VVM for Skærbæk Havn SPREDNINGSSCENARIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM for Skærbæk Havn SPREDNINGSSCENARIER"

Transkript

1 Skærbæk Havn VVM for Skærbæk Havn SPREDNINGSSCENARIER

2 Skærbæk Havn VVM for Skærbæk Havn SPREDNINGSSCENARIER 1 Plot opdateret TEB PMJ TEB SSC PMJ TEB Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt A/S Sortemosevej 2 Telefon Fax Tilsluttet F.R.I DK-3450 Allerød

3 Spredningsscenarier Side i Marts INDLEDNING SCENARIER Spildrater Sand og grus Organisk materiale SEDIMENTEGENSKABER Sand Gytje DATA OG MODELOPSÆTNING Domæne og bathymetri Modelleringsperiode Grænsebetingelser Kalibrering STRØMBEREGNING SPREDNINGSBERGNING KONKLUSION REFERENCER... 28

4 Specifikation af spredningsscenarier Side 2 1. INDLEDNING Formålet med nærværende notat er at levere input til simulering af sedimentspredning i forbindelse med uddybning for udvidelse af Skærbæk Havn. Der arbejdes med følgende løsningsmodel: Placering af kajen fastholdes. Der uddybes derfor kun i det eksisterende bassin samt til i indsejlingen til havnen, som skitseret i Figur 1. Det samlede uddybningsareal er m2 eller ca m 3. Figur 1: Planlagt uddybningsområde

5 Specifikation af spredningsscenarier Side 3 2. SCENARIER Spildet under de enkelte operationer i forbindelse med udvidelsen af Skærbæk Havn afhænger af, hvor meget og hvor hurtigt der afgraves samt af, hvorledes mængderne håndteres. Uddybning af både sand og gytje vil foregå med spandkedelmaskine med en kapacitet på ca. 200 m 3 /time serviceret af et antal pramme til afhentning af materialet. Gytjen forefindes udelukkende i den fremtidige sejlrendeoverlejret af et ubetydeligt lag marint sand mens det er sand, som skal opgraves fra det eksisterende bassin. Der vil forekomme spild både fra opgravningen og i form af overløbsvand fra prammene. 2.1 Spildrater har ikke kendskab til publicerede kilder, der angiver spildraterne på moderne sandsugere eller CSD er. Der er derfor søgt oplysninger om spildrater fra tidligere indenlandske og udenlandske projekter, herunder er der bla. udført interview med formanden for Central Dredging Association (CEDA) [ref. 2] Sand og grus Spild af sand forekommer primært ved overløb. Større sandsugere har en relativt stor sedimentationsbrønd for bedre at sikre, at materialerne bundfælder sig i lastrummet (hopperen) [ref. 1]. Dermed er det kun de fineste materialer, som ledes tilbage i vandet ved overløbet. Erfaringerne i Central Dredging Association (CEDA) fra både Singapore og Europa er, at der spildes 25% af alle materialer under 0,063 mm [ref. 2]. Der forefindes ikke kornstørrelsesfordelinger for det marine sand ved Skærbæk, og det antages konservativt, at det er fint sorteret sand med en middelkorndiameter på 0,065 mm, og at kornstørrelserne under 0,063 mm udgør 5%. 0,065 mm er den mindste kornstørrelse defineret som sand, så dette vurderes at være en konservativ antagelse. Et meget konservativt skøn for spild vil derfor være at antage, at spildet af finpartikulært materiale kan blive op til (5% x 25%) = 1,25%.

6 Specifikation af spredningsscenarier Side Organisk materiale Rohde Nielsens erfaringer fra uddybning i ren gytje i Kalundborg var et spild i størrelsesordenen 5-10% afhængigt af, hvor fint sedimentet var. Ligeledes viser erfaringer fra Sund & Bælt, at spildet af organiske materialer var under 10% i forbindelse med etablering af Øresundsbroen. Det er vurderet at dette også vil gøre sig gældende for spandkedelmaskine. Det forventes derfor, at spildet kan blive op til 10%. Typen af sediment, som skal afgraves, er baseret på data fra GEUS Jupiter database, [ref. 5]. Oversigt over samlede mængder og tilhørende spild findes i Tabel 1. De valgte spildprocenter er udtryk for et konservativt skøn af spildmængder. Figur 2 Markering af boringer i Jupiter databasen ved Skærbæk Havn, [ref. 5].

7 Specifikation af spredningsscenarier Side 5 Materiale Uddybningsmængde (m 3 ) Spild % Spildmængde (m 3 ) (finkornet materiale) Marint grus 0 1,25 0 Marint ler 0 1,00 0 Marint sand , Moræneler 0 1,00 0 Org. Aflejringer , Org. Marint ler 0 1,00 0 Klapmængde (m 3 ) Genanvendelse (m 3 ) Total , Tabel 1: Oversigt over samlede mængder og tilhørende spild sediment. Baseret på boring nr E (eksisterende bassin), , og (hjørnet ud mod eks. sejlrende), [Ref. 5].

8 Specifikation af spredningsscenarier Side 6 3. SEDIMENTEGENSKABER 3.1 Sand Sand betegnes geoteknisk som et friktionsmateriale og dermed et partikulært materiale, som modelleres med en karakteristisk korndiameter. Rumvægt og densitet er baseret på erfaringer med sand anvendt som fyld fra tidligere havneprojekter i Danmark. Som nævnt i afsnit er det den fineste fraktion af sandet, som spildes ved overløb. Derfor anvendes en kornstørrelse på d 50 = 0,065mm for spildt sand, hvilket vurderes at være et konservativt estimat. 3.2 Gytje Gytje betegnes geoteknisk som et fint partikulært materiale med et vist indhold af organisk materiale. Der er foretaget en laboratorieprøve på gytjen, som viser, at det organiske indhold er 7%. Det antages konservativt, at den organiske fraktion i middel udgør 10% af gytjemængden. På grund af det store relative vandindhold (>100 %) er vådrumvægten af gytjen meget lille 1300 kg/m 3. Tørstofindholdet er bestemt til 40% svarende til, at den tørre rumvægt er 520 kg/m 3. Oversigt over sedimentegenskaber er vist i Tabel 3.1. Parameter Unit Sand Gytje Korndiameter D 50 [mm] 0,065 0,055 Shields parameter θ cr [-] 0,06 Densitet ρ s [kg/m3] Vanddensitet ρ w [kg/m3] Tør rumvægt γ d [kg/m3] Våd rumvægt γ b [kg/m3] Faldhastighed w s [mm/s] 0,1 0,02 Poretal e Tabel 3.1 Sedimentegenskaber

9 Specifikation af spredningsscenarier Side 7 4. DATA OG MODELOPSÆTNING Udgravningsscenarierne og den medførende sedimentspredning er simuleret ved brug af den todimensionale hydrodynamiske model MIKE 21 HD, som simulerer vanddybder og strømninger i et domain på baggrund af grænsebetingelser. Sedimentspredningen simuleres ved brug af MIKE 3 PA. Begge programmer er udviklet af DHI Water and Enviroment. Der henvises til for detaljer og baggrunden for programmerne. 4.1 Domæne og bathymetri Domænet går fra Assens i syd til Juelsminde i nord som vist i Figur 3. Med disse grænser sikres det, at både strømningen ind og ud af Kolding fjord modelleres så korrekt som muligt. Batymetrien er fra Farvandsvæsenets dybdemodeller [ref. 3]. Dybdemodellen er en interpoleret model primært fremstillet på baggrund af data i Farvandsvæsenets dybdedatabase og beregnet i projektionen UTM zone 32. Celleopløsningen på modellen anvendt i denne undersøgelse er 4 x 4 sekunder. Det horisontale datum er WGS84 for alle data, og det vertikale datum for dybderne er i DVR90 (Dansk Vertikal Reference). Kystlinien er baseret på Areal Informations Systemets Arealanvendelseskort (AIS) med projektionen EU- REF89. Kortene har en geografisk nøjagtighed på 4-8 m og en minimum vektorstørrelse på 4m, [ref. 4].

10 Specifikation af spredningsscenarier Side 8 Figur 3: Domænet går fra Assens i syd til Juelsminde i nord. 4.2 Modelleringsperiode Det er fundet, at størrelsesordenen på vindhastigheden og vindens retning har betydning for vandstanden i Lillebælt. Det er derfor ønskværdigt, at det år, strømhastigheden modelleres for, er repræsentativ for middelvinden i Danmark. For at bestemme hvilket år strømhastigheden skal modelleres for, er vindhastigheder og antallet af storme ved Drogden fyr derfor blevet undersøgt i en periode fra august 1996 til december Måleserien indeholder dato og tid samt retning og hastighed af vinden. Målefrekvensen er hvert 30 min. og kan findes på Farvandsvæsenets WEB, Peak-Over-Treshold (POT) er valgt til 15.4 m/s, da dette gav 199 begivenheder fordelt på de 10 år. En adskillelse af to begivenhederne krævede, at der i 2 dage

11 Specifikation af spredningsscenarier Side 9 var vind med hastigheder under POT. Måleserien og vindhastighederne større end POT er vist Figur 4. Figur 4: Målte vindhastigheder ved Drogden Fyr. Rød angiver de data der er større end POT. I Tabel 2 er antallet er begivenheder per år angivet. I gennemsnit var der 19,9 begivenheder pr år. For hver begivenhed blev den største vindhastighed fundet u max og middelværdien af disse største hastigheder for hvert år beregnet, U mean, sidstnævnte er også vist i Tabel 2. Gennemsnittet for de største vindhastigheder for alle begivenhederne var 18,18 m/s. Ud fra standardafvigelsen mellem U mean for de forskellige år og gennemsnittet for alle år (18,18 m/s) og standardafvigelsen mellem antal begivenheder for de forskellige år og gennemsnittet af antal begivenheder pr år (19,9) - også vist i Tabel 2, er det besluttet, at år 2001 er et år med en repræsentativ middelvind, da standardafvigelsen på både antallet og stormbegivenheder og størrelsesordenen på disse storme er relativ lille. År Begivenheder per år Middelværdi af største vindhastighed for hver begivenhed Standardafvigelse: Antal begivenheder Standardafvigelse: Største vindhastigheder ,61 7,2 2, ,79 0,8 1, ,81 1,8 7, ,51 0,8 1, ,89 1,2 1, ,64 0,2 2, ,02 3,2 5, ,60 2,2 2, ,83 2,8 1, ,06 7,8 0,42 Tabel 2: Antal stormbegivenheder for årene for Drogden Fyr samt gennemsnitsværdien af stormbegivenhedernes største vindhastighed.

12 Specifikation af spredningsscenarier Side 10 Vinddatene fra Drogden Fyr er sammenlignet med vinddata fra Båstrup i årene for at sikre at den ovenstående analyse også er repræsentativ for Lillebæltsområdet. Måleserien fra Båstrup indeholder dato og tid samt retning og hastighed af vinden, Kilde: Vejle Amt. Målefrekvensen for disse data er hver 6 time. I Figur 5 er vindhastighederne fra de to steder plottet mod hinanden og i Figur 6 er vindretningerne fra de to steder plottet mod hinanden begge for vinden i år Der er god overensstemmelse mellem retningerne, mens hastighederne ved Drogden er omkring dobbelt så stor. I begge figurer kan man dog se tendensen til en ret linie hvilket angiver, at vinden fra Drogden fyr er repræsentativ også i Lillebælt, og at vinden fra Båstrup i år 2001 dermed er en repræsentativ middelvind. Figur 5: Sammenligning af vindhastigheder ved Drogden og Båstrup.

13 Specifikation af spredningsscenarier Side 11 Figur 6: Sammenligning af vindretning ved Drogden og Båstrup. 4.3 Grænsebetingelser Ved den nordlige grænse er grænseværdierne vandstandsdata fra Juelsminde og ved den sydlige grænse vandstandsdata fra Assens. Begge måleserie er fra Kystdirektoratet og med en målefrekvens på cirka 30 min. 4.4 Kalibrering Modellen er kalibreret mod vandstandsmålinger i Kolding havn. Modellen sammenlignes med vandstandsmålinger fra april måned år Da perioden er af 30 dages varighed, dækker den både en stormflod og en springflod. Vandstanden i Kolding Havn er i gennemsnit over et år omkring 0,2 m højere end i Assens Havn og Juelsminde Havn. Dette ses i Figur 7, hvor vandstanden i de tre havne er vist fra d. 1/ til d.1/ Årsagen til at denne sammenligning ikke er lavet for år 2001 er, at der er huler i vandstandsmålingerne i Juelsminde Havn i december 2001 og januar/februar Middelvandstanden i Kolding Havn, Juelsminde Havn og Assens Havn over denne 1 års perioden er henholdsvis 0.18 m, 0.02 m og 0.03 m. Det har ikke været muligt at få klargjort, hvordan vandstanden i Kolding Havn måles, kun at det måles med en tryktransducer, men ikke om der tages højde for atmosfærisk tryk. Det er derfor ikke muligt at kalibrere modellen direkte med målingerne fra Kolding Havn. I stedet kontrolleres det, at vandstandsamplituderne i modellen er af samme størrelsesorden som de målte data. I Figur 8 er den beregnede og målte vandstand i perioden april 2001 i Kolding havn sammenlignet. I figuren er

14 Specifikation af spredningsscenarier Side 12 også vist en kurve af den beregnede vandstand plus de 18 cm, som det viste sig, den målte middelvandstanden over et år er i Kolding Havn. Den beregnede og målte vandstand er ikke helt i overensstemmelse. Modellens amplituder er flere steder større end de målte amplituder. Udsvingene i den beregnede og målte vandstand følges dog pænt ad. Da formålet med modellen er at få en størrelsesorden på strømhastighed og strømretning i Lillebælt og Kolding Fjord, er det vurderet at resultatet er acceptabelt. Figur 7: Vandstanden i Kolding Havn, Juelsminde Havn og Assens Havn over et år fra d. 1/ til d. 1/ Det ses at middelvandstanden i Kolding Havn er omkring 20 cm højere end i de to andre havne. Figur 8: Sammenligning af målte vandstandsdata og beregnede vandstandsdata i Kolding Havn i april 2001.

15 Specifikation af spredningsscenarier Side STRØMBEREGNING Spredningen af det opgravede sediment modelleres for to situationer. Den periode på året, hvor der højst sandsynligt udgraves (marts og april 2001) og en periode med meget vind (februar 2001). Dette gøres for at undersøge vindens betydning for spredningen. Da opgravningen varer mere end én måned, strækker anden kørsel sig over februar og marts Vindhastigheden ved Båstrup for de to perioder ses i Figur 9 og Figur 10. Figur 9: Målt vindretning og vindhastighed ved Båstrup i februar/marts 2001.

16 Specifikation af spredningsscenarier Side 14 Figur 10: Målt vindretning og vindhastighed ved Båstrup i marts/april Den beregnede strømhastighed sammenlignes i det næste for tre positioner: Kolding Havn, Skærbæk Havn og i Lillebælt, se Figur 11 for placeringen af de tre positioner. Tidsskridtet i modellen er 3 sek hvilket gav et Courantnummer lige under 0.8 som påkrævet af programmet og der blev gemt data for hver time. Strømhastigheden og strømretningen for februar/marts ses i Figur 12 til Figur 14 og for marts/april i Figur 15 til Figur 17. Det skal dog nævnes, at der i vandstandsmålingerne ved Assens er et hul i målingerne fra d. 16/ til d. 20/ I Figur 12 til Figur 17 er perioden markeret med rødt.

17 Specifikation af spredningsscenarier Side 15 Figur 11: De tre røde prikker angiver Kolding Havn, Skærbæk Havn og Lillebælt, hvor strømhastigheden og strømretningen sammenlignes. Det ses, at strømhastigheden er størst i Lillebælt - mere end dobbelt så stor som i de to havne). Strømretningen i Lillebælt er også mere tidevandspåvirket end i de to havne. Ved Skærbæk Havn varierer strømretningen mellem vest og øst (ind og ud i Kolding Fjord). Retningen kan godt være den samme i op til 10 dage af gangen. Ved Kolding Havn varierer retningen noget mere og er også i nordlig og sydlig retning. Den kraftige vind i starten af februar i nord/nordøstlig retning øger strømhastigheden lidt alle tre steder især ved Kolding Havn. Ved Skærbæk Havn kan man også se vindens betydning på strømningen. Strømhastigheden i begyndelsen af februar er dog ikke større end i midten af marts, hvor vinden er i nordvestlig retning. De manglende data fra d. 16/ til d. 20/ er vurderet til ikke at have betydning for resultatet af strømningen ved Skærbæk Havn. Af Figur 13 og Figur 16 ses det, at strømretningen og strømhastigheden ved Skærbæk Havn fluktuerer meget, og at der i perioden med manglende data ikke er afvigelser i disse fluktueringer.

18 Specifikation af spredningsscenarier Side 16 Figur 12: Den modellerede strømretninog strømhastighed ved Kolding Havn i februar/marts Figur 13: Den modellerede strømretning og strømhastighed ved Skærbæk Havn i februar/marts 2001.

19 Specifikation af spredningsscenarier Side 17 Figur 14: Den modellerede strømretning og strømhastighed i Lillebælt i februar/marts Figur 15: Den modellerede strømretning og strømhastighed ved Kolding Havn i marts/april 2001.

20 Specifikation af spredningsscenarier Side 18 Figur 16: Den modellerede strømretning og strømhastighed ved Skærbæk Havn i marts/april Figur 17: Den modellerede strømretning og strømhastighed i Lillebælt i marts/april I Figur 18 og Figur 19 er vist to øjebliksbilleder af strømhastigheden og strømretningen i Kolding Fjord. Det er tydeligt at se, at strømningen i Kolding Fjord er mindre end ude i Lillebælt.

21 Specifikation af spredningsscenarier Side 19 Figur 18: Et øjebliksbillede af strømhastigheden og strømretningen, hvor strømningen i Kolding Fjord er rettet ud mod Lillebælt. Figur 19: Et øjebliksbillede af strømhastigheden og strømretningen, hvor strømningen i Kolding Fjord er rettet ind mod Kolding Havn.

22 Specifikation af spredningsscenarier Side SPREDNINGSBERGNING Udgravningen af både sand og gytje vil blive foretaget med en spandkedelmaskine med en kapacitet på ca. 200 m 3 /time. I modellen er det antaget, at de to typer sediment udgraves efter hinanden. Hvis det antages at der udgraves døgnet rundt og at der under udgravningen vil være forsinkelser som forlænger udgravningen med 20 % vil det tage 35 dage at udgrave sandet og 11 dage at udgrave gytjen. Domænet er delt ind i et kvadratisk mesh med celler af 20mx20m. Domænet ses i Figur 20. Det er i modellen antaget, at halvdelen af det spildte sediment tabes 3 m under havoverfladen og den anden halvdel i havoverfladen, da der som nævnt i afsnit 2 forventes både at blive spildt sediment fra opgravningen (3 m under vand) og fra overløb fra prammene (havoverfladen). I alt er der derfor fire kilder alle placeret inden for graveområdet med varierende position svarende til den faktiske afgravning angivet med en grå firkant i Figur 20. Beregningen er foretaget med et tidsskridt på 30 sek og data er gemt for hver 6 time. Figur 20: Domænet delt op i et kvadratisk mesh med en afstand mellem gridpunkterne på 20 m. Kilderne er placeret i celle (367,297) markeret med en grå firkant i figuren.

23 Specifikation af spredningsscenarier Side 21 Andre inputværdier ses i boksen nedenunder: Dispersion Longitudinal direction: 15 Transversal direction: 5 Vertical direction: 0.1 Eddy and logarithmic Velocity Profile Velocity Profile: Logarithmic Bottom roughness: 0.1 Water Properties Temperature: 20 C Salinity: 10 ppt Seetling Source No 1: Source No 2: Source No 3: Source No 4: m/s (sand) m/s (gytje) m/s (sand) m/s (gytje) Til belysningen af variationen i hhv. koncentration og sedimentation er uddybningen simuleret for to perioder repræsenterende en strømmæssig stille og kraftig periode: 1. Første kørsel er for februar/marts Udgravningen af sand antages at blive udført fra d.1/ til og med d. 7/ Udgravningen af gytje sker derefter fra d. 8/ til og med d. 18/ Fra den 19/3 og frem til d. 1/4 følges spredningen af det spildte sediment, uden at der tilføjes mere sediment. 2. Anden kørsel er for marts/april Udgravningen af sand antages at blive udført fra d.1/ til og med d. 4/ Udgravningen af gytje sker derefter fra d. 5/ til og med d. 15/ Fra den 16/4 og frem til d. 1/ følges spredningen af det spildte sediment, uden at der tilføjes mere sediment. Mængden af sand og gytje, der spildes, er henholdsvis 0,94 kg/sek og 3,09 kg/sek begge fordelt på to kilder.

24 Specifikation af spredningsscenarier Side 22 Den maksimale koncentration i [mg/l], endelig sedimentation i [mm] og den tidsmæssige overskridelse af 2 mg/l er præsenteret i til Figur 26. Af figurerne ses det tydeligt, at sedimentet kun spredes i området lige omkring udgravningsområdet. Sedimentet spredes hverken ud i Lillebælt eller ind i Kolding Fjord. Dette skyldes, at strømhastigheden omkring Skærbæk Havn er meget lille samtidig med, at det primært er sand der udgraves, som har en relativ stor faldhastighed. Spredningen for de to kørsler er meget lig hinanden, den kraftigere vind i februar har derfor ikke indflydelse på resultatet. Den maksimale koncentration er i hele området ikke større end omkring 50 mg/l, og det er kun lige omkring selve udgravningen at disse værdier findes m fra selve udgravningen er den maksimale koncentrationen ikke mere end 25 mg/l. Sedimentationen sker i et område omkring udgravningsområdet med en radius på m. I en afstand på 100 m eller mere fra udgravningsområdet er sedimentationen dog ikke større end 22mm. Tidsmæssigt overskrider koncentration kun 2 mg/l i mindre end 1% af tiden i en afstand på op til 500m fra graveområdet.

25 Specifikation af spredningsscenarier Side Legend Uddybning Max. Konc. [mg/l] Figur 21 Den maksimale koncentration baseret på 6 timer data i alle gridpunkter i [mg/l] for kørslen i februar/marts Legend Uddybning sedimentation [mm] Figur 22 Den endelig sedimentation i [mm] for kørslen i februar/marts.

26 Specifikation af spredningsscenarier Side Legend Uddybning Større end 2 mg/l [% af tiden] Figur 23 Procent af tiden med koncentration større end 2 mg/l i februar/marts Legend Uddybning close up sed mm TEB0.asc <VALUE> Figur 24 Den endelig sedimentation i [mm] for kørslen i marts/april

27 Specifikation af spredningsscenarier Side Legend Uddybning Max. Konc. [mg/l] Figur 25 Den maksimale koncentration baseret på 6 timer data i alle gridpunkter i [mg/l] for kørslen i marts/april Legend Uddybning Større end 2 mg/l [% af tiden] Figur 26 Procent af tiden med koncentration større end 2 mg/l i februar/marts

28 Specifikation af spredningsscenarier Side 26

29 Specifikation af spredningsscenarier Side KONKLUSION Da det primært er sand der udgraves, er sedimentspredningen begrænset til området omkring udgravningen samtidig med, at det meste sediment falder til bunds meget tæt på udgravningen. Dette skyldes, at strømhastighederne ved Skærbæk Havn er meget små samtidig med, at sand har en større faldhastighed end ler, silt og gytje. Det skal dog nævnes, at det kan forventes, at området med sedimentation er større men med en mindre mængde, da der reelt sker udgravning i et større område end beskrevet i modellen. På den anden side er det konservativt antaget, at sandet er fint sorteret sand med en middelkorndiameter på 0,065 mm. Sand med større korndiameter har en større faldhastighed og vil derfor falde hurtigere til bunds. Dette vil medføre at områdes med sedimentation reduceres. Det er vurderet, at de to ovennævnte antagelser opvejer hinanden. Strømningsforholdene ved Skærbæk er hovedsageligt styret af to forhold: 1. De regionale vandstandsvariationer 2. Lokale vindforhold Som kontrol af dette er sedimentspredningen for en periode i februar/marts sammenholdt med en i periode i marts/april og kun ikke betydende forskelle er observeret. Uddybningen af havnen vil ikke påvirke den eksisterende sedimenttransport væsentlig. Den nuværende sejlrende er allerede med til at stoppe sediment transporten, da vanddybden her er større end de omkringliggende områder og dermed har lavere strømhastighed hvorved sediment nemmere sedimentere. Den planlagte udvidelse ændre ikke væsentligt på dette forhold, hvorfor der ikke kan forventes at ske en påvirkning af den overordne morfologi.

30 Specifikation af spredningsscenarier Side REFERENCER 1. Eisma, D, Dredging in coastal waters, 2006, Taylor & Francis plc, London, UK, ISBN Jensen, Anders (Formand for CEDA / Central Dredging Associasion) / Telefonsamtale 7. Januar 2008) 3. Farvandsvæsenet hjemmeside d. 15/4 2010: deller.aspx 4. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser, Areal Informations Systemet, Oktober 2009, fundet på ministeriets hjemmeside d. 15/3 2010: 5. Jupiter Database, hjemmeside besøgt 15/3 2010:

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014 Hjarnø Havbrug A/S Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat Maj 2014 1 Indledning Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet, da det er Miljøstyrelsen, der har myndigheden efter bekendtgørelse

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis: Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af Bolsaksen Forsøgshavbrug

Ansøgning om miljøgodkendelse af Bolsaksen Forsøgshavbrug Hjarnø Havbrug Ansøgning om miljøgodkendelse af Bolsaksen Forsøgshavbrug Hjarnø Havbrug Ansøgning om miljøgodkendelse af Bolsaksen Forsøgshavbrug Rekvirent Rådgiver Anders Pedersen Orbicon Jens Juuls Vej

Læs mere

Test af Analytiske Element Modeller (AEM) sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande

Test af Analytiske Element Modeller (AEM) sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande Test af Analytiske Element Modeller (AEM) sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande (Delprojekt 1 om oplande) Claus Holst Iversen, GEUS, Thomas Wernberg, ALECTIA og o Thomas

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Muslinger som virkemiddel. Et pilotstudie

Muslinger som virkemiddel. Et pilotstudie Et pilotstudie Titel: Emneord: Resume: Projektmidler: Forfatter: URL: ISBN: Udgiver: Udgiverkategori: Muslinger som virkemiddel - Et pilotstudie Virkemiddel, muslinger, model, nærings-stoffer, fiskeri,

Læs mere

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag Teknisk notat Kystvej 26 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 AquaDjurs - Udarbejdelse af oversvømmelseskort Grenaa 23. oktober 2013 Projekt: 30.8300.50

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160 Partikelforurening fra industri og trafik i Esbjerg Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160 Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Partikelforurening fra industri og trafik i Esbjerg Arbejdsrapport fra DMU,

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG

DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG Kapitel 7 STED DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG Adam Brun Afdeling for Grundvand, Affald og Mikrobiologi, DHI - Institut for Vand og Miljø Nøglebegreber: Randbetingelser, stationær, ikke stationær,

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde, Krüger, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde, Krüger, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter Spildevandskomiteen, Skrift nr. 30 IDA Spildevandskomiteen 2014 Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde,

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Risikovurdering af restforurening med olie/benzin ved offentlig indsats efter jordforureningsloven 01-09-2009 Version 1.1.4 Rekvirent Rådgiver

Læs mere

Bag om søkortet. Opmåling, pålidelighed, anvendelse. 2. udgave

Bag om søkortet. Opmåling, pålidelighed, anvendelse. 2. udgave Bag om søkortet Opmåling, pålidelighed, anvendelse 2. udgave Denne udgave af Bag om søkortet er ajourført til den 11. juni 2013 2 Forord Forord Geodatastyrelsen publicerer "Bag om søkortet" som et hjælpeværktøj

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til et étårigt havbrug (forsøgshavbrug) nordøst for Nexø samt anmeldelse i forhold til VVM

Ansøgning om godkendelse til et étårigt havbrug (forsøgshavbrug) nordøst for Nexø samt anmeldelse i forhold til VVM Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: Alf Skovgaard og Ann-Kathrine Aggerholm Jensen NaturErhverstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att: Stig Prüssing Rev. 17. marts 2015 Ansøgning om

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat HUR Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Generelle forudsætninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere