HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling den 21. maj I påkendelsen har deltaget fem dommere: Per Walsøe, Jytte Scharling, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen og Hanne Schmidt. Påstande T har nedlagt påstand om, at nedenstående materiale burde være udtaget af ankesagsekstrakten i videre omfang end af Østre Landsret bestemt således også for så vidt angår: Ekstraktens bind 1: Side 7-28: Udskrift af tidligere straffedomme Side : Rapporter ang. indholdet af videoovervågning Side : Rapporter ang. indholdet af videoovervågning Side : Afhøring af vidnet A Ekstraktens bind 2: Side 34-39: Afhøring af B Side : Afhøring af C Side : Afhøring af D Side : Afhøring af E

2 - 2 - Anklagemyndigheden har påstået afvisning, subsidiært stadfæstelse. Sagsfremstilling Ved anklageskrift af 6. maj 2009 blev T tiltalt for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, jf. straffelovens 245, jf. 247, manddrab og forsøg herpå, jf. straffelovens 237, jf. til dels 21. Under nævningesagens behandling i Københavns Byret protesterede forsvareren mod, at de omtvistede bilag indgik i ekstrakten. Ved kendelse af 22. december 2009 besluttede Københavns Byret at udtage de omtvistede bilag af ekstrakten bortset fra bind 1, side 7-28, som skulle udskilles af ekstrakten og udleveres til nævningerne, såfremt der skulle tages stilling til sanktionsspørgsmålet. Anklagemyndigheden påkærede kendelsen til Østre Landsret, som ved kendelse af 15. januar 2010 afviste kæremålet under henvisning til retsplejelovens 968, stk. 4. Ved Københavns Byrets dom af 19. januar 2010 blev T idømt fængsel i 15 år for bl.a. manddrab og forsøg herpå og frifundet for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. T ankede dommen til Østre Landsret med påstand om frifindelse, medens anklagemyndigheden kontraankede med påstande om domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse. I den ekstrakt, der blev udarbejdet til brug for ankesagen, havde anklagemyndigheden på ny indsat de omtvistede bilag. Forsvareren nedlagde derfor påstand om, at materialet skulle udgå af ekstrakten. Den 21. maj 2010 afsagde Østre Landsret kendelse om, at de omtvistede bilag ikke skulle udgå af ekstrakten, bortset fra materialet i ekstrakt 1, side og side 160 samt ekstrakt 2, side , der vedrørte politirapporter vedrørende videoovervågning og et anonymt tip. Ved dom af 10. juni 2010 stadfæstede Østre Landsret byrettens dom. Højesteret har i forbindelse med sagens behandling den 22. november 2011 foretaget en høring af præsidenterne ved Østre og Vestre Landsret samt præsidenterne ved byretterne. I høringsbrevet anføres bl.a.: Højesteret behandler for tiden et kæremål, hvor der er rejst spørgsmål om indholdet af de ekstrakter, der udleveres til nævninge og juridiske dommere i nævningesager, herunder om der skal ske opdeling af ekstrakten i én del, der omfatter det materiale, som har betydning ved vurderingen af skyldsspørgsmålet, og en anden del, der alene har betydning ved den eventuelle sanktionsfastsættelse, og således at den sidstnævnte del først udleveres, når og hvis den tiltalte findes skyldig i et eller andet omfang.

3 - 3 - Det synes at fremgå af de foreliggende oplysninger, at der følges en uensartet praksis i de forskellige retskredse vedrørende spørgsmålet om, hvad ekstrakter i nævningesager skal indeholde, og om ekstrakten skal opdeles. Højesteret skal derfor venligst anmode om at få oplyst, hvilke afgørelser, der måtte foreligge om disse spørgsmål i de enkelte retskredse Det fremgår af de indkomne svar, at Østre Landsret og Vestre Landsret den 20. december 2010 har udarbejdet en vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne. I vejledningen hedder det om udformning af ekstrakt i domsmandssager bl.a.(side 13): Uanset ordlyden af bestemmelsen i retsplejelovens 918, stk. 1, nr. 3, jf. 837, stk. 1, nr. 2, skal ekstrakten kun indeholde de dokumenter, der er nødvendige for behandlingen af sagen. I udmålingsankesager og for så vidt angår erkendte forhold i bevisankesager medfører dette, at der kun skal medtages oplysninger om de enkelte forhold i det omfang, dette kan antages at få betydning for strafudmålingen. For bevisankesager i øvrigt medtages materialet i det omfang, det kan blive af betydning for behandlingen af sagen. I tvivlssituationer med hensyn til eventuel udeladelse af mange bilag er det hensigtsmæssigt, at anklagemyndigheden spørger forsvareren, om de pågældende bilag ønskes medtaget i ekstrakten. Erstatningsopgørelser med bilag fra bistandsadvokater eller andre medtages i fornødent omfang i ekstrakten. Om ekstrakt i nævningesager anføres særligt (side 28): I nævningesager skal der indsendes 15 eksemplarer af ekstrakten og i Vestre Landsret tillige 15 eksemplarer af byrettens dom og retsbog fra hovedforhandlingen. Det fremgår af Østre og Vestre Landsrets besvarelser, at landsretterne følger den praksis, at der ikke sker opdeling af ekstrakten i en del, der omfatter det materiale, der har betydning ved vurderingen af skyldspørgsmålet, og en anden del, der alene har betydning ved den eventuelle sanktionsfastsættelse. Vestre Landsret har herved henvist til kendelse afsagt den 17. januar 2011, gengivet i UfR 2011 s Københavns Byret har bl.a. oplyst, at en anmodning om opdeling af ekstrakten i en konkret sag blev afvist ved kendelse af 16. marts 2011 bl.a. under henvisning til vejledningen og Vestre Landsrets ovennævnte kendelse. Langt de fleste byretter har oplyst, at der ikke er truffet afgørelse om, hvad ekstrakten skal indeholde, og om den skal opdeles. Nogle af disse byretter har tilføjet, at det er forekommet, at ekstrakten er opdelt uden rettens mellemkomst.

4 - 4 - Retterne i Helsingør, Hillerød, Lyngby og Glostrup har redegjort for en aftale indgået på et møde den 19. februar 2008 med Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns Vestegn. Herefter skulle ekstrakten fremsendes samlet, men opdelt i to dele, således at afsnittet med personlige oplysninger var medtaget i et særligt hæfte. Det var så overladt til retsformanden at afgøre, hvordan spørgsmålet om udlevering af ekstrakten skulle håndteres. Denne praksis er ifølge det oplyste ændret efter Vestre Landsrets kendelse af 17. januar 2011, og ekstrakterne er siden medio 2011 ikke længere blevet opdelt. Retsgrundlaget Efter retsplejelovens 888 skal nævningerne have udleveret en ekstrakt, der ikke må benyttes uden for retslokalet, før voteringen begynder. Bestemmelsen blev indsat i retsplejeloven i forbindelse med nævningereformen, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven mv. Lovændringen blev gennemført på baggrund af betænkning nr. 1352/1998 om behandling af nævningesager. I kapitel 7 om nævningesagernes behandling i 1. instans hedder det bl.a.(side 62): For at forbedre nævningernes muligheder for at følge med i sagen skal der - som det i dag sker til dommerne - udfærdiges en ekstrakt af sagen, der udleveres både til dommerne og til nævningerne. Nævningerne modtager ekstrakten i retten, og den må ikke fjernes herfra. Nævningerne skal altså ikke og skal heller ikke kunne sætte sig ind i sagen på forhånd. I kapitel 8 om nævningesagernes behandling i ankeinstansen hedder det bl.a. (side 72): 3. Procesformen De processuelle regler, der gælder ved landsrettens behandling af bevisanker, skal med de fornødne lempelser være de samme som de regler, der gælder for sagernes behandling i 1. instans. De processuelle regler for behandlingen af revisionsanker i sager, der i 1. instans er behandlet under medvirken af nævninger, skal være de samme som de gældende regler for landsrettens behandling af revisionsanker. Ligesom i byretten skal nævningerne have udleveret en ekstrakt af sagens relevante dokumenter, der svarer til den ekstrakt, der udleveres til dommerne. Flertallet finder det

5 - 5 - nødvendigt, at nævningerne bliver bekendt både med udfaldet af sagen i byretten og med dommens præmisser, også for så vidt angår byrettens afgørelse af skyldspørgsmålet. I mange tilfælde vil den indankede dom måske allerede være nogle af nævningerne bekendt gennem dagspressen. Dommen skal derfor være indeholdt i ekstrakten, og anklagerens indledende forelæggelse skal indeholde en gennemgang af byrettens dom. Heroverfor kan det anføres, at nævningerne i landsretten, hvis de ikke har kendskab til begrundelsen for byrettens afgørelse af skyldspørgsmålet, lettere vil kunne se med friske øjne på sagen. Det vil imidlertid ofte ikke være praktisk muligt at holde begrundelsen hemmelig for nævningerne, da også begrundelsen ofte vil have været omtalt i pressen. Det er derfor nødvendigt, at nævningerne får et korrekt og fyldestgørende kendskab til begrundelsen, herunder også til, hvad et eventuelt mindretal har udtalt som sin opfattelse af sagen. Hertil kommer, at både anklageren og forsvareren må antages ofte at ville tilrettelægge bevisførelsen og proceduren i landsretten efter byrettens begrundelse for afgørelsen af skyldspørgsmålet. I de almindelige bemærkninger til forslaget til lov om ændring af retsplejeloven mv. hedder det under pkt bl.a. (Folketingstidende , L 168, tillæg A, side 5312): Justitsministeriet kan tilslutte sig flertallets forslag for så vidt angår landsrettens behandling af anke af nævningesager, herunder om, at nævninger skal deltage i behandlingen af bevisanker, men ikke i andre ankesager. I de særlige bemærkninger til retsplejelovens 886 (Folketingstidende , tillæg A, side 5421) hedder det bl.a.: I sager, der behandles ved landsret, herunder nævningesager, er det i dag fast praksis, at anklagemyndigheden udarbejder en ekstrakt, som indeholder de dokumenter, der er af betydning for sagen. I dag udleveres ekstrakten i praksis kun til dommere og domsmænd, men ikke til nævningerne. Det foreslås, at der indsættes en udtrykkelig bestemmelse om, at der skal udarbejdes ekstrakt til brug for behandlingen af nævningesager. Ekstrakten skal indeholde de dokumenter, som skal indleveres til retten efter forslaget til retsplejelovens 837 og 839 (dvs. udskrift af retsbogen vedrørende retsmøder, der har været afholdt inden hovedforhandlingen, dokumenter, der skal anvendes som bevis, sagkyndige erklæringer, herunder lægeerklæringer, relevante politirapporter mv.). Ekstrakten skal i modsætning til i dag også udleveres til nævningerne, jf. forslaget til retsplejelovens 888 og bemærkningerne hertil. Ligesom i dag vil der også være mulighed for at udarbejde ekstrakt i andre straffesager end nævningesager, hvis det findes hensigtsmæssigt, f.eks. i sager vedrørende økonomisk kriminalitet eller skattesvig, hvor sagen består af et omfattende bilagsmateriale.

6 - 6 - I de specielle bemærkninger til retsplejelovens 888 (Folketingstidende , tillæg A, side 5422) hedder det bl.a.: Efter den foreslåede bestemmelse, som er ny, skal anklageren udlevere en ekstrakt til hver af nævningerne, når de har indtaget deres pladser. Ekstrakterne må ikke benyttes uden for retslokalet før voteringen. Ekstrakten skal således kun anvendes af nævningerne i retslokalet for bedre at kunne følge med under hovedforhandlingen. Nævningerne skal endvidere kunne medtage ekstrakten, når de træder sammen med dommerne for at afgøre skyldspørgsmålet, således at de kan orientere sig i sagens akter under voteringen i samme omfang som dommerne. Anbringender T har til støtte for, at Højesteret realitetsbehandler kæremålet, anført, at landsrettens afgørelse har vidtrækkende principiel betydning. Efter nævningereformen giver ekstraktens indhold anledning til betydelige tvivlsspørgsmål. Ekstrakten må udelukkende indeholde det materiale, der skal anvendes som bevis i sagen, jf. retsplejelovens 886, jf. 837, stk. 1, og 839, stk. 1, ligesom i ankesager, jf Efter nævningereformen bør der udvises særlig varsomhed med, hvilket materiale der medtages i ekstrakten. Af ordlyden og formålet med retsplejelovens 888 er det forudsat, at nævningerne alene skal have adgang til det materiale, der dokumenteres. I modsat fald er der risiko for, at oplysninger, som ikke er blevet dokumenteret, indgår i vurderingen af skyldsspørgsmålet. Formålet med reglerne er netop at imødegå dette, jf. U H. Det er i øvrigt i retspraksis forekommet, at oplysninger vedrørende forstraffe er indgået i en ekstrakt for sig selv, som først er blevet udleveret til retten og nævningerne i forbindelse med forhandlingen om strafudmålingen. T har om sagens realitet endvidere anført bl.a., at udskrifterne af tidligere domme ikke er relevante, jf. Justitsministeriets cirkulære nr. 177 af 8. oktober Endvidere kan rapporterne vedrørende videoovervågningsoptagelserne fra gerningsstedet ikke dokumenteres, idet disse alene gengiver politiets subjektive opfattelse af videoovervågningsoptagelserne. Rapporterne er derfor uden betydning for sagen. Tilsvarende gælder politirapporterne med vidneforklaringer vedrørende vidner, der ikke var indkaldt til at afgive forklaring under hovedforhandlingen for landsretten. Materialet burde derfor have været udtaget af ekstrakten.

7 - 7 - Anklagemyndigheden har til støtte for sin afvisningspåstand navnlig anført, at T ikke har den fornødne retlige interesse i afgørelse af kæremålet, idet straffesagen er endeligt afgjort. Endvidere har ekstraktens indhold ikke påvirket nævningerne i strid med retsplejelovens regler om bevisførelse. Afgørelsen berører derfor ikke væsentlige individualinteresser. Anklagemyndigheden har om sagens realitet endvidere anført, at det ikke i forarbejderne til nævningereformen er forudsat, at ekstrakten udelukkende må indeholde materiale, der skal anvendes som bevis i sagen. Tværtimod skelnes mellem dokumenter, der skal anvendes som bevis, og blandt andet relevante politirapporter. Nævningerne og dommerne skal have den samme ekstrakt udleveret. Rapporter vedrørende politiets opfattelse af, hvad der kan udledes af videoovervågningsoptagelserne, er materiale, der skulle dokumenteres og benyttes under forelæggelsen for at redegøre for efterforskningen og sagens forløb indtil hovedforhandlingen. Politirapporterne med vidneforklaringer var indsat ud fra en vurdering af, at disse kunne blive nødvendige som led i bevisførelsen og indgår under alle omstændigheder som en del af sagens akter, herunder efterforskningsmaterialet. Da der var tale om anvendelse af straffelovens 247, stk. 1, indeholdt ekstrakten de domme, som havde relevans for denne vurdering. Det er derfor berettiget, at materialet ikke blev udtaget af ekstrakten. Højesterets begrundelse og resultat Højesteret finder, at spørgsmålet om, hvorledes anklagemyndigheden skal udfærdige ekstrakter i nævningesager efter nævningereformens ikrafttræden, har en så principiel karakter, at kæremålet uanset bestemmelsen i retsplejelovens 968, stk. 4, tages under behandling. Efter retsplejelovens 888 skal nævningerne have udleveret en ekstrakt, som ikke må benyttes uden for retslokalet, før voteringen begynder. Efter ordlyden af og forarbejderne til 888 finder Højesteret, at dommerne og nævningerne skal have samme materiale til rådighed under behandlingen af nævningesagen, og at ekstrakten til nævningerne således ikke skal opdeles i en del til brug for afgørelse af skyldspørgsmålet og en del til brug for eventuel strafudmåling.

8 - 8 - Denne ordning er også i overensstemmelse med Østre og Vestre Landsrets vejledning af 20. december 2010 om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne, som byretterne efter det oplyste følger i praksis. Under hensyn hertil, og da Højesteret ikke finder grundlag for at tilsidesætte landsrettens afgørelse vedrørende indholdet af ekstrakten, stadfæster Højesteret landsrettens kendelse. Thi bestemmes: Landsrettens kendelse stadfæstes.

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1001 af 05/10/2006 (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 17-10-2006 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af 07/06/2006 LOV nr 539 af 08/06/2006 LOV nr 1563 af 20/12/2006

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 Indholdsfortegnelse: Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten Maj 2014 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Rapport om tolkebistand i retssager

Rapport om tolkebistand i retssager Side 1 af 49 Rapport om tolkebistand i retssager Afgivet af Arbejdsgruppen om tolkebistand i retssager nedsat under Domstolsstyrelsen København, April 2003 1. Indledning 2. Resumé af rapportens afsnit

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v.

Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v. Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v. Delbetænkning XI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1454 København 2004

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 Sag 336/2009 (1. afdeling) Niels Hausgaard, Hans Henningsen, Annelise Ebbe, Ib Spang Olsen, Andreas Åbling Petersen, Sven Skovmand, Hedvig Vestergaard,

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere