet hviler hovedsagelig på personlig adfærd hos alle i PFA. PFA s handlinger bidrager til at give leveregler, budskaber og værdier substans. I praksis betyder ordentlighed, at PFA driver sin forretning på fair og Principper PFA s politik for forretningsansvar og etik følger fire grundlæggende principper: 1 God og ansvarlig forretningspraksis PFA s værdiskabelse til kunderne skal opnås ved langsigtet, ansvarlig økonomisk vækst og er baseret på en fair og ordentlig forretningspraksis, som afspejler sig i alle PFA s forretningsforhold. PFA giver sine kunder en 4 Relationer og dialog PFA har åben dialog med kunder og andre interessenter og bidrager gennem udvikling af markedsundersøgelser, analyser og offentlig debat til at belyse forhold inden for selskabets forretningsområde. Målsætningen med PFA s interessentdialog er langsigtede og gensidige gavnlige partnerskaber baseret på tillid, åbenhed og transparens. ansvarlige vilkår over for ansatte, kunder og kvalificeret anbefaling, der tager udgangs- Ny politik forbinder strategi og ansvar PFA varetager som kundeejet pensionsselskab omverden. PFA følger lovgivning og branchestandarder, men også principper for samfunds- punkt i kundens behov og vilkår, som fastsættes rimeligt, fair og gennemsigtigt. PFA Ansvarlighedsmodel en særlig betroet opgave med at forvalte danskernes pensionsmidler. Derfor bygger PFA sin forretning på kundernes, medarbejdernes og samfundets tillid, og virksomhedens integritet er et kerneelement i forretningsrelationen. ansvar og bæredygtighed, PFA selv har valgt at arbejde indenfor. PFA tager ansvar for de sociale og miljømæssige konsekvenser af sin forretning og søger aktivt at bidrage til skabelsen af et mere bæredygtigt samfund. 2 Ansvarlig virksomhedskultur PFA udvikler en virksomhedskultur baseret på integritet og respekt. Målet er en kultur, der er inkluderende og rummer lige muligheder for alle medarbejdere, fremmer Rådgivning Ansvarlige investeringer Aktiv skadebehandling Ansvarlig værdiskabelse Kundeejerskab Samfundsengagement PFA s medarbejdere, ledere og bestyrelse skaber i fællesskab værdi for kunder, samarbejds partnere, samfund og for PFA selv. I PFA s politik for forretningsansvar og etik er baseret på et sæt internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, trivsel og sundhed på arbejdspladsen og opfordrer til læring og kompetenceudvikling. PFA ønsker en handlekraftig virksomheds- Kunder i fokus Ansvarlig forretningspraksis Forretningsansvar og etik Relationer og dialog Brug Livet Fonden værdiskabelsen indgår en konkurrencedygtig forretningsmodel og indsatser, der sikrer både økonomisk værdi, rådgivningsværdi og serviceværdi. PFA stræber efter at være bedst til at bringe faglighed og viden i spil. arbejdstager rettigheder, miljø og antikorruption, som er formuleret i UN Global Compact. PFA tilsluttede sig UN Global Compact og et tilsvarende principsæt for ansvarlige investeringer PRI i kultur, hvor udfordringer imødegås effektivt. 3 Ansvarlig værdiskabelse PFA kombinerer den langsigtede økonomiske værdiskabelse i investeringerne med en ansvarlig tilgang til selskabsledelse, miljø- og Integritet Klima og miljø Ansvarlig virksomhedskultur Medarbejdere Kundetilfredshed Dialog om pension Ordentlighed er en grundlæggende leveregel i klimahensyn og social ansvarlighed i de sel- PFA, og ønsket om at give kunderne en kvalifi- skaber, PFA investerer i. PFA fremmer desuden ceret anbefaling og drive en ordentlig forretning en bæredygtig udvikling igennem egen drift. PFA CSR-rapport

9 ansvarlig FORRETNINGSPRAKSIS

10 ansvarlig forretningspraksis Integritet PFA bygger sin forretning på kundernes, medarbejdernes og samfundets tillid, og PFA s integritet er et kerneelement i forretningsrelationen. PFA tager sin betroede opgave alvorligt og tilstræber at skabe rammer og politikker, der sikrer, at medarbejderne handler ordentligt og styrker PFA s integritet. Handlinger er baseret på et fundament af politikker, der igen er baseret på virksomhedens håndtering af risici. Politikker og retningslinjer vedtages af bestyrelsen, og alle i PFA har en forpligtelse til at kende og forstå politikker, retningslinjer og leveregler. Som en del af den finansielle sektor er PFA omfattet af en række lovkrav og kontroller, som skal mindske risikoen for besvigelser. Dette gælder bl.a. finansiel rapportering og risikoanalyse, retningslinjer for spekulationsforbud, en formuleret IT-sikkerhedspolitik og skriftlige forretningsgange på alle væsentlige forretningsområder, der blandt andet sikrer funktionsadskillelse og interne kontroller. PFA har ud over de lovbestemte procedurer taget en række andre initiativer, som skal bidrage til at mindske risikoen for besvigelser yderligere samt forebygge uregelmæssigheder. Det gælder initiativer som etablering af en compliance funktion, der forankrer virksomhedens forretningsgange, samt en ny ordning for whistleblowere. Ny whistleblowerordning Som led i den nye politik for forretningsansvar og etik har PFA i 2011 vedtaget at indføre en whistleblowerordning. Formålet med ordningen er at skabe åbenhed og afdække uetiske, ulovlige eller uforsvarlige forhold, der strider mod PFA s politikker og værdisæt. Hensigten med ordningen er at skabe et alternativ til ledelsessystemet, hvor medarbejdere anonymt kan indberette kritisable forhold, som kan have en negativ effekt på PFA og risikere at sætte anmelderen i en ubekvem situation. Whistleblowerordningen lanceres i løbet af 2012, hvor medarbejdere og ledelse vil blive informeret om ordningens formål, indhold og muligheder. Perspektiver PFA vil fortsat have fokus på udvikling af rammer og politikker, som sikrer at med arbejderne handler ordentligt og ansvarligt. I forbindelse med at politikken for forretningsansvar og etik implementeres, bliver forretningspolitikkerne gennemgået for at vurdere, om der med udgangspunkt i den nye politik er behov for ændringer i eksisterende politikker eller praksis. PFA CSR-rapport

11 ansvarlig virksomhedskultur

12 ansvarlig virksomhedskultur engagerede medarbejdere skaber mere værdi PFA ønsker at have engagerede medarbejdere, der trives i deres hverdag og kan være med til at gøre en forskel for de mange kunder og kollegaer, som de er i kontakt med dagligt. It-området satte i 2011 fokus på et større kompetenceinitiativ, hvor lederne arbejdede med at definere roller og kompetenceprofiler. Formålet er at skabe større klarhed over ansvar og hoved opgaver i de forskellige funktioner samt over hvilke kompetencer, der er essentielle for at få succes i jobbet. Det skal bidrage til en målrettet og værdiskabende udvikling af PFA s nye markedsposition formulerede PFA i 2011 fire enkle leveregler. Efterfølgende er der igangsat en række forankringsprocesser for at sikre, at medarbejderne kender til og tager levereglerne til sig. PFA ønsker en god balance mellem mandlige og kvindelige medarbejder og ledere. Ved udgangen af 2011 var der 51,4 pct. kvinder og 48,6 pct. mænd ansat i PFA, hvilket stort set svarer PFA sætter fokus på sundhed, motion og godt arbejdsmiljø for medarbejderne. I kantinen serveres varieret og sund mad, ligesom der dagligt serveres frugt og grønne snacks som mellemmåltider. PFA har indrettet et børnevenligt kontor, som kan benyttes, når man ikke kan arrangere anden pasning af sit barn. PFA har også medarbejderklubber og foreninger, hvor medarbejdernes kompetencer og synliggøre til sammensætningen af den danske befolkning. medarbejdere kan mødes og deltage i faglige udviklingsveje inden for it-området. Gennemsnitsalderen for en PFA-ansat var i 2011 og sociale arrangementer. Kompetenceudvikling og fokus på lederrollen 41,8 år mod 43,5 år generelt i branchen. Viden og kompetenceopbygning er med til 130 medarbejdere i PFA sidder i en ledende Trivsel og engagement giver effekt på syge- at udvikle medarbejdere og understøtte en funktion. PFA sætter derfor fokus på leder- I 2011 har PFA samlet set haft en tilgang af kvinde- fraværet. I 2010 satte PFA mål om et sygefravær positiv og involverende arbejdskultur. Derfor rollen. Med udgangspunkt i PFA s strategi blev lige og ledere områdechefer. Til gengæld er der en på maks. 3,8 pct.. Denne målsætning er i blevet har PFA fortsat fokus på intern kommunikation, ledere og medarbejdere involveret i forank- mindre nedgang i kvindelige teamledere. I PFA s indfriet i 2011, hvor sygefraværet var på 3,3 pct. viden deling og samarbejde på tværs af organisationen. Den individuelle medarbejderudvikling ringen af strategien og PFA Scorecard og PFA Transformations kort. Alle ledere og chefer i bestyrelse og direktion er kvinderne repræsenteret med henholdsvis en femtedel og en fjerdedel. Hos Sygefravær styrkes ved de årlige personlige udviklingssamtaler og opfølgningsforløb, der aftales med den enkelte medarbejder. PFA er fra 2011 tilknyttet et mikronetværk, der fungerer som et fortroligt, tværfagligt forum, hvor lederne drøfter personlig ledelsesudvikling PFA fremmes ligestilling også gennem fædres mulighed for at gå på fædre- og forældreorlov ud over de 14 dage efter barnets fødsel, der er lovbestemt ,3% ,5% PFA fortsatte det succesfulde rådgivertalentpro- ud fra PFA s ledelsesmodel og opnår en bedre forretningsforståelse. Fædre i PFA har mulighed for at få 10 ugers lønnet forældreorlov ud over de 4 ugers fædreorlov. I ,8% gram fra 2010 med et nyt hold i Formålet er benyttede 49 mænd og 74 kvinder sig af muligheden at fastholde og udvikle talentfulde medarbejdere, Lige muligheder og fair arbejdskultur for forældreorlov fra PFA. Perspektiver der har potentiale til at yde excellent pensions- PFA ønsker, at alle medarbejdere har lige muligheder PFA vil i 2012 sætte fokus på trivsels- råd givning til PFA s kunder. Uddannelsesforløbet for at udvikle deres potentialer, og forskels behand- Arbejdsglæde, trivsel og sundhed ledelse, og lederne videreuddannes afsluttes i maj 2012 med en prøve og evaluering ling baseret på køn, alder, religion, etnicitet, For at skabe et overblik over medarbejdernes hold- blandt andet i at håndtere stress og af talenternes mulighed for at blive ansat som handicap eller seksuel orientering tolereres ikke. ning, trivsel og tilfredshed undersøger PFA årligt mistrivsel og skabe øget motivation i pensions rådgiver i PFA. PFA ønsker at involvere medarbejderne og fremme medarbejdertilfredsheden. Igennem de seneste 3 år deres teams. PFA har et mål om et fortsat deres engagement, så PFA forbliver en dynamisk og har PFA haft en høj arbejdsglæde og over niveauet faldende sygefravær, og målet for 2012 god arbejdsplads. I forbindelse med lanceringen af på arbejdsmarkedet generelt. er 3,1 pct. PFA CSR-rapport

13 ansvarlig værdiskabelse

14 ansvarlig værdiskabelse pension og forsikring er ansvarlighed Pension og forsikring har stor betydning for danskernes velfærd og tryghed. PFA gør en forskel for tusindvis af danskere. PFA udbetalte i 2011 i alt 15,4 mia. kr. til kunderne til pension og forsikring. PFA arbejder for, at så mange som muligt har en tilstrækkelig pensionsformue til at sikre en tilfredsstillende levestandard i pensions- mens knap personer fik tildelt udbetaling for Kritisk Sygdom personer har fået behandlet deres sag i forbindelse med tab af erhvervsevne. I PFA nøjes vi ikke med at udbetale de beløb, opsparingen. PFA er således fx særdeles varsom med at anbefale danskerne at udtræde af efterlønsordningen, fordi det for mange mennesker kan betale sig på sigt at blive i ordningen. På samme måde advarer PFA mod politiske tiltag, tilværelsen. Det kræver en fortsat udbygning vi har pligt til. Vi vil gøre en ekstra indsats for der hæmmer incitamentet til pensions- af pensionsformuen i de kommende år blandt at hjælpe folk tilbage fra sygdom eller tabt opsparing, eller som hæmmer afkastet på Pensionsopsparing er for langt de fleste dan- andet fordi, danskerne lever længere. erhvervsevne til aktiv beskæftigelse igen. Derfor investeringerne. skere et helt afgørende element i sikring af har vi iværksat det, vi kalder Aktiv Skades- den økonomiske tryghed. PFA s kerneprodukt PFA bidrager blandt andet hertil ved at sikre behandling. 270 personer har i 2011 fået Aktiv pensionsopsparing har derfor betydning. Med den bedst mulige værdiskabelse gennem højt Skadesbehandling, hvor vi hjælper personer, der betydning følger et ansvar. PFA har et ansvar afkast, lave omkostninger og kundeejerskabet, har mistet erhvervsevne, til at komme igennem for forvaltningen af borgernes økonomiske hvor overskuddet går til kunderne gennem deres sygdomsforløb, så de har mulighed for at tryghed i pensionstilværelsen. KundeKapital. Kundeejerskabet sikrer, at PFA vende tilbage til beskæftigelse. tjener penge til kunderne og ikke på kunderne. Ca danskere har en pensionsopsparing Perspektiver i PFA. Samtidig er omkring en halv million dan- Forsikring med tryghed PFA arbejder for, at flere danskere får skere forsikret mod fx sygdom, død og tab af Hvert år har tusindvis af PFA-kunder gavn af en pensionsopsparing, der sikrer dem erhvervsevne i PFA. PFA s produkter, rådgivning deres forsikringer fx i forbindelse med sygdom en tryg pensionstilværelse. Danskernes og ydelser handler om velfærd og om tryghed eller invaliditet. pensionsindbetaling har generelt været for flere hundrede tusinder af danske familier. stigende i de seneste år, og det betyder, Omkring hver fjerde eller hver femte husstand i PFA s forsikringer betyder, at personer, der at pensionsudbetalingerne for fremtidens Danmark har et kundeforhold til PFA, der hand- rammes af sygdom eller i en periode mister er- pensionister får stigende betydning. ler om økonomisk tryghed i de livssituationer, hvervsevne, får mulighed for hurtig behandling, hvor man er udsat. og dermed kommer hurtigt tilbage til en aktiv I forbindelse med den økonomiske krise tilværelse. har der været en tendens til, at også 325 milliarder til pension pensionsindbetalingerne bliver ramt. Dertil PFA forvalter en samlet formue på 325 mia. kr. for personer fik behandling via PFA Hel- kommer politiske indgreb i de skatte- pensionsopsparerne. PFA s kunder indbetalte 17,7 bredssikring en eller flere gange i mæssige vilkår for pensions opsparing. mia. kr. til deres pensionsordninger i anvendte PFA Forebygger en eller flere gange, PFA værner om gode vilkår for pensions- PFA CSR-rapport

15 ansvarlig værdiskabelse det er kundernes penge PFA er ejet af kunderne. De værdier, der skabes i PFAkoncernen, går derfor først og fremmest til kunderne. kunderne har fået. Samtidigt er der sikret fuld sammenlignelighed med andre pensionsselskaber. Lave omkostninger For at skabe mest mulig værdi til kunderne holder PFA omkostningerne nede. I en uvildig PFA s omkostningsmåler sammenligning af pensionsselskaberne omtalt i Berlingske 2. juli 2011 lå ÅOP i pensionsselska- PFA skaber størst mulig værdi til kunderne ved bernes livscyklusprodukter fra 0,70 til 1,11 pct. at opnå et højt investeringsafkast og holde om- med PFA Plus som det billigste. PFA s omkost- kostningerne på et lavt niveau. Desuden sikres ninger offentliggøres på pfa.dk. kunderne størst mulig andel af værdiskabelsen ved, at de sparer op med KundeKapital. Reserver med ved skifte til PFA Plus Når pensionskunderne vælger PFA Plus og flyt- Åbenhed om omkostningerne ter deres opsparede depot fra gennemsnits- PFA går forrest for at skabe åbenhed om om- rente, kan de få deres andel af de fælles kost ningerne. PFA var blandt de første pensions- reserver med. selskaber med en omkostningsmåler. Hos PFA kunne kunderne desuden som nogle af de første PFA åbnede i første omgang for et overførselstillæg i deres årsoversigter se de årlige omkostninger i en periode i juni og for anden gang i september, 220 millioner tilbage til kunderne Perspektiver i kroner (ÅOK) og i pct. (ÅOP). Det gælder både hvor kunderne modtog et tilbud om overførsel. PFA sendte ca. 220 mio. kr. tilbage til pensions- PFA arbejder løbende på at minimere for kunder med markedsrenteprodukter og kunder Størrelsen på tillægget afhænger af rentegruppens kunder med færre forsikringsudbetalinger end omkostningerne og fastholde positionen med traditionel pensionsopsparing i gennem- reserver og vil som hovedregel være større for ældre forventet. Det drejer sig om ordninger med en som det selskab, hvor kunderne får den snitsrente. pensionsopsparinger end for yngre. Fra 1. november særlig aftale om udbetaling af overskud. højeste værdiskabelse. tilbød PFA løbende mulighed for at flytte depoter PFA lægger alle omkostninger åbent frem. I med reserver, og tillægget bliver herefter beregnet Den øgede fokus på sundhed og forebyggelse PFA vil i 2012 gennemføre nye tiltag, forbindelse med offentliggørelse af ÅOK og ÅOP for en måned ad gangen. ser ud til at virke. Jo bedre kunderne er til at der gør det lettere at være kunde i PFA for 2011 fremlægges tillige en metodebeskrivelse passe på dem selv og deres helbred, jo flere og nemmere at overskue sin pensions- og en revisionserklæring, der dokumenterer, at penge er der at fordele. ordning. Desuden vil PFA fortsat styrke der er overensstemmelse mellem omkostningerne rådgivningen og sikre, at PFA s viden i regnskabet og summen af de oplysninger som veksles til værdi for kunderne. PFA CSR-rapport

16 ansvarlig værdiskabelse tilbage til arbejde PFA hjælper gennem Aktiv Skadesbehandling kunderne gennem sygdom tilbage til job. Antallet af danskere på overførelsesindkomst på grund af sygdom har været markant stigende de seneste år og vurderes at være en økonomisk og social bombe under samfundet og velfærdssystemet. Når en person rammes af sygdom eller på anden måde mister erhvervsevne, kan det blive dyrt for samfundet. Virksomhederne rammes også. De mister arbejdskraft, har udgifter til lange sygeperioder og stigende forsikringsudgifter, hvis der ikke sættes ind med en aktiv indsats. Når ved kommende samtidigt er forsikret, vil en varig offent lig forsørgelse desuden medføre udgifter til invalideydelse. PFA Aktiv Skadesbehandling PFA s Aktiv Skadesbehandling hjælper kunder, som modtager invalidepension fra PFA eller har en lidelse, hvor PFA vurderer, at der er risiko for, at en kunde kommer på invalidepension. PFA s indsats består blandt andet i at sparre med kunderne for at motivere dem til at forbedre deres situation, at hjælpe kunderne med at navigere igennem det kommunale system og at undersøge mulighederne for og bidrage med konkrete sundheds- og behandlingstilbud. I Aktiv Skadesbehandling har PFA i 2011 set på kunders sager. Af de kunder har PFA haft dialog med 270 kunder. PFA s kontakt med kunderne har i 2011 konkret betydet, at 25 invalidepensionsmodtagere har fået det så meget bedre, at de ikke længere har behov for invalidepension. 12 kunder har modtaget forbyggende hjælp i en sådan grad, at de er tilbage på arbejdsmarkedet og Case 1: Forebyggende arbejde Via en pensionsrådgiver bliver Aktiv Skadesbehandling opmærksom på en kunde, som lider af stress og depression og er sygemeldt fuld tid fra sit arbejde. Efter en dialog med kunden tilbydes han hurtigt en tid til en udredning ved en psykiater, som vurderer, at der er behov for yderligere 5 timers behandling. Aktiv Skadesbehandling bevilger denne behand ling, hvilket medvirker til, at kunden kort tid efter er tilbage i sit arbej de på fuld tid. Med Aktiv Skadesbehandlings hjælp undgås en længerevarende sygemelding til skade for den enkelte, for virksomheden, for samfundet og for PFA. For PFA alene kunne sådan en sag resultere i udbetaling af invalidepension på 7,4 mio. kr. over vedkommendes livsforløb. sikringen, dernæst med hjælp fra Aktiv Skadesbehandling. Aktiv Skadesbehandling har hjulpet med at være tovholder på hans forløb og hjulpet med yderligere hjælp til genoptræning, som under normale omstændigheder ikke ville være dækket af Helbredssikringen. Kenneth blev i august raskmeldt, og PFA kunne stoppe invalideudbetalingen, ligesom Kenneth kunne vende tilbage til en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet både til gavn for Kenneth og for samfundet. For den enkelte borger er langvarigt sygefravær en alvorlig sag. Mennesker, der er sygemeldt i længere tid, har stor risiko for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet. Derfor er tidlig indsats helt afgørende for muligheden for at få sygemeldte tilbage i job. slet ikke har gjort brug af deres invalidepension. Perspektiver PFA har på den baggrund i 2011 været i dialog med det politiske system om PFA s erfaringer, som kunne bidrage med inspiration til nye løsninger i den offentlige Case 2: Behandling af skade Kenneth på 25 fik en skulderskade, der sendte ham på invalidepension. Han kunne have fortsat på passiv forsørgelse fra både det offentlige og fra PFA til hans pensionsalder mere end 40 år efter. En effektiv indsats for at få borgere med nedsat erhvervsevne tilbage til arbejdsmarkedet er derfor i alles interesse. sektor. Den dialog vil PFA fortsætte i 2012 samtidig med, at PFA s indsats for aktiv skadesbehandling fortsætter. PFA hjalp ham, først med en operation og genoptræningsforløb via Helbreds- PFA CSR-rapport

17 ansvarlig værdiskabelse ansvarlige investeringer PFA skal skabe det højst mulige investeringsafkast til kunderne, og det skal ske på et ansvarligt grundlag. Ansvarlighed og etik er indarbejdet i PFA s investeringsprocesser. Siden 2009 har PFA været tilsluttet både UN Global Compact og PRI, og Dialog og screening I 2011 har PFA fortsat arbejdet med at screene selskaber og gå i dialog med dem, der bryder PFA s retningslinjer for ansvarlige investeringer. PFA samarbejder med screeningsbureauet GES, som har screenet alle investeringer i PFA s portefølje og været i dialog ca. 250 selskaber om tilsammen 290 sager. Sagerne har været om miljø- og klimaovertrædelser, brud på menneske rettigheder eller arbejdstagerrettigheder. kontrovers med PFA s ret ningslinjer, bliver listet. Listen er udgangs punktet for PFA s aktive ejerskab og engagement. Procesoverblik Ansvarlige investeringer Valg af investering Investeringer vælges på baggrund af analyse om sektor, land og forskellige risici. En risikoanalyse af selskabets strategi og performance for miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESC) indgår i den samlede vurdering. Screening PFA screener sine porteføljer for selskaber der bryder med internationale normer. af PFA s erfaringer med stemmeafgivelser på udvalgte cases og for at styrke PFA s muligheder for at kunne udøve aktivt ejerskab har vi udarbejdet en samlet politik for aktivt ejerskab via proxy voting. Politikken indeholder retningslinjer for stemmeafgivelse på generalforsamlinger både nationalt og globalt. Den er implementeret via den britiske proxy voting agent The Manifest Voting Agency og giver PFA mulighed for at anvende det er med udgangspunkt i disse internationale principper og anerkendte standarder, at PFA s GES Engagement Engagementaktiviteter fordelt på regioner Hændelse Selskab x lever ikke op til PFA s politik for ansvarlige investeringer. stemmeafgivelse på udenlandske generalforsamlinger. PFA anser stemmeafgivelse som en politik for ansvarlige investeringer er udviklet. PFA har omsat politik til interne procedurer. Australien Europa Evaluering Research og analyse af selskabets forhold. optrapning af sit engagement i de tilfælde, hvor selskaber igennem længere tid har været i brud Dermed er sociale, miljø- og ledelsesmæssige hensyn integreret i investeringsprocessen. 10 år med positivt afkast I 2011 havde PFA investeringer i mere end aktier og virksomhedsobligationer over hele verden. På trods af vanskelige økonomiske tider har PFA været i stand til at skabe et yderst tilfreds stillende afkast på 27,2 mia. kr. til sine kunder. Dermed har PFA som eneste danske pensionsselskab sikret sine kunder et Mellemøsten Afrika Asien Kilde: GES På basis af screeningerne vurderer PFA sin eks Nord Amerika Latin Amerika Dialog Analyse og fakta bekræfter, at selskabet bryder med internationale normer for miljø, sociale forhold eller selskabsledelse. Et engagementforløb overfor selskabet tilrettelægges. Proxy voting Igennem en agent kan PFA stemme på selskabets generalforsamling. Videre handling Ingen eksklusion Virksomhed har ændret forhold. Evaluering I løbet af processen stiller PFA krav til selskabets ledelse om forbedringer. Selskabets lydhørhed og vilje til forandring evalueres løbende. Eksklusion Virksomhed overtræder vedvarende og systematisk ESG. PFA sælger fra. med PFA s politik. Det er PFA s RI Board, der træffer beslutning om stemmeafgivelse. Fremme af dialog PFA bidrager aktivt til at dele viden og udbrede dagsordenen for ansvarlige investeringer blandt andet gennem dialog med interessenter og medier samt gennem bestyrelsesarbejdet i Dansif. I 2011 rapporterede PFA for anden gang til PRI i et self assessment survey. I foråret 2011 gennemførte PRI et audit af besvarelserne og godkendte positivt inve sterings afkast i 10 år i træk. Dette klusionsliste mindst en gang hvert halve år. Lis- efterfølgende PFA s rapport, som også viste er resultat af en investeringsproces baseret på ten integreres i PFA Kapitalforvaltning og sendes Styrket aktivt ejerskab fremgang i forhold til den første rapport. videndeling, dynamiske investeringsprocesser i øvrigt til PFA s eksterne kapitalforvaltere. PFA PFA har i 2011 arbejdet videre med at omsætte og handlekraftige porteføljeforvaltere. opererer desuden med en engagement-liste principperne i PRI og integrere ESG-faktorer i hvor selskaber, der i følge screeningerne har en den samlede investeringsanalyse. I forlængelse PFA CSR-rapport

18 ansvarlig værdiskabelse ansvarlige investeringer - nye initiativer PFA har i 2011 bidraget med konkrete investeringer, der fremmer samfundshensyn samtidig med, at det understøtter ambitionen om, at PFA skal levere den højeste værdiskabelse til kunderne. Fonden skal investere i energianlæg i Afrika, hvor der er et betydeligt energiunderskud og et stort behov for energiinvesteringer. Der er for PFA tale om en langsigtet investering i nødvendige og rentable energiprojekter med udsigt til et solidt afkast, der samtidig understøtter en ansvarlig udvikling i Afrika. PFA har i 2011 bidraget til at sætte temaet på dagsordenen. Det er sket både gennem debatindlæg og interviews i pressen, på konferencer, i direkte dialog med det politiske system med konkrete forslag samt gennem dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og flere ministerier om deres arbejde for udvikling af en OPP-standardmodel. At man som pensionsselskab ikke har indflydelse fjerner ikke ansvaret for, at investeringerne er etisk ansvarlige. PFA tilstræber derfor, at PFA s investeringer i statsobligationer er i overensstemmelse med dansk udenrigspolitik og med vurderingerne fra officielt dansk hold af forholdene i det enkelte land. Fonden er etableret i samarbejde med Dansk PFA har derfor i 2011 taget initiativ til en direkte Industri, Investeringsfonden for Udviklingslande, PFA har konkret udtrykt interesse for deltagelse dialog med Udenrigsministeriet og regeringen Halv milliard til vækstvirksomheder Global Energy Efficiency and Renewable Energy i investeringer i kloakanlæg, i trafikanlæg og i om investeringer i udenlandske statsobligation- PFA gav som det første kommercielle pensions- Fund administreret af European Investment energiinfrastruktur, og PFA arbejder aktivt for er. Formålet er at sikre, at PFA s investerings- selskab et konkret tilsagn om at investere i Bank (den engelske stats investeringsfond for at få fjernet de strukturelle barrierer, der er for politik på området er i overensstemmelse med vækstvirksomheder gennem Dansk Vækstkapital, udviklingslande), samt sydafrikanske Fabvest. pensionspenge i danske OPP-projekter. danske og internationale normer. Denne dialog der er et initiativ i samarbejde med regeringen. fortsætter i Tilsagnet er på 520 mio. kr. Fondens drift støttes af EU med et tilskud på ca. Statsobligationer og etik 1 mio. kr. og af Seed Capital Assistance Facility Aktivt ejerskab er den første løsning, når Dansk Vækstkapital stiller kapital til rådighed med ca. 5 mio. kr. en virksomhed forbryder sig på PFA s etiske for iværksættere og mindre vækstvirksomheder. normer. Som medejer af et selskab har man PFA er klar til at løfte en del af den udfordring. Fremme af OPP mulighed for at søge indflydelse på selskabets PFA kan derved bidrage til dansk innovation og Den offentlige sektor står over for et ganske drift. Derfor kan man bedrive aktivt ejerskab. vækst hos små og mellemstore virksomheder. betydeligt investeringsbehov inden for blandt Det er en vigtig opgave, som PFA tager med- andet infrastruktur, energi, bygninger m.m. Der PFA investerer i lighed med andre pensions- ansvar for. er tale om samfundsnyttige investeringer, der selskaber også i udenlandske statsobligationer. både fremmer vækst og velfærd, men også inve- I forhold til fremmede stater har investorer i Energiinvesteringer i Afrika steringer, der fremmer miljømæssige hensyn. statsobligationer til gengæld ingen mulighed PFA har afsat et millionbeløb til investeringer for aktivt ejerskab eller for på anden vis at i investeringsfonden DI Frontier Market Energy Det er i stigende grad relevant at søge alterna- søge indflydelse. Påvirkning af fremmede stater & Carbon Fund. Pengene er afsat og vil blive tive finansieringsformer til disse samfunds nyttige er udenrigspolitik og det er en opgave, der investeret, efterhånden som fonden finder investeringer. Øget anvendelse af offent ligt-privat håndteres politisk i Udenrigsministeriet og i egnede og rentable projekter. partnerskab er en af løsningerne. Folketinget. PFA CSR-rapport

19 ansvarlig værdiskabelse bedre klima - grønnere drift PFA s miljø- og klimapolitik danner rammen for arbejdet med reduktion af ressourceforbruget og effektivisering af el og varme forbrug. handlede primært om at fremme klimaindsatsen hos virksomhederne. Dette har i 2011 blandt andet bidraget til, at en virksomhed begynder arbejdet med en arbejdsmiljøcertificering. PFA tilstræber at anvende mere klimavenlige produkter, hvor dette er en reel mulighed. Der- mulige og mest rentable. PFA udskiftede blandt andet samtlige lysamaturer til nye intelligente og programerbare loftslamper og trimmede og justerede driften på ventilationssystemet. Initiativerne medførte en samlet besparelse på 10 pct. -udledning i Perspektiver PFA vil i 2012 sætte fokus på ansvarlig leverandørstyring i forbindelse med en revision af retningslinjerne for ansvarlige indkøb. Det er PFA s mål at kunne realisere en I forhold til klimaet handler PFA både globalt og lokalt. Globalt handler det om investeringer på et bæredygtigt grundlag. PFA investerer derfor i energisektoren både i Danmark og udlandet. Lokalt handler det om, at PFA gennemfører energibesparelser på hovedsædet i København og miljøscreener leverandører. Ekstern indsats for klimaet Som medlem af det internationale klimanetværk Carbon Disclosure Project (CDP) arbejder PFA for at øge antallet af danske virksomheder, der rapporterer deres klimaregnskaber til CDP. I 2011 har PFA fortsat arbejdet med ansvarlig leverandørstyring og anvendt retningslinjerne for ansvarlige indkøb, som en del af dialogen med leverandørerne. Dette medfører en dialog om leverandørens CSR-arbejde samt en klimaog miljøscreening. PFA har i løbet af de seneste år samlet set opnået miljøscreening og haft dialog med mere end 85 leverandører. Dialogen for har vi fortsat udskiftningen af benzindrevne firmabiler til dieselbiler med partikelfilter samt øget mængden af økologiske og bæredygtige produkter, der anvendes i PFA. PFA s kantineleverandør anvender 30 pct. økologiske produkter og tilstræber at holde denne målsætning. I 2011 har PFA kørt km med et taxiselskab, der gennem opkøb af kvoter har neutraliseret -forbruget med kg. reduktioner i ejendomsdrift PFA arbejder med energieffektivisering af hovedsædet på Østerbro i København. Klimaindsatsen i kontorejendommen er både udtryk for et forretningsmæssigt fokus i PFA og udtryk for ansvarlighed i forhold til miljøet. PFA startede i 2010 med systematisk kortlægning af energiforbruget og inddragelse af medarbejderne og opnåede en samlet besparelse på 11 pct. på -udledningen. I 2011 har PFA identificeret og gennemført de besparelsesinitiativer og investeringer, der var INDSATS 2010 og 2011 Udskiftet samtlige loftlamper til nye intelligente programerbare armaturer Installeret el-spareskinner Styring efter transmitter Udskiftning af halogen til LED-pærer Opvarmning ved recirkulation af luft Udskiftning til de mest energioptimale kaffemaskiner Sluk af toiletudsugning om natten Montage af tænd/sluk ure på kaffemaskiner Gangbroer. Sluk af elvarme Prognosestyring på varmeanlægget Trimning af driftstider og behovsstyring for ventilationsanlæg Udskiftning til de mest energioptimale printere. Besparelse kwh Besparelse El Varme Ton % , , , , , , , , , , , ,0 I alt ,0 reduktion af -udledningerne med op til 30 pct. i perioden PFA er godt på vej, men fremadrettet bliver de initiativer, som skal gennemføres for at opnå -besparelser af mere gennemgribende og langsigtet karakter. PFA vil samle erfaringer med at energieffektivisere bygningerne på hovedsædet. De gode eksempler vil blive formidlet til lejerne i PFA s ejendomme som inspiration til at arbejde med energibesparelser PFA CSR-rapport

20 relationer og dialog

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

PFA s forretningsansvar, fremskridt og resultater

PFA s forretningsansvar, fremskridt og resultater PFA s forretningsansvar, fremskridt og resultater CSR-rapport 2012 // februar 2013 indhold Forord 3 Forretningsansvar og etik i PFA 4 Ansvarlig forretningspraksis 6 Fair forretnings adfærd hviler på politikker

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere