Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel? Foredrag i AIDA Danmark 19. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel? Foredrag i AIDA Danmark 19. marts 2013"

Transkript

1 Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel? Foredrag i AIDA Danmark 19. marts 2013 professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen Københavns Universitet

2 Udgangspunktet Efterforskning (dvs. Indhentning af oplysninger fra forskellige kilder på egen hånd til afklaring af, om en mistanke er beføjet eller ikke kan som hovedregel foretages af enhver inden for retssystemets almindelige grænser

3 Men Jo tættere en efterforskningshandling kommer på den enkeltes privatsfære og jo mere penibel efterforskningstemaet er (mistanke om forsikringssvindel, dvs. strafbart forhold), desto mere kontroversiel kan den være Retligt (bevis, straf og god skik) såvel som Retspolitisk (herunder og branding )

4 Det almindelige udgangspunkt (om at man frit kan efterforske) gælder for alle (herunder privatdetektiver og journalister) men politiet har udvidede muligheder (med hjemmel i retsplejeloven) det samme har pressen som følge af særlig hensyntagen (informationsfrihed mv.) forsikringsselskaber og andre offentlige myndigheder kan have mere begrænsede muligheder (pga. regler om god skik )

5 De retlige problemer: Selskabet (eller dets medarbejdere) ifalder straf efter regler i straffeloven eller persondataloven Indhentede beviser kan ikke fremlægges i retten eller føre til politianmeldelser Dertil kommer risikoen for, at Selskabet lider prestigetab

6 I eller udenfor retssag I retssager: Som udgangspunkt fri adgang til at foranstalte afhøringer, også af modvillige vidner Regler om vidnetvang, strafansvar for falsk forklaring, vidnefritagelse mv. Afgørende dokumenter kan forlanges udleveret Men retssagen er der fordi sagen er efterforsket Udenfor retssager Ingen pligt til at medvirke til afhøringer Ingen tvang, strafansvar eller vidnefritagelse Parter kan holde på deres egne dokumenter

7 Typer af beviser Tekniske undersøgelser Som udgangspunkt fri adgang, hvis undersøgeren selv har rådighed over materialet Dokumentbeviser (herunder internetsøgninger) Som udgangspunkt kun hvis dokumentet befinder sig i et offentligt domæne Personbeviser (herunder vidnebeviser, fotooptagelser og DNA-beviser) Straffelovens regler om privatlivets fred + persondataloven kan give begrænsninger Reguleres i kommende forordning om persondata

8 Straffelovens 263 Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget 1) bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet, 2) skaffer sig adgang til andres gemmer, 3) ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang. Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem. Stk. 3. Begås de i stk. 1 eller 2 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. På samme måde straffes de i stk. 2 nævnte forhold, når der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter.

9 Straffelovens 264 Stk. 1: Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget 1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted, 2) undlader at forlade fremmed grund efter at være opfordret dertil. Stk. 2. Begås det i stk. 1, nr. 1, nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger omen virksomheds erhvervshemmeligheder, eller foreligger der i ørigt sæligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor forholdet er begået under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor. Anvendt i U Ø: Greenpeace havde monteret gps-udstyr i fiskekutter.

10 Straffelovens 264a Stk. 1. Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer Stk. 2. Med fængsel indtil 2 år straffes den, som overtræder stk. 1 i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade Afgrænses ligesom 264 U Ø Ulovligt at fotografere ind i et hus, der var ved at blive ransaget af politiet U V Ulovligt at fotografere en person ved indkørsel til en gård, hvori der fandtes en restaurant, hvorom der bestod en arbejdskonflikt.

11 Grænseområder Fællesarealer til opgange og offentligt tilgængelige bygninger U H Psykiatrisk hospital (tager ikke direkte stilling; spørgsmål om patients samtykke var berettiget, jf. 264d)

12 Straffelovens 264d Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person. Opsluges i dag uden for pressens område af reglerne i persondataloven

13 Påtaleregler (hvem iværksætter i givet fald sag) 275. Stk. 1: Forbrydelserne i dette kapitel er undergivet privat påtale. [Dette gælder dog ikke dem, der er nævnt i 266, 266 a og 266b.] Stk. 2. I de i nævnte tilfælde kan offentlig påtale ske, når den forurettede anmoder herom. [Det samme gælder, når nogen, der virker eller på den tid, hvorom talen er, virkede i offentlig tjeneste eller hverv, sigtes for et forhold, der kan medføre eller kunne have medført stillingens eller hvervets fortabelse, samt ny en sigtelse fremsættes i navnløs eller med urigtigt eller opdigtet navn forsynet skrivelse.]

14 Paragraf: Forbudt efterforskning: Tilladt efterforskning: Straffelovens 263/1, nr. 1 Straffelovens 263/1, nr. 2 Straffelovens 263/1, nr. 3 Straffelovens 263/2 Straffelovens 264 Straffelovens 264a Straffelovens 264d Brevåbning Skaffen sig adgang til andres gemmer (skabe, skuffer mv.). Aflytning er personer i lukket rum Uberettiget adgang til it-system (herunder f.eks. Facebookprofil) ved hacker-værktøjer eller ved at gætte passwords Indbrud på grund eller i husrum, der ikke er frit tilgængeligt. Fotografering eller iagttagelse med særligt apparatur af personer på ikke frit tilgængeligt sted Videregivelse af meddelelser eller billeder af en andens private (intime) forhold. undersøgelser i åbne affaldscontainere for at efterse indholdet af kasseret korrespondance Iagttagelse af åbne skabe, skuffer mv. Aflytning af personer i lokale, som den aflyttede selv befinder sig i eller telefonsamtaler, som den aflyttede deltager i. Internet-søgninger. Posering som ven på socialt netværk Tilstedeværelse på privat grund, som almenheden har adgang til. Fotografering af personer, der befinder sig på frit tilgængeligt sted, herunder på private områder, som offentligheden har adgang til. Vanskelig grænsedragning. Forevisning af intime billeder måske retmæssig.

15 Sammenfatning Man har ret til at Observere personers færden i det offentlige rum med det blotte øje; Henvende sig skriftligt eller telefonisk til privatpersoner for at stille afklarende spørgsmål Optræde i rollen som agent som kunde, kollega, potentiel Facebook-ven med henblik på at kunne udføre en efterforskningshandling

16 retsstridighedsreservationen Domstolene kan frifinde, hvis et privatlivsindgreb ikke anses for krænkende mv. Blandt andet spiller det ind Formålet (herunder håndhævelseshensynet) Hvad der anses for god skik på området Hvor indgribende og nærgående indgrebet er Hvilke forventninger, den krænkede må have om at optræde privat Om den krænkede er blevet overrumplet

17 U H ( hundehandlersagen) Flertallet (3) i Højesteret fandt det ikke retsstridigt, at der var sket ulovlig fotografering til brug for en tv-udsendelse vedrørende ulovlig handel med hunde. Dissensen (2) påpeger bl.a.: Hvis der havde været tale om, at politiet ville fremskaffe dokumentationen ved en tilsvarende fotografering, ville politiet efter retsplejelovens 791 a, stk. 3, handle klart ulovligt. F ville således være beskyttet mod politiets fotografering i sin bolig, selv om der herved kunne skaffes dokumentation for den ulovlige hundehandel.

18 Kan man føre beviser, der er indsamlet ulovligt? (se herom afsnit 2.5.a. i NFT-redegørelsen) Ingen regler herom i den civile retspleje Sml. tilfældighedsfund i strafferetsplejen Interesseafvejning Præventionshensynet Sagsoplysningshensynet

19 Eksempler fra praksis U V: Topdanmark kunne fremlægge videoopservationer. Skøn over, om optagelserne ikke var af privat karakter eller åbenbart kunne forlanges unddraget offentligheden Ankestyrelsens afgørelse af i sag : Bevis vedr. méngodtgørelse afgjort pga. videoovervågning + billeder fra dartklubs hjemmeside.

20 Persondataloven Persondata må kun må behandles, hvis dette har hjemmel sporadiske it-behandlinger er ikke behandling I tvivlstilfælde beror behandling på, hvor indgribende en operation, der er tale om. Også manuelle behandlinger omfattes af loven, når oplysningerne med rimelighed kan forlanges unddraget offentligheden. I praksis spiller persondataloven en væsentlig rolle for privates ret til at efterforske.

21 Hjemmel til persondatabehandling Et samtykke fra den registrerede er altid hjemmel for at behandle en personoplysning. Persondataloven stiller kvalificerede krav til dette samtykke (småttrykte forsikringsbetingelser ikke nødvendigvis tilstrækkelige). Ifølge persondatalovens 6, stk. 1, nr. 2, er det lovligt at foretage en persondatabehandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale. Derfor har selskabet som udgangspunkt fri adgang til at behandle oplysninger til brug for sin sagsbehandling, f.eks. som led i en skadesag.

22 Interesseafvejningsreglen Persondatalovens 6, stk. 1, nr. 7: nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget intersese og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse. Uafklaret om private retshåndhævelseshensyn kan påberåbes

23 Anmeldelsepligt Persondatalovens 48: Forinden iværksættelse af en behandling af oplysninger, som foretages for en privat dataansvarlig, skal der af den dataansvarlige eller dennes repræsentant foretages anmeldelse til Datatilsynet Fraveget ved bekendtgørelse nr. 534/2000 som ændret ved bekendtgørelse nr. 410/2012 fsv angår: personoplysninger, som foretages i virksomheder omfattet af FIL, og som vedrører virksomhedernes kunder eller personer, som virksomhederne har et retskrav på, eller som er nødvendige som følge af forpligtelser, der generelt påhviler finansielle virksomheder, bortset fra registreringer som følge af et ansættelsesforhold i en finansiel virksomhed. Er enkeltstående oplysninger behandling?

24 Oplysningspligt I Persondatalovens 28: Den dataansvarlige har pligt til at give den registrerede meddelelse ved indsamling af oplysninger hos den registrerede, herunder om - Den dataansvarlige (og dennes repræsentants) identitet - Formålene med behandlingen - Oplysninger nødvendige til varetagelse af den registreredes interesser

25 Oplysningspligt II Persondatalovens 29, stk. 1: Hvor oplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede, påhviler det den dataansvarlige eller dennes repræsentant ved registreringen, eller hvor de indsamlede oplysninger er bestemt til videregivelse til tredjemand, senest når videregivelsen af oplysningerne finder sted, at give den registrerede meddelelse om følgende: (identitet, formål, oplysningstype etc.)

26 Andre modifikationer Persondatalovens 30, stk. 1: Bestemmelserne i 28, stk. 1, og 29, stk. 1, gælder ikke, hvis den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv. Persondatalovens 30, stk. 2: Undtagelse fra 29, stk. 1,kan tillige gøres, hvis den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, herunder navnlig til 4) forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i straffesager eller i forbindelse med brud på etiske regler for lovregulerede erhverv,

27 Aftalemæssig hjemmel for fravigelse? Forudgående (ved standardvilkår)? Efterfølgende (i skadessituationen): Den typiske oplysning Den atypiske oplysning (efterforskning)

28 Andre krav Selv om der er hjemmel til at behandle personoplysninger, opstiller persondataloven en række almindelige krav til behandlingen. God databehandlingsskik, Formålsbestemthed: Man må ikke registrere oplysninger alene med sigte på måske at benytte dem i en senere efterforskning.

29 Andre god skik-regler Markedsføringslovens 1: Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed Finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet. F&P s Kodeks for undersøgelse af sager ved mistanke om forsikringssvindel ( )

30 Ombudsmandens udtalelse af 9. november 2011 Fastslår, at Skat må bruge oplysninger fra åbne Facebook-profiler, selv om den var privat, selv om dette stred mod Facebooks regler da Skat ikke anvendte en falsk profil (men en medarbejders private brugerprofil)

31 Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsens praksis nr : - Dokumentation om pligt til at underrette bipersoner - Pligt til at sløre bipersoner - Hvis ikke disse krav opfyldes, returneres materialet

32 Pressenævnets årsberetning 2011 Afsnit D.1.1: Pressenævnet åbner for brug af materiale fra lukkede Facebook-profiler med mange venner tilknyttet. Det sker i forlængelse af en udtalelse fra Folketingets ombudsmand om myndighedernes brug af Facebookoplysninger.

33 TV-overvågningsloven Private må ikke foretage vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende tvkamera, fotografiapparat eller lignende apparat U V Kamera aktiveret ved dørtelefon omfattet U V Webkamera på Læsø havn ligeså Grænsetilfælde vurderes ud fra formålet med optagelsen

34 Lagring af TV-optagelser PDL 26a, stk. 1-2: Billed- og lydoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, skal slettes senest 30 dage efter, at optagelserne er foretaget Stk. 3:Optagelser kan opbevares i et længere tidsrum, hvis det er nødvendigt af hensyn til den dataansvarliges behandling af en konkret tvist Dansk Erhvervs henvendelse af til Datatilsynet (j.nr )

35 Tavshedspligtregler FIL : Som udgangspunkt alle oplysninger fra kundeforholdet Derfor ikke udspørge naboer, bekendte og kolleger på den måde, der kan føres tilbage til det Gælder også mosaikinformation

36 Montering af sporingsudstyr U H fandt, at en pejlig udgør en særlig form for observation, jf. rpl. 791a U Ø straffer for at etablere gpsudstyr på fiskekutter, men kun jf Retten bemærker, at man herved har berøvet offeret retssikkerhedsgarantier, som ville være gældende ved tilsvarende politiefterforskning

37 Litteratur Mads Bryde Andersen: Redegørelse om de retlige problemer ved efterforskning ved mistanke om forsikringssvindel Nordisk Forsikringstidsskrift 2/2011: Christian Wiese Svanberg: Privates efterforskning af strafbare forhold. Juristen, 2011, s. 269 ff.

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

I en højere sags tjeneste

I en højere sags tjeneste I en højere sags tjeneste Afvejningen mellem overvågning og privatliv i en retlig kontekst Af Lars Bo Langsted & Søren Sandfeld Jakobsen Abstract Artiklen behandler ud fra en retsdogmatisk metode nogle

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Et webcam er et TV-kamera, som kan tilsluttes en computer med

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91

Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indhold 05.02.2011 Forsikringssvindel - et projekt om åbenhed og gennemsigtighed 2 1. Baggrund 2 2. Undersøgelse om danskernes forhold til forsikringssvindel 2 4. Projektets faser 6 5. Gråzoner og farverige

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

FotoGraferinG og privatlivets fred

FotoGraferinG og privatlivets fred FotoGraferinG og privatlivets fred Indhold 1. Fri fotografering og brug af fotos kontra privatlivets fred...................... 2 2. Redaktionens 2 vurderinger............ 3 3. Er billedet lovligt optaget?..............

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil.

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Er du i tvivl så lad være! Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Det er vanskeligt at give konkrete retningslinjer for, hvad man kan skrive på sin web-blog og det er endnu vanskeligere

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. datakriminalitet. Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

Straffelovrådets betænkning om. datakriminalitet. Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Straffelovrådets betænkning om datakriminalitet Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K BETÆNKNING NR. 1032 KØBENHAVN 1985 ISBN 87-503-5436-1 Ju 00-169-bet. Eloni tryk København

Læs mere

Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil?

Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil? Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil? Af advokat (L) i Schebye & Jacobsen advokatfirma, kandidatstipendiat MARTIN GRÄS LIND Juridisk Institut, Afdelingen for Offentlig Ret, Aarhus

Læs mere

Droner og persondataret

Droner og persondataret Droner og persondataret Af professor, dr.jur. Peter Blume Teknologi skaber retligt efterslæb Det er et velkendt fænomen, at ny teknologi eller nye måder at anvende kendt teknologi på i mange tilfælde udfordrer

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Tv-overvågning i det offentlige rum Kandidatspeciale Maj 2012 Susanne Sten Kortegård Jurauddannelsen, Aalborg Universitet Kandidatspeciale, Jurauddannelsen Titel (dansk): Tv-overvågning i det offentlige

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen.

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 30. april 2008. Nr. 306. Kriminallov for Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

DRs Programetik 2009. Etiske retningslinjer for DRs programmer og medarbejdere

DRs Programetik 2009. Etiske retningslinjer for DRs programmer og medarbejdere DRs Programetik 2009 Etiske retningslinjer for DRs programmer og medarbejdere DRs PROGRAMETIK 2009 er vedtaget af DRs direktion 23.juni 2009, trådt i kraft 1. december 2009 og findes i netversion på DR

Læs mere

Straffeprocesloven. nr. 19 26. marts 1991 med senere ændringer

Straffeprocesloven. nr. 19 26. marts 1991 med senere ændringer Oversættelse fra islandsk til dansk Ajourført pr. 1. september 2005 Straffeprocesloven nr. 19 26. marts 1991 med senere ændringer Kap. 1. Lovens gyldighedsområde 1-3 Kap. 2. Dommere i herredet 4-6 Kap.

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere