Restaurationsplan 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan 2012"

Transkript

1 Restaurationsplan 01

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Definitioner Generelle regler Nye restaurationer Eksisterende restaurationer Udeservering Særlige bestemmelser Bortfald og fratagelse af alkoholbevilling Sanktionsmuligheder Klage Ikrafttræden Bilag: 1. Baggrunden for støjvilkår. Støjgrænser. Krav til lydisolation 4. Skema til konceptbeskrivelse 5. Områdekort for Hornbæk Tillæg til restaurationsplanen om Hornbæk Bymidte - -

4 1. Indledning I Helsingør Kommune er der ca. 00 restaurationer med alkoholbevilling. De er alle sammen omfattet af restaurationsloven, og de skal alle sammen regelmæssigt have fornyet deres tilladelser. De 00 restaurationer har også naboer, og dermed er der stor risiko for en række konflikter og uenigheder hvis der ikke er klare regler for hvad man må som restauratør og hvad man er nødt til at finde sig i som nabo. Konflikterne vil ofte involvere politi eller kommune, og de er resursekrævende og belastende for alle parter. Det er derfor i alles interesse at der er klare spilleregler på området. Restaurationsplanen er både et værktøj for bevillingsnævnet og et katalog som kan benyttes af restauratører, borgere og den kommunale administration. Etablering af detailhandelsforretninger, herunder "take away forretninger" hvor der kun sælges mad ud af huset, er ikke omfattet af planen. Lovgivning De vigtigste love bag reglerne er: Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., lov nr. 15 af Lov om næringsbrev til fødevarebutikker, lov nr. 486 af Lov om miljøbeskyttelse, lov nr. 58 af med senere ændringer. Bevillingsnævn Byrådet har nedsat et bevillingsnævn til at træffe afgørelser i sager om alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere og tilladelser til udvidet åbningstid. Formanden for Ejendoms- og Miljøudvalget er formand for nævnet. Øvrige medlemmer er: Politidirektøren for Nordsjællands Politi (i det følgende benævnt politidirektøren ), medlemmer af Ejendoms- og Miljøudvalget og brancherepræsentanter, valgt efter indstilling fra henholdsvis HORESTA og F i Nordøstsjælland. Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Bevillingsnævnet har meddelt delegation til at Center for Teknik og Miljø sammen med politiet kan meddele følgende tilladelser og godkendelser: 1. Fornyelse af alkoholbevillinger til personer og selskaber. Gælder i sager hvor der ikke har været nogen problemer i den foregående periode, og hvor hverken politiet eller Center for Teknik og Miljø finder anledning til at stille nye vilkår eller betingelser.. Fornyelse af tilladelse til udvidet åbningstid hvis der ikke har været nogen problemer i den foregående periode.. Tilladelse til udvidet åbningstid når politiets har givet midlertidig alkoholbevilling. Tilladelsen gælder indtil bevillingsnævnet træffer endelig afgørelse. 4. Godkendelse af ny bestyrer i en eksisterende restauration i sager hvor der ikke er politimæssige indvendinger mod ændringen. 5. Godkendelse af ændringer i selskabers direktion eller bestyrelse i sager hvor der ikke er politimæssige indvendinger mod ændringen

5 Ansøgning om alkoholbevilling Hvis man vil servere spiritus, vin eller øl som har alkoholindhold over,8 %, så skal man have en alkoholbevilling. Ansøgningsskema fås hos politiet. En elektronisk udgave af skemaet kan hentes på: Der er vejledning til udfyldelsen bag på ansøgningsskemaerne. Mere hjælp kan fås ved henvendelse til politiet. Ansøgning om alkoholbevilling skal sendes til Nordsjællands politi, Kundecenter, att. Tilladelser og Bevillinger, Østergade 1, 400 Hillerød. Politiet undersøger om betingelserne for at imødekomme ansøgningen er opfyldt. Desuden indhenter politiet oplysninger fra SKAT om ansøgeren skylder i skat og moms. Politiet videresender sagen med en indstilling til Center for Teknik og Miljø. Centeret undersøger om de økonomiske, bygningsmæssige og miljømæssige forhold er i orden og udarbejder dagsorden til Bevillingsnævnets møder. Bevillingsnævnet holder møde cirka hver anden måned. Næringsbrev For at få alkoholbevilling skal man have næringsbrev til restaurationen. For at få det skal man optages i næringsbasen som er et register hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Man kan selv sørge for optagelsen på internettet på eller sende en optagelsesblanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Blanketten findes også på Når man er optaget i næringsbasen, får man en kvittering. Man får ikke et næringsbrev på papir. Man kan få nærmere vejledning om næringsbrev på både på dansk og engelsk. Restaurationen må ikke åbnes før ansøgeren er optaget i næringsbasen og før lokalerne er godkendt af Fødevareregion Øst. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Definitioner Kategorier af restaurationer Restaurationsplanen skelner mellem 7 kategorier af restaurationer (betegnelsen restauration benyttes her for alle 7 kategorier). I Danserestaurant, diskotek: En restauration hvor musik, dans og servering af drikkevarer er bærende elementer i restaurationens koncept

6 II Bar, bodega: Kategorien omfatter restaurationer som ikke er dækket af nogen af de øvrige kategorier. Der er ofte indrettet bar i serveringslokalet. Der kan være tale om flere forskellige typer af musik. III Café: En restauration som typisk serverer kaffe, te og tilbyder sandwich og lettere madretter. Alkohol ikke det afgørende element. Der er ofte afdæmpet baggrundsmusik. IV Spiserestaurant: En restauration som primært tilbyder servering af mad, herunder middags- eller frokostservering. Restaurationen skal i sin indretning afgørende bære præg af at være en spiserestaurant. V Kulturelle institutioner: Det kan være teatre, biografer, museer og lign. Udskænkning foregår i en foyer eller i et lokale hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden. VI Klubber, foreninger, loger: Det kan være møde- og samlingslokaler for sportsklubber, foreninger, loger m.v. hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Adgangen kan være begrænset til den personkreds som i øvrigt benytter de pågældende faciliteter. VII Hotel: Kategorien omfatter konferencecentre, hoteller og moteller med værelser til overnatning. Der kan være tilknyttet restauration med adgang for andre end hotellets gæster og/eller selskabslokaler. Nye restaurationer Som nye restaurationer regnes i denne plan restaurationer i lokaler, der ikke inden for de sidste år har været benyttet til restaurationsformål. Eksisterende restaurationer Ved eksisterende restaurationer forstås restaurationer som er lovligt etableret og eksisterende, eller restaurationer der genetableres i lokaler hvor der inden for de sidste år har været drevet restauration. En restauration regnes ikke for at være ny blot fordi den skifter ejer/forpagter. Områdetyper Der skelnes mellem 4 områdetyper som betegnes område 1 til 4. Område 1: Indkøbscentre Kursussteder Havne Erhvervsområder hvor en lokalplan giver tilladelse til restaurationer. I område 1 er der som regel stor afstand mellem restaurationer og boliger. Normalt vil der derfor ikke forekomme miljømæssige gener fra restaurationerne. Område : Den indre del af Helsingør by afgrænset af Allégade, Havnegade, Jernbanevej, Kongevejen, Trækbanen, I.L. Tvedes Vej og Kronborgvej. Område : Hornbæk bymidte, omfattende dele af Havnevej, Øresundsvej og A.R. Friis Vej samt Nordre Strandvej nr. 4 - nr. 56, nr. 5 B-D og nr D (Se bilag 5: Områdekort for Hornbæk). Området er beskrevet i Lokalplan

7 I område og ligger restaurationer typisk tæt ved boliger. Der vil derfor nemt kunne forekomme miljømæssige gener fra restaurationerne. Område 4: Øvrige beboelsesområder, områder med beboelse og erhverv samt det åbne land. I område 4 kan der ikke siges noget generelt om beliggenheden og risikoen for miljømæssige gener.. Generelle regler Behandling af bevillingsansøgninger Ved behandling af ansøgninger om alkoholbevilling lægger Bevillingsnævnet vægt på: 1. Om ansøgeren eller medlemmer af direktion eller bestyrelse har udvist en sådan adfærd at der er grund til at antage at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.. Ansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde.. Ansøgerens økonomiske forhold, herunder om det fremgår at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko. Der skal være dokumentation for at ansøger har penge til driften af restaurationen i de første måneder, herunder især at der er penge til løn til de ansatte. Lånte penge til køb eller forpagtning af en restaurant skal dokumenteres gennem et lånedokument og udskrift af bankkonti hvoraf det fremgår at pengene er indsat af udlåneren. Hvis ansøger har gæld til det offentlige på kr., og der ikke er aftalt en afdragsordning, så kan der ikke gives alkoholbevilling. 4. Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationen. 5. Restaurationens beliggenhed; i boligkvarterer eller nær skoler og institutioner hvor der er mange unge, kan det afslås at give tilladelse til nye restaurationer med alkoholbevilling. 6. Om der i et område er så mange restaurationer at konkurrencen kan medføre uforsvarlig drift af restaurationen, fx i form af ordensmæssige problemer eller ved udskænkning til stærkt berusede eller mindreårige. 7. Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold der gør det betænkeligt at give alkoholbevilling. Bestemmelsen i nr. 6 betyder at der kan blive meddelt afslag på alkoholbevilling selv om restaurationen ligger i en områdetype, hvor alkoholbevilling normalt vil kunne gives. Åbningstid Restaurationer skal være lukket i tidsrummet kl Bevillingsnævnet kan hvis politiet er enige give tilladelse til udvidet åbningstid til kl eller kl Ansøgning sendes til Bevillingsnævnet

8 Udvidet åbningstid gives normalt for år ad gangen og overføres ikke automatisk til en ny bevillingshaver. Alkoholbevillingers varighed Ny alkoholbevilling eller fornyelse af eksisterende alkoholbevilling gives for 8 år ad gangen, medmindre særlige forhold taler for en kortere periode. Hvis ansøgeren ikke har selvstændig erfaring som bevillingshaver, vil alkoholbevillingen normalt blive begrænset til år. Hvis ansøgerens økonomiske forhold ikke er overbevisende, vil alkoholbevillingen normalt blive begrænset til år. Krav til ansøgninger Ansøgningen om alkoholbevilling - eller fornyelse af alkoholbevilling - skal indeholde en konceptbeskrivelse, dvs. en beskrivelse af den restauration som ønskes godkendt. Beskrivelsen skal som minimum indeholde oplysning om: Virksomhedens kategori (I VII jf. afsnit ) Restaurationens gæsteareal og samlede areal Antal siddepladser Åbningstider Personale til driften (herunder til servering og dørmænd) Udeservering Oplysninger om brug af musikanlæg og levende musik Der skal udfyldes et skema til konceptbeskrivelsen (se bilag 4). Skemaet findes på ng.aspx Der skal vedlægges tegning som viser hvilke lokaler restaurationen indeholder og hvor lokalerne er placeret i ejendommen. Hvis der planlægges udeservering, skal der vedlægges en tegning som viser serveringsarealet placering. Godkendelse af personale I alle kategorier kan der stilles krav om at personale der er beskæftiget i restaurationen, skal godkendes af politidirektøren. I kategori I (danserestaurant, diskotek) skal der være dørmænd, og disse skal være godkendt af politidirektøren. I de øvrige kategorier kan der stilles krav om at der skal være dørmænd, og at disse skal være godkendt af politidirektøren. Videoovervågning Bevillingsnævnet kan stille krav om at bevillingshaver skal installere videoovervågning. Omfanget af videoovervågningen fastsættes af politidirektøren. Unges adgang For diskoteker og natklubber kan der fastsættes vilkår om tidsrum for hvornår unge under 18 år må opholde sig i virksomhedens lokaler, samt om at der i åbningstiden fysisk skal opholde sig en godkendt bestyrer i lokalerne

9 Miljøhensyn I alkoholbevillingen stilles vilkår om støj. Der stilles vilkår om hvilke støjgrænser der gælder i forhold til omgivelserne (typisk boliger) afhængigt af ugedag og tidspunkt. Desuden stilles der vilkår om at der ikke må spilles musik af en mere støjende type end der er søgt om og givet tilladelse til (jf. konceptbeskrivelsens oplysninger om musik). Restaurationer som ligger tæt ved boliger eller anden støjfølsom arealanvendelse, kan blive pålagt begrænsninger for at reducere støjgenerne for de omboende. Begrænsningerne fastsættes som vilkår i alkoholbevillingen eller i en eventuel tilladelse til udvidet åbningstid. Dette kan ske enten ved etablering eller ændring af restaurationen eller ved overgang til ny bevillingshaver. Støjdokumentation Krav om støjdokumentation kan indsættes som vilkår i en alkoholbevilling hvis Center for Teknik og Miljø vurderer at der er væsentlig risiko for at de beskrevne aktiviteter (især musiktypen) vil medføre at støjgrænsen overskrides. Målinger og beregninger af støj skal udføres af et firma som er godkendt af Miljøstyrelsen til udførelse af Miljømåling ekstern støj, eller som er akkrediteret af DANAK til udførelse af støjmålinger. En oversigt over godkendte firmaer findes på internetadressen Støjdokumentation skal udføres efter anvisningerne i Orientering nr. 4, Indregulering af musikanlæg, udgivet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger den Erklæring om støjdokumentation Krav om at afgive en erklæring om støjdokumentation kan indsættes som vilkår i en alkoholbevilling hvis Center for Teknik og Miljø vurderer det sandsynligt at de ansøgte aktiviteter (især musiktypen) vil kunne medføre at støjgrænsen overskrides. Med en erklæring forpligter bevillingshaveren sig til at dokumentere støjforholdene samt foretage den nødvendige støjreduktion hvis støjgrænsen overskrides. Kravet om støjdokumentation kan udløses hvis der indkommer klage over støj fra restauranten og Center for Teknik og Miljø vurderer at klagen er berettiget. I bilag 1 er der en uddybende forklaring om støjvilkår, og i bilag og 4 er der skemaer med grænseværdier for støj hhv. krav til lydisolation. 4. Nye restaurationer Nye restaurationer - område 1 (indkøbscentre m.m.) Der vil normalt kunne gives tilladelse til etablering af en ny restauration med alkoholbevilling. Åbningstiden vil normalt være den generelle åbningstid til kl Restaurationsvirksomheder i kategori I og II kan normalt få tilladelse til udvidet åbningstid til kl eller kl Ved beliggenhed tæt ved en bolig kan der stilles betingelse om, at der skal udføres støjdokumentation eller afgives en erklæring om støjdokumentation - 9 -

10 Nye restaurationer - område og (Helsingør indre by & Hornbæk bymidte) Der vil normalt kunne gives tilladelse til etablering af nye restaurationer i kategori III (cafeer) og IV (spiserestauranter) med alkoholbevilling. Hvis restauranten ligger tæt ved boliger, kan der blive fastsat særlige vilkår for at forebygge støj- eller lugtgener. Der vil kun undtagelsesvis kunne gives alkoholbevilling til nye restaurationer i kategori I og II hvor alkohol er et afgørende element i forretningskonceptet. Begrundelsen er at der ikke ønskes en yderligere koncentration af egentlige værtshuse i disse områder. Åbningstiden vil normalt kunne tillades til kl på betingelse af en erklæring om støjdokumentation. Hvis der er særlig risiko for støjgener kan det stilles som en betingelse at der skal foretages støjdokumentation der viser at støjgrænserne kan overholdes. Nye restaurationer - område 4 (øvrige områder) Der vil normalt kunne gives tilladelse til etablering af en ny restauration med alkoholbevilling medmindre restaurationen ligger tæt ved boliger. Åbningstiden vil normalt kunne tillades til kl på betingelse af en erklæring om støjdokumentation. Ved beliggenhed tæt ved en bolig kan der stilles betingelse om at der skal udføres støjdokumentation eller afgives en erklæring om støjdokumentation. 5. Eksisterende restaurationer Alkoholbevilling Når en eksisterende restauration overtages af en ny bevillingshaver gives alkoholbevilling normalt for 8 år. Dog begrænses løbetiden normalt til år hvis den nye bevillingshaver ikke har selvstændig erfaring som bevillingshaver, eller hvis de økonomiske forhold ikke er overbevisende. Ved ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling gives denne normalt for 8 år. Hvis der er forhold af fx økonomisk eller driftsmæssig art der taler imod tildeling eller fornyelse af bevillingen, vurderes det i hvert enkelt tilfælde om der skal meddeles bevilling på særlige vilkår eller meddeles afslag. Ændringer af indretning og drift Restaurationer der foretager ændringer af indretningen eller driften, sådan at den samlede belastning (især støjpåvirkning) af omgivelserne bliver øget, behandles efter samme regler som nye restaurationer. Ændringer som indebærer at restaurationens kategori ændres i forhold til hvad der tidligere er godkendt, udløser krav om ny ansøgning og efterfølgende behandling af Bevillingsnævnet. Ændringer i driften eller indretningen som ikke medfører ændring af kategori og som ikke medfører forøget belastning af omgivelserne, kan foretages inden for den gældende alkoholbevillings rammer. Ændringer i drift eller indretning skal anmeldes til Center for Teknik og Miljø senest 1 måned inden de agtes påbegyndt. Center for Teknik og Miljø afgør om ændringerne i driften og indretningen vil medføre en forøgelse af den samlede belastning af omgivelserne

11 Åbningstid Udvidet åbningstid gives normalt for år ad gangen. Ved ansøgning om udvidet åbningstid til en restauration bruges reglerne som ved nyetablering af restaurationer. Ved ansøgning om fornyelse af udvidet åbningstid gives denne på uændrede vilkår hvis der ikke hidtil har været væsentlige miljø- eller ordensmæssige problemer. Hvis der i den seneste års periode har været berettigede klager over gener fra en eksisterende restauration, og klagepunkterne ikke er afhjulpet, vil der enten ikke blive givet tilladelse til fornyelse af den forlængede åbningstid, eller der vil blive meddelt særlige vilkår for driften. Tilladelse til udvidet åbningstid er personlig og kan ikke umiddelbart forventes overført til ny bevillingshaver. Ved overgang til ny bevillingshaver vil ansøgning om udvidet åbningstid til restaurationen i hvert enkelt tilfælde blive taget op til vurdering, og tilladelsen vil kunne betinges og begrænses som for nyetablerede restaurationer. Det betyder at der kan stilles krav om at der skal udføres støjdokumentation eller afgives en erklæring om støjdokumentation. 6. Udeservering Der er forskellige krav til udeservering afhængigt af hvem der ejer det areal hvor udeserveringen skal ske. Tilladelse til udeservering vil pga. støjgrænserne normalt kun gælde indtil kl..00. Der kan dog gives tilladelse til udeservering til kl (evt. sæsonafhængigt), hvis der ikke er tale om støjfølsomme områder. Der vil typisk blive stillet vilkår om at der ikke må være musik i udeserveringsområdet, ligesom døre og vinduer skal holdes lukkede hvis der er musik i restauranten. Hvis der er tale om et kommunalt areal (torve- elle fortovsareal) skal tilladelse til udeservering søges hos Center for Teknik og Miljø. Læs nærmere i "Regulativ for udendørsservering på offentlige arealer i Helsingør Kommune" eller spørg Center for Teknik og Miljø, Parkeringsservice. Hvis der er tale om et areal i en privat fællesgård, skal tilladelse til udeservering søges hos Center for Teknik og Miljø, som eventuelt skal foretage nabohøring inden tilladelse kan gives

12 7. Særlige bestemmelser Forhåndstilsagn om alkoholbevilling Bevillingsnævnet kan give tilsagn om at der kan gives alkoholbevilling til et restaurationsprojekt. Det er en forudsætning at det endelige projekt svarer nøje til projektforslaget, og at ansøgerens personlige og økonomiske forhold ikke er til hinder for udstedelse af alkoholbevillingen. Ejeren af ejendommen hvortil forhåndstilsagn søges, skal have tiltrådt ansøgningen. Ansøgningen skal som minimum indeholde oplysning om restaurationens størrelse, indretning, driftsform og planlagt åbningstid. Et forhåndstilsagn bortfalder efter 6 måneder hvis der ikke forinden er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling. Midlertidig alkoholbevilling Politidirektøren kan give en midlertidig alkoholbevilling indtil Bevillingsnævnets afgørelse foreligger. Politidirektøren giver kun midlertidig alkoholbevilling hvis det er overvejende sandsynligt at Bevillingsnævnet senere vil give en alkoholbevilling. Ved midlertidige alkoholbevillinger gives normalt tilladelse til at holde åbent til kl Hvis forretningskonceptet er afgørende afhængigt af udvidet åbningstid (fx natklub eller diskotek), kan Center for Teknik og Miljø - med politiets accept - give tilladelse hertil indtil Bevillingsnævnet har truffet endelig afgørelse. Ekstraordinære arrangementer Center for Teknik og Miljø kan sammen med politiet give tilladelse til at en bevillingshaver afholder et begrænset antal arrangementer som ikke er omfattet af alkoholbevillingens støjvilkår. Ansøgning herom skal sendes til Bevillingsnævnet. Ekstraordinære arrangementer kan fx være: - udendørs arrangementer med levende musik, fx på en terrasse eller gårdhave - enkeltstående koncertlignende arrangementer indendørs Bevillingsnævnet vurderer ansøgningen ud fra: - antal arrangementer der søges om - ugedag, tidspunkt og varighed for det ansøgte - hvordan omgivende beboelse påvirkes - eventuel koordinering med andre arrangementer i området Center for Teknik og Miljø kan fastsætte vilkår for tilladelsen og fx kræve at restauratøren skal lave naboorientering. 8. Bortfald og fratagelse af alkoholbevilling Bortfald af alkoholbevilling En alkoholbevilling bortfalder: 1. når bevillingshaveren dør. når bevillingens gyldighedstid udløber uden at fornyelse finder sted. når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen 4. når bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev 5. når bevillingshaveren er under konkurs 6. når betingelserne for alkoholbevillingen ikke længere er opfyldt - 1 -

13 Fratagelse af alkoholbevilling En alkoholbevilling kan frakendes af domstolene hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af restaurationsloven eller af vilkårene for alkoholbevillingen. En alkoholbevilling kan tilbagekaldes af Bevillingsnævnet efter forslag fra politiet hvis der er særlig grund til at antage at bevillingshaveren ikke vil eller kan drive restaurationen på forsvarlig måde. En alkoholbevilling kan fratages af bevillingsnævnet hvis indehaveren har gæld til det offentlige på kr. og der ikke er aftalt en afdragsordning. 9. Sanktionsmuligheder Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser kan straffes med bøde. Det samme gælder ved tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger som er fastsat af Bevillingsnævnet. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til frihedsstraf. Bevillingshaver skal være opmærksom på følgende forhold: Restaurationslovens 6: Optræden i restaurationer kræver tilladelse fra politiet. Politiet kan forbyde offentlig dans, musik, spil og lignende i restaurationer. Restaurationslovens 8, stk. 8: Gæster må ikke opholde sig i restaurationslokaler i lukketiden. Restaurationslovens 9: Der må ikke serveres stærke drikke (dvs. over,8 % alkoholindhold) for unge under 18 år eller for stærkt berusede personer. Restaurationslovens 1: Politiet kan forbyde restauratører at have følgende som gæster i restaurationen: Unge under 18 år; prostituerede; personer som tidligere har begået strafbare handlinger i forbindelse med restaurationsbesøg. Restaurationslovens : Forbud mod at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd som forstyrrer den offentlige orden eller medfører ulempe. Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller mv.: Hvis restaurationen er godkendt til over 150 personer skal der være ophængt møblerings- og flugtplan i restaurationen. Der må ikke være flere gæster end restaurationen er godkendt til. Beredskabslovens 4 og 5: Overhold nøje regler om forebyggelse mod eller formindskelse af brandfare og regler om rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand samt flugtveje. 10. Klage Klage over Bevillingsnævnets afslag på en ansøgning om bevilling kan sendes til byrådet inden 4 uger. Eventuelle betingelser eller begrænsninger i bevillingen kan ligeledes påklages til byrådet. Klage over Bevillingsnævnets afslag på ansøgning om udvidet åbningstid kan sendes til byrådet; det gælder dog kun hvis politiet ikke har indvendinger mod udvidet åbningstid

14 11. Ikrafttræden Restaurationsplanen træder i kraft den Godkendt af Helsingør Byråd, den p.b.v. Johannes Hecht-Nielsen / Bjarne Pedersen

15 BILAG 1 Baggrunden for støjvilkår Støjgrænserne fastsættes som vilkår for alkoholbevillingen. For restaurationer uden alkoholbevilling kan støjgrænser fastsættes i forbindelse med tilladelse til udvidet åbningstid eller ved påbud. Støjvilkår fastsættes med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984. Heri findes vejledende støjgrænser afhængigt af ugedag, tidspunkt og områdetype. I Orientering fra Miljøstyrelsen nr findes desuden vejledende grænser for lavfrekvent støj. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er fastlagt ud fra et mål om at % af naboer til virksomheder finder at støj svarende til grænseværdierne ikke medfører ulemper af nævneværdigt omfang. Støjgrænserne gælder for alle typer virksomheder, og de har været gældende siden Støjgrænserne i denne restaurationsplan er de samme som Miljøstyrelsens vejledende grænser, og de samme grænser bruges i praksis i hele landet. Støjgrænserne gælder for den samlede støj fra restaurationen, både støj fra tekniske installationer som varme- og ventilationsanlæg og støj fra musik og gæster. Men bortset fra restaurationer hvor der kun er baggrundsmusik, vil støjen fra musikken typisk være den helt dominerende støjkilde. Støjgrænserne i et boligområde for lav og åben boligbebyggelse er lavere end støjgrænserne midt inde i byen. Begrundelsen er at ulemperne fremkaldt af støjen fra en virksomhed bl.a. afhænger af størrelsen af den baggrundsstøj der er på stedet, og baggrundsstøjen i boligområdet er væsentligt lavere end i bymidten. Tilsvarende er støjgrænserne om dagen højere end om aftenen og om natten, idet baggrundsstøjen er højere om dagen. Støjgrænsen om natten er specielt vigtig, fordi den skal muliggøre uforstyrret søvn. Om natten gælder - udover en grænseværdi for den gennemsnitlige støj - også en grænse for støjens maksimalværdi. Begrundelsen herfor er at man nemt bliver vækket af en kortvarig høj lyd. Støj er i sig selv en stressfaktor, og hvis støjen hyppigt fører til søvnafbrydelse er det en alvorlig belastning. Støjgrænser for den udendørs støj ved en bolig gælder i det mest støjbelastede punkt på ejendommen. Ved étplansboliger vil det ofte være i skel, mens det ved etageboliger kan være ud for et vindue eller en altan på den mest støjbelastede etage. Hvis støjen hovedsageligt bliver transmitteret gennem bygningskonstruktioner, hvilket kan være tilfældet hvis der ligger en bolig i samme ejendom som restaurationen, så gælder der særlige støjgrænser for den bygningstransmitterede støj målt indendørs. I den indre by er det typisk den bygningstransmitterede støj som kan være et problem. De musikanlæg og de musiktyper der benyttes i dag, giver anledning til mere lavfrekvent støj end tidligere. Lavfrekvent støj opleves mere generende end støj i øvrigt, og genevirkningen fra musikstøj vil derfor nemt blive undervurderet. Genevirkningen af musikstøj hænger desuden sammen med at støjen skiller sig klart ud fra baggrundsstøjen og derfor opfattes selv ved lave niveauer. Det bør derfor helt undgås at indrette restaurationer med høj musik i umiddelbar nærhed af boliger.

16 BILAG Støjgrænser, målt udendørs: Arealanvendelse Blandet bolig og erhverv, centerområde (bykerne) Støjgrænse, db(a) mandag - fredag: mandag - fredag: Alle dage: kl , kl , kl lørdag: lørdag: (maksimalværdien Kl , om natten er anført søn- og helligdage: i parentes) kl (55) Etageboligområder (55) Boligområder for lav og åben boligbebyggelse Sommerhusområder og rekreative områder (50) (50) Støjgrænserne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau. Støjen bestemmes som en middelværdi over et referencetidsrum. Referencetidsrummet er 8 timer om dagen, 1 time om aftenen og ½ time om natten. Maksimalværdien er det højeste støjniveau som forekommer i løbet af natten. Bygningstransmitteret støj, målt indendørs: Anvendelse Støjgrænse, db(a) kl kl kl maksimalværdi Virksomheder Kontorer Beboelsesrum Som supplement til ovenstående indendørs støjgrænser kan sættes vilkår for lavfrekvent støj: Lavfrekvent støj, målt indendørs: I frekvensområdet Hz gælder grænserne angivet i venstre kolonne. I frekvensområdet under 0 Hz gælder grænserne angivet i højre kolonne. Anvendelse A-vægtet lydtrykniveau, Hz Støjgrænse, db G-vægtet infralydniveau, <0 Hz Virksomheder 5 90 Kontorer 0 85 Beboelsesrum, kl Beboelsesrum, kl

17 BILAG Krav til lydisolation Ved dokumentation af en restaurations støjforhold skal det vises at lydisolationen til omgivelserne er så god at støjgrænserne i og ved berørte boliger kan forventes overholdt. I Miljøstyrelsens vejledning nr. /198 om støj og lugt fra restaurationer er angivet typiske øvre værdier for støjniveauer målt indendørs i forskellige typer restaurationer. Ud fra disse værdier og kommunens erfaringer på området er der fastsat kravværdier som skal benyttes ved dokumentation af støjforhold i forskellige typer restaurationer. Hvis særlige forhold taler for det, vil kravværdien kunne afvige fra tabellen. Hvilken type musik er der tale om? 1. Spiserestaurant uden musik eller med baggrundsmusik typiske støjniveauer kravværdi db(a) 70 db(a). Restauration med jukeboks eller mindre stereoanlæg db(a) 85 db(a). Restauration med levende, akustisk musik (dog ikke blæsere og tilsvarende støjende instrumenter) 4. Danserestaurant med ikke-levende, elektrisk forstærket musik db(a) 85 db(a) db(a) 95 db(a) 5. Restauration med levende, elektrisk forstærket musik (eller blæsere og tilsvarende støjende instrumenter) 6. Diskotek, koncertsted eller tilsvarende stærkt støjende aktiviteter db(a) 100 db(a) db(a) 105 db(a) Forklaring til skemaet: Hvis det dokumenteres at der kan spilles med fx 97 db(a) uden at overskride støjgrænsen til boliger, så vil det være tilladt at spille musiktyperne 1 til 4, mens der vil være forbud mod at spille musiktyperne 5 og 6. Hvis der installeres et lydbegrænsningsanlæg, vil tilladelse til en given musiktype eventuelt kunne tillades selv om kravværdien ikke er opfyldt. Det kræver i så fald at lydbegrænsningsanlægget indreguleres (og plomberes) til et niveau som sikrer at ingen boliger udsættes for støj over grænseværdien.

18 BILAG 4 Konceptbeskrivelse Restaurationens navn og kategori Navn: Kategori (I VII, se bagsiden): NB! Vedlæg beskrivelse af forretningskonceptet Indretning Samlet areal af restaurationen (m²): Publikumsareal (m²): Antal siddepladser indendørs: NB! Tegninger som viser lokalernes indretning og beliggenhed i bygningen skal vedlægges Åbningstid streg det ud som ikke gælder man/tirs/ons/tors/fre/lør/søn: fra kl. til kl. man/tirs/ons/tors/fre/lør/søn: fra kl. til kl. man/tirs/ons/tors/fre/lør/søn: fra kl. til kl. Ansat personale Antal til servering/tilberedning: Antal dørmænd: Alle felter i skemaet skal udfyldes

19 Kategorier af restaurationer I Danserestaurant, diskotek: En restauration hvor musik, dans og servering af drikkevarer er bærende elementer i restaurationens koncept. II Bar, bodega: Kategorien omfatter restaurationer som ikke er dækket af nogen af de øvrige kategorier. Der er ofte indrettet bar i serveringslokalet. Der kan være tale om flere forskellige typer af musik. III Café: En restauration som typisk serverer kaffe, te og tilbyder sandwich og lettere madretter. Alkohol ikke det afgørende element. Der er ofte afdæmpet baggrundsmusik. IV Spiserestaurant: En restauration som primært tilbyder servering af mad, herunder middags- eller frokostservering. Restaurationen skal i sin indretning afgørende bære præg af at være en spiserestaurant. V Kulturelle institutioner: Det kan være teatre, biografer, museer og lign. Udskænkning foregår i en foyer eller i et lokale hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden. VI Klubber, foreninger, loger: Det kan være møde- og samlingslokaler for sportsklubber, foreninger, loger m.v. hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Adgangen kan være begrænset til den personkreds som i øvrigt benytter de pågældende faciliteter. VII Hotel: Kategorien omfatter konferencecentre, hoteller og moteller med værelser til overnatning. Der kan være tilknyttet restauration med adgang for andre end hotellets gæster og/eller selskabslokaler.

20 Udeservering Ønskes der udeservering: Hvem ejer udeserveringsarealet: Antal siddepladser, ude: Areal til udeservering (m²): NB! Målsat tegning af udeserveringsarealet, samt beskrivelse og fotos af udeserveringens inventar, skal vedlægges. Musikanlæg & levende musik - hvad ønskes der tilladelse til? (Du kan blive afkrævet dokumentation for at musikken ikke medfører at støjgrænsen overskrides) 1. Ingen musik Kravværdi Intet krav. Afdæmpet, ikke-levende baggrundsmusik 70 db(a). Jukeboks eller mindre stereoanlæg 85 db(a) 4. Levende, akustisk musik (dog ikke blæserinstrumenter) 85 db(a) 5. Ikke-levende, elektrisk forstærket musik 95 db(a) 6. Levende, elektrisk forstærket musik eller blæserinstrumenter 100 db(a) 7. Diskotek, koncertafholdelse eller tilsvarende 105 db(a) Hvis der søges tilladelse til nr. 5, 6 eller 7 i tabellen, skal det oplyses hvilke former for støjbegrænsning som er lavet: Vindfang/dørsluse, dvs. ikke direkte adgang udefra til restaurationslokalet Elastisk ophæng af højttalere Lydbegrænsningsanlæg installeret Andet (oplys hvad) navn og underskrift dato

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder:

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder: Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 1 1 Indledning Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse forurening som støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer,

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift

Læs mere

Baggrund. Lovgrundlag. Område. Definitioner

Baggrund. Lovgrundlag. Område. Definitioner 0 Baggrund 1. Formålet med denne forskrift er at kunne hjælpe til at forbedre det eksterne miljø på en for alle parter bæredygtig måde samt at forebygge støj- og lugtgener ved indretning og drift af restaurationer

Læs mere

Forskrift restauranter

Forskrift restauranter Teknik og Miljøforvaltningen 2008 Forskrift restauranter Miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Grundlag og gyldighedsområde Begrænsning

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune Vedtaget i Byrådet den 31. oktober 2007 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune 1 Sådan indretter jeg min restaurant En kort beskrivelse af Københavns Kommunes miljøkrav i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 52 Der har længe været et ønske om at

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer mv. i Herning Kommune

Forskrift for udendørs musikarrangementer mv. i Herning Kommune Forskrift for udendørs musikarrangementer mv. i Herning Kommune Side 1 1 Indledning Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse miljøgener ved musikarrangementer og andre arrangementer (cirkus, tivoli

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Beliggende i den gamle bydel mellem kanalen og voldene - og tæt på Holmen og Operaen. Se film fra ejendommen Prinsessegade 77, 1422

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s.

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. Bilag B Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Indhold: B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111 B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. 115 B3 Støj og vibrationer fra jernbaner s.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere