Nordfyns Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyns Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef"

Transkript

1 Nordfyns Kommune 11. februar 2016

2 Nordfyns Kommune Side 2 af 10 1 Indledning Nordfyns Kommune med knapt indbyggere og ca engagerede medarbejdere skal have en ny skole- og dagtilbudschef. Det er et spændende job, idet Nordfyn vil det gode og attraktive børneliv. Nordfyn er en ambitiøs kommune. Du vil have store muligheder for at præge dit arbejde. Der vil til gengæld også være store forventninger til dig. Du vil komme til en kommune, hvor der er højt til loftet, engagerede politikere, medarbejdere og ledere. Det er et chefjob, hvor man skal ville Nordfyn og være optaget af, hvad der sker i den samlede kommune. Nordfyns Kommune er sammenlagt af tre landkommuner, som hver især har satset på én hovedby. Hovedbyernes størrelse og geografiske spredning gør, at de hver især dækker forskellige behov. De traditionelle erhverv som landbrug og gartneri er fremtrædende på Nordfyn. Et andet karakteristisk træk ved Nordfyn er de mange iværksættere og selvstændige. Nordfyns Kommune har desuden et stærkt foreningsliv og aktive lokalsamfund. En meget smuk natur med skov, mark og Fyns længste kyststrækning og største sommerhusområde er ligeledes et karakteristikum for Nordfyns Kommune. På baggrund af interview med formand og næstformand for Børne- og Ungeudvalget, direktøren for området samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter er denne job- og personprofil udarbejdet for at give ansøgerne et konkret billede af de krav og forventninger, Nordfyns Kommune har til den nye skole- og dagtilbudschef. Job- og personprofilen angiver retning for jobbets indhold og forventninger til kandidaterne. I forhold til øvrigt relevant materiale om kommunens fakta og aktiviteter henvises til Nordfyns Kommunes hjemmeside på Ligeledes kan der rettes fortrolig henvendelse til direktør Ejner Jensen (tlf ), chef for KL s Konsulentvirksomhed (KLK) Bente Buhl Rasmussen (tlf ), eller chefkonsulent Claus Herbert (tlf ) der er konsulenter på opgaven. 2 Nordfyns Kommune Kommunalbestyrelsen besluttede i 2014 en ny vision for Nordfyns Kommune. Vision 2021 fokuserer på at få flere borgere til at bosætte sig i Nordfyns Kommune og på at styrke erhvervs-, event- og turismeindsatsen. Visionen indeholder blandt andet følgende fokusområder: Mod til at afprøve nye ideer, også de mere skæve af slagsen Let at være virksomhed i kommunen

3 Nordfyns Kommune Side 3 af 10 Bedre sammenhæng mellem land og by Nordfyns Kommune skal være et sted, hvor man som borger eller besøgende kan opleve enestående øjeblikke, blandt andet i kraft af den unikke natur Det sunde valg skal altid være let i Nordfyns Kommune Du vil komme til en kommune, som er i gang med en transformation i form af at få forankret en innovationskultur, så serviceydelserne kan forbedres og udvikles samtidig med, at udgiftsniveauet holdes nede. Budgetaftalen 2016 betyder effektiv drift, et fortsat højt niveau på bygge- og anlægsinvesteringer og målrettede investeringer på blandt andet skole- og fritidsområdet. Der er i budget 2016 afsat midler af til modernisering af skoler og daginstitutioner. Der er i Nordfyns Kommune et stærkt fokus på det strategiske ledelses- og organisationsarbejde samt på opfølgning af fastlagte mål. Nøgleordene er kurs, koordinering og commitment, så velfærdsopgaverne fortsat kan løses effektivt og kvalificeret. Af direktionens strategi og udviklingsplan fremgår det, at direktionen grundlæggende tænker Nordfyns Kommune ud fra en tankegang om Koncernledelse - dermed mindre silotænkning og mere helhedstænkning. For den enkelte chef betyder det et fokus på ledelse- og organisationsarbejdet samt opfølgning på fastlagte mål. Nordfyns Kommune ledes gennem koncerntankegangen, hvor løsninger findes på tværs af fagområder, i fællesskab og ved inddragelse af ledere og medarbejdere i beslutningsprocesserne. Ledelse i Nordfyns Kommune handler især om at skabe resultater, og de skabes ved hjælp af ledelse, ikke alene ledelse oppefra og ned, men ledelse på alle planer, niveauer og i alle retninger. Det Nordfynske Ledelsesgrundlag beskriver, at for at lykkes med resultaterne, skal den fælles forståelse af det resultat der tilstræbes, være til stede. Det kræver fælles kurs, koordinering og commitment: Kurs: Etablering af fælles, engagerende og realistiske visioner, politikker, strategi- og udviklingsplaner samt tydelige mål og opgaver for organisationen. Håndtering af prioriteringer og konkurrerende interesser. Etablering af strategisk ledelseskommunikation, opfølgning og justeringer i forhold til vision, politikker og strategier Koordinering: Udvikling af organisationsstruktur, samarbejdsformer og -flader samt koordineringsmekanismer horisontalt og vertikalt i organisationen. Deling og frembringelse af viden, information, feedback og sparring. Udvikling af mødekultur, -struktur, ansvar og roller Commitment: Udvikling af gensidig forpligtelse igennem inddragelse og åbenhed, lederskab og følgeskab som hinandens forudsætning. Fastholdelse og opbygning af netværk, tillid og sammenhængskraft. Håndtering af trivsel, tvivl, frustration og usikkerhed

4 Nordfyns Kommune Side 4 af 10 Du vil møde en organisation, der byder dig velkommen, og som er præget af medarbejdere med ambitioner og faglig stolthed. Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret i Skole- og dagtilbudschefens ansvarsområder og opgaver Området Børn og Unge er ét af fire direktørområder i Nordfyns Kommune, inkl. stabsafdelingerne under kommunaldirektøren. Området er organiseret i to overordnede driftsafdelinger - foruden en tværgående stabsfunktion i form af Fællessekretariatet placeret under Borgmesterkontoret i Bogense. De to driftsafdelinger er henholdsvis Skole- og Dagtilbudsafdelingen samt Børn- og Familieafdelingen.

5 Nordfyns Kommune Side 5 af 10 Du refererer til direktøren for Børn og Unge. Du får som skole- og dagtilbudschef ansvaret for Skole- og Dagtilbudsafdelingen med følgende enheder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med 27 medarbejdere inkl. en leder Administrationsteam og politisk betjening med syv medarbejdere Konsulentteam med syv medarbejdere Decentrale enheder: o seks folkeskoler o seks dagtilbudsdistrikter herunder dagplejen (se bilag 11 vedr. dagtilbudsstruktur) o Klub og Ungdomsskolen o Musikskolen I alt for du ansvar for 852 medarbejdere, hvoraf 15 har direkte reference til dig. Dit samlede budgetansvar er 315 mio. kr. Administrationen for Børn og Unge er placeret i Otterup. Du får ansvaret for sammen med direktøren at servicere Børne- og Ungeudvalget i forhold til dine ansvarsområder, hvor du skal skabe gode og gennemsigtige beslutningsoplæg. Det er ligeledes en opgave at sikre implementeringen af de politiske beslutninger også de ikke populære beslutninger - ud i organisationen, så der skabes følgeskab. Børne- og Ungeområdet har gennem de seneste år arbejdet målrettet med at igangsætte udviklingstiltag, som nu skal forankres i organisationen. Udviklingen af området er ligeledes understøttet af en række politiske godkendte politikker og strategier. Der er politisk opbakning til, at nu drejer det sig om implementering og ikke igangsættelse af flere projekter. (I bilagsoversigten er nævnt de væsentligste politikker og udviklingsplaner for området). I budget 2016 er det besluttet, at rammeaftalerne for folkeskolen fortsætter. Inklusionsmidler er lagt ud decentralt. Inklusionsdagsordenen fylder meget, og der forestår et implementeringsarbejde. Der er udarbejdet en fælles arbejdstidsforståelse på folkeskoleområdet som forvaltes decentralt. Du vil komme til en kommune med et stærkt potentiale til at få løftet børn- og ungeområdet endnu mere. Der er ambitiøse politikere, ledere og medarbejdere. Skole- og dagtilbudsområdet skal løbende tilpasses befolkningsudviklingen, som blandt andet indebærer et faldende børnetal. Senest har dagtilbudsområdet medio

6 Nordfyns Kommune Side 6 af gennemført en større tilpasning af strukturen på området. Den nye struktur skal evalueres inden udgangen af Skoleområdet arbejder målrettet med implementering af folkeskol ereformens elementer. Dette er udmøntet i blandt andet Strategi for Folkeskolen og understøttes blandt andet af to Mærsk projekter, Læringsfællesskaber der virker! samt Læringsledelse Målstyret læring. Formålet med projektet Læringsfællesskaber der virker!, er at styrke læreres og pædagogers kompetencer til at anvende specialviden og specialressourcer i det almenpædagogiske arbejde med at skabe læringsfællesskaber for alle børn. Samtidig er det projektets formål at styrke det tværprofessionelle samarbejde i skolerne på tværs af skoleledelser, kommunale støttesystemer og medarbejdere. Målet med projektet Læringsledelse målstyret læring er, at skolerne i de 13 deltagende kommuner kan konstatere mærkbare forbedringer af børnenes læring og trivsel over de næste fire år. I Nordfyns Kommune deltager dagtilbudsområdet i Læringsledelse målstyret læring. Dagsorden for skole- og dagtilbudschefen vil blandt andet være: skabe sammenhæng i 0-18 års-området herunder skabe sammenhængskraft i organisationen, hvor de ledelsesmæssige niveauer skal spille sammen fortsat implementering af skolereformen sikre implementering af de vedtagne politikker og strategier sikre fortsat fremdrift i de to projekter finansieret med midler fra Mærksfonden i samspil med de decentrale enheder, PPR samt administrations- og konsulent- enheden at udvikle rammerne for inklusion udvikle de decentrale enheders økonomistyring fortsat implementering og evaluering af strukturen på dagtilbuds- og klubområdet arbejde med trivsel og anerkendelse blandt medarbejderne og lederne direktionens strategi- og udviklingsplan skal have en implementeringsopmærksomhed - herunder at få målt effekter i tilknytning til området implementering af den Nordfynske teamtænkning demografien på børne- og ungeområdet videreudvikle samarbejdet med nøglepersoner som tillidsrepræsentanter og ledelseskollegaer i andre kommuner

7 Nordfyns Kommune Side 7 af 10 4 Skole- og dagtilbudschefens profil Nordfyns Kommune forventer, at du er ambitiøs og ser innovative muligheder, hviler i dig selv og bærer din autoritet gennem din personlighed. Det relationelle samspil er vigtigt for at vi lykkes, og derfor mestrer du det såvel opad, til siden som nedad. Nordfyns Kommune ønsker en proaktiv og visionær chef, som kan sikre den nødvendige styring og udvikling af hele børne- og ungeområdet herunder skabe sammenhæng imellem enhederne på området. Du skal have lyst og evner til at fortsætte udviklingen og implementere de visioner, som allerede er igangsat på børneog ungeområdet i tæt samspil med sideordnede kollegaer, ledere og medarbejdere, men også have mod og evne til at udfordre på både faglighed og ledelsespraksis. Du skal kunne se dig ind i kommunens vision, værdier, ledelsesgrundlag og personalepolitik. Du vil samarbejdet med medarbejderne og et uformelt arbejdsmiljø. Du formår både at lede ledere samt at bedrive direkte personaleledelse. Du kan navigere i såvel det politiske som administrative felt. Du har blik for borgerperspektivet og evner den fremadrettede dialog med f.eks. forældrene. Du ser det som naturligt at tænke på tværs i organisationen og ser området i sammenhæng med de øvrige velfærdsområder. Du vil indgå som aktiv medspiller i chefgruppen. Du har en uddannelsesmæssig baggrund, der imødekommer kravene til stillingen samt en relevant lederuddannelse. Nordfyns Kommune forventer følgende formelle kompetencer og erfaringsbaggrund af den nye skole- og dagtilbudschef: god fornemmelse for politisk servicering herunder hvad der er politisk vigtigt. Du skal evne at agere i samspillet mellem det politiske niveau, forvaltningen og det decentrale niveau. Du kan oversætte overordnede politiske politikker, strategier og indsatsområder til arbejdet inden for skole- og dagtilbudsområdet herunder omsætte politiske mål til resultater solide kompetencer inden for undervisnings- og læringsområdet herunder også udviklingen god erfaring med ledelse af ledere og skal kunne spille sammen med ledere, der har et decentralt ansvar formår at lede ved at skabe kurs, koordinering og commitment

8 Nordfyns Kommune Side 8 af 10 erfaring med økonomistyring på et strategisk plan, og ved at rettidig omhu er en forudsætning for at sikre driftsstabile enheder erfaring med at sikre effektive og gode tværgående processer, hvor du har fokus på, at der bliver truffet beslutninger, som du efterfølgende sikrer, bliver effektivt implementeret i organisationen er en stærk kommunikator både i forhold til det politiske-, det borgernære- og det administrative niveau Dine ledelsesmæssige og personlige kompetencer forventes bl.a. at være: du evner at favne hele områdets mange forskellige professioner hos såvel medarbejdere som ledere. Dette understøttes af din naturlige nysgerrighed på alle faggruppers forskellige bidrag til løsning af den fælles opgave din åbne ledelsesstil gør, at du skaber et meningsfuldt følgeskab ud og ned i organisationen. Du kan udøve det dobbelte lederskab. Det er tydeligt at mærke, at dét at arbejde med børn og unge er et tilvalg for dig som chef du evner en åben, tillidsfuld og ordentlig kommunikation din ledelse er båret af inspiration, engagement, dialog, nysgerrighed og inddragelse gennem din personaleledelse har du fokus på den fortsatte udvikling af trivslen på området du er en synlig og respekteret chef med en bevidsthed, gennemslags- og beslutningskraft for såvel ledere som medarbejdere og MED-organisationen du har humor og et positivt syn på arbejdsopgaverne 5 Rekrutteringsprocessen Nordfyns Kommune har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af direktøren for Børn- og Ungeområdet, fire ledelsesrepræsentanter og tre medarbejderrepræsentanter. Derudover har Nordfyns Kommune ønsket at benytte konsulentbistand fra KL s Konsulentvirksomhed (KLK) i forbindelse med ansættelsen. Ansøgningsfristen udløber torsdag den 3. marts 2016 kl. 9.00, hvor ansøgningerne skal være modtaget. Ansøgning sendes til KLK s chefsekretær Lone Sørensen

9 Nordfyns Kommune Side 9 af 10 Ansøgere bedes anføre telefonnummer og en fortrolig mailadresse, vi kan anvende i den efterfølgende kommunikation. Ikke-elektroniske bilag eftersendes, hvis det ønskes, senere i ansættelsesforløbet. Ansættelsesudvalget gennemgår sammen med konsulenterne ansøgningerne onsdag den 9. marts med henblik på at udvælge kandidater til første samtale, der finder sted onsdag den 16. marts I forbindelse med første samtale vil kandidaterne blive stillet over for én eller flere opgaver. Forberedelsen vil finde sted umiddelbart inden samtalen. Samtalen gennemføres primært af konsulenterne under overværelse af ansættelsesudvalget. Efter første samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, der finder sted onsdag den 30. marts Mellem 1. og 2. samtale skal de udvalgte kandidater gennemføre en test, ligesom der indhentes referencer fra ledere, kolleger og medarbejdere efter nærmere aftale med den enkelte kandidat. Kandidater, der går videre til 2. samtale, opfordres til at aftale et møde med direktør for Børn og Unge Ejner Jensen for at få uddybet job- og personprofilen samt at få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste samtale. Efter anden samtale udarbejder ansættelsesudvalget sin indstilling til direktøren for Børn og Unge. Tiltrædelse forventes den 1. maj Konsulenterne tilbyder inden ansættelsen en opfølgende samtale til den ansøger, der blev valgt som ny chef for skole- og dagtilbudsområdet. Efter nærmere aftale med Nordfyns Kommune tilbyder konsulenterne en opfølgning på ansættelsen ca. ½ år efter den nye chefs tiltræden. Opfølgningen sker med henblik på at evaluere i hvilken grad, der er match mellem Nordfyns Kommune og skole- og dagtilbudschefens gensidige krav og forventninger i relation til den til jobbet udarbejde job- og personprofil. Opfølgningen er ikke en personalejuridisk evaluering af ansættelsesforholdet. Stillingen bliver besat på overenskomstvilkår med eventuel mulighed for tjenestemandsansættelse. Lønnen udgør ca kr. årligt ekskl. pension.

10 Nordfyns Kommune Side 10 af 10 Bilag 1: Vision 2021 Bilag 2: Direktionens strategi- og udviklingsplan Bilag 3: Det Nordfynske ledelsesgrundlag Bilag 4: Budget 2016 for Børne- og Ungeudvalget Bilag 5: Udviklingsplan Børn og Unge 2014 Bilag 6: Politik for Børn og Unge på Nordfyn Bilag 7: Strategi for Folkeskole 2014 Bilag 8: Ungestrategien 2014 Bilag 9: Inklusionspolitik Bilag 10: Strategi for specialundervisning i Nordfyns Kommune Bilag 11: Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Job- og personprofil for leder til Børnehaven Albert i Hjørring Kommune

Job- og personprofil for leder til Børnehaven Albert i Hjørring Kommune Job- og personprofil for leder til Børnehaven Albert i Hjørring Kommune Indledning og baggrund for stillingen Daginstitutionen Albert er beliggende på adressen Albert Ginges vej 15 i Hjørring. Institutionen

Læs mere

JOBPROFIL. Skoleleder Østskolen Faxe Kommune

JOBPROFIL. Skoleleder Østskolen Faxe Kommune JOBPROFIL Skoleleder Østskolen Faxe Kommune 1. Indledning Faxe Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Østskolen. Stillingen ønskes besat per 1. August 2014. Dette notat er udarbejdet af Genitor ApS

Læs mere

Job- og personprofil. Jobcenterchef Greve Kommune

Job- og personprofil. Jobcenterchef Greve Kommune Job- og personprofil Jobcenterchef Greve Kommune Indledning Greve Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Jobcenterchef. Job- og personprofilen er udarbejdet

Læs mere

Køge Kommune Job- og personprofil for skoleleder til Kirstinedalsskolen

Køge Kommune Job- og personprofil for skoleleder til Kirstinedalsskolen Køge Kommune 30. juni 2016 Køge Kommune Side 2 af 7 1 Indledning Kirstinedalsskolen, Køge Kommune, søger ny skoleleder pr. 1. oktober 2016 eller snarest muligt. Køges placering kun 40 km syd for København

Læs mere

Job- og personprofil. Økonomichef Økonomi og IT Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Økonomichef Økonomi og IT Holstebro Kommune Job- og personprofil Økonomichef Økonomi og IT Holstebro Kommune 1 Indledning Holstebro Kommune søger en ny økonomichef, da vores nuværende har fået job som økonomichef i en privat virksomhed. I job- og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Rebild Kommune. Job- og personprofil for ny direktør med særligt ansvar for Center Børn og Unge og Center Familie og Handicap. 23.

Rebild Kommune. Job- og personprofil for ny direktør med særligt ansvar for Center Børn og Unge og Center Familie og Handicap. 23. Rebild Kommune Job- og personprofil for ny direktør med særligt ansvar for Center Børn og Unge og Center Familie og Handicap 23.maj 2014 1. Baggrund. 2. Rebild Kommune Byrådet vision for Rebild kommune

Læs mere

Job- og personprofil for to ledere til Tværgående Enhed for Læring, Horsens Kommune

Job- og personprofil for to ledere til Tværgående Enhed for Læring, Horsens Kommune Job- og personprofil for to ledere til Tværgående Enhed for Læring, Horsens Kommune Tværgående Enhed for Læring (TEfL) i Horsens Kommune TEfL er en pædagogisk stab der understøtter såvel den almenpædagogiske

Læs mere

Rebild Kommune Job- og personprofil for direktør med særligt ansvar for Center Sundhed, Center Arbejdsmarked og Center Pleje og Omsorg

Rebild Kommune Job- og personprofil for direktør med særligt ansvar for Center Sundhed, Center Arbejdsmarked og Center Pleje og Omsorg Rebild Kommune Job- og personprofil for direktør med særligt ansvar for Center Sundhed, Center Arbejdsmarked og Center Pleje og Omsorg 16. juni 2014 1. Baggrund Rebild Kommune søger ny direktør med særligt

Læs mere

Job- og personprofil. Dagtilbudschef Børn og Unge i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Dagtilbudschef Børn og Unge i Holstebro Kommune Job- og personprofil Dagtilbudschef Børn og Unge i Holstebro Kommune 1 Job- og personprofil for den nye Dagtilbudschef til Holstebro Kommune Indledning Vores Dagtilbudschef gennem 6 år har søgt nye udfordringer.

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

Job- og personprofil. Økonomichef Hillerød Kommune

Job- og personprofil. Økonomichef Hillerød Kommune Job- og personprofil Økonomichef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune søger en ny økonomichef, og kommunen har bedt Genitor ApS om at bistå i forbindelse med ansættelsesprocessen. Denne job-

Læs mere

Job- og personprofil for leder i plejebolig i Assens Kommune

Job- og personprofil for leder i plejebolig i Assens Kommune Job- og personprofil for leder i plejebolig i Assens Kommune Leder i Assens Kommune Som leder i Assens Kommune er du forpligtet på at efterleve kommunens ledelsesgrundlag samt de personalepolitiske værdier

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

GOD KOMMUNIKATION I BUF: ALLE MEDARBEJDERE KOMMUNIKERER VI KOMMUNIKERER EFTER MODTAGERNES BEHOV VI KOMMUNIKERER ÅBENT OG TROVÆRDIGT

GOD KOMMUNIKATION I BUF: ALLE MEDARBEJDERE KOMMUNIKERER VI KOMMUNIKERER EFTER MODTAGERNES BEHOV VI KOMMUNIKERER ÅBENT OG TROVÆRDIGT KOMMUNIKATION I BUF ORES VISION Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder for, at alle københavnske børn og unge skal få de bedste muligheder for at vokse op og skabe sig en tilværelse på egen hånd. Vi skal

Læs mere

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Vi dyrker ledelse som holdsport Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Chefkonsulent med ledelsesansvar Center for Dagtilbud, Slagelse Kommune

Chefkonsulent med ledelsesansvar Center for Dagtilbud, Slagelse Kommune Chefkonsulent med ledelsesansvar Center for Dagtilbud, Slagelse Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Billund Kommune

Det pædagogiske grundlag i Billund Kommune Det pædagogiske grundlag i Billund Kommune Indledning: Mennesket er værdifuldt og unikt. Det er i stand til at indgå i sociale relationer og har potentiale for udvikling. Det er det menneskesyn, som det

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef Allerød Kommune Job- personprofil for Familiechef Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, har en veludviklet infrastruktur

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Bilag 1 - Udkast til revideret skolepolitik, forår 2014 Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil (stadig) videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Direktionens strategiplan 2016-2017.

Direktionens strategiplan 2016-2017. Direktionens strategiplan 2016-2017. A. Indledning: Direktionens strategiplan for 2016 og 17 hviler på analyser af dels den generelle samfundsudvikling og dels den aktuelle udvikling i Vejen Kommune. Strategien

Læs mere

Stillings- og personprofil: Sekretariatschef Udviklingsforvaltningen

Stillings- og personprofil: Sekretariatschef Udviklingsforvaltningen Stillings- og personprofil: Sekretariatschef Udviklingsforvaltningen Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Udviklingsforvaltningen har til huse i Allingåbro. Sekretariatschefen refererer

Læs mere

Din primære portefølje er den del af organisationen, der hedder Skoleafdelingen : Skoleafdeling. Udviklingsenheden. Folkeskolen

Din primære portefølje er den del af organisationen, der hedder Skoleafdelingen : Skoleafdeling. Udviklingsenheden. Folkeskolen Job- og personprofil for stillingen som skolechef i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune søger en Skolechef, der med engagement, viden og indsigt kan lede kommunens samlede skole-, fritidshjem- og klubområde

Læs mere

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole ledelsesgrundlag 2 ledelsesgrundlag 2008 s ledelsesgrundlag Ungdomsskolens ledelsesgrundlag er et udtryk for de forventninger, du som medarbejder kan have til din leder. Det er udarbejdet i fællesskab

Læs mere

DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE

DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE v. Kirsten Jørgensen, KL Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi Frem mod 2020 vil kommunerne: arbejde for, at børns digitale dannelse og læring påbegyndes tidligt

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for centerledere ansat i Psykiatri og Handicap

Stillings- og funktionsbeskrivelse for centerledere ansat i Psykiatri og Handicap Stillings- og funktionsbeskrivelse for centerledere ansat i Psykiatri og Handicap Rudersdal Kommune ønsker at give institutionsledere de bedst mulige forudsætninger for at udøve ledelse i det enkelte dag-

Læs mere

Vi fornyer fællesskabet Koncernledelsens. Strategi 2015-2017

Vi fornyer fællesskabet Koncernledelsens. Strategi 2015-2017 Vi fornyer fællesskabet Koncernledelsens Strategi 2015-2017 Indledning Efter års hårdt arbejde, som har bragt os sikkert gennem kommunesammenlægningen i 2007 og en alvorlig økonomisk krise i 2010, står

Læs mere

Fredericia på forkant

Fredericia på forkant Fredericia Kommune Fredericia på forkant Strategi til fornyelse af den kommunale opgaveløsning Formål Byrådet i Fredericia Kommune vedtog i april 2015 en ny fælles vision. I samarbejde med borgere og civilsamfund

Læs mere

Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg

Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen

Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen Allerød Kommune søger en distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen med tiltrædelse efter

Læs mere

Borgerrådgiver Hvidovre Kommune

Borgerrådgiver Hvidovre Kommune Juni 2014 Borgerrådgiver Hvidovre Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Denne job- og personprofil er udarbejdet i forbindelse med rekruttering af en borgerrådgiver til

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2003-0120-74 Sagsbeh.: tas KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. KONCERNPERSONALEPOLITIKKENS

Læs mere

Allerød Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 4. februar 2015

Allerød Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 4. februar 2015 Allerød Kommune Rekruttering af kommunaldirektør 4. februar 2015 1. Indledning Allerød Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny kommunaldirektør,

Læs mere

principper for TILLID i Socialforvaltningen

principper for TILLID i Socialforvaltningen 5 principper for TILLID i Socialforvaltningen De fem principper for tillid i Socialforvaltningen I slutningen af 2012 skød vi gang i tillidsreformen i Socialforvaltningen. Det har affødt rigtig mange konstruktive

Læs mere

Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud 1. Baggrund De første år i et barns liv har stor indflydelse for barnets videre livsforløb. I Danmark går stort set alle børn

Læs mere

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Indhold Formål:...2 Organisatorisk forankring:...2 Projektstyring:...2 Økonomi...2 Særlige afsatte puljemidler...2 Eksterne aktiviteter:...3

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for børn og unge, det specialiserede område samt sport, fritid & kultur

Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for børn og unge, det specialiserede område samt sport, fritid & kultur Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for børn og unge, det specialiserede område samt sport, fritid & kultur 6. februar 2015 1. Baggrund Hørsholm Kommune med knapt 25.000 indbyggere

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Slagelse Kommune

Ledelsesgrundlag for Slagelse Kommune Ledelsesgrundlag for Slagelse Kommune Cumuli.net Ramme, styringsmodel, forventninger, lederroller. Desuden Slagelse Kommunes værdigrundlag og målsætninger. ledelses Grundlag_12p_a.indd 3 8/10/09 10:44

Læs mere

Københavns Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Københavns Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Københavns Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik - Perspektiver på tværs af sektorer Indhold Forord Vores børn og unge er et fælles ansvar... 2 Indledning... 3 Børn og unge i centrum... 4 Børn

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

Talentudvikling Greve Kommune. Vinie Hansen Pædagogisk konsulent

Talentudvikling Greve Kommune. Vinie Hansen Pædagogisk konsulent Talentudvikling Greve Kommune Vinie Hansen Pædagogisk konsulent Oplæggets spørgsmål Hvordan kan en kommune leve op til folkeskolereformens mål om at alle børn skal blive så dygtige, som de kan? Hvordan

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Sekretariatsleder til Rengøring & Patientservice

Sekretariatsleder til Rengøring & Patientservice Odense april 2014 Sekretariatsleder til Rengøring & Patientservice Job- og kvalifikationsprofil Rengøring & Patientservice En afdeling som respekteres af direktionen og det øvrige hospital for sin faglighed,

Læs mere

Norddjurs Kommune Job- og personprofil for udviklingsdirektør

Norddjurs Kommune Job- og personprofil for udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Job- og personprofil for udviklingsdirektør 6. juni 2012 Indledning Norddjurs Kommune søger til en nyoprettet stilling en udviklingsdirektør, da der er behov for et stærkt udviklingsfokus

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

MED-aftale. Midtjysk Brand og Redning

MED-aftale. Midtjysk Brand og Redning MED-aftale Midtjysk Brand og Redning April 2016 Forord: Denne aftale udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og gælder for alle ansatte i MJBR. MED-aftalen er et vigtigt

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

Genopslag Tønder Kommune Job og personprofil for fagchef for Børn og Unge

Genopslag Tønder Kommune Job og personprofil for fagchef for Børn og Unge Genopslag Tønder Kommune Job og personprofil for fagchef for Børn og Unge 4. december 2015 1. Indledning Tønder Kommune skal have ny fagchef for Børn og Unge. En fagchef, der skal have tilstrækkelig ballast

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Gjellerupskolen. Udviklingsplanen - Målsætninger

Gjellerupskolen. Udviklingsplanen - Målsætninger Udviklingsplanen - Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningens ledelseskæde

Ældre- og Handicapforvaltningens ledelseskæde Ældre- og Handicapforvaltningens ledelseskæde God ledelse i Ældre- og Handicapforvaltningen bygger på forvaltningens tre værdier Nærvær, Ansvarlighed og Respekt. Desuden er Frihedsbrevet og ledernes evne

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Region Syddanmark November 2014 Opdragsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven

Læs mere

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret?

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014 Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Skolereform hvorfor? 17 % aflægger ikke afgangsprøve eller opnår karakteren 2 i dansk

Læs mere

Job- og personprofil for erhvervs- og turistchef

Job- og personprofil for erhvervs- og turistchef Job- og personprofil for erhvervs- og turistchef Februar 2013 Baggrund Den 20. september 2012 vedtog Rebild Kommunes Byråd Erhvervs- og turismepolitikken, der bl.a. indeholder en ny organisering af området.

Læs mere

Børnehuset Molevittens formål;

Børnehuset Molevittens formål; Den 4.9.2012 Børnehuset Molevittens formål; Institutionens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets

Læs mere

Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune

Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune Medarbejder i daghjem, Assens Kommune Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Kerteminde Kommune Job- og personprofil for Børne- og Familiechef

Kerteminde Kommune Job- og personprofil for Børne- og Familiechef Kerteminde Kommune Job- og personprofil for Børne- og Familiechef 2. november 2011 1. Baggrund Kerteminde Kommune søger en Børne- og Familiechef til en nyoprettet stilling, idet der er vedtaget en ny organisering

Læs mere

Udvikling for Dagtilbud & Skole - partnerområder

Udvikling for Dagtilbud & Skole - partnerområder Faglig Ledelse Udvikling for Dagtilbud & Skole - partnerområder Indledning Projekt Faglig Ledelse handler om nye udfordringer og krav til ledelse af velfærdsinstitutioner. Ledelsesopgaven ændres fra primært

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst SE MIG!...jeg er på vej Skoledistrikt Øst - En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er

Læs mere

Ansvar og kompetence beskrivelse for områdeledere og pædagogiske ledere

Ansvar og kompetence beskrivelse for områdeledere og pædagogiske ledere Ansvar og kompetence beskrivelse for områdee og pædagogiske e Nærværende skrivelse, er tænkt som et dynamisk dokument, der konstant vil være under forandring. Vi er e af en politisk styret organisation,

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler i skoleårene 2014-2016

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler i skoleårene 2014-2016 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler i skoleårene 2014-2016 Maj 2014 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Børneinstitution Hunderup

Børneinstitution Hunderup Børneinstitution Hunderup Munke Mose Børnehus 1 Første udkast til Pædagogisk Grundlag for børnehuset Munke Mose juni 2013 Denne folder er udarbejdet i juni måned 2013 og beskriver forskellige forhold,

Læs mere

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole INKLU I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e fællesskab og mangfol digh ed VI BYGGER FÆLLESSKABER Inklusion på Korup Skole Citater fra elever på Korup Skole Inklusion betyder, at der skal være

Læs mere

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret Dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens målsætninger > Alle børn trives og udvikler sig > Leg og læring går nye veje > Dagtilbuddet mestrer engagement, mod og handlekraft

Læs mere

SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN. Sorø Kommune Byrådet

SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN. Sorø Kommune Byrådet SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN Sorø Kommune Byrådet Sorø Kommune - Politik for mødet med borgeren. Indledning og formålsbeskrivelse God servicering af borgerne handler om Mødet med borgeren

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Norddjurs Kommune 19. januar 2012 Forslag Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Baggrund Den 1. januar 2006 trådte anbringelsesreformen på børne- og ungeområdet i kraft. Sigtet med reformen er at

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 30-05-2011 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER 3 2. MÅLSÆTNINGER OG BETYDNING 5 2.1.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingsleder i Social Indsats

Job- og personprofil for afdelingsleder i Social Indsats Job- og personprofil for afdelingsleder i Social Indsats 1. BAGGRUND Lederen af Social Indsat har fået nyt job i en anden kommune, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Steno ledelsen: Joan Fuglsang, Allan Arp, John Nolan, Trine Nielsen, Peter Rossing, Martin Ridderstråle, Bjarne Bruun Jensen, Ulla Bjerre-Christensen

Steno ledelsen: Joan Fuglsang, Allan Arp, John Nolan, Trine Nielsen, Peter Rossing, Martin Ridderstråle, Bjarne Bruun Jensen, Ulla Bjerre-Christensen STENOWAY STENOWAY I 1932 skabte vores grundlæggere Steno som et sted for optimal behandling af mennesker med diabetes. Formålet har altid været at forlænge og forbedre livet for mennesker med diabetes

Læs mere

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt 2 kommet med pejlemærker for, hvordan midlerne bør anvendes, så de har størst mulig effekt på elevernes læring

Læs mere

Skolechef til Albertslund Kommune

Skolechef til Albertslund Kommune Skolechef til Albertslund Kommune Denne profil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Organisationen 3. Kultur og arbejdsformer Dato: 15. juli 2012 Sags nr.: 12/12009 Sagsbehandler: AVS

Læs mere

Skoleleder til Holbergskolen Sorø Kommune

Skoleleder til Holbergskolen Sorø Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Alexander Normann Jørgensen Jesper Madsen Hellerup, den 29. januar 2016 Skoleleder til Holbergskolen Sorø Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Visionen 2015-2018. Roskilde Kommune mulighedernes markedsplads

Visionen 2015-2018. Roskilde Kommune mulighedernes markedsplads Visionen 2015-2018 Byrådssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Roskilde Kommune mulighedernes markedsplads

Læs mere

HØRINGSUDGAVE. Høringsfrist den 1. februar 2016 kl. 12.00. Høringssvar sendes til Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk

HØRINGSUDGAVE. Høringsfrist den 1. februar 2016 kl. 12.00. Høringssvar sendes til Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk HØRINGSUDGAVE. Høringsfrist den 1. februar 2016 kl. 12.00. Høringssvar sendes til Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk Egedal Kommunes Ungestrategi 2015 1 2 Forord 138 unge i Egedal har besøgt campingvognen Egedal

Læs mere

Centerchef Center for Økonomi, HR & IT Stevns Kommune

Centerchef Center for Økonomi, HR & IT Stevns Kommune Henning Meldgaard Nielsen Job og personprofil Centerchef Center for Økonomi, HR & IT Stevns Kommune Indledning Stevns Kommune søger en ny centerchef til Center for Økonomi, HR & IT. Kommunen har bedt Genitor

Læs mere

FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED. Frivilligpolitik - Social og Sundhed

FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED. Frivilligpolitik - Social og Sundhed FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED Frivilligpolitik - Social og Sundhed 2016 /2 Ollerup Plejecenter Vi vil Frivillighed i Svendborg Kommune Den første frivilligpolitik udkom i 2009. Her blev grundstenen til det

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Til udvalgsdrøftelse d. 9. december 2015: Notat til Børn og Unge-udvalget på baggrund af byrådsdrøftelse d. 2. december 2015 af indstilling om ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Indstillingen

Læs mere

Skoleleder Søndersøskolen

Skoleleder Søndersøskolen Skoleleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Forfatter: Jette Marie Christensen Oprettet den 10. december 2015 Dokument nr. 480-2015-100048 Sags nr. 480-2013-13508 Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg...

Læs mere

Integrationsstrategi. Det aktive medborgerskab

Integrationsstrategi. Det aktive medborgerskab Integrationsstrategi Det aktive medborgerskab Nyt politikkoncept Gennem fælles indsats vil vi øge vores livskvalitet og velstand væsentligt. Vi tænker større og bredere også internationalt. Vi udvikler

Læs mere

Begge stillingsopslag står beskrevet på siderne nedenfor

Begge stillingsopslag står beskrevet på siderne nedenfor Vonsild skole søger 2 ledere pr. 1. oktober 2016 - Viceskoleleder til Vonsild Skole - Afdelingsleder til specialcenter Vonsild Begge stillingsopslag står beskrevet på siderne nedenfor Viceskoleleder med

Læs mere

Ledelsesregulativ for Rigshospitalet/Glostrup Hospital

Ledelsesregulativ for Rigshospitalet/Glostrup Hospital Ledelsesregulativ for Rigshospitalet/Glostrup Hospital Vedtaget 3. marts 2015 Ledelsesstrukturen på hospitalerne i Region Hovedstaden. I det overordnede ledelsesregulativ for Region Hovedstaden fremgår

Læs mere

Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik

Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik UDKAST den 15. september 2014: Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik Afsæt Et markant kultur- og fritidsliv er med til at gøre en by attraktiv både overfor borgere, der gerne vil bo et sted med mange

Læs mere

Job- og personprofil, Sundhedschef i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Sundhedschef i Holstebro Kommune Job- og personprofil, i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. august 2015 sker der en omlægning af organisationen i Kultur og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Hér samles tre hidtidige chefområder

Læs mere