INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 30. januar 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 6. februar 2014, kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering 4. kvartal 2013 (O) * b. Evaluering af bestyrelsens arbejde og udviklingsplaner for bestyrelsens medlemmer (D) c. Kredsvalgmøde 5. kreds (O) * d. Justering af forvaltningsrevisionens mål for 2014 (B) * e. Indledende forberedelse af repræsentantskabsmøde 2014 (B) * f. Fremtidssikringsstrategi (D) 2. Afdelinger a. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * b. Aarhus Kommunes strategi for udlejningsredskaber i udsatte bydele (O) * 3. Administration a. Orientering fra administrationen (O) * 4. Mødeevaluering 5. Kommende møder a. Emner til næste møde, der holdes den 6. marts 2014 (B) b. Mødeplan 2014 (B) * c. Uddannelse, herunder bestyrelsens deltagelse i kommende arrangementer (O) 6. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2 NOTAT TIL PKT 1.a Økonomisk orientering 4. kvartal 2013 DATO 30. januar 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING UDGIFTER Regnskab 2013 Budget Bestyrelsesvederlag Mødeudgifter Repræsentantskabsmøde Bestyrelsesmøder Kurser og møder bestyrelsen Repræsentation, gaver m.v Diæter og arbejdstab Kørsel bestyrelse Mødeudgifter i alt Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Juridisk assistance Forsikringer Telefon+internet Kontorholdsudgifter Tryksager Mindre nyanskaffelser Kopiservice og kopipapir Service edb Porto Bankgebyrer Annoncer Kontorhusholdning

3 Regnskab 2013 Budget 2013 Beboerblad Andre udgifter 0 0 Kontorholdsudgifter i alt Lokaleudgifter Lokaleleje Ejendomsskat El Alarm Varme Rengøring Vedligeholdelse Mindre nyanskaffelser Fællesudgifter Øvrige driftsudgifter Lokaleudgifter i alt Afskrivning inventar og edb Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Afdelinger Pengeinstitutter Kreditorer Kurstab obligationer Porteføljegebyr Renter trækningsret Renteudgifter i alt Udamortiseret ydelse disp. fond Udamortiseret ydelse - LBF Pligtmæssige bidrag I alt Ekstraordinære udgifter Overskud henlagt arbejdskapitalen 0 0 Udgifter i alt /4

4 INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget Administrationsbidrag Gebyrer Påkrav leje Ventelistegebyr Antenneregnskab Øvrige Gebyrer i alt Renteindtægter Udlån afdelinger Pengeinstitutter Obligationer Kursgevinster obligationer Udbytte Trækningsret Renter i alt Udamortiseret ydelse disp.fond Udamortiseret ydelse LBF Pligtmæssige bidrag I alt Byggesagshonorar nybyggeri Byggesagshonorar forb. arb Rabatter, bonus m.v Ekstraordinære indtægter 0 0 Indtægter i alt Forventet overskud - afr Afkast obl.: Nordea 1,62 %, Sydbank 1,08 %, Danske Bank 1,05 %. Organisationsbestyrelsen har ønsket at få en kvartalsvis oversigt over udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Der er udbetalt kr. i tabt arbejdsfortjeneste i 4. kvartal. I 2013 er der i alt udbetalt kr. Udbetalingen skal ses i lyset af organisationsbestyrelsens tilkendegivelse af, at man på denne måde ønsker at muliggøre produktionen af Boligkontoret Århus News. 3/4

5 INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. 4/4

6 Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon , Fax , januar 2014 Til boligorganisationerne i 5. kreds Indkaldelse og information om valg til BL s repræsentantskab, bestyrelse og kredse Så nærmer tiden sig igen for valg til BL s repræsentantskab, bestyrelse og kredsene. Der afholdes valgmøde i 5. kreds tirsdag den 8. april 2014 kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C Dagsorden, forretningsorden, adgangskort m.m. vil blive udsendt i begyndelsen af februar I 5. kreds har boligorganisationerne haft tradition for at løse udfordringerne i fællesskab, hvilket bl.a. har ført til resultater som den fælles opnotering Aarhusbolig, den fælles opnotering til ungdomsboliger, Det Boligsociale Fællessekretariat, og en lang række fælles samarbejdsrelationer med Aarhus Kommune. Samarbejdet har vist sin styrke i disse succesfulde resultater. Det tætte samarbejde og den indbyrdes tillid er hidtil også kommet til udtryk i fordelingen af repræsentanter i 5. kreds, således at hver boligorganisation har haft en repræsentant. Det er en konsekvens af at den fælles holdning har været, at alle skulle være repræsenteret. Det nuværende kredsrepræsentantskab ønsker at denne holdning videreføres i det nye repræsentantskab, således at det tætte samarbejde kan fortsættes med alle som deltagere. Antallet af kredsrepræsentanter i 5. kreds er 18. Kredsrepræsentanterne har derfor besluttet, at det kommende repræsentantskab bør sammensættes på følgende måde. Boligorganisation Kredsrepræsentanter AAB 2 Alboa 2 Boligkontoret 2 Brabrand Boligforening 1 Al2Bolig 1 Ringgården 1 Almen Bolig Aarhus 1 Århus Omegn 1 Østjysk Bolig 1 Kollegiekontoret marts Beder-Malling BF 1

7 side 2 Lejerbo Aarhus 1 Formand 1 Næstformand 1 Ialt 18 Alle tildeles én repræsentant, og derefter tildeles yderligere en fra den største og nedefter, indtil alle repræsentanter er fordelt. For at bevare denne fordeling af repræsentation under hele valgperioden, er det desuden besluttet, at der vælges personlige suppleanter, ligesom i Det henstilles derfor til medlemsorganisationerne, at man lokalt udpeger sine repræsentanter med tilhørende personlige suppleanter, og meddeler det til BL via BL s hjemmeside, hvor der er oprettet en særlig del til brug ved kredsvalgene Her vil man også kunne downloade relevante dokumenter til brug for opstilling af kandidater og generel information om kredsarbejdet. Kandidater skal desuden opfylde kravene i BL s vedtægter 7 stk. 10: Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter (og suppleanter) er personer som på kredsmødet er foreslået af det medlem af BL, som den pågældende er tilknyttet enten som bestyrelsesmedlem, som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse i kredsen eller som medlem af den pågældende boligorganisations repræsentantskab. Det er endvidere en betingelse for valgbarhed, at vedkommende enten på kredsmødet eller skriftligt forinden kredsmødet har erklæret sig indforstået med at modtage valg. På BL s hjemmeside er der oprettet et særligt afsnit om Kredsvalg 2014, hvor man kan læse mere om valgene. Her bliver alle dagsordener, forretningsordener, kandidatopstillinger og valgresultater løbende offentliggjort. På hjemmesiden kan man også læse mere om BL s repræsentantskab, bestyrelse og kredsene. Man kan desuden læse og downloade BL s vedtægter, medlemsstatistik, målsætningsprogram og handlingsplan. Opstilling af kandidater i 5. kreds: Der kan opstilles kandidater til formand, næstformand, repræsentanter og suppleanter: På Kredsvalg 2014 kan kandidater og boligorganisationer downloade og udfylde en opstillingsblanket, som skal indsendes elektronisk sammen med et foto af kandidaten til BL på denne mailadresse: Opstillingen indsendes som vedhæftet word-dokument. Foto indsendes som vedhæftet jpg-fil.

8 side 3 I 5. kreds skal opstilling af kandidater følges af en tilhørende opstilling af en personlig suppleant. Samme opstillingsblanket kan benyttes ved opstilling af personlige suppleanter. Boligorganisationen skal godkende opstillingen før indsendelse til BL. En opstilling uden godkendelse vil blive returneret til boligorganisationen. Alle opstillinger bliver løbende offentliggjort på når de er godkendt af boligorganisationen. Der skal opfordres til tidlig indsendelse af hensyn til de kredsvalgdelegeredes muligheder for at få information om kandidaterne før valgmødet. Stemmeret og adgangskort Boligorganisationerne udpeger egne kredsvalgdelegerede, som har stemmeret på valgmødet. Det fremgår af BL s medlemsstatistik, hvor mange kredsvalgdelegerede den enkelte boligorganisation råder over. (herom senere) Boligorganisationerne modtager adgangskort fra BL til de kredsvalgdelegerede sammen med valgmødets dagsorden og forretningsorden. Boligorganisationerne udleverer selv adgangskortene til de kredsvalgdelegerede. Den enkelte kredsvalgdelegerede får udleveret stemmesedler ved aflevering af det udfyldte adgangskort på valgmødet. Venlig hilsen Niels Sørensen kredskonsulent

9 NOTAT TIL PKT 1.d Justering af forvaltningsrevisionens mål for 2014 DATO 30. januar 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Organisationsbestyrelsen behandlede på sit møde den 9. januar forvaltningsrevisionens mål for Der er imidlertid behov for supplerende beslutninger på to områder: Hurtig genudlejning Det var pga. en fejl i statistikmodulet ikke muligt at opgøre statistikken vedr. genudlejning på tidspunktet for sidste bestyrelsesmøde. Fejlen gør sig nu ikke længere gældende, hvorfor resultatet for genudlejning i 2013 blev i gennemsnit 1,7 dage fra opsigelsens modtagelse til udsendelsen af første tilbud, eller meget klart under bestyrelsens mål på 3,0 dage. Der blev imidlertid også delvist i blinde sat et mål om, at fra 2014 skulle 80% af opsagte lejemål sendes i tilbud samme eller næste dag. Nu kendes statistikken på de faktiske opsigelser, og kan bagudrettet opgøres således: År Andel sendt i tilbud indenfor fristen % % Set i det lys, synes det urealistisk at opnå 80% indenfor et år også i betragtning af, at der altid vil være fx dødsboer og skifteretssager, som uvægerligt forlænger processen. Derfor bør målet i stedet sættes til fx 67%, som det i øvrigt også gælder for ekspeditionen af flytteopgørelser. Tilfredshed med beboerdemokrati Bestyrelsen besluttede på mødet dem 9. januar at indføje et nyt mål for beboernes tilfredshed med beboerdemokratiet. Det blev imidlertid ikke præciseret, hvad der nøjagtig skulle måles, og hvilket mål der blev sat.

10 For de øvrige tilfredshedsmål (på nær medarbejdertilfredshed) gælder et mål på 3,0 på skalaen fra 0,0 til 4,0. Det vil være naturligt at det samme mål gjorde sig gældende vedr. beboerdemokratiet. Mere præcist kunne der spørges til beboerens tilfredshed med muligheden for at få indflydelse på boligorganisationens prioriteringer gennem de beboerdemokratiske kanaler. Samlet oversigt efter justeringer Indsats Mål Måling Mål 2014 Din fremtidssikrede bolig Finansiering af fremtidssikring Nytænkning af beboerdemokratiet Byens bedste service Hurtig ekspedition af flytteopgørelser Attraktiv arbejdsplads Høj kvalitet af nybyggeri Antal nybyggerier, der ved etårseftersynet har mere end 2 type III-fejl, 0 type IV-fejl og 0 ty-pe V-fejl Maks. 0 Høj boligkvalitet ift. husleje Kundetilfredshed med boligkvalitet ift. husleje Min. 3,0 Underfinansiering af vedligeholdelsesplaner Maks. 940 kr. pr. m 2 Rådgivning om råderet Kundetilfredshed med gennemførte råderetssager Min 3,0 Tilfredshed med beboerdemokrati Kundetilfredshed med muligheden for at få indflydelse på boligorganisationens prioriteringer Udgår Høj deltagelse Andel der angiver at have deltaget i en beboerdemokratisk aktivitet Min. 40% God service til beboervalgte Beboervalgtes tilfredshed med service fra administrationen Min. 3,0 God service Kundetilfredshed med service fra ejendomsfunktionær Min. 3,0 God service Kundetilfredshed med service fra administration Min. 3,0 God service Kundetilfredshed med information Min. 3,0 God service Samlet kundetilfredshed med indflytning Min. 3,0 God service Samlet kundetilfredshed ved fraflytning Min. 3,0 Hurtig genudlejning Andel af opsagte lejemål, der er sendt i tilbud senest den følgende arbejdsdag Andel af flytteopgørelser, der er udsendt senest 25 arbejdsdage efter synsdatoen Min 67 pct. Min 67 pct. Medarbejdertilfredshed Medarbejdermåling 0 min. 4 maks., måling i november Min. 3,2 Score for God ledelse Medarbejdermåling 0 min. 4 maks., måling i november Min. 3,0 Sygefravær Månedlig opgørelse baseret på månedsrapporter Maks. 8,0 INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig de beskrevne justeringer. 2/2

11 NOTAT TIL PKT 1.e Indledende forberedelse af repræsentantskabsmøde 2014 DATO 30. januar 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Repræsentantskabsmødet afholdes i år den 22. maj. Sted Der skal snarest findes et sted til afholdelse af repræsentantskabsmødet. Administrationen har lavet en forhåndsreservation på Scandic Aarhus City. Emner Det skal drøftes, om der er særlige emner, bestyrelsen ønsker at programsætte, og om der evt. er konkrete forslag, der skal behandles på repræsentantskabsmødet. Der bør i lighed med tidligere år stilles forslag om bemyndigelse af organisationsbestyrelsen til grundkøb. Dirigent Bestyrelsen bør tage stilling til, hvem man ønsker som dirigent, og om man evt. ønsker to dirigenter. Det bør overlades til administrationen og forretningsudvalget at udmønte beslutningen, idet det godt kan være nødvendigt at spørge flere, før det lykkes at få en aftale i stand. Årets afdeling Repræsentantskabet kan som tidligere år vælge en afdeling som årets afdeling. Bestyrelsen nominerer et antal afdelinger. Der annonceres på BKÅ Portalen efter indstillinger, som behandles på bestyrelsens møde i marts. De nominerede afdelinger har herefter mulighed for at præsentere sig på repræsentantskabsmødet.

12 Valg På repræsentantskabsmødet skal foretages en række valg: Fire bestyrelsesmedlemmer for to år (Johnny Eriksen, Henrik Autzen, Torben Kjølhede og Lars hansen er på valg) samt suppleanter (Per Hasager og Martin Westy Løvendahl er på valg). 13 kredsdelegerede udover bestyrelsen Alle udvalgsmedlemmer på nær enkelte fra Råderets- og Demokratiudvalgene, der er valgt for to år i Bestyrelsen bør overveje, hvorledes det sikres, at der er kandidater til de nødvendige poster. Det kan i øvrigt overvejes, om der skal indledes en dialog med udvalgene om en ændret procedure for nedsættelse, som også formelt åbner for en løbende supplering af udvalgene. Tidsplan for forberedelsesprocessen Af hensyn til tidsfrister, tryk m.m. er der følgende tidsplan og deadlines: 06/03 Beslutning om proces vedr. beretning samt øvrigt materiale. Overordnet beslutning om evt. vedtægtsændringer. Nominering af årets afdeling. 03/04 Endelig godkendelse af dagsorden i bestyrelsen 03/04 Behandling af vedtægtsændringer i bestyrelsen 03/04 Evt. forslag til repræsentantskabsmødet, herunder evt. vedr. renoveringsstrategi, husorden m.m. 10/04 Udsendelse af indkaldelse 28/04 Bestyrelsens skriftlige beretning færdiggøres 08/05 Frist for indsendelse af forslag til behandling 08/05 Frist for indsendelse af kandidatpræsentationer 22/05 Bestyrelsesmøde inden rep.møde 22/05 Rep.møde Øvrige forhold Fra bestyrelsens møde den 30. maj 2013 udsattes flg. spørgsmål til planlægningsprocessen af dette repræsentantskabsmøde: A. Indskrivningen af deltagere på repræsentantskabsmødet 2013 gav igen anledning til en del uklarhed, idet der var ganske mange afdelinger enten ikke havde oplyst administrationen om deres repræsentantskabsmedlemmer og/eller havde oplyst, hvem der deltog i mødet. Det betød selvsagt, at mange ikke havde modtaget materialet da administrationen kun har kunnet sende materiale til repræsentanter, der har været oplyst. Det betyder også, at der har været stor usikkerhed om bestilling af forplejning, opstilling af siddepladser m.v., da det faktiske deltagerantal ikke har været kendt. Det bør derfor indskærpes inden næste repræsentantskabsmøde, at afdelingerne både skal oplyse repræsentanter samt at alle repræsentanter, udvalgsmedlemmer, afdelingsbestyrelsesmedlemmer og gæster skal tilmeldes mødet. 2/4

13 Organisationsbestyrelsen bør endvidere træffe beslutning om, hvorvidt det skal stilles som krav for udlevering af stemmesedler, at repræsentanterne er tilmeldt på forhånd, således at det kan sikres at kun stemmeberettigede får mulighed for at stemme. Det taler dog klart imod en sådan løsning, at i det flertal af afdelingerne, hvor det er afdelingsbestyrelsen, der udpeger repræsentanter, kan der vedtægtsmæssigt ikke stilles særlige formkrav til denne beslutning og dens meddelelse som forudsætning for adgang til at afgive stemme. B. Mødets varighed frem til næste midnat må give anledning til overvejelser. Fordi repræsentantskabet er boligorganisationens højeste myndighed, er det ikke tilfredsstillende, at kun ca. halvdelen af de stemmeberettigede deltog i de sidste afstemninger om bl.a. fremtidssikringsstrategien. Det illustrerer, at det også er af væsentlig betydning, hvad repræsentantskabet prioriterer den første del af sin mødetid på. Bestyrelsen kunne overveje flere mulige konklusioner, fx: a) Strammere tidsstyring af særligt beretningsdebatten men også det øvrige, så repræsentantskabsmødet fx kunne gennemføres til kl. 22. Der kunne fx overvejes begrænset talertid, tematiserede debatter osv. b) Begrænsning af, hvilke emner der kommer på dagsordenen, også for at sikre, at repræsentantskabet har tilstrækkelig strategisk fokus. c) Klar udmelding til repræsentanterne om, at mødet må forventes at vare til kl. 23 eller 24, evt. med en halv times tidligere start. d) Flytning af mødet til en hel lørdag vel vidende at det formodentlig vil afskære en del fra at deltage eller indførelse af to årlige repræsentantskabsmøder vel vidende at en del af debatterne i så fald formodentlig vil blive gentagelser. INDSTILLING Bestyrelsen bedes drøfte og tage stilling til spørgsmål vedr.: Placering Dirigent Emner Proces for nominering af årets afdeling Strategi for rekruttering Tidsplan Indmelding og indskrivning af deltagere (pkt. A) 3/4

14 Afvikling af mødet (pkt. B) 4/4

15 NOTAT TIL PKT 2.a Orientering vedr. afdelinger DATO 30. januar 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Administrationen PROBLEMSTILLING Der er bemærkninger vedr. følgende afdelinger: Afdeling 4 Chr. Molbech Vej Afdeling 6 Risvang Alle Afdeling 9/14/18 Trøjborg Afdeling 12/19 Majdalen/Tamperdalsvej Afdeling 13 Hammershusvej Afdeling 16 Hammershusvej Afdeling 17 Kongsvang Udskiftning af varmesystem udbudsmaterialet er udsendt forventet opstart på arbejdet ultimo april. Renoveringsarbejder i afdelingen pågår forventes afsluttet ultimo maj Ny ejendomsfunktionær er så småt ved at komme ind i tingene. Nye velfærdsfaciliteter skal igangsættes. Vandure skiftes snarest. En del af taget tog skade under stormen. Taget er i dårlig forfatning. Udbudsmateriale til varmeanlæg udsendt. Brand i taglejlighed. Lejer uden indboforsikring. Udbudsmateriale til varmeanlæg udsendt. Arbejdet med udskiftning af varmesystem er afsluttet. Arbejdet forløb planmæssigt og budgettet holdt stort set. Vi har bekæmpet rotter i kælderen omkring RA 2. Kloakkerne omkring blokken er renoveret og der er etableret rottespærre. Hele afløbssystemet skal inspiceres i år med henblik på at få udarbejdet en samlet renoveringsplan.

16 Afdeling 23 Nydamsparken Rådgiverne arbejder på højtryk for at få udarbejdet materialet til det store renoveringsprojekt. Tirsdag den 28/1 holdes det først byggeudvalgsmøde, hvor de udarbejdede skitseplaner fremlægges. Afdeling 25 Reginehøj Ny ejendomsfunktionær har masser af spændende projekter, som kan blive til nytte for afdelingens drift. Indkøb af nye maskiner er undervejs. Foreløbig er der hentet to priser. Projekt varmehal er undervejs med hjælp fra RealDania Afdeling 27 Frydenlund Arbejdet med haveanlæg foran blokken på Høgevej blev afslutte i november, samtidig med at de nedgravede affaldsløsninger blev taget i brug. Beboerne har taget godt imod affaldsløsningen, og vi venter kun på foråret for at få det fulde udbytte af haveanlægget. Afdeling 28 Lindholmparken Den nye servicebygning forventes færdig i februar. De rum i sidebygningerne, som ejendomsfunktionærerne ikke længere har brug for til oplagring m.v., er ved at blive gjort i stand. De bliver indrettet til cykel- og barnevognsrum. Der er etableret adgangskontrol på opgangsdørene i afdelingen. Afdeling 29 Kalmargade Afdeling 30 Nørreskovvej Afdeling 32 Nørreskovvej Afdeling 34/39 Hårupparken Afdeling 35 Skelagervej Afdeling 41 Viruplund Støtteudbetaling på kr inkl. moms vedr. projektet Kalmargade Torvecafé i Aarhus er bevilget fra Det Gode Boligliv. Beløbet omfatter kampagnens fulde støttebeløb. 1 årsgennemgang på vinduer afholdes i uge 5. Skure i gård 3 halvt færdige. 5 årsgennemgang er snart afsluttet. Der bliver muligvis en tvist med mureren. Vaskeriprojekt mangler kun en ændring i opsætningen og en enkelt på ejendomsfunktionærens computer. Renovering af fællesrum mangler kun enkelte indkøb til køkkenet. Maling af opgange er igangsat. 2/3

17 Afdeling 42 Hjelmagerparken Fibernet er under planlægning. Tegninger på det udvendige arbejde er klar. Plan for indvendig kabelføring mangler Afdeling 44 Hjulby Hegn En del vandskader gennem tag. Værst i den første blok. Her skiftes taget ud til listepap, som er den løsning som ønskes på hele byggeriet. Beslutninger er afklaret med Landsbyggefonden. Afdeling 45 Torpe-/Kappelvænget Afdeling 46 Vistoftparken Afdeling 54 Norsgade Videoovervågning udvides og flyttes til G4S, som så kan køre vægterordning via kamera til centralen Vi er ved at få undersøgt en lejlighed for skimmelsvamp beboerne er genhuset der er mistanke om at årsagen kan stamme fra en forkert monteret membran under strøgulvet. Dansk Bygningsanalyse er på sagen. Vi havde møde med afdelingsbestyrelsen i Norsgade 16. januar, og de vil gerne, at udgangspunktet for udflytning/genhusning bliver den 1. februar Dette vurderes at ville give plads til luft i forbehold for myndighedsbehandlingen. Vi aftalte på mødet, at arkitekten laver en grovskitse af en boligs ydre rammer, som vi snarest kan sende til LBF/Aarhus Kommune i forhold til en godkendelse at forslaget. Der er et af stederne, hvor vi har et ønske om, at etablere en bolig op af en fælles brandmur ind til en nabo et areal, hvor der i dag er græs. Dette vil give noget mere fleksibilitet i forhold til ønsker og fælleshus, depotrum og vaskeriet. Afdeling 57 Åvænget Afdeling 58 Ranunkelvej Ansøgning om tilladelse til hems afventer svar fra Bygningsinspektoratet Der har været angreb af rotter i afdelingen skaderne på kloaksystemet er udbedret og rotterne bekæmpet. Serviceaftale om tilsyn med fælder og rottespærrer m.v. forhandles. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 3/3

18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. december 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Strategi for brug af kombineret udlejning Forslag til brug af kombineret udlejning for at styrke udviklingen mod en mere alsidig beboersammensætning i Gellerup/ Toveshøj, Bispehaven, Herredsvang og Langkærparken. Brugen af kombineret udlejning stilles i bero, hvis forholdene ændres væsentligt. MTM-POB/Støttet Byggeri Kalkværksvej Aarhus C 1. Resume Kombineret udlejning blev indført som redskab i 2005 og har rod i den daværende regerings strategi mod ghettoisering. Regelsættet blev med byrådets beslutning af 11. januar 2006 indarbejdet som en del af Integrationspolitikkens bosætningsindsats. Sagsnr. 13/ Sagsbeh. Camilla Maria Nielsen Telefon Direkte telefon Reglerne om kombineret udlejning kan indføres i de almene boligafdelinger, som er på en liste, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udarbejder. Hvis byrådet efterfølgende beslutter, at reglerne skal gælde i en given afdeling, betyder det, at ansøgere, der i længere tid har modtaget kontanthjælp, ikke kan tildeles en bolig der. Lixtal: 50 I Aarhus Kommune blev reglerne indført i Herredsvang og Bispehaven i 2006 og Gellerup og Toveshøj i 2007 for at styrke udviklingen mod en mere alsidig beboersammensætning i områderne. Siden er det blevet muligt at indføre reglerne i yderligere fem aarhusianske boligområder, således at knap boliger ud af kommunens i alt almene familieboliger nu kan omfattes. Der er derfor behov for en samlet tilgang til kombineret udlejning ud fra en vurdering af effekten for såvel de berørte som tilstødende boligområder. De omfattede boligforeningers erfaringer og holdninger er tillige belyst i fælles drøftelse med Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Teknik og Miljø. Strategi for brug af kombineret udlejning

19 På denne baggrund anbefales det, at kombineret udlejning fortsættes for Gellerup/Toveshøj, Bispehaven og Herredsvang og indføres i Langkærparken. Kombineret udlejning anbefales ikke indført i Frydenlund, Vorrevangen og Vejlby Vest og på nuværende tidspunkt heller ikke i Trigeparken. 2. Beslutningspunkter At 1) Kombineret udlejning forlænges i Gellerup/Toveshøj, Bispehaven og Herredsvang og indføres i Langkærparken for den 5-års periode, som lovgivningen giver mulighed for. At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til, i samarbejde med Socialforvaltningen og Borgmesterens Afdeling, helt eller delvist at stille brugen af kombineret udlejning i bero, hvis forholdene ændres væsentligt. 3. Baggrund Regelsættet Kombineret udlejning er et redskab, der kan anvendes i særligt udsatte almene boligafdelinger, der er af en vis størrelse, og hvor en stor andel af beboerne er uden for arbejdsmarkedet. De aktuelle områder udregnes efter almenboliglovens 51 b, og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter offentliggør en gang årligt en liste over disse afdelinger. Reglerne kan træde i kraft, når kommunalbestyrelsen efterfølgende træffer beslutning derom. Kombineret udlejning betyder kort fortalt, at ansøgere til afdelingens familieboliger skal godkendes af kommunen før udlejningen kan finde sted. Ansøgere, der igennem længere tid har modtaget kontanthjælp, kan som udgangspunkt ikke godkendes til en bolig i den pågældende afdeling. De afviste ansøgere, som stod på afdelingens venteliste ved byrådets vedtagelse af reglerne, er berettiget til et tilbud om en passende erstatningsbolig fra kommunen. Hvis boligerne ikke kan udlejes til ansøgere, der kan godkendes efter reglerne om kombineret udlejning, skal de udlejes til afviste ansøgere. Det vil derfor ikke opstå tomme boliger eller lejetab alene som følge af kombineret udlejning. Dog er det muligt for boligforeningen og kommunen at aftale, at boliger kan stå tomme i op til 12 måneder, hvis man gør en særlig indsats for at udleje dem til andre boligsøgende. Kommunen og boligforeningen kan aftale, hvordan de Side 2 af 9

20 fordeler udgifterne til de tomme boliger og den særlige udlejningsindsats mellem sig. En nyere tilføjelse til loven giver desuden mulighed for også at afvise ansøgere, som modtager førtidspension, eller som i længere tid har modtaget dagpenge eller sygedagpenge 1. Denne tilføjelse til loven benævnes som "model II". Den oprindelige, der er gældende i Aarhus Kommune, og som alene omfatter ydelsen kontanthjælp, benævnes "model I". Model II kan ikke indføres uden model I. Områder, der i Aarhus kan omfattes af kombineret udlejning Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter offentliggør en gang årligt en liste over de områder, hvor kombineret udlejning kan indføres. Den seneste liste er fra 1. oktober 2013 og giver i Aarhus mulighed for kombineret udlejning i følgende områder: Gellerup/Toveshøj familieboliger Bispehaven familieboliger Herredsvang familieboliger Frydenlund familieboliger Vejlby Vest familieboliger Vorrevangen familieboliger Langkærparken familieboliger Trigeparken familieboliger I alt = 8876 familieboliger Herredsvang er dog ikke længere på den aktuelle liste. Men da kombineret udlejning allerede er etableret her, kan det fortsættes, hvis der vurderes at være behov herfor. Gellerup/Toveshøj, Herredsvang og Bispehaven har i dag kombineret udlejning. I disse fire områder er der 4707 boliger, mens de nye områder omfatter i alt 4172 boliger. Erfaringer med kombineret udlejning og øvrige udlejningsredskaber Kombineret udlejning er, sammen med fleksibel udlejning og udlejning efter annoncering, de tre redskaber, som boligforening og kommune kan anvende til at ændre beboersammensætningen i udsatte og sårbare boligområder. De tre redskaber er alle målrettet de udsatte 1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har overfor Teknik og Miljø præciseret, at de tre ydelser dagpenge, sygedagpenge og førtidspension skal ses som et samlet hele. Det er således ikke muligt at afvise en af kategorierne uden også at skulle afvise de to andre. 2 Vorrevangen er ny på listen pr. 1. oktober 2013 Side 3 af 9

21 boligområder, og kommunen har ingen redskaber, der giver mulighed for at påvirke beboersammensætningen i såkaldt velfungerende boligafdelinger. Det Boligsociale Fællessekretariat 3 og Aarhus Kommune har evalueret kommunens brug af fleksibel udlejning, kombineret udlejning og udlejning efter annoncering 4. Kort opridset er hovedkonklusionerne fra evalueringen: Kombineret udlejning, fleksibel udlejning og udlejning efter annoncering kan alle bidrage til ændringer i beboersammensætningen i almene boligafdelinger. Redskabernes effekt afhænger af den kontekst de implementeres i, og de virker bedst, hvis de iværksættes som en del af en bredere udvikling og profilering af området. Fleksibel udlejning forudsætter lange ventelister og en pæn boligefterspørgsel, idet der her gives fortrin til en positivt defineret gruppe af ansøgere. Kombineret udlejning sætter derimod alene modtagere af kontanthjælp bagerst i køen. Fleksibel udlejning fremstår ikke som et effektivt redskab til at ændre beboersammensætningen i særligt udsatte afdelinger med kortere ventelister, idet boligerne vanskeligt kan udlejes til den ansøgergruppe, der ydes fortrin til. Udlejning efter annoncering kan efter lovgivningen kun anvendes for 50 % af de ledige boliger, og blandingen af venteliste og annoncering har vist sig at være en formidlingsmæssig udfordring. Redskabet er således ikke efterspurgt af boligforeningerne. Evalueringen påpeger endvidere, at hverken fleksibel udlejning eller kombineret udlejning ser ud til at have skabt problemer for de øvrige boligafdelinger. I Herredsvang og Bispehaven har alle boligerne med undtagelse af én enkelt bolig tillige kunnet udlejes efter reglerne om kombineret udlejning. Overvejelser over lejetab er således ikke aktuelle. Dog har det i perioder været vanskeligt at udleje boliger i Gellerup efter reglerne kombineret udlejning. Boliger er således af og til tildelt 3 Det Boligsociale Fællessekretariat er de aarhusianske boligforeningers samarbejde om boligsociale indsatser. Det åbnede i 2007, og får støtte fra boligforeningerne og Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har et tæt samarbejde med sekretariatet på mange områder. 4 Vedlagt Byrådets sag nr. 10 behandlet den 6. marts 2013 Side 4 af 9

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 ORIENTERING FRA ADMINISTRATIONEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beboertilfredshed 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Boligkvalitet

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Dato 19. maj 2014 INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 22. maj 2014, kl. ca. 22.00 på Hotel Scandic Østergade Århus C med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Velkomst

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Flere muligheder i de almene boligområder

Flere muligheder i de almene boligområder Flere muligheder i de almene boligområder bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Udlejningsaftalen Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om udlejning

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere