Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg"

Transkript

1 Retsudvalget REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig Sagsnr.: Dok.: Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg 1. Den 1. juli 2010 trådte lov nr. 713 af 25. juni 2010 om ændring af lov om tv-overvågning (Udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer m.v. og idrætsanlæg) i kraft. Med ændringsloven kan boligorganisationer mv. i udsatte boligområder efter tilladelse fra politidirektøren tv-overvåge boligområdet og arealer i direkte tilknytning hertil, f.eks. stiarealer og parkeringspladser, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. Desuden kan idrætsanlæg efter tilladelse fra politidirektøren tv-overvåge egne facader, indgange, indhegninger m.v. samt arealer i direkte tilknytning til idrætsanlægget, f.eks. adgangsveje og parkeringspladser, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. I besvarelse af spørgsmål nr. 20 af 17. maj 2010 fra Folketingets Retsudvalg til daværende justitsminister Lars Barfoed vedrørende det pågældende lovforslag (lovforslag nr. 185 af 24. marts 2010) tilkendegav justitsministeren, at det var regeringens opfattelse, at der burde indhøstes erfaringer med de nævnte ændringer, inden der eventuelt tages skridt til yderligere udvidelser af privates adgang til at foretage tv-overvågning. 2. På den baggrund har Justitsministeriet anmodet Datatilsynet og Rigspolitiet om at udarbejde redegørelser om erfaringerne med ændringsloven. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Justitsministeriet har således anmodet Datatilsynet om en redegørelse om erfaringerne med tv-overvågningslovens 2, stk. 2, og stk. 3, med hensyn til tilsynet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med tvovervågning i medfør af den tilvejebragte hjemmel. Justitsministeriet har desuden anmodet Rigspolitiet om en redegørelse om erfaringerne med bestemmelserne, herunder om politiets almindelige erfaringer med hensyn til, i hvilket omfang den tilvejebragte hjemmel anvendes i praksis, og i hvilket omfang denne form for tv-overvågning skønnes at have bidraget til at opklare kriminalitet. 3. Datatilsynet har i forlængelse af Justitsministeriets anmodning bl.a. oplyst følgende: For at indhente erfaringer med privates tv-overvågning som følge af lovændringen fra 2010 har Datatilsynet i første halvdel af 2012 gennemført inspektioner hos fem boligorganisationer i hovedstadsområdet. Tre af de fem boligorganisationer, som tilsynet inspicerede, havde politidirektørens tilladelse til at foretage tv-overvågning af områder, der benyttes til almindelig færdsel. Forud for inspektionerne indhentede Datatilsynet oplysninger fra samtlige landets politidirektører om, hvem der havde fået tilladelse efter tv-overvågningslovens 2, stk. 2, til at foretage tv-overvågning af boligområder og af arealer, som ligger i direkte tilknytning hertil, og tilladelse efter tv-overvågningslovens 2, stk. 3, til at foretage tvovervågning af idrætsanlægs indgange, facader, indhegninger mv. og af arealer, som ligger i direkte tilknytning hertil. Tilsynet fik en kopi af de meddelte tilladelser. Datatilsynet konstaterede i den forbindelse, at der alene var givet en enkelt tilladelse til tv-overvågning af idrætsanlæg efter tvovervågningslovens 2, stk. 3. Tilladelsen er givet til Odense Sport & Event, og Datatilsynet har endnu ikke gennemført en inspektion her, da tilsynet i 2012 har koncentreret sin indsats om hovedstadsområdet. Fire af de fem inspektionssager om tv-overvågning i boligorganisationer er afsluttet på nuværende tidspunkt. På inspektionerne blev der bl.a. drøftet følgende emner: Formålet og begrundelsen for tv-overvågningen Hvilke områder der overvåges 2

3 Antal kameraer og deres placering mv. Tidsmæssig udstrækning af overvågningen Anvendelsen af optagelser fra tv-overvågningen, herunder i husordenssager Sletterutiner Videregivelse af optagelser, herunder ved forevisning samt udlevering til politiet Rettigheder for beboere og andre berørte personer, herunder indsigtsret og oplysningspligt Sikkerhed, herunder foranstaltninger til beskyttelse af optagelserne mod uvedkommendes adgang Det er generelt Datatilsynets indtryk, at de fem boligorganisationer, som tilsynet har inspiceret, er opmærksomme på persondataloven og har fået professionel bistand til løsningerne. Der blev imidlertid konstateret problemer bl.a. vedrørende: Overvågning i opgange, hvor kameraer pegede direkte mod beboeres indgangsdøre Overvågning af områder med almindelig færdsel, uden at tilladelse forelå Opbevaring af optagelser ud over de lovlige 30 dage Mangelfuld information om tv-overvågningen Datasikkerhed skærm, der kunne ses af uvedkommende, manglende retningslinjer og manglende databehandleraftale Datatilsynet har udarbejdet en rapport om tilsynets erfaringer fra de fem inspektioner i boligorganisationer. Rapporten vedlægges til orientering. Datatilsynets brev til Tranemosegård afd. 13 om de væsentligste persondataretlige problemstillinger, der blev konstateret på inspektionen hos denne boligorganisation, er tilgængelig på tilsynets hjemmeside. 1 Som bekendt har Datatilsynet i efteråret 2012 offentliggjort en vejledning om boligorganisationers tv-overvågning. Vejledningen er bl.a. udarbejdet på grundlag af de erfaringer, som tilsynet har indhøstet ved de gennemførte inspektioner. Ud over at beskrive reglerne i tv-overvågningsloven og persondataloven i hovedtræk indeholder vejledningen en række konkrete eksempler til illustration heraf. Vejledningen findes på En kopi af den tilsynsrapport, som er nævnt i Datatilsynets bidrag, vedlægges til Retsudvalgets orientering. 1 3

4 4. Rigspolitiet har i forlængelse af Justitsministeriets anmodning bl.a. oplyst følgende: Til brug for besvarelsen har Rigspolitiet indhentet bidrag fra landets 12 politikredse om erfaringerne med ændringsloven. 11 politikredse har erfaring hermed. Det fremgår af politikredsenes høringssvar, at den tilvejebragte hjemmel har været anvendt hyppigt for så vidt angår tilladelse til tvovervågning af boligområder (lovens 2, stk. 2). Der er således siden ændringslovens ikrafttræden den 1. juli 2010 givet mere end 100 tilladelser til at opsætte tv-overvågning i boligområder. Der er endvidere givet en række afslag, hovedsageligt fordi hensynet til kriminalitetsbekæmpelse ikke kunne begrunde tv-overvågning. Flere sager er under behandling. Kun ganske få idrætsanlæg har søgt om tilladelse til opsætning af tvovervågning (lovens 2, stk. 3). Der er således alene givet 1 tilladelse til opsætning af tv-overvågning i idrætsanlæg. Det er Rigspolitiets opfattelse, at der er gode erfaringer med at benytte optagelserne fra kameraer, der er placeret i boligområder, til efterforskning af bl.a. færden, ildspåsættelse og hærværk. Politikredsene har således oplyst, at tv-overvågningsmaterialet i en række sager har været direkte årsag eller medvirkende til opklaring af kriminalitet, hovedsageligt ved at man ud fra tv-optagelserne har kunnet identificere gerningsmænd. De fleste sager har vedrørt hærværk, men tv-overvågningsbilleder har også ført til identificering i sager om mere alvorlig kriminalitet, herunder et væbnet røveri af en pengetransport. På baggrund heraf er det i en politikreds blevet almindelig praksis rutinemæssigt at undersøge tilgængeligheden af overvågningsmateriale ved efterforskning af straffelovsovertrædelser. Politikredsene har videre oplyst, at den præventive effekt af tvovervågningen de fleste steder har været markant med store fald i antallet af anmeldelser, ligesom man nogle steder har set, at f.eks. salg af narkotika er ophørt i området efter opsættelse af tvovervågningskameraer. I nogle områder har der dog enten ikke været en målbar effekt eller ligefrem en stigning i antallet af anmeldelser. Endvidere har flere politikredse peget på, at tv-overvågningen mange steder har medført en større tryghed for borgerne i de berørte boligområder. 4

5 Rigspolitiet kan supplerende oplyse, at der fra politikredsenes forsøg med indkøbte stationære eller mobile tv-overvågningsanlæg, tegner sig et billede af, at tv-overvågning ikke forebygger spontant opstået kriminalitet som f.eks. voldelige overfald, men at tv-overvågning forebygger, forhindrer eller forskyder planlagt kriminalitet som f.eks. gaderøverier, tyveri fra parkerede biler, tyveri fra udstillinger og tasketyverier. Dermed følger de foreløbige erfaringer fra politikredsene internationale undersøgelser fra bl.a. England. Det er dog også Rigspolitiets erfaring, at boligselskaber og idrætsforeninger mangler kendskab til, hvor lovgivning og vejledning kan findes. Mange oplever det omstændeligt, at regelsættet på området skal findes både i lov om tv-overvågning og i persondataloven. På den baggrund efterlyses lettere adgang til gældende lovgivnings- og vejledningsmateriale. 5. Justitsministeriet har noteret sig Datatilsynets oplysninger om, at det generelt er Datatilsynets indtryk, at de inspicerede boligorganisationer er opmærksomme på persondataloven og har fået professionel bistand til løsningerne. Ministeriet har samtidig noteret sig, at Datatilsynet også har konstateret problemer i relation til beskyttelsen af personoplysninger. Justitsministeriet har desuden noteret sig Rigspolitiets oplysninger om, at den præventive effekt af tv-overvågningen af boligområder de fleste steder har været markant med store fald i antallet af anmeldelser, og at flere politikredse har peget på, at tv-overvågningen mange steder har medført en større tryghed for borgerne i de berørte områder. Ministeriet har dog ligeledes noteret sig, at der i nogle områder enten ikke har været en målbar effekt af tv-overvågningen eller ligefrem er sket en stigning i antallet af anmeldelser. Justitsministeriet finder, at de indhøstede erfaringer med tv-overvågning for boligorganisationer mv. og idrætsanlæg samlet set må anses for positive. Ministeriet vil fortsat følge området og i den forbindelse løbende overveje behovet for justeringer i tv-overvågningslovens bestemmelser vedrørende privates adgang til tv-overvågning. 5

6 Justitsministeriet har i lyset af det, som Rigspolitiet har anført om behovet for at udbrede kendskabet til vejledningsmaterialet om loven, anmodet Rigspolitiet om at gøre politikredsene opmærksomme på den omtalte vejledning om boligorganisationers tv-overvågning, som Datatilsynet har udstedt i efteråret Politikredsene bør herefter gøre boligorganisationer mv., som ansøger om eller er blevet meddelt tilladelse til tv-overvågning, opmærksomme på vejledningen. Karen Hækkerup / Carsten Madsen 6

7 7

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK JUSTITSMINISTERIETSS REDEGØRELSE OM ANTI-TERRORPAKKE TERRORPAKKE I OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK Siden vedtagelsen af regeringens såkaldte anti-terrorpakker r har der i dele af offentligheden været bekymring

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Rapport afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser December 2010 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppens nedsættelse og arbejde 6 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil?

Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil? Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil? Af advokat (L) i Schebye & Jacobsen advokatfirma, kandidatstipendiat MARTIN GRÄS LIND Juridisk Institut, Afdelingen for Offentlig Ret, Aarhus

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2012-3051/01-0011

Læs mere