Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode"

Transkript

1 FORSIDE RÅDET ARTIKLER PRESSE DEBATOPLÆG LINKS KONTAKT OVERSIGT ForhandlingGlobalisering og etikytringsfrihedpersonlig udvikling i arbejdslivetlukkelovskonferencen ÅrsrapporterEtik og ITKristen etikværdiererhvervsastrologietiske regnskabersundhed og miljøintegrationarbejdsliv Søg Gem artikel Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode Udskriv side Rediger Denne artikel handler om en række spørgsmål vedrørende videoovervågning af ansatte på arbejdspladsen. Bl.a. diskuteres baggrunden for og indholdet af den regulering af lovgivningen på området, som Folketinget vedtog med virkning fra 1. april Ligeledes belyses konsekvenserne af loven på arbejdspladserne og det videre arbejde med problematikken både på nationalt og lokalt plan. Udviklingen indenfor overvågningsproblematikken Et af trækkene ved den teknologiske udvikling er den eksplosive vækst inden for sikkerheds- og overvågningsudstyr og -metoder, som har åbnet for muligheder for overvågning og registrering af det enkelte menneske og dets adfærd, også inden for en sfære, som mange sandsynligvis finder privat eller intim, og dermed kun hører privatlivet til. Dette rejser klart etiske spørgsmål, som det er nødvendigt at debattere og forholde sig til, hvis det enkelte menneske, så at sige, vil have indflydelse på det samfund, det lever i, samt det samfund, som fremtidige generationer kommer til at leve i. For valg og fravalg af teknologi er i bund og grund også valg af samfund. Forholder vi os som samfund ikke til de øgede muligheder og metoder for overvågning, kan det have som konsekvens, at samfundet ender i et overvågningssamfund i stil med det, som den engelske forfatter George Orwell beskriver i sin Roman "1984", hvor den personlige frihed er blevet ophævet i det totalitære overvågningssamfund, hvor "Big Brother" ser det hele. Man kan i den forbindelse stille spørgsmålet om selve begrebet privatsfære er ved at miste sin betydning i takt med, at vi alle mere eller mindre tager de nye overvågningsmetoder i brug. I min projektrapport "Det etiske dilemma" fra 1998 sættes der fokus på, hvordan etik spiller ind i forhold til videoovervågning af ansatte på arbejdspladsen. Heri fremhæves det, at formålet med videoovervågning synes at være sikkerhed og forebyggelse af kriminalitet. Men hvad med den personlige integritet og privatlivets fred, - også på arbejdspladsen? Her er der, ganske som i forbindelse med andre teknologier, tre hovedspørgsmål, der trænger sig på: Hvad man kan gøre (det teknisk/praktiske spørgsmål) Hvad man må gøre (det juridiske spørgsmål) Hvad man bør gøre (det etiske spørgsmål). Fokus på juridiske spørgsmål

2 I denne artikel vil fokus blive lagt på det juridiske spørgsmål. Det vil i denne sammenhæng betyde, at der vil blive fremdraget hvilke hensyn, der er i loven i forhold til at beskytte de ansatte. Det er dog vigtigt at slå fast, at når man beskæftiger sig med problematikken, er det ligeledes nødvendigt at få et indblik i, samt eventuelt forståelse for, de to øvrige spørgsmål, idet de tre spørgsmål på mange måder hænger sammen. Eksempelvis er det i vid udstrækning spørgsmålet vedrørende, hvad man kan ved hjælp af sikkerheds- og overvågningsudstyr, der rejser etiske spørgsmål og eventuelt gør, at et lovindgreb eller en ændring/regulering af en allerede eksisterende lov er nødvendig. Og det er netop, hvad der har været tilfældet i forbindelse med loven på området vedrørende videoovervågning af ansatte på arbejdspladsen. Før vi ser nærmere på lovgivningen på området, som netop har gennemgået en regulering, vil jeg pege på, at når det gælder holdninger i forbindelse med videoovervågning af ansatte på arbejdspladsen, så kan der argumenteres både for og imod en sådan installation. Der er tale om forskellige hensyn, der gør sig gældende i problematikken. Forskellige hensyn i problematikken På den ene side kan der argumenteres for videoovervågning med henvisning til nytten i at anvende en sådan installation, idet det kan være med til at opklare svind. Det kan skabe tryghed blandt de ansatte og det kan eventuelt have en kriminalpræventiv effekt. På den anden side kan der argumenteres imod videoovervågning med henvisning til respekten for det enkelte menneske - dets autonomi og integritet. I den forbindelse kan der argumenteres imod videoovervågning med henvisning til, at der kan være mennesker, der føler sig krænket og utrygge ved at blive videoovervåget, og dem skal der også tages hensyn til. De omtalte hensyn har vægt på forskellige steder, henholdsvis samfundet som helhed og det enkelte menneske. Det kriminalpræventive hensyn finder som oftest sit grundlag i konsekvensetikken (utilitarisme), hvor målet er at sikre så megen lykke for så mange som muligt, og hvor begrebet nytte kommer i fokus, og det er klart en samfunds- og gruppeorienteret etik. Hensynet til det enkelte menneske og dets integritet finder typisk sit grundlag i pligtetikken (den deontologiske etik), hvor det enkelte menneske og dets autonomi og værdighed er i centrum. Dvs. at i forhold til videoovervågningsproblematikken på arbejdspladsen kan der fremdrages både konsekvens- og pligtetiske principper, med forskellige konklusioner til følge. Herved opstår der uundgåeligt etiske dilemmaer, i og med, at der på en og samme tid kan argumenteres for videoovervågning og samtidig også imod en sådan iværksættelse. Det skulle stå nogenlunde klart, at det må være et svært område for politikerne at lovgive på, når der er tale om et så holdningsladet område, hvor forskellige interesser og hensyn gør sig gældende. Det kan være svært at tage hensyn til alle. Loven skal således afveje de forskellige interesser og hensyn og finde en rimelig midte, hvor så mange som muligt tilgodeses. Dvs. på området vedrørende videoovervågning må der findes et rimeligt kompromis, hvor både hensynet til det enkelte menneskes integritet samt det sikkerhedsmæssige- og kriminalpræventive hensyn tilgodeses. Herved kommer skønnet uomtvisteligt ind i billedet. Et sådant skøn vil i væsentlig grad være af utilitaristisk karakter, idet det er samfundet som helhed, der tages mest hensyn til, forstået som "den største lykke for det største antal" (nytteprincippet). Lovgivningen på området vedrørende videoovervågning hviler således på en afvejning af, på den ene side beskyttelsen af det enkelte menneskes personlige integritet, og dette sker ved "loven om forbud mod privates tv-overvågning "(1), hvori det bl.a. fremhæves i 1, at: "private ikke må foretage TV-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel" og 3, der foreskriver, at: "private, der foretager TV-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, ved skiltning eller på anden tydelig vis skal give oplysning herom". Desuden beskyttes det enkelte menneskes integritet ved straffelovens 264 a, hvori det hedder, at: "den som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer". På den anden side er der de formål, der berettiger anvendelsen af overvågningsudstyr, herunder arbejdsgivers rettigheder i forbindelse med at beskytte sig selv og sin virksomhed fx imod tyveri. Der er dog ikke i tilknytning til arbejdsgivers rettigheder - hverken i miljøloven eller i den civilretlige ansættelseslovgivning - bestemmelser, der regulerer

3 problemstillingen. Grænserne for at indføre videoovervågning må fastsættes ud fra almindelige principper og grundsætninger, særligt ledelsesretten (retten til at lede og fordele arbejdet), og den deraf afledte adgang til, fra arbejdsgivers side, at indføre kontrolforanstaltninger. Formålet med, fra arbejdsgiverens side, at iværksætte diverse kontrolforanstaltninger, såsom udstempling, diverse afrapporteringer samt videoovervågning af de ansatte, er bl.a. at sikre, at arbejdstiden overholdes, at beregne arbejdsydelsen til brug for forskellige beregninger, bogholderi osv., ligesom det er foranstaltninger, der kan sikre arbejdspladsen mod uregelmæssigheder, herunder især fjernelse af effekter fra denne. Lovgivningen på området vedrørende videoovervågning har været gældende og uændret siden 1982, men stod for ganske nylig over for sin første regulering. Det skete efter utallige forsøg fra HK/Handels side om at få lavet en mere tidssvarende lovgivning. Dette forhold vil jeg vende tilbage til, men først vil jeg i det følgende sætte fokus på loven fra 1982 og baggrunden for, at en regulering af denne har fundet sted. Lovmæssig beskyttelse af ansatte på private arbejdspladser Loven som den var gældende i 17 år, indtil den blev reguleret 1. april 1999, blev i sin tid vedtaget med henblik på at beskytte offentligheden mod utilsigtede optagelser. Opsummerende kan det fremdrages, at det har været tilladt at foretage videoovervågning i butikslokaler af både kunder og personale, såfremt der blev skiltet med dette. Dette forhold gjaldt dog ikke butiksarealet uden for åbningstid eller ved kasseområdet, hvor der ikke var adgang for kunder/publikum. Disse steder har der således indtil for nylig været tilladt at videoovervåge uden at gøre opmærksom på foranstaltningen. Det omtalte krav om skiltning har været for at beskytte kunder/publikum mod skjult overvågning, samt at give dem mulighed for at kunne vælge ikke at komme det pågældende sted, i tilfælde af, at de ikke ønskede at blive videoovervåget. Loven, som den var formuleret indtil for nylig, tog således hensyn til kunder/publikum, så det ikke var tilladt at videoovervåge denne gruppe skjult, hvorimod der på ingen måde i loven blev taget (særlige) hensyn til de ansatte de pågældende steder. Det var således tilladt at foretage en decideret videoovervågning af de ansatte, også skjult, hvis de befandt sig på steder, hvortil der ikke var offentlig adgang, såsom kasseområder, kantiner, lagerrum osv. Videoovervågning kunne ske uden motivering eller begrundelse fra arbejdsgiverens side. Det var og er dog ikke tilladt at videoovervåge enkeltmandskontorer. Rivende udvikling inden for overvågningsudstyr og -metoder At loven har været uændret siden 1982 er sikkert uforståeligt for mange, eftersom udviklingen inden for sikkerheds- og overvågningsudstyr er gået uhyre stærkt. For bare få år siden var der fx ingen der handlede i en butik, hvor der var videoovervågning, der kunne være i tvivl om dette - simpelthen grundet udstyrets størrelse. Men i dag kan man ikke vide sig sikker, idet man kan få overvågningkameraer, der ikke fylder mere end en tændstikæske og som "kigger" ud af et hul på størrelse med hullet på en enkrone. Det åbner naturligvis for ret så avancerede metoder til overvågning af mennesker. Samtidig er prisen for overvågningsudstyr faldet, således at det nu befinder sig på et prismæssigt niveau, der gør det muligt, med forholdsvis begrænsede ressourcer, at erhverve og anvende det til forskellige formål. Dette bevirker, at der bliver en stor efterspørgsel på overvågningsudstyr, der igen resulterer i, at der kommer flere og flere brugerkategorier med. Og da det er så effektivt et medie, som det synes at være, er der også flere der vil benytte sig af det til forskellige formål. Dette, kan man ikke komme uden om, rejser helt nye etiske spørgsmål, som det er vigtigt at bringe frem i lyset og debattere. Det rejser også spørgsmål på det politiske niveau, nemlig om den nuværende lovgivning er tidssvarende, eller om ikke den kræver en regulering, både fordi udviklingen har ændret på en masse forhold, og fordi de ansatte på arbejdspladser ikke på nogen måde er beskyttet rent juridisk. Hertil kan man så spørge, om ikke det har været et dårligt signal at udsende til de ansatte. Dette har HK/Handel ment, og de har i mange år forsøgt at få ændret lovgivningen, så de ansatte kunne få det minimum af beskyttelse, som de mener ligger i, at det skal være forbudt fra arbejdsgiverens side selv at iværksætte en skjult videoovervågning af sine ansatte.

4 HK/Handels kamp for at beskytte ansatte mod skjult videoovervågning Helt konkret er det cirka 4-5 år siden, at HK/Handel kontaktede Justitsministeriet med henblik på at påvirke ministeren til at udarbejde et lovforslag, der også tog hensyn til de ansatte. I første omgang lykkedes det ikke, idet de fik den tilbagemelding, at det skulle ordnes ved en overenskomstforhandling. Dette så HK/Handel også som bedre end et egentligt lovindgreb, og ved overenskomstforhandlinger på HK/Handels område i 1997, var videoovervågning af ansatte således et af de punkter, som de tog op for at få det med i overenskomsterne. Det blev dog ikke til noget, idet arbejdsgiverforeningen ikke ville forhandle. De mente, at udenforstående ikke skulle blande sig i det spørgsmål, men det var op til den enkelte arbejdsgiver at bestemme, hvordan han ville overvåge sit personale. Da det således ikke lykkedes for HK/Handel at få beskyttet de ansatte mod skjult overvågning via overenskomst, vendte HK/Handel tilbage til Justitsministeriet for at fremlægge situationen. Dette resulterede i en møderække forestået ved Justitsministeriet, hvor repræsentanter for HK/Handel, Dansk Handel og Service og Arbejdsministeriet deltog. Disse møder havde til formål af afgrænse problemstillingen og overveje mulige initiativer på området. På møderækken blev de daværende regler drøftet, ligesom der blev udvekslet synspunkter for behovet for ændringer på området. Justitsministeren fremførte efterfølgende en model for en eventuel særlig regulering af arbejdsgiverens videoovervågning af de ansatte, ved en regulering af lov om forbud mod privates tvovervågning. Lovforslaget blev dernæst, efter at både HK/Handel og Dansk Handel og Service havde bidraget med deres bemærkninger til forslaget, fremlagt i Folketinget af justitsministeren den 8. oktober Forslaget gennemgik de sædvanlige behandlinger i Folketinget, og der blev ikke ændret ved forslaget. Den 18. december 1998 blev forslaget enstemmigt vedtaget. Den ændrede lov trådte, som tidligere nævnt, i kraft pr. 1. april At der i dag har fundet en ændring af loven sted, skyldes således i høj grad HK/Handels ihærdige arbejde med at få beskyttet de ansatte mod skjult videoovervågning. Men det har været en langsommelig proces, der som sagt har strukket sig over mange år, og i al den tid har de ansatte således ikke været beskyttet juridisk, med hensyn til arbejdsgiverens videoovervågning af dem. Der er således ikke tale om en ny lov på området, men om en regulering af allerede gældende lov om privates forbud mod tv-overvågning, hvor der bliver lagt op til, at ansatte på lige fod med eksempelvis kunder og publikum, skal beskyttes mod skjult videoovervågning. Dette sker rent praktisk ved, at skiltningspligten udvides til også at gælde arbejdspladser. I bemærkninger til modellen for regulering af videoovervågning af ansatte på arbejdspladsen, påpeges det fra Justitsministerens side, at der næppe bør gennemføres et egentligt forbud imod videoovervågning på arbejdspladser. En overvågning kan tjene helt legitime formål, som eksempelvis at opklare svind eller skabe tryghed for ansatte, der arbejder på steder, som kan være i fare for at blive udsat for væbnet røveri. Derfor påpeges det i udkastet, at reguleringen bør ske ved en udvidelse af skiltningspligten, således at ansatte beskyttes mod den skjulte overvågning. Det påpeges, at man herved kan imødegå fornemmelsen af utryghed samt det krænkende ved, for den enkelte, at være genstand for skjult overvågning. En udvidelse af skiltningspligten og informering af de ansatte vil, ifølge udkastet, være den bedste måde, hvorpå der kan tages hensyn til de modsatrettede hensyn, der gør sig gældende. På den ene side arbejdsgiverens og hans berettigelse til videoovervågning af bl.a. kriminalpræventive grunde (mest begrundet med konsekvensetiske principper). På den anden side hensynet til den enkelte ansatte (mest begrundet med pligtetiske principper). I de enkelte partiers ordførertaler, i forbindelse med 1. behandling af lovforslaget, viste der sig også en bred enighed om, at en udvidelse af skiltningspligten var den bedste måde at tilgodese de forskellige hensyn. Rent formuleringsmæssigt er reguleringen sket ved, at der i 3 stk. 1 i lov om forbud mod privates tv-overvågning tilføjes efter "adgang": "eller af arbejdspladser", hvorved 3 stk. 1 får følgende ordlyd: "Private, der foretager TV-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom." (2)

5 Den nuværende lov har den konsekvens, at det i dag og i fremtiden, i modsætning til tidligere, er ulovligt, at arbejdsgiver selv opsætter skjult videoovervågning for at opklare eventuelle uregelmæssigheder blandt sit personale. Har han mistanke om, at der sker noget, der ikke skulle foregå, så overgår det til at være en politisag, og er således ikke noget den enkelte arbejdsgiver selv kan iværksætte. Loven beskytter nu alle, der arbejder på steder, hvor der er videoovervågning, således at forstå, at de skal være vidende om, at der foretages videoovervågning det pågældende sted. Ved begrebet arbejdsplads påpeges det, at det skal forstås bredt, og omfatter de steder, "hvor en.. person (selskab mv.) lader arbejde udføre med bistand af andres arbejdskraft"(3). Det skal påpeges, at videoovervågning af eksempelvis toiletter, garderoberum og lignende må betragtes som forbudt, i og med, at det vil være i strid med straffelovens 264a om uberettiget fotografering af personer på et ikke frit tilgængeligt sted eller 232 om blufærdighedskrænkelse. Information om videoovervågning på arbejdsplads Loven lægger således op til, at der skal informeres om en eventuel videoovervågning, og det skal ske ved skiltning eller på anden tydelig måde. Det betyder i forhold til videoovervågning på arbejdspladser, at de ansatte skal være informeret om, hvornår de befinder sig på den del af en arbejdsplads, der er videoovervåget. Der er i lovforslaget ikke præciseret, hvor omfattende skiltningen skal være, idet det påpeges i bemærkninger til lovforslaget, at det helt afhænger af lokalets størrelse samt indretning. Foruden skiltning kan informationspligten opfyldes, eksempelvis ved, at hver enkelt medarbejder underrettes skriftligt om, i hvilke lokaler der foretages videoovervågning. Det skal påpeges i forbindelse med skiltningspligt, at Justitsministeriet understreger, at der bør være en rimelig sammenhæng mellem skiltning og videoovervågning, således at forstå, at der alene skiltes, hvis der finder en vedvarende eller regelmæssig videoovervågning sted. Hertil skal det tilføjes, at der ingen steder i loven er præciseret noget om hvad og i hvilket omfang, det er i orden at videoovervåge, og urigtig skiltning er ikke strafbart. Det er således op til arbejdsgiver at afgøre, hvordan og hvor han vil skilte, men også i vid udstrækning hvor han vil videoovervåge sine ansatte. Dog er der nogle begrænsninger i adgangen til at iværksætte kontrolforanstaltninger, som eksempelvis videoovervågning, disse finder man defineret i ledelsesretten. Det drejer sig bl.a. om, at der skal foreligge et driftsmæssigt formål, at det ikke må være krænkende for den ansatte, og at der skal søges opnået en aftale med den ansatte(4). Vigtigt med en debat om selve anvendelsen af videoovervågning Det må betragtes som nødvendigt, at der kommer en debat omkring hvad og hvor det er i orden at videoovervåge ansatte. Her drejer det sig om en etisk diskussion om, hvad man bør og ikke bør videoovervåge. Man kan diskutere, om ikke videoovervågning skal kunne retfærdiggøres med et kriminalpræventivt eller sikkerhedsmæssigt sigte, og om det eventuelt burde være forbudt at videoovervåge ansatte i personalerum, kantiner osv., idet en sådan overvågning må betragtes som en social kontrolforanstaltning af de ansatte. Man kan diskutere om ikke de omtalte steder burde være fristeder for de ansatte, hvor de skal have lov til at være sig selv, uden at blive overvåget, og om loven ikke burde forbyde videoovervågning på steder, hvor det klart signalerer social kontrol. En sådan diskussion kan tages ved en offentlig debat, og/eller i en mere begrænset sammenhæng fx på den enkelte arbejdsplads. Her kan der, via en diskussion mellem arbejdsgiver og de ansatte, findes retningslinjer for, hvad der det pågældende sted er i orden og ikke i orden at gøre. Fordi noget er tilladt, betyder det ikke nødvendigvis, at det er det rigtige at gøre. Loven tager eksempelvis ikke højde for de eventuelle psykiske følgevirkninger, som kan forekomme for den enkelte ansatte af at blive videoovervåget. Det er i den forbindelse vigtigt, at den enkelte arbejdsgiver, der vælger at foretage videoovervågning er bevidst om dette, og om muligt

6 inddrager de ansatte i beslutningen, eller som minimum grundigt informerer de ansatte om installationen, således at de er vidende om, hvor der er videoovervågning, og hvor der ikke er, samt hvad formålet er. Hermed kan man eventuelt foregribe, at de ansatte føler foranstaltningen som social kontrol og som en mistænkeliggørelse af dem som personale. Det skal dog påpeges, at der så vidt vides ikke er lavet undersøgelser over de psykiske følgevirkninger, der kan forekomme hos enkelte personer efter de har været udsat for videoovervågning. Når man sammenholder spørgsmålene omkring, hvad man bør gøre og hvad man må gøre, så er man inde og se på forholdet mellem etik og ret, og det er et meget omfattende problem, som jeg ikke vil komme nærmere ind på i denne sammenhæng. Lydoptagelser og båndregistrering Når man taler om videoovervågning af ansatte, kan der i tilknytning hertil fremdrages et væld af spørgsmål, og de kan naturligvis ikke alle blive belyst i denne artikel. Et spørgsmål jeg dog vil fremdrage, er spørgsmålet vedrørende lyd samt opbevaring og brug af de registrerede data fra overvågningskameraerne. Er det eksempelvis tilladt at videooptage med lyd, og i så fald, hvornår er det tilladt, og hvornår er det ikke? Og hvad med de data der efterfølgende er registreret på videobånd fra overvågningskameraerne? Skal der være regler for opbevaring og brug af disse data, eller er det op til den enkelte arbejdsgiver, hvordan han vil opbevare og bruge disse? Den nuværende lov indebærer ikke nogen ændring med hensyn til adgangen til at foretage overvågning i form af aflytning, herunder også videoovervågning med lyd. Dette spørgsmål reguleres i straffelovens 263 stk. 1 nr. 3, der som udgangspunkt siger, at deltager arbejdsgiver selv i samtalen, der aflyttes, eller er der indvilliget i aflytningen fra mindst én af deltagerne i samtalen, så er det lovligt at foretage videoovervågning med lyd, ellers er det ikke. Det påpeges fra Justitsministeriets side, at hovedreglen vil være, at arbejdsgiveren ikke lovligt kan foretage lydoptagelser på arbejdspladsen, hverken isoleret eller i tilknytning til videoovervågning(5). I forbindelse med de data, der efterfølgende er registreret på bånd fra overvågningskameraerne, er der intet i "Lov om forbud mod privates tv-overvågning mv.", der afklarer vilkårene. Her må man snarere orientere sig efter lov om behandling af personoplysninger, som på nuværende tidspunkt er ved at gennemgå en regulering. Bemærkninger fra HK og Dansk Handel og Service Til sidst vil jeg se lidt på kommentarerne til lovforslaget fra henholdvis HK/Handel og Dansk Handel og Service. Disse kommentarer indgik i Folketingets behandling af sagen. HK/Handel har givet udtryk for, at de finder det positivt, at loven for første gang inddrager personalet som en gruppe, der også skal beskyttes rent juridisk, og at det nu ikke er tilladt, at arbejdsgiveren selv kan foretage en hemmeligholdt videoovervågning for at opklare tyveri, men at det overgår til en politisag, hvis der er mistanke om uregelmæssigheder i virksomheden. Desuden ser HK det som væsentligt, at den regulerede lov lægger vægt på information - således at forstå, at både personale, kunder og andre kan konstatere, om de er på et område, der er videoovervåget, ligesom den personlige informering af den enkelte ansatte er vigtig. Desuden vil HK/Handel følge udviklingen inden for videoovervågning tæt, og viser det sig at loven ikke fungerer efter hensigten, vil HK/Handel tage den op til fornyet revision. Mens HK/Handel ser positivt på lovreguleringen, så er man i Arbejdsgiverforeningen Dansk Handel og Service knap så begejstrede for den nye lov. Det skyldes, at de er modstandere af en regulering på området. De finder, at det hidtidige regelsæt i straffelovgivningen, særlovgivningen og almindelige kollektive arbejdsregler indeholder en fuldt tilstrækkelig regulering af videoovervågning. Desuden fremhæver de, at videoovervågning sker i kriminalpræventivt øjemed, dels for at mindske svind, men også for at sikre medarbejderne imod risikoen for at blive udsat for vold, ligesom de ytrer, at det er yderst sjældent, at videoovervågningen bevidst rettes mod de ansatte med henblik på overvågning af disse.

7 Dansk Handel og Service er desuden imod at politiet skal indblandes i forbindelse med iværksættelse af skjult videoovervågning. De er af den mening, at da formålet med videoovervågning generelt er af kriminalpræventiv karakter, vil den nye lov betyde, at virksomhederne i langt større grad end tidligere bliver nødt til at inddrage politiet i forbindelse med afsløring af ulovligheder. Dette står ifølge Dansk Handel og Service i kontrast til politiets i forvejen begrænsede ressourcer. Den regulerede lov vil således fordre øget indsats fra politiets side, hvilket igen vil kræve et politisk indgreb. Dansk Handel og Service er dog positive overfor, at der med den nye lov ikke sker en kopiering af de svenske og norske regler, hvor der er krav om godkendelse fra en offentlig myndighed i forbindelse med etablering af videoovervågning. Dette ser Dansk Handel og Service som unødigt bureaukratisk. I øvrigt er denne procedure også ved at blive afviklet i Sverige. Lovgivningen gælder kun inden for den private sektor Som det fremgår af lovens titel, så gælder den kun inden for den private sektor, og man kan så stille spørgsmålet, om ikke også loven skulle udvides til at gælde inden for den offentlige sektor. I behandlingen af lovforslaget, var det bl.a. et af de punkter som retsudvalget tog fat i. Justitsministeren har forholdt sig til dette punkt, og kort opsummeret var konklusionen den, at skulle loven også gælde den offentlige sektor, så ville det rejse en række spørgsmål og komplikationer, som det ikke umiddelbart vil være muligt at besvare eller løse her og nu. Bl.a. kan det ikke undgås, at der er tilfælde, hvor offentlige myndigheder, i modsætning til private, har behov for at foretage skjult videoovervågning, herunder bl.a. politiets videoovervågning som led i en strafferetslig efterforskning. Desforuden ville selve lovens ordlyd naturligvis også skulle ændres. Det skal dog slutteligt fremhæves, at justitsministeren er villig til at udarbejde et lovforslag, der skal beskytte de offentligt ansatte mod skjult videoovervågning. Et sådant forslag vil, i lighed med den regulerede lov om forbud mod privates tv-overvågning, komme til at indeholde et krav om skiltning, hvor det offentlige efter straffelovens regler i dag lovligt kan foretage videoovervågning af arbejdspladser uden de ansattes samtykke eller accept. Samtidig vil et sådant lovforslag indeholde de undtagelser, som der er behov for i forbindelse med offentlige myndigheders videoovervågning(6). Det regnes med, at der kan fremsættes lovforslag herom i næste folketingsår, efter høring ved rette instanser. Henvisninger (1) I loven bruges benævnelsen tv-overvågning, hvor jeg har valgt at bruge benævnelsen videoovervågning (2) L38: Bemærkninger til forslag om lov om ændring af lov om forbud mod privates tvovervågning s. 15 (3) L38: Bemærkninger til forslag om lov om ændring af lov om forbud mod privates tvovervågning s. 15 (4) L38: Afsnit om ledelsesretten s. 10 (5) Justitsministeriet: L38, gældende ret, s. 6 (6) Betænkning vedr. L38, bilag C, s. 1 Litteraturliste Rode, Trine: "Det etiske Dilemma", projektrapport, Aalborg Universitet, 1998 Kemp, Peter : "Det Uerstattelige", 1994 Lovforslag nr. L38 - "Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod privates tv-overvågning (tv-overvågning af ansatte på arbejdspladsen m.v.), samt diverse bemærkninger til lovforslaget,

8 ligeledes vedlagt til L38. Læs også relaterende artikler og etik på arbejdspladsen Etik på Internettet IT og etik

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området 13-09-2004 2004-69-0010 Notat om tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området I afsnit 1 gennemgås Datatilsynets praksis og konsekvenserne

Læs mere

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger... 3 4. Information

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Hvilke love gælder for tv-overvågning?

Hvilke love gælder for tv-overvågning? Hvilke love gælder for tv-overvågning? Tv-overvågningsloven Tv-overvågningsloven regulerer hvilke områder private virksomheder og private borgere må tvovervåge. Hvem må overvåge? - Hvad må de overvåge?

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret

Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret Martin Gras Lind Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret med sserlig fokus pä databeskyttelse, kontrol og overvägning i den private sektor Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER En del af en leders praksis er at tage de vanskelige medarbejdersamtaler. Det er den type af samtaler, der omhandler emner eller situationer, som på en eller anden måde påvirker

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT

Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT Jan Trzaskowski og Benjamin Lundström Jan Trzaskowski og Benjamin Lundströms artikel og checkliste vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere