Restaurationsplan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan 2012"

Transkript

1 Restaurationsplan 01

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Definitioner Generelle regler Nye restaurationer Eksisterende restaurationer Udeservering Særlige bestemmelser Bortfald og fratagelse af alkoholbevilling Sanktionsmuligheder Klage Ikrafttræden Bilag: 1. Baggrunden for støjvilkår. Støjgrænser. Krav til lydisolation 4. Skema til konceptbeskrivelse 5. Områdekort for Hornbæk Tillæg til restaurationsplanen om Hornbæk Bymidte - -

4 1. Indledning I Helsingør Kommune er der ca. 00 restaurationer med alkoholbevilling. De er alle sammen omfattet af restaurationsloven, og de skal alle sammen regelmæssigt have fornyet deres tilladelser. De 00 restaurationer har også naboer, og dermed er der stor risiko for en række konflikter og uenigheder hvis der ikke er klare regler for hvad man må som restauratør og hvad man er nødt til at finde sig i som nabo. Konflikterne vil ofte involvere politi eller kommune, og de er resursekrævende og belastende for alle parter. Det er derfor i alles interesse at der er klare spilleregler på området. Restaurationsplanen er både et værktøj for bevillingsnævnet og et katalog som kan benyttes af restauratører, borgere og den kommunale administration. Etablering af detailhandelsforretninger, herunder "take away forretninger" hvor der kun sælges mad ud af huset, er ikke omfattet af planen. Lovgivning De vigtigste love bag reglerne er: Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., lov nr. 15 af Lov om næringsbrev til fødevarebutikker, lov nr. 486 af Lov om miljøbeskyttelse, lov nr. 58 af med senere ændringer. Bevillingsnævn Byrådet har nedsat et bevillingsnævn til at træffe afgørelser i sager om alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere og tilladelser til udvidet åbningstid. Formanden for Ejendoms- og Miljøudvalget er formand for nævnet. Øvrige medlemmer er: Politidirektøren for Nordsjællands Politi (i det følgende benævnt politidirektøren ), medlemmer af Ejendoms- og Miljøudvalget og brancherepræsentanter, valgt efter indstilling fra henholdsvis HORESTA og F i Nordøstsjælland. Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Bevillingsnævnet har meddelt delegation til at Center for Teknik og Miljø sammen med politiet kan meddele følgende tilladelser og godkendelser: 1. Fornyelse af alkoholbevillinger til personer og selskaber. Gælder i sager hvor der ikke har været nogen problemer i den foregående periode, og hvor hverken politiet eller Center for Teknik og Miljø finder anledning til at stille nye vilkår eller betingelser.. Fornyelse af tilladelse til udvidet åbningstid hvis der ikke har været nogen problemer i den foregående periode.. Tilladelse til udvidet åbningstid når politiets har givet midlertidig alkoholbevilling. Tilladelsen gælder indtil bevillingsnævnet træffer endelig afgørelse. 4. Godkendelse af ny bestyrer i en eksisterende restauration i sager hvor der ikke er politimæssige indvendinger mod ændringen. 5. Godkendelse af ændringer i selskabers direktion eller bestyrelse i sager hvor der ikke er politimæssige indvendinger mod ændringen

5 Ansøgning om alkoholbevilling Hvis man vil servere spiritus, vin eller øl som har alkoholindhold over,8 %, så skal man have en alkoholbevilling. Ansøgningsskema fås hos politiet. En elektronisk udgave af skemaet kan hentes på: Der er vejledning til udfyldelsen bag på ansøgningsskemaerne. Mere hjælp kan fås ved henvendelse til politiet. Ansøgning om alkoholbevilling skal sendes til Nordsjællands politi, Kundecenter, att. Tilladelser og Bevillinger, Østergade 1, 400 Hillerød. Politiet undersøger om betingelserne for at imødekomme ansøgningen er opfyldt. Desuden indhenter politiet oplysninger fra SKAT om ansøgeren skylder i skat og moms. Politiet videresender sagen med en indstilling til Center for Teknik og Miljø. Centeret undersøger om de økonomiske, bygningsmæssige og miljømæssige forhold er i orden og udarbejder dagsorden til Bevillingsnævnets møder. Bevillingsnævnet holder møde cirka hver anden måned. Næringsbrev For at få alkoholbevilling skal man have næringsbrev til restaurationen. For at få det skal man optages i næringsbasen som er et register hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Man kan selv sørge for optagelsen på internettet på eller sende en optagelsesblanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Blanketten findes også på Når man er optaget i næringsbasen, får man en kvittering. Man får ikke et næringsbrev på papir. Man kan få nærmere vejledning om næringsbrev på både på dansk og engelsk. Restaurationen må ikke åbnes før ansøgeren er optaget i næringsbasen og før lokalerne er godkendt af Fødevareregion Øst. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Definitioner Kategorier af restaurationer Restaurationsplanen skelner mellem 7 kategorier af restaurationer (betegnelsen restauration benyttes her for alle 7 kategorier). I Danserestaurant, diskotek: En restauration hvor musik, dans og servering af drikkevarer er bærende elementer i restaurationens koncept

6 II Bar, bodega: Kategorien omfatter restaurationer som ikke er dækket af nogen af de øvrige kategorier. Der er ofte indrettet bar i serveringslokalet. Der kan være tale om flere forskellige typer af musik. III Café: En restauration som typisk serverer kaffe, te og tilbyder sandwich og lettere madretter. Alkohol ikke det afgørende element. Der er ofte afdæmpet baggrundsmusik. IV Spiserestaurant: En restauration som primært tilbyder servering af mad, herunder middags- eller frokostservering. Restaurationen skal i sin indretning afgørende bære præg af at være en spiserestaurant. V Kulturelle institutioner: Det kan være teatre, biografer, museer og lign. Udskænkning foregår i en foyer eller i et lokale hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden. VI Klubber, foreninger, loger: Det kan være møde- og samlingslokaler for sportsklubber, foreninger, loger m.v. hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Adgangen kan være begrænset til den personkreds som i øvrigt benytter de pågældende faciliteter. VII Hotel: Kategorien omfatter konferencecentre, hoteller og moteller med værelser til overnatning. Der kan være tilknyttet restauration med adgang for andre end hotellets gæster og/eller selskabslokaler. Nye restaurationer Som nye restaurationer regnes i denne plan restaurationer i lokaler, der ikke inden for de sidste år har været benyttet til restaurationsformål. Eksisterende restaurationer Ved eksisterende restaurationer forstås restaurationer som er lovligt etableret og eksisterende, eller restaurationer der genetableres i lokaler hvor der inden for de sidste år har været drevet restauration. En restauration regnes ikke for at være ny blot fordi den skifter ejer/forpagter. Områdetyper Der skelnes mellem 4 områdetyper som betegnes område 1 til 4. Område 1: Indkøbscentre Kursussteder Havne Erhvervsområder hvor en lokalplan giver tilladelse til restaurationer. I område 1 er der som regel stor afstand mellem restaurationer og boliger. Normalt vil der derfor ikke forekomme miljømæssige gener fra restaurationerne. Område : Den indre del af Helsingør by afgrænset af Allégade, Havnegade, Jernbanevej, Kongevejen, Trækbanen, I.L. Tvedes Vej og Kronborgvej. Område : Hornbæk bymidte, omfattende dele af Havnevej, Øresundsvej og A.R. Friis Vej samt Nordre Strandvej nr. 4 - nr. 56, nr. 5 B-D og nr D (Se bilag 5: Områdekort for Hornbæk). Området er beskrevet i Lokalplan

7 I område og ligger restaurationer typisk tæt ved boliger. Der vil derfor nemt kunne forekomme miljømæssige gener fra restaurationerne. Område 4: Øvrige beboelsesområder, områder med beboelse og erhverv samt det åbne land. I område 4 kan der ikke siges noget generelt om beliggenheden og risikoen for miljømæssige gener.. Generelle regler Behandling af bevillingsansøgninger Ved behandling af ansøgninger om alkoholbevilling lægger Bevillingsnævnet vægt på: 1. Om ansøgeren eller medlemmer af direktion eller bestyrelse har udvist en sådan adfærd at der er grund til at antage at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.. Ansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde.. Ansøgerens økonomiske forhold, herunder om det fremgår at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko. Der skal være dokumentation for at ansøger har penge til driften af restaurationen i de første måneder, herunder især at der er penge til løn til de ansatte. Lånte penge til køb eller forpagtning af en restaurant skal dokumenteres gennem et lånedokument og udskrift af bankkonti hvoraf det fremgår at pengene er indsat af udlåneren. Hvis ansøger har gæld til det offentlige på kr., og der ikke er aftalt en afdragsordning, så kan der ikke gives alkoholbevilling. 4. Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationen. 5. Restaurationens beliggenhed; i boligkvarterer eller nær skoler og institutioner hvor der er mange unge, kan det afslås at give tilladelse til nye restaurationer med alkoholbevilling. 6. Om der i et område er så mange restaurationer at konkurrencen kan medføre uforsvarlig drift af restaurationen, fx i form af ordensmæssige problemer eller ved udskænkning til stærkt berusede eller mindreårige. 7. Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold der gør det betænkeligt at give alkoholbevilling. Bestemmelsen i nr. 6 betyder at der kan blive meddelt afslag på alkoholbevilling selv om restaurationen ligger i en områdetype, hvor alkoholbevilling normalt vil kunne gives. Åbningstid Restaurationer skal være lukket i tidsrummet kl Bevillingsnævnet kan hvis politiet er enige give tilladelse til udvidet åbningstid til kl eller kl Ansøgning sendes til Bevillingsnævnet

8 Udvidet åbningstid gives normalt for år ad gangen og overføres ikke automatisk til en ny bevillingshaver. Alkoholbevillingers varighed Ny alkoholbevilling eller fornyelse af eksisterende alkoholbevilling gives for 8 år ad gangen, medmindre særlige forhold taler for en kortere periode. Hvis ansøgeren ikke har selvstændig erfaring som bevillingshaver, vil alkoholbevillingen normalt blive begrænset til år. Hvis ansøgerens økonomiske forhold ikke er overbevisende, vil alkoholbevillingen normalt blive begrænset til år. Krav til ansøgninger Ansøgningen om alkoholbevilling - eller fornyelse af alkoholbevilling - skal indeholde en konceptbeskrivelse, dvs. en beskrivelse af den restauration som ønskes godkendt. Beskrivelsen skal som minimum indeholde oplysning om: Virksomhedens kategori (I VII jf. afsnit ) Restaurationens gæsteareal og samlede areal Antal siddepladser Åbningstider Personale til driften (herunder til servering og dørmænd) Udeservering Oplysninger om brug af musikanlæg og levende musik Der skal udfyldes et skema til konceptbeskrivelsen (se bilag 4). Skemaet findes på ng.aspx Der skal vedlægges tegning som viser hvilke lokaler restaurationen indeholder og hvor lokalerne er placeret i ejendommen. Hvis der planlægges udeservering, skal der vedlægges en tegning som viser serveringsarealet placering. Godkendelse af personale I alle kategorier kan der stilles krav om at personale der er beskæftiget i restaurationen, skal godkendes af politidirektøren. I kategori I (danserestaurant, diskotek) skal der være dørmænd, og disse skal være godkendt af politidirektøren. I de øvrige kategorier kan der stilles krav om at der skal være dørmænd, og at disse skal være godkendt af politidirektøren. Videoovervågning Bevillingsnævnet kan stille krav om at bevillingshaver skal installere videoovervågning. Omfanget af videoovervågningen fastsættes af politidirektøren. Unges adgang For diskoteker og natklubber kan der fastsættes vilkår om tidsrum for hvornår unge under 18 år må opholde sig i virksomhedens lokaler, samt om at der i åbningstiden fysisk skal opholde sig en godkendt bestyrer i lokalerne

9 Miljøhensyn I alkoholbevillingen stilles vilkår om støj. Der stilles vilkår om hvilke støjgrænser der gælder i forhold til omgivelserne (typisk boliger) afhængigt af ugedag og tidspunkt. Desuden stilles der vilkår om at der ikke må spilles musik af en mere støjende type end der er søgt om og givet tilladelse til (jf. konceptbeskrivelsens oplysninger om musik). Restaurationer som ligger tæt ved boliger eller anden støjfølsom arealanvendelse, kan blive pålagt begrænsninger for at reducere støjgenerne for de omboende. Begrænsningerne fastsættes som vilkår i alkoholbevillingen eller i en eventuel tilladelse til udvidet åbningstid. Dette kan ske enten ved etablering eller ændring af restaurationen eller ved overgang til ny bevillingshaver. Støjdokumentation Krav om støjdokumentation kan indsættes som vilkår i en alkoholbevilling hvis Center for Teknik og Miljø vurderer at der er væsentlig risiko for at de beskrevne aktiviteter (især musiktypen) vil medføre at støjgrænsen overskrides. Målinger og beregninger af støj skal udføres af et firma som er godkendt af Miljøstyrelsen til udførelse af Miljømåling ekstern støj, eller som er akkrediteret af DANAK til udførelse af støjmålinger. En oversigt over godkendte firmaer findes på internetadressen Støjdokumentation skal udføres efter anvisningerne i Orientering nr. 4, Indregulering af musikanlæg, udgivet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger den Erklæring om støjdokumentation Krav om at afgive en erklæring om støjdokumentation kan indsættes som vilkår i en alkoholbevilling hvis Center for Teknik og Miljø vurderer det sandsynligt at de ansøgte aktiviteter (især musiktypen) vil kunne medføre at støjgrænsen overskrides. Med en erklæring forpligter bevillingshaveren sig til at dokumentere støjforholdene samt foretage den nødvendige støjreduktion hvis støjgrænsen overskrides. Kravet om støjdokumentation kan udløses hvis der indkommer klage over støj fra restauranten og Center for Teknik og Miljø vurderer at klagen er berettiget. I bilag 1 er der en uddybende forklaring om støjvilkår, og i bilag og 4 er der skemaer med grænseværdier for støj hhv. krav til lydisolation. 4. Nye restaurationer Nye restaurationer - område 1 (indkøbscentre m.m.) Der vil normalt kunne gives tilladelse til etablering af en ny restauration med alkoholbevilling. Åbningstiden vil normalt være den generelle åbningstid til kl Restaurationsvirksomheder i kategori I og II kan normalt få tilladelse til udvidet åbningstid til kl eller kl Ved beliggenhed tæt ved en bolig kan der stilles betingelse om, at der skal udføres støjdokumentation eller afgives en erklæring om støjdokumentation - 9 -

10 Nye restaurationer - område og (Helsingør indre by & Hornbæk bymidte) Der vil normalt kunne gives tilladelse til etablering af nye restaurationer i kategori III (cafeer) og IV (spiserestauranter) med alkoholbevilling. Hvis restauranten ligger tæt ved boliger, kan der blive fastsat særlige vilkår for at forebygge støj- eller lugtgener. Der vil kun undtagelsesvis kunne gives alkoholbevilling til nye restaurationer i kategori I og II hvor alkohol er et afgørende element i forretningskonceptet. Begrundelsen er at der ikke ønskes en yderligere koncentration af egentlige værtshuse i disse områder. Åbningstiden vil normalt kunne tillades til kl på betingelse af en erklæring om støjdokumentation. Hvis der er særlig risiko for støjgener kan det stilles som en betingelse at der skal foretages støjdokumentation der viser at støjgrænserne kan overholdes. Nye restaurationer - område 4 (øvrige områder) Der vil normalt kunne gives tilladelse til etablering af en ny restauration med alkoholbevilling medmindre restaurationen ligger tæt ved boliger. Åbningstiden vil normalt kunne tillades til kl på betingelse af en erklæring om støjdokumentation. Ved beliggenhed tæt ved en bolig kan der stilles betingelse om at der skal udføres støjdokumentation eller afgives en erklæring om støjdokumentation. 5. Eksisterende restaurationer Alkoholbevilling Når en eksisterende restauration overtages af en ny bevillingshaver gives alkoholbevilling normalt for 8 år. Dog begrænses løbetiden normalt til år hvis den nye bevillingshaver ikke har selvstændig erfaring som bevillingshaver, eller hvis de økonomiske forhold ikke er overbevisende. Ved ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling gives denne normalt for 8 år. Hvis der er forhold af fx økonomisk eller driftsmæssig art der taler imod tildeling eller fornyelse af bevillingen, vurderes det i hvert enkelt tilfælde om der skal meddeles bevilling på særlige vilkår eller meddeles afslag. Ændringer af indretning og drift Restaurationer der foretager ændringer af indretningen eller driften, sådan at den samlede belastning (især støjpåvirkning) af omgivelserne bliver øget, behandles efter samme regler som nye restaurationer. Ændringer som indebærer at restaurationens kategori ændres i forhold til hvad der tidligere er godkendt, udløser krav om ny ansøgning og efterfølgende behandling af Bevillingsnævnet. Ændringer i driften eller indretningen som ikke medfører ændring af kategori og som ikke medfører forøget belastning af omgivelserne, kan foretages inden for den gældende alkoholbevillings rammer. Ændringer i drift eller indretning skal anmeldes til Center for Teknik og Miljø senest 1 måned inden de agtes påbegyndt. Center for Teknik og Miljø afgør om ændringerne i driften og indretningen vil medføre en forøgelse af den samlede belastning af omgivelserne

11 Åbningstid Udvidet åbningstid gives normalt for år ad gangen. Ved ansøgning om udvidet åbningstid til en restauration bruges reglerne som ved nyetablering af restaurationer. Ved ansøgning om fornyelse af udvidet åbningstid gives denne på uændrede vilkår hvis der ikke hidtil har været væsentlige miljø- eller ordensmæssige problemer. Hvis der i den seneste års periode har været berettigede klager over gener fra en eksisterende restauration, og klagepunkterne ikke er afhjulpet, vil der enten ikke blive givet tilladelse til fornyelse af den forlængede åbningstid, eller der vil blive meddelt særlige vilkår for driften. Tilladelse til udvidet åbningstid er personlig og kan ikke umiddelbart forventes overført til ny bevillingshaver. Ved overgang til ny bevillingshaver vil ansøgning om udvidet åbningstid til restaurationen i hvert enkelt tilfælde blive taget op til vurdering, og tilladelsen vil kunne betinges og begrænses som for nyetablerede restaurationer. Det betyder at der kan stilles krav om at der skal udføres støjdokumentation eller afgives en erklæring om støjdokumentation. 6. Udeservering Der er forskellige krav til udeservering afhængigt af hvem der ejer det areal hvor udeserveringen skal ske. Tilladelse til udeservering vil pga. støjgrænserne normalt kun gælde indtil kl..00. Der kan dog gives tilladelse til udeservering til kl (evt. sæsonafhængigt), hvis der ikke er tale om støjfølsomme områder. Der vil typisk blive stillet vilkår om at der ikke må være musik i udeserveringsområdet, ligesom døre og vinduer skal holdes lukkede hvis der er musik i restauranten. Hvis der er tale om et kommunalt areal (torve- elle fortovsareal) skal tilladelse til udeservering søges hos Center for Teknik og Miljø. Læs nærmere i "Regulativ for udendørsservering på offentlige arealer i Helsingør Kommune" eller spørg Center for Teknik og Miljø, Parkeringsservice. Hvis der er tale om et areal i en privat fællesgård, skal tilladelse til udeservering søges hos Center for Teknik og Miljø, som eventuelt skal foretage nabohøring inden tilladelse kan gives

12 7. Særlige bestemmelser Forhåndstilsagn om alkoholbevilling Bevillingsnævnet kan give tilsagn om at der kan gives alkoholbevilling til et restaurationsprojekt. Det er en forudsætning at det endelige projekt svarer nøje til projektforslaget, og at ansøgerens personlige og økonomiske forhold ikke er til hinder for udstedelse af alkoholbevillingen. Ejeren af ejendommen hvortil forhåndstilsagn søges, skal have tiltrådt ansøgningen. Ansøgningen skal som minimum indeholde oplysning om restaurationens størrelse, indretning, driftsform og planlagt åbningstid. Et forhåndstilsagn bortfalder efter 6 måneder hvis der ikke forinden er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling. Midlertidig alkoholbevilling Politidirektøren kan give en midlertidig alkoholbevilling indtil Bevillingsnævnets afgørelse foreligger. Politidirektøren giver kun midlertidig alkoholbevilling hvis det er overvejende sandsynligt at Bevillingsnævnet senere vil give en alkoholbevilling. Ved midlertidige alkoholbevillinger gives normalt tilladelse til at holde åbent til kl Hvis forretningskonceptet er afgørende afhængigt af udvidet åbningstid (fx natklub eller diskotek), kan Center for Teknik og Miljø - med politiets accept - give tilladelse hertil indtil Bevillingsnævnet har truffet endelig afgørelse. Ekstraordinære arrangementer Center for Teknik og Miljø kan sammen med politiet give tilladelse til at en bevillingshaver afholder et begrænset antal arrangementer som ikke er omfattet af alkoholbevillingens støjvilkår. Ansøgning herom skal sendes til Bevillingsnævnet. Ekstraordinære arrangementer kan fx være: - udendørs arrangementer med levende musik, fx på en terrasse eller gårdhave - enkeltstående koncertlignende arrangementer indendørs Bevillingsnævnet vurderer ansøgningen ud fra: - antal arrangementer der søges om - ugedag, tidspunkt og varighed for det ansøgte - hvordan omgivende beboelse påvirkes - eventuel koordinering med andre arrangementer i området Center for Teknik og Miljø kan fastsætte vilkår for tilladelsen og fx kræve at restauratøren skal lave naboorientering. 8. Bortfald og fratagelse af alkoholbevilling Bortfald af alkoholbevilling En alkoholbevilling bortfalder: 1. når bevillingshaveren dør. når bevillingens gyldighedstid udløber uden at fornyelse finder sted. når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen 4. når bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev 5. når bevillingshaveren er under konkurs 6. når betingelserne for alkoholbevillingen ikke længere er opfyldt - 1 -

13 Fratagelse af alkoholbevilling En alkoholbevilling kan frakendes af domstolene hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af restaurationsloven eller af vilkårene for alkoholbevillingen. En alkoholbevilling kan tilbagekaldes af Bevillingsnævnet efter forslag fra politiet hvis der er særlig grund til at antage at bevillingshaveren ikke vil eller kan drive restaurationen på forsvarlig måde. En alkoholbevilling kan fratages af bevillingsnævnet hvis indehaveren har gæld til det offentlige på kr. og der ikke er aftalt en afdragsordning. 9. Sanktionsmuligheder Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser kan straffes med bøde. Det samme gælder ved tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger som er fastsat af Bevillingsnævnet. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til frihedsstraf. Bevillingshaver skal være opmærksom på følgende forhold: Restaurationslovens 6: Optræden i restaurationer kræver tilladelse fra politiet. Politiet kan forbyde offentlig dans, musik, spil og lignende i restaurationer. Restaurationslovens 8, stk. 8: Gæster må ikke opholde sig i restaurationslokaler i lukketiden. Restaurationslovens 9: Der må ikke serveres stærke drikke (dvs. over,8 % alkoholindhold) for unge under 18 år eller for stærkt berusede personer. Restaurationslovens 1: Politiet kan forbyde restauratører at have følgende som gæster i restaurationen: Unge under 18 år; prostituerede; personer som tidligere har begået strafbare handlinger i forbindelse med restaurationsbesøg. Restaurationslovens : Forbud mod at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd som forstyrrer den offentlige orden eller medfører ulempe. Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller mv.: Hvis restaurationen er godkendt til over 150 personer skal der være ophængt møblerings- og flugtplan i restaurationen. Der må ikke være flere gæster end restaurationen er godkendt til. Beredskabslovens 4 og 5: Overhold nøje regler om forebyggelse mod eller formindskelse af brandfare og regler om rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand samt flugtveje. 10. Klage Klage over Bevillingsnævnets afslag på en ansøgning om bevilling kan sendes til byrådet inden 4 uger. Eventuelle betingelser eller begrænsninger i bevillingen kan ligeledes påklages til byrådet. Klage over Bevillingsnævnets afslag på ansøgning om udvidet åbningstid kan sendes til byrådet; det gælder dog kun hvis politiet ikke har indvendinger mod udvidet åbningstid

14 11. Ikrafttræden Restaurationsplanen træder i kraft den Godkendt af Helsingør Byråd, den p.b.v. Johannes Hecht-Nielsen / Bjarne Pedersen

15 BILAG 1 Baggrunden for støjvilkår Støjgrænserne fastsættes som vilkår for alkoholbevillingen. For restaurationer uden alkoholbevilling kan støjgrænser fastsættes i forbindelse med tilladelse til udvidet åbningstid eller ved påbud. Støjvilkår fastsættes med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984. Heri findes vejledende støjgrænser afhængigt af ugedag, tidspunkt og områdetype. I Orientering fra Miljøstyrelsen nr findes desuden vejledende grænser for lavfrekvent støj. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er fastlagt ud fra et mål om at % af naboer til virksomheder finder at støj svarende til grænseværdierne ikke medfører ulemper af nævneværdigt omfang. Støjgrænserne gælder for alle typer virksomheder, og de har været gældende siden Støjgrænserne i denne restaurationsplan er de samme som Miljøstyrelsens vejledende grænser, og de samme grænser bruges i praksis i hele landet. Støjgrænserne gælder for den samlede støj fra restaurationen, både støj fra tekniske installationer som varme- og ventilationsanlæg og støj fra musik og gæster. Men bortset fra restaurationer hvor der kun er baggrundsmusik, vil støjen fra musikken typisk være den helt dominerende støjkilde. Støjgrænserne i et boligområde for lav og åben boligbebyggelse er lavere end støjgrænserne midt inde i byen. Begrundelsen er at ulemperne fremkaldt af støjen fra en virksomhed bl.a. afhænger af størrelsen af den baggrundsstøj der er på stedet, og baggrundsstøjen i boligområdet er væsentligt lavere end i bymidten. Tilsvarende er støjgrænserne om dagen højere end om aftenen og om natten, idet baggrundsstøjen er højere om dagen. Støjgrænsen om natten er specielt vigtig, fordi den skal muliggøre uforstyrret søvn. Om natten gælder - udover en grænseværdi for den gennemsnitlige støj - også en grænse for støjens maksimalværdi. Begrundelsen herfor er at man nemt bliver vækket af en kortvarig høj lyd. Støj er i sig selv en stressfaktor, og hvis støjen hyppigt fører til søvnafbrydelse er det en alvorlig belastning. Støjgrænser for den udendørs støj ved en bolig gælder i det mest støjbelastede punkt på ejendommen. Ved étplansboliger vil det ofte være i skel, mens det ved etageboliger kan være ud for et vindue eller en altan på den mest støjbelastede etage. Hvis støjen hovedsageligt bliver transmitteret gennem bygningskonstruktioner, hvilket kan være tilfældet hvis der ligger en bolig i samme ejendom som restaurationen, så gælder der særlige støjgrænser for den bygningstransmitterede støj målt indendørs. I den indre by er det typisk den bygningstransmitterede støj som kan være et problem. De musikanlæg og de musiktyper der benyttes i dag, giver anledning til mere lavfrekvent støj end tidligere. Lavfrekvent støj opleves mere generende end støj i øvrigt, og genevirkningen fra musikstøj vil derfor nemt blive undervurderet. Genevirkningen af musikstøj hænger desuden sammen med at støjen skiller sig klart ud fra baggrundsstøjen og derfor opfattes selv ved lave niveauer. Det bør derfor helt undgås at indrette restaurationer med høj musik i umiddelbar nærhed af boliger.

16 BILAG Støjgrænser, målt udendørs: Arealanvendelse Blandet bolig og erhverv, centerområde (bykerne) Støjgrænse, db(a) mandag - fredag: mandag - fredag: Alle dage: kl , kl , kl lørdag: lørdag: (maksimalværdien Kl , om natten er anført søn- og helligdage: i parentes) kl (55) Etageboligområder (55) Boligområder for lav og åben boligbebyggelse Sommerhusområder og rekreative områder (50) (50) Støjgrænserne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau. Støjen bestemmes som en middelværdi over et referencetidsrum. Referencetidsrummet er 8 timer om dagen, 1 time om aftenen og ½ time om natten. Maksimalværdien er det højeste støjniveau som forekommer i løbet af natten. Bygningstransmitteret støj, målt indendørs: Anvendelse Støjgrænse, db(a) kl kl kl maksimalværdi Virksomheder Kontorer Beboelsesrum Som supplement til ovenstående indendørs støjgrænser kan sættes vilkår for lavfrekvent støj: Lavfrekvent støj, målt indendørs: I frekvensområdet Hz gælder grænserne angivet i venstre kolonne. I frekvensområdet under 0 Hz gælder grænserne angivet i højre kolonne. Anvendelse A-vægtet lydtrykniveau, Hz Støjgrænse, db G-vægtet infralydniveau, <0 Hz Virksomheder 5 90 Kontorer 0 85 Beboelsesrum, kl Beboelsesrum, kl

17 BILAG Krav til lydisolation Ved dokumentation af en restaurations støjforhold skal det vises at lydisolationen til omgivelserne er så god at støjgrænserne i og ved berørte boliger kan forventes overholdt. I Miljøstyrelsens vejledning nr. /198 om støj og lugt fra restaurationer er angivet typiske øvre værdier for støjniveauer målt indendørs i forskellige typer restaurationer. Ud fra disse værdier og kommunens erfaringer på området er der fastsat kravværdier som skal benyttes ved dokumentation af støjforhold i forskellige typer restaurationer. Hvis særlige forhold taler for det, vil kravværdien kunne afvige fra tabellen. Hvilken type musik er der tale om? 1. Spiserestaurant uden musik eller med baggrundsmusik typiske støjniveauer kravværdi db(a) 70 db(a). Restauration med jukeboks eller mindre stereoanlæg db(a) 85 db(a). Restauration med levende, akustisk musik (dog ikke blæsere og tilsvarende støjende instrumenter) 4. Danserestaurant med ikke-levende, elektrisk forstærket musik db(a) 85 db(a) db(a) 95 db(a) 5. Restauration med levende, elektrisk forstærket musik (eller blæsere og tilsvarende støjende instrumenter) 6. Diskotek, koncertsted eller tilsvarende stærkt støjende aktiviteter db(a) 100 db(a) db(a) 105 db(a) Forklaring til skemaet: Hvis det dokumenteres at der kan spilles med fx 97 db(a) uden at overskride støjgrænsen til boliger, så vil det være tilladt at spille musiktyperne 1 til 4, mens der vil være forbud mod at spille musiktyperne 5 og 6. Hvis der installeres et lydbegrænsningsanlæg, vil tilladelse til en given musiktype eventuelt kunne tillades selv om kravværdien ikke er opfyldt. Det kræver i så fald at lydbegrænsningsanlægget indreguleres (og plomberes) til et niveau som sikrer at ingen boliger udsættes for støj over grænseværdien.

18 BILAG 4 Konceptbeskrivelse Restaurationens navn og kategori Navn: Kategori (I VII, se bagsiden): NB! Vedlæg beskrivelse af forretningskonceptet Indretning Samlet areal af restaurationen (m²): Publikumsareal (m²): Antal siddepladser indendørs: NB! Tegninger som viser lokalernes indretning og beliggenhed i bygningen skal vedlægges Åbningstid streg det ud som ikke gælder man/tirs/ons/tors/fre/lør/søn: fra kl. til kl. man/tirs/ons/tors/fre/lør/søn: fra kl. til kl. man/tirs/ons/tors/fre/lør/søn: fra kl. til kl. Ansat personale Antal til servering/tilberedning: Antal dørmænd: Alle felter i skemaet skal udfyldes

19 Kategorier af restaurationer I Danserestaurant, diskotek: En restauration hvor musik, dans og servering af drikkevarer er bærende elementer i restaurationens koncept. II Bar, bodega: Kategorien omfatter restaurationer som ikke er dækket af nogen af de øvrige kategorier. Der er ofte indrettet bar i serveringslokalet. Der kan være tale om flere forskellige typer af musik. III Café: En restauration som typisk serverer kaffe, te og tilbyder sandwich og lettere madretter. Alkohol ikke det afgørende element. Der er ofte afdæmpet baggrundsmusik. IV Spiserestaurant: En restauration som primært tilbyder servering af mad, herunder middags- eller frokostservering. Restaurationen skal i sin indretning afgørende bære præg af at være en spiserestaurant. V Kulturelle institutioner: Det kan være teatre, biografer, museer og lign. Udskænkning foregår i en foyer eller i et lokale hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden. VI Klubber, foreninger, loger: Det kan være møde- og samlingslokaler for sportsklubber, foreninger, loger m.v. hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Adgangen kan være begrænset til den personkreds som i øvrigt benytter de pågældende faciliteter. VII Hotel: Kategorien omfatter konferencecentre, hoteller og moteller med værelser til overnatning. Der kan være tilknyttet restauration med adgang for andre end hotellets gæster og/eller selskabslokaler.

20 Udeservering Ønskes der udeservering: Hvem ejer udeserveringsarealet: Antal siddepladser, ude: Areal til udeservering (m²): NB! Målsat tegning af udeserveringsarealet, samt beskrivelse og fotos af udeserveringens inventar, skal vedlægges. Musikanlæg & levende musik - hvad ønskes der tilladelse til? (Du kan blive afkrævet dokumentation for at musikken ikke medfører at støjgrænsen overskrides) 1. Ingen musik Kravværdi Intet krav. Afdæmpet, ikke-levende baggrundsmusik 70 db(a). Jukeboks eller mindre stereoanlæg 85 db(a) 4. Levende, akustisk musik (dog ikke blæserinstrumenter) 85 db(a) 5. Ikke-levende, elektrisk forstærket musik 95 db(a) 6. Levende, elektrisk forstærket musik eller blæserinstrumenter 100 db(a) 7. Diskotek, koncertafholdelse eller tilsvarende 105 db(a) Hvis der søges tilladelse til nr. 5, 6 eller 7 i tabellen, skal det oplyses hvilke former for støjbegrænsning som er lavet: Vindfang/dørsluse, dvs. ikke direkte adgang udefra til restaurationslokalet Elastisk ophæng af højttalere Lydbegrænsningsanlæg installeret Andet (oplys hvad) navn og underskrift dato

Restaurationsplan. Ajourført maj 2015

Restaurationsplan. Ajourført maj 2015 Restaurationsplan 01 Ajourført maj 015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering...

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; sweet-voice@mail.tele.dk Søvej 23 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Indledning Rebild Kommune ønsker en god sammenhæng mellem at være borger og virksomhed, og der skal være plads til begge. Mulighederne og det liv, som restaurationer

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 1 7400 Herning Tlf.: 96282828 Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 12 Side 1 1 Indledning Hovedformålet med

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder:

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder: Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 1 1 Indledning Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse forurening som støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer,

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner 24. maj 2016 Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner Indledning Forskriftens formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af støjende kultur-

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Revideret marts 2012 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune Vedtaget i Byrådet den 31. oktober 2007 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER Udkast 01-06-2015 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune Billede: #574152 Billede: #572326 1 Sådan indretter jeg min restaurant Her er

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune NATUR OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN INDRETTER JEG MIN RESTAURANT...3 Sådan sikrer du dig, så

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Referat Bevillingsnævnet

Referat Bevillingsnævnet Referat : Onsdag den 01. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Peter Poulsen (A) Haldis Glerfoss (Ø) Anders Drachmann

Læs mere

Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune

Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune 2017 Offentlig høring af revideret: Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune Side 1 / 7 Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj og støv i forbindelse

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Baggrund. Lovgrundlag. Område. Definitioner

Baggrund. Lovgrundlag. Område. Definitioner 0 Baggrund 1. Formålet med denne forskrift er at kunne hjælpe til at forbedre det eksterne miljø på en for alle parter bæredygtig måde samt at forebygge støj- og lugtgener ved indretning og drift af restaurationer

Læs mere

Forskrift restauranter

Forskrift restauranter Teknik og Miljøforvaltningen 2008 Forskrift restauranter Miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Grundlag og gyldighedsområde Begrænsning

Læs mere

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen Casa Vita Osvej 83 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Varsel af påbud om etablering

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Kommunal forskrift om regulering af støjforhold ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på kommunalejede pladser. Indholdsfortegnelse

Kommunal forskrift om regulering af støjforhold ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på kommunalejede pladser. Indholdsfortegnelse #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Aalborg Byråd Kopi til Fra Miljø- og Energiudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2015-020154 / 2015-020154-7 BorgerMiljø, MEF Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold December 2009 Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Inden du etablerer et hold af fjerkræ eller fugle bør du tænke

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere