LOKALAFTALER. mellem. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet. Raffinaderiteknikerne, Fredericia. A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALAFTALER. mellem. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet. Raffinaderiteknikerne, Fredericia. A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet 2014-2017"

Transkript

1 LOKALAFTALER mellem A/S Dansk Shell, og Raffinaderiteknikerne, Fredericia Lokalaftaler Side 1 af 19

2 Indholdsfortegnelse: AFSNIT 1 BETALINGSMÆSSIGE FORHOLD 01. Betaling af særligt ferietillæg 02. Betaling af varsko og minimumsbetaling ved overarbejde for raffinaderiteknikere, der arbejder fast på værkstederne 03. Aftale vedr. opgørelse af skifteholdsplanen 04. Aftale vedr. effektivitetstillæg 05. DCS, GODFRED og FDO projektern 06. Raffinaderiteknikerjobs på brandstation og værkstederne 07. Specielle bemandingsforhold 08. Kompetencetillæg 09. Bonus for lærlinge 10. Tillæg til lokalaftaler AFSNIT 2 SOCIALE OG ARBEJDSMILJØMÆSSIGE FORHOLD 01. Afløsersystem, frihed på skift mv. 02. Seniorpolitik 03. Tryghed i ansættelsen 04. Frihed ved barns sygedage 05. Overflytning 06. Sikkerhedscheck på Terminalen 07. Adgangskontrol 08. Arbejdsmiljøforbedringer AFSNIT 3 BEMANDINGSMÆSSIGE FORHOLD 01. Generelle bemandingsforhold 02. Specielle bemandingsforhold AFSNIT 4 KOMPETENCE UDVIKLING OG FASTHOLDELSE 01. Kvalifikationssystem for raffinaderiteknikere 02. Kompetence profiler 03. Individuelle træningsplaner 04. Tid til træning 05. Fastholdelse Lokalaftaler Side 2 af 19

3 AFSNIT 1 BETALINGSMÆSSIGE FORHOLD 01. Betaling af særligt ferietillæg De ifølge overenskomstens 3 stk. anførte fridage på søn- og helligdage for arbejde på 5-holdsdrift er 33 søn- og helligdage, idet der således er indregnet 5 ugers ferie gældende fra Beregningen af manglende søn- og helligdage beregnes på følgende måde: 33 sønog helligdage minus fri søn- og helligdage iht. skifteholdsplanen minus 5 søn- og helligdage.. Sammen med lønoverførslen for april følger, ud over ferielovens min. bestemmelse på 1%, (pr stiger tillægget til 1,3%, pr stiger tillægget til 1,7%, pr stiger tillægget til 2%) et tillæg på 12% af det totale overtidsbeløb i optjeningsåret. Der etableres en frit-valg-ordning for de ansatte. Fra kontoen kan raffinaderiteknikerne frit vælge, om de eksempelvis vil holde deres 5 eksisterende feriefridage med løn eller om pengene skal udbetales. Formateret: Dansk (Danmark) 02. Betaling af varsko og minimumsbetaling ved overarbejde for raffinaderiteknikere, der arbejder fast på værkstederne a) Varsko Varskobetaling er i det følgende udtrykt i timer og medmindre andet er anført. Ved overarbejde, hvor varsko gives uden at falde under de nedennævnte situationer, ydes der ingen varskobetaling. Gennemføres det varskoede overarbejde ikke på grund af forhold, som ligger uden for arbejdsgiverens kontrol, eller hvis det planlagte overarbejde aflyses, falder varskobetalingen bort. Ved et sammenhængende overarbejde, der ikke udføres i umiddelbar forbindelse med den pågældendes normale arbejdstid, betales der udover de 3 timers varsko for den præsterede arbejdstid. Overtidssatsen for raffinaderiteknikere på fast dagtid på værkstederne er således, at betalingen følger driftsteknikerne. Lokalaftaler Side 3 af 19

4 Ved overarbejde, der udføres umiddelbart i forbindelse med den pågældendes normale arbejdstid, andrager varskobetalingen 2 timer, når varsko gives mindre end 17 timer før overarbejdets påbegyndelse. Ved overarbejde, der ikke udføres i umiddelbar forbindelse med den pågældendes normale arbejdstid, andrager varskobetalingen 3 timer, når varsko gives mindre end 12 timer før overarbejdets påbegyndelse. b) Varsko på skiftet udover afløserordningen Ved overarbejde på skiftet, som ligger udover afløsersystemets regler, betales et varsko på 2 timer for overarbejde af mere end 1 times varighed, hvis varsko er givet mindre end 12 timer før overarbejdets påbegyndelse. I forbindelse med tilkald udgør varskobetalingen 3 timer. Værdien af sådanne varskotimer er lig timebetalingen for den første time af det varskoede arbejde. c) Forskydning af vagtliste-fridage Hvis der arbejdes på en vagtliste-fridag, erstattes denne med almindelig timebetaling for 8 timer samt en erstatningsfridag. Dette gælder også for eksterne kurser på vagtlistefridage. Ved frivillig deltagelse i mødeaktivitet på en vagtlistefridag af op til 4 timers varighed betales HV overtid for præsterede timer + 1 HV overtime for transport. 3. Aftale vedr. opgørelse af skifteholdsplanen a) Skifteholdsplanen Som kompensation for den nødvendige overlevering mellem skiftene ydes en kompensation på 49 timer pr. år baseret på 13,5 minutter pr. overlevering pr. mand - gældende fra Aftale vedr. effektivitetstillæg For at fastholde raffinaderiteknikernes effektivitet udbetales et effektivitetstillæg. Dette tillæg består af to elementer: Et fastsat beløb, som udbetales hver måned Lokalaftaler Side 4 af 19

5 En variabel præstationsrelateret effektivitetsydelse, som udbetales ultimo marts måned det følgende år. Det totale tillæg udregnes på følgende måde: (X%) af (Y1% Basisløn + Y2% DORAS tillæg + Y3% gradstillæg) * BRF * TRF. BRF (Group Business Result Factor) varierer mellem 0 og 2 og fastsættes hvert kvartal af Shell Group Balanced Scorecard. For at garantere et minimumstillæg, vil BRF aldrig være mindre end et defineret minimum BRF og aldrig højere end et defineret maksimum BRF. Ved årets udgang defineres BRF som Group BRF for 4. kvartal, men tilpasses det definerede minimum eller maksimum BRF. TRF (Team Result Factor) varierer mellem 0 og 1,5 og fastsættes hvert kvartal af Raffinaderiets Balanced Scorecard for raffinaderiteknikere. Elementer, som tages i betragtning i forbindelse med udregningen af dette Score Card vil være; proces sikkerhed, personlig sikkerhed, produktkvalitet, driftssikkerhed, træning og cost & marginer. Score Card inddeles på følgende måde: Under minimum; TRF 0,7 eller mindre Minimum; TRF 0,8 0,9 Gennemsnit; TRF 1,0 Over gennemsnit TRF 1,1 1,2 Fremragende TRF 1,3 eller højere Detaljer for Raffinaderiets Balanced Score Card for raffinaderiteknikere er beskrevet i Cirkulære 274. (Opdatering af cirkulære 274 vil ske senest pr ). For at garantere et minimumstillæg, vil TRF aldrig være lavere end et defineret minimums TRF og aldrig højere end et defineret maksimums TRF. TRF for 2014 er defineret som TRF for 4. kvartal 2014, og denne benyttes ved beregning af effektivitetstillægget, som udbetales i marts TRF for 2015 er defineret som TRF for 4. kvartal 2015, og denne benyttes ved beregningen af effektivitetstillægget, som udbetales i marts TRF for 2016 er defineret som TRF for 4. kvartal 2016, og denne benyttes ved beregningen af effektivitetstillægget, som udbetales i marts Effektivitetstillægget pr. måned udregnes på følgende måde: (X%) af (Y1% Basisløn + Y2% DORAS tillæg + Y3% gradstillæg) * min. Group BRF * min. TRF. Lokalaftaler Side 5 af 19

6 Effektivitetstillægget baseret på driften, som udbetales ultimo marts måned: (X%) af (Y1% Basisløn + Y2% DORAS tillæg + Y3% gradstillæg) * årlig Group BRF * årlig TRF * 12 allerede udbetalt effektivitetstillæg * 12. Aftalte parametre X 10% Y1 100% Y2 150% Y3 100% BRF minimum 0,90 BRF maksimum 1,10 TRF minimum 0,80 TRF maksimum 1,20 Månedligt garanteret effektivitetstillæg (DKK pr. måned) TA 1982, ,232014, ,49 T3 2265, ,412302, ,29 T2 4 år 2367, ,642405, ,41 T2 4 år 2407, ,672445, ,34 T1 2504, ,252544, ,58 T , ,232681, ,04 Ovenstående månedligt garanteret effektivitetstillæg reguleres med 1,5% pr. 1. april 2014, yderligere 1,6 % pr. 1. april 2015 og yderligere 1,7 % pr. 1. april 2016 Formateret: Skrifttype: Ikke Fed Minimums præstationsrelateret effektivitetstillæg (som udbetales i marts måned) i tilfælde af at BRF er minimum og TRF er minimum er DKK 0,00. Max. præstationsrelateret effektivitetstillæg (DKK pr. år), såfremt BRF er max. og TRF er max. TA 19825, , , ,92 T , , , ,55 T2 4 år 23676, , , ,08 T2 4 år 24072, , , ,38 T , , , ,84 T , , , ,42 Formateret tabel Formateret: Skrifttype: Ikke Fed Formateret: Venstre Formateret: Venstre Formateret: Skrifttype: Ikke Fed Lokalaftaler Side 6 af 19

7 Ovenstående årlige maksimalt opnåelige effektivitetstillæg reguleres med 1,5% pr. 1. april 2014, yderligere 1,6 % pr. 1. april 2015 og yderligere 1,7 % pr. 1. april Nyansættelser og fratrædelser Nyansatte indgår i beregningen i den første kalendermåned efter prøvetidens udløb. Fratrådte udgår af ordningen på fratrædelsesdagen. Effektivitetstillægget beregnes pro rata for de måneder den pågældende har deltaget i. Der benyttes TRF og BRF tal fra sidst kendte kvartal. Udbetaling af tilgodehavende tillæg finder sted i forbindelse med sidste lønudbetaling. 5. Projekter og forsøgsordninger I øvrige ikke beskrevne forhold fastholdes kendte beregningslogikker. I forbindelse med nye projekter/omstrukturering kan der som kompensation for yderlige krav om kvalifikationer og den dermed forbundne træning og uddannelse indledes forhandlinger mellem parterne med henblik på et tillæg der svare til den øget arbejdsmængde. 6. Raffinaderiteknikerjobs på brandstation For RBS er løn-, arbejds- og overenskomstforhold som RPT ere overført til RPM-, RPE- og RPI-værkstederne, med den forskel at der etableres en gradsbetegnelse som beskrevet i cirkulære 233. Gradsbetegnelserne i cirkulære 233 er kompatible. 7. Specielle bemandingsforhold Påbegyndt vagter i forbindelse med hævelse af afløsersystemet skal fortsættes vagtperioden ud. Uanset starttidspunkt skal betaling ske for en hel vagtperiode. Afløsersystemet er nærmere beskrevet i Cirkulære 227. Vagtordning for værkstederne Teknikere på Power, Control og (Mechanical pr ) deltager i vagtordning. Disse teknikere er udstyret med en mobiltelefon, så de kan kontaktes, såfremt der er behov for telefonisk rådgivning, eller deres tilstedeværelse på raffinaderiet er nødvendig. Alle teknikere, som deltager i vagtordningen, modtager som kompensation betaling for 2 SH overtimer pr. måned pr. mand. Lokalaftaler Side 7 af 19

8 8. Kompetencetillæg Pr indføres et kompetencetillæg for T2, T1, T1+ på kr. 800,00 pr. måned. Pr stiger dette kompetencetillæg til kr. 900,00 pr. måned. Pr stiger dette kompetencetillæg til kr ,00 pr. måned. 9. Bonus for lærlinge Pr etableres et bonussystem for lærlinge, dette betyder at der med marts lønnen i 2016 udbetales en bonus svarende til 1 lærlingemånedsløn. Fremover udbetales denne bonus hvert år i marts måned. 10. Driftteknikeres deltagelse i projekter m.m. Driftteknikeren kan, efter eget ønske, tages ud af skiftet for at deltage i en Causal learning, projektarbejde, eller kompetenceudvikling. Varighed vil være min. 4 uger (causal learning, kompetenceudvikling o.l.), men ved projektarbejde dog op til 3 mdr. Arbejdstiden vil normalt være dagtid og teknikeren vil ikke blive modregnet i skifteholdstillægget. - For timer ud over daglig arbejdstid ydes overtidsbetaling efter gældende satser. Evt. manglende timer kompenseres af selskabet. - Opgørelsen af manglende SH-dage ved årets udgang foretages ud fra skifteholdsplanen. - Ved tilbageflytning til operationelt skifte ydes der ikke et engangsbeløb iht. Fællesordning for arbejde i holddrift. Lokalaftaler Side 8 af 19

9 - AFSNIT 2 SOCIALE OG ARBEJDSMILJØMÆSSIGE FORHOLD 1. Afløsersystem, frihed på skift mv. Frihedsmulighederne på D, A og N er som beskrevet nedenfor. Vedrørende frihed regnes weekendperioden fra fredag kl til mandag kl Forespørgsel om frihed skal ske min. 24 timer før frihed ønskes. Det er driftsmester, der godkender frihed. I de 36 uger udenfor ferieperioderne: Weekenderne og helligdage 4 Nat i hverdagen 4 Aften i hverdagen 4 Dag i hverdagen 1 (+1) Det er driftsmester, der giver tilladelse til, at 2. mands frihed kan bevilliges. Driftsmesteren kan afvise en anmodning om 2. mands frihed, såfremt bemandingen bliver berørt heraf. Dette kan forekomme i følgende tilfælde: Sygdom Særlig frihed, jf. bestemmelser herom Eksterne kurser, Exchange jf. aftale (dette gælder dog ikke ved deltagelse i fagforeningsrelaterede kurser og træning) Pr ændres fridagsreglerne til følgende: I de 36 uger udenfor ferieperioderne: Weekenderne og helligdage 4 Nat i hverdagen 4 Aften i hverdagen 4 Dag i hverdagen 2 Såfremt et skifte i en midlertidig periode har mere end 17 teknikere tilknyttet skiftet, vil reglerne for antallet af teknikere, som kan holde fri, ikke ændres. Den eller de teknikere anses som værende udenfor det eksisterende system og kan tage frihed uafhængig af skiftet. I de 16 uger indenfor ferieperioderne: Weekenderne og helligdage 4 Alle hverdagsvagter 4 Lokalaftaler Side 9 af 19

10 Ferie-/fridagssystemet styres af de enkelte skift. Der tages hensyn til, at alle får så retfærdige muligheder som det er muligt, og at skiftet kan efterleve kompetencemodellen. Der ringes til RPL tidligst 4 timer før vagtens påbegyndelse for at få bekræftet frihedsmuligheden. Bevilling af 2. mands frihed inden vagtens påbegyndelsestidspunkt er betinget af, at skiftet efter ovennævnte bevilling er bemandet med minimumsbemanding på Raff./DORAS/FDO. Dog skal bemandingen på terminalen stadig kunne overholdes uden brug af afløserordningen. Dette princip er desuden anvendeligt under hele vagten. I tilfælde af ekstraordinære driftsforhold, f.eks. i forbindelse med alvorlige anlægsproblemer og start op kan RPL afvise bevilling af 2. mands frihed. Frihed under planlagte shut-downs afvikles i henhold til ovenstående regler, idet der dog ikke kan gives 2. mands frihed i selve shut-down perioden. Ved shut-down perioden forstås tidspunktet fra nedkørslens start til opstartens slutning. En evt. mandskabsmangel på grund af planlagt ferie/weekend-frihed på de operationelle skift erstattes i første række af frivillige/alternativt af afløserordningen. Ovenstående tekst med kursivskrift udgår pr Seniorpolitik Såfremt en medarbejder har helbredsproblemer, der påviseligt skyldes natarbejde, overføres vedkommende, når det er muligt, til passende dagarbejde. Der oprettes en dagtidsstilling med fokus på følgende opgaver: Praktiske opgaver på havneterminalen og i blending-/movement området på Raffinaderiet. Under hensyntagen til krævede kompetencer bestræbes det, at denne stilling besættes af en senior eller en medarbejder med særlige behov. Endvidere henvises til A/S Dansk Shells livsfasepolitik. Dagtidsstillingen må ikke bruges til at opretholde minimumsbemanding på skiftene. Pr indføres mulighed for delejob, se bilag. 3. Tryghed i ansættelsen Såfremt der ændres/reduceres i antallet af skifteholdteknikere (5 skift á 17 mand) indenfor nuværende overenskomstperiode, vil denne ændring udløse en exit pakke (fratrædelsesordning) til de berørte medarbejdere. I et sådant tilfælde vil dette blive aftalt med de berørte medarbejdere og deres tillidsrepræsentant. Lokalaftaler Side 10 af 19

11 4. Frihed ved barns sygedag Barns 1. sygedag (for overenskomstansatte henvises til gældende overenskomst) I Shell kan medarbejdere holde barns 1. sygedag med løn. Dette gælder dog kun frem til barnet fylder 14 år. Ved registrering i Shell People skal fraværs type Child First Sick Day benyttes. Ovenstående tekst med kursivskrift udgår pr Pr indføres barnets 1. og 2. sygedag. (for overenskomstansatte henvises til gældende overenskomst). Dette gælder dog kun frem til barnet fylder 14 år. Ved registrering i Shell People skal fraværs type Child First Sick Day benyttes. Formateret: Skrifttype: Arial, 11 pkt, Fremhævning Formateret: Skrifttype: Arial, 11 pkt, Fremhævning Det forventes at begge forældre deles om afholdelse af barnets sygedage. 5. Overflytning Der anvendes følgende mekanisme for overflytning af RPT ere fra et skift til et andet, f.eks. hvis overgang til efterløn/pension ikke foregår jævnt fordelt over skiftene: a) Jobbet opslås, så RPT ere, der er interesserede i overflytning, kan melde sig. b) Der afholdes et møde med deltagelse af afgivende og modtagende driftsleder, tillidsmand samt RP, hvor det tilstræbes at opnå enighed om, hvilken RPT er, der skal overflyttes. c) Hvis der ikke opnås enighed bestemmer RP, hvilken RPT er, der skal overflyttes. 6. Sikkerhedscheck på Terminalen På havneterminalen udføres sikkerhedscheck i henhold til Ship/Shore Safety Check-List på alle skibe på Jetty 1 og Jetty 2 af raffinaderiteknikere. 7. Adgangskontrol I portsystemet, der blev taget i brug den , er der indbygget et edb-system til styring af bla. tv-overvågning, portåbning mv. samt registrering af brugen af de personlige adgangsnøgler, hvilket vil sige registrering af personers ind- og udpassage af porte og låger. Lokalaftaler Side 11 af 19

12 Som diskuteret i tidligere møder, er meningen med systemet at øge sikkerheden på Raffinaderiet. I øvrigt henvises til Personalehåndbogen, afsnit vedrørende Adgangskontrol og videoovervågning på Raffinaderiet. 8. Arbejdsmiljøforbedringer De problemstillinger, der måtte blive rejst i forbindelse med udarbejdelse af APV (Arbejdspladsvurderinger), vil blive analyseret. Ændringer og anbefalinger sker i samarbejde med HSE og repræsentanter fra RPT gruppen. Lokalaftaler Side 12 af 19

13 Jetty 2 Ingen skib Skib ved kaj Tilkobling Tilkoblet, ingen lastning Lastning A/S Dansk Shell AFSNIT 3 BEMANDINGSMÆSSIGE FORHOLD 1. Generelle bemandingsforhold a) Et skiftehold består af 17 raffinaderiteknikere. b) Arbejdet på raffinaderiet inkl. DORAS-terminalen/FDO inddeles i 10 jobpositioner. Minimumsbemandingen er 10 RPT. Dog kan minimumsbemandingen reduceres til 9 mand i en kortere periode i forbindelse med til- og frakobling af skibe på havneterminalen. Det er RPL s vurdering om reduktionen er acceptabel. c) Bemandingen på havneterminalen er 1-2 RPT ere afhængig af antal skibe, som losser/laster. Såfremt der ikke losses/lastes skibe er minimumsbemandingen 1 RPT, dvs. at der i sådanne tilfælde kan overføres 1 RPT til raffinaderiet. Når der losses/lastes 1 eller 2 skibe er bemandingen 2 RPT ere; dog kan bemandingen være 3 RPT ere, når der fra havnen kommunikeres et behov herfor, f.eks. i forbindelse med til- og frakobling, idet 1 RPT overføres fra raffinaderiet i en kortere periode. Se nedenstående matrix. Jetty 1 Ingen skib Skib ved kaj Tilkobling Tilkoblet, ingen lastning Lastning Specielle bemandingsforhold a) Ved enhver planlagt op-/nedkørsel af større anlægsdele og shutdown, som kommunikeres ud så tidlig som muligt, hæves bemandingen med 1 (= minimumsbemanding Raff. + 1) hele døgnet (inkl. weekends), idet afløsersystemet hæves til 5 på skift. Lokalaftaler Side 13 af 19

14 Den ekstra bemanding bruges til panelerne, når behovet er til stede. Til opnåelse af denne bemanding bruges afløsersystemet efter nugældende principper. Dog med det forbehold, at det inden for ferieperioderne (sommer-, vinter-, efterårs- og juleperioden) ikke altid er muligt at stille med 5 mand pr. skift, og størst opnåelige antal under 5 er derfor acceptabel. b) Mekanismen beskrevet i punkt 3a) benyttes også ved pludseligt opståede situationer/havari, dog må det i disse tilfælde accepteres, hvis afløsersystemet ikke kan besættes fuldt ud på de enkelte skift. I disse tilfælde opnås minimumsbemandingen efter nugældende regler, hvis afløsersystemet ikke er dækkende. Denne mekanisme kan sættes i værk af vagthavende drift. Lokalaftaler Side 14 af 19

15 AFSNIT 4 KOMPETENCE UDVIKLING OG FASTHOLDELSE Vor vision er enkel kompetent og motiveret personale er en konkurrencemæssig fordel for Raffinaderiet. Dette afsnit beskriver processen for kompetence udvikling og fastholdelse af teknikere. 1. Kvalifikationssystem for raffinaderiteknikere Systemets opbygning består af graderne TA, T3, T2, T1 og T1+. En nyansat tekniker starter typisk på grad TA og har mulighed for at blive forfremmet til T1+ i løbet af nogle år. Dette kvalifikationsforløb er beskrevet i Cirkulære 233. Cirkulæret omhandler en mængde vurderinger, som giver dokumenteret baggrund for at den enkelte ansatte opfylder det ønskede niveau. 2. Kompetenceprofiler De kompetencer, som kræves for at udfylde et ansættelsesforhold, er defineret i kompetenceprofiler. Disse profiler vil i stigende grad være grundlag for træning, udvikling og fastholdelse. Kompetencen ligger indenfor 3 kategorier; HSSE, kendskab til jobområdet og adfærd. For hver af de 12 driftspositioner, CDU, panel pos. 1, blending osv har vi udarbejdet kompetence profiler, som definerer kravene som stilles til forståelse, viden, uddannelse og ekspertise. Disse profiler udvikles løbende og skal vise udvikling samt definere behov for at vedligeholde og opdatere med nye standarder og rutiner. De kompetencer, der kræves af teknikere, som udfører vedligeholdsarbejde på deres skift, er også defineret. Ligeledes er kompetencer for dagteknikere defineret. Gældende for alle teknikere er HSSE kompetencer og adfærd defineret. Da teknikeres kompetenceprofiler eksisterer i Global Downstream, vil de lokale profiler på Raffinaderiet i Fredericia blive tilpasset den globale struktur. Det er vor målsætning at registrere nøgle kompetencer for enkelte stilling og individuelle kompetenceniveauer i Shell People, så snart at profilerne i Global Lokalaftaler Side 15 af 19

16 Manufacturing bliver offentliggjorte. 3. Individuelle træningsplaner Hver ansat skal drøfte en årlig træningsplan med sin driftsmester, med den passende støtte fra træningsafdelingen som sikrer kvaliteten af planerne for den ansatte. Træningskoordinator skal også sikre den nødvendige træning bliver gennemført, og at behovet for alle ansattes udvikling bliver mødt. Det er vort mål at have Udviklingsplaner for alle teknikere, som er registreret i Shell People, og det er den enkelte tekniker og hans driftsmester, som er ansvarlig for at holde planerne opdaterede. Der vil blive udarbejdet en Kompetenceplan for raffinaderiteknikerne. Formålet med denne plan er at styre behovene for ansættelser og (individuel) udvikling. 4. Tid til træning Træning vil blive udført via flere forskellige ordninger. For skifteholdsteknikere vil dette omhandle: 8 TD (træningsdage) pr. år er planlagt som en del af skifteholdsplanen. 4 weekendvagter konverteres til 8 træningsdage pr. skift for kompetence udvikling. Afregning af disse weekendvagter er beskrevet i Overenskomsten, ovenstående tekst ændres pr til 8 TD (træningsdage) pr. år er planlagt som en del af skifteholdsplanen. Disse konverteres til 10 fridage der tilskrives ved årets start i Shell People. Træningskoordinator vil hvert år lave en plan, hvor træningsdagene indgår, som underskrives af RP. Træningsdagene vil være en blanding af HSSE, teknik og teameffektiviseringstræning. Når et skiftehold er over minimumbemanding på 12 (typisk dag- og aftenskift og udenfor ferieperioder) vil instrument uddannede teknikere prioriteres til workshops, PCDM opdatering, træning og andre projekter. Dette planlægges af træningskoordinatoren og driftsmester. On the job træning på skift. Afhængig af driftsbetingelserne er der mange trænings-aktiviteter, som kan udføres i løbet af et normalt skift samtidig med almindelige driftsopgaver. Lær selv. Der lægges timer ind i den årlige plan som selv-studie timer. Formateret: Skriftfarve: Automatisk, Fremhævning Lokalaftaler Side 16 af 19

17 Antallet af timer, der ikke er skemalagt, er sat til 22 pr. kalenderår. De 22 aftalte ikke-skemalagte timer skal bruges til selv-studie eller vidensdeling, som kan afvikles fra hjemmet. Det er driftsmesteren, der administrerer effektiv brug af disse timer. Opgaverne baseres på den enkelte teknikers kompetence niveau Til nogle træningsaktiviteter kan man bruge overtid. Dette skal godkendes af RP. Træning for teknikere på daghold planlægges typisk indenfor normal arbejdstid. Nyansattes træning Nyansatte følger et program som giver mulighed for at komme fra TA til T1+, typisk over en periode på 5 år. For skifteholdsteknikere begynder dette normalt med en periode på flere måneder på hverdage under træningsteamets ledelse. Efter 5 år er en skifteholdstekniker enten uddannet blending- eller procestekniker og kan håndtere tilstrækkelige afsnit og indgå i processen på et mindre raffinaderi. Træning af erfarne teknikere Erfarne teknikere får mulighed for at udvikle deres område, så de opnår et ekspertniveau. Denne udvikling tilbydes udvalgte teknikere og vil være synlig gennem den individuelle træningsplan. For at øge muligheden for træning af teknikere kan der være tilknyttet ekstra tekniker resourcer i en midlertidig periode på dagskiftet. Det er derfor muligt at indsætte de ekstra resourcer på et hvilket som helst skifte for dermed at kunne tage teknikere af skiftet, så de får mulighed for at deltage i træning. F.eks. en tekniker tages af skiftet i en midlertidig periode for at deltage i et 2 ugers kursus på Maskinmesterskolen, eller en tekniker tages af skiftet i en måned for at kunne facilitere simulator træning på dagskift for andre teknikere. 5. Fastholdelse Teknikeren skal selv sammen med sin driftsmester og træningsteamet sikre, at der bliver lavet en Kompetencebedømmelse. Med fastholdelse menes, at der er et dokumenteret bevis på, at træningen har fundet sted. Formen af dokumentationen vil afhænge af området. Dette er nødvendigt for at sikre en effektivitet af vore kritiske HSSE processer. Mangler, som identificeres gennem denne proces, vil blive tilføjet i den ansattes udviklingsplan, hvor det samtidig sikres, at der er tilstrækkelige muligheder for at forbedre kompetencerne. Såfremt den ansatte overholder sine forpligtelser og deltager i udviklings- og fastholdningsprocessen vil det ikke medføre en downgrading. Lokalaftaler Side 17 af 19

18 Den ansattes fremskridt fra TA til T1+ er bla. relateret til aflønning, hvorimod CD&A processen ikke på samme måde er relateret til aflønning. Indholdet af CD&A processen øges ved individuel-, team- og arbejdspræstation, med særlig vægt på sikring af at HSSE processer er effektive. Træningsmoduler Den ansattes træningsplan vil gøre brug af et katalog med træningsmuligheder. Nogle vil være som de er i dag, nogle vil være nye versioner af nuværende aktiviteter, og desuden vil der være nogle nye punkter. Eksempler: On-the-job Træning med erfarne kolleger Job erfaring, f.eks. TA work, GAME support, osv Grow Exchange PCDM development Vedligeholdelsestræning Træning Programmer T3 kurser Simulator træning CBL træning Mentoring Vedligeholdelsestræning Team træningsdage HSSE træning Emergency træning Process Master Classes Blending Master Classes Andet, f.eks. information, team building, maintenance Fredericia, den 31. marts 2014 For A/S Dansk Shell For Raffinaderiteknikerne Lokalaftaler Side 18 af 19

19 Shell Raffinaderiet Andreas Krobjilowski René Majgaard Formateret: Skriftfarve: Automatisk, Engelsk (USA) Formateret: Engelsk (USA) Formateret: Skriftfarve: Automatisk, Engelsk (USA) Formateret: Engelsk (USA) Lokalaftaler Side 19 af 19

01 Arbejdets omfang. 02 Arbejdstiden

01 Arbejdets omfang. 02 Arbejdstiden 01 Arbejdets omfang 1. De til Raffinaderiets drift antagne medarbejdere (raffinaderiteknikere) skal, uanset deres tidligere uddannelse være pligtige til, såvel i oplæringsperioden som efter denne, at lade

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 September 2014 Afsnit 1 Overenskomst...3 Afsnit 2 Bilag herunder Protokollater og Faglige aftaler 2014...46 Stikordsregister...72

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2012 31. marts 2014 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Overenskomst 2014 2 Indhold Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater Værditransporter Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem Marts 2012 OVERENSKOMST mellem SAS Konsortiet i Danmark, SAS Cargo Group A/S, Trust Forwarding A/S, Spirit Air Cargo Handling Denmark A/S, SAS Ground Services DK A/S og HK Luftfart SAS 1 OVERENSKOMSTOMRÅDE...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014

Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014 Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014 for Mejeripersonale og Chauffører mellem DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund og Danske Mejeristers

Læs mere

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

OVERENSKOMST 2013-2015

OVERENSKOMST 2013-2015 OVERENSKOMST 2013-2015 FINANSFORBUNDET OG ARBEIÐSGEVARAFELAGÍD HJÁ FÍGGJARSTOVNUM Í FØROYUM FINANSFORBUNDET FØROYA ARBEIÐSGEVARAFELAG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overenskomstområde... 3 2. Ansættelse... 3 Medarbejdere

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere 2012-2014 Indendørsbeplantningsfirmaer Overenskomst løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

Indholdsfortegnelse -1-

Indholdsfortegnelse -1- Indholdsfortegnelse -1-1. OVERENSKOMSTENS OMFANG...1 2. TJENESTETID...1 2.1. Fast tjenestetid....1 2.1.1. Definition....1 2.1.2. Tjenestetid...2 2.1.3. Pauser...2 2.1.4. Flextid....2 2.2. Skiftende tjenestetid...2

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

TAXIKØRSEL OVERENSKOMST. DI Overenskomst l (ATD) 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638

TAXIKØRSEL OVERENSKOMST. DI Overenskomst l (ATD) 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638 TAXIKØRSEL OVERENSKOMST 2014 2017 DI Overenskomst l (ATD) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638 2014 2017 Overenskomst mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Fagligt

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for metal- og blik- og rørarbejde mellem

Læs mere

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 HTS Handel, Transport og Service Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø Telefon 77 33 47 11 Fax 77 33 46

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET 2014-2017 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde... 3 3 Deltidsarbejde...

Læs mere