Datatilsynets årsberetning 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datatilsynets årsberetning 2003"

Transkript

1 Datatilsynets årsberetning 2003

2 170

3 Datatilsynets årsberetning 2003 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 600 Oktober 2004 ISSN: ISBN:

4 Indhold Til Folketinget 5 Datatilsynets virksomhed i Datatilsynets opgaver 8 Datatilsynets organisation 12 Persondataloven 14 Datatilsynets hjemmeside 14 Statistiske oplysninger 14 Datatilsynets jubilæumskonference år med persondatabeskyttelse 22 Program for Datatilsynets jubilæumskonference 23 Indlæg: 25 år med persondatabeskyttelse 24 Ved justitsminister Lene Espersen - Databeskyttelse - hvorfor og hvordan? 28 Ved formanden for Datarådet, højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen Persondataloven - en barriere for sygdoms- og sundhedsforskning 38 nationalt og internationalt? Ved medlem af Datarådet, overlæge Hans Henrik Storm Spiller personoplysningsloven en hovedrolle eller en birolle i 42 forhold til borgernes databeskyttelse? Ved medlem af Datarådet, professor, dr.jur. Peter Blume Den mobile identitet - tanker om fremtiden ved registerlovens jubilæum 49 Ved udviklingsdirektør Preben Mejer Overvågning i et arbejdstagerperspektiv 55 Ved advokat (L) i Schebye & Jacobsen advokatfirma, kandidatstipendiat Martin Gräs Lind Juridisk Institut, Afdelingen for Offentlig ret, Aarhus Universitet Udtalelser over lovforslag mv. 63 IT-kriminalitet mv. 64 Nemkonto 68 Offentlighed i retsplejen 70 Ændring af lov om finansiel virksomhed 74 Ændring af tinglysningsloven 76 2

5 Sager om behandling af personoplysninger 79 Antipiratgruppen 80 Debatside på internettet 82 Fingeraftryk på Bornholmerkortet 85 Mærsk Olie & Gas A/S s bortvisningsregister 88 Tv- og videoovervågning: 91 - Offentlige myndigheders tv-overvågning 91 - Videoovervågning i S-tog 95 - Analog tv-overvågning 99 - Web-kameraer ved Vidåslusen 101 Offentliggørelse af afgørelser i forbrugerklagesager 104 Sager om markedsføringsreglerne: Københavns Energi Videregivelse af telefonbogsoplysninger og salg af forbrugerprofiler E-postserviceudbyders opbevaring af e-post 113 Udvidet anvendelse af Landspatientregisteret/eLPR 114 Offentliggørelse af oplysninger om mulig jordforurening 118 Internationalt arbejde 123 Indledning 124 Europarådet 125 Den Europæiske Union 126 International konference for datatilsynsmyndigheder mv. 135 Nordisk samarbejde 135 Sikkerhedsspørgsmål 139 Persondatalovens krav om datasikkerhed 140 Børnetelefonen 141 E-post fra psykiatrisk hospital 142 Forskellige spørgsmål i relation til OCES certifikater 145 Sikkerhedsbrist i Helsingør Kommunes trådløse net 147 Sikkerhedsbrist hos Socialministeriet 149 Sundhedsportalen 151 Udsendelse af e-post adresser 156 Tilsynsvirksomhed 159 Generelt om Datatilsynets inspektioner 160 Gennemførelse af inspektioner 161 Datatilsynets observationer ved inspektioner i Inspektioner hos politiet 167 Oversigt over udførte inspektioner

6 4

7 Til Folketinget Hermed afgiver Datatilsynet sin årsberetning for var det 25. år med persondatabeskyttelse i Danmark, idet de første love om persondatabeskyttelse - lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre mv. - trådte i kraft den 1. januar Denne årsberetning er således den 25. i rækken. De første 21 blev udgivet af Registertilsynet, som blev afløst af Datatilsynet i forbindelse med ikrafttrædelsen af lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) pr. 1. juli Beretningen afgives i henhold til 65 i persondataloven, hvorefter Datatilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Folketinget. Beretningen indeholder en beskrivelse af Datatilsynets aktiviteter i 2003 og referater af en række principielle sager om behandling af personoplysninger. Hertil kommer et afsnit om det internationale arbejde, som Datatilsynet i årets løb har deltaget i, samt et afsnit om sikkerhedsspørgsmål, hvori de vigtigste aktiviteter vedrørende datasikkerhed omtales. I afsnittet om tilsynsvirksomhed omtales de inspektioner (kontrolbesøg), som Datatilsynet har foretaget i årets løb. Beretningen indeholder endelig også et afsnit om jubilæumskonferencen den 5. februar 2004 i anledning af de første 25 år med persondatabeskyttelse i Danmark. København, september 2004 Asbjørn Jensen Formand for Datarådet Janni Christoffersen Direktør 5

8 6

9 Datatilsynets virksomhed i 2003 Datatilsynets opgaver 8 Datatilsynets organisation 12 Persondataloven 14 Datatilsynets hjemmeside 14 Statistiske oplysninger 14 7

10 Datatilsynets virksomhed i 2003 Datatilsynets opgaver Datatilsynets arbejde består først og fremmest i administration af lov om behandling af personoplysninger (i daglig tale blot persondataloven). Tilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af loven, bortset fra domstolenes behandlinger. Blandt Datatilsynets forskellige aktiviteter i 2003 kan nævnes: Vejledning og rådgivning over for offentlige myndigheder, private personer og virksomheder Behandling af klager fra personer over f.eks. registrering, videregivelse eller manglende indsigt Udtalelser om lovforslag og bekendtgørelser mv. Udtalelser om anmeldelser fra offentlige myndigheder Tilladelser i forbindelse med anmeldelser fra private virksomheder og forskere Forskellige former for tilladelser til offentlige myndigheder og virksomheder mv. Sager på tilsynets eget initiativ, herunder inspektioner hos offentlige myndigheder samt hos en række private virksomheder og forskere Planlægning og afholdelse af jubilæumskonference Deltagelse i internationale tilsynsmyndigheder og internationalt samarbejde med andre datatilsynsmyndigheder Deltagelse i arbejdsgrupper Registertilsyn for Grønland Udtalelser om lovforslag mv. Blandt opgaverne kan fremhæves, at Datatilsynet efter persondataloven skal høres over udkast til bekendtgørelser, cirkulærer o.l. generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger. Tilsynet bliver også hørt over lovforslag, direktivforslag og betænkninger mv. på dette område. Datatilsynet oplever et stadigt stigende antal sager i denne kategori (109 registrerede nye sager i 2003 mod 66 i 2001 og 94 i 2002). Samtidig må det konstateres, at der ofte rejser sig vanskelige spørgsmål om forholdet mellem på den ene side de ønskede nye regler og på den anden side reglerne i persondataloven og databeskyttelsesdirektivet. Datatilsynets udtalelser over lovforslag mv. giver bl.a. Folketinget viden om, hvilke konsekvenser for databeskyttelsen et lovforslag har. Tilsynets høringssvar udgør således et bidrag til grundlaget for den politiske beslutningsproces. Efter Datatilsynets opfattelse er denne opgave vigtig, dels fordi tilsynet 8

11 er i besiddelse af ekspertviden om databeskyttelse, dels fordi tilsynet efter persondatalovens 56 udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Datatilsynet anvender derfor stadigt flere af sine ressourcer på dette område. Tilsynet yder desuden råd og vejledning til myndigheder og virksomheder. Det er tilsynets erfaring, at det ofte er en god ide, at tilsynet tages med på råd tidligt i et forløb, således at der tages højde for persondatalovens krav i det videre arbejde med et projekt. Herudover er der af og til også behov for dialog på senere stadier. At yde råd og vejledning er derfor også en central og prioriteret opgave for tilsynet. Hertil kommer, at tilsynet i forbindelse med en række initiativer til fremme af elektronisk borgerservice i det offentlige har påtaget sig opgaven som central godkendelsesinstans. Når andre myndigheder etablerer selvbetjeningssystemer på internet o.l., yder Datatilsynet således vejledning om, hvordan sikkerheden skal være for at beskytte oplysningerne. Herudover modtager Datatilsynet en del forespørgsler og klager fra registrerede personer. Tilsynet vejleder således de registrerede om deres rettigheder og om, hvad der i øvrigt gælder efter persondataloven. Rådgivning og vejledning Klagesagsbehandling I klagesagerne træffer Datatilsynet egentlige afgørelser om, hvorvidt en behandling er i overensstemmelse med loven. Det er selvsagt af afgørende betydning, at borgere, der er udsat for behandling af oplysninger i strid med loven, eller som f.eks. ikke får de oplysninger, de har krav på efter reglerne om de registreredes rettigheder, kan få Datatilsynets vurdering af forholdet. Datatilsynet har hidtil ikke i praksis oplevet problemer med at få den dataansvarlige myndighed eller virksomhed til at efterkomme tilsynets afgørelser. Tilsynet har registreret en lille stigning i antallet af klager vedrørende offentlige myndigheder (fra ca. 140 til ca. 165), mens niveauet er uændret i forhold til de private dataansvarlige. Andelen af klager, som var berettigede, udgjorde ca. 40 % af de sager, som tilsynet afsluttede vedrørende private dataansvarlige, og ca. 18 % af de sager, som tilsynet afsluttede vedrørende offentlige myndigheder. De tilsvarende tal var i 2002 ca. 39 % og ca. 11 %. Ud over de sager, som rejses ved klager og forespørgsler, tager Datatilsynet også sager op på eget initiativ. Datatilsynet har i 2003 registreret 114 sager rejst på tilsynets eget initiativ, hvilket svarer til niveauet i 2001, mens der i 2002 blev registeret 202 sager. Dette tal omfatter såvel inspektioner, der omtales nærmere nedenfor, som andre "egen driftssager". Det forholdsvis høje antal sager i denne kategori i 2002 hang sammen med, at tilsynet i det år Sager af egen drift 9

12 gjorde en særlig indsats i forhold til myndigheder, som ikke havde efterlevet persondatalovens krav om anmeldelse til Datatilsynet. I 2003 har Datatilsynet gennemført 71 inspektioner, heraf 41 hos offentlige myndigheder og 31 hos forskellige private virksomheder. Dette svarer til niveauet i 2001, mens der i 2002 blev gennemført i alt 116 inspektioner. Som følge af besparelser har Datatilsynet set sig nødsaget til at begrænse antallet af årlige inspektioner, og der må forventes en nedgang i antallet også i de kommende år, hvor tilsynets bevilling vil blive yderligere beskåret. I 2003 gennemførte Datatilsynet bl.a. en særlig inspektionsrunde i Lolland/Falsterområdet. Datatilsynets inspektioner er nærmere beskrevet i afsnittet om tilsynsvirksomhed. Anmeldelser og tilladelser Datatilsynet har også i 2003 behandlet mange anmeldelser og ansøgninger om tilladelser. Der er sket et fald i forhold til 2002 for så vidt angår anmeldelser for den offentlige forvaltning, hvilket er naturligt set i lyset af, at persondataloven nu har været i kraft nogle år, og myndighederne således i vidt omfang har fået anmeldelserne til Datatilsynet på plads. Antallet af anmeldelser fra private dataansvarlige svarer stort set til antallet af anmeldelser i Dette hænger navnlig sammen med, at anmeldelsesordningen på forskningsområdet administreres således, at en privat forsker ikke kan foretage en generel anmeldelse af sine aktiviteter, men skal indsende anmeldelse til Datatilsynet, hver gang den pågældende påbegynder et nyt projekt. Antallet af nye sager om anmeldelse af private forsknings- og statistikprojekter er steget fra 938 i 2002 til 983 i Herudover sker der løbende ændringer i de anmeldelser, som allerede er modtaget. F.eks. når et projekt udvides, eller der kommer en ny databehandler ind i billedet, eller der er behov for at forlænge projektet ud over den oprindeligt forudsete periode. I 2003 har Datatilsynet modtaget ca. 900 ændringer til eksisterende anmeldelser af private forsknings- og statistikprojekter. Anmeldelsesordningen er nærmere omtalt på Datatilsynets hjemmeside og i afsnittet "Anmeldelser fra myndigheder og virksomheder mv." i Datatilsynets årsberetning for Tv-overvågning I 2003 har Datatilsynet behandlet en del sager om tv-overvågning. Persondataloven sætter grænser for, hvor tv-overvågning må foretages, og hvordan det kan ske. I Datatilsynets praksis vedrørende tv-overvågning er billeder af både personale, kunder, elever og andre tilstedeværende blevet anset for at være personoplysninger omfattet af loven. I 2003 har Datatilsynet bl.a. udtalt, at princippet om god databehandlingsskik medfører, at der i forbindelse med tvovervågning i kontroløjemed som den absolutte hovedregel skal gives forudgående information til de ansatte. Ved vurderingen af, om der kan ske fravigelse af denne hovedregel, må de hensyn, der kan begrunde fravigelse af op- 10

13 lysningspligt inddrages. Det vil sige, der skal være afgørende hensyn til private eller offentlige interesser. Datatilsynet har også taget stilling til en række spørgsmål vedrørende offentlige myndigheders tv-overvågning med brug af digitalt udstyr. Datatilsynet finder bl.a., at en offentlig myndighed ikke bør tv-overvåge områder, hvor der er adgang for almindelig færdsel. Dette svarer til den hovedregel, der gælder for private virksomheder, butikker mv. En myndighed, der vil foretage tv-overvågning for at forebygge og afsløre kriminelle aktiviteter, skal først sende en anmeldelse til Datatilsynet, og Datatilsynets udtalelse skal foreligge, inden overvågningen går i gang. Datatilsynet opfordrer via sin hjemmeside alle myndigheder, som benytter digitalt udstyr i forbindelse med tv-overvågning, til at få anmeldelsen til Datatilsynet bragt i orden. Der henvises i øvrigt til afsnittet om sager om behandling af personoplysninger. Herudover har Datatilsynet også i 2003 taget stilling til spørgsmål om offentliggørelse på internet. Dette gælder bl.a. oplysninger i form af billeder fra web-kameraer forsynet med zoom-funktion, oplysninger på debatsider på internet og oplysninger om grunde, der er omfattet af amtets kortlægning vedrørende forurening. Disse sager er nærmere omtalt i afsnittet om sager om behandling af personoplysninger. Datatilsynets deltagelse i internationalt samarbejde er fortsat et område, der vokser i omfang. Datatilsynet deltager bl.a. i samarbejdet i de fælles tilsynsmyndigheder nedsat i henhold til Schengen- og Europol-konventionerne, i Europarådets arbejde og i andre internationale arbejdsgrupper både på EUniveau og verdensplan. I 2003 har Datatilsynet desuden deltaget i den ny fælles tilsynsmyndighed i forhold til Eurojust. Aktiviteterne i de fælles tilsynsmyndigheder omtales nærmere i afsnittet om internationale sager. Internationalt samarbejde I 2003 blev det 25. internationale møde for datatilsynsmyndighederne arrangeret af det australske datatilsyn og afholdt i Sydney, hvor der blev sat fokus på uafhængige tilsynsmyndigheders rolle og beskyttelse af personoplysninger i internationale sammenhænge. Ved samme lejlighed afholdt de europæiske databeskyttelseskommissærer et lukket møde, der bl.a. resulterede i udtalelser vedrørende overførsel af oplysninger om passagerer, RFID ( radio-frequency identification ), forbedring af kommunikation af praksis vedrørende databeskyttelse, automatisk software opdatering og databeskyttelse og internationale organisationer. Herudover har Datatilsynet opgaver i henhold til andre love, f.eks. modtager tilsynet anmeldelser i henhold til lov om massemediers informationsdatabaser. En oversigt over de redaktionelle informationsdatabaser, der har foretaget anmeldelse til Datatilsynet, findes på tilsynets hjemmeside. Andre opgaver 11

14 Datatilsynet er også Registertilsyn for Grønland i medfør af de der gældende registerlove fra 1979, samt i et vist omfang for rigsmyndighederne på Færøerne. Datatilsynets organisation Datatilsynet består af et råd - Datarådet - og et sekretariat. Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, men har en finanslovsmæssig og personalemæssig tilknytning til Justitsministeriet, som dog ikke har nogen instruktionsbeføjelse over for tilsynet. Datatilsynets afgørelser efter lov om behandling af personoplysninger er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan derimod indbringes for domstolene, ligesom Datatilsynet i sin virksomhed er undergivet sædvanlig kontrol af Folketingets Ombudsmand. Datarådet Datarådet består af en formand og 6 andre medlemmer, der er udpeget af justitsministeren. Datarådet træffer først og fremmest afgørelse i sager af principiel karakter. Rådet fastsætter efter loven selv sin forretningsorden. Dette er sket i bekendtgørelse om forretningsorden for Datarådet (Bek. nr af 15. december 2000). Forretningsordenen kan findes på Datatilsynets hjemmeside samt i Lovtidende og i Retsinformation. Datarådets medlemmer Pr. 31. december 2003 Formand, højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen Næstformand, advokat Janne Glæsel Professor, dr. jur. Peter Blume Direktør Jakob Lyngsø Rådmand Birgit Ekstrøm Overlæge Hans Henrik Storm Fhv. formand for Forbrugerrådet Kirsten Nielsen Medlemmerne er personligt udpeget i kraft af deres sagkundskab inden for bestemte sagsområder og er ikke repræsentanter for bestemte interesseorganisationer eller lignende. Korrespondance til Datarådets medlemmer stiles til sekretariatet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K Sekretariatet Sekretariatet varetager Datatilsynets daglige forretninger. Sekretariatet ledes af en direktør. 12

15 Der har i 2003 været en forholdsvis stor udskiftning blandt de juridiske medarbejdere, bl.a. fordi flere fuldmægtige har forladt tilsynet på grund af et planlagt videre uddannelsesforløb. Ansatte i sekretariatet Pr. 31. december 2003 Direktør, cand. jur. Janni Christoffersen Kontorchef, cand. jur. Lena Andersen IT-chef, civilingeniør Ib Alfred Larsen Konsulent, akademiingeniør Robert Hartmann Pedersen IT-sikkerhedskonsulent Nils Rasmussen Specialkonsulent, mag.art. Camilla Daasnes Fuldmægtig, cand. jur. Bettina Agerskov (orlov) Fuldmægtig, cand. jur. Maiken Christensen Breüner Fuldmægtig, cand. jur. Kira Kolby Christensen (orlov) Fuldmægtig, cand. jur. Lena Bjerregaard Danvøgg (orlov) Fuldmægtig, cand. jur. Stine Dyhr Fuldmægtig, cand. jur. Ditte Friis-Pedersen Fuldmægtig, cand. jur. Anette Gramstrup Fuldmægtig, cand. jur. Helene V. Grønfeldt Fuldmægtig, cand. jur. Anders Ankerstjerne Hansen Fuldmægtig, cand. jur. Lene Engedal Kragelund Fuldmægtig, cand. jur. Camilla Sonne Kristensen Fuldmægtig, cand. jur. Jakob Gøtze Pedersen Fuldmægtig, cand. jur. Frederik Siegumfeldt Fuldmægtig, cand. jur. Christian Wiese Svanberg Fuldmægtig, cand. jur. Ane Holland Sørensen Kontorfuldmægtig Kirsten Markussen Kontorfuldmægtig Anne-Marie Müller Kontorfuldmægtig Suzanne Stenkvist Overassistent Pernille Jensen Overassistent Mette Maj Leilund Overassistent Berit Pedersen Assistent Jette van der Loo Stud. jur. Marie Gjesing Fynsk (orlov) Stud. jur. Rikke Lundby Jensen Stud. jur. Karina Kok Jørgensen Stud. jur. Malene Lybæk Møller Stud. jur. Thomas Impgaard Sørensen (orlov) 13

16 Persondataloven Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) trådte i kraft den 1. juli Se Datatilsynets årsberetning 2000 om baggrunden for og forarbejderne til persondataloven. I tilknytning til persondataloven har Justitsministeriet udstedt en række bekendtgørelser. Herudover har Datatilsynet udsendt en række vejledninger i tilknytning til persondataloven. Datatilsynets hjemmeside Loven, bekendtgørelserne og vejledningerne kan læses på Datatilsynets hjemmeside På hjemmesiden er det også muligt at læse eller udskrive Datatilsynets informationspjece "Persondataloven", som Datatilsynet udsendte i forbindelse med persondatalovens ikrafttræden den 1. juli Datatilsynets årsberetninger samt Registertilsynets årsberetninger fra 1996 til 1999 er ligeledes tilgængelige i elektronisk form. Datatilsynet har også i 2003 løbende udarbejdet nye tekster og informationsmateriale, som er offentliggjort på hjemmesiden. Datatilsynet har herudover offentliggjort interessante og principielle afgørelser på hjemmesiden. Enhver kan tegne elektronisk abonnement på Datatilsynets hjemmeside. Abonnenterne modtager automatisk en e-post, når hjemmesiden opdateres. Ved udgangen af december 2003 var der i alt ca abonnenter på Datatilsynets hjemmeside mod abonnenter i Statistiske oplysninger Oplysningerne i dette afsnit er baseret på registreringerne af nye sager i tilsynets journalsystem i En del af tilsynets sagsbehandling er imidlertid fortsættelser af eksisterende sager. Dette er f.eks. tilfældet, når en anmeldelse ændres, eller en tilladelse forlænges. Disse sager er af praktiske årsager ikke omfattet af statistikken. Dog kan det konstateres, at Datatilsynet i 2003 har modtaget ca. 900 ændringer til eksisterende anmeldelser af private forsknings- og statistikprojekter. Datatilsynet registrerede nye sager i perioden 1. januar 2003 til 31. december Disse sager fordeler sig som følger: 14

17 Datatilsynets egen administration mv. 223 Lovforberedende arbejde 109 Forespørgsler og klager vedrørende private 415 Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder 495 Anmeldelser for den private sektor Anmeldelser for den offentlige forvaltning 743 Sager på Datatilsynets eget initiativ 114 Sikkerhedsspørgsmål 26 Internationale sager 151 Kompetence i henhold til anden lovgivning 18 I det følgende uddybes tallene for nogle af de nævnte kategorier. Forespørgsler og klager vedrørende private Datatilsynet registrerede i alt 415 sager med forespørgsler og klager vedrørende private dataansvarlige. Fordelingen mellem klager og forespørgsler i de afsluttede sager var følgende: Klager ca. 29 % Forespørgsler ca. 71 % Endvidere kan det oplyses, at i de afsluttede sager var ca. 40 % af klagerne berettigede, mens resten var uberettigede. Sagerne var fordelt på følgende virksomhedstyper: Almindelige virksomheder 65 Den finansielle sektor 36 Fagforeninger, a-kasser, pensionskasser mv. 15 Telesektoren 43 Foreninger og organisationer 34 Sundhedssektoren (medicinalvirksomheder, klinikker, læger mv.) 15 Kreditoplysningsbureauer 63 Advarselsregistre 15 Stillingsbesættende virksomheder 0 Ansøgninger om tilladelser 54 Diverse 74 Sager af generel karakter 1 Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder Datatilsynet registrerede i alt 495 sager med forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder. 15

18 Fordelingen mellem klager og forespørgsler i de afsluttede sager var følgende: Klager ca. 33 % Forespørgsler ca. 67 % I de afsluttede sager var ca. 18 % af klagerne berettigede, mens resten var uberettigede. Sagerne var fordelt således: Statslige myndigheder 269 Amtskommuner 21 Kommuner 103 Ansøgning om tilladelser 87 Diverse 14 Sager af generel karakter 1 Anmeldelser for den private sektor Datatilsynet registrerede i alt sager om anmeldelser. Fordelingen af sagerne var følgende: Forskning og statistik 983 Privates behandling af oplysninger om rent private forhold 181 Advarselsregistre 3 Spærrelister 15 Kreditoplysningsbureauer 2 Stillingsbesættende virksomheder 17 Edb-servicebureauer 26 Diverse sager af generel karakter 0 Anmeldelser for den offentlige forvaltning Datatilsynet registrerede i alt 743 sager om anmeldelser. Fordelingen af sagerne var følgende: Fællesanmeldelser 1 Kommuner 261 Amtskommuner 121 Statslige myndigheder 183 Tilslutninger til fællesanmeldelser fra kommuner 158 Tilslutninger til fællesanmeldelser fra amtskommuner 2 Tilslutninger til fællesanmeldelser fra statslige myndigheder 17 Diverse/sager af generel karakter 0 16

19 Sager på Datatilsynets eget initiativ Datatilsynet registrerede i alt 114 sager oprettet på tilsynets eget initiativ. Sagerne var fordelt på følgende sagstyper: Inspektion og kontrol vedrørende private 32 Inspektion og kontrol vedrørende offentlige myndigheder 47 Sager rejst på grundlag af presseomtale o.l. 30 Diverse/sager af generel karakter 5 Sikkerhedsspørgsmål Datatilsynet registrerede i alt 26 sager under kategorien sikkerhedsspørgsmål. Fordelingen af sagerne var følgende: Sager vedrørende private 11 Sager vedrørende offentlige myndigheder 15 Internationale sager Datatilsynet registrerede i alt 151 internationale sager. Fordelingen af sagerne var følgende: Forespørgsler fra udlandet om dansk lovgivning 56 Nordisk tilsynssamarbejde 5 Europarådet 1 EU 37 Konventioner 26 Datakommissærsamarbejdet 15 OECD 0 Diverse/sager af generel karakter 11 Fordelingen af de forskellige personalegrupper hen over årene Studenter (ej fuldtidsansatte) Kontorfunktionærer Teknikere Jurister

20 Antal sager Antal inspektioner

21 19

22 20

23 Datatilsynets jubilæumskonference 25 år med persondatabeskyttelse 22 Program for Datatilsynets jubilæumskonference 23 Indlæg: - 25 år med persondatabeskyttelse 24 Ved justitsminister Lene Espersen - Databeskyttelse - hvorfor og hvordan? 28 Ved formanden for Datarådet, højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen - Persondataloven - en barriere for sygdoms- og sundhedsforskning 38 nationalt og internationalt? Ved medlem af Datarådet, overlæge Hans Henrik Storm - Spiller personoplysningsloven en hovedrolle eller en birolle i 42 forhold til borgernes databeskyttelse? Ved medlem af Datarådet, professor, dr.jur. Peter Blume - Den mobile identitet - tanker om fremtiden ved registerlovens jubilæum 49 Ved udviklingsdirektør Preben Mejer - Overvågning i et arbejdstagerperspektiv 55 Ved advokat (L) i Schebye & Jacobsen advokatfirma, kandidatstipendiat Martin Gräs Lind Juridisk Institut, Afdelingen for Offentlig ret, Aarhus Universitet 21

24 Datatilsynets jubilæumskonference 25 år med persondatabeskyttelse Danmark var et af de første lande i Europa, som lovgav omkring beskyttelse af personoplysninger, da lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre mv. trådte i kraft den 1. januar Den 1. juli 2000 blev de to registerlove afløst af lov om behandling af personoplysninger, og vi kunne således den 1. januar 2004 fejre 25 år med lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Datatilsynet markerede dette med en jubilæumskonference den 5. februar 2004 i Landstingssalen. Konferencen, der blev åbnet af justitsminister Lene Espersen, satte bl.a. fokus på en række aktuelle emner inden for persondatabeskyttelsen. Der var meget stor interesse for deltagelse i arrangementet fra private virksomheder, offentlige myndigheder, politikere og borgere. Da der imidlertid kun var plads til ca. 150 deltagere, måtte Datatilsynet desværre afvise mange interesserede. Konferencen var bygget op med en række kortere indlæg med efterfølgende besvarelse af spørgsmål under hovedoverskrifterne status, overvågning i forskellige perspektiver og fremtidens udfordringer. Endvidere var der indlagt to sessioner, hvor der under ledelse af ordstyrer Connie Hedegaard blev debatteret ivrigt med deltagelse både fra salen og fra et panel bestående af oplægsholderne og Datatilsynets direktør Janni Christoffersen. Datatilsynet takker alle, der bidrog til gennemførslen af en vellykket konference. En særlig tak til Grete og Sigurd Pedersens Fond for økonomisk støtte til arrangementet, som gjorde denne markering af jubilæet mulig. Programmet for jubilæumskonferencen og en række af indlæggene gengives i det følgende. 22

25 Datatilsynets jubilæumskonference - 25 år med persondatabeskyttelse torsdag den 5. februar 2004 i Landstingssalen, Christiansborg Velkomst ved direktør Janni Christoffersen, Datatilsynet Åbning ved justitsminister Lene Espersen Databeskyttelse ved formanden for Datarådet, højesteretsdommer hvorfor og hvordan? Hugo Wendler Pedersen Service, effektivitet, ved kommunaldirektør Estrid Oxlund, Holstebro kontrol og privatliv Kommune Persondataloven ved medlem af Datarådet, overlæge, afdelingschef en barrierefor sygdoms- Hans Henrik Storm, Forebyggelse & Dokumentation, og sundhedsforskning Kræftens Bekæmpelse nationalt oginternationalt? Kaffepause Persondatabeskyttelse i en ved General Counsel Christian Hartvig, Grundfos international virksomhed Management A/S Spiller persondataloven en ved medlem af Datarådet, professor, dr.jur. Peter hovedrolle eller en birolle i Blume, Retsvidenskabeligt Institut B, Københavns forhold til borgerens Universitet databeskyttelse? Debat med panelet Formiddagens foredragsholdere Frokostpause Overvågning en politisk ved formanden for Folketingets Retsudvalg synsvinkel Anne Baastrup Privatlivet ved direktør Johan Peter Paludan, Instituttet for et offentligt rum? Fremtidsforskning Overvågning i et ved juridisk direktør Kim Munch Lendal, arbejdsgiver-perspektiv Dansk Handel og Service Overvågning i et ved advokat Martin Gräs Lind, Schebye & Jacobsen arbejdstager-perspektiv Debat med panelet Eftermiddagens foredragsholdere Kaffepause Persondatabeskyttelse i et ved professor, dr. jur. Jon Bing, Institutt for fremtidsperspektiv rettsinformatikk, Universitetet i Oslo Den mobile identitet ved udviklingsdirektør Preben Mejer, TDC Afrunding ved direktør Janni Christoffersen, Datatilsynet Dagens ordstyrer: Connie Hedegaard 23

26 De enkelte indlæg er gengivet med tilladelse fra oplægsholderne. 25 år med persondatabeskyttelse Ved justitsminister Lene Espersen 1. Jeg vil gerne takke Datatilsynet for invitationen, der giver mig lejlighed til at indlede dagens konference. Datatilsynet skal i den forbindelse også have særlig tak for at have taget initiativ til afholdelsen af denne jubilæumskonference - 25 år med persondatabeskyttelse. Hermed får vi mulighed for at markere, at vi nu i 25 år har haft lovgivning i Danmark om beskyttelse af personoplysninger. Og jeg kan se af det program, der er fastsat for konferencen, at der lagt op til nogle interessante timer, hvor deltagerne kan komme ind på et bredt spektrum af emner, der knytter sig til databeskyttelse år er jo ingen alder. Men når det gælder lovgivning om persondatabeskyttelse, hører vi faktisk til blandt de ældre. Danmark var et af de første lande i Europa, som lovgav om beskyttelse af personoplysninger. Det skete med vedtagelsen af lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre, der trådte i kraft 1. januar Tilblivelsen af de 2 love var undervejs et stykke tid. Allerede i 1970 havde Justitsministeriet nedsat et udvalg benævnt Registerudvalget. På baggrund af udvalgets betænkninger blev forslaget til de 2 registerlove fremsat i Folketinget og dernæst i 1977 vedtaget. Dermed var registerlovgivningen i Danmark en realitet. 3. Siden udgjorde de 2 love den retlige ramme for persondatabeskyttelsen og dermed også grundlaget for den kontrol, der blev udøvet af Registertilsynet, som det dengang hed. Vigtigt er det således at fremhæve, at lovgivningen om databeskyttelse og Registertilsynet nu Datatilsynet - er lige gamle. Vores lovgivning om databeskyttelse har med andre ord i alle 25 år været underlagt en administrativ kontrol, der udøves uafhængigt af de politiske organer. Det er selvfølgelig også værd at hæfte sig ved, at man tilbage i 1970 erne ikke talte om en persondatalov men om en registerlov. Fokus var således rettet mod systematiske fortegnelser og lignende, der kunne karakteriseres som et register. Det var her, at man først og fremmest så et behov for regler i lovgivningen, der bl.a. beskyttede enkeltindividets interesser. 24

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger

Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger Artikel til METODE & DATA november 2008 Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik Forskning med personoplysninger Specialkonsulent, mag. art. Camilla Daasnes, Datatilsynet Artiklen

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet Om Datatilsynet Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONDATA

BEHANDLING AF PERSONDATA PETER BLUME BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar I Behandling af persondata sættes lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Domstolsstyrelsens Årsberetning

Domstolsstyrelsens Årsberetning Side 1 af 5 Domstolsstyrelsens Årsberetning 2001 OM PERSONDATALOVEN Indhold: Domstolstyrelsens tilsynsopgave s. 2 Anmeldelse af domstolenes persondatabehandling s. 2 Konkrete sager vedrørende persondataloven

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2004

Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 December 2005 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-2-3

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ÅRSBERETNING FOR 2004 Resumé Årsberetningen for 2004 dækker den første periode med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en ny uafhængig

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2002

Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2003 ISSN: 1601-5657 ISBN: 87-989860-0-7

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2000

Datatilsynets årsberetning 2000 Datatilsynets årsberetning 2000 Datatilsynets årsberetning 2000 2 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: Rota Rota Beretningen er sat med Meta Oplag: 3.000 August 2001 ISSN nr: 1601-5657 ISBN

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger:

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Sendt til pkh@ask.dk 9. januar 2007 Vedrørende høring over forslag til lov om

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger (Udveksling af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder) Fremsat den 25. februar 2009 af justitsministeren (Brian

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Marts 2010 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-1-6

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området 13-09-2004 2004-69-0010 Notat om tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området I afsnit 1 gennemgås Datatilsynets praksis og konsekvenserne

Læs mere

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Dansk Selskab for GCP - 3. november 2014 Annette Sand juridisk konsulent www.regionmidtjylland.dk Program Præsentation og formål Kort om persondataloven

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Vejledning om informationssikkerhed

Vejledning om informationssikkerhed Vejledning om informationssikkerhed Birgitte Drewes, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Marchen Lyngby, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen Vejledningen kan downloades her: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste. Blankettype: Spærreliste Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Videoovervågning i kommunale anlæg

Videoovervågning i kommunale anlæg Videoovervågning i kommunale anlæg Dagens program 1. Persondataloven 1. Kort om persondataloven og tv-overvågningsloven 2. Persondatalovens særlige behandlingsregler 2. Datatilsynets praksis Lovgivningen

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1

D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1 D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design April 2002 ISSN nr: 1601-8281 ISBN nr: 87-601-9523-1 2 I n d h o l d Til Folketinget 5 Datatilsynets

Læs mere

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017 Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen 8. november 2017 Program Baggrunden for betænkningen Betænkningens hovedkonklusioner og konkrete nedslag Det kommende lovforslag Vejledninger

Læs mere

Oversigt over udvalgt lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger

Oversigt over udvalgt lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Katrine V Trebbien Dir.tlf. + 45 99684243 Mail kat@domstolsstyrelsen.dk 2014-4302-0004-1 2. maj 2014 Domstolsstyrelsens årsberetning 2013 persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. Lovforslag nr. L 92 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. Lovforslag nr. L 92 Folketinget Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Læs mere

Teknologianvendelse og persondataloven. Indlæg på konferencen PrivatTek v/kontorchef, cand. jur. Lena Andersen Datatilsynet

Teknologianvendelse og persondataloven. Indlæg på konferencen PrivatTek v/kontorchef, cand. jur. Lena Andersen Datatilsynet Teknologianvendelse og persondataloven Indlæg på konferencen PrivatTek 2010 v/kontorchef, cand. jur. Lena Andersen Datatilsynet Disposition * Den danske persondatalovs regulering * Udfordringerne i praksis

Læs mere

Tilsynsstrategi Ny organisation af tilsynsarbejdet

Tilsynsstrategi Ny organisation af tilsynsarbejdet Tilsynsstrategi 2016 2018 Ny organisation af tilsynsarbejdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udfordringer for databeskyttelsen og nyt retsgrundlag på vej... 3 3. Overordnet organisation af arbejdet

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark databeskyttelse@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E A N P E @ H U M A N R I

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2007

Datatilsynets årsberetning 2007 Datatilsynets årsberetning 2007 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 November 2008 ISSN nr: xxxx-xxxx ISBN nr: xx-xxxxxx-x-x Indhold Til Folketinget

Læs mere

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget Retsudvalget REU alm. del - Bilag 198 Offentligt Folketingets administration Lovsekretariatet 14. december 2004 J.nr. 17 Notat om ministres oplysningspligt i forhold til Folketinget 1. Indledning Den 15.

Læs mere

Peter Blume. Persondataretten. nu og i fremtiden. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Peter Blume. Persondataretten. nu og i fremtiden. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume Persondataretten nu og i fremtiden Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataretten nu og i fremtiden Peter Blume Persondataretten nu og i fremtiden databeskyttelsesretlige overvejelser

Læs mere

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Erika Wolf, jurist i

Læs mere

Big Data i fremtidens persondataret

Big Data i fremtidens persondataret Big Data i fremtidens persondataret Charlotte Bagger Tranberg, persondataspecialist, ph.d. Den 2. oktober 2013 2 Udnyttelse af Big Data i den offentlige sektor Den offentlige sektor har adgang til store

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Årsberetning 2009. Domstolsstyrelsens tilsynsopgave Vejlednings- og tilsynsvirksomheden i 2009 Generelle og konkrete sager

Årsberetning 2009. Domstolsstyrelsens tilsynsopgave Vejlednings- og tilsynsvirksomheden i 2009 Generelle og konkrete sager Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscenter (RKC) Årsberetning 2009 Sagsbeh. Kirsten Friis Johansen Dir.tlf. Mail kfj@domstolsstyrelsen.dk 2010-2401-0009-1 15. juli 2010 Indhold: Domstolsstyrelsens

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget og Retsudvalget EU-konsulenterne EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2006

Datatilsynets årsberetning 2006 Datatilsynets årsberetning 2006 Datatilsynets årsberetning 2006 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 November 2007 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-8-9

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere