Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014"

Transkript

1 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik

2 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen 4 IT-infrastruktur 4 IT-drift 4 IT-sikkerhedsbevidsthed 4 IT-beredskab 4 Brud på eller trusler mod IT-sikkerheden 5 Tilsyn og rapportering 5 Vedligeholdelse 5 Bilag 1 til IT-sikkerhedspolitik for Aarhus Kommune 5

3 Politik Indledning IT-sikkerhedspolitikken blev vedtaget i byrådets møde den 24. juni 2009 Revisionsdato: 4. februar 2014 IT-sikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for IT-sikkerheden i kommunens informationsbehandling generelt. IT-sikkerhedspolitikken og den tilhørende IT-sikkerhedshåndbog skal være tilgængelig for alle medarbejdere/it-brugere i Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitikken er udarbejdet på baggrund af den offentlige standard for informationssikkerhed DS 484:2005, lov om behandling af personoplysninger, Lov nr. 429 af 31. maj 2000 samt kommunens hidtidige ITsikkerhedspolitik. Formål Det er af vital betydning for Aarhus Kommune, at informationer behandles sikkerhedsmæssigt forsvarligt, idet informationer og informationssystemer (herunder netværk og telefoni) er særdeles vigtige for kommunens virksomhed. IT-sikkerhedspolitikken definerer en ramme for beskyttelse af kommunens informationer (herunder personoplysninger og andre fortrolige oplysninger f.eks. om økonomiske forhold) og sikrer hermed særligt, at følsomme og kritiske informationer bevarer deres fortrolighed, integritet og tilgængelighed. IT-sikkerhedsniveauet vil være afstemt efter risiko, væsentlighed, lovkrav, Aarhus Kommunes IT-strategi og god IT-skik m.v. IT-sikkerhedspolitikken skal være med til at forebygge sikkerhedsproblemer, begrænse skader samt sikre retablering af informationer og de forvaltningsprocesser, informationerne indgår i.

4 Politikkens omfang IT-sikkerhedspolitikken omfatter alle informationer, der behandles i Aarhus Kommune, uanset i hvilken form de modtages, opbevares og formidles. Herunder omfatter politikken systemer, netværk, telefoni m.v. IT-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere/it-brugere, uanset ansættelsesform samt selvejende institutioner eller andre samarbejdspartnere, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Ved udlicitering af opgaver samt hvor leverandører udfører opgaver for kommunen, skal systemejerne sikre, at kommunens IT-sikkerhedsniveau overholdes. Leverandøren skal således mindst leve op til kommunens IT-sikkerhedsniveau. Ledelsesansvar Det følger af kommunens styrelsesvedtægt, at Aarhus Byråd er ansvarlig myndighed og herunder, at Borgmesteren har det overordnede ledelsesansvar for IT-sikkerhedspolitikken. Rådmænd og direktører har ledelsesansvaret for udmøntningen af sikkerhedspolitikken i den enkelte magistratsafdeling, herunder selvejende institutioner, som magistratsafdelingen har indgået driftsoverenskomst med. Forvaltningschefer har ledelsesansvaret for sikkerhedspolitikken i den enkelte forvaltning, og chefer for de enkelte enheder har ledelsesansvaret for sikkerhedspolitikken i den enkelte afdeling, område, institution m.v. IT-sikkerhedsorganisationen Det er af stor betydning for overholdelse af IT-sikkerhedspolitikken, at denne har en ledelsesmæssig forankring. Til støtte for dette har følgende en særlig rolle i IT-sikkerhedsorganisationen. IT-sikkerhedschefen er den øverste ansvarlige for administration, håndhævelse, tilsyn m.v. af IT-sikkerhedsreglerne i Aarhus Kommune og herunder godkendelse af sikkerhedsområder og sikkerhedsansvarlige. Det nærmere indhold af opgaverne fremgår af bilag 1 samt IT-sikkerhedshåndbogen. Side 2 af 11

5 Direktørerne er overordnet ansvarlige for, at magistratsafdelingen overholder sikkerhedsreglerne. IT-cheferne fungerer som stedfortræder for direktørerne i forhold til denne opgave. De forvaltningsansvarlige og de afdelingsansvarlige (forvaltningschefer og afdelingschefer) er ansvarlige for, at forvaltningen/afdelingen overholder sikkerhedsreglerne og herunder, at der etableres en hensigtsmæssig sikkerhedsstruktur med et passende antal sikkerhedsansvarlige i forhold til organisationens størrelse. De forvaltningsansvarlige udpeger de sikkerhedsansvarlige og stedfortrædere, der skal forestå de daglige sikkerhedsopgaver i sikkerhedsområderne. De sikkerhedsansvarlige er ansvarlige for udførelse af de daglige sikkerhedsopgaver i de respektive sikkerhedsområder, herunder at informere sikkerhedsområdets medarbejdere om sikkerhedsreglerne samt at medarbejderne alene autoriseres til oplysninger, der er relevante for vedkommendes arbejdsområde. IT-sikkerhedsudvalg IT-sikkerhedsudvalget består af en repræsentant og en backup-repræsentant fra hver magistratsafdeling samt fra Brugerservice, der har den fornødne beslutningskompetence og gerne en særlig interesse for IT-sikkerhedsområdet. Emner, der har særlig betydning for medarbejderne, skal også behandles i kommunens Med-system, jf. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Aarhus Kommune. Formandskabet for IT-sikkerhedsudvalget varetages af ITsikkerhedschefen. Sekretariatsfunktionen varetages af Borgmesterens Afdeling. IT-sikkerhedsudvalgets opgave er at behandle principielle sikkerhedsspørgsmål og være rådgivende organ for ITsikkerhedsarbejdet i IT-sikkerhedsorganisationen. Udvalget refererer til IT-styregruppen, der sætter rammer for det ITsikkerhedsmæssige arbejde og følger kommunens efterlevelse heraf. Der skal foreligge et kommissorium for ITsikkerhedsudvalgets arbejde. IT-sikkerhedsniveau Det er Aarhus Kommunes politik at beskytte informationer, sikre tilgængelighed og udelukkende tillade brug, adgang og offentliggørelse af informationer under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning. På denne baggrund fastlægger Aarhus Kommune en afbalanceret risiko- og konsekvensvurdering under hensyntagen til de basale sikkerhedsforanstaltninger i DS 484, persondatalovens bestemmelser samt Aarhus Kommunes IT-strategi. Den overordnede risikovurdering skal fremgå af IT-sikkerhedshåndbogen, der er gældende for kommunens informationsbehandling og har samme status som instrukser. Der skal foretages en årlig gennemgang af den overordnede risikovurdering. Side 3 af 11

6 IT-sikkerhedschefen gennemfører i samarbejde med magistratsafdelingerne et passende antal risikoanalyser i forbindelse med større forandringer i organisationen eller ved væsentlige ændringer i risikobilledet. IT-sikkerhedshåndbogen IT-sikkerhedshåndbogen indeholder de konkrete retningslinier om IT-sikkerhed. Det nærmere indhold af ITsikkerhedshåndbogen fremgår af bilag 1. IT-infrastruktur Borgmesterens Afdeling skal sikre, at kommunen har en IT-infrastruktur, der understøtter de fastsatte sikkerhedsregler. IT-drift Systemejerne skal sikre, at driftsaftaler, der indgås, tilsvarende understøtter de fastsatte sikkerhedsregler. IT-sikkerhedsbevidsthed Det er vigtigt, at alle ansatte er bevidste omkring IT-sikkerheden i kommunen. Til brug for dette udarbejder ITsikkerhedschefen i samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger informations- og undervisningsmateriale, der vil blive publiceret til medarbejderne via IT-sikkerhedsorganisationen. IT-sikkerhedsorganisationen skal løbende følge op på, at medarbejderne er bevidste omkring IT-sikkerhedsreglerne. IT-sikkerhedsorganisationen skal sikre, at alle medarbejdere er gjort bekendt med IT-sikkerhedsreglerne og kontrol f.eks. i forbindelse med brug af systemer, E-post, Internet, videoovervågning og øvrige kontrolforanstaltninger. Dette skal ske på en klar og utvetydig måde. Kontrolforanstaltningerne i forhold til medarbejderne er i øvrigt omfattet af Aftale om kontrolforanstaltninger OK-08. IT-beredskab IT-sikkerhedschefen skal sikre, at kommunens informationer, herunder data og systemer, der er kritiske for kommunens informationsbehandling, håndteres efter en særlig risikovurdering. Det skal også sikres, at kommunens driftsmiljø, kommunikationsforbindelser m.v. håndteres efter en særlig risikovurdering. Dette skal ske i sammenhæng med de kommunale Indsatsplaner for fortsat drift. Side 4 af 11

7 Brud på eller trusler mod IT-sikkerheden Konstaterede IT-sikkerhedsmæssige brud på eller trusler mod IT-sikkerheden skal registreres og dokumenteres, og alle væsentlige brud skal rapporteres til IT-sikkerhedschefen til vurdering samt til den løbende opsamling af sikkerhedsproblemer til brug for revurdering af IT-sikkerhedsbestemmelserne. Tilsyn og rapportering IT-sikkerhedschefen fører tilsyn med overholdelsen af IT-sikkerhedspolitikken og de herunder fastsatte ITsikkerhedsbestemmelser. Tilsynet foregår ved stikprøvekontroller, udsendelse af screeningsskema til IT-sikkerhedsområder samt eventuelle efterfølgende besøg. IT-sikkerhedschefen rapporterer ca. 4 gange årligt om IT-sikkerheden i Aarhus Kommune og herunder om eventuelle ændringer i IT-sikkerhedspolitikken. En gang årligt foretages en risikovurdering og herunder en vurdering af, om der skal ske ændring af de gældende IT-sikkerhedsregler og tilhørende procedurer. Aarhus Byråd orienteres om status for ITsikkerhedsarbejdet i Aarhus Kommune via de kvartalsvise rapporter. Vedligeholdelse Som et led i den overordnede IT-sikkerhedsstyring samt på grundlag af den løbende overvågning og rapportering tages ITsikkerhedspolitikken op til en årlig revurdering i IT-sikkerhedsudvalget. IT-sikkerhedshåndbogen vedligeholdes af IT-sikkerhedschefen i samarbejde med IT-sikkerhedsudvalget. Bilag 1 til IT-sikkerhedspolitik for Aarhus Kommune Dette bilag definerer det nærmere indhold af IT-sikkerhedspolitikken, der anvendes som grundlag for de konkrete retningslinier om IT-sikkerhed i IT-sikkerhedshåndbogen. Retningslinierne og deres operationalisering skal være med til at forhindre, at kommunens informationer, herunder særligt følsomme og kritiske, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Side 5 af 11

8 Håndbogens opbygning skal følge den samme punktinddeling, som anvendes i standarden DS 484:2005 med tilføjelse af yderligere punkter til opfyldelse af regler på persondatalovens område. IT-sikkerhedschefen er ansvarlig for udarbejdelse af de konkrete retningslinier om IT-sikkerhed. 1. IT-sikkerhedshåndbogen Indeholder en beskrivelse af IT-sikkerhedshåndbogens opbygning og indhold. 2. Definitioner Indeholder en beskrivelse af anvendte definitioner. 3. Særligt vedrørende persondatalovens område Indeholder en nærmere beskrivelse af persondatalovens bestemmelser, som ikke direkte fremgår af DS 484, herunder regler for hvilke oplysninger, der er omfattet af persondataloven, anmeldelse af behandlinger, videregivelse af personhenførbare oplysninger, sammenstilling af personhenførbare oplysninger, kurser i brugen af systemer med personhenførbare oplysninger, opfyldelse af oplysningspligten og tv-overvågning. 4. Risikovurdering og -h åndtering Indeholder en overordnet risikovurdering, herunder konsekvens- og sårbarhedsvurdering. Den overordnede vurdering anvendes bl.a. i forbindelse med IT- beredskabet samt den årlige revurdering af IT-sikkerhedspolitikken i Aarhus Kommune. Side 6 af 11

9 Det er målet, at kommunen har et forsvarligt sikkerhedsniveau for de aktiver, kommunen har ansvaret for at behandle set i forhold til mulige sikkerhedstruende hændelser. 5. Tilsyn med IT-sikkerheden Indeholder en nærmere beskrivelse af kontrolprocedurer i forbindelse med tilsynet med overholdelse af kommunens ITsikkerhedsregler. 6. Organisering af informationssikkerhed Placering af ansvar er vitalt for at sikre kommunens informationer og informationssystemer. IT-sikkerhedschefen vedligeholder IT-sikkerhedsorganisationen, som skal varetage de IT-sikkerhedsmæssige opgaver, både i forhold til interne organisatoriske forhold og eksterne samarbejdspartnere/leverandører. Kontrakter med selvejende institutioner eller andre samarbejdspartnere og andre aftaler er ligeledes et område, der har indflydelse på informationssikkerheden. Interne organisatoriske forhold: Indeholder en nærmere beskrivelse af IT-sikkerhedsorganisationen og herunder IT-sikkerhedsudvalgets samt ITsikkerhedschefens opgaver. Eksterne samarbejdspartnere/leverandører: Systemejerne skal sikre, at IT-sikkerhedsniveauet hos eksterne samarbejdsparter/leverandører mindst er på niveau med kommunens IT-sikkerhedsniveau. Dette dokumenteres ved indgåelse af sikkerhedsaftaler samt ved aflevering af relevante revisionserklæringer. 7. Styring af informationsrelaterede aktiver Side 7 af 11

10 Alle kommunens fysiske og funktionsmæssige informationsrelaterede aktiver skal beskyttes, uanset om det er fysiske aktiver som dokumenter, der er udskrevet, produktionsudstyr eller IT-systemer. Det er derfor nødvendigt at identificere, klassificere og placere ejerskab for alle aktiver. De enkelte magistratsafdelinger samt Fælles IT skal vedligeholde fortegnelser over alle væsentlige aktiver, herunder ITudstyr og informationssystemer. Der skal udpeges en ejer som ansvarlig for hvert aktiv. Borgmesterens Afdeling udarbejder retningslinier for accepteret brug af kommunens informationsaktiver. 8. Medarbejdersikkerhed Informationssikkerheden i kommunen afhænger i høj grad af medarbejderne. Medarbejdere skal derfor uddannes i ITsikkerhed i relation til deres jobfunktion og modtage de nødvendige informationer. Endvidere er det nødvendigt med regler, der beskriver sikkerhedsforhold, når et ansættelsesforhold slutter. IT-sikkerhedschefen udarbejder en nærmere beskrivelse af sikkerhedsprocedurerne. Medarbejderne skal underskrive en medarbejdererklæring. Den enkelte magistratsafdeling vurderer behovet for baggrundscheck og straffeattest. 9. Fysisk sikkerhed Kommunens IT-infrastruktur, lokaler, informationsbehandlingsudstyr og kommunikationsudstyr skal beskyttes mod uautoriseret fysisk adgang samt fysiske skader og uønskede hændelser. IT-sikkerhedschefen beskriver retningslinier for fysisk afgrænsning af områder, fysisk adgangskontrol, sikring af kontorer, lokaler og udstyr, beskyttelse mod eksterne trusler, forsyningssikkerhed, sikker bortskaffelse eller genbrug af udstyr m.v. Side 8 af 11

11 10. Styring af netværk og drift Borgmesterens Afdeling beskriver operationelle procedurer og ansvarsområder. Herunder driftsafviklingsprocedurer, beskyttelse mod skadevoldende programmer og mobil kode, sikkerhedskopiering, netværkssikkerhed, databærende medier, informationsudveksling, elektroniske forretningsydelser samt overvågning og registrering af sikkerhedsrelaterede hændelser. Systemejerne skal sikre en korrekt og betryggende driftsafvikling af kommunens informationssystemer. 11. Adgangsstyring Adgangen til at udføre handlinger på kommunens IT-systemer beskyttes af adgangskontrolsystemer. Systemerne har til formål at sikre mod uautoriserede ændringer, ordrer, fejl og svindel. Kommunens medarbejdere skal medvirke til beskyttelse af informationsaktiverne gennem korrekt brug af systemerne. IT-sikkerhedschefen beskriver retningslinier for adgangsstyring, administration af brugeradgang, brugernes ansvar, styring af netværksadgang, styring af systemadgang, styring af adgang til brugersystemer og informationer samt mobilt udstyr og fjernarbejdspladser. 12. Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af informationsbehandlingssystemer Det er vigtigt, at indkøb, udvikling og implementering af nye systemer foregår kontrolleret for at undgå unødvendige risici for kommunens informationsbehandling. Når løsninger implementeres skal sikkerhedsovervejelser altid indgå som en integreret del af processen. Systemejerne skal derfor sikre, at krav til sikkerhed bliver identificeret i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationen ved anskaffelsen af et nyt system Side 9 af 11

12 IT-sikkerhedschefen beskriver sikkerhedskravene til informationsbehandlingssystemer, herunder korrekt informationsbehandling, kryptering, logning, styring af driftsmiljøet, sikkerhed i udviklings- og hjælpeprocesser og sårbarhedsstyring. 13. Styring af sikkerhedshændelser Alle medarbejdere, samarbejdspartnere og øvrige brugere skal være bekendt med forretningsgangene for rapportering af forskellige typer hændelser og svagheder, der kan have indflydelse på sikkerheden for kommunens aktiver. Væsentlige sikkerhedshændelser og svagheder skal hurtigst muligt rapporteres til IT-sikkerhedschefen. IT-sikkerhedschefen beskriver procedurer for rapportering af sikkerhedshændelser, svagheder, håndtering af sikkerhedsbrud og forbedringer. 14. Beredskabsstyring Risikostyring og katastrofeplanlægning er nødvendige for at sikre mod uforudsete hændelser. Nødplanerne skal være med til at opretholde driften, således at skaderne for kommunen minimeres. Borgmesterens Afdeling beskriver IT-beredskabet og herunder plan for periodisk afprøvning. 15. Overensstemmelse med lovbestemte og kontraktlige krav Kommunens virke er omfattet af lovgivning og/eller påvirket af kontrakter eller eksterne parters rettigheder. Side 10 af 11

13 Borgmesterens Afdeling beskriver overensstemmelsen med lovbestemte krav, sikkerhedspolitik og retningslinier samt beskyttelsesforanstaltninger ved revision af informationsbehandlingssystemer. Persondataloven gælder for behandling af oplysninger om identificerbare personer, når denne behandling helt eller delvis foretages ved hælp af elektronisk databehandling og ved ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der indeholdes i et register. I forhold til persondataloven skal ansatte i kommunen særlig være opmærksomme på: Hvornår en behandling er omfattet af persondataloven, Eventuel anmeldelsespligt, Den registreredes rettigheder (oplysningspligt, indsigtsret, indsigelsesret) og Aftaler med eventuelle leverandører. Side 11 af 11

Bilag 5 Aarhus Kommune. Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0. Opbevaring/sletning af informationer

Bilag 5 Aarhus Kommune. Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0. Opbevaring/sletning af informationer Bilag 5 Aarhus Kommune Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0 Opbevaring/sletning af informationer 11-04-2011 1 Regler 7 Styring af informationsrelaterede

Læs mere

Aarhus Kommune. Politik 1.4 11-03-2016

Aarhus Kommune. Politik 1.4 11-03-2016 Aarhus Kommune Politik 1.4 11-03-2016 Indledning IT-sikkerhedspolitikken blev vedtaget i byrådets møde den 24. juni 2009 Revisionsdato: 11. marts 2016 IT-sikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for

Læs mere

Rammeaftalebilag E Databehandleraftale

Rammeaftalebilag E Databehandleraftale Rammeaftalebilag E Databehandleraftale Myntevej 5, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende bilag indeholder

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 DS 484:2005 Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 Informationssikkerhedsstrategi Ledelsen skal godkende en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som skal offentliggøres og kommunikeres

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune Informationssikkerhedspolitik Frederiksberg Kommune Indledning Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for beskyttelse af information i Frederiksberg Kommune. Kommunen behandler oplysninger

Læs mere

NOTAT. Køge Kommune It-sikkerhed Overordnede retningslinjer ITafdelingen. Fællesforvaltningen. Dato Sagsnummer Dokumentnummer

NOTAT. Køge Kommune It-sikkerhed Overordnede retningslinjer ITafdelingen. Fællesforvaltningen. Dato Sagsnummer Dokumentnummer NOTAT Fællesforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer ITafdelingen Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Fax 56 65 54 46 Køge Kommune It-sikkerhed Overordnede retningslinjer 2010

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

Politik <dato> <J.nr.>

Politik <dato> <J.nr.> Side 1 af 5 Politik Informationssikkerhedspolitik for 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik er den overordnede ramme for informationssikkerheden hos .

Læs mere

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Formål 3 Omfang 4 It-sikkerhedsniveau 4 Styring 5 Sikkerhedsbevidsthed 6 Brud på it-sikkerheden 6 Anvendelse af politik for it-sikkerhed i praksis 6 Bilag 1. Anvendelse af

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 2 A Københavns Kommunes IT-sikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse 1. IT-sikkerhedspolitik

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Bilag 9b IT-sikkerhedsdokumenter Bilag 9b 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. IT-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

IT-centeret. It-sikkerhedshåndbog. Næstved Kommune Sagsbehandler: JJ Tlf. 5577 5300 Sagsnr: Doknr: www.naestved.dk. 20. april 2009

IT-centeret. It-sikkerhedshåndbog. Næstved Kommune Sagsbehandler: JJ Tlf. 5577 5300 Sagsnr: Doknr: www.naestved.dk. 20. april 2009 It-sikkerhedshåndbog IT-centeret Næstved Kommune Sagsbehandler: JJ Tlf. 5577 5300 Sagsnr: Doknr: www.naestved.dk 20. april 2009 Version 1.3 af 20. april 2009 Indhold 1. Indledning og formål 2 2. Ansvar

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Procedure for tilsyn af databehandleraftale

Procedure for tilsyn af databehandleraftale IT Projekt og Udviklingsafdeling Dato:7.2.2017 Procedure for tilsyn af databehandleraftale Reference til Retningslinjer for Informationssikkerhed: Afsnit 14.5 (Databehandleraftaler). Ved ibrugtagning af

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009 1. Indledning It-anvendelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal understøtte kommunens vision. Samtidig ønsker Faaborg- Midtfyn Kommune, at medarbejderne har en bevidst holdning til begrebet it-sikkerhed, hvor

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik

Læs mere

INFORMATIONS- SIKKERHEDS- POLITIK

INFORMATIONS- SIKKERHEDS- POLITIK INFORMATIONS- SIKKERHEDS- POLITIK GLOSTRUP KOMMUNE 14. NOVEMBER 2012 Politik Nærværende informationssikkerhedspolitik er en generel administrativ opdatering af version 1.0 især på baggrund af organisationsændringen

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Denne politik er godkendt af byrådet d. xx. Og træder i kraft d. xx. Seneste version er tilgængelig på intranettet. Indledning Vejen Byråd fastlægger med

Læs mere

Aabenraa Kommune. Informationspolitik. Udkast. Udkast: 2014-04-09

Aabenraa Kommune. Informationspolitik. Udkast. Udkast: 2014-04-09 Aabenraa Kommune Informationspolitik : 2014-04-09 Aabenraa Kommune 29. august 2012 Informationspolitik Overordnet Informationssikkerhedspolitik for Aabenraa Kommune Velkommen til Aabenraa Komune s overordnede

Læs mere

Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune

Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune Bilag 19 Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af den 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring KOMBIT har som indkøbscentral på vegne af landets kommuner indgået aftale med [leverandørnavn] (herefter Leverandøren ) om udvikling, drift,

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune

IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune INDHOLD 1. IT-sikkerhedspolitik 1.1 Baggrund for IT-sikkerhedspolitikken 2. Begreber og definitioner 3. IT-sikkerhedspolitikken 3.1 Hovedmålsætninger med IT-sikkerhedspolitikken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelt 3. Formål 3. Omfang 4. Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4

Indholdsfortegnelse. Generelt 3. Formål 3. Omfang 4. Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Formål 3 Omfang 4 Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4 Risikostyring og sikring af informationsaktiver og systemer 5 Overvågning af risici og regionens IT-sikkerhedsniveau

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

fortrolighed: omfatter en sikring af, at information kun er tilgængelig for personer, som er berettigede

fortrolighed: omfatter en sikring af, at information kun er tilgængelig for personer, som er berettigede Tillæg 3 1 1 IT-sikkerhedspolitik for Ballerup Kommune 1.1 Baggrund for IT-sikkerhedspolitikken Ballerup Kommune anvender på flere områder og i større omfang IT for at leve op til de krav, som borgere,

Læs mere

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune IT sikkerhedspolitik for Fredericia Kommune Side 1 af 17 Versionsstyring Versionsnummer Dato for version Ændring Årsag Ansvar 1.00 01.06.2013 Ny politik godkendt i byrådet PerToftdahl Side 2 af 17 Versionsstyring...

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Sønderborg Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Sønderborg Kommune Informationssikkerhedspolitik for Sønderborg Kommune Denne politik er godkendt af Byrådet d. 4. februar 2015 og træder i kraft d. 1. marts 2015 Seneste version er tilgængelig på intranettet 1/8 Indledning

Læs mere

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune Overordnet Informationssikkerhedsstrategi for Odder Kommune Indhold Indledning...3 Mål for sikkerhedsniveau...3 Holdninger og principper...4 Gyldighed og omfang...5 Organisering, ansvar og godkendelse...5

Læs mere

REGULATIV FOR IT-SIKKERHED

REGULATIV FOR IT-SIKKERHED REGULATIV FOR IT-SIKKERHED Kapitel 1 - Anvendelsesområde og formål 1. Styringen af informationssikkerheden i Hovedstadens Beredskab er beskrevet i en it-sikkerhedshåndbog, som indeholder: It-sikkerhedspolitikken:

Læs mere

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune 2013 2. I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som

Læs mere

INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK. Informationssikkerhedspolitik

INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK. Informationssikkerhedspolitik Informationssikkerhedspolitik Er informationssikkerhed aktuel? Hvorfor arbejder vi med informationssikkerhedspolitik? EU direktiv 95/46/EF Persondataloven Sikkerhedsbekendtgørelsen Datatilsynet Hvorfor

Læs mere

Datasikkerhedspolitik

Datasikkerhedspolitik Datasikkerhedspolitik Godkendt i Byrådet den 10.november 2008 1 Datasikkerhedspolitik Indhold 1. Indledning 2. Organisation og ansvarsfordeling 2.1 Ansvarsorganisation for datasikkerhed 2.2 Øverste og

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

TVovervågning. Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af. TV-overvågning

TVovervågning. Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af. TV-overvågning TVovervågning Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af TV-overvågning Formål TV-overvågning i Struer Kommune benyttes for at bekæmpe, forebygge og opklare kriminelle handlinger som hærværk,

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Databehandlerinstruks

Databehandlerinstruks 1. Databehandleren handler alene efter instruks af den dataansvarlige. 2. Databehandleren forpligter sig til, til enhver tid at overholde lovgivningsmæssige krav samt denne databehandlerinstruks. 3. Databehandleren

Læs mere

KOMBIT sikkerhedspolitik

KOMBIT sikkerhedspolitik KOMBIT sikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 DEL 1: ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 4 DEL 2: POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED 5 DEL 3: RETNINGSLINJER OG KONTROLMÅL TIL LEVERANDØREN 6 5. INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIKKER

Læs mere

Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed

Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed Indhold Region Hovedstadens ramme for Informationssikkerhed... 3 1 Formål... 3 2 Gyldighedsområde/omfang... 4 3 Målsætninger... 4 4 Informationssikkerhedsniveau...

Læs mere

Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober Informationssikkerhedspolitik Halsnæs kommune.

Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober Informationssikkerhedspolitik Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober 2015 Side 1 af 5 sider Baggrund Ved informationssikkerhed forstås de samlede foranstaltninger til at sikre Fortroligheden, Tilgængeligheden og Integriteten på kommunens

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED

LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED DAGSORDEN _ Introduktion til informationssikkerhed _ Hvad går det egentlig ud på _ Hvilke kerneopgaver er der _ Hvor langt er vi nået? _ Hvilke

Læs mere

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner.

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner. Juni 2011 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 4 3. Omfang 5 4. It-sikkerhedsniveau 5 5. It-sikkerhedsbevidsthed 6 6. Overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken 6 7. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 6 2 1 Indledning

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for <organisation>

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

It-sikkerhed - ledelsens ansvar

It-sikkerhed - ledelsens ansvar Hvordan ser en sikkerhedskoordinator ud? It-sikkerhedsledelse er en profession. Af samme grunde, som man benytter medarbejdere med en regnskabsuddannelse i økonomifunktionen, skal man sikre sig, at it-sikkerhedskoordinatoren

Læs mere

Underbilag Databehandlerinstruks

Underbilag Databehandlerinstruks Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Underbilag 16.1 - Databehandlerinstruks DATABEHANDLERINSTRUKS Ad. 1. Databehandlerens ansvar Databehandleren må alene handle efter

Læs mere

EG Cloud & Hosting. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser

EG Cloud & Hosting. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser www.pwc.dk EG Cloud & Hosting Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser Januar 2016 Indhold 1. Ledelsens udtalelse...

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

IT Sikkerhedspolitik. for. Tønder kommune

IT Sikkerhedspolitik. for. Tønder kommune Udkast IT Sikkerhedspolitik for Tønder kommune Side 1 af 13 Indhold Version.... 3 Indledning... 4 Formålet med IT Sikkerhedspolitikken.... 4 Hvem er omfattet af IT Sikkerhedspolitikken.... 5 Ansvar og

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for <organisation>

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

1. Ledelsens udtalelse

1. Ledelsens udtalelse www.pwc.dk EG A/S ISAE 3000-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG A/S it-drift og hosting-aktiviteter Januar 2018 Indhold 1. Ledelsens

Læs mere

Bilag 5. Leverandør erklæring om tavshedspligt ITsikkerhedsregler

Bilag 5. Leverandør erklæring om tavshedspligt ITsikkerhedsregler Acadrenr. 15/27563 Bilag 5. Leverandør erklæring om tavshedspligt ITsikkerhedsregler og persondataloven for Helsingør Kommune Indledning / Introduktion It-sikkerhedsaftale med ekstern part som følger af

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Ajourført september 2016 I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger,

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik. DokumentID / Dokumentnr /

Informationssikkerhedspolitik. DokumentID / Dokumentnr / Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: Alle Læseadgang: Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Forfatter: Søren Lundgaard

Læs mere

Politik til sikring af UCN s digitale og papirbaserede informationsaktiver (itsikkerhedspolitik) Dokumentdato: 13. april 2010

Politik til sikring af UCN s digitale og papirbaserede informationsaktiver (itsikkerhedspolitik) Dokumentdato: 13. april 2010 Politik til sikring af UCN s digitale og papirbaserede informationsaktiver (itsikkerhedspolitik) Dokumentdato: 13. april 2010 Dokumentansvarlig: mkm Indhold 1. Målsætning/formål... 1 2. Omfang... 3 3.

Læs mere

Fællesregional Informationssikkerhedspolitik

Fællesregional Informationssikkerhedspolitik Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Underbilag 13.1 - Fællesregional Informationssikkerhedspolitik Underbilag 13.1 Fællesregional Informationssikkerhedspolitik Side 1/6

Læs mere

1. Indledende bestemmelser Formål. Område

1. Indledende bestemmelser Formål. Område 1. Indledende bestemmelser Formål 1.1 Formålet med bestemmelserne er, at den enkelte persons retsbeskyttelse og integritet ikke krænkes ved behandling af personoplysninger i Region Hovedstaden og på Steno

Læs mere

Informationssikkerhedshåndbog

Informationssikkerhedshåndbog Region Midtjylland Informationssikkerhedshåndbog Retningslinjer Region Midtjyllands regler for informationssikkerhed 1.0 11-03-2013 Indholdsfortegnelse Retningslinjer 2 1 Indledning 2 2 Termer og definitioner

Læs mere

Standard for informationssikkerhed

Standard for informationssikkerhed Dansk standard DS 484 1. udgave Standard for informationssikkerhed Code of practice for information security management 2005-09-20 DS 484:2005 København DS projekt: M205538 ICS: 35.020; 35.040 Første del

Læs mere

EG Cloud & Hosting

EG Cloud & Hosting www.pwc.dk EG Cloud & Hosting ISAE 3000-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG A/S afdeling Cloud & Hosting s serviceydelser Januar 2017

Læs mere

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (i det følgende benævnt Dataansvarlige ) og Leverandør

Læs mere

Politik til sikring af UCN s digitale og papirbaserede informationsaktiver (it-sikkerhedspolitik)

Politik til sikring af UCN s digitale og papirbaserede informationsaktiver (it-sikkerhedspolitik) Dokumentdato: 11. maj 2015 Dokumentansvarlig: PHK Sagsnr.: Politik til sikring af UCN s digitale og papirbaserede informationsaktiver (it-sikkerhedspolitik) Indholdsfortegnelse 1 Målsætninger og forankring...

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

FYSISK SIKKERHED. Bilag 10-1

FYSISK SIKKERHED. Bilag 10-1 FYSISK SIKKERHED Bilag 10-1 Indholdsfortegnelse 1. FYSISK SIKKERHED... 3 1.1. SIKRE OMRÅDER... 3 1.2. BESKYTTELSE AF UDSTYR... 4 Bilag 10-1 FYSISK SIKKERHED Kunden, side 2 af 6 1. FYSISK SIKKERHED Kundens

Læs mere

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet "informationer"? 2

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet informationer? 2 Indhold 1 Informationssikkerhedspolitik 2 1.1 Hvorfor vil vi sikre vores informationer? 2 1.2 Hvad dækker begrebet "informationer"? 2 2 Principper 4 2.1 Styret af KU's strategiske behov 4 2.2 Implementering

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning i Grønland

Udkast til Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning i Grønland Lovafdelingen Dato: Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André Dybdal Pape/ Marcus Nymand Sagsnr.: 2016-766-0019 Dok.: 2104838 Udkast til Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

UNDERBILAG 14A.1 DATABEHANDLERINSTRUKS

UNDERBILAG 14A.1 DATABEHANDLERINSTRUKS UNDERBILAG 14A.1 DATABEHANDLERINSTRUKS 1. Vedrørende Databehandlerens ansvar 1.1. Databehandleren må alene behandle personoplysninger omfattet af Databehandleraftalen efter instruks fra den Dataansvarlige

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Informationssikkerhed

Informationssikkerhed Banedanmark Informationssikkerhed Overordnet politik Banedanmarks informationssikkerhedspolitik Version 4.0 10-12-2012 Indholdsfortegnelse Politik 2 Informationssikkerhedspolitik for Banedanmark 2 Indledning

Læs mere

IST DANMARK APS ISAE 3000 ERKLÆRING

IST DANMARK APS ISAE 3000 ERKLÆRING MAJ 2017 IST DANMARK APS ISAE 3000 ERKLÆRING Uafhængig revisors erklæring om IST Danmark ApS overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerheds- foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger.

Læs mere

12. Godkendelse af it sikkerhedspolitik og itsikkerhedsregulativ

12. Godkendelse af it sikkerhedspolitik og itsikkerhedsregulativ 12. Godkendelse af it sikkerhedspolitik og itsikkerhedsregulativ 09 05 2016 Bestyrelsen skal godkende en it sikkerhedspolitik og et itsikkerhedsregulativ for Hovedstadens Beredskab, der beskriver det overordnede

Læs mere

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM. Chefkonsulent Preben Andersen

DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM. Chefkonsulent Preben Andersen DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM Chefkonsulent Preben Andersen DK CERT Analyse og beskyttelsescenter Primær opgave: Gennem samarbejdet i CERT FIRST åbne kilder, at opbygge en samlet viden, der

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

DS 484 Den fællesstatslige standard for informationssikkerhed. Sikkerhedsaspekter ved Mobilitet og Distancearbejde

DS 484 Den fællesstatslige standard for informationssikkerhed. Sikkerhedsaspekter ved Mobilitet og Distancearbejde DS 484 Den fællesstatslige standard for informationssikkerhed Sikkerhedsaspekter ved Mobilitet og Distancearbejde * Velkomst og dagens program Hvorfor er vi her Dagens formål og succeskriterier Disponeringen

Læs mere

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 MedCom Forskerparken 10 5230 Odense M Landgreven 4 1301 København K Tlf. 33 92 84 00 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 1. Rigsrevisionen

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001)

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) IT-sikkerhed med Agenda Introduktion: Rasmus & CyberPilot Eksempler fra det virkelig verden Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) Risikovurdering som værktøj til at vælge tiltag Tiltag

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere