Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni Politik for billed-og lydmedier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning: Politikkens værdi og ånd 2. Afgrænsning 3. Politik for billed- og lydmedier 4. Eksempler 5. Vil du vide mere? 5.1. Lovgivning 5.2. Snitflader til andre politikker eller arbejdsfelter i regionen Links og referencer 5.4. Kontakt Dato Side 1 1. Indledning: Politikkens værdi og ånd Politikken for billed- og lydmedier er udarbejdet med primært fokus på medarbejderne og lederne. Dens vigtigste formål er at hjælpe regionens ansatte med at afklare, hvad de kan gøre og må gøre i en række situationer, hvor der optages billeder og lyd, når de samarbejder eller er i kontakt med brugere, patienter, borgere, pårørende m.fl. Politikken omfatter således ikke patientens forhold. Politikken indeholder en række overordnede retningslinjer, der hjælper regionens ansatte til at finde ud af, hvad de kan gøre i en række situationer og, hvor lovgivningen tilsiger det, hvad de skal gøre. Det er grundlæggende for politikken, at Region Midtjylland ønsker at være åben og proaktiv, gå i dialog samt understøtte god praksis i regionen. Politikken er tænkt som et aktivt hjælperedskab, der skal understøtte det gode arbejde i regionen og sikre praksis i tråd med værdierne dialog, dygtighed, dristighed. Derfor er politikken formuleret, så den tager udgangspunkt i de daglige udfordringer og spørgsmål, der melder sig for regionens ansatte. Politikken skal hente sin værdi som hjælperedskab og vejledning i netop disse situationer.

2 Konkrete beslutninger træffes lokalt og mere konkrete handlingsanvisninger udarbejdes derfor også lokalt. Politikken gælder alle ansatte samt personer, der arbejder som frivillige for regionen. Politikken er udarbejdet efter ønske fra medarbejdere i Region Midtjylland. 2. Afgrænsning Politikken beskriver en overordnet retning for brugen af billed- og lydmedier i forhold til medarbejderne i Region Midtjylland som f.eks. fotos og film, blandt andet i form af en række retningslinjer for den interne adfærd i organisationen, men også med henvisning til gældende lovgivning. Side 2 Der er lagt særlig vægt på at besvare de konkrete spørgsmål, der er rejst af medarbejderne og spørgsmål, der kan forventes at blive rejst af medarbejdere i det daglige arbejde. Politikken indeholder svar på spørgsmål inden for den lovgivningsramme, som findes på området, med de rammer og regler der er for f.eks. fotografering og filmoptagelser. Det vil i nogle situationer være klart defineret af lovgivningen, hvad man skal gøre. I andre situationer har det været muligt for regionen at formulere klarere retningslinjer inden for de rammer, der er afstukket af lovgivningen. Politikken er et resultat af samarbejdet i en arbejdsgruppe under RMU med repræsentanter fra ledelses - og medarbejderside. Politikken er vedtaget af Regionsrådet 25.juni Politik for billed- og lydmedier Her beskrives politikken. Det gælder generelt, at når en medarbejder eller leder skal vurdere, om der må optages eller fotograferes, skal der foretages en konkret vurdering. Du kan hente hjælp til denne vurdering nedenfor: Generelt om fotografering på regionens hospitaler og institutioner

3 Ved fotografering på hospitaler, institutioner m.v. skal der ALTID indhentes tilladelse hos den, der fotograferes. Ved fotografering på hospitaler, institutioner m.v. skal der ALTID indhentes tilladelse hos ledelsen. Det kan dog aftales, at tilladelsen gives lokalt for at kunne håndtere dette i praksis. F.eks. giver det god mening at det er jordmødrene, der vurderer på muligheden for at tage fotos af det nyfødte barn. Dette gælder i Region Midtjylland for såvel indendørsarealer såvel som for udendørsarealer som f.eks. parkeringspladser og parker tilhørende regionen samt ved og i ambulancer, lægebiler m.v. Kort sagt: Som udgangspunkt alle regionens matrikler og transportmidler. Vi respekterer disse retningslinjer som medarbejdere og ledere og henstiller også i det daglige til, at de respekteres af patienter, brugere, pårørende og presse. Side 3 Da disse retningslinjer er vedtaget af regionen, er vi opmærksomme på, at pressen og patienter kan tolke lovgivningen anderledes. I disse situationer vil vi tydeliggøre retningslinjerne og så vidt muligt overbevise de pågældende om, at fotografering/filmoptagelse er uhensigtsmæssig og uønsket. Hvis retningslinjerne efter medarbejdernes opfattelse overskrides, informeres ledelsen. Tilladelse til fotografering og optagelse Som medarbejdere sikrer vi, at der altid er hentet tilladelse hos ledelsen til at fotografere eller filme på en af regionens matrikler eller i forbindelse med konferencer og lignende organiseret af regionen. Ledelsen sikrer, at medarbejderne er informeret om planer for og omfang af fotografering og filmoptagelser på arbejdspladsen og at det sker i så god tid som muligt. Det er op til den enkelte medarbejder, om han/hun vil medvirke ved fotografering og filmoptagelse, også når ledelsen har givet tilladelse. Ledelsen respekterer altid den enkelte medarbejders udmelding om, at han/hun ikke ønsker at medvirke på fotos eller film. Er medarbejderen informeret, og har han/hun ingen indsigelser, kan medarbejderen fotograferes eller filmes, og der skal ikke indhentes skriftligt samtykke.

4 Ledelsen tager hensyn til en medarbejder, der ikke ønsker at deltage i optagelser. Det sker ved at hjælpe medarbejderen med at organisere sin arbejdsdag, f.eks. ved at lade vedkommende bytte vagt, flekse, holde fridag eller arbejde hjemme, når der optages. Medarbejdere og ledelse er opmærksomme på, at brugen af et foto m.v. altid skal være i overensstemmelse med den tilladelse, der er givet. Medarbejdere og ledelse reagerer aktivt på egne og kollegers vegne, hvis vi vurderer, at det ikke er tilfældet. Vi reagerer f.eks. ved at få foto fjernet og i alvorligere tilfælde ved at tage retslige skridt. Når der tages fotos og video på interne kurser og forløb, må den, der optager, kun anvende materialet i de sammenhænge, det er aftalt med deltagerne. Side 4 Hvis en pårørende filmer et behandlingsforløb, og man som medarbejder vurderer, at det kan være direkte hæmmende for behandlingen, kan der henstilles til, at den pårørende ikke filmer. Hvis vedkommende ikke retter sig efter henvisningen, kan der igen henstilles til, at der ikke filmes. Respekteres henstillingen ikke, kan den pårørende bortvises. Medarbejderen skal som udgangspunkt altid aftale advarsel og bortvisning med nærmeste leder. Hvis det ikke er muligt i situationen, skal medarbejderen efterfølgende orientere nærmeste leder. Det er ikke tilladt at bruge optagelser, der er krænkende for den person, der filmes eller fotograferes, f.eks. optagelser af personlig karakter. Videoovervågning Ledelsen kan beslutte at videoovervåge på udvalgte steder som f.eks. cykelskure og p-pladser og alene med det formål at sørge for medarbejdernes, patienternes, brugernes samt pårørendes sikkerhed, f.eks. i forhold til tyveri og hærværk. Videoovervågning sker inden for lovens rammer: Der skal bl.a. være et klart og sagligt formål med overvågningen, og den skal være af et omfang, der svarer til formålet. Ledelsen sørger altid for at informere medarbejdere, patienter og andre, der overvåges, om at overvågningen finder sted. Formålet med overvågningen skal være klart og tydeligt. Ledelsen er ansvarlig for, at billed- og lydoptagelser som udgangspunkt altid slettes efter 30 dage. Lydoptagelser

5 Patienten, brugeren eller pårørende kan lydoptage, såfremt han/hun selv deltager aktivt i samtalen. Som ledere eller medarbejdere ser vi som udgangspunkt disse optagelser som en mulighed for at dokumentere vores faglighed og f.eks. udvikle relationen til patienten eller brugeren. Patienten eller brugeren eller pårørende er ikke forpligtet til at oplyse, at der optages. Patienten eller brugeren skal dog være opmærksom på, at det ikke altid er lovligt at videregive eller offentliggøre lydoptagelsen, f.eks. hvis lydoptagelsen er krænkende.. Side 5 Opbevaring af fotos, filmoptagelser m.v. Det er ledelsens ansvar, at fotos/filmoptagelser jævnligt gennemgås med henblik på at kunne frasortere fotos, der ikke er relevante og ønskelige at afbillede i forbindelse med regionens opgaver, det kan f.eks. være fotos af afdøde patienter eller tidligere medarbejdere. Bliver vi bekendt med, at fotos af f.eks. afdøde personer eller tidligere medarbejdere anvendes i tilknytning til regionens opgaver i pressen eller andre steder, er det ledelsens ansvar at kontakte dem, der har anvendt fotos samt personer med ophavsret for så vidt muligt at få fotos slettet af arkiver m.v. Opfølgning på og efterbehandling af fotos og film Vi sikrer os retten til brug af fotos og film fra personen, der har ophavsretten. Vi sørger for at fortælle, hvem der har lavet fotos og film, når vi bruger materialet, dvs. krediterer vedkommende. Vi undlader kun at kreditere, hvis det er helt urimeligt vanskeligt eller umuligt at gøre det. Regler og beslutninger generelt Den lokale ledelse kan i samarbejde med medarbejderne udarbejde lokale regler og træffe beslutninger om muligheder for fotografering eller optagelse for på den måde at sikre, at hospitalet, institutionen eller lign. kan fungere i overensstemmelse med sit formål. Regler og beslutninger skal altid begrundes sagligt, og de skal i omfang og rækkevidde være fornuftige i forhold til det formål, de skal opfylde.

6 4. Eksempler Her nævnes et antal eksempler, der tilsammen illustrerer de problemstillinger, politikken forholder sig til. Eksemplerne skal give medarbejdere og ledelse mulighed for at orientere sig og få en første hjælp til at forholde sig til de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med brug af billed- og lydmedier. Ved at læse eksemplerne kan man overveje: Ligner det min situation? Hvad mener min arbejdsgiver? Hvad kan jeg gøre? En bruger filmer på institution En bruger på en social institution filmer medarbejdere og andre brugere med sin mobiltelefon. Ifølge lovgivningen skal brugeren indhente tilladelse til at filmoptage på institutionen som derfor kan forbyde den pågældende at filme. Der kan dog være pædagogiske overvejelser, der tilsiger, at man lader den pågældende bruger filme. Det vil her være anbefalingen, at den lokale ledelse i samarbejde med medarbejderne udarbejder retningslinjer for, hvornår brugeren må filme m.v. Side 6 Pårørende filmer behandlingsforløb En pårørende filmer i forbindelse med behandling af patient, hvilket personalet i første gang accepterer, da det synes at skabe tryghed hos patienten. Da optagelserne bliver mere og mere hyppige, bliver det dog meget forstyrrende i forhold til dialogen mellem patient og sygeplejerske og i forhold til at udføre selve behandlingen. Sygeplejersken henstiller derfor til, at den pårørende begrænser sine filmoptagelser, dog uden effekt. Efter flere henstillinger resulterer det i en advarsel fra afdelingen. Da dette heller ikke ændrer den pårørendes opførsel, bortvises han fra afdelingen, da optagelserne umuliggør behandlingen af patienten. Patient lydoptager samtale med læge En patient skal drøfte en kritisk sygdom med sin læge på hospitalet. Han optager samtalen. Det er lovligt at gøre dette, så længe han selv deltager aktivt i samtalen. Lægen ser som udgangspunkt positivt på patientens initiativ og opfatter det som en måde at understøtte dialogen og samarbejdet med patienten samt at dokumentere egen faglighed.

7 Fotoserie om regionens hospitaler Der skal laves en fotoserie til et af regionens magasiner om en hospitalsafdeling, og en fotograf har fået tilladelse af ledelsen til at komme forbi og fotografere en række behandlingsforløb. To af medarbejderne på afdelingen ønsker dog ikke at medvirke i den fotoserie, der kræver at man går tæt på og følger deres arbejde i en længere periode. Det aftales derfor med ledelsen, at de to medarbejdere bytter vagter på de dage, hvor fotografen vil være til stede. Brug af video til undervisning En intern konsulent i Region Midtjylland optager dele af et kursus om patientkommunikation for medarbejdere, så deltagerne kan se, hvordan de kommunikerer. Det sker efter aftale med deltagerne. Efter endt kursus ønsker konsulenten at anvende materialet på en konference, hvor hun skal fortælle om sine arbejdsmetoder. Hun indhenter derfor en ny tilladelse fra de deltagere, der er blevet filmet, så hun kan anvende filmene i den nye sammenhæng. Side 7 Videoovervågning I et hospital installeres videoovervågning i et ny p-hus efter problemer med overfald. Ledelsen informerer herom i nyhedsbrev og på hjemmesiden, så både medarbejdere og patienter er bekendt med overvågningen. Her er baggrunden for at opsætte kameraer og omfanget af overvågningen beskrevet og illustreret, lige som kontaktinformation på ansvarlig oplyses. Fotos på en institutions hjemmeside En institution har lagret fotos fra en række vigtige begivenheder, der har fundet sted, bl.a. åbning af tilbygning og jubilæum. En række af disse fotos bruges på bl.a. hjemmesiden til at fortælle om institutionen. Fotos er nu fem år gamle, og på nogle af billederne optræder en medarbejder, der har skiftet arbejdet og én, der blev pensioneret for et år siden og netop er afgået ved døden. Ledelsen beslutter sig derfor for at slette fotos, hvor disse medarbejdere optræder fra hjemmesiden samt udvalgte fotos fra arkivet. 5. Vil du vide mere? 5.1. Lovgivning Her følger en generel indføring i lovgivning, der gælder i forhold til de problemstillinger politikken skal omfatte. Politikken tager udgangspunkt i en vifte af lovgivning, herunder forvaltningsloven, straffeloven, persondataloven, ophavsretsloven, sundhedsloven m.v.

8 Afsnittet er ikke en facitliste, men en ramme for, hvad vi må gøre. Det skal vurderes konkret i den enkelte situation, hvad man skal gøre. Lovgivningens grundelementer samt elementer, der er særligt vigtige for de problemstillinger, der ligger til grund for at udarbejde politikken, beskrives kort: Forvaltningsretten I forvaltningsretten findes en række grundsætninger, som skal iagttages, når offentlige myndigheder udfører deres opgaver. Dette være sig blandt andet saglighed og proportionalitetsprincippet. Princippet om saglighed indebærer, at indgreb ikke må være båret af usaglige hensyn. Proportionalitetsprincippet indebærer, at et indgreb ikke må være mere vidtgående end hvad formålet tilsiger. Side 8 Når en offentlig myndighed træffer en afgørelse, skal forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning iagttages. Straffeloven om fotografering og lydoptagelse Det kræver tilladelse/samtykke at billedoptage på et ikke frit tilgængeligt sted. Et ikke frit tilgængeligt sted er et område, som offentligheden ikke har adgang til. Uden tilladelse/samtykke til billedoptagelse på et ikke frit tilgængeligt sted, vil der være tale om uberettiget billedoptagelse i straffelovens forstand. Et hospital er som udgangspunkt et ikke frit tilgængeligt sted. Eksempelvis er sengestuer, lokaler hvor patienterne opholder sig, personalerum, møderum og lignende alene tilgængelig for personer med tilknytning. Det kan imidlertid diskuteres hvorvidt, der kan findes hospitalsområder, der kan anskues som værende frit tilgængeligt. Af hensyn til patienterne, deres sygdom, behandling mv. samt af hensyn til personale, foretager arbejdsgruppen den bredest mulige fortolkning af ikke frit tilgængelig således, at alle dele af et hospitalsområde er et ikke frit tilgængeligt sted. Hertil kommer, at Dansk Journalistforbund i deres pjece Fotografering og privatlivets fred tilkendegiver, at et hospital er et ikke frit tilgængeligt sted. Det er alene forbudt at optage samtaler, som man ikke selv deltager i. Ved optagelse af en samtale man selv deltager i, er det hensynsfuldt at oplyse det på forhånd, men fuldt ud lovligt at lade være.

9 Vedrørende brug af billeder, der finder sted efter optagelse, skal man være opmærksom på følgende: Straffelovens fastslår et forbud mod uberettiget videregivelse af billeder vedrørende andens private forhold, eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden, jf. straffelovens 264 d. Uberettiget videregivelse er videregivelse uden tilstrækkelig samtykke fra den der fotograferes. Sygdom henregnes eksempelvis som et privat forhold. Straffelovens 267 beskytter blandt andet mod billedmæssige ærekrænkelser. Sundhedsloven Efter sundhedsloven er den klare hovedregel, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Et informeret samtykke kan være mundtligt, skriftligt eller efter omstændighederne stiltiende. Videoovervågning i forbindelse med behandling eller kliniske fotos kræver informeret samtykke. Side 9 Persondataloven Persondataloven regulerer hvornår og hvordan personoplysninger, herunder billeder og videoovervågning, kan behandles. Persondataloven gælder som hovedregel for al elektronisk behandling af personoplysninger og for manuel behandling af personoplysninger, som er indeholdt i et register. Persondataloven omfatter behandling af følsomme oplysninger, andre rent private forhold og ikke-følsomme oplysninger. Billedoptagning og videoovervågning er således omfattet af loven. Når der behandles personoplysninger, herunder billeder, er der nogle grundlæggende krav der altid skal være opfyldt. Disse er: God databehandlingsskik, saglighed, at en senere behandling ikke må være uforenelig med det formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og princippet om proportionalitet. Behandling, videregivelse og offentliggørelse af persondata kræver som udgangspunkt samtykke fra den person, oplysningerne angår. Et samtykke bør være skriftligt - dette af bevismæssige grunde. I loven findes eksempler på, hvor der kan behandles persondata uden samtykke. Persondataloven indeholder forskellige betingelser for behandling af følsomme og ikke-følsomme oplysninger. Behandling af persondata kan således finde sted, når de i loven fastsatte betingelser er opfyldt. Opsamlede persondata skal slettes eller anonymiseres når den dataansvarlige ikke længere har behov for disse, medmindre den dataansvarlige ifølge anden lov har pligt til, at opbevare de opsamlede data. Båndet tv-overvågning, herunder også optagelser i kriminalitetsforebyggende øjemed, skal som hovedregel slettes indenfor 30 dage.

10 En offentlig myndighed der foretager videoovervågning på områder, der er frit tilgængelige eller en arbejdsplads, skal oplyse om overvågningen. Dette ved skiltning eller på anden tydelig måde. Oplysningspligten gælder ikke for egne indgange, facader, indhegning mv. såfremt, billederne ikke bliver optaget. Ophavsretsloven Den person der frembringer et værk, har ret til at disponere over dette. Ophavsmanden skal krediteres i overensstemmelse med god skik. Ophavsrettens varighed er 70 år fra ophavsmanden død. Lydoptagelser og billedoptagelser mv. dog kun 50 år. Ansættelsesretligt Der er indgået en aftale om kontrolforanstaltninger mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte samt Sundhedskartellet. Ifølge denne aftale kan der foretages kontrolforanstaltninger i medfør af ledelsesretten. Videoovervågning skal have et driftsmæssigt formål, det skal være sagligt, der skal være rimeligt forhold mellem mål og midler. Kontrolforanstaltninger må ikke være krænkende for den ansatte, forvolde tab eller nævneværdige ulemper. De ansatte skal informeres om kontrolforanstaltningerne senest 6 uger forud for iværksættelsen, medmindre formålet med kontrolforanstaltningen forspildes herved. Side 10 Anstaltsforhold En offentlig myndighed, herunder et hospital, kan udstede generelle regler og træffe nødvendige beslutninger af hensyn til driften af hospitalet og således, at hospitalet kan fungere i overensstemmelse med sit formål. Dette sker på såkaldt ulovbestemt grundlag. Generelle regler og nødvendige beslutninger, begrundet i anstaltsforhold, skal være saglige, og der skal være proportionalitet. Er der tale om egentlige afgørelser, skal de forvaltningsretlige regler om eventuel partshøring, begrundelse og klagevejledning iagttages Snitflader til andre politikker eller arbejdsfelter i regionen Andre politikker og retningslinjer er af relevans for denne politik og omtales derfor kort: Retningslinjer om anvendelse af teknologi med henblik på sporbarhed/lokalisering af medarbejdere: orbarhed%20og%20emneidentifikation/godkendte%20%20re TNINGSLINIER%20OM%20SPORBARHED%20AF%20MEDARBE JDERE.pdf

11 Frivillighedspolitik. Det er vigtigt, at også frivillige gøres bekendte med billedpolitikken, idet den også har betydning for dem i udførelsen af den frivillige indsats. Vedtaget. Politik for mediers adgang til sundhedsprofessionelle og patienter, Patienten i pressen. Under udarbejdelse Links og referencer "Fotografering og privatlivets fred": ografering_og_ privatlivets fred.pdf Aftale om kontrolforanstaltninger mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte samt Sundhedskartellet : Side 11 eb&cd=1&ved=0cc4qfjaa&url=http%3a%2f%2fwww.okportal.dk% 2FVisDokument.aspx%3FDokumentID%3D608&ei=7QoOUoD_J4eD4A Se54DoDw&usg=AFQjCNHDCIknGHYfyagLjgc6ZOmRmEPVg&sig2=JKRTn6LapaMEPnN2wbxnkg 5.4. Kontakt Har du spørgsmål til politikken eller kommentarer, skal du kontakte din lokale kommunikationsafdeling.

Patienten i pressen. Endelig version godkendt af regionsrådet 25.juni 2014

Patienten i pressen. Endelig version godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Patienten i pressen - politik og overordnede retningslinjer

Læs mere

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning Team Jura, maj 2015 Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning 1. Billeder og film Begrebet billeder dækker i det følgende både over både fotos og filmoptagelser. 1.1.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind!

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Gode råd om Tv-overvågning Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Udgivet af Dansk Handel & Service Tv-overvågning Nr. 6-2004

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. FORMÅL... 3 3. IVÆRKSÆTTELSE AF KONTROLFORANSTALTNINGER...

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger... 3 4. Information

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS

Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS Værd at vide om GPS Overvågning Indsamlet oplysninger Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS Persondataloven Mobiltelefoner Datatilsynet Sag i Arbejdsretten Saglig driftsmæssig begrundelse Givet samtykke

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Videoovervågning i kommunale anlæg

Videoovervågning i kommunale anlæg Videoovervågning i kommunale anlæg Dagens program 1. Persondataloven 1. Kort om persondataloven og tv-overvågningsloven 2. Persondatalovens særlige behandlingsregler 2. Datatilsynets praksis Lovgivningen

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Vejledning i brug af billeder. i Skanderborg Kommune

Vejledning i brug af billeder. i Skanderborg Kommune Vejledning i brug af billeder i Skanderborg Kommune Vejledning i brug af billeder i Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune er billeder i mange sammenhænge et centralt arbejds-, dokumentations- og kommunikationsredskab.

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Retningslinjer for videoovervågning. Etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune

Retningslinjer for videoovervågning. Etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune Retningslinjer for videoovervågning Etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune 1 Organisatorisk placering Sekretariatet varetager administrationen af disse retningslinjer. Regler Videoovervågning

Læs mere

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO TV-OVERVÅGNING Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO INDHOLD 1. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO...3 Definition Formål 2. Lovgivning...4 Hvad omfatter TV-overvågningsloven?

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune

Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune Hvis du gerne vil bruge fotos til både trykte som elektroniske medier, er det vigtigt, at du kender til persondatalovens regler om brug af

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ Regionshuset Viborg Til hospitalsledelser m.fl. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vedrørende kvalitetssikring og EPJ I forsommeren

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

GPS-overvågning. værd at vide om

GPS-overvågning. værd at vide om GPS-overvågning værd at vide om Sådan er reglerne for overvågning med GPS GPS er en forkortelse for Global Positioning System. Systemet bruges til at beregne den geografiske position for GPS-modtageren.

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Kommunikationspolitik for Region Midtjylland ^ kort og godt Region Midtjylland 2 God kommunikation Alle ansatte i Region Midtjylland kommunikerer. Det sker hver dag i forhold til patienter, pårørende og

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

De sociale medier og arbejdspladsen. TR-konferencen 1.-2. oktober 2013

De sociale medier og arbejdspladsen. TR-konferencen 1.-2. oktober 2013 De sociale medier og arbejdspladsen TR-konferencen 1.-2. oktober 2013 Workshop - program Oplæg om ansættelsesretlige problemstillinger Oplæg om udhængning Case-arbejde i grupper om handlemuligheder Case-arbejde

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

HARLØSE SKOLE Harløse skoles retningslinjer for brug af elektroniske devices. devices Elevdel Regler for de elektroniske devices: skal IT-ansvarlig

HARLØSE SKOLE Harløse skoles retningslinjer for brug af elektroniske devices. devices Elevdel Regler for de elektroniske devices: skal IT-ansvarlig HARLØSE SKOLE Harløse skoles retningslinjer for brug af elektroniske devices. På Harløse skole indgår brug af elektroniske devices i hverdagen både i undervisningen og som pauseaktivitet for adskillige

Læs mere

Videoovervågning. Herning Kommune. Version oktober 2015

Videoovervågning. Herning Kommune. Version oktober 2015 Videoovervågning Version 1.3 14. oktober 2015 Herning Kommune Udarbejdet af: Videoovervågnings beskrivelsen vedligeholdes af Koncern IT og beskriver indhold, funktionalitet og proces for implementering

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Persondataloven for slægtsforskere

Persondataloven for slægtsforskere Persondataloven for slægtsforskere PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Bestyrelsesmedlem, DIS-Danmark Udvalgsformand, DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Medredaktør

Læs mere

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET?

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? FORSYNINGSTRÆF 2016 - BEHANDLING AF PERSONDATA Line Markert, advokat Egil Husum, advokat 4. og 11. februar 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? side 2 Er persondataretten relevant for forsyningsselskaber?

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af IT-udstyr på Tjele Efterskole (herefter benævnt "vi", "os"

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA VORES SUNDHEDSVÆSEN DINE DATA VERSION 26. AUGUST 2015 DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA Materiale til intern videndeling, dialog og drøftelse blandt sundhedsprofessionelle

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil

Læs mere

Politik for adfærd på Sociale Medier

Politik for adfærd på Sociale Medier Politik for adfærd på Sociale Medier Politik for adfærd på Sociale Medier I Frederikshavn kommune vil vi have sunde og Frederikshavn Kommune er en moderne og åben attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Dansk Selskab for GCP - 3. november 2014 Annette Sand juridisk konsulent www.regionmidtjylland.dk Program Præsentation og formål Kort om persondataloven

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed. /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor

Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed. /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor Hvordan sikrer I, at medarbejderne iagttager og overholder IT-sikkerheden?

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Juni 2017 Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Indhold Samarbejdsaftalens hovedelementer... 2 Målgruppe... 2 Generelle forpligtelser...

Læs mere

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg.

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Sundhedsstyrelsens vejledning understreger vigtigheden af, at der for hver enkelt

Læs mere

Delpolitik om vold, mobning og chikane

Delpolitik om vold, mobning og chikane Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 Delpolitik om vold, mobning og chikane - i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500 HR-viborg@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Denne delpolitik handler

Læs mere

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Pjecen giver dig et overblik over de væsentligste regler i ATP

Læs mere

Emner Konsekvenser af valg Henvendelse til politiet Forebyggelse Spørgsmål

Emner Konsekvenser af valg Henvendelse til politiet Forebyggelse Spørgsmål Konsekvenser af valg - Straffeloven - Straffeattest Henvendelse til politiet - Forberedelse - Muligheder Forebyggelse - SMART - Flertalsmisforståelser - Den voksnes rolle Spørgsmål Emner Strafbare forhold

Læs mere