Datatilsynets årsberetning 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datatilsynets årsberetning 2003"

Transkript

1 Datatilsynets årsberetning 2003

2 170

3 Datatilsynets årsberetning 2003 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 600 Oktober 2004 ISSN: ISBN:

4 Indhold Til Folketinget 5 Datatilsynets virksomhed i Datatilsynets opgaver 8 Datatilsynets organisation 12 Persondataloven 14 Datatilsynets hjemmeside 14 Statistiske oplysninger 14 Datatilsynets jubilæumskonference år med persondatabeskyttelse 22 Program for Datatilsynets jubilæumskonference 23 Indlæg: 25 år med persondatabeskyttelse 24 Ved justitsminister Lene Espersen - Databeskyttelse - hvorfor og hvordan? 28 Ved formanden for Datarådet, højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen Persondataloven - en barriere for sygdoms- og sundhedsforskning 38 nationalt og internationalt? Ved medlem af Datarådet, overlæge Hans Henrik Storm Spiller personoplysningsloven en hovedrolle eller en birolle i 42 forhold til borgernes databeskyttelse? Ved medlem af Datarådet, professor, dr.jur. Peter Blume Den mobile identitet - tanker om fremtiden ved registerlovens jubilæum 49 Ved udviklingsdirektør Preben Mejer Overvågning i et arbejdstagerperspektiv 55 Ved advokat (L) i Schebye & Jacobsen advokatfirma, kandidatstipendiat Martin Gräs Lind Juridisk Institut, Afdelingen for Offentlig ret, Aarhus Universitet Udtalelser over lovforslag mv. 63 IT-kriminalitet mv. 64 Nemkonto 68 Offentlighed i retsplejen 70 Ændring af lov om finansiel virksomhed 74 Ændring af tinglysningsloven 76 2

5 Sager om behandling af personoplysninger 79 Antipiratgruppen 80 Debatside på internettet 82 Fingeraftryk på Bornholmerkortet 85 Mærsk Olie & Gas A/S s bortvisningsregister 88 Tv- og videoovervågning: 91 - Offentlige myndigheders tv-overvågning 91 - Videoovervågning i S-tog 95 - Analog tv-overvågning 99 - Web-kameraer ved Vidåslusen 101 Offentliggørelse af afgørelser i forbrugerklagesager 104 Sager om markedsføringsreglerne: Københavns Energi Videregivelse af telefonbogsoplysninger og salg af forbrugerprofiler E-postserviceudbyders opbevaring af e-post 113 Udvidet anvendelse af Landspatientregisteret/eLPR 114 Offentliggørelse af oplysninger om mulig jordforurening 118 Internationalt arbejde 123 Indledning 124 Europarådet 125 Den Europæiske Union 126 International konference for datatilsynsmyndigheder mv. 135 Nordisk samarbejde 135 Sikkerhedsspørgsmål 139 Persondatalovens krav om datasikkerhed 140 Børnetelefonen 141 E-post fra psykiatrisk hospital 142 Forskellige spørgsmål i relation til OCES certifikater 145 Sikkerhedsbrist i Helsingør Kommunes trådløse net 147 Sikkerhedsbrist hos Socialministeriet 149 Sundhedsportalen 151 Udsendelse af e-post adresser 156 Tilsynsvirksomhed 159 Generelt om Datatilsynets inspektioner 160 Gennemførelse af inspektioner 161 Datatilsynets observationer ved inspektioner i Inspektioner hos politiet 167 Oversigt over udførte inspektioner

6 4

7 Til Folketinget Hermed afgiver Datatilsynet sin årsberetning for var det 25. år med persondatabeskyttelse i Danmark, idet de første love om persondatabeskyttelse - lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre mv. - trådte i kraft den 1. januar Denne årsberetning er således den 25. i rækken. De første 21 blev udgivet af Registertilsynet, som blev afløst af Datatilsynet i forbindelse med ikrafttrædelsen af lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) pr. 1. juli Beretningen afgives i henhold til 65 i persondataloven, hvorefter Datatilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Folketinget. Beretningen indeholder en beskrivelse af Datatilsynets aktiviteter i 2003 og referater af en række principielle sager om behandling af personoplysninger. Hertil kommer et afsnit om det internationale arbejde, som Datatilsynet i årets løb har deltaget i, samt et afsnit om sikkerhedsspørgsmål, hvori de vigtigste aktiviteter vedrørende datasikkerhed omtales. I afsnittet om tilsynsvirksomhed omtales de inspektioner (kontrolbesøg), som Datatilsynet har foretaget i årets løb. Beretningen indeholder endelig også et afsnit om jubilæumskonferencen den 5. februar 2004 i anledning af de første 25 år med persondatabeskyttelse i Danmark. København, september 2004 Asbjørn Jensen Formand for Datarådet Janni Christoffersen Direktør 5

8 6

9 Datatilsynets virksomhed i 2003 Datatilsynets opgaver 8 Datatilsynets organisation 12 Persondataloven 14 Datatilsynets hjemmeside 14 Statistiske oplysninger 14 7

10 Datatilsynets virksomhed i 2003 Datatilsynets opgaver Datatilsynets arbejde består først og fremmest i administration af lov om behandling af personoplysninger (i daglig tale blot persondataloven). Tilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af loven, bortset fra domstolenes behandlinger. Blandt Datatilsynets forskellige aktiviteter i 2003 kan nævnes: Vejledning og rådgivning over for offentlige myndigheder, private personer og virksomheder Behandling af klager fra personer over f.eks. registrering, videregivelse eller manglende indsigt Udtalelser om lovforslag og bekendtgørelser mv. Udtalelser om anmeldelser fra offentlige myndigheder Tilladelser i forbindelse med anmeldelser fra private virksomheder og forskere Forskellige former for tilladelser til offentlige myndigheder og virksomheder mv. Sager på tilsynets eget initiativ, herunder inspektioner hos offentlige myndigheder samt hos en række private virksomheder og forskere Planlægning og afholdelse af jubilæumskonference Deltagelse i internationale tilsynsmyndigheder og internationalt samarbejde med andre datatilsynsmyndigheder Deltagelse i arbejdsgrupper Registertilsyn for Grønland Udtalelser om lovforslag mv. Blandt opgaverne kan fremhæves, at Datatilsynet efter persondataloven skal høres over udkast til bekendtgørelser, cirkulærer o.l. generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger. Tilsynet bliver også hørt over lovforslag, direktivforslag og betænkninger mv. på dette område. Datatilsynet oplever et stadigt stigende antal sager i denne kategori (109 registrerede nye sager i 2003 mod 66 i 2001 og 94 i 2002). Samtidig må det konstateres, at der ofte rejser sig vanskelige spørgsmål om forholdet mellem på den ene side de ønskede nye regler og på den anden side reglerne i persondataloven og databeskyttelsesdirektivet. Datatilsynets udtalelser over lovforslag mv. giver bl.a. Folketinget viden om, hvilke konsekvenser for databeskyttelsen et lovforslag har. Tilsynets høringssvar udgør således et bidrag til grundlaget for den politiske beslutningsproces. Efter Datatilsynets opfattelse er denne opgave vigtig, dels fordi tilsynet 8

11 er i besiddelse af ekspertviden om databeskyttelse, dels fordi tilsynet efter persondatalovens 56 udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Datatilsynet anvender derfor stadigt flere af sine ressourcer på dette område. Tilsynet yder desuden råd og vejledning til myndigheder og virksomheder. Det er tilsynets erfaring, at det ofte er en god ide, at tilsynet tages med på råd tidligt i et forløb, således at der tages højde for persondatalovens krav i det videre arbejde med et projekt. Herudover er der af og til også behov for dialog på senere stadier. At yde råd og vejledning er derfor også en central og prioriteret opgave for tilsynet. Hertil kommer, at tilsynet i forbindelse med en række initiativer til fremme af elektronisk borgerservice i det offentlige har påtaget sig opgaven som central godkendelsesinstans. Når andre myndigheder etablerer selvbetjeningssystemer på internet o.l., yder Datatilsynet således vejledning om, hvordan sikkerheden skal være for at beskytte oplysningerne. Herudover modtager Datatilsynet en del forespørgsler og klager fra registrerede personer. Tilsynet vejleder således de registrerede om deres rettigheder og om, hvad der i øvrigt gælder efter persondataloven. Rådgivning og vejledning Klagesagsbehandling I klagesagerne træffer Datatilsynet egentlige afgørelser om, hvorvidt en behandling er i overensstemmelse med loven. Det er selvsagt af afgørende betydning, at borgere, der er udsat for behandling af oplysninger i strid med loven, eller som f.eks. ikke får de oplysninger, de har krav på efter reglerne om de registreredes rettigheder, kan få Datatilsynets vurdering af forholdet. Datatilsynet har hidtil ikke i praksis oplevet problemer med at få den dataansvarlige myndighed eller virksomhed til at efterkomme tilsynets afgørelser. Tilsynet har registreret en lille stigning i antallet af klager vedrørende offentlige myndigheder (fra ca. 140 til ca. 165), mens niveauet er uændret i forhold til de private dataansvarlige. Andelen af klager, som var berettigede, udgjorde ca. 40 % af de sager, som tilsynet afsluttede vedrørende private dataansvarlige, og ca. 18 % af de sager, som tilsynet afsluttede vedrørende offentlige myndigheder. De tilsvarende tal var i 2002 ca. 39 % og ca. 11 %. Ud over de sager, som rejses ved klager og forespørgsler, tager Datatilsynet også sager op på eget initiativ. Datatilsynet har i 2003 registreret 114 sager rejst på tilsynets eget initiativ, hvilket svarer til niveauet i 2001, mens der i 2002 blev registeret 202 sager. Dette tal omfatter såvel inspektioner, der omtales nærmere nedenfor, som andre "egen driftssager". Det forholdsvis høje antal sager i denne kategori i 2002 hang sammen med, at tilsynet i det år Sager af egen drift 9

12 gjorde en særlig indsats i forhold til myndigheder, som ikke havde efterlevet persondatalovens krav om anmeldelse til Datatilsynet. I 2003 har Datatilsynet gennemført 71 inspektioner, heraf 41 hos offentlige myndigheder og 31 hos forskellige private virksomheder. Dette svarer til niveauet i 2001, mens der i 2002 blev gennemført i alt 116 inspektioner. Som følge af besparelser har Datatilsynet set sig nødsaget til at begrænse antallet af årlige inspektioner, og der må forventes en nedgang i antallet også i de kommende år, hvor tilsynets bevilling vil blive yderligere beskåret. I 2003 gennemførte Datatilsynet bl.a. en særlig inspektionsrunde i Lolland/Falsterområdet. Datatilsynets inspektioner er nærmere beskrevet i afsnittet om tilsynsvirksomhed. Anmeldelser og tilladelser Datatilsynet har også i 2003 behandlet mange anmeldelser og ansøgninger om tilladelser. Der er sket et fald i forhold til 2002 for så vidt angår anmeldelser for den offentlige forvaltning, hvilket er naturligt set i lyset af, at persondataloven nu har været i kraft nogle år, og myndighederne således i vidt omfang har fået anmeldelserne til Datatilsynet på plads. Antallet af anmeldelser fra private dataansvarlige svarer stort set til antallet af anmeldelser i Dette hænger navnlig sammen med, at anmeldelsesordningen på forskningsområdet administreres således, at en privat forsker ikke kan foretage en generel anmeldelse af sine aktiviteter, men skal indsende anmeldelse til Datatilsynet, hver gang den pågældende påbegynder et nyt projekt. Antallet af nye sager om anmeldelse af private forsknings- og statistikprojekter er steget fra 938 i 2002 til 983 i Herudover sker der løbende ændringer i de anmeldelser, som allerede er modtaget. F.eks. når et projekt udvides, eller der kommer en ny databehandler ind i billedet, eller der er behov for at forlænge projektet ud over den oprindeligt forudsete periode. I 2003 har Datatilsynet modtaget ca. 900 ændringer til eksisterende anmeldelser af private forsknings- og statistikprojekter. Anmeldelsesordningen er nærmere omtalt på Datatilsynets hjemmeside og i afsnittet "Anmeldelser fra myndigheder og virksomheder mv." i Datatilsynets årsberetning for Tv-overvågning I 2003 har Datatilsynet behandlet en del sager om tv-overvågning. Persondataloven sætter grænser for, hvor tv-overvågning må foretages, og hvordan det kan ske. I Datatilsynets praksis vedrørende tv-overvågning er billeder af både personale, kunder, elever og andre tilstedeværende blevet anset for at være personoplysninger omfattet af loven. I 2003 har Datatilsynet bl.a. udtalt, at princippet om god databehandlingsskik medfører, at der i forbindelse med tvovervågning i kontroløjemed som den absolutte hovedregel skal gives forudgående information til de ansatte. Ved vurderingen af, om der kan ske fravigelse af denne hovedregel, må de hensyn, der kan begrunde fravigelse af op- 10

13 lysningspligt inddrages. Det vil sige, der skal være afgørende hensyn til private eller offentlige interesser. Datatilsynet har også taget stilling til en række spørgsmål vedrørende offentlige myndigheders tv-overvågning med brug af digitalt udstyr. Datatilsynet finder bl.a., at en offentlig myndighed ikke bør tv-overvåge områder, hvor der er adgang for almindelig færdsel. Dette svarer til den hovedregel, der gælder for private virksomheder, butikker mv. En myndighed, der vil foretage tv-overvågning for at forebygge og afsløre kriminelle aktiviteter, skal først sende en anmeldelse til Datatilsynet, og Datatilsynets udtalelse skal foreligge, inden overvågningen går i gang. Datatilsynet opfordrer via sin hjemmeside alle myndigheder, som benytter digitalt udstyr i forbindelse med tv-overvågning, til at få anmeldelsen til Datatilsynet bragt i orden. Der henvises i øvrigt til afsnittet om sager om behandling af personoplysninger. Herudover har Datatilsynet også i 2003 taget stilling til spørgsmål om offentliggørelse på internet. Dette gælder bl.a. oplysninger i form af billeder fra web-kameraer forsynet med zoom-funktion, oplysninger på debatsider på internet og oplysninger om grunde, der er omfattet af amtets kortlægning vedrørende forurening. Disse sager er nærmere omtalt i afsnittet om sager om behandling af personoplysninger. Datatilsynets deltagelse i internationalt samarbejde er fortsat et område, der vokser i omfang. Datatilsynet deltager bl.a. i samarbejdet i de fælles tilsynsmyndigheder nedsat i henhold til Schengen- og Europol-konventionerne, i Europarådets arbejde og i andre internationale arbejdsgrupper både på EUniveau og verdensplan. I 2003 har Datatilsynet desuden deltaget i den ny fælles tilsynsmyndighed i forhold til Eurojust. Aktiviteterne i de fælles tilsynsmyndigheder omtales nærmere i afsnittet om internationale sager. Internationalt samarbejde I 2003 blev det 25. internationale møde for datatilsynsmyndighederne arrangeret af det australske datatilsyn og afholdt i Sydney, hvor der blev sat fokus på uafhængige tilsynsmyndigheders rolle og beskyttelse af personoplysninger i internationale sammenhænge. Ved samme lejlighed afholdt de europæiske databeskyttelseskommissærer et lukket møde, der bl.a. resulterede i udtalelser vedrørende overførsel af oplysninger om passagerer, RFID ( radio-frequency identification ), forbedring af kommunikation af praksis vedrørende databeskyttelse, automatisk software opdatering og databeskyttelse og internationale organisationer. Herudover har Datatilsynet opgaver i henhold til andre love, f.eks. modtager tilsynet anmeldelser i henhold til lov om massemediers informationsdatabaser. En oversigt over de redaktionelle informationsdatabaser, der har foretaget anmeldelse til Datatilsynet, findes på tilsynets hjemmeside. Andre opgaver 11

14 Datatilsynet er også Registertilsyn for Grønland i medfør af de der gældende registerlove fra 1979, samt i et vist omfang for rigsmyndighederne på Færøerne. Datatilsynets organisation Datatilsynet består af et råd - Datarådet - og et sekretariat. Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, men har en finanslovsmæssig og personalemæssig tilknytning til Justitsministeriet, som dog ikke har nogen instruktionsbeføjelse over for tilsynet. Datatilsynets afgørelser efter lov om behandling af personoplysninger er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan derimod indbringes for domstolene, ligesom Datatilsynet i sin virksomhed er undergivet sædvanlig kontrol af Folketingets Ombudsmand. Datarådet Datarådet består af en formand og 6 andre medlemmer, der er udpeget af justitsministeren. Datarådet træffer først og fremmest afgørelse i sager af principiel karakter. Rådet fastsætter efter loven selv sin forretningsorden. Dette er sket i bekendtgørelse om forretningsorden for Datarådet (Bek. nr af 15. december 2000). Forretningsordenen kan findes på Datatilsynets hjemmeside samt i Lovtidende og i Retsinformation. Datarådets medlemmer Pr. 31. december 2003 Formand, højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen Næstformand, advokat Janne Glæsel Professor, dr. jur. Peter Blume Direktør Jakob Lyngsø Rådmand Birgit Ekstrøm Overlæge Hans Henrik Storm Fhv. formand for Forbrugerrådet Kirsten Nielsen Medlemmerne er personligt udpeget i kraft af deres sagkundskab inden for bestemte sagsområder og er ikke repræsentanter for bestemte interesseorganisationer eller lignende. Korrespondance til Datarådets medlemmer stiles til sekretariatet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K Sekretariatet Sekretariatet varetager Datatilsynets daglige forretninger. Sekretariatet ledes af en direktør. 12

15 Der har i 2003 været en forholdsvis stor udskiftning blandt de juridiske medarbejdere, bl.a. fordi flere fuldmægtige har forladt tilsynet på grund af et planlagt videre uddannelsesforløb. Ansatte i sekretariatet Pr. 31. december 2003 Direktør, cand. jur. Janni Christoffersen Kontorchef, cand. jur. Lena Andersen IT-chef, civilingeniør Ib Alfred Larsen Konsulent, akademiingeniør Robert Hartmann Pedersen IT-sikkerhedskonsulent Nils Rasmussen Specialkonsulent, mag.art. Camilla Daasnes Fuldmægtig, cand. jur. Bettina Agerskov (orlov) Fuldmægtig, cand. jur. Maiken Christensen Breüner Fuldmægtig, cand. jur. Kira Kolby Christensen (orlov) Fuldmægtig, cand. jur. Lena Bjerregaard Danvøgg (orlov) Fuldmægtig, cand. jur. Stine Dyhr Fuldmægtig, cand. jur. Ditte Friis-Pedersen Fuldmægtig, cand. jur. Anette Gramstrup Fuldmægtig, cand. jur. Helene V. Grønfeldt Fuldmægtig, cand. jur. Anders Ankerstjerne Hansen Fuldmægtig, cand. jur. Lene Engedal Kragelund Fuldmægtig, cand. jur. Camilla Sonne Kristensen Fuldmægtig, cand. jur. Jakob Gøtze Pedersen Fuldmægtig, cand. jur. Frederik Siegumfeldt Fuldmægtig, cand. jur. Christian Wiese Svanberg Fuldmægtig, cand. jur. Ane Holland Sørensen Kontorfuldmægtig Kirsten Markussen Kontorfuldmægtig Anne-Marie Müller Kontorfuldmægtig Suzanne Stenkvist Overassistent Pernille Jensen Overassistent Mette Maj Leilund Overassistent Berit Pedersen Assistent Jette van der Loo Stud. jur. Marie Gjesing Fynsk (orlov) Stud. jur. Rikke Lundby Jensen Stud. jur. Karina Kok Jørgensen Stud. jur. Malene Lybæk Møller Stud. jur. Thomas Impgaard Sørensen (orlov) 13

16 Persondataloven Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) trådte i kraft den 1. juli Se Datatilsynets årsberetning 2000 om baggrunden for og forarbejderne til persondataloven. I tilknytning til persondataloven har Justitsministeriet udstedt en række bekendtgørelser. Herudover har Datatilsynet udsendt en række vejledninger i tilknytning til persondataloven. Datatilsynets hjemmeside Loven, bekendtgørelserne og vejledningerne kan læses på Datatilsynets hjemmeside På hjemmesiden er det også muligt at læse eller udskrive Datatilsynets informationspjece "Persondataloven", som Datatilsynet udsendte i forbindelse med persondatalovens ikrafttræden den 1. juli Datatilsynets årsberetninger samt Registertilsynets årsberetninger fra 1996 til 1999 er ligeledes tilgængelige i elektronisk form. Datatilsynet har også i 2003 løbende udarbejdet nye tekster og informationsmateriale, som er offentliggjort på hjemmesiden. Datatilsynet har herudover offentliggjort interessante og principielle afgørelser på hjemmesiden. Enhver kan tegne elektronisk abonnement på Datatilsynets hjemmeside. Abonnenterne modtager automatisk en e-post, når hjemmesiden opdateres. Ved udgangen af december 2003 var der i alt ca abonnenter på Datatilsynets hjemmeside mod abonnenter i Statistiske oplysninger Oplysningerne i dette afsnit er baseret på registreringerne af nye sager i tilsynets journalsystem i En del af tilsynets sagsbehandling er imidlertid fortsættelser af eksisterende sager. Dette er f.eks. tilfældet, når en anmeldelse ændres, eller en tilladelse forlænges. Disse sager er af praktiske årsager ikke omfattet af statistikken. Dog kan det konstateres, at Datatilsynet i 2003 har modtaget ca. 900 ændringer til eksisterende anmeldelser af private forsknings- og statistikprojekter. Datatilsynet registrerede nye sager i perioden 1. januar 2003 til 31. december Disse sager fordeler sig som følger: 14

17 Datatilsynets egen administration mv. 223 Lovforberedende arbejde 109 Forespørgsler og klager vedrørende private 415 Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder 495 Anmeldelser for den private sektor Anmeldelser for den offentlige forvaltning 743 Sager på Datatilsynets eget initiativ 114 Sikkerhedsspørgsmål 26 Internationale sager 151 Kompetence i henhold til anden lovgivning 18 I det følgende uddybes tallene for nogle af de nævnte kategorier. Forespørgsler og klager vedrørende private Datatilsynet registrerede i alt 415 sager med forespørgsler og klager vedrørende private dataansvarlige. Fordelingen mellem klager og forespørgsler i de afsluttede sager var følgende: Klager ca. 29 % Forespørgsler ca. 71 % Endvidere kan det oplyses, at i de afsluttede sager var ca. 40 % af klagerne berettigede, mens resten var uberettigede. Sagerne var fordelt på følgende virksomhedstyper: Almindelige virksomheder 65 Den finansielle sektor 36 Fagforeninger, a-kasser, pensionskasser mv. 15 Telesektoren 43 Foreninger og organisationer 34 Sundhedssektoren (medicinalvirksomheder, klinikker, læger mv.) 15 Kreditoplysningsbureauer 63 Advarselsregistre 15 Stillingsbesættende virksomheder 0 Ansøgninger om tilladelser 54 Diverse 74 Sager af generel karakter 1 Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder Datatilsynet registrerede i alt 495 sager med forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder. 15

18 Fordelingen mellem klager og forespørgsler i de afsluttede sager var følgende: Klager ca. 33 % Forespørgsler ca. 67 % I de afsluttede sager var ca. 18 % af klagerne berettigede, mens resten var uberettigede. Sagerne var fordelt således: Statslige myndigheder 269 Amtskommuner 21 Kommuner 103 Ansøgning om tilladelser 87 Diverse 14 Sager af generel karakter 1 Anmeldelser for den private sektor Datatilsynet registrerede i alt sager om anmeldelser. Fordelingen af sagerne var følgende: Forskning og statistik 983 Privates behandling af oplysninger om rent private forhold 181 Advarselsregistre 3 Spærrelister 15 Kreditoplysningsbureauer 2 Stillingsbesættende virksomheder 17 Edb-servicebureauer 26 Diverse sager af generel karakter 0 Anmeldelser for den offentlige forvaltning Datatilsynet registrerede i alt 743 sager om anmeldelser. Fordelingen af sagerne var følgende: Fællesanmeldelser 1 Kommuner 261 Amtskommuner 121 Statslige myndigheder 183 Tilslutninger til fællesanmeldelser fra kommuner 158 Tilslutninger til fællesanmeldelser fra amtskommuner 2 Tilslutninger til fællesanmeldelser fra statslige myndigheder 17 Diverse/sager af generel karakter 0 16

19 Sager på Datatilsynets eget initiativ Datatilsynet registrerede i alt 114 sager oprettet på tilsynets eget initiativ. Sagerne var fordelt på følgende sagstyper: Inspektion og kontrol vedrørende private 32 Inspektion og kontrol vedrørende offentlige myndigheder 47 Sager rejst på grundlag af presseomtale o.l. 30 Diverse/sager af generel karakter 5 Sikkerhedsspørgsmål Datatilsynet registrerede i alt 26 sager under kategorien sikkerhedsspørgsmål. Fordelingen af sagerne var følgende: Sager vedrørende private 11 Sager vedrørende offentlige myndigheder 15 Internationale sager Datatilsynet registrerede i alt 151 internationale sager. Fordelingen af sagerne var følgende: Forespørgsler fra udlandet om dansk lovgivning 56 Nordisk tilsynssamarbejde 5 Europarådet 1 EU 37 Konventioner 26 Datakommissærsamarbejdet 15 OECD 0 Diverse/sager af generel karakter 11 Fordelingen af de forskellige personalegrupper hen over årene Studenter (ej fuldtidsansatte) Kontorfunktionærer Teknikere Jurister

20 Antal sager Antal inspektioner

21 19

22 20

23 Datatilsynets jubilæumskonference 25 år med persondatabeskyttelse 22 Program for Datatilsynets jubilæumskonference 23 Indlæg: - 25 år med persondatabeskyttelse 24 Ved justitsminister Lene Espersen - Databeskyttelse - hvorfor og hvordan? 28 Ved formanden for Datarådet, højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen - Persondataloven - en barriere for sygdoms- og sundhedsforskning 38 nationalt og internationalt? Ved medlem af Datarådet, overlæge Hans Henrik Storm - Spiller personoplysningsloven en hovedrolle eller en birolle i 42 forhold til borgernes databeskyttelse? Ved medlem af Datarådet, professor, dr.jur. Peter Blume - Den mobile identitet - tanker om fremtiden ved registerlovens jubilæum 49 Ved udviklingsdirektør Preben Mejer - Overvågning i et arbejdstagerperspektiv 55 Ved advokat (L) i Schebye & Jacobsen advokatfirma, kandidatstipendiat Martin Gräs Lind Juridisk Institut, Afdelingen for Offentlig ret, Aarhus Universitet 21

24 Datatilsynets jubilæumskonference 25 år med persondatabeskyttelse Danmark var et af de første lande i Europa, som lovgav omkring beskyttelse af personoplysninger, da lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre mv. trådte i kraft den 1. januar Den 1. juli 2000 blev de to registerlove afløst af lov om behandling af personoplysninger, og vi kunne således den 1. januar 2004 fejre 25 år med lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Datatilsynet markerede dette med en jubilæumskonference den 5. februar 2004 i Landstingssalen. Konferencen, der blev åbnet af justitsminister Lene Espersen, satte bl.a. fokus på en række aktuelle emner inden for persondatabeskyttelsen. Der var meget stor interesse for deltagelse i arrangementet fra private virksomheder, offentlige myndigheder, politikere og borgere. Da der imidlertid kun var plads til ca. 150 deltagere, måtte Datatilsynet desværre afvise mange interesserede. Konferencen var bygget op med en række kortere indlæg med efterfølgende besvarelse af spørgsmål under hovedoverskrifterne status, overvågning i forskellige perspektiver og fremtidens udfordringer. Endvidere var der indlagt to sessioner, hvor der under ledelse af ordstyrer Connie Hedegaard blev debatteret ivrigt med deltagelse både fra salen og fra et panel bestående af oplægsholderne og Datatilsynets direktør Janni Christoffersen. Datatilsynet takker alle, der bidrog til gennemførslen af en vellykket konference. En særlig tak til Grete og Sigurd Pedersens Fond for økonomisk støtte til arrangementet, som gjorde denne markering af jubilæet mulig. Programmet for jubilæumskonferencen og en række af indlæggene gengives i det følgende. 22

25 Datatilsynets jubilæumskonference - 25 år med persondatabeskyttelse torsdag den 5. februar 2004 i Landstingssalen, Christiansborg Velkomst ved direktør Janni Christoffersen, Datatilsynet Åbning ved justitsminister Lene Espersen Databeskyttelse ved formanden for Datarådet, højesteretsdommer hvorfor og hvordan? Hugo Wendler Pedersen Service, effektivitet, ved kommunaldirektør Estrid Oxlund, Holstebro kontrol og privatliv Kommune Persondataloven ved medlem af Datarådet, overlæge, afdelingschef en barrierefor sygdoms- Hans Henrik Storm, Forebyggelse & Dokumentation, og sundhedsforskning Kræftens Bekæmpelse nationalt oginternationalt? Kaffepause Persondatabeskyttelse i en ved General Counsel Christian Hartvig, Grundfos international virksomhed Management A/S Spiller persondataloven en ved medlem af Datarådet, professor, dr.jur. Peter hovedrolle eller en birolle i Blume, Retsvidenskabeligt Institut B, Københavns forhold til borgerens Universitet databeskyttelse? Debat med panelet Formiddagens foredragsholdere Frokostpause Overvågning en politisk ved formanden for Folketingets Retsudvalg synsvinkel Anne Baastrup Privatlivet ved direktør Johan Peter Paludan, Instituttet for et offentligt rum? Fremtidsforskning Overvågning i et ved juridisk direktør Kim Munch Lendal, arbejdsgiver-perspektiv Dansk Handel og Service Overvågning i et ved advokat Martin Gräs Lind, Schebye & Jacobsen arbejdstager-perspektiv Debat med panelet Eftermiddagens foredragsholdere Kaffepause Persondatabeskyttelse i et ved professor, dr. jur. Jon Bing, Institutt for fremtidsperspektiv rettsinformatikk, Universitetet i Oslo Den mobile identitet ved udviklingsdirektør Preben Mejer, TDC Afrunding ved direktør Janni Christoffersen, Datatilsynet Dagens ordstyrer: Connie Hedegaard 23

26 De enkelte indlæg er gengivet med tilladelse fra oplægsholderne. 25 år med persondatabeskyttelse Ved justitsminister Lene Espersen 1. Jeg vil gerne takke Datatilsynet for invitationen, der giver mig lejlighed til at indlede dagens konference. Datatilsynet skal i den forbindelse også have særlig tak for at have taget initiativ til afholdelsen af denne jubilæumskonference - 25 år med persondatabeskyttelse. Hermed får vi mulighed for at markere, at vi nu i 25 år har haft lovgivning i Danmark om beskyttelse af personoplysninger. Og jeg kan se af det program, der er fastsat for konferencen, at der lagt op til nogle interessante timer, hvor deltagerne kan komme ind på et bredt spektrum af emner, der knytter sig til databeskyttelse år er jo ingen alder. Men når det gælder lovgivning om persondatabeskyttelse, hører vi faktisk til blandt de ældre. Danmark var et af de første lande i Europa, som lovgav om beskyttelse af personoplysninger. Det skete med vedtagelsen af lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre, der trådte i kraft 1. januar Tilblivelsen af de 2 love var undervejs et stykke tid. Allerede i 1970 havde Justitsministeriet nedsat et udvalg benævnt Registerudvalget. På baggrund af udvalgets betænkninger blev forslaget til de 2 registerlove fremsat i Folketinget og dernæst i 1977 vedtaget. Dermed var registerlovgivningen i Danmark en realitet. 3. Siden udgjorde de 2 love den retlige ramme for persondatabeskyttelsen og dermed også grundlaget for den kontrol, der blev udøvet af Registertilsynet, som det dengang hed. Vigtigt er det således at fremhæve, at lovgivningen om databeskyttelse og Registertilsynet nu Datatilsynet - er lige gamle. Vores lovgivning om databeskyttelse har med andre ord i alle 25 år været underlagt en administrativ kontrol, der udøves uafhængigt af de politiske organer. Det er selvfølgelig også værd at hæfte sig ved, at man tilbage i 1970 erne ikke talte om en persondatalov men om en registerlov. Fokus var således rettet mod systematiske fortegnelser og lignende, der kunne karakteriseres som et register. Det var her, at man først og fremmest så et behov for regler i lovgivningen, der bl.a. beskyttede enkeltindividets interesser. 24

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2004

Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 December 2005 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-2-3

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2002

Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2003 ISSN: 1601-5657 ISBN: 87-989860-0-7

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området 13-09-2004 2004-69-0010 Notat om tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området I afsnit 1 gennemgås Datatilsynets praksis og konsekvenserne

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Marts 2010 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-1-6

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1

D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1 D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design April 2002 ISSN nr: 1601-8281 ISBN nr: 87-601-9523-1 2 I n d h o l d Til Folketinget 5 Datatilsynets

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Big Data i fremtidens persondataret

Big Data i fremtidens persondataret Big Data i fremtidens persondataret Charlotte Bagger Tranberg, persondataspecialist, ph.d. Den 2. oktober 2013 2 Udnyttelse af Big Data i den offentlige sektor Den offentlige sektor har adgang til store

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Retten til at blive glemt - og medierne Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Agenda Begrebet Retten til at blive glemt EU-Domstolens dom i Googlesagen og rækkevidden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2014

Datatilsynets årsberetning 2014 Datatilsynets årsberetning 2014 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls A/S Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Juli 2015 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-6-1 Datatilsynets årsberetning

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Et webcam er et TV-kamera, som kan tilsluttes en computer med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Hvilke love gælder for tv-overvågning?

Hvilke love gælder for tv-overvågning? Hvilke love gælder for tv-overvågning? Tv-overvågningsloven Tv-overvågningsloven regulerer hvilke områder private virksomheder og private borgere må tvovervåge. Hvem må overvåge? - Hvad må de overvåge?

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2011

Datatilsynets årsberetning 2011 Datatilsynets årsberetning 2011 Datatilsynets årsberetning 2011 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Oktober 2012 ISSN nr: 1601-5657 ISBN

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

DATA RET BESKYTTELSES PETER BLUME 4. U D G AV E

DATA RET BESKYTTELSES PETER BLUME 4. U D G AV E PETER BLUME DATA BESKYTTELSES RET 4. U D G AV E J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T S F O R L A G Databeskyttelsesret Peter Blume Databeskyttelsesret 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt. Datatilsynets årsberetning 2012

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt. Datatilsynets årsberetning 2012 Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt Datatilsynets årsberetning 2012 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls - Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 September

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Lever din myndighed op til persondatalovens krav?

Lever din myndighed op til persondatalovens krav? Lever din myndighed op til persondatalovens krav? COMPLIANCE-TJEK Persondataloven har gennem de seneste år fået større betydning, og antallet af sager ved Datatilsynet stiger. Alene fra 2012 til 2013 steg

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2012

Datatilsynets årsberetning 2012 Datatilsynets årsberetning 2012 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls - Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 September 2013 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-4-7 Datatilsynets

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Tv-overvågning i det offentlige rum Kandidatspeciale Maj 2012 Susanne Sten Kortegård Jurauddannelsen, Aalborg Universitet Kandidatspeciale, Jurauddannelsen Titel (dansk): Tv-overvågning i det offentlige

Læs mere

Kommunalreformen og retten til aktindsigt

Kommunalreformen og retten til aktindsigt Til Folketingets Kommunaludvalg og Retsudvalg D a n m a r k s J o u r n a l i s t h ø j s k o l e Kommunalreformen og retten til aktindsigt Af Oluf Jørgensen, afdelingsforstander i forvaltningsret og informationsret,

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer

Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer v/ partner Anne Buhl Bjelke & Den offentlige uddannelsesdag 2014 persondataspecialist Charlotte Bagger Tranberg Persondataretlige aspekter Personoplysninger kun

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet.

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet. Cloud og persondataloven Forskningsnetkonferencen 2011 Klarskovgaard Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Sten Hansen IT-chef

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere