Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008"

Transkript

1 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder; Struktur Nye datoer Planlægningsgruppe 4) Trepartsforhandlinger oplæg og diskussion i grupper ift. trivsel/sundhed, seniorordninger og kompetenceudvikling 5) Valg af suppleant til regionsbestyrelsen 6) Tilbagemelding omkring ferie med løn efter barsel v/pernille Hoppe (se sidste referat) 7) Eventuelt Valg af ordstyrer/mødeleder: Charlotte Larsen. Valg af referent: Katrine Lyders Hansen Ad 1) På årskonferencen blev Charlotte valgt til TRR (tillidsrepræsentant rådet) på en geografisk plads/ region Hovedstaden, som suppleant blev Birgit Holm Kock (Glostrup hospital) Sussi Dalsby Rasmussen (Frederiksberg Sundhedscenter) blev valgt på en KL plads med Børge Bo Hansen (Lionskollegiet) som suppleant. Karima Burholt (BBH) blev valgt til en regions plads og Morten Skrudstrup som suppleant. I mellemtiden er pladsen, som regionssuppleant imidlertid blevet ledig, da Morten efterfølgende har fået nyt job. TR rådet (TRR) er bl.a. med til at bestemme hvordan budget mm ser ud for TR- kurserne, planlægger årskonference mm. Charlotte ønsker feedback på årskonference, som for første gang i år blev afholdt over 2 dage. Følgende kom som feedback - Dejligt med to dage at debattere i. - Hellere to dage hver andet år end en dag hvert år - Plads til uformel snak og sparring om aftenen - Hektisk når det normalt kun er en dag - Godt at konference blev holdt torsdag/fredag, da det nogen gange kan være hårdt at være af sted og skulle på arbejde bagefter fx hvis konference holdes først på ugen. - Der kunne godt spares på fredagsfrokosten, hvor folk kunne have fået en sandwich m på turen i stedet for. - Rart at Johnny tog sig tid og deltog. - Godt oplæg til debat omkring OK 08 frem for hvordan debatten er foregået tidligere. Der var valg til repræsentantskabet (2 pladser), hvor Susan fra Region Syddanmark og Charlotte (region Hovedstaden) blev valgt. Der er sendt beretning ud til alle fysioterapeuter med fagbladet omkring, hvad der er arbejdet med

2 de sidste to år. Det er den korte version, som er sendt ud og en mere fyldestgørende kan downloades på fysio.dk Charlotte vil meget gerne have input til repræsentantskabet. Der er bland andet stillet forslag om at ændre Danske Fysioterapeuters forkortelse til DK Fys, da der ikke er noget domæne med denne titel, og Johnny Kuhrs navn kommer frem, når det googles. Forslag om at ændre valgperiode for formand/næstformand/regionsformænd, så valgperioden er ens for alle parter samt nedlægge næstformandsposten. Tine oplyser i den forbindelse af omstruktureringen med næstformand og de fem regionsformænd er en nulløsning, da Danske Fysioterapeuter gik fra 16 kredsformænd til den nuværende form. Der er stillet forslag om kontingentforhøjelse på +1000kr pr kvartal ift. en forskningspulje. Tine vil gerne vide stemningen i regionen: Der er generelt utilfredshed med forslaget. Medlemmerne mangler i forvejen synlighed fra foreningen, så det ikke kun er TR rep. på arbejdspladsen der er danske fysioterapeuter. Desuden efterlyses det, at det faglige arbejde løftes/at der kommer in put med relevans ift. hverdagen. Det vil især være problematisk med forhøjelsen for de medlemmer, som kun synes foreningen er et fagblad. Alle er enige om at det er vigtigt med forskning, men pengene bør findes et andet sted i foreningen. Der bør ses på om der internt i foreningen kan ske en effektivisering/besparelse, som kan give flere penge til forskning. Kunne det være en ide med fælles ergo- og fysfagforening i fremtiden? Er det egentlig et problem med kontingentforhøjelse, når det er fradragsberettiget? Derudover er det stillet forslag om at gøre repræsentantskabet mindre, så fagfora/grupper ikke deltager (15 personer). Forslaget er kommet op, da fagfora/gruppernes bagland ikke er så godt organiseret som regioner/kommuner, hvorfor det kan være lidt tvivl om de repræsenterer gruppen eller sig selv? Generelt er der ikke stemning for at ændre strukturen endnu, da fagfora/grupperne kan være med til at give et mere nuanceret billede af foreningen og grund til, at de kom med, var at man i repræsentantskabet ønskede et større engagement og nærvær for medlemmerne. Ad 2) Der har været afholdt regionsbestyrelsesmøde dagen før, hvor der var diskussion omkring frit valgs ordningen. Der blev diskuteret fordele/ulemper og andre/alternative ordninger samt hvordan kompetencerne sikres de respektive steder. På fysio.dk findes et holdningspapir under hovedbestyrelsen herom. Ellers findes det i fagbladet i februar 2008, nr. 4 og en mindretalsudtalelse fra Tine i fagblad nr. 5. Fyska.dk koster mange penge og ønskes nedlagt. Der er generelforsamling den 31. januar 2009 på arbejdermuseet, så sæt allerede nu kryds i kalenderen! Ad 3) I forretningsordenen står der, at der må afholdes 2 heldagsmøder og 6 halvdagsmøder. Der diskuteres kort hvordan den fremtidige struktur bør være for møderne hver for sig og sammen. Konklusionen er, at der afholdes 2 heldagsmøder årligt samlet for de regionalt og kommunalt ansatte, som hovedsagligt er fagpolitiske møder gerne med oplægsholdere, og hvor emnerne er

3 centrale for både regionalt og kommunalt ansatte. Der ud over har kommunal/regionaltr mulighed for at afholde 6 halvdagsmøder, som aftales internt i hver gruppe. Det vedtages at Line (region) og Charlotte (kommunalt) har det overordnet ansvar ift planlægning af de to fælles region TR møder eksempelvis ift. workshoplisten. På møderne udpeger Charlotte og Line en referent og ordstyrer, som kommer til at gå på tur mellem alle TR er i regionen. Alle referater skal mailes til Tine, som videresender til alle TR erne i regionen samt at det skal mailes til Karen Fisher. Tine har behov for oplysninger om suppleantens navn og mail, når de overtager TR funktionen i længere tid, da de ellers ikke vil modtage mail fra Tine. Når referatet mailes ud har hver især 14 dage til at kommentere det i. De nye datoer i 2009 for fælles møderne mellem de regionalt og kommunalt ansatte er: fredag den 27/2 i uge 9 og mandag den 5/10 i uge 41. Begge dage er heldagsmøder. Der er en generel holdning om, at fælles møderne er bedst placeret omkring Vanløse/Valby ift. transport. Ad 4) Oplæg ift. diskussion omkring trepartsforhandlinger: Aftalen er indgået mellem regeringen, arbejdsgiverne og de faglige organisationer og gælder for Beløbene der er afsat kan ses på FTF s hjemmeside i notatet: OK 08 personalepolitiske opgaver for MED/SU fra den 24/9-08. De penge som ikke bruges i 2008, går videre til 2009 osv., men der skal foreligge aftaler omkring, hvordan pengene skal bruges senest juni 2011, ellers går pengene tabt. Der skal laves forhandlinger kommunalt og regionalt, hvor der her i efteråret et udpeget, hvem der skal sidde i udvalgene for henholdsvis FTF, LO og AC. Tine har udpegningsretten for Danske Fysioterapeuter og i SHK, som dækkes af FTF pladser, har vi fået 6 pladser. Tine mailer en oversigt ud, så hver især kan se, hvem der er repræsentant i ens område. De personer som har en plads fra SHK har en forpligtigelse over for resten af SHK ift at tilgodese alle faggruppernes interesser, og samtidig er der omvendt en forpligtigelse fra de enkelte steder til at komme med tilbagemeldinger/ indsigelser. Det er region/kommune som har ansvaret for at indkalde til møderne, og der er endnu ikke sket så meget de enkelte steder. Mange steder i kommunerne er seniorordning og kompetenceudvikling slået samme i et udvalg, hvor det i regionen er delt. Det er vigtigt at huske på, at midlerne ved trepartsforhandlingerne er et supplement til de nuværende ordninger og ikke en erstatning. De er altså ud over de 13,3 %!! Input ift. diskussionen omkring trivsel/sundhed, seniorordninger og kompetenceudvikling fra De regionalt ansatte; Der er sendt et skrift ud med dagsordnen for MED mødet den 22. oktober med arbejdsgivers udkast, hvor i trepartsaftalerne er skrevet sammen med OK midler. Begrundelsen her for er at seniorordningerne koster flere penge end der er givet, hvorfor man må afvente og se, hvad der er

4 tilbage til kompetenceudvikling. Der er gjort indsigelser ift. dette og Line afventer en mødeindkaldelse. Selvom der ikke er givet nogen penge de enkelte steder, bør vi som TR vide hvilke rettigheder/forpligtigelser, som er i aftalerne, ift at holde ledelsen op på disse hensigtserklæringer. Personaleafdelingen skal klæde lederne på, og vi skal TR spørge ind til, hvor midlerne er. Vigtigt at huske på, at trepartsmidlerne er ud over de eksisterende midler. Regionen mangler at lave vejledninger. Ved at personalecheferne også lægger pres på koncernen, kan der måske komme skub i tingene. Når regionen når så langt vil en ansøgning til midlerne fra den enkelte arbejdsplads formentlig være et samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstager til udvalget i regionen. Opsummering: Der er en forventning om, at hver især orienterer sig ift. hensigtserklæringerne (FTF skrift), og Line i kraft af sin plads for SHK i udvalget har en mere overordnet rolle. Det skal bringes på dagsorden i VMU/ KU ift. retningslinier herfor og for at gøre klar til, når vejledningerne kommer. Endvidere bør der også være fokus på dette i de lokale MED udvalg, hvor der eksempelvis kan nedsættes udvalg, som beskæftiger sig med trepartsforhandlingerne. De kommunalt ansatte; Referent: Dorte Soelberg (Ballerup). Tine N. sendte en oversigt rundt over hvor mange penge, der er sat af i 3 partsforhandlingerne til kompetenceudvikling, i de enkelte kommuner. Tine mailer en liste ud til os alle over, hvem der er valgt til at sidde for FTF-sundhedskartellet, i de enkelte kommuner, i forhandlingsudvalgene til trepartsmidlerne ifht. seniorordninger og kompetenceudvikling. Seniorordninger:(hvad findes der rundt omkring af muligheder og ønsker, tanker der dukkede op i debatten) Der er afsat dage eller penge til seniorer over 60 år. Der kan være lokale aftaler der er bedre. på Amager er der aftalt 2 senioromsorgsdage fra 55 år( kan ikke veksles til løn), seniorsamtaler fra 62 år, nedsat arbejdstid -(bruges dog ikke så meget) Nedsat tid med fuld pensionsindbetaling- fra 60 år Forslag om pulje hvor man kan søge om lønkompensation for den tid man går ned i tid. Gode ordninger kan bruges til at fastholde medarbejdere hvor der er mangel på arbejdskraft God ide at undersøge hvilke seniorpolitikker der er i ens egen kommune Mulighed for at blive garanteret x antal uddannelses dage(for at undgå at midlerne til kursus udelukkende bruges på medarbejdere der har mange år tilbage på arbejdsmarkedet) Principper for fordeling af midlerne hvis der er flere der ønsker end der er midler til. Seniorsamtaler, hvor man afklarer, hvordan den enkelte ønsker aftalerneløn/frihed/pension.

5 Afklaring af hvem man skal have fat i for at få del i pengene Skal midlerne bruges til overordnede formål eller fx lægges ud til lokal udmøntning af de i seniorsamtalerne aftalte ting? Aftaler om overgang når perioden er slut Aftalerne nu skal helst være med til at man kan forhandle en fortsættelse af aftalerne når perioden er slut Gratis ferieophold, billetter til kulturarrangementer til seniorer En uges ekstra ferie til seniorer Omsorgsdage til bedsteforældre så de kan passe børnebørn Kompetenceudvikling: (ideer og tanker under debatten) Midlerne ifht. kompetence kan både udmøntes til dækning af transportudgifter, litteraturindkøb, kursusudgift, frikøb, osv. Frikøb, vikardækning løn Det skal være godkendte og kompetencegivende kurser fx master og diplom Førlederkurser? Kan det bruges til opgradering af de fysioterapeuter der ikke er bachelors? Specialistuddannelser - opfylder de kravene? Tværfaglig kompetenceudvikling (fx neurorehabilisering) opfylder det kravene? Principper for hvordan der søges (kriterier for udmøntning - kan en leder udpege?) Sundhedspolitik: Sundhedsfremme og personalepolitikker: Sundhedsforsikring eller ej? delte meninger Massage og frugt Tilbud om sundhedstjek Bruttolønsordninger fx køb af PC, aviser, tog/bustransport Rabatordninger fitness centre Personaleforeninger hvor der gives tilskud til fx teater, vinsmagning, kunstklub Arbejdsgiverbetalt fitness Folkesundhed KBH har personalerettede aktiviteter fx sundhedsprofil, træning, arbejdspladsanalyser. Grøn smiley for tiltag ifht. stress håndtering, arbejdsmiljøet i fokus I KBH efterlyses en pårørendepolitik, da man i stigende grad oplever at skulle håndtere kritiske og aggressive pårørende der stiller (for) store krav til indsatsen. Evt. Der rejses spørgsmål om hvorvidt ergoterapeuter der er suppleant for fysioterapeuter kan deltage i vores møder - og omvendt hvordan får man

6 gensidigt de informationer og den sparring man har brug for fx hvis TR er på barsel? DF s holdning er at det kan man ikke. Der stilles forslag om et oplæg omkring vederlagsfri fysioterapi til det næste kommunale TR møde d. 14/1 09. Det er der stemning for, så der arbejdes videre på det. Ad 5) Valg af suppleant til regionsbestyrelsen Der skal vælges suppleant til regionsbestyrelsen, da Charlotte er trådt ind i bestyrelsen som første suppleant efter Agnete Tryde er trådt ud pga. nyt job. Annette Lykkegaard fra Tårnby har tidligere været anden suppleant og er nu første suppleant. Eva Andrés fra Rudersdal vælges til ny anden suppleant. Ad 6) Tilbagemelding omkring ferie med løn efter barsel v/pernille Hoppe (se sidste referat). Punktet tages op på næste møde. Ad 7) Eventuelt Punktet Hjemmesiden udskydes til næste møde. Deltagerliste / tilmelding til TR regionsmødet den 29/ Anja Semke Lis Dam Mette Svendsen Marianne Andersen Mette Liander Lise Bak Sørensen Pernille Hoppe Anne Marie Eriksen Kate Salling Heidi Nielsen Randi Rasmussen Annette Rohde Nørgaard Anita Hansen Anna-Sofie Jørgensen Lisbeth Kapper Birte Jønsson Majbritt Brishøj Pedersen Dorte Soelberg Birgitte Greby Line Schiellerup Tina Lunding Olsen Ulla Clausen Jannie Jacobsen Annette Lykkegaard Rikke Vigstrup Dalgaard Marion Valentin Aina Buch Wald

7 Tilde Randsborg Anne Pilgaard Birgit Holm Kock Mads Trier Blom Palle Senft Eva Julie Andre Mette Vejen Kartine Lyders Hansen Charlotte Larsen Tine Nielsen Regionsformand Mark Vonsild Lene Banke Helena Istrup Protopapas Marianne Boas Jacobsen Britt Stænvsbo Pedersen Anne P Lindø Afbud til TR regionsmøde den 29/10-08 Palle Senft Jannie Jacobsen Ulla Clausen Pia Frost Jensen Line Bruun Jensen Ea Liisborg Sanne Bjerregaard Olesen Rita Møller Rikke Fredriksen Lotte Sachse Aaris Lone Jacobsen Tina Friman Ulla Rubenkamp Sussi Dalsby Rasmussen Mette Kit Vangskjær Jacob Vejlmand

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Deltagere: Pernille Hoppe (Gentofte Hospital), Christina Jørgensen (Frederikssund Hospital), Birte Jønsson (Bornholms Hospital),

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

BERETNING september 2002 september 2004

BERETNING september 2002 september 2004 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer

Læs mere

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013 Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013 Deltagere: 23 medlemmer, bestyrelsen, Anette Ahrents (Etf), Tina Nør Langager (Etf) og Lars Møller (Etf) Lene Lange

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 ***

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 *** Region Syddanmark Årsmøde i FTF Region Syddanmark: Som meddelt organisationer og kontaktadresser afholdes Årsmødet: Onsdag d. 20. november 2013 kl. 16 30 20 00 Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Social- og Sundhedsafdelingen infoa oktober 2010 nr. 6 Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Faglighedsdag FOA-ansatte

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere