Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013"

Transkript

1 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik Schultz, Boligforeningen AAB Lone Schock, Center for By, Kultur og Erhverv Kim Pasternak, Boligkontoret Malene Aagaard Kristensen, Center for By, Kultur og Erhverv Hanne Nygård Jensen, Center for By, Kultur og Erhverv 1. Anvisningsaftaler a. Status for udlejning af afd. 96, Baltorpvej Boligerne udlejes til beboere, der er 50 år eller derover. Det er gået fint med at leje boligerne med to værelser ud. Derimod er der en udfordring i at leje boligerne med tre værelser ud, selv om AAB har 200 personer på venteliste til en bolig med tre værelser. Det blev aftalt, at der udarbejdes et tillæg til anvisningsaftalen, hvor det fremgår at kravet om at nye beboere skal være 50+ kan fraviges. b. Fleksibel udlejning AAB er interesseret i at indgå en aftale om fleksibel udlejning i de afdelinger AAB netop har overtaget ved fusionen med Skovlundepark. Baggrunden for ønsket er, at en betydelig del af beboerne er på førtidspension, kontanthjælp eller sygedagpenge. Af kvarterprofilerne fremgår det, at der er mange førtidspensionister i afdeling 46, Baltorpvej og mange folkepensionister i afdeling 47, Lundebjerggårdsvej. Pia oplyste, at AAB allerede har aftaler om fleksibel udlejning i andre kommuner, f.eks. København, hvor den kommunale anvisning til en afdeling, bliver stoppet, hvis afdelingen har 40 % beboere, der er uden for arbejdsmarkedet. Kim oplyste, at der stadig er behov for, at have 25 % kommunal anvisning i de tidligere boligafdelinger i Skovlundepark. Pia foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra AAB og Kim fra Ballerup Kommune, med henblik på, at udarbejde forslag til anvisningsaftale med fleksibel udlejning. AAB finder frem til deres repræsentanter og indkalder Kim til møde. c. Anvisning af boliger med have Pia oplyste, at der jævnligt bliver anvist boliger med have i afdeling 42 til nye beboere, der ikke har ressourcer til at passe haven. Anvisningen blev drøftet, herunder anvisning af boliger i stuen til ældre eller handicappede samt mulighed for at lade kriterier for boliger med have, indgå i anvisningsaftalen. Side 1

2 Spørgsmålet bliver taget op af arbejdsgruppen samtidig med spørgsmålet om fleksibel udlejning. Pia undersøger om afdeling 45 har lignende problemer. d. Ekspeditionstid for lejekontrakter Henrik oplyste, at AAB har effektiviseret arbejdsgangen for lejekontrakter. Målet er at lejekontrakterne sendes ud til de nye beboere 35 dage før indflytning. AAB oplever at deres beboere er mere tilfredse og færre beboere springer fra, inden indflytningen. AAB har lavet en opgørelse over ekspeditionstiden for de boliger, der bliver anvist i kommunerne. Ekspeditionstiden i Ballerup Kommune medfører at nye beboere, i gennemsnit får deres lejekontrakt 25 dage før indflytning. Henrik oplyste, at AAB er villig til at medvirke til at optimere processen, så ekspeditionstiden kan nå målet på 35 dage før indflytning. Kim er villig til at forsøge at behandle anvisningssagerne hurtigere, men har problemer med færre ressourcer efter der er gennemført besparelser på Borgertorvet. Henrik vil gerne undersøge hvor mange, der er sprunget fra en bolig, der er anvist af Ballerup Kommune. e. Flytning fra gavlbolig i afdeling 42 til afdeling 46 Pia gjorde opmærksom på, at der har været en flytning af en beboer fra en gavlbolig i afdeling 42 til en lignende gavlbolig i afdeling 46. Kim oplyste, at han ikke umiddelbart kendte til anvisningen, men kan sagtens se det uhensigtsmæssige forløb. 2. Gennemgang af styringsrapport Center for By, Kultur og Erhverv, der varetager tilsynet med de almene boliger, har gennemgået styringsrapporterne for afdelingerne i Ballerup. Der er ikke væsentlige ændringer i indholdet, i forhold til sidste år. AAB har ikke tilføjelser til rapporterne, udover at AAB og Skovlundepark er fusioneret, således at AAB fremover administrerer de tre afdelinger i Skovlunde og Ballerup. Pia oplyste, at de tre Skovlundepark-afdelinger i Skovlunde skal gennemgås med henblik på at afdække om boligerne er tidssvarende samt boligernes indvendige vedligeholdelsesstand. Herudover undersøges boligtyperne og om de er aktuelle. Endelig skal der foretages en tryghedsgennemgang og muligheden for videoovervågning skal overvejes. Christian spurgte til det udviklingsarbejde, der er sat i gang i Skovlunde. Er der behov for at boligafdelingerne deltager i arbejdet. Lone oplyste, at udviklingen af Skovlunde Bymidte skal skabe en aktiv og velfungerende bymidte. Der er ikke nogen konkrete planer endnu, men der er mulighed for både nybyggeri og fortætningsbyggeri. Skovlunde Centrets ejer har f.eks. stillet forslag om udbygning af centret samt et boligtårn med boliger. Side 2

3 Ballerup Kommune er i gang med det indledende arbejde med borgere og brugere i Skovlunde Bymidte med henblik på at sætte en arkitektkonkurrence i gang. Der er planer om at holde workshops i løbet af foråret. Det er tanken at involvere boligafdelingerne i disse arrangementer. Christian er meget interesseret i at deltage i de planlagte workshops. Christian spurgte til om der er eller har været boligsociale helhedsplaner for boligafdelingerne i Skovlunde. Der har ikke tidligere været boligsociale helhedsplaner i området. Lone gjorde opmærksom på, at AAB har en mulighed for at bygge boliger langs med Bybuen samt at konkrete projekter om fortætningsbyggeri kan indgå i arbejdet med udvikling af bymidten. Christian vil være opmærksom på, om der er arealer, hvor der er mulighed for at bygge fortætningsbyggeri i afdelingerne i Skovlunde. Christian spurgte til hvilke typer boliger, der efterspørges. Lone oplyste, at der er ønske om en bred variation af boligtyper i alle boligområder. Christian vil meget gerne komme med ideer til nye boliger. Lone oplyste, i forlængelse af drøftelsen om Skovlunde, at området omkring Malmparken station ikke indgår i arbejdet med udvikling af Skovlunde Bymidte. Lone oplyste endvidere, at der er tanker om at Ballerup Kommune kan renovere parkeringspladsen ved Malmparken station. Endvidere kan der bygges en boligblok langs med banen i forlængelse af stationen. Endvidere arbejder Søren Christiansen fra Baldersbo og Peter Hjorth fra afdeling 45 med planer om at opføre en bygning med en dagligvarebutik i stuen og et fælles kulturhus på toppen af bygningen. Der kan også være en mulighed for at bygge boliger i afdeling 45 ved bygningen med restaurant La Candela. Dog skal det bemærkes, at Ballerup Kommunes budget til grundkapitallån er disponeret til projekter på Østerhøj, i Ellebo og på Egebjerg i de kommende år. 3. AAB har ønsket at drøfte følgende emner a. Betaling for aflevering af storskrald på genbrugspladsen Pia oplyste, at boligafdelingerne bliver opkrævet et gebyr på størrelse med gebyret for virksomheder, for aflevering af storskrald på genbrugspladsen. Det er ofte viceværten, der kører storskrald til genbrugspladsen, da det ikke er alle beboere, der har bil. Center for By, Kultur og Erhverv undersøger spørgsmålet. b. Tømning af efterladte dødsboer Pia oplyste, at AAB har fået en besked fra skifteretten om, at der er indgået en aftale mellem retten og Ballerup Kommune, om at AAB skal rydde dødsboer efter Side 3

4 beboere, der ikke har familie. Af dødsboskifteloven fremgår det, at den der får udlagt boet også har opgaven med at tømme boet. AAB har haft 3-4 sager af denne type i løbet af det seneste år. Rydningen af dødsboer medfører en udgift for den pågældende afdeling. AAB er ikke tilfreds med denne ordning der medfører ekstra udgifter for afdelingerne. AAB har ikke lignende ordninger i andre kommuner. Boligkontoret undersøger spørgsmålet. c. Samarbejde om psykisk syge borgere og narkomaner; hvordan kan det forbedres? Eventuelt samarbejde om startboliger? AAB spurgte til om Ballerup Kommune har planer om generelle initiativer, der kan hjælpe psykisk syge beboere og beboere der er narkomaner. Der blev samtidig gjort opmærksom på de nye regler for startboliger til unge under 25 år. Kim gjorde opmærksom på den eksisterende ordning, hvor der kan rettes henvendelse til Handicap & Psykiatri når der er beboerne, der har en bekymrende eller helt uacceptabel adfærd. Afdelingerne kender godt ordningen og den fungerer godt, men der mangler mere samarbejde mellem afdelingerne og Ballerup Kommune. Afdeling 54 er interesseret i startboliger og har tidligere holdt opgangsmøder med henblik på at hjælpe en beboer. Kim oplyste, at Katrine Lindbæk og Mie kan være interesseret i et samarbejde. Lone foreslog, at der kan oprettes et netværk der kan mødes en gang årligt og udveksle erfaringer om indsatser. Mulige deltagere er både gårdmænd og medlemmer af afdelingsbestyrelser. Pia oplyste, at København har en ordning med boligrådgivere på rådhuset og kontaktpersoner i boligafdelingerne. Lone foreslog at spørgsmålet kan tages op på det kommende boligselskabsmøde, hvor man kan starte et eventuelt samarbejde. d. Boligsocial anvisning AAB spurgte til kriterier og ventetid for anvisning af en bolig via den boligsociale anvisning i Ballerup Kommune. Kim oplyste, at der er en akutliste, der primært anviser boliger til skilsmisseramte familier med børn samt ældre, syge og handicappede samt førtidspensionister. Der kan være en ventetid på op til tre måneder på en bolig. AAB oplyste, at nogle af AABs egne beboere har indtryk af, at man hurtigere kan få en bolig ved at blive skrevet op på den kommunale liste frem for AABs liste. Kim oplyste, at der altid anvises boliger ud fra en konkret individuel vurdering af de behov ansøgerne har. 4. Årets tema henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse Side 4

5 Under dette punkt orienterer boligselskabet om arbejdet med vedligeholdelsesplaner og henlæggelser samt hvornår der anvendes henlæggelser og hvornår der finansieres med lånte midler. Christian oplyste, at afdeling 46 og 47 har deltaget i et pilotforsøg, hvor der udarbejdes nye tilstandsrapporter. Gennemgangen omfatter dels registrering af de fysiske forhold men også trygheden i området, der opleves ved en mørkevandring samt mulighed for at etablere LARløsninger. Pilotforsøget er gennemført med succes og derfor gennemføres der lignende gennemgange af alle AABs afdelinger. AAB har bevilget 12 mio. kr. fra selskabets dispositionsfond til gennemgangen. Gennemgangen udføres i samarbejde med AABs forsikringsselskab Willis. Christian foreslog mørkevandring i Skovlunde, hvor der i øjeblikket er problemer med hashsalg og bandekriminalitet. Lone oplyste, at Ballerup Kommune deltager i et samarbejde om kriminalpræventiv byplanlægning sammen med fire andre kommuner. 5. Problemer med hashsalg og bandekriminalitet i Skovlunde Christian oplyste, at han har talt med borgmesteren om problemerne i Skovlunde. Det er aftalt, at der nedsættes en Task-Force med repræsentanter fra AAB, Ballerup Kommune og Politiet. En af løsningerne på problemerne kan være at kontakte familier med børn, der er involveret i kriminalitet, med et tilbud om at flytte til et andet boligområde. I Tingbjerg er 16 familier kontaktet og 15 af dem er flyttet væk fra Tingbjerg. Københavns Kommune har materiale, der kan bruges til inspiration, og vil gerne hjælpe med ideer til løsning af problemerne. Christian vil gerne indgå i en dialog men vil gerne have at det er Ballerup Kommune der tager initiativet til dialogen. 6. Eventuelt a. Kommuneplan Lone oplyste, at der kommer forslag til kommuneplan i høring inden sommerferien. Tryghed vil blive et af fokusområderne. b. Institution i afdeling 47 Christian spurgte til planer om renovering af institutionen i afdeling 47. Center for By, Kultur og Erhverv undersøger spørgsmålet og vender tilbage med et svar. Side 5

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger.

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger. Steffen Morild, formand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen, direktør Solvejg von Barm, kundechef Per Bro, Byggechef Thomas Blaabjerg Lund, områdechef Boligforeningen 3B BY, KULTUR

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011. Deltagere: Per Bro, Boligforeningen 3B Solvej von Barm, Boligforeningen 3B

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT. Referat BPS møde 12. september 2013

Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT. Referat BPS møde 12. september 2013 Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. sluttidspunkt kl. Torsdag d. 12. september 2013 Mindegade 17A Kl. 16.00 17.30 Deltagere Arne

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 08.06.2012, kl. 8.00 9.30 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere