Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus"

Transkript

1 HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom Stress Mobning 1.05 Sorg og krisepolitik 1.06 Efteruddannelsespolitik 1.07 Seniorpolitik 1.08 Tjenestefrihed 1.09 IT-politik 1.10 Rusmiddel og rygepolitik 1.11 Uansøgt afsked 1.12 Ansættelses og introduktionspolitik 1.13 Politik for bibeskæftigelse 1.14 Politik vedr. videoovervågning 1.15 Politik vedr. skærmbriller Andet: Der henvises endvidere til aftaler, regler, handleplaner og procedurer vedtaget i SU, kaldet SU- aftaler.

2 HG - Personalepolitik Side 2 Drøftet i SU: Mission og vision MISSION Hjørring Gymnasium og HFs mission er at bidrage til en udvikling i Hjørring og omegn ved at tilbyde et bredt grundlag for en videregående uddannelse. VISION Vores vision er en skole, hvor arbejdsglæde og engagement er fortsat i højsædet. Vi ønsker en rummelig skole, der er præget at et højt fagligt niveau og kreativitet. Vi ønsker at videreudvikle et skolemiljø, hvor der også er liv efter skoletid i form af både faglige og sociale aktiviteter. Med disse fokuspunkter ønsker vi at støtte eleverne i at gennemføre deres ungdomsuddannelse. MÅLSÆTNINGER For at skolen skal følge sin mission og sin vision arbejder vi frem mod at sikre: 1 Fortsat høj søgning til skolens to uddannelser 2 Fastholdelse og tiltrækning af skolens gode medarbejdere 3 Et lavt frafald blandt vores elever 4 At skolen er en attraktiv arbejdsplads som anbefales andre af elever og lærere 5 At skolen via en god økonomi kan sikre gode fysiske rammer, aktuelle undervisningsmaterialer og efteruddannelse for alle ansatte. 3.1: Undersøgelse af arbejdsmiljøet blandt ansatte Mission og vision

3 HG - Personalepolitik Side 3 Drøftet i SU: Samarbejdspolitik Hjørring Gymnasium og HF skal der være et godt arbejdsmiljø præget af arbejdsglæde, trivsel og engagement. Det forventes, at alle samarbejdsrelationer bygger på gensidig tillid. Ledelsen såvel som den enkelte medarbejder har et ansvar overfor hinanden og for helheden. 3.2: Skolens retningslinjer for samarbejde Samarbejdspolitik

4 HG - Personalepolitik Side 4 Drøftet i SU: Lønpolitik Lønpolitikken udfylder de overordnede rammer, der er fastlagt i statens lønpolitik og gælder for alle personalegrupper. Mål med lønpolitikken På skal lønpolitikken skabe grundlag for en fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens personalepolitik. Lønnen skal afspejle og understøtte medarbejderens kvalifikationer, ansvar og kompetencer. Lønpolitikken skal bidrage til at udvikle skolen og medarbejderne og til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Skolen ønsker gennem lønpolitikken at sikre åbenhed, synlighed og gennemskuelighed omkring løndannelsen. Lønpolitikken skal udgøre fundamentet for en ensartet og sammenhængende praksis i forbindelse med lønforhandlinger på skolen. Lønpolitikken skal sikre et lønperspektiv for alle medarbejdere. 3.3: Procedure for lønforhandlinger. Lønpolitik

5 HG - Personalepolitik Side 5 Drøftet i SU: Trivselspolitik På Hjørring Gymnasium skal alle medarbejdere opleve tryghed i ansættelsen og trivsel i hverdagen. Skolen skal være en arbejdsplads, hvor alle ansatte viser loyalitet, kollegialitet og respekt. Ledelsen har ansvaret for at gribe ind og tage de nødvendige forholdsregler, hvor dette ikke er tilfældet. Medarbejdernes tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter har et særligt ansvaret for at fremføre for ledelsen, hvis en medarbejder er blevet udsat for urimelig behandling. Sygdom Medarbejdere, der er ramt af sygdom, skal behandles med respekt og åbenhed, og ønsker at fastholde den syges kontakt til arbejdspladsen. Der skal laves en individuel vurdering af den enkelte medarbejders behov og formåen således at medarbejderen kan fastholdes i ansættelsesforholdet, så længe helbredet tillader det. Stress Skolen skal være en arbejdsplads hvor vi er opmærksomme på hinandens trivsel og tegn på stress. Medarbejdere der er stressramt understøttes af arbejdspladsen i forsøget på at genskabe en normal arbejdssituation. Mobning Skolen skal være en arbejdsplads, hvor alle ansatte udviser hinanden respekt trods forskelligheder. Vi anser mobning for et fælles problem og et fælles ansvar. Både medarbejdere og ledelse har et ansvar for at gribe ind, hvis mobning finder sted på arbejdspladsen. 3.4 Procedure for sygefravær hos medarbejdere 3.5 Procedure for forebyggelse af stress 3.6 Procedure i tilfælde af mobning Trivselspolitik

6 HG - Personalepolitik Side 6 Drøftet i SU: Sorg og krisepolitik På skal skolens ansatte, der oplever sorg og /eller krise, på passende måde støttes af skolens ledelse, TR/SIR og andre ansatte. Udsættes en medarbejder for en traumatisk oplevelse på skolen, udarbejdes en støtteplan for den ansatte, hvor det bl.a. aftales, hvilken støtte, der gives og i hvilket omfang. Ligeledes aftales det, hvorvidt og evt. hvordan den enkelte medarbejder ønsker sin faglige organisation, kollegaer og elever orienteret om hændelsen. For medarbejdere, hvor krisen indtræder i privatlivet, vil skolen i samråd med medarbejderen søge at finde så gode og hensynsfulde løsninger som muligt. 3.7 Handleplan i tilfælde af sorg/krise blandt skolens ansatte 3.8 Beredskabsplan Sorg og krisepolitik

7 HG - Personalepolitik Side 7 Drøftet i SU: Efteruddannelsespolitik På skal der være en løbende ajourføring af alle personalegruppers kvalifikationer. Skolens efteruddannelsespolitik er afgørende for en dynamisk og velfungerende arbejdsplads, hvor alle medarbejdere er rustet til at møde de udfordringer, de stilles overfor. Skolen støtter en bred vifte af såvel individuelle som kollektive en og flerdages kurser såvel på som uden for skolen. Skolen udarbejder i samarbejde med den enkelte medarbejder en kompetenceudviklingsplan. Dette sker bl.a. i forbindelse med den årlige MUS-samtale. 3.9 Regler og procedure for efteruddannelse/konferencedeltagelse m.v. Efteruddannelsespolitik

8 HG - Personalepolitik Side 8 Drøftet i SU: Seniorpolitik ønsker med sin seniorpolitik at fastholde skolens seniorer i beskæftigelse ved at fremstå som en spændende og fleksibel arbejdsplads. Skolen skal give seniorer mulighed for at arbejde på nedsat tid, således at de, der ønsker en gradvis nedtrapning af deres arbejdstid, får mulighed derfor. Ligeledes vil skolen via tilbud om fortsat kompetenceudvikling gøre det attraktivt for seniorer at være ansat på skolen. Da Hjørring Gymnasium og HF kursus ønsker at fastholde sine seniorer i beskæftigelse har SU vedtaget en seniorpolitik hvor medlemmer af skolens TAP personale har mulighed for en særlig seniorordning Procedure for ansøgning om nedsat tid Aftale om seniorordning for TAP-personale. Seniorpolitik

9 HG - Personalepolitik Side 9 Drøftet i SU: : Politik vedrørende tjenestefrihed vil, ud over hvad overenskomsten og PAV fastsætter, være imødekommende overfor medarbejdernes ønsker om perioder med nedsat arbejdstid, eller ikke lovpligtig orlov, når disse ønsker kan forenes med skolens interesser. Skolen skal desuden give den enkelte medarbejder mulighed for tjenestefrihed med løn i forbindelse med særlige mærkedage, flytning, nær families sygdom og død m.v Aftale om tjenestefri Aftale om feriefridage. Politik vedr. tjenestefrihed

10 HG - Personalepolitik Side 10 Drøftet i SU: IT-politik IT anvendelse skal være en naturlig del af dagligdagen, såvel indenfor undervisning som administration. Skolen udvikler IT-kompetencer, bl.a. ved at stille tidssvarende udstyr til rådighed. Skolens anvendelse af IT, herunder elektronisk kommunikation foregår på en respektfuld og ansvarlig måde. Skolens elever og ansatte skal opleve en høj it-standard der sikres gennem en bevidst investerings- og uddannelsesstrategi for såvel lærere som ansatte. 3.19: Skolens procedure for håndtering af konti ved fratræden. IT-politik

11 HG - Personalepolitik Side 11 Drøftet i SU: Rusmiddel- og rygepolitik Rusmidler Skolen ønsker et miljø uden alkohol og andre rusmidler i dagligdagen. Ved festarrangementer og særlige lejligheder kan der serveres alkoholiske drikke efter nærmere retningslinjer. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen, herunder lærerværelset og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle der opholder sig på skolens matrikel. Forbuddet gælder alle former for indtagelse af tobak eller lignende i enhver form, herunder også anvendelse af dampcigaretter m.v. Det er ikke muligt at dispensere fra reglerne om røgfrit miljø. Det generelle forbud kan derfor ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester. 3.14: Skolens procedure for overtrædelse af rygepolitikken. Rusmiddel- og rygepolitik Referencer: Revision:

12 HG - Personalepolitik Side 12 Drøftet i SU: Politik vedr. uansøgt afsked ønsker at uansøgt afsked skal søges undgået ved en hensigtsmæssig planlægning, såvel strukturelt som personalemæssigt. Såfremt der skal afskediges medarbejdere, skal afskedigelsen lægges således til rette, at skolens arbejdsmangel herved forsvinder. Det forudsættes, at der afskediges færrest muligt. Skolen vil forsøge at lette overgangen til andet arbejde gennem støtte og rådgivning i forbindelse med uansøgt afsked. Skolens ledelse handler i forhold til uansøgt afsked i henhold til en række kriterier som er drøftet i SU. 3.16:Procedure i forbindelse med uansøgt afsked Politik vedr. uansøgt afsked

13 HG - Personalepolitik Side 13 Drøftet i SU: Ansættelses og introduktionspolitik. vil være en attraktiv arbejdsplads der kan tiltrække og fastholde velkvalificerede medarbejdere. Skolen ønsker størst mulig åbenhed omkring ansættelser på alle niveauer. Medarbejdernes synspunkter skal indgå i rektors vurdering. Skolen vil ved udvælgelse af ansøgere til ansættelsessamtaler tage særlige hensyn til personer med nedsat arbejdsevne. Skolen vil være opmærksom på at finde områder, der for eksempel kan danne grundlag for fleksjob. 3.17: Modtagelse af nye medarbejdere A-Z folder for de enkelte medarbejdergrupper. Ansættelses og introduktionspolitik Referencer: Revision:

14 HG - Personalepolitik Side 14 Drøftet i SU: Politik for bibeskæftigelse Ansatte, der har fuldtidsbeskæftigelse, har ret til bibeskæftigelse i det omfang, dette er foreneligt med deres opgavevaretagelse på skolen. Den ansatte har pligt til at oplyse skolen om omfanget af og arten af bibeskæftigelse der foregår udenfor den almindelige undervisningstid (dagligt kl ) såfremt arbejdsgiver stiller spørgsmål derom. Bibeskæftigelse der, helt eller delvist, er planlagt til at foregå i undervisningstiden kræver af hensyn til skolens generelle planlægning altid forudgående godkendelse. Ledelsen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om bibeskæftigelsen er forenelig med tjenesten. Bibeskæftigelsen skal til enhver tid overholde de regler, der gælder for den ansattes stilling, og sikre, at den ansatte viser sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Politik for bibeskæftigelse Referencer: Revision:

15 HG - Personalepolitik Side 15 Drøftet i SU: Politik vedrørende brug af videooptagelser Anvendelse af skolens videomateriale fra de opsatte overvågningskameraerne kræver mistanke om kriminel handling eller grov overtrædelse af skolens ordensregler eller personalepolitikkerne. Gennemsyn af videomateriale kræver tilstedeværelse af mindst 2 personer, hvorfra den ene af disse skal være skolens rektor, eller hvis rektor ikke er i huset, så dennes stedfortræder. Opstår der efter gennemsyn af videoovervågning begrundet mistanke, har den person, som mistanken rettes mod, krav på at se den relevante del af videoovervågningsbåndet. For at sikre, at skolens tv/videoovervågning kører stabilt og er opdateret i henhold til drift og sikkerhed, kan it-chef eller servicechefen kontrollere dette på skolen. Itchefen har desuden mulighed for at tilgå systemet uden for skolen via en VPNforbindelse. Alle optagelser slettes efter 10 arbejsdage

16 HG - Personalepolitik Side 16 Drøftet i SU: Politik vedrørende skærmbriller Skolens ansatte har, når der viser sig behov derfor, adgang til at rekvirere skærmbriller til arbejdsbrug efter aftale med nærmeste leder. Der henvises til indgået SU aftale. 3.18: Aftale vedr. skærmbriller.

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Formål... 3 Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Rekruttering og ansættelse... 3 Rekrutteringsproces... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Ansættelser i begrænset

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk 2 Introduktion til Børnehuset Troldemosen: Børnehuset Troldemosen er en specialbørnehave

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere