Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014"

Transkript

1 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik

2 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen 4 IT-infrastruktur 4 IT-drift 4 IT-sikkerhedsbevidsthed 4 IT-beredskab 4 Brud på eller trusler mod IT-sikkerheden 5 Tilsyn og rapportering 5 Vedligeholdelse 5 Bilag 1 til IT-sikkerhedspolitik for Aarhus Kommune 5

3 Politik Indledning IT-sikkerhedspolitikken blev vedtaget i byrådets møde den 24. juni 2009 Revisionsdato: 4. februar 2014 IT-sikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for IT-sikkerheden i kommunens informationsbehandling generelt. IT-sikkerhedspolitikken og den tilhørende IT-sikkerhedshåndbog skal være tilgængelig for alle medarbejdere/it-brugere i Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitikken er udarbejdet på baggrund af den offentlige standard for informationssikkerhed DS 484:2005, lov om behandling af personoplysninger, Lov nr. 429 af 31. maj 2000 samt kommunens hidtidige ITsikkerhedspolitik. Formål Det er af vital betydning for Aarhus Kommune, at informationer behandles sikkerhedsmæssigt forsvarligt, idet informationer og informationssystemer (herunder netværk og telefoni) er særdeles vigtige for kommunens virksomhed. IT-sikkerhedspolitikken definerer en ramme for beskyttelse af kommunens informationer (herunder personoplysninger og andre fortrolige oplysninger f.eks. om økonomiske forhold) og sikrer hermed særligt, at følsomme og kritiske informationer bevarer deres fortrolighed, integritet og tilgængelighed. IT-sikkerhedsniveauet vil være afstemt efter risiko, væsentlighed, lovkrav, Aarhus Kommunes IT-strategi og god IT-skik m.v. IT-sikkerhedspolitikken skal være med til at forebygge sikkerhedsproblemer, begrænse skader samt sikre retablering af informationer og de forvaltningsprocesser, informationerne indgår i.

4 Politikkens omfang IT-sikkerhedspolitikken omfatter alle informationer, der behandles i Aarhus Kommune, uanset i hvilken form de modtages, opbevares og formidles. Herunder omfatter politikken systemer, netværk, telefoni m.v. IT-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere/it-brugere, uanset ansættelsesform samt selvejende institutioner eller andre samarbejdspartnere, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Ved udlicitering af opgaver samt hvor leverandører udfører opgaver for kommunen, skal systemejerne sikre, at kommunens IT-sikkerhedsniveau overholdes. Leverandøren skal således mindst leve op til kommunens IT-sikkerhedsniveau. Ledelsesansvar Det følger af kommunens styrelsesvedtægt, at Aarhus Byråd er ansvarlig myndighed og herunder, at Borgmesteren har det overordnede ledelsesansvar for IT-sikkerhedspolitikken. Rådmænd og direktører har ledelsesansvaret for udmøntningen af sikkerhedspolitikken i den enkelte magistratsafdeling, herunder selvejende institutioner, som magistratsafdelingen har indgået driftsoverenskomst med. Forvaltningschefer har ledelsesansvaret for sikkerhedspolitikken i den enkelte forvaltning, og chefer for de enkelte enheder har ledelsesansvaret for sikkerhedspolitikken i den enkelte afdeling, område, institution m.v. IT-sikkerhedsorganisationen Det er af stor betydning for overholdelse af IT-sikkerhedspolitikken, at denne har en ledelsesmæssig forankring. Til støtte for dette har følgende en særlig rolle i IT-sikkerhedsorganisationen. IT-sikkerhedschefen er den øverste ansvarlige for administration, håndhævelse, tilsyn m.v. af IT-sikkerhedsreglerne i Aarhus Kommune og herunder godkendelse af sikkerhedsområder og sikkerhedsansvarlige. Det nærmere indhold af opgaverne fremgår af bilag 1 samt IT-sikkerhedshåndbogen. Side 2 af 11

5 Direktørerne er overordnet ansvarlige for, at magistratsafdelingen overholder sikkerhedsreglerne. IT-cheferne fungerer som stedfortræder for direktørerne i forhold til denne opgave. De forvaltningsansvarlige og de afdelingsansvarlige (forvaltningschefer og afdelingschefer) er ansvarlige for, at forvaltningen/afdelingen overholder sikkerhedsreglerne og herunder, at der etableres en hensigtsmæssig sikkerhedsstruktur med et passende antal sikkerhedsansvarlige i forhold til organisationens størrelse. De forvaltningsansvarlige udpeger de sikkerhedsansvarlige og stedfortrædere, der skal forestå de daglige sikkerhedsopgaver i sikkerhedsområderne. De sikkerhedsansvarlige er ansvarlige for udførelse af de daglige sikkerhedsopgaver i de respektive sikkerhedsområder, herunder at informere sikkerhedsområdets medarbejdere om sikkerhedsreglerne samt at medarbejderne alene autoriseres til oplysninger, der er relevante for vedkommendes arbejdsområde. IT-sikkerhedsudvalg IT-sikkerhedsudvalget består af en repræsentant og en backup-repræsentant fra hver magistratsafdeling samt fra Brugerservice, der har den fornødne beslutningskompetence og gerne en særlig interesse for IT-sikkerhedsområdet. Emner, der har særlig betydning for medarbejderne, skal også behandles i kommunens Med-system, jf. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Aarhus Kommune. Formandskabet for IT-sikkerhedsudvalget varetages af ITsikkerhedschefen. Sekretariatsfunktionen varetages af Borgmesterens Afdeling. IT-sikkerhedsudvalgets opgave er at behandle principielle sikkerhedsspørgsmål og være rådgivende organ for ITsikkerhedsarbejdet i IT-sikkerhedsorganisationen. Udvalget refererer til IT-styregruppen, der sætter rammer for det ITsikkerhedsmæssige arbejde og følger kommunens efterlevelse heraf. Der skal foreligge et kommissorium for ITsikkerhedsudvalgets arbejde. IT-sikkerhedsniveau Det er Aarhus Kommunes politik at beskytte informationer, sikre tilgængelighed og udelukkende tillade brug, adgang og offentliggørelse af informationer under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning. På denne baggrund fastlægger Aarhus Kommune en afbalanceret risiko- og konsekvensvurdering under hensyntagen til de basale sikkerhedsforanstaltninger i DS 484, persondatalovens bestemmelser samt Aarhus Kommunes IT-strategi. Den overordnede risikovurdering skal fremgå af IT-sikkerhedshåndbogen, der er gældende for kommunens informationsbehandling og har samme status som instrukser. Der skal foretages en årlig gennemgang af den overordnede risikovurdering. Side 3 af 11

6 IT-sikkerhedschefen gennemfører i samarbejde med magistratsafdelingerne et passende antal risikoanalyser i forbindelse med større forandringer i organisationen eller ved væsentlige ændringer i risikobilledet. IT-sikkerhedshåndbogen IT-sikkerhedshåndbogen indeholder de konkrete retningslinier om IT-sikkerhed. Det nærmere indhold af ITsikkerhedshåndbogen fremgår af bilag 1. IT-infrastruktur Borgmesterens Afdeling skal sikre, at kommunen har en IT-infrastruktur, der understøtter de fastsatte sikkerhedsregler. IT-drift Systemejerne skal sikre, at driftsaftaler, der indgås, tilsvarende understøtter de fastsatte sikkerhedsregler. IT-sikkerhedsbevidsthed Det er vigtigt, at alle ansatte er bevidste omkring IT-sikkerheden i kommunen. Til brug for dette udarbejder ITsikkerhedschefen i samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger informations- og undervisningsmateriale, der vil blive publiceret til medarbejderne via IT-sikkerhedsorganisationen. IT-sikkerhedsorganisationen skal løbende følge op på, at medarbejderne er bevidste omkring IT-sikkerhedsreglerne. IT-sikkerhedsorganisationen skal sikre, at alle medarbejdere er gjort bekendt med IT-sikkerhedsreglerne og kontrol f.eks. i forbindelse med brug af systemer, E-post, Internet, videoovervågning og øvrige kontrolforanstaltninger. Dette skal ske på en klar og utvetydig måde. Kontrolforanstaltningerne i forhold til medarbejderne er i øvrigt omfattet af Aftale om kontrolforanstaltninger OK-08. IT-beredskab IT-sikkerhedschefen skal sikre, at kommunens informationer, herunder data og systemer, der er kritiske for kommunens informationsbehandling, håndteres efter en særlig risikovurdering. Det skal også sikres, at kommunens driftsmiljø, kommunikationsforbindelser m.v. håndteres efter en særlig risikovurdering. Dette skal ske i sammenhæng med de kommunale Indsatsplaner for fortsat drift. Side 4 af 11

7 Brud på eller trusler mod IT-sikkerheden Konstaterede IT-sikkerhedsmæssige brud på eller trusler mod IT-sikkerheden skal registreres og dokumenteres, og alle væsentlige brud skal rapporteres til IT-sikkerhedschefen til vurdering samt til den løbende opsamling af sikkerhedsproblemer til brug for revurdering af IT-sikkerhedsbestemmelserne. Tilsyn og rapportering IT-sikkerhedschefen fører tilsyn med overholdelsen af IT-sikkerhedspolitikken og de herunder fastsatte ITsikkerhedsbestemmelser. Tilsynet foregår ved stikprøvekontroller, udsendelse af screeningsskema til IT-sikkerhedsområder samt eventuelle efterfølgende besøg. IT-sikkerhedschefen rapporterer ca. 4 gange årligt om IT-sikkerheden i Aarhus Kommune og herunder om eventuelle ændringer i IT-sikkerhedspolitikken. En gang årligt foretages en risikovurdering og herunder en vurdering af, om der skal ske ændring af de gældende IT-sikkerhedsregler og tilhørende procedurer. Aarhus Byråd orienteres om status for ITsikkerhedsarbejdet i Aarhus Kommune via de kvartalsvise rapporter. Vedligeholdelse Som et led i den overordnede IT-sikkerhedsstyring samt på grundlag af den løbende overvågning og rapportering tages ITsikkerhedspolitikken op til en årlig revurdering i IT-sikkerhedsudvalget. IT-sikkerhedshåndbogen vedligeholdes af IT-sikkerhedschefen i samarbejde med IT-sikkerhedsudvalget. Bilag 1 til IT-sikkerhedspolitik for Aarhus Kommune Dette bilag definerer det nærmere indhold af IT-sikkerhedspolitikken, der anvendes som grundlag for de konkrete retningslinier om IT-sikkerhed i IT-sikkerhedshåndbogen. Retningslinierne og deres operationalisering skal være med til at forhindre, at kommunens informationer, herunder særligt følsomme og kritiske, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Side 5 af 11

8 Håndbogens opbygning skal følge den samme punktinddeling, som anvendes i standarden DS 484:2005 med tilføjelse af yderligere punkter til opfyldelse af regler på persondatalovens område. IT-sikkerhedschefen er ansvarlig for udarbejdelse af de konkrete retningslinier om IT-sikkerhed. 1. IT-sikkerhedshåndbogen Indeholder en beskrivelse af IT-sikkerhedshåndbogens opbygning og indhold. 2. Definitioner Indeholder en beskrivelse af anvendte definitioner. 3. Særligt vedrørende persondatalovens område Indeholder en nærmere beskrivelse af persondatalovens bestemmelser, som ikke direkte fremgår af DS 484, herunder regler for hvilke oplysninger, der er omfattet af persondataloven, anmeldelse af behandlinger, videregivelse af personhenførbare oplysninger, sammenstilling af personhenførbare oplysninger, kurser i brugen af systemer med personhenførbare oplysninger, opfyldelse af oplysningspligten og tv-overvågning. 4. Risikovurdering og -h åndtering Indeholder en overordnet risikovurdering, herunder konsekvens- og sårbarhedsvurdering. Den overordnede vurdering anvendes bl.a. i forbindelse med IT- beredskabet samt den årlige revurdering af IT-sikkerhedspolitikken i Aarhus Kommune. Side 6 af 11

9 Det er målet, at kommunen har et forsvarligt sikkerhedsniveau for de aktiver, kommunen har ansvaret for at behandle set i forhold til mulige sikkerhedstruende hændelser. 5. Tilsyn med IT-sikkerheden Indeholder en nærmere beskrivelse af kontrolprocedurer i forbindelse med tilsynet med overholdelse af kommunens ITsikkerhedsregler. 6. Organisering af informationssikkerhed Placering af ansvar er vitalt for at sikre kommunens informationer og informationssystemer. IT-sikkerhedschefen vedligeholder IT-sikkerhedsorganisationen, som skal varetage de IT-sikkerhedsmæssige opgaver, både i forhold til interne organisatoriske forhold og eksterne samarbejdspartnere/leverandører. Kontrakter med selvejende institutioner eller andre samarbejdspartnere og andre aftaler er ligeledes et område, der har indflydelse på informationssikkerheden. Interne organisatoriske forhold: Indeholder en nærmere beskrivelse af IT-sikkerhedsorganisationen og herunder IT-sikkerhedsudvalgets samt ITsikkerhedschefens opgaver. Eksterne samarbejdspartnere/leverandører: Systemejerne skal sikre, at IT-sikkerhedsniveauet hos eksterne samarbejdsparter/leverandører mindst er på niveau med kommunens IT-sikkerhedsniveau. Dette dokumenteres ved indgåelse af sikkerhedsaftaler samt ved aflevering af relevante revisionserklæringer. 7. Styring af informationsrelaterede aktiver Side 7 af 11

10 Alle kommunens fysiske og funktionsmæssige informationsrelaterede aktiver skal beskyttes, uanset om det er fysiske aktiver som dokumenter, der er udskrevet, produktionsudstyr eller IT-systemer. Det er derfor nødvendigt at identificere, klassificere og placere ejerskab for alle aktiver. De enkelte magistratsafdelinger samt Fælles IT skal vedligeholde fortegnelser over alle væsentlige aktiver, herunder ITudstyr og informationssystemer. Der skal udpeges en ejer som ansvarlig for hvert aktiv. Borgmesterens Afdeling udarbejder retningslinier for accepteret brug af kommunens informationsaktiver. 8. Medarbejdersikkerhed Informationssikkerheden i kommunen afhænger i høj grad af medarbejderne. Medarbejdere skal derfor uddannes i ITsikkerhed i relation til deres jobfunktion og modtage de nødvendige informationer. Endvidere er det nødvendigt med regler, der beskriver sikkerhedsforhold, når et ansættelsesforhold slutter. IT-sikkerhedschefen udarbejder en nærmere beskrivelse af sikkerhedsprocedurerne. Medarbejderne skal underskrive en medarbejdererklæring. Den enkelte magistratsafdeling vurderer behovet for baggrundscheck og straffeattest. 9. Fysisk sikkerhed Kommunens IT-infrastruktur, lokaler, informationsbehandlingsudstyr og kommunikationsudstyr skal beskyttes mod uautoriseret fysisk adgang samt fysiske skader og uønskede hændelser. IT-sikkerhedschefen beskriver retningslinier for fysisk afgrænsning af områder, fysisk adgangskontrol, sikring af kontorer, lokaler og udstyr, beskyttelse mod eksterne trusler, forsyningssikkerhed, sikker bortskaffelse eller genbrug af udstyr m.v. Side 8 af 11

11 10. Styring af netværk og drift Borgmesterens Afdeling beskriver operationelle procedurer og ansvarsområder. Herunder driftsafviklingsprocedurer, beskyttelse mod skadevoldende programmer og mobil kode, sikkerhedskopiering, netværkssikkerhed, databærende medier, informationsudveksling, elektroniske forretningsydelser samt overvågning og registrering af sikkerhedsrelaterede hændelser. Systemejerne skal sikre en korrekt og betryggende driftsafvikling af kommunens informationssystemer. 11. Adgangsstyring Adgangen til at udføre handlinger på kommunens IT-systemer beskyttes af adgangskontrolsystemer. Systemerne har til formål at sikre mod uautoriserede ændringer, ordrer, fejl og svindel. Kommunens medarbejdere skal medvirke til beskyttelse af informationsaktiverne gennem korrekt brug af systemerne. IT-sikkerhedschefen beskriver retningslinier for adgangsstyring, administration af brugeradgang, brugernes ansvar, styring af netværksadgang, styring af systemadgang, styring af adgang til brugersystemer og informationer samt mobilt udstyr og fjernarbejdspladser. 12. Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af informationsbehandlingssystemer Det er vigtigt, at indkøb, udvikling og implementering af nye systemer foregår kontrolleret for at undgå unødvendige risici for kommunens informationsbehandling. Når løsninger implementeres skal sikkerhedsovervejelser altid indgå som en integreret del af processen. Systemejerne skal derfor sikre, at krav til sikkerhed bliver identificeret i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationen ved anskaffelsen af et nyt system Side 9 af 11

12 IT-sikkerhedschefen beskriver sikkerhedskravene til informationsbehandlingssystemer, herunder korrekt informationsbehandling, kryptering, logning, styring af driftsmiljøet, sikkerhed i udviklings- og hjælpeprocesser og sårbarhedsstyring. 13. Styring af sikkerhedshændelser Alle medarbejdere, samarbejdspartnere og øvrige brugere skal være bekendt med forretningsgangene for rapportering af forskellige typer hændelser og svagheder, der kan have indflydelse på sikkerheden for kommunens aktiver. Væsentlige sikkerhedshændelser og svagheder skal hurtigst muligt rapporteres til IT-sikkerhedschefen. IT-sikkerhedschefen beskriver procedurer for rapportering af sikkerhedshændelser, svagheder, håndtering af sikkerhedsbrud og forbedringer. 14. Beredskabsstyring Risikostyring og katastrofeplanlægning er nødvendige for at sikre mod uforudsete hændelser. Nødplanerne skal være med til at opretholde driften, således at skaderne for kommunen minimeres. Borgmesterens Afdeling beskriver IT-beredskabet og herunder plan for periodisk afprøvning. 15. Overensstemmelse med lovbestemte og kontraktlige krav Kommunens virke er omfattet af lovgivning og/eller påvirket af kontrakter eller eksterne parters rettigheder. Side 10 af 11

13 Borgmesterens Afdeling beskriver overensstemmelsen med lovbestemte krav, sikkerhedspolitik og retningslinier samt beskyttelsesforanstaltninger ved revision af informationsbehandlingssystemer. Persondataloven gælder for behandling af oplysninger om identificerbare personer, når denne behandling helt eller delvis foretages ved hælp af elektronisk databehandling og ved ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der indeholdes i et register. I forhold til persondataloven skal ansatte i kommunen særlig være opmærksomme på: Hvornår en behandling er omfattet af persondataloven, Eventuel anmeldelsespligt, Den registreredes rettigheder (oplysningspligt, indsigtsret, indsigelsesret) og Aftaler med eventuelle leverandører. Side 11 af 11

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune 2013 2. I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Syddansk Universitet. IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed. Version 2010.4

Syddansk Universitet. IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed. Version 2010.4 Syddansk Universitet IT-sikkerhedspolitik IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed Version 2010.4 17-11-2010 Indholdsfortegnelse Generelt 2 1 Indledning 2 2 Termer og definitioner

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING APRIL 2014 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

Aabenraa Kommune. Informationspolitik. Udkast. Udkast: 2014-04-09

Aabenraa Kommune. Informationspolitik. Udkast. Udkast: 2014-04-09 Aabenraa Kommune Informationspolitik : 2014-04-09 Aabenraa Kommune 29. august 2012 Informationspolitik Overordnet Informationssikkerhedspolitik for Aabenraa Kommune Velkommen til Aabenraa Komune s overordnede

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Uddybende it-sikkerhedsregler

Uddybende it-sikkerhedsregler Københavns Kommune Koncernservice Uddybende it-sikkerhedsregler 2015-04-29 Indholdsfortegnelse 6 Organisering af it-sikkerhed 6.1 Interne organisatoriske forhold 6.2 Organisering af aftaler med eksterne

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 2 E Regulativ for IT-sikkerhed i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed Sikker Inform hed ations Informationssikkerhed Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0 Dataklassifikation: Offentlig Aarhus Unversitet 2013 Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse Rektors

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

pwc EG Data Inform A/S

pwc EG Data Inform A/S i EG Data Inform A/S ISAE 3402-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i relation til EG Data Informs driftsydelser Januar 2015 pwc PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT V4.1 april 2011 Baseret på DS484-2005. Gældende overalt i danske og udenlandske afdelinger og datterselskaber af Teknologisk Institut. Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Oprettet august 2013 (Revideret marts 2014) Side 1 af 62 Indholdsfortegnelse Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik... 1 Indledning og formål... 6 Bilag:... 6 Hvem er

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

Rackhosting ApS. ISAE 3402-erklæring fra uafhængig

Rackhosting ApS. ISAE 3402-erklæring fra uafhængig r Rackhosting ApS Oktober 2014 ISAE 3402-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af kunders itmilj øer for perioden 1. juni 2013 til 31. maj 2014 med

Læs mere