Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni Politik for billed-og lydmedier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning: Politikkens værdi og ånd 2. Afgrænsning 3. Politik for billed- og lydmedier 4. Eksempler 5. Vil du vide mere? 5.1. Lovgivning 5.2. Snitflader til andre politikker eller arbejdsfelter i regionen Links og referencer 5.4. Kontakt Dato Side 1 1. Indledning: Politikkens værdi og ånd Politikken for billed- og lydmedier er udarbejdet med primært fokus på medarbejderne og lederne. Dens vigtigste formål er at hjælpe regionens ansatte med at afklare, hvad de kan gøre og må gøre i en række situationer, hvor der optages billeder og lyd, når de samarbejder eller er i kontakt med brugere, patienter, borgere, pårørende m.fl. Politikken omfatter således ikke patientens forhold. Politikken indeholder en række overordnede retningslinjer, der hjælper regionens ansatte til at finde ud af, hvad de kan gøre i en række situationer og, hvor lovgivningen tilsiger det, hvad de skal gøre. Det er grundlæggende for politikken, at Region Midtjylland ønsker at være åben og proaktiv, gå i dialog samt understøtte god praksis i regionen. Politikken er tænkt som et aktivt hjælperedskab, der skal understøtte det gode arbejde i regionen og sikre praksis i tråd med værdierne dialog, dygtighed, dristighed. Derfor er politikken formuleret, så den tager udgangspunkt i de daglige udfordringer og spørgsmål, der melder sig for regionens ansatte. Politikken skal hente sin værdi som hjælperedskab og vejledning i netop disse situationer.

2 Konkrete beslutninger træffes lokalt og mere konkrete handlingsanvisninger udarbejdes derfor også lokalt. Politikken gælder alle ansatte samt personer, der arbejder som frivillige for regionen. Politikken er udarbejdet efter ønske fra medarbejdere i Region Midtjylland. 2. Afgrænsning Politikken beskriver en overordnet retning for brugen af billed- og lydmedier i forhold til medarbejderne i Region Midtjylland som f.eks. fotos og film, blandt andet i form af en række retningslinjer for den interne adfærd i organisationen, men også med henvisning til gældende lovgivning. Side 2 Der er lagt særlig vægt på at besvare de konkrete spørgsmål, der er rejst af medarbejderne og spørgsmål, der kan forventes at blive rejst af medarbejdere i det daglige arbejde. Politikken indeholder svar på spørgsmål inden for den lovgivningsramme, som findes på området, med de rammer og regler der er for f.eks. fotografering og filmoptagelser. Det vil i nogle situationer være klart defineret af lovgivningen, hvad man skal gøre. I andre situationer har det været muligt for regionen at formulere klarere retningslinjer inden for de rammer, der er afstukket af lovgivningen. Politikken er et resultat af samarbejdet i en arbejdsgruppe under RMU med repræsentanter fra ledelses - og medarbejderside. Politikken er vedtaget af Regionsrådet 25.juni Politik for billed- og lydmedier Her beskrives politikken. Det gælder generelt, at når en medarbejder eller leder skal vurdere, om der må optages eller fotograferes, skal der foretages en konkret vurdering. Du kan hente hjælp til denne vurdering nedenfor: Generelt om fotografering på regionens hospitaler og institutioner

3 Ved fotografering på hospitaler, institutioner m.v. skal der ALTID indhentes tilladelse hos den, der fotograferes. Ved fotografering på hospitaler, institutioner m.v. skal der ALTID indhentes tilladelse hos ledelsen. Det kan dog aftales, at tilladelsen gives lokalt for at kunne håndtere dette i praksis. F.eks. giver det god mening at det er jordmødrene, der vurderer på muligheden for at tage fotos af det nyfødte barn. Dette gælder i Region Midtjylland for såvel indendørsarealer såvel som for udendørsarealer som f.eks. parkeringspladser og parker tilhørende regionen samt ved og i ambulancer, lægebiler m.v. Kort sagt: Som udgangspunkt alle regionens matrikler og transportmidler. Vi respekterer disse retningslinjer som medarbejdere og ledere og henstiller også i det daglige til, at de respekteres af patienter, brugere, pårørende og presse. Side 3 Da disse retningslinjer er vedtaget af regionen, er vi opmærksomme på, at pressen og patienter kan tolke lovgivningen anderledes. I disse situationer vil vi tydeliggøre retningslinjerne og så vidt muligt overbevise de pågældende om, at fotografering/filmoptagelse er uhensigtsmæssig og uønsket. Hvis retningslinjerne efter medarbejdernes opfattelse overskrides, informeres ledelsen. Tilladelse til fotografering og optagelse Som medarbejdere sikrer vi, at der altid er hentet tilladelse hos ledelsen til at fotografere eller filme på en af regionens matrikler eller i forbindelse med konferencer og lignende organiseret af regionen. Ledelsen sikrer, at medarbejderne er informeret om planer for og omfang af fotografering og filmoptagelser på arbejdspladsen og at det sker i så god tid som muligt. Det er op til den enkelte medarbejder, om han/hun vil medvirke ved fotografering og filmoptagelse, også når ledelsen har givet tilladelse. Ledelsen respekterer altid den enkelte medarbejders udmelding om, at han/hun ikke ønsker at medvirke på fotos eller film. Er medarbejderen informeret, og har han/hun ingen indsigelser, kan medarbejderen fotograferes eller filmes, og der skal ikke indhentes skriftligt samtykke.

4 Ledelsen tager hensyn til en medarbejder, der ikke ønsker at deltage i optagelser. Det sker ved at hjælpe medarbejderen med at organisere sin arbejdsdag, f.eks. ved at lade vedkommende bytte vagt, flekse, holde fridag eller arbejde hjemme, når der optages. Medarbejdere og ledelse er opmærksomme på, at brugen af et foto m.v. altid skal være i overensstemmelse med den tilladelse, der er givet. Medarbejdere og ledelse reagerer aktivt på egne og kollegers vegne, hvis vi vurderer, at det ikke er tilfældet. Vi reagerer f.eks. ved at få foto fjernet og i alvorligere tilfælde ved at tage retslige skridt. Når der tages fotos og video på interne kurser og forløb, må den, der optager, kun anvende materialet i de sammenhænge, det er aftalt med deltagerne. Side 4 Hvis en pårørende filmer et behandlingsforløb, og man som medarbejder vurderer, at det kan være direkte hæmmende for behandlingen, kan der henstilles til, at den pårørende ikke filmer. Hvis vedkommende ikke retter sig efter henvisningen, kan der igen henstilles til, at der ikke filmes. Respekteres henstillingen ikke, kan den pårørende bortvises. Medarbejderen skal som udgangspunkt altid aftale advarsel og bortvisning med nærmeste leder. Hvis det ikke er muligt i situationen, skal medarbejderen efterfølgende orientere nærmeste leder. Det er ikke tilladt at bruge optagelser, der er krænkende for den person, der filmes eller fotograferes, f.eks. optagelser af personlig karakter. Videoovervågning Ledelsen kan beslutte at videoovervåge på udvalgte steder som f.eks. cykelskure og p-pladser og alene med det formål at sørge for medarbejdernes, patienternes, brugernes samt pårørendes sikkerhed, f.eks. i forhold til tyveri og hærværk. Videoovervågning sker inden for lovens rammer: Der skal bl.a. være et klart og sagligt formål med overvågningen, og den skal være af et omfang, der svarer til formålet. Ledelsen sørger altid for at informere medarbejdere, patienter og andre, der overvåges, om at overvågningen finder sted. Formålet med overvågningen skal være klart og tydeligt. Ledelsen er ansvarlig for, at billed- og lydoptagelser som udgangspunkt altid slettes efter 30 dage. Lydoptagelser

5 Patienten, brugeren eller pårørende kan lydoptage, såfremt han/hun selv deltager aktivt i samtalen. Som ledere eller medarbejdere ser vi som udgangspunkt disse optagelser som en mulighed for at dokumentere vores faglighed og f.eks. udvikle relationen til patienten eller brugeren. Patienten eller brugeren eller pårørende er ikke forpligtet til at oplyse, at der optages. Patienten eller brugeren skal dog være opmærksom på, at det ikke altid er lovligt at videregive eller offentliggøre lydoptagelsen, f.eks. hvis lydoptagelsen er krænkende.. Side 5 Opbevaring af fotos, filmoptagelser m.v. Det er ledelsens ansvar, at fotos/filmoptagelser jævnligt gennemgås med henblik på at kunne frasortere fotos, der ikke er relevante og ønskelige at afbillede i forbindelse med regionens opgaver, det kan f.eks. være fotos af afdøde patienter eller tidligere medarbejdere. Bliver vi bekendt med, at fotos af f.eks. afdøde personer eller tidligere medarbejdere anvendes i tilknytning til regionens opgaver i pressen eller andre steder, er det ledelsens ansvar at kontakte dem, der har anvendt fotos samt personer med ophavsret for så vidt muligt at få fotos slettet af arkiver m.v. Opfølgning på og efterbehandling af fotos og film Vi sikrer os retten til brug af fotos og film fra personen, der har ophavsretten. Vi sørger for at fortælle, hvem der har lavet fotos og film, når vi bruger materialet, dvs. krediterer vedkommende. Vi undlader kun at kreditere, hvis det er helt urimeligt vanskeligt eller umuligt at gøre det. Regler og beslutninger generelt Den lokale ledelse kan i samarbejde med medarbejderne udarbejde lokale regler og træffe beslutninger om muligheder for fotografering eller optagelse for på den måde at sikre, at hospitalet, institutionen eller lign. kan fungere i overensstemmelse med sit formål. Regler og beslutninger skal altid begrundes sagligt, og de skal i omfang og rækkevidde være fornuftige i forhold til det formål, de skal opfylde.

6 4. Eksempler Her nævnes et antal eksempler, der tilsammen illustrerer de problemstillinger, politikken forholder sig til. Eksemplerne skal give medarbejdere og ledelse mulighed for at orientere sig og få en første hjælp til at forholde sig til de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med brug af billed- og lydmedier. Ved at læse eksemplerne kan man overveje: Ligner det min situation? Hvad mener min arbejdsgiver? Hvad kan jeg gøre? En bruger filmer på institution En bruger på en social institution filmer medarbejdere og andre brugere med sin mobiltelefon. Ifølge lovgivningen skal brugeren indhente tilladelse til at filmoptage på institutionen som derfor kan forbyde den pågældende at filme. Der kan dog være pædagogiske overvejelser, der tilsiger, at man lader den pågældende bruger filme. Det vil her være anbefalingen, at den lokale ledelse i samarbejde med medarbejderne udarbejder retningslinjer for, hvornår brugeren må filme m.v. Side 6 Pårørende filmer behandlingsforløb En pårørende filmer i forbindelse med behandling af patient, hvilket personalet i første gang accepterer, da det synes at skabe tryghed hos patienten. Da optagelserne bliver mere og mere hyppige, bliver det dog meget forstyrrende i forhold til dialogen mellem patient og sygeplejerske og i forhold til at udføre selve behandlingen. Sygeplejersken henstiller derfor til, at den pårørende begrænser sine filmoptagelser, dog uden effekt. Efter flere henstillinger resulterer det i en advarsel fra afdelingen. Da dette heller ikke ændrer den pårørendes opførsel, bortvises han fra afdelingen, da optagelserne umuliggør behandlingen af patienten. Patient lydoptager samtale med læge En patient skal drøfte en kritisk sygdom med sin læge på hospitalet. Han optager samtalen. Det er lovligt at gøre dette, så længe han selv deltager aktivt i samtalen. Lægen ser som udgangspunkt positivt på patientens initiativ og opfatter det som en måde at understøtte dialogen og samarbejdet med patienten samt at dokumentere egen faglighed.

7 Fotoserie om regionens hospitaler Der skal laves en fotoserie til et af regionens magasiner om en hospitalsafdeling, og en fotograf har fået tilladelse af ledelsen til at komme forbi og fotografere en række behandlingsforløb. To af medarbejderne på afdelingen ønsker dog ikke at medvirke i den fotoserie, der kræver at man går tæt på og følger deres arbejde i en længere periode. Det aftales derfor med ledelsen, at de to medarbejdere bytter vagter på de dage, hvor fotografen vil være til stede. Brug af video til undervisning En intern konsulent i Region Midtjylland optager dele af et kursus om patientkommunikation for medarbejdere, så deltagerne kan se, hvordan de kommunikerer. Det sker efter aftale med deltagerne. Efter endt kursus ønsker konsulenten at anvende materialet på en konference, hvor hun skal fortælle om sine arbejdsmetoder. Hun indhenter derfor en ny tilladelse fra de deltagere, der er blevet filmet, så hun kan anvende filmene i den nye sammenhæng. Side 7 Videoovervågning I et hospital installeres videoovervågning i et ny p-hus efter problemer med overfald. Ledelsen informerer herom i nyhedsbrev og på hjemmesiden, så både medarbejdere og patienter er bekendt med overvågningen. Her er baggrunden for at opsætte kameraer og omfanget af overvågningen beskrevet og illustreret, lige som kontaktinformation på ansvarlig oplyses. Fotos på en institutions hjemmeside En institution har lagret fotos fra en række vigtige begivenheder, der har fundet sted, bl.a. åbning af tilbygning og jubilæum. En række af disse fotos bruges på bl.a. hjemmesiden til at fortælle om institutionen. Fotos er nu fem år gamle, og på nogle af billederne optræder en medarbejder, der har skiftet arbejdet og én, der blev pensioneret for et år siden og netop er afgået ved døden. Ledelsen beslutter sig derfor for at slette fotos, hvor disse medarbejdere optræder fra hjemmesiden samt udvalgte fotos fra arkivet. 5. Vil du vide mere? 5.1. Lovgivning Her følger en generel indføring i lovgivning, der gælder i forhold til de problemstillinger politikken skal omfatte. Politikken tager udgangspunkt i en vifte af lovgivning, herunder forvaltningsloven, straffeloven, persondataloven, ophavsretsloven, sundhedsloven m.v.

8 Afsnittet er ikke en facitliste, men en ramme for, hvad vi må gøre. Det skal vurderes konkret i den enkelte situation, hvad man skal gøre. Lovgivningens grundelementer samt elementer, der er særligt vigtige for de problemstillinger, der ligger til grund for at udarbejde politikken, beskrives kort: Forvaltningsretten I forvaltningsretten findes en række grundsætninger, som skal iagttages, når offentlige myndigheder udfører deres opgaver. Dette være sig blandt andet saglighed og proportionalitetsprincippet. Princippet om saglighed indebærer, at indgreb ikke må være båret af usaglige hensyn. Proportionalitetsprincippet indebærer, at et indgreb ikke må være mere vidtgående end hvad formålet tilsiger. Side 8 Når en offentlig myndighed træffer en afgørelse, skal forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning iagttages. Straffeloven om fotografering og lydoptagelse Det kræver tilladelse/samtykke at billedoptage på et ikke frit tilgængeligt sted. Et ikke frit tilgængeligt sted er et område, som offentligheden ikke har adgang til. Uden tilladelse/samtykke til billedoptagelse på et ikke frit tilgængeligt sted, vil der være tale om uberettiget billedoptagelse i straffelovens forstand. Et hospital er som udgangspunkt et ikke frit tilgængeligt sted. Eksempelvis er sengestuer, lokaler hvor patienterne opholder sig, personalerum, møderum og lignende alene tilgængelig for personer med tilknytning. Det kan imidlertid diskuteres hvorvidt, der kan findes hospitalsområder, der kan anskues som værende frit tilgængeligt. Af hensyn til patienterne, deres sygdom, behandling mv. samt af hensyn til personale, foretager arbejdsgruppen den bredest mulige fortolkning af ikke frit tilgængelig således, at alle dele af et hospitalsområde er et ikke frit tilgængeligt sted. Hertil kommer, at Dansk Journalistforbund i deres pjece Fotografering og privatlivets fred tilkendegiver, at et hospital er et ikke frit tilgængeligt sted. Det er alene forbudt at optage samtaler, som man ikke selv deltager i. Ved optagelse af en samtale man selv deltager i, er det hensynsfuldt at oplyse det på forhånd, men fuldt ud lovligt at lade være.

9 Vedrørende brug af billeder, der finder sted efter optagelse, skal man være opmærksom på følgende: Straffelovens fastslår et forbud mod uberettiget videregivelse af billeder vedrørende andens private forhold, eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden, jf. straffelovens 264 d. Uberettiget videregivelse er videregivelse uden tilstrækkelig samtykke fra den der fotograferes. Sygdom henregnes eksempelvis som et privat forhold. Straffelovens 267 beskytter blandt andet mod billedmæssige ærekrænkelser. Sundhedsloven Efter sundhedsloven er den klare hovedregel, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Et informeret samtykke kan være mundtligt, skriftligt eller efter omstændighederne stiltiende. Videoovervågning i forbindelse med behandling eller kliniske fotos kræver informeret samtykke. Side 9 Persondataloven Persondataloven regulerer hvornår og hvordan personoplysninger, herunder billeder og videoovervågning, kan behandles. Persondataloven gælder som hovedregel for al elektronisk behandling af personoplysninger og for manuel behandling af personoplysninger, som er indeholdt i et register. Persondataloven omfatter behandling af følsomme oplysninger, andre rent private forhold og ikke-følsomme oplysninger. Billedoptagning og videoovervågning er således omfattet af loven. Når der behandles personoplysninger, herunder billeder, er der nogle grundlæggende krav der altid skal være opfyldt. Disse er: God databehandlingsskik, saglighed, at en senere behandling ikke må være uforenelig med det formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og princippet om proportionalitet. Behandling, videregivelse og offentliggørelse af persondata kræver som udgangspunkt samtykke fra den person, oplysningerne angår. Et samtykke bør være skriftligt - dette af bevismæssige grunde. I loven findes eksempler på, hvor der kan behandles persondata uden samtykke. Persondataloven indeholder forskellige betingelser for behandling af følsomme og ikke-følsomme oplysninger. Behandling af persondata kan således finde sted, når de i loven fastsatte betingelser er opfyldt. Opsamlede persondata skal slettes eller anonymiseres når den dataansvarlige ikke længere har behov for disse, medmindre den dataansvarlige ifølge anden lov har pligt til, at opbevare de opsamlede data. Båndet tv-overvågning, herunder også optagelser i kriminalitetsforebyggende øjemed, skal som hovedregel slettes indenfor 30 dage.

10 En offentlig myndighed der foretager videoovervågning på områder, der er frit tilgængelige eller en arbejdsplads, skal oplyse om overvågningen. Dette ved skiltning eller på anden tydelig måde. Oplysningspligten gælder ikke for egne indgange, facader, indhegning mv. såfremt, billederne ikke bliver optaget. Ophavsretsloven Den person der frembringer et værk, har ret til at disponere over dette. Ophavsmanden skal krediteres i overensstemmelse med god skik. Ophavsrettens varighed er 70 år fra ophavsmanden død. Lydoptagelser og billedoptagelser mv. dog kun 50 år. Ansættelsesretligt Der er indgået en aftale om kontrolforanstaltninger mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte samt Sundhedskartellet. Ifølge denne aftale kan der foretages kontrolforanstaltninger i medfør af ledelsesretten. Videoovervågning skal have et driftsmæssigt formål, det skal være sagligt, der skal være rimeligt forhold mellem mål og midler. Kontrolforanstaltninger må ikke være krænkende for den ansatte, forvolde tab eller nævneværdige ulemper. De ansatte skal informeres om kontrolforanstaltningerne senest 6 uger forud for iværksættelsen, medmindre formålet med kontrolforanstaltningen forspildes herved. Side 10 Anstaltsforhold En offentlig myndighed, herunder et hospital, kan udstede generelle regler og træffe nødvendige beslutninger af hensyn til driften af hospitalet og således, at hospitalet kan fungere i overensstemmelse med sit formål. Dette sker på såkaldt ulovbestemt grundlag. Generelle regler og nødvendige beslutninger, begrundet i anstaltsforhold, skal være saglige, og der skal være proportionalitet. Er der tale om egentlige afgørelser, skal de forvaltningsretlige regler om eventuel partshøring, begrundelse og klagevejledning iagttages Snitflader til andre politikker eller arbejdsfelter i regionen Andre politikker og retningslinjer er af relevans for denne politik og omtales derfor kort: Retningslinjer om anvendelse af teknologi med henblik på sporbarhed/lokalisering af medarbejdere: orbarhed%20og%20emneidentifikation/godkendte%20%20re TNINGSLINIER%20OM%20SPORBARHED%20AF%20MEDARBE JDERE.pdf

11 Frivillighedspolitik. Det er vigtigt, at også frivillige gøres bekendte med billedpolitikken, idet den også har betydning for dem i udførelsen af den frivillige indsats. Vedtaget. Politik for mediers adgang til sundhedsprofessionelle og patienter, Patienten i pressen. Under udarbejdelse Links og referencer "Fotografering og privatlivets fred": ografering_og_ privatlivets fred.pdf Aftale om kontrolforanstaltninger mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte samt Sundhedskartellet : Side 11 eb&cd=1&ved=0cc4qfjaa&url=http%3a%2f%2fwww.okportal.dk% 2FVisDokument.aspx%3FDokumentID%3D608&ei=7QoOUoD_J4eD4A Se54DoDw&usg=AFQjCNHDCIknGHYfyagLjgc6ZOmRmEPVg&sig2=JKRTn6LapaMEPnN2wbxnkg 5.4. Kontakt Har du spørgsmål til politikken eller kommentarer, skal du kontakte din lokale kommunikationsafdeling.

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger... 3 4. Information

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune

Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune Hvis du gerne vil bruge fotos til både trykte som elektroniske medier, er det vigtigt, at du kender til persondatalovens regler om brug af

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Hvilke love gælder for tv-overvågning?

Hvilke love gælder for tv-overvågning? Hvilke love gælder for tv-overvågning? Tv-overvågningsloven Tv-overvågningsloven regulerer hvilke områder private virksomheder og private borgere må tvovervåge. Hvem må overvåge? - Hvad må de overvåge?

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området 13-09-2004 2004-69-0010 Notat om tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området I afsnit 1 gennemgås Datatilsynets praksis og konsekvenserne

Læs mere

Big Data i fremtidens persondataret

Big Data i fremtidens persondataret Big Data i fremtidens persondataret Charlotte Bagger Tranberg, persondataspecialist, ph.d. Den 2. oktober 2013 2 Udnyttelse af Big Data i den offentlige sektor Den offentlige sektor har adgang til store

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Anvendelse af billeder, video og digitale medier

Anvendelse af billeder, video og digitale medier Anvendelse af billeder, video og digitale medier Dagtilbud og skoler, Varde Kommune Indhold Fotos og videoer defineres som personoplysninger...3 Er det et situationsbillede eller portrætbillede?...3 Skriftligt

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Et webcam er et TV-kamera, som kan tilsluttes en computer med

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af sidste referat. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Samlæsning samarbejde

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD. En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere

FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD. En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere MAJ 2008 INDHOLD HR-området er reguleret af persondataloven 1 Persondatalovens begreber

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode FORSIDE RÅDET ARTIKLER PRESSE DEBATOPLÆG LINKS KONTAKT OVERSIGT ForhandlingGlobalisering og etikytringsfrihedpersonlig udvikling i arbejdslivetlukkelovskonferencen ÅrsrapporterEtik og ITKristen etikværdiererhvervsastrologietiske

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

TR mellem Jura og Forhandling

TR mellem Jura og Forhandling TR mellem Jura og Forhandling April 2015 V/Kirstine Emborg Bünemann og Torben Thilsted 05.05.2015 / SIDE 1 Programmet Introduktion til Mellem Jura & Forhandling TR-arbejdsmodel Casearbejde brug modellen

Læs mere

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune Politik for ITV overvågning i Assens Kommune 1. Definition. Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs og indendørs arealer ved hjælp af automatisk virkende

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 1 KEND DE REGLER, DER GÆLDER PÅ NETTET 2 KOG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER NED 3 FÅ EN SYNLIG COOKIEPOLITIK

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondata og HR hverdagens udfordringer Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondataretlige udfordringer og HR Indhentelse af oplysninger om ansøgere Personalesagen Kontrol og overvågning af medarbejdere

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Politik for adfærd på Sociale Medier

Politik for adfærd på Sociale Medier Politik for adfærd på Sociale Medier Politik for adfærd på Sociale Medier I Frederikshavn kommune vil vi have sunde og Frederikshavn Kommune er en moderne og åben attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER INDHOLD BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER A. NÅR MEDARBEJDERE TAGER BILLEDER ELLER OPTAGER 3 4 HVILKET UDSTYR

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011 Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011!"#$%&'( )*+& 19:15 21:20 Foredrag 21:20 21:30 Spørgsmål /diverse FOTOGRAFENS JURA AGENDA 21:30 Indlægget slutter /

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Rusmiddelpolitik. Arbejdsbetinget Rusmiddelpolitik stresspolitik frederikshavn kommune

Rusmiddelpolitik. Arbejdsbetinget Rusmiddelpolitik stresspolitik frederikshavn kommune Rusmiddelpolitik Arbejdsbetinget Rusmiddelpolitik stresspolitik frederikshavn kommune Rusmiddelpolitik I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel,

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Computershare Aktionær e-mails

Computershare Aktionær e-mails Computershare Aktionær e-mails Introduktion Agenda De praktiske muligheder Hvilke regler er i spil? Hvor går grænsen? 1. De praktiske muligheder De praktiske muligheder Oplysningerne -Navn/ virksomhed

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune 1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune "Kan det jeg skriver på Facebook, om kommunen, mine chefer og mine kollegaer, få konsekvenser for min ansættelse?"

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere