Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl hos Karen Hjerl (KH). Tilstede var derudover Pia Sindbjerg (PS), Freddy Vainer (FV), Mette Linnert (ML), og Mogens Laue Friis (MLF). Afbud fra Thomas Backhausen (TB) pga arbejde. Inden mødet var dagsorden med 32 punkter og 18 bilag blevet udsendt. Under mødet blev de første 24 punkter behandlet. Ved slutningen af mødet oplyste FV, at alle andelshavere kan henvende sig til advokat Birgitte Grubbe og få individuel rådgivning, hvis de overvejer at købe deres forbedringsforhøjelse. Resten af dagsordenens punkter blev udsat til næste bestyrelsesmøde den Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet 2 punkter til dagsorden ellers OK 2. Godkendelse og underskrift af referat af (udsendt tidligere). Det blev tilføjet, at ML havde meldt afbud pga arbejde og FV pga udenlandsophold. Dette referat er det sidste, der udsendes med mail, herefter henvises til hjemmesiden 3. Godkendelse og underskrift af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde af Bilag. OK. 4. Ansættelse af ny vicevært/varmemester 2 bilag. PS og FV har holdt møder og arrangeret rundvisning her i huset med repræsentanter fra to forskellige firmaer med ejendomsservice som speciale. Begge firmaer blev foreslået af Birgitte Grubbe (BG). Deres skriftlige tilbud er gennemgået og sammenlignet. Da tilbuddene stort set var ens blev det billigste valgt: Hoffservice se der starter den Intern og ekstern venteliste. Vedtagelse Bilag fra BG og forslag vedhæftet. I alt 3 bilag. Et forslag om regler for den interne venteliste, udarbejdet af KH og PS i samarbejde med BG blev godkendt. Vedrørende reglerne for den eksterne venteliste redegjorde KH for et forslag om, at man kan gøre som i Hostrups Have, hvor en andelshaver kun har en plads på listen, men til gengæld kan vælge imellem enten at skrive sig selv eller én navngiven person herpå. Dette medfører en mere fri og dynamisk brug af muligheden for at skaffe udefrakommende en andel. BG har imidlertidigt på det kraftigste frarådet os dette med den begrundelse, at såfremt man igen får et marked, hvor andelslejligheder er meget attraktive vil kunne risikere, at der gives penge under bordet. Det blev derfor i enighed besluttet at følge rådet fra BG og fortsætte med at anvende de nuværende regler, hvor hver andelshaver kan indstille 2 navngivne personer på den eksterne venteliste. BG oplyste, at man nogle steder har valgt at indstille uden navns nævnelse feks mine børn eller mine børnebørn og det finder hun mindre betænkeligt. Forslaget om regler for den eksterne venteliste bliver derefter fremsendt til BG til gennemsyn før endelig godkendelse. Regler for interne- og eksterne venteliste vil blive lagt på hjemmesiden.

2 6. Vandforbrug. PS fremlægger tal, der viser at vores vandforbrug i perioden til er øget med små 20 % fra at have holdt sig stabilt i de seneste fire år. For fem år siden var forbruget på samme niveau som nu. En forklaring skulle være, at der er kommet ny vandmåler i den periode. Viceværten følger vandforbruget for at se, om der kan være en anden forklaring. PS har tidligere spurgt Ove, om han kendte til udskiftning af vandmåler uden svar. KH henvender sig til Ove igen og overvejer andre årsager. 7. Vaskemaskine og vaskeregnskab. KH og MF Vaskeregnskabet er overgået til Flemming Kjær (FK), som indfører beløbene i regnskabsbogen og indsætter kontanter på vores vaskekonto. Bestyrelsen har undret sig ved sine besøg i vaskekælderen over, at flere beboere ikke følger de tydelige opslag om vores fælles og vedtagne regler for betaling og brug af vores vaskekælder. De pågældende beboere bliver løbende kontaktet. Vi er enige om at brug af såvel tørretumbler som vaskemaskine HVER gang skal markeres på bookingtavlen ved at ophænge lejlighedens vaskelås og der må kun bruges en vaskelås med lejlighedens identifikation og kun en vaskelås fra hver lejlighed. Prisen for hver booking af vask med tørretumbler / eller brug af tørretumbler uden vask er fortsat kun 20 kr. pr. booking. Der kan fortsat betales kontant i en kuvert, der lægges i centralens postkasse. Det er muligt at betale for flere gange booking ad gangen, både for planlagte og/ eller for tidligere, blot der samlet betales for hver booking. Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt med den kontante betaling, så derfor vil vi opfordre til at man anvender netbank på vores dertil oprettede konto: Man kan over netbank betales forud eller bagud for sin booking og man kan betale for en eller flere gange. Bestyrelsen sørger for regelmæssigt og løbende tilsyn med brugen af vaskekælder og sørger for at maskinerne holdes vedlige. Alle uregelmæssigheder bedes straks meddelt bestyrelsen. 8. Restanter. PS. ML tager kontakt til en andelshaver. 9. Pletmaling af lejernes radiatorer og maling hos beboerne efter installation af nye dørtelefoner i opgang 8 - orientering. PS Indtil videre har to lejere har henvendt sig med dette ønske. Andelshaverne sørger selv for al indvendig vedligeholdelse. 10. Lejers ulovlige fremleje. KH tager kontakt til en lejer. 11. Forslag til revideret husorden. Beslutning. Bilag vedhæftet. PS BG har oplyst, at det ikke er en del af en normal husorden at venteliste til garager administreres af beboerrepræsentanterne, som det har været aftalt her med vores tidligere ejer. Bestyrelsen er ikke bundet af denne aftale med tidligere ejer og beslutter derfor at opsige aftalen med en måneds varsel og administration af garageventeliste overgår derfor fra den 31. december 2012 til bestyrelsen. Det medfører, at de nuværende tre lejere, som står på venteliste til garage, i henhold til bestyrelsens beslutning af , vil få opsagt deres plads på ventelisten pr KH og ML vil renskrive et revideret forslag til husorden.

3 12. Forslag til regler for garager. Beslutning. To bilag vedhæftet. PS Et udkast til regler og den nye administration af venteliste til garage blev gennemgået. Reglerne skal sammen med husordenen tages op på planlagt møde med beboerforeningen i starten af Kommentar fra Mørk Hansen vedr. garageleje til dagspris. Diskussion. Bilag vedhæftet Et forslag om udjævning af forskellene i garageleje over 15 år blev diskuteret og taget ad notam. Bestyrelsen undersøger aktuelt, hvad dagsprisen for garageleje med egen private vedligeholdte forplads er i vores område før udformning af evt. forslag til generalforsamlingen. 14. Lejekontrakt for ekstra individuelle pulterrum. Orientering. PS. Der er nu udstedt lejekontrakt til tre andelshavere, som har lejet et ekstra loftspulterrum for 50,- kr. pr. måned.. ML opdaterer pulterumslisten. 15. Renoveringsarbejder (asfaltarbejde, dørtelefonanlæg, dør nr.14 mv.). Status. PS Asfaltarbejdet er udført tilfredsstillende i de to indgange til baggårdene. Thorvaldsensvej 15 betaler en mindre del af udgiften til gennemgangen i nr. 12, da de også anvender den til udkørsel af deres skraldespande. Derimod kan vi ikke opkræve betaling fra Thorvaldsensvej 23-27, da de har en tinglyst ret til at anvende gennemgangen tilbage fra opførslen af Bomhoffs Have. Dørtelefonanlæg i nr. 8 er udskiftet og det planlægges at anlægget i nr. 10 ligeledes udskiftes, da det ikke kan repareres. Der bliver ikke opsat dørtelefon med videoovervågning, som har været foreslået af enkelte beboere, da det koster tre gange så meget som et ordinært anlæg. Hoveddøren i nr.14 vil blive repareret, så den kan lukke ordentligt og hver gang. 16. TDC Beykey til opgang 8 og 10. Hvem vil tage sig af opgaven? Det besluttes, når dørtelefonanlægget i nr. 10 er færdigt. 17. Råbalance og finanskonto. Orientering. Bilag vedhæftet. PS Ingen kommentarer Henvendelse vedr. pulterrum fra Mørk Hansen. Beslutning. PS. Det store fælles kælderrum ved nr. 14har midlertidigt været udlånt til nr. 10,5 tv, da deres eget kælderrum i en periode ikke kunne anvendes pga nødvendig tømning, desinfektion, vask og istandsættelse efter et rottebesøg. Det er nu i fin stand, og Mørk Hansen kan flytte tilbage til deres oprindelige kælderrum. 19. Forebyggelse af indbrudsforsøg og tricktyve. Diskussion. Efter forsøget på indbrud i 6,4 tv og forsøget på tricktyveri i 6,3 tv tidligere på måneden er der behov for at alle beboere yderligere skærper opmærksomheden før de åbner gadedøren. Ingen ukendte må således lukkes ind i opgangen. Ingen beboere må åbne for avisbude uden at beboeren selv kontrollerer om avisbuddet umiddelbart efterfølgende forlader opgangen og ses at gå ud ad gadedøren. En

4 beboer har ansøgt om tilladelse til installation af privat overvågning af sin lejlighed og opsætning af nøgleboks i husmuren. MF undersøger detaljerne nærmere før stillingtagen. 20. Bunker. Hvem vil tage sig af det? Udsættes. 21. Honorar til bestyrelse mv. Bilag vedhæftet. Til diskussion. Udsættes 22. Tilbud på kontrakter til elevator (Otis og Kone). FV. Den aktuelle abonnementsaftale med OTIS koster ca kr. pr. kvartal og reparationer betales efter regning. Elevatorerne kontrollers hver anden måned. Et abonnement hos KONE vil koste dobbelt så meget og ikke alle reparationer er inkluderet, derudover forlanger de installation af nye telefoner i elevatorerne. Det besluttes at fortsætte aftalen med OTIS. 23. Tilbud på forsikring. Beslutning. Bilag afventes fra BG. Udsættes. 24. Fællesrum. Tørrerum v/mf. Aflåst skab i Centralen v//kh. Mørk Hansens pulterrum v/ps KH udleverer nøgle til skabet i centralen til PS og FV. Derudover har TS og KH nøgle til skabet. I skabet opbevares foreløbigt kun vores p-tilladelser. Mørk Hansens pulterrum - se pkt.18. Det foreslås, at det store fælleskælderrum ved nr. 14 fremover bruges til opbevaring af de fælles ting som kan lånes af alle beboere efter henvendelse og aftale herom med bestyrelsen: f eks vores stole og klapvogn. DE FØLGENDE DAGSORDENPUNKTER samt pkt. 20, 21 og 23 BLEV UDSAT TIL NÆSTE BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 10 DECEMBER KL HOS KH 25. Cykelrazzia. KH 26. Tjekliste ved flytning. KH 27. Haveudvalg. KH 28. Udskiftning af lampe over garagerne. MF. 29. Lis Bentzen Mørk Hansen er udtrådt som suppleant af bestyrelsen, men har tilbudt at fortsætte som webmaster. Orientering v/ps. 30. Fastsættelse af møde omkring revideret husorden med beboerforeningen (inden generalforsamling) 31. Fastsættelse af bestyrelsesmøde i januar Salg af andelslejlighed 10,3 tv 33. Brev fra beboerforening d Evt.

5 Karen Hjerl den 27. november 2012 Godkendt af Pia Sindbjerg Freddy Vainer Mogens Laue Friis Mette Linnert Karen Hjerl

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling!

Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Beretning 2014 2015 Kære alle sammen Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Det sidste først i frisk erindring: en andelshaver har betvivlet beslutningen fra ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

2. Vagtperioder: Uge 7 og 8 Rudolf, uge 9 og 10 Karen, uge 11 og 12 Maria, uge 13 og 14 Inge, uge 15 og 16, Enver og uge 17 og 18 Rudolf.

2. Vagtperioder: Uge 7 og 8 Rudolf, uge 9 og 10 Karen, uge 11 og 12 Maria, uge 13 og 14 Inge, uge 15 og 16, Enver og uge 17 og 18 Rudolf. Referat bestyrelsesmøde den 7. februar 2011 kl. 18.30 netudgave Dirigent: Enver Referent: Inge Til stede: Martin ( under punkterne til og fra viceværten), Maria, Enver, Rudolf og Inge 1. Formalia: a. Nye

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer)

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer) Referat fra bestyrelsesmøde den 30. juli 2014 Til stede var følgende: Aksel Bjørnsen Sanne Lensbæk Pia Bentzen Jørgen Christiansen Susanne Bøggild Bo Blaabjerg Kenn Jeppesen Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo)

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. Beboerrepræsentationens

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere