Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne"

Transkript

1 Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne spam Indholdsfortegnelse 1. Resumé og samlede anbefalinger fra teknologi-arbejdsgruppen 2. Hvad er spam, og hvordan fungerer det? 3. Tekniske løsninger 3.1. Eksisterende software- og filterløsninger m.v Modifikation af Internet protokoller 3.3. Autentificering 3.4. Mobil spam 3.5. VOIP 3.6. Spim Bilag A: Teknisk indretning af filterløsninger Bilag B: BilagC-D: Problemstillingen vedrørende åbne servere Detaljeret oversigt over initiativer og projekter med sigte på ændring af STMPprotokollen, og problemstillinger i tilknytning hertil

2 1. Resumé og samlet oversigt over anbefalinger Denne udredning har til formål at give et overblik over de teknologiske løsninger der kan bidrage til at reducere omfanget af eller i bedste fald eliminere spam. Udredningen skal indgå som en del af det faktuelle grundlag for de fortsatte drøftelser i regi af Videnskabsministeriets møderække om bekæmpelse af spam. Teknologi-kortlægningen udgør således en del af grundlaget for de fortsatte drøftelser om behovet for eventuelle initiativer internationalt og i DK i form af: Oplysning og uddannelse til borgere og virksomheder med henblik på at fremme en mere hensigtsmæssig bruger-adfærd, og herunder en øget anvendelse af forskellige individuelle spam-bekæmpelsesværktøjer International standardisering og udvikling, og andre former for tekniske løsninger som kan bidrage til at mindske spam Andre former for internationalt samarbejde Frivillige branche-aftaler eller lignende Lovgivning - herunder øget efterforskningsmuligheder og sanktioner overfor spammere - især fokuseret på nedbrydning af de økonomiske incitamenter som spammere har til at spamme. Udredningens overordnede konklusion er, at der ikke findes én teknologi eller én speciel teknisk løsning som værende den der kan løse alle spamproblemer. I stedet viser udredningen at en flerhed af løsninger vil kunne reducere spamproblemet voldsomt, hvis man anvender dem i samspil. En række af de beskrevne løsninger omhandler eksisterende teknologier, som blot savner udbredelse. Modsat omhandler navnlig afsnittet om protokolændringer fremadrettede teknologiske muligheder, som bør fremmes internationalt. Endelig er det kendetegnende, at stort set alle teknologiske løsninger set fra brugerens side har privacy-implikationer i større eller mindre omfang. Disse bør inddrages i overvejelserne om, hvilke initiativer man konkret ønsker at sætte i værk/understøtte, jf. listen ovenfor. Teknologi-arbejdsgruppens bidrag kan sammenfattes som følger: Ad eksisterende software- og filterløsninger: Mange af de systemer der findes på markedet i dag, har indbygget en række funktioner, der er beregnet til reducering af spam-beskeder i brugerens . Derudover udbydes der en række generelle anti-spam software produkter, der anvendt sammen med eksisterende løsninger vil kunne fjerne/filtrere de fleste spam-beskeder fra den indkomne . Branchen er meget indstillet på at bidrage med levering af information til en central hjemmeside, med løbende opdateret information (og link-henvisninger) om eksisterende spam-bekæmpelses værktøjer for både virksomheder og privatbrugere samt at deltage i oplysningsaktiviteter (fx OBS-spots etc). Branchen anbefaler, at den ovenfor nævnte centrale hjemmeside etableres i regi af Videnskabsministeriet, f.eks. i tilknytning til Internetkvalitetsguiden og IT-borger.dk. Det idéelle er løsninger, der fremstår som individuelle for brugeren, og dermed giver denne maksimal valgfrihed. Dette stiller modsat høje krav til brugervenlighed og enkelhed, både i forbindelse med etablering og brug

3 Flere af de større udbydere tilbyder allerede i dag tilbyder centrale (ISP-baserede) løsninger. Endvidere har et stort flertal af internetudbyderne tilkendegivet, at de agter at arbejde målrettet mod at kunne tilbyde deres respektive kunder centralt baserede løsninger på problematikken inden for overskuelig fremtid. Denne udvikling bør understøttes. Kredsen af selskaber tilsluttet den fælles kodeks vedr. håndtering af trusler mod internettet (hvis primære formål er at håndtere trusler, der opstår som følge af større hacker-, DOS-, orme- og virus-angreb) stiller sig åbne for at udvide samarbejdet til også på sigt at kunne forholde sig til udfordringer som følge af spam og lignende. Denne udvikling bør understøttes. Ad modifikation af en eller flere internet protokoller: En overordnet strategi med hensyn til støtte og satsning på protokolmæssige tiltag bør være to-strenget: Den bør både understøtte protokol-initiativer der kan medvirke til at sikre en umiddelbar afhjælpning af et voldsomt eskalerende problem, og protokol-initiativer der kan sikre en mere langsigtet løsning. Det anbefales at en sådan overordnet protokol-strategi udvikles og søges fremmet i tæt samarbejde med branchen. Strategien bør bla. sigte på at fremme, at specifikationsarbejdet i videst muligt omfang kommer til at foregå helt i et åbent IETF-régi, og kommer til at inkludere støtte til udvikling og test på alle platforme. Man bør fra dansk side gennem aktiv deltagelse sikre sig indflydelse på disse protokoller i EITF. Initiativer med sigte herpå bør iværksættes inden for en kort tidshorisont, med det mål i de næste 1-1½ år at sætte DK på kortet som en væsentlig drivkraft i den tekniske bekæmpelse af spam globalt. Med sigte på løbende at kunne levere konkret substans input til en dansk deltagelse i ovennævnte arbejde, bør der endvidere etableres en protokolændringsfølgegruppe, med bred brancherepræsentation, som løbende kan levere input til hvilke initiativer der bør understøttes og hvordan. Ad andre relevante initiativer: Spam er et internationalt problem, som skal bekæmpes internationalt. Det er derfor vigtigt, at Danmark sørger for at indgå centralt og aktivt i de internationale fora, hvor der arbejdes med at bekæmpe spam, herunder bl.a. i OECD-regi, hvor der p.t. arbejdes aktivt med problemstillingen. Der bør desuden i offentligt regi etableres én samlet, central efterforskningsdatabase, hvortil brugere og virksomheder kan sende kopi af frasorteret spam e- mail m.h.p. efterforskning (dvs. at de nuværende spredte indberetningsmuligheder samles ét sted, og at sorterings-funktion oprettes). Der bør i forlængelse heraf hos alle involverede myndigheder afsættes flere ressourcer eller omprioriteres ressourcer til efterforskning og påtalerejsning og til højere grad af internationalt samarbejde med de udøvende instanser indenfor spambekæmpelse. Med hensyn til de nærmere begrundelser/baggrunden for de enkelte, teknologi-relaterede anbefalinger, henvises til de efterfølgende afsnit

4 2. Hvad er spam, og hvordan fungerer det? For at forstå problemstillingen omkring spam, er det nødvendigt af forstå hvad spam egentlig er, og hvorledes spam faktisk forekommer. Grundlæggende er spam en samlebetegnelse for s, som sendes uanmodet, og som set fra modtagerens side er uønskede. Spam er således modtageren uvedkommende i betydningen: At modtageren ikke har bedt om den. At indholdet ikke umiddelbart er relevant for modtageren. At modtageren ikke er direkte relateret til indhold eller afsender. At der er tale om en rundskrivelse, som er kommunikeret til modtageren elektronisk. At afsenderen typisk har forsøgt at skjule sin identitet. De grundlæggende problemer med spam opstår fordi: Alle kan sende s til hinanden. Det er ikke i praksis muligt at identificere den fysiske person eller virksomhed, som har oprettet en virtuel identitet med henblik på at afsende s. Der er ikke nogen tekniske foranstaltninger (i de p.t. anvendte protokoller m.v.) som sikrer, at de ovenfor nævnte oplysninger om afsenderen er sande, og at indholdet er uændret. Der er ikke i alle lande en forbud imod de forskellige former for uanmodede og uønskede elektroniske henvendelser (og der kan som nævnt nedenfor være individuelle forskelle på hvad der uønsket, hvilket vanskeliggør lovregulering på alle områder). Udbredelse/markedsføring af børnepornografi er formentlig det mest universelt lovregulerede, fulgt af generel lovregulering vedrørende pornografi. En række europæiske lande, herunder EU, har også lovgivning vedrørende uanmodet elektronisk markedsføring. Spredning af virus, orme m.v. kan være omfattet af lovgivning vedr. datakriminalitet, i det omfang de enkelte lande har en sådan. Der er ikke i alle lande en effektiv retsforfølgelse af afsendere af uanmodet og uønsket elektronisk kommunikation. Spam s kan have forskelligt indhold: Virus, orme og lignende, meddelelser med det sigte at bedrage modtageren økonomisk eller på anden vis, eller at franarre denne oplysninger, og uanmodet markedsføring af forskellige former for indhold, herunder pornografi og børneporno, og af diverse produkter, lånemuligheder m.v. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at visse former for spam (f.eks. virus) formentlig er uønskede af alle brugere, mens andre former for uanmodede s ikke nødvendigvis er uønskede af alle. Dette vanskeliggør bekæmpelsen af spam. Det samme gør problemstillingen vedrørende falske positive, dvs. det faktum, stort set alle spambekæmpelses teknologier er baseret på sortering af den samlede mail-mængde udfra en række faktorer, der sandsynliggør, at en delmængde af den samlede mængde mails er spam. Dette fører i sagens natur til, at en række reelle mails også risikerer at blive frasorteret. Den vigtigste bekymring i forbindelse med bekæmpelse af spam er således risikoen for utilsigtet frasortering/afvisning af s, som modtageren reelt ønsker at modtage. Dvs. at en bliver opfattet som spam og derefter bliver slettet. Navnlig i forbindelse med erhvervsmæssig/professionel anvendelse af kan dette have stærkt uhensigtsmæssige konsekvenser

5 Eksempelvis er Viagra et af de ord, som typisk bliver betragtet som en indikation af, at den pågældende er spam, og som derfor kan føre til frasortering. Hvis en læge bruger ordet Viagra i den medicinsk sammenhæng og sender et i en til en kollega - eller til et apotek i forbindelse med en recept-udstedelse - vil der derfor være en, omend begrænset, risiko for at den ikke kommer frem. Endelig er det som nævnt ovenfor kendetegnende for spam, at afsenderen typisk ønsker at sløre sin reelle identitet og sit fysiske hjemsted, og/eller at øge troværdigheden af indholdet ved brug af en falsk eller lånt identitet. De fleste spam s sendes derfor med en eller anden form for forfalsket afsender-adresse. Brug af andres adresser benævnes spoofing. Dvs. at afsenderadressen er forfalsket, så mailen ser ud til at være afsendt af en anden end den, der rent faktisk har set mailen. Det er p.t. nemt at spoofe mail, idet STMP-protokollen ikke kræver, at afsenderen authenticerer sig. Eliminering af domain spoofing vil hjælpe indehavere af domænenavne med at beskytte dette mod misbrug, og vil gøre det muligt at foretage langt bedre spamfiltrering. Se også afsnittet om modifikation af en eller flere Internet protokoller som et middel til reduktion af spam, der bl.a. adresserer spoofing-problematikken. I de følgende afsnit gennemgås en række teknologiske løsninger, omfattende: Eksisterende softwareløsninger (klient- og server-baserede), filtre m.v., som kan sikre, at spammails frasorteres, så de ikke når frem og generer modtageren, og/eller at disse placeres et sted, hvor modtageren efterfølgende kan behandle dem. Andre (tekniske) initiativer, brugere på egen hånd kan iværksætte for at minimere spam, herunder initiativer der kan tages for at hindre andres misbrug af personens/virksomhedens -adresser til udsendelse af spam. Protokolændringer, som fremadrettet kan bidrage til at muliggøre verificering af at en given afsender faktisk er den han giver sig ud for at være, hvorvidt det er sandsynligt (udfra en række nærmere angivne karakteristika) at indholdet af den pågældende er spam, og/eller at indholdet af en er uændret. Sådanne protokolændringer vil dels kunne forbedre de eksisterende software- og filtreringsløsninger, dels kunne styrke mulighederne for frasortering af spam langt tættere på afsenderen. Egentlig autentificering af afsenderen eller afsenderens mailserver, herunder anvendelse af digital signatur og kryptering. Nyere/fremtidige problemer med spam - f.eks. mobilspam, spam i forbindelse med VoIP og Spim. For at lette forståelsen af de efterfølgende afsnit, redegøres der her indledningsvis for, hvordan spam fungerer. Det første element i udsendelse af spam er erhvervelse af en række -adresser på potentielle modtagere. Personer eller virksomheder der gerne vil sende spam anvender en række forskellige metoder til at få fat i de mailadresser, de gerne vil sende spam til. Disse omfatter bl.a.: Scanning af hjemmesider og nyhedsgrupper for mailadresser ved at anvende høstmaskiner som f.eks. Atomic Harvester, Perfect Harvester og Power Harvester. Denne metode er ifølge en undersøgelse fra Center for Democracy & Technology, den største kilde til, at brugerne modtager spam. Indkøb af lister med mailadresser, som er indhentet af tredjeparter. Prøve sig frem ved at sende mails ved hjælp af dictionary- eller brute forceattack. Dictionaryattack er baseret på at spammeren prøver at kombinere navne fra ordbøger - f.eks

6 små korte eller sandsynlige navne som eller kombinationer heraf som Bruteforceattack er baseret på at man prøver sig frem med bogstavkombinationer f.eks. osv. Det nye er, at spammere går sammen med virus programmører. Det ser ud til, at spammerne køber valide adresser fra virus programmørerne. Virusprogrammørerne udvikler og udsender virus, hvis formål er at tage en kopi af de virusramtes adressebøger, og sende kopien til virusprogrammøren. Der er også eksempler på, at virusprogrammører udvikler programmer der installerer en bagdør på brugernes maskine, der netop muliggør at spammerne efterfølgende kan komme ind og sende spam herfra. Afsenderne af spam er vanskelige at bekæmpe, dels fordi omkostningerne er meget lave, og dels fordi marginalomkostningerne forbundet med at afsende spam går mod 0 efterhånden som mængden stiger. Desuden forsøger de fleste spammere at skjule deres identitet, sådan at det kan være forbundet med betydelige vanskeligheder at få fat i dem. Endelig går spammernes aktiviteter typisk på tværs af mange nationale grænser, hvad der gør såvel efterforskning som retsforfølgelse ganske vanskeligt. De fleste spammere kan derfor regne med at kunne spamme uhindret løs. I denne rapport går vi ikke nærmere ind i de enkelte spammeres incitamentsstrukturer, da det efter arbejdsgruppens opfattelse ligger uden for gruppens kommissorium. Men det skal anbefales at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i højere grad sætter fokus på spammernes incitamenter med henblik på at stoppe deres aktiviteter. Figur 1 nedenfor illustrerer modtage-elementet af hvordan fungerer for privatbrugere. Figur 1: - 6 -

7 Figur 2 nedenfor illustrerer modtage-elementet af hvordan fungerer for virksomheder, og giver dermed en del af nøglen til, hvordan og hvor spam bl.a. kan stoppes. Figur 2: Figur 2: Figuren viser det typiske flow for en (SMTP), fra når den modtages fra Internettet til den leveres til en virksomhed. Ligeledes vises de mulige teknologier som gør det muligt at detektere om e- mailen er spam og eventuelt fjerne/håndtere den inden den når modtagerens postkasse. De to figurer illustrerer en række steder, hvor spam bl.a. kan stoppes, og giver en del af nøglen til, hvordan det kan ske. Bekæmpelse af spam tager udgangspunkt i en s opbygning - de ting man altid ved om en . Det er: 1. Hvorfra den kommer (afsenders IP adresse). 2. Hvem afsenderen er (afsenders postkasse). 3. Hvem den er til (modtagers postkasse). 4. Hvad den handler om (emne). Baseret på disse data er muligt at vurdere sandsynligheden for, at en given er spam eller ej, i dag typisk i forbindelse med modtagelsen, jf. også afsnittet nedenfor om eksisterende softwareløsninger (klient- og server-baserede), filtre m.v., som kan sikre, at spammails frasorteres, så de ikke når frem og generer modtageren, og/eller at disse placeres et sted, hvor modtageren efterfølgende kan behandle dem.. Herudover vil der være en række karakteristika i forbindelse med afsender-situationen, som på sigt vil kunne bruges til allerede tidligere i forsendelsesprocessen at blokere for udsendelse/videresendelse af spam. Dette forudsætter imidlertid en række ændringer i de protokoller, der udgør grundlaget for udveksling af s. Se nærmere herom i afsnittet om mulige protokolændringer

8 3. Tekniske løsninger 3.1. Eksisterende software- og filterløsninger m.v. Formålet med dette afsnit er at give et overordnet forståelse af eksisterende software- og filterløsninger, der kan hjælpe med bekæmpelse af spam. Afsnittet indeholder en overordnet introduktion af de eksisterende teknologier. Hensigten har derimod ikke været at give en mere dybtgående teknisk redegørelse af løsningerne. Se også bilag A, der indeholder en nærmere redegørelse for teknikken bag en række af de anvendte filtrerings-løsninger. Mange af de -systemer der findes på markedet i dag, har indbygget en række funktioner, der er beregnet til reducering af spam-beskeder i brugerens . Derudover udbydes der en række generelle anti-spam software produkter, der anvendt sammen med eksisterende løsninger vil fjerne/filtrere eventuelle spam-beskeder fra den indkomne . Branchen er meget indstillet på at bidrage med levering af information til en central hjemmeside, med løbende opdateret information (og link-henvisninger) om eksisterende spambekæmpelses værktøjer for både virksomheder og privatbrugere. Branchen anbefaler, at en sådan central, værktøjs-orienteret hjemmeside etableres i regi at Videnskabsministeriet, f.eks. i tilknytning til Internetkvalitetsguiden og IT-borger.dk Hvordan fungerer filterløsninger? De eksisterende software- og filterløsninger til bekæmpelse af spam tager som nævnt ovenfor udgangspunkt i en s opbygning. De ting man altid ved om en er: Hvorfra den kommer (afsenders IP adresse). Hvem afsenderen er (afsenders postkasse). Hvem den er til (modtagers postkasse). Hvad den handler om (emne). Disse informationer udnyttes til at afgøre om en falder i kategorien spam eller ej. Hvor er en fra? Typisk kan en administrator/bruger vedligeholde en liste over IP adresser for beskeder, der enten altid er afvist eller accepteret. Accept liste: Betroede partnere og kunders IP adresser kan vedligeholdes på Accept-listen for nem adgang. Deny liste: Kendte afsendere, som man ikke ønsker adgang til virksomhedens server under nogen omstændigheder kan afvises automatisk. Vedligeholdelse af den type lister vil notorisk være problematisk og stærkt ressourcekrævende, da man skal have modtaget fra en spammer, før vedkommende kan føjes til listen. For at lette dette arbejde er Real-Time Block Lists etableret. En Real Time Block List er en løbende vedligeholdt liste med Internet Protokol (IP) adresser på kendte kilder til spam. Disse lister inkluderer kildeadressen, såvel som servere der er konfigureret til Open-Relaying - 8 -

9 eller indeholder Dial-up User Account lister. Ideen er, at der herved sker global deling af information om kendte spammere. Hvem er den fra? Sender Filters kan konfigureres på servere til at undersøge afsenderadressen på en indkommen , og sammenholde den med en liste over blokerede afsendere (dvs. afsendere som man ikke ønsker at modtage fra). Såfremt der er et sammenfald, kan e- mail serveren konfigureres til at nedlægge forbindelsen eller alternativt arkivere beskeden. Listen over negative afsendere, kan af administrator konfigureres manuelt, eller man kan abonnere på denne service fra såkaldte blacklist servere. Den omvendte variant af denne løsning er vedligeholdelse af en såkaldt positiv-liste (en white-list ), der indeholder navne på alle de afsendere man ønsker at modtage fra. Som konsekvens videregives mail fra disse afsendere til burgerne uden yderligere forudgående check/filtrering af, om der er tale om spam. Al anden filtreres. Spoofing gør dog, at den angivne afsender ikke nødvendigvis er den reelle afsender, som nærmere behandlet i afsnittet om protokoller. Anvendelsen af såvel negativ- som positiv-lister er forbundet med en række administrative omkostninger til vedligeholdelse af diverse lister. Disse administrative opgaver kan til dels elimineres, såfremt man kan anvende eksterne Blacklist servere, eller man kan abonnere på disse lister fra tredjepart. Hvem er den til? Administratorer kan definere filtrering til at blokere beskeder, der er målrettet til ikke gyldige modtagere eller målrettet adresser der er pålagt restriktioner. Såfremt modtageren er en gruppe, kan man afvise beskeden, såfremt man kun ønsker at modtage adresseret til individuelle brugere. En variant af denne løsning vil være anvendelse af en liste over de personer, der må/kan modtage ekstern . De administrative omkostninger ved denne løsning ligger i vedligeholdelse af de enkelte modtager lister, og der findes forskellige løsninger på dette, som er implementeret i de enkelte software løsninger Fordi spam typisk afsendes fra falske adresser, blev der tidligere brugt uforholdsmæssigt mange ressourcer på at returnere en Non-Delivery Report (NDR) til afsenderen. Moderne e- mail servere har inkluderet funktionaliteter kaldet Recipient Filter, og vil med dette filter slået til afvise beskeder med ikke-eksisterende eller blokerede modtagere under SMTP protokol sessionen. Filteret sikrer med andre ord at serveren ikke tvinges til at afsætte ressourcer på at sende en NDR besked til en spammer. Dette er navnlig væsentligt, fordi NDRer kan misbruges til efterfølgende denial of service attacks. Hvad er overskriften? Ofte kan man på baggrund af overskriften på en besked vurdere, hvorvidt den enkelte kan betragtes som spam-mail. Denne metode kræver en del tilpasninger idet erfaringerne viser, er de enkelte spam-pirater meget opfindsomme, når det gælder om at finde en kiosk-basker overskrift på deres

10 Indholdet Det sidste element der kan kigges på, for at afgøre om en indeholder spam eller ej, er indholdet. I praksis fungerer disse løsninger ved, at man gennem struktureret gennemgang af hundredtusindvis af s har bedt modtagerne afgøre, om indholdet er spam eller er ej, og rapportere herom. Herved har man fundet fælles kendetegn som ord, vendinger og grafiske stilarter der indikerer om indholdet er spam eller ej. Der beregnes herefter et tal, som er en kvantificeret vurdering af chancen for at indholdet er spam. Som en konsekvens heraf kan der tages forskellige aktioner. Hvis tallet er: Højt - slettes en. Mellemstort - sendes til brugeren, men placeres i en speciel Junk folder. Lavt - leveres en som en normal til brugeren. Alternativt kan man, såfremt det er teknisk muligt at undersøge indholdet af en besked, på baggrund af f.eks. søgning efter specielle ord og sætninger i teksten, identificere spambeskeder. Det er dog kun muligt, såfremt den indkomne besked ikke er krypteret via f.eks S/MIME eller anden krypterings teknologi. De omkostninger der er forbundet med denne løsning omfatter dels definition og implementering, dels vedligeholdelse af de filtreringsregler, som man ønsker at anvende ved modtagelse af . Hertil kommer spørgsmålet om, hvornår og hvordan de ovenfor nævnte informationer anvendes Hvornår kan filtrering ske? Modtagelse og levering af til brugeren kan opdeles i tre logiske trin ( modtagelsen, levering af besked til brugerens indbakke, og modtagelse på brugerklienten). I hvert af disse logiske trin er det muligt at implementere software/filter-løsninger, der kan identificere og håndtere spam-beskeder. Disse teknologier anvender forskellige parametre til filtrering af undervejs fra modtagelse til levering i brugerens indbakke. Det bemærkes i den forbindelse, at det er vigtigt at få identificeret og elimineret spambeskeder så tidligt i forløbet som muligt, da man derved reducerer de omkostninger, der er forbundet med behandlingen. Disse omkostninger omfatter såvel server- som netværksbelastninger, og den spild-tid/uproduktiv tid, som den enkelte bruger skal anvende til fjernelse og behandling af evt. spam-beskeder. Trin 1: modtagelsen: Ved modtagelsen af kan man anvende en eller flere teknikker til identifikation af spam beskeder. Disse teknikker kan enten være leveret direkte i serveren, eller implementeres via et af de generelle Anti-spam software produkter. Ved modtagelsen af kan der, udover anvendelse af de ovenfor beskrevne parametre, foretages en række vurderinger af henholdsvis leveringsmetoden og adresseringsformatet, der kan identificere spam-beskeder. Denne vurdering kan foretages på baggrund af flere informationer:

11 De forskellige software produkter tilbyder en række muligheder at vælge imellem m.h.t. behandling af de identificerede, formodede spam-mails: - Bortkast beskeden: Denne metode går ud på, at man modtager beskeden, hvorefter den automatisk slettes, alternativt journaliseres for senere inspektion.. Derved vil afsenderen aldrig vide, hvorvidt den afsendte besked blev modtaget. - Nægt modtagelse af besked: Denne metode er varianten, hvor afsenderen vil få en NDF ( Non-delivery-failure), muligvis med en forklaring på, hvorfor man har nægtet at modtage beskeden. Samtidig kan man vælge at bortkaste beskeden, eller arkivere/journalisere denne for ved senere inspektion at undersøge, om det var en korrekt klassificeret spam-besked. - Accepter modtagelse og klassificer besked som potentiel spam: Denne metode indebærer at man accepterer beskeden, men inden leveringen markeres beskeden som identificeret som potentiel spam. Derved gøres modtageren opmærksom på, at de installerede spam-dedekterings software har klassificeret beskeden som spam. Derefter er det op til modtageren at foretage den endelige vurdering. Anvendelse af disse spam-filtrerings teknikker allerede ved leverancen af besked vil have en effekt (målt i minutter/sekunder) på hastighed og leverance af beskeden til det næste trin i leveringsprocessen. Trin 2: Levering af besked til brugerens post-kasse: Efter at have modtaget en besked vil den valgte server som udgangspunkt levere beskeden videre til modtagerens indbakke. Det er også her muligt at indbygge en række filtreringsteknikker inden selve afleveringen til modtageren. Her anvender man ofte de samme teknikker som omtalt under Trin 1. Man kan imidlertid her vælge at implementere et mere fintmasket og/eller differentieret sæt af filtrerings regler, der kan være designet til håndtering af internt definerede modtagergrupper/modtagerprofiler. De fleste servere understøtter anvendelse af filtreringsregler for levering af til de enkelte brugeres post-kasse. De fleste klienter på markedet i dag tilbyder herudover mulighed for, at den enkelte bruger kan opsætte og vedligeholde personlige regler til filtrering af indkommen . Denne form for automatisk forbehandling af har flere anvendelsesområder. Ved anvendelse af disse regler til frafiltrering af spam beskeder er det vigtigt at give brugeren muligheder for at vælge hvad der skal ske med evt. spam beskeder. Der findes flere variationer over dette, som eksempel vil Nægt yderligere modtagelse fra afsendere, Fjern beskeden, eller Flyt beskeden til anden folder. Trin 3: Bruger klienten De fleste klienter tilbyder mulighed for lokal afvikling af de tidligere nævnte filtreringsregler og anvendelse af disse regler på henholdsvis Post-serveren eller Brugerens klient. De har som oftest den samme funktionalitet, men giver brugeren en mulighed for selv at udvikle og styre disse regler. Samtidig ser vi flere og flere klienter der kan fungere uden forbindelse til serveren ( huset) Anvendelse af de ovenfor beskrevne løsninger Anvendelse i virksomheder

12 De ovenfor beskrevne løsninger er for langt de fleste virksomheder tilstrækkeligt til at få spam-problematikken under kontrol. De tre vigtigste faktorer virksomhederne bør undersøge, når de vælger spam-bekæmpelses værktøjer, er: 1. Hvor meget spam filtrerer værktøjet? 2. Hvor meget meget rigtig bliver fejlagtigt filtreret af værktøjet? 3. Hvor enkelt er det at administrere (specielt vigtigt for store installationer)? Når det alligevel er alvorlige problemer med spam, også blandt erhvervsbrugerne, skyldes det bl.a. at mange virksomheder kører på udgaver af systemerne, der er designet og udviklet inden spam blev et stort problem. Endvidere er man i mange installationer ikke klar over, hvilke muligheder der rent faktisk er for at begrænse problemet, selv om man har opdaterede systemer og/eller suppleret disse med diverse software produkter målrettet imod løsning af spam-problemet. Hertil kommer de indledningsvis nævnte problemer med at definere, hvad virksomheden betragter/ønsker frasorteret som spam, og med organisatorisk at få fastlagt, hvordan frasorteret spam skal håndteres. Anvendelse af private brugere Typisk anvender private brugere en Internet Service Provider (ISP) og/eller en Web Mail løsning som f.eks. TDC, CyberCity, Tiscali, Yahoo, Hotmail eller AOL (America Online). M.h.t. trin 1 og 2 ovenfor er de private brugere afhængige af de anti-spam features, deres e- mail leverandør stiler til rådighed. Evt. kan disse løsninger være sådan indrettet (dette vil ofte være tilfældet), at den private bruger kan kontrollere klient-siden (trin 3). Herudover er der en række løsninger til rådighed også for den private bruger, der kan benyttes uafhængigt af leverandøren. Dels kan private brugere benytte en række specifikke anti-spam software produkter. Dels har moderne klienter typisk indbygget spam funktionaliteter i form af filtre, der primært ser på indholdet i den modtagne , og anvender en avanceret analyse af strukturen i beskeden for at fastslå, hvorvidt brugeren vil klassificere mailen som spam. Typisk kan brugeren indstille disse filtre til nogle forud definerede niveauer, indstille det selv eller slå det helt fra. De forskellige niveauer giver brugeren bedre kontrol over vedkommendes indbakke, og mængden af spam der modtages her, eller flyttes til bestemt indrettede foldere for s der formodes at indeholde spam. Disse filtre har også mulighed for bruger-interaktion, således at s der fejlagtigt bliver forkert kategoriseret individuelt kan styres af brugeren. Således kan en fra bestemte personer eksempelvis tilføjes til en liste over betroede afsendere, således af spamfilteret ikke flytter disse s, selvom de måske har spam-lignende karakter. Det modsatte kan også være tilfældet, at en afsender kan tilføjes en liste som gør at s fra vedkommende altid betragtes som spam uanset indhold, og brugeren kan derefter på individuelt basis selv afgøre hvorvidt en ønskes eller ej

13 Nyere systemer har integration mellem brugerens regler og lister, og dem som vedligeholdes centralt på serveren, således disse arbejder sammen og ikke imod hinanden Ekstern eller intern, henholdsvis central eller decentral, implementering I dette afsnit beskrives i kort, skematisk form - fordele og ulemper ved at hoste løsningerne selv kontra at have løsningerne outsourcet til en ekstern leverandør. Sondringen mellem intern og ekstern løsning er navnlig relevant for til forholdet mellem en (bruger)virksomhed og en leverandør, idet de færreste privatbrugere selv hoster deres mailserver. Derfor er der yderligere medtaget en sammenligning af centrale og decentrale løsninger, set fra enkelt-/privatbruger perspektivet. Her er tankeeksemplet at en ISP er den centrale løsning og en enkelt bruger hos ISP en er den decentrale løsning. INTERN (egen drift) LØSNING Fordele Optimal kontrol Hurtig adgang til ændringer Uafhængighed af 3. parts leverancer 100% tilpasning til brugere STA (Bayesisk filter) lærer udelukkende af brugerens egen e- mail Eget valg af hardware/software Ulemper Uddannelse af personale Udgifter/løn til personale Licensstyring Daglig vedligeholdelse døgnet rundt Udgifter til hardware Kompliceret konfigurering/opsætning af software Sikkerheden er overladt til personale, der også laver mange andre opgaver Større båndbredde-forbrug, da spam sendes helt ud til den enkelte virksomhed EKSTERN (outsourcet) LØSNING Fordele Ingen uddannelse af personale Ingen udgifter/løn til personale Ingen licensstyring Ingen daglig vedligeholdelse Ingen kompliceret konfigurering/opsætning af software Ingen udgifter til hardware Mulighed for højere sikkerhed (leverandørafhængig) Mulighed for mere avancerede systemer (leverandørafhængig) Leverandøren har 100% fokus på kundens sikkerhed han lever jo af det Ulemper Afhængig af ekstern leverandør Kontrollen afgivet til leverandør Ændringer foretages af leverandør Kommercielt betinget udgift CENTRALE (ISP-baserede) LØSNINGER Fordele Ulemper

14 At alle brugere får spam-filtreret deres mails Diskbesparelse på serveren At alle filtre altid er opdateret At brugeren ikke skal have oplæring i og support til opdatering af software Mindre båndbreddeforbrug, da spam ikke når frem til brugeren for filtrering Alle inkl. webmail brugere får glæde af spam-filtreringen Brugeren kan ikke selv bestemme, hvilken software der bruges Bruger kan ikke nødvendigvis selv indstille software/ definere alle frasorteringsparametre (afhænger af den konkret tilbudte løsning) s der ligner spam, men ikke er det, kan blive slettet eller karantæne-belagt uden for brugernes rækkevidde efter generelle kriterier, brugeren er uden indflydelse på (igen afhængigt af, hvordan den konkrete løsning er udformet) DECENTRALE (enkeltbruger) LØSNINGER Fordele At hver bruger selv bestemmer hvilket software der bruges At hver bruger selv kan fintrimme sit software Nem adgang til falske positiver Ulemper Brugeren er selv ansvarlig for at alle filtre altid er opdateret Brugeren skal have oplæring i det specifikke software Større båndbreddeforbrug, da spam skal helt frem til brugeren før filtrering Webmail brugere kan ikke bruge spamfiltreringen Ingen diskbesparelse på serveren Det er langt sværere at definere generelle regler for (alle) private brugere, der begrænser spam, end det er at gøre det samme for en virksomheds medarbejdere. Man kan f.eks. i en virksomhed generelt definere, at medarbejderne ikke skal belastes af og ikke har lov til at læse om porno. Hvis en ISP skal fastsætte centrale filtreringskriterier, er det for de flestes vedkommende nødvendigt at definere, at frasortering skal ske for alle eller ingen af brugerne, hvad der er et problem, da alle ikke har samme forhold til, hvilke mails de ønsker frasorteret. Hertil kommer at centrale filtreringsordninger, afhængigt af hvilken form for filtrering der er tale om, vil kunne have afledte konsekvenser for den service ISP erne i øvrigt er i stand til at tilbyde m.h.t. hastighed, kapacitet m.v. Navnlig filtrering baseret på selve de anvendte protokoller (se afsnittet om protokol-problemstillingen) vil dog være mindre belastende for ISP er. En mulighed er en kombination af centrale og decentrale løsninger. Da spam har stor indflydelse på båndbredde-forbruget, vil en reduktion af spam så tæt på kilden som muligt alt andet lige være en fordel. Det idéelle er under alle omstændigheder løsninger, der fremstår som individuelle for brugeren, og dermed giver denne maksimal valgfrihed. Dette stiller modsat høje krav til den konkrete udformning m.h.p. at sikre brugervenlighed og enkelhed, både i forbindelse med etablering og brug. For så vidt angår internetudbydernes holdning til udfordringen vedrørende bekæmpelse af spam, er det værd at bemærke, at flere af de større udbydere allerede i dag tilbyder centrale (ISPbaserede) løsninger. Endvidere har et stort flertal af internetudbyderne allerede forud for mødet i

15 Videnskabsministeriet den 17. juni 2004 tilkendegivet, at de agter at arbejde målrettet mod at kunne tilbyde deres respektive kunder centralt baserede løsninger på problematikken inden for overskuelig fremtid. Det synes således forventeligt, at langt størsteparten af internetkunderne allerede ved årsskiftet vil have adgang til centralt baserede filtre, som kunden herefter enten automatisk eller efter eget valg vil kunne tilslutte sig. Som bekendt har de største danske internetudbydere i foråret 2004 tilsluttet sig en fælles kodeks vedr. håndtering af trusler mod internettet. Denne kodeks primære formål er at håndtere trusler, der opstår som følge af større hacker-, DOS-, orme- og virus-angreb. Kredsen af tilsluttede selskaber stiller sig dog åbne for at udvide samarbejdet til også på sigt at kunne forholde sig til udfordringer som følge af spam og lignende Åbne servere Spammere brugere ofte såkaldte open relay servere og open proxyservere som den afsendende server, når de skal sende spammails. Open relay servere er mailservere tilsluttet internettet (og f.eks. tilhørende en virksomhed, en organisation eller lign.), som er konfigureret sådan, at den tillader at mails kan afsendes uanset hvem afsenderen er. Det betyder at en sådan mailserver også gerne afsender mails fra andre personer end dem der er tilknyttet serveren selv (f.eks. virksomhedens/organisationens medarbejdere). På den måde kan en spammer ude på internettet sende mails fra den pågældende open relay mailserver som for modtageren ser ud som om, afsenderen faktisk er tilknyttet den pågældende server/virksomhed/organisation. Proxy servere er en stedfortrædende server, som bruges til at filtrere kommandoer fra brugernes browsere. Formålet med dette kan dels være at gøre brugerens internetforbindelse hurtigere og dels at gøre den mere sikker. Proxy servere siges at være åbne, hvis anvendelsen af dem ikke er begrænset til de brugere der findes på et internt netværk. Spammere kan bruge disse servere ude fra internettet til at sende kommandoer til dem, som sender mails videre til mailservere. Ved at anvende denne metode vil det for modtageren af mails se ud som om mailen kommer fra den pågældende mailserver. Begge de ovenfor nævnte problemstillinger kan håndteres ved korrekt konfigurering af serverne, anvendelse af et opdateret virusskjold m.v. En udbredt oplysningsvirksomhed har gjort, at problemerne med open relay servere er minimeret kraftigt. P.t. udestår i et vist omfang - en tilsvarende informationsindsats vedrørende proxy servere. Se også nærmere om denne problemstilling i Bilag B

16 3.2. Modifikation af Internet protokoller Indledning I de følgende afsnit gennemgås indledningsvis, og i brede vendinger, nogle tekniske definitioner m.h.t. forsendelse, og de nødvendige standarder der gør det muligt at sende e- mail. Dernæst skitseres kort hvad der teknisk kan gøres, hvordan og med hvilke motiver. Der antydes nogle løse ender omhandlende begreber der er tæt knyttet til nogle begreber der er særligt relevante / bør behandles for at spam-problematikken kan håndteres tilfredsstillende på et teknisk niveau. Afsnittet afsluttes med nogle indikationer af trends p.t., og anbefalinger for hvilke initiativer der bør sættes i værk / støttes, tidshorisont og forventet udbytte. Er man i forvejen bekendt med og Internet terminologi eller blot ønsker at orientere sig i denne overvejende tekniske gennemgang, kan det anbefales at springe til afsnittet med overskriften Problemerne med SMTP familien. Baggrundsmateriale og dybere teknisk diskussion er henvist til bilag C og D. Der findes et væld af protokoller (se f.eks.: til transport af meddelelser hen over forskellige netværk, samt protokoller der mere eller mindre direkte er en forudsætning for at denne transport kan foregå. Ydermere findes en lang række specifikationer for funktionelle udvidelser af de grundlæggende protokoller - eksempelvis kodning og formatering af binære data (f.eks. en lydfil medsendt en ). Den p.t. mest dominerende protokol-familie til at formidle transport af på Internettet er baseret på SMTP (RFC2821), der bl.a. støtter sig stærkt på den fungerende DNS struktur der eksisterer på Internettet. SMTP står for Simple Mail Transfer Protokol og bruges almindeligvis som et synonym for den række af tæt beslægtede protokoller, der benyttes når et system (agerer klient) tager kontakt til et andet system (agerer server) for at videregive en simpel tekst-besked (en mail) til en specifik bruger på modtager-systemet. SMTP er ikke en end-to-end protokol (d.v.s. fra den egentlige sender til den egentlige modtager), men er alene tænkt som bærer-laget mellem to servere der skal udveksle meddelelser. Populært sagt, er SMTP postbuddet i forsendelsen. SMTP protokollen, og de efterfølgende modifikationer/varianter, er baseret på nogle meget enkle design principper. Mest grundlæggende er at en meddelelse først anerkendes som videregivet, når modtager-systemet har gemt og kvitteret for meddelelsen (sikkerhed for levering), at meddelelsen skal være i et læseligt tekstformat som begge systemer kan anerkende og håndtere, samt at der skal være en valid adresse som en kan returneres til (hvilket i sidste forfejlede instans er "postmaster") Kort introduktion til DNS For at EDB-systemer kan finde hinanden på EDB-netværk, skal de have tildelt en unik netadresse. Net-adresser er tal eller sekvenser af tal der entydigt identificerer en enhed på et

17 net. På Internettet er det dominerende IPv4 protokollen der definerer hvordan disse adresser (IP adresser) er formateret, tildelt og hvordan de bruges. Brugere af Internettet finder det mest bekvemt at bruge navne frem for talsekvenser. Eksempelvis er det bekvemt at man kan bede sin browser hente en hjemme-side fra i stedet for at skulle bede om eller (samme adresse i alle 3 tilfælde). Til at hjælpe med konverteringen mellem navn og de reelle adresse, er indført et globalt Domain Name Service system (DNS), der hierakisk er distribueret ud over hele Internettet. DNS er således en global database over sammenhænge mellem navne og adresser samt information om hvilke DNS-servere der har viden om specifikke domænenavne (den autoritære information), plus evt. alias, for det søgte navn. Processen at foretage denne omsætning mellem navn og adresse kaldes i teknisk jargon at resolve, og involverer typisk at mange DNS-servere efter tur bliver spurgt indtil svaret er fremskaffet. Processen klares normalt automatisk i de enkelte programmer. (Processen at finde et navn der svarer til en adresse kaldes i teknisk jargon reverse resolve ). Rent teknisk er DNS opbygget ved at den ansvarlige for et givent net/domænenavn definerer oplysninger om: - oversættelse fra adresse til navn (en A record), - oplysning om oversættelse fra navn til adresse (en PTR record), - maskiner der evt. skal have mere end et navn kan tildeles ekstranavne (et alias for et navn, der betyder, at maskinen kan få ændret sit "alias" der har betydning på det interne netværk uden at "navnet", som også har betydning for omverdenen, ændres) (en CNAME record), - samt definition af hvilken DNS-server der er ejer af domænet (der har autoritative oplysninger for et givent domæne) (en NS record). DNS er interessant i forbindelse med SMTP idet brugere benytter navn når de skal sende, mens systemerne der varetager forsendelsen benytter adresse til selve forsendelsen. Med henblik på at gøre -systemerne fleksible, er der indført mulighed for en ekstra DNSoplysning: En MX record, der angiver hvortil en til et givent systemnavn reelt ønskes afleveret. Således kan man få andre systemer til at modtage på sine vegne, eller en virksomhed kan samle al indgående på en enkelt maskine. Eksempelvis vil til futuresoft.dk blive afleveret til mailgw1.worldonline.dk da denne er angivet i en MX record for domænet futuresoft.dk. Inden for definitionen af DNS er også andre specifikke typer af information mulig. Mest interessant er TXT records, der egentlig blot er fri-tekst kommentarer der kan tilknyttes de enkelte navne og/eller adresser. Udnyttelse af TXT records spiller en central rolle i flere af de senere nævnte anti-spam initiativer. Hvad der gør DNS kompliceret, og samtidig åbner op for en del muligheder for at spam kan introduceres, er at DNS-oplysninger ikke behøver at være konsistente, og at mange af de angivne record-typer er valgfrie. Eksempelvis kan et navn resolves til flere adresser, men en given adresse behøver ikke nødvendigvis resolves til et navn. Det er også muligt at et navn der resolves til en adresse, og at denne adresse resolves til et helt andet navn end det man startede med. Sidst, men ikke mindst, så er DNS kun garanteret specifik for hvert enkelt isoleret net. Dvs. Internettet har én global DNS-database, og lokale net (typisk en virksomheds private net) har (sædvanligvis) hver deres egen private DNS-database

18 SMTP i funktion En kommunikation mellem to systemer former sig ideelt / typisk som følgende dialog ("S" står for sender-, "M" for modtagersystemet): M: Goddag jeg er X, og jeg taler xxxxx-sprog S: Jeg er Y. M: Hvor hyggeligt Y, det glæder mig at tale med dig. S: Jeg har en meddelelse fra Q M: Det er en OK sender S: Jeg vil gerne aflevere en meddelelse til Z. M: Aha, jo - det er da helt OK (Dialogen indtil nu udgør meddelelsens envelope ) S: Nu vil jeg gerne sende meddelelsen M: OK, begynd venligst meddelelsen og afslut med en enkelt linie med et punktum. (M har hermed accepteret ansvaret for meddelelsens videre skæbne!) S: <sender meddelelsen og afslutter med en linie med kun et enkelt punktum> M: Tak skal du have, jeg har modtaget din meddelelse. (S afgiver nu sit ansvar for meddelelsen) S: Fino, farvel! <dropper forbindelsen> M: <dropper forbindelsen> Når modtager systemet har fået at vide at meddelelsen er modtaget, slettes den fra sendersystemet. Hvis der imod forventning går knas i ovenstående dialog (M siger "jeg har ikke tid", kender ikke "Z", "jeg har ikke plads", o.s.v.), så venter sendersystemet lidt og prøver så igen. Det er i denne dialog mellem systemer, at en meddelelses sender-identitet og modtageridentitet fastlægges (disse identiteter hentes ikke fra selve meddelelsens header se senere). Dialogen og de dermed etablerede identiteter kaldes meddelelsens "envelope". Protokollen foreskriver også, hvordan det afsendende system bør indsætte nogle specielt formaterede linier i toppen af selve meddelelsen, og ligeledes hvordan modtager-systemet bør indsætte linier i toppen af meddelelsen (eksempelvis modtager- og afsenderadresser og tidsstemplede adresser for identiteten af de systemer meddelelsen har passeret). Toppen af meddelelsen - som de forskellige systemer tilføjer linier til - kaldes ens header. Resten af meddelelsen er "body". (De fleste klient programmer, f.eks. Outlook viser kun nogle få af meddelelsens header-linier, resten skjules). Der findes en lang række tillægs-specifikationer til protokollen der definerer hvorledes "body" bør struktureres. Mest kendt er nok "MIME" der bl.a. muliggør at eksempelvis dokumenter kan attaches en . (Igen er det ganske afhængigt af ens klient program hvordan body bliver vist). SMTP-protokol-specifikationen angiver standarder for formatet af header-linier samt retningslinier for hvilke systemer der skal skrive hvad og hvornår, men det er en udbredt misforståelse at tro at header-linierne udgør en dybere funktionel del af protokollen. Headeren er en løst formateret log der antyder en meddelelses historie, og kan desuden indeholde retningslinier for hvorledes "body" skal fortolkes. Systemer der ikke overholder den forventede brug af headeren (f.eks. sletter linier og tilføjer vilkårlig information) kan således, stadig uden problemer, kommunikere med andre systemer via SMTP. Det er derfor også en de facto standard, at klient-programmer modificerer headeren ad hoc. Det er typisk fra headeren at klient-programmer (f.eks. Outlook, Pegasus, NetScape m.fl) henter oplysningen om hvem der

19 er afsender, men det er ikke nødvendigvis den samme afsender som der var angivet i envelopen. De simpleste forsøg på at forfalske afsender adressen går ganske enkelt ud på, at man blot skriver en anden afsender i ens header (eksempelvis benytter mange virusprogrammer den metode) Eksisterende SMTP protokoller og heri indeholdte muligheder for verifikation/validering Det er kendetegnende for SMTP (og efterfølgende modifikationer), at den har sit udgangspunkt i en tid hvor alle stolede på alle. Protokollen er derfor yderst rudimentær m.h.t. verifikation: Er det reelt den rigtige afsender, og er det OK at Y sender på vegne af Q?; Er headeren brugt rigtigt, og er de angivne oplysninger valide?; o.s.v. Langt de fleste systemer er endda så "hjælpsomme" at de forsøger at udfylde evt. manglende header-information på vegne af det sendende system. Efterfølgende varianter og modifikationer af SMTP har i samme ånd som udgangspunkt taget sigte på at udvide funktionaliteten m.h.t. de features og data-formater, der kan sendes. Der har derimod kun undtagelsesvis vores fokus på verifikation. Og i sporadiske tilfælde har man foreslået at stramme protokollen m.h.t. brug af header og validering af sendersystem ikke af hensyn til at modvirke spam, men fortrinsvis for at gøre det lettere at spore og modvirke fejl. En del af baggrunden for de begrænsede modifikationer er formentlig behovet for at sikre bagud kompatibilitet (i realiteten forårsaget af s store succes/udbredelse), hvilket ofte er sket ved at vælge laveste fællesnævner. Så der har kun været beskeden mulighed for en dybere revidering af protokollerne. De få tiltag der har været til et mere grundigt revisionsarbejde er til dato blevet kvalt i intern uenighed i og mellem - de respektive arbejdsgrupper og IETF, eller de enkelte forslag har ligget så langt fra SMTP, at en migrering fra eksisterende -systemer har været voldsomt svær at anvise. Slutresultatet er, at det i vidt omfang er op til de forskellige modtagende systemer at implementere forskellige verifikationsmekanismer. I specifikationerne for SMTP er det kun antydet hvilke verifikationer der kan anvendes, og hvordan disse verifikationer i øvrigt kan øve indflydelse på protokollen. Eksempelvis anbefales det, at man verificerer at "Y" rent faktisk er "Y", og at Q er en valid afsender-adresse (jf. eksemplet ovenfor), inden der accepteres at gå videre i protokollen. Problemet er dog samtidig, at en strikt fortolkning af protokolspecifikationen fører til, at en ikke må afvises blot på basis af sådanne valideringer. Endelig er det yderst dunkelt hvordan en identitet skal defineres i denne forbindelse, og bedste bud p.t. er p.t. en række de facto "standarder" som de fleste følger - som oftest baseret på anvendelse af DNS men med betydelige variationer. Ovenstående situation giver et væld af muligheder for udnyttelse af huller og uklarheder, til både at forfalske afsender-adresse, forfalske afsender-system, forfalske historik samt til hvordan systemer kan narres til at acceptere . De mange uklarheder har også betydet at selve SMTP-protokollen er implementeret i så mange varianter og versioner ud over nettet, at de fleste systemer er tvunget til at håndtere protokollerne med en betydelig "laissez faire", hvilken igen åbner for endnu flere mulige varianter for svindel. En for rigoristisk fortolkning af "protokollen" betyder simpelthen at man afskærer sig fra kommunikation med en betydelig del af Internettet

20 Endelig gør de mange varianter og versioner, og den praktiske anvendelse af disse, selvsagt opgaven med migrering til grundlæggende nyere standarder, betydeligt vanskeligere Internettets topologi Internettets topologi har fra start haft en indbygget komplikation: Mange (de fleste) afsendere/modtagere er ikke direkte tilkoblet Internettet, men er henvist til at sende/modtage via andre systemer der dermed fungerer som relæ. Et relæ skal ideelt set acceptere at modtage s fra en kendt gruppe af afsendere; lagre en; og videresende en til det system der er tættest ved modtageren. Ligeledes skal et relæ acceptere fra enhver hvis modtageren er kendt og accepteret og enten opbevare en til modtageren selv henter, eller videresende til et system der er tættere på modtageren. Helt fra begrebets spæde start har dette aspekt været tænkt ind i protokollerne, idet det var de færreste systemer der havde en direkte kontakt til modtagerens system. Selve relæ-funktionaliteten hviler på at hver modtager kan stole på, at hvert indgående relæ som en har passeret, også har verificeret det afsendende system bedst muligt, samt (om muligt) afsenderens identitet. Er der blevet svindlet noget steds undervejs, er der ingen mulighed for at afsløre dette entydigt (i h.h.t. de nugældende protokoller). M.a.o. hvis først et system accepterer en forfalsket , så kan ingen efterfølgende systemer entydigt afsløre dette falskneri eller entydigt deducere den egentlige oprindelse. DNS er, set i lyset heraf, en uomgængelig protokol-partner i forbindelse med Internet meddelelser. DNS bruges implicit som validerings værktøj, og benyttes ligeledes som en de facto integreret del af selve SMTP-protokol processen, bl.a. til at finde modtagende server, og til at afgøre hvordan en skal behandles (er den eksempelvis indgående eller udgående). Det er derfor også kendetegnende, at langt de fleste initiativer med sigte på modifikation af SMTP baseres på enten en modifikation af DNS eller intensiv udnyttelse af eksisterende features i DNS. Nogle af de foreslåede modifikationer af DNS stiller nogle voldsomme krav til det globale systems funktionalitet og sikkerhed. Ikke alle disse krav er realistiske. Det ligger dog udenfor denne gennemgang at beskrive denne problemstilling nærmere, men det bør indgå som en integreret del af udviklingen af SMTP-modifikationer og -erstatninger. Adskillige af de listede initiativer støtter sig på udnyttelse af DNS til at levere yderligere information der kan støtte beslutningsprocessen: Er denne spam/ikke-spam. Eksempelvis er mange forslag er baseret på tilføjelse af TXT records med diverse parametre. Kun i få tilfælde er der, i udarbjdelsen af initiativet, reflekteret over konsekvenserne af at indføre sådanne tjek, hvis DNS-infrastrukturen ikke direkte kan honorere de funktionelle krav. Det betyder at nogle implementeringer af de underliggende programmer enten ikke kan give den ønskede funktionalitet, eller endnu værre: leverer uforudsigelige resultater. Dette kan sætte en alvorlig begrænsning for flere af de stillede forslag For tiden arbejdes med en ny version af standarden for selve Internet protokollen (IP version 4 til IP version 6). IPv6 er indirekte interessant, i forbindelse med problemerne med DNS, men der er ikke for øjeblikket noget arbejde i forbindelse med den nye standard, der retter sig mod at inddæmme problemerne med Spam. Arbejde på specifikt at modificere IPv6 for at understøtte anti-spam tiltag er formodentligt ikke relevant foreløbigt Identitet set i forhold til protokollerne

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING EN DEL AF DANSK INDUSTRI Elektronisk infrastruktur Virksomhedens IT-sikre placering EN DEL AF DANSK INDUSTRI EN DEL AF DANSK INDUSTRI Januar 2005

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen udleveres gratis Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1.

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1. P2P-netværk Optimering og samarbejde Navne: Daniel Grøndal Sangill Jens Taarnhøj Specialevejleder: Specialefag: Uddannelse: Jens Leth Hougaard Omkostningsfordeling og spilteori CBS, Cand.Merc.Mat Afleveringsdato:

Læs mere

Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012

Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012 Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012 KOMMISSORIUM for arbejdsgruppen til indførelse af dansk informationsmodel for formidling af data mellem elsektorens aktører Arbejdsgruppen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FREE TEXT REPLIES TO THE ON-LINE CONSULTATION ON THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 95/46/EC - DATA SUBJECTS - DENMARK

FREE TEXT REPLIES TO THE ON-LINE CONSULTATION ON THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 95/46/EC - DATA SUBJECTS - DENMARK FREE TEXT REPLIES TO THE ON-LINE CONSULTATION ON THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 95/46/EC - DATA SUBJECTS - DENMARK I virkeligheden er det besynderligt, at I (hvem) kan stille alle disse spørgsmål uden

Læs mere

Virus & Orme. - en Teknisk Analyse. IT-sikkerhed Underviser: Freddie Drewsen Type: Miniprojekt. Udarbejdet af: Morton Christiansen

Virus & Orme. - en Teknisk Analyse. IT-sikkerhed Underviser: Freddie Drewsen Type: Miniprojekt. Udarbejdet af: Morton Christiansen Virus & Orme - en Teknisk Analyse Fag: IT-sikkerhed Underviser: Freddie Drewsen Type: Miniprojekt Udarbejdet af: Morton Christiansen CPR-nr.: 240875-xxxx 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Spredningsmekanismer...3

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

- En privacy udfordring?

- En privacy udfordring? - En privacy udfordring? 4-ugers projekt, 27.05.05 IT-Universitetet i København Fagområde: Forretningsteknisk Projektdeltagere: Peter Hørsted Rysgaard, Peter Winther, Morten Rold Vejleder: Freddie Drewsen

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009 Markedet for kontorsoftware Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder Konkurrenceanalyse 03/2009 August 2009 Markedet for kontorsoftware August 2009 Oplag 500 Pris: Kr. 200,00 inkl. Moms

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere