Mona og John Harder Anebjergvej Silkeborg. 25. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014"

Transkript

1 Mona og John Harder Anebjergvej Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af hegn, skilte og videoovervågning på stien. Silkeborg Kommune har modtaget henvendelser om, at der er opsat hegn, skiltning og videoovervågning, der begrænser offentlighedens adgang i skoven på ejendommen matr. nr. 3a, Laven By, Linå, med adressen Anebjergvej 22, 8600 Silkeborg. Kommunen træffer hermed afgørelse om, at stien skal være åben for offentlig adgang. Samtidig meddelelse påbud om, at skilte og hegn samt videoovervågning på stien skal fjernes. Afgørelsen er truffet med lovhjemmel i naturbeskyttelseslovens 26, stk. 1. og 3. Leif Richard Pedersen (29455) Sagsnr.: EJD Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Lovgrundlag Ifølge naturbeskyttelseslovens 26, stk. 1 kan adgangen til færdsel ad veje og stier i det åbne land til fods og på cykel kun forbydes af ejeren, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Ifølge 26, stk. 3 kan kommunen tilsidesætte et forbud mod gående og cyklende færdsel for gennemgående veje og stier. Sagens forløb Kommunen modtog i en henvendelse fra en beboer fra Laven om, at hun var blevet hindret adgang på vejen fra Anebjergvej mod Puksø. Kommunen har siden da modtaget en henvendelse fra yderligere to beboere i området samt fra Friluftrådet om, at vejen/stien forsøges spærret. Vi sendte dig derfor den 2. maj 2013 en , hvor vi orienterede om reglerne for adgang i skove. Vi mødtes derefter 22. maj 2013 på stedet og drøftede sagen. Dine bemærkninger Du oplyste på besigtigelsen, at stien ikke havde været gennemgående i mange år, og at der for en del år siden er plantet træer (graner) og siden også plantet nye. Du mente, at sporene i skoven er dyreveksler og midlertidige spor fra skovdriften. Du fremsendte 2. juni 2013 dine supplerende bemærkninger til sagen, hvor du bl.a. oplyser: At forbindelsen mellem Anebjergvej og Puksøvej har været lukket ved tilplantning siden 1990 og indtil maj 2011, hvor en beboer i området efter dine oplysninger fælder nogle af træerne uden din accept. At du ved købet af matr. nr. 2a af sælger fik oplyst, at vejen fra Puksøvej til skoven ikke havde været fremkommelig i år. At den nord/sydgående vej/sti mod Lavenvej 7 var spærret af væltede træer, buske og brombær i hele 1980 erne. Du rydder ved overtagelsen en arbejdsvej, så du kan få træet ud af skoven. At der fra 1973/ har været vildthegn mod Lavenvej 7. At den øst-vestgående vej mellem skoven og Puksøvej tidligere var en grøft ( i dag ridesti). At stien, der har været ved grøften, ikke har været fremkommelig mellem 72/73 og Du har i sommeren 2013 opsat et let trådhegn mellem skoven på din matrikel og skoven på Lavenvej 7. Du har oplyst, at du agter at plante yderligere for at markere skellet ( efeu på hegnet og flere graner). Du modtog 18. november 2013 en foreløbig vurdering med ovenstående, og samtidig varslede kommunen, at der ville blive meddelt påbud om genåbning af stien. Kommunens bemærkninger Kommunen har på luftfoto opmålt, at skoven på ejendommen sammen med tilgrænsende skov er større end 5 ha. Der er derfor offentlig adgang til anlagte veje og stier i skoven. Kommunen har besigtiget ejendommen flere gange for at vurdere, om der er anlagte veje og stier i skoven, hvor der Side 2

3 er offentlig adgang. Du har for nylig opsat et let trådhegn ved skellet mod skovejendommen mod vest ( matr.nr. 2d Laven By, Linå) og oplyst, at hegnet forventes beplantet med efeu. Langs hegnet har du plantet graner. Formålet er ifølge dine oplysninger på besigtigelsen at hindre adgangen på tværs af skellet. Det er på baggrund af oplysningerne i sagen kommunens vurdering, at der på ejendommen forløber en anlagt vej/sti, der fungerer som del af en gennemgående vej/sti fra Puksøvej til skoven ved Puksø langs det vestlige skel på ejendommen og videre til Anebjergvej. På naboejendommen vest for skellet forløber en parallel anlagt vej/sti. Ifølge naturbeskyttelseslovens 23, stk. 1 er der offentlig adgang til anlagte veje og stier i private skove. Adgangen må ikke vanskeliggøres eller forhindres. Vejen må omlægges af skovejer, hvis det ønskes, men må ikke spærres. I den øvrige del af skoven på din ejendom findes spor, der har karakter af dyreveksler og midlertidige arbejdsspor efter hugst m.v. Der er efter kommunens vurdering ikke offentlig adgang til disse spor, og skiltning der hindre adgang til denne del af skoven er efter kommunens vurdering ikke ulovlig. Kommunen har ligeledes ingen indvendinger imod, at der er opsat videoovervågning i dele af skoven, idet vildtkameraer anses for normalt i skove med jagtinteresser ikke hindrer offentlig adgang. Det er kommunens vurdering, at der ikke er særlige forhold i sagen, der kan begrunde et forbud mod færdsel på den gennemgående vej/sti i ejendommens vestlige skel. Færdsel på stien vurderes ikke at være forbundet med gener for privatliv, ejendommens erhvervsmæssige udnyttelse samt beskyttelse af dyre- og planteliv. Det bemærkes, at private veje og stier i det åbne land og i skove normalt kan lukkes for ridning. Nedlæggelse af vejen/stien Tilplantning af vejen/stien med graner kan betragtes som nedlæggelse af vejen/stien. Ifølge naturbeskyttelseslovens 26a, stk.1 kan ejeren af en gennemgående vej/sti kun nedlægge en sådan vej/sti efter forudgående skriftlig anmeldelse til kommunen. Kommunen har ikke modtaget en sådan anmeldelse. Det er jf. naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3 kommunens vurdering, at vejen/stien har væsentlig rekreativ betydning for lokalbefolkningen i Gl. Laven og Laven som forbindelse mellem Puksøvej og Anebjergvej. Henvendelse fra lokale beboere støtter denne vurdering. Kommunen finder desuden, at der ikke foreligger forhold, der kan begrunde en nedlæggelse af vejen/stien. Kommunen vurderer derfor, at der bør meddeles afslag efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3 til nedlæggelse af vejen/stien. Som nævnt ovenfor kan stien omlægges efter ejers ønske, hvorved de plantede graner kan bibeholdes. Afgørelse Det er på den baggrund kommunens afgørelse, at der er offentlig adgang til stien, og at stien ikke Side 3

4 må lukkes ved skiltning, hegn mv. Da der er tale om en privat markvej/sti er det kommunens opfattelse, at ejeren med skiltning mv. kan forbyde ridning på stien jf. mark- og vejfredsloven, hvis dette ønskes, men at stien ikke må lukkes for gående og evt. cyklende færdsel. Det er ligeledes kommunens opfattelse, at det lette trådhegn og beplantningen ikke er ulovligt jf. bemærkningerne om hegnet men der skal være en tydelig passagemulighed for gående, så hegnet eller beplantningen ikke vanskeliggør færdsel for gående. Passagen kan være en letoplukkelig låge eller en åbning i hegnet med en bredde på minimum 1 meter. Da du som skovejer har ret til at omlægge interne veje i din skov, bestemmer du selv, hvor åbningen skal være. Skiltning, der forbyder adgang på den gennemgående vej/sti, også ved at kræve ejerens tilladelse, skal fjernes. Påbuddet vil blive meddelt med hjemmel i naturbeskyttelseslovens 73, stk. 5, jf. 74. Det vil medfør af samme lov 89, stk. 1, nr. 5 og 6 være strafbart, hvis du/i ikke efterkommer påbuddet. Når påbuddet er opfyldt, bedes du give kommunen besked. Klagevejledning Afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål. Det meddelte påbud kan ikke påklages, jf. naturbeskyttelseslovens 78, stk. 1. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet sender et girokort med opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Girokortet skal anvendes ved indbetalingen. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget, hvilket skal ske inden for en frist på 14 dage. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, så vidt muligt elektronisk. Kommunens adresse og adresse kan ses på dette brev side 1 nederst. Klagen skal være modtaget på Silkeborg Kommune senest 4 uger fra d.d. inden kontortids ophør. Kommunen videresender klagen til Natur- og Side 4

5 Miljøklagenævnet sammen med sagens relevante akter. Ansøger vil straks få besked, hvis der modtages klage. Hvis du/i vil indbringe afgørelsen og/eller påbuddet for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev. Venlig hilsen Søren Peter Sørensen Teknik- og Miljøchef Morten Horsfeldt Jespersen Sektionsleder Kopi til Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité, Naturstyrelsen, Naturstyrelsen Søhøjlandet, Kløverbyernes Lokalråd, Laven Borgerforening, Mona og John Harder, Side 5

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab.

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab. Sendte til ejer, indsigere og KM Telekom. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 23. marts 2012 Sagsident:

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Regler for offentlighedens adgang til naturen

Regler for offentlighedens adgang til naturen Færdsel og ophold fra kl. 6 til solnedgang Færdsel og ophold om natten Må man færdes uden for veje og stier Må man cykle Afstand til beboelse ved ophold Er ridning tilladt Barnevogne, el-kørestole, handicapknallerter,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere