God fornøjelse! Vurdering af det psykiske arbejdsmiljø i borgerens hjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God fornøjelse! Vurdering af det psykiske arbejdsmiljø i borgerens hjem"

Transkript

1 Vurdering af det psykiske arbejdsmiljø i borgerens hjem Skemaet har formål at gøre det lettere at vurdere arbejdsmiljøet i et konkret hjem. Udgangspunktet er, at APV-tjeklisten er blevet brugt ved starten af forløbet, og at der enten her eller ved en senere lejlighed er dukket nogle forhold op, som generelt påvirker medarbejderne negativt, når de udfører deres opgaver i hjemmet. I kan evt. folde papirerne på midten, så I under udfyldelsen ikke tager sling håndtering. Start med at udfylde skemaet i samarbejde med en eller flere medarbejdere, hvor der sættes kryds ud for hver type af belastning alt efter hvor hyppigt belastningen optræder. Når skemaet udfyldes, skal I tænke på de seneste to uger og tage sling hyppigheden ud fra den konkrete periode. Herefter kigger I på scoringsvejledningen og planlægger hvilken arbejdsmiljøindsats, der skal ske. God fornøjelse! Vejledning er udarbejdet af Slagelse Kommunei samarbejde med erhvervspsykolog Mette Bentzen, Mimers Loft

2 Høje følelsesmæssige krav Det er ikke vekslen imellem afhængighed og hidsigheden, der er problemet - det er hidsigheden. Det vil typisk være nødvendigt at lave en omhyggelig dokumentation af hvornår hidsigheden indtræder og i hvilke situationer med henblik på at undgå/reducere omfanget. Herved vil forudsigeligheden også blive øget. Hvis uforudsigeligheden fortsat er det vigtigste, støttes personalet i at bevare agtpågivenheden. 1 Hurtigt, uforudsigeligt, skiftende humør. Vekslen mellem afhængig adfærd og hidsighed. Personalet støttes i at følge de aftaler og den Kvalitetsstandard, der er på området. 2 Aftaler om plejen forsøges ændret. Klare aftaler om dokumentation, så personalet er beskyttet ift. klager, og rammer for, hvordan medarb. skal håndtere kritikken. Træning af medarbejdere i konflikthåndtering, med udgangspunkt i de(n) specifikke borger(e). Interne aftaler ift. håndtering af adfærden. Arbejde med fokus på opgaven og de tre P er, så medarbejderne får værktøjer at bevare den professionelle gang. Evt. supervision. 3 Overdreven kritik At blive behandlet som et tyende, dvs. talt ned, uretfærdigt kritiseret, skældt ud for manglende indsats. Forventningen i sig selv er ikke et arbejdsmiljøproblem men hvis ufredsheden kommer udtryk vredt, anklagende eller bebrejdende, se 1 og 3. Kvalitetsstandarden tydeliggøres evt. af ledelse. Evt. skriftlige handleplaner, der ligger i hjemmet og dokumenteres. 4 Forventning serviceniveau, der ikke kan indfries iflg. servicestandard. Er kun et arbejdsmiljøproblem i den udstrækning, at adfærden bliver påvirket f.eks. i form af vold, trusler om vold. pkt eller pkt. 1 og 3. Der tages kontakt med evt. ressourcepersoner som f.eks. demensvejleder. 5 Borgere med psykiatrisk overbygning/diagnose. Dement adfærd. Se evt. vold og trusler samt pkt. 1 og 3. Ledelsen støtter medarbejderne i at udvikle handleplaner. 6 Aftaler om plejen kan ikke laves f.eks. pga. demens, psykiatrisk stand, misbrug eller andet. Der arbejdes med begrebet Fokus på opgaven, således at medarbejderne støttes i at sætte deres egne normer og meninger side og være stede i hjemmet med udgangspunkt i opgaven. 7 Dårligt ægteskab - Det er synd for den ene. Der arbejdes med begrebet Fokus på opgaven, således at medarbejderne støttes i at sætte deres egne normer og meninger side og være stede i hjemmet med udgangspunkt i opgaven. Evt. tydeliggørelse af Kvalitetsstandarden. Ledelsesmæssig støtte medarbejderne så Kvalitetsstandarden overholdes af alle. 8 9 Medarbejderen synes, det er synd for borgeren En eller flere medarbejdere leverer opgaver, der ikke er visiteret.

3 Trusler og vold Overvågning og kontrol Personalegruppen må handle ens eller lade være med at forholde sig det. Der arbejdes med kvalitetsstandarden og den interne loyalitet i medarbejdergruppen, så alle overholder standarden, og urealistiske forventninger hos borgeren ikke opbygges. 10 Opdeling af personalet i de gode og de onde. Klare aftaler om hvornår det er OK for personalet at forlade borgeren i 5 min., 10 min. - eller helt at stoppe plejen. 11 Vrede udbrud i hårdt tonefald. Råb og skrig. Støtte medarbejderne, evt. periodevis supervision. 12 At skulle forholde sig venligt og støttende overfor borgere med ubehagelig adfærd. Ønsker borgeren det, har den pårørende som udgangspunkt ret at overvære plejen. Optræder den pårørende generende, skal borgeren sørge for, at dette ophører. Sker dette ikke: Nøje aft. om samarbejdet samt plejen med dokumentation. I grelle fælde: Aft. om at den pårørende ikke kan være i rummet under pleje. Evt. aft. om dækning med to medarbejdere mhp. sikring af medarbejderne. 13 Insisteren fra pårørende om at være stede under plejen. Borgeren har ret at foretage videooptagelser i eget hjem. Det bør derfor ikke opfattes som chikane. Mindst en (myndig) person i lokalet skal kende optagelsen, og dataloven skal overholdes. Der bør derfor arbejdes med indsigt i de juridiske regler, og at optagelser også kan opfattes som en sikkerhed for medarbejderne. Kontakt jurist ved tvivl. 14 Videoovervågning af personalet fra borgeren/de pårørende. Alle har ytringsfrihed. Derfor er indsatsen koncentreret om klare handleplaner + hørende dokumentation. Aftaler om håndtering af pressekontakt. Tydelig opbakning af personalet fra leder, der også laver aftaler med egen chef. Evt. aftale om dækning med to medarbejdere 15 Trusler om at klage/henvende sig medier. Klare aftaler om hvornår det er OK for personalet at forlade borgeren i 5 min., 10 min. eller helt at stoppe plejen og rapportering heraf. Træning i håndtering af de tre P er. Evt. aftale om dækning med to medarbejdere. 16 Ukvemsord der virker truende. Uacceptabelt arbejdsmiljø plejepersonalet skal ikke komme i hjemmet, før våben er blevet fjernet/uskadeliggjort. 17 Revolver under hovedpude Stikvåben på væg kombineret med truende adfærd. Medarbejderne har ret at forvente ikke at skulle overvære vold i deres arbejdstid. Adfærd der vurderes som strafbart drøftes med leder. Adfærd kan meldes politiet. Såfremt borger eller pårørende har mærker efter vold, kan politiet kaldes. 18 Vold mellem ægtefæller.

4 Dyrehold Ulækkerhed Seksuel adfærd Analyse af fælde med henblik på eliminering/reduktion af situationer. Der tages udgangspunkt i Slagelse Kommunes administrative procedure om arbejdsmiljø i borgerens hjem. Der kan f.eks. arbejdes med psyko-fysiske konflikthåndteringsteknikker, hvor personalet trænes i nedtrapning af konflikter, placering, udførelsen af opgaven, m.v. 19 Aggressivitet under plejen, som f.eks. riv, bid, niv, slag, spark, kast med ting. Onani rettet mod andre indenfor blufærdighedskrænkelse - Dement adfærd er dog sjældent rettet imod nogen (der må skelnes). Det er et privat hjem. Men film behøver ikke blive set under plejen. Udredning af borgerens behov m.h.p. etablering af andre handlemønstre. Klare aft. om adfærd og korrekt reaktion fra medarb. Aft. for hvornår medarb. må forlade borgeren i kortere eller længere tid. Omhyggelig dok. 20 Onani foran personalet. Pornofilm bliver afspillet foran medarbejdere. Ikke et arbejdsmiljøproblem i sig selv. Evt. undersøges, om tidspunktet for plejen har en betydning. Medarbejderne støttes i at ignorere omgivelserne og holde fokus på opgaven. Såfremt plejen vanskeliggøres pga. genstande, eller der er tale om en decideret helbredsrisiko, træder det fysiske arbejdsmiljø i kraft ift. personlige værnemidler m.m. 21 Ulækkert i hjem - men ikke sundshedsfarligt. F.eks. ulækre madskåle dyr, rod m.m. Den generende lugt er ikke et arbejdsmiljøproblem i sig selv. Såfremt der er tale om helbredsrisiko, som f.eks. skimmelsvamp eller lign. træder det fysiske arbejdmiljø i kraft ift. f.eks. åndedrætsværn. Der kan altid arbejdes med reduktion af lugtkilden, udskiftning af luft i det omfang et samarbejde kan opnås. 22 Generende lugt som f.eks. urin eller efter istandsættelse. Vurdering af sikkerhedsrisiko. Forholdsregler med overtrækstøj og procedurer så kontakt undgås.. 23 Borger, der drikker meget, kaster op over sig selv og omgivelser uden at tørre det op. Vurdering af sikkerhedsrisiko. Overtrækstøj og procedurer så kontakt undgås Forholdsregler omkring hygiejne. 24 Borger har afføring udenfor toilet/ble. F.eks. vægge, gulve, dørhåndtag. m.m. Rådden mad. Medarbejderne bør kunne forvente ikke at blive bidt eller inficeret med skadedyr. Forholdsregler med personlige værnemidler træder derfor i kraft. Evt. rengøres på borgerens regning. 25 Skadedyr som f.eks. lopper, lus, mider, rotter, mus. Medarbejdere, der ikke kan tåle at opholde sig i det pågældende hjem, kan ikke komme i hjemmet. 26 Dyrehold udløser allergi hos medarbejdere. Arbejdsmiljøproblem, da medarbejdere er i umiddelbar risiko for at komme skade. Der skal derfor findes en løsning, hvor ingen medarbejdere løber en risiko, jf. Dit hjem min arbejdsplads. 27 Dyr der snapper /bider eller som har bidt eller gøende/hoppende dyr, der gør medarbejdere utrygge

5 Første niveau for indsats i håndteringen af problemet er altid dialogen og forsøget på at opnå samarbejde med borgeren/pårørende. Det er først, når dialogen ikke lykkes, at det derfor er relevant at tage skemaet i anvendelse. Det er ikke borgerens adfærd, der er acceptabel eller uacceptabel, idet borgeren har krav på egen råden i eget hjem. Men konsekvensen af adfærden kan være, at der bliver et uacceptabelt arbejdsmiljø. Såfremt der er tale om en generel nega-tiv påvirkning af arbejdsmiljøet, kan- og skal - kommunen påpege dette overfor borgeren, også selvom adfærden i sig selv ikke er uacceptabel. Baggrund for farverne: Baggrunden for farverne er, at en belastning, der forekommer, vil altid have en større risiko for at være sundhedsskadelig. Dette betyder, at belastninger uanset arten - der har kryds i eller bør få ekstra opmærksomhed, idet sandsynligheden for enten helbredsmæssig risiko eller at fokus fjernes fra opgaven, stiger med hyppigheden af belastende forhold. Eksempler Fysiske løft af middel sværhedsgrad, som kun udføres sjældent fører meget sjældent helbredsskader. På samme måde med f.eks. råb/skrig, hvor et enkelt råb en gang imellem udløser helt andre reaktioner hos hørerne end en stadig råben og skrigen. Eller det kunne handle om ukvemsord og/eller overdreven kritik. Jo flere løft/ukemsord/overdreven kritik den enkelte medarbejder får i løbet af en uge, jo mere belastende vil det blive oplevet. Særlige forhold omkring skraverede felter Skraveret felt kan være både blankt, grønt, gult og rødt også selvom der er tale om i jobbet, der i sig selv ikke er egentlig helbredsskadelige. Det kan f.eks. være overdreven kritik eller generel ulækkerhed. Uanset at der her er tale om vilkår i jobbet, kan medarbejdernes generelle trivsel stadigvæk godt blive påvirket af det. Konkret betyder det, at også de skraverede områder skal forsøges reduceret og at medarbejderne, såfremt dette ikke kan lade sig gøre trods indsats, skal støttes i, hvordan de kan tackle det, så det ikke er lige så belastende at være i. Fold skemaet ud, så I kan se hele A4-arket på én gang. I kan nu se forslag håndtering af punkterne på venstre side. Når indsatsen planlægges, kan I lade jer inspirere af forslagene eller I kan finde andre, der passer bedre jeres situation. Det vigtigste er, at der bliver lavet en konkret handleplan med indsats, forventet udbytte, dato og ansvarlig. Med henblik på en prioritering af indsatsen, har vi brugt forskellige farver og en skravering. Grønt felt: Gule felter: Røde felter: Forhold, der i givet omfang og/eller karakter sjældent vil føre egentlige psykiske eller fysiske skader men som kan tage fokus væk fra opgaven, såfremt de ikke håndteres. st tale om vilkår, der bedst håndteres gennem planlægning, aftaler mellem leder og medarbejdere samt teknikker f.eks. konflikthåndtering. Indsatsen bør afhænge af, hvor meget personalegruppen er påvirket af forholdet. Arbejdsmiljøbelastninger, der statistisk set har en højere sandsynlighed for at føre psykiske/fysiske skader på lang sigt, såfremt de ikke forebygges. Indsatsen bør fokusere på reduktion af de sundhedsmæssige risici. Forhold, der dræver et særligt fokus og en hurtig indsats, idet der er umiddelbar risiko for helbredsmæssige skader. Skal altid reduceres ikke kun i hyppighed men også i sværhedsgrad/ alvorligheden af den helbredsmæssige risiko. Indsats skal altid igangsættes hurtigt. De røde felter afspejler forhold, der er uacceptable også på kort sigt. Der skal derfor findes en løsning, så medarbejderne kommer væk fra det røde felt. Skravering: Forhold, som nok opleves som ubehagelige og/eller krænkende men som typisk ikke resulterer i egentlige psykiske eller fysiske skader. Indsatsen vil typisk handle om fokus på opgaven eller de 3 P er (Det Personlige, det Private og det Professionelle)

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

1. Indledning - 2 - Sager om overvåget samvær kan inddeles i to hovedtyper: Type 1: De ukomplicerede.

1. Indledning - 2 - Sager om overvåget samvær kan inddeles i to hovedtyper: Type 1: De ukomplicerede. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Komplicerede samværssager...6 2.1. Forhold hos samværsforælderen...6 2.1.1. Misbrug...7 2.1.2. Psykisk lidelse...8 2.1.3. Negativ påvirkning...8 2.1.4. Andre forhold...9

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Handicaphjælperens arbejdsmiljø

Handicaphjælperens arbejdsmiljø TEMA Branchevejledning Handicaphjælperens arbejdsmiljø Branchevejledning for handicaphjælpere Branchevejledning for handicaphjælpere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K sekretariat@3bar.dk

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere