LOKALAFTALER. mellem. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet. Raffinaderiteknikerne, Fredericia. A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALAFTALER. mellem. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet. Raffinaderiteknikerne, Fredericia. A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet 2014-2017"

Transkript

1 LOKALAFTALER mellem A/S Dansk Shell, og Raffinaderiteknikerne, Fredericia Lokalaftaler Side 1 af 19

2 Indholdsfortegnelse: AFSNIT 1 BETALINGSMÆSSIGE FORHOLD 01. Betaling af særligt ferietillæg 02. Betaling af varsko og minimumsbetaling ved overarbejde for raffinaderiteknikere, der arbejder fast på værkstederne 03. Aftale vedr. opgørelse af skifteholdsplanen 04. Aftale vedr. effektivitetstillæg 05. DCS, GODFRED og FDO projektern 06. Raffinaderiteknikerjobs på brandstation og værkstederne 07. Specielle bemandingsforhold 08. Kompetencetillæg 09. Bonus for lærlinge 10. Tillæg til lokalaftaler AFSNIT 2 SOCIALE OG ARBEJDSMILJØMÆSSIGE FORHOLD 01. Afløsersystem, frihed på skift mv. 02. Seniorpolitik 03. Tryghed i ansættelsen 04. Frihed ved barns sygedage 05. Overflytning 06. Sikkerhedscheck på Terminalen 07. Adgangskontrol 08. Arbejdsmiljøforbedringer AFSNIT 3 BEMANDINGSMÆSSIGE FORHOLD 01. Generelle bemandingsforhold 02. Specielle bemandingsforhold AFSNIT 4 KOMPETENCE UDVIKLING OG FASTHOLDELSE 01. Kvalifikationssystem for raffinaderiteknikere 02. Kompetence profiler 03. Individuelle træningsplaner 04. Tid til træning 05. Fastholdelse Lokalaftaler Side 2 af 19

3 AFSNIT 1 BETALINGSMÆSSIGE FORHOLD 01. Betaling af særligt ferietillæg De ifølge overenskomstens 3 stk. anførte fridage på søn- og helligdage for arbejde på 5-holdsdrift er 33 søn- og helligdage, idet der således er indregnet 5 ugers ferie gældende fra Beregningen af manglende søn- og helligdage beregnes på følgende måde: 33 sønog helligdage minus fri søn- og helligdage iht. skifteholdsplanen minus 5 søn- og helligdage.. Sammen med lønoverførslen for april følger, ud over ferielovens min. bestemmelse på 1%, (pr stiger tillægget til 1,3%, pr stiger tillægget til 1,7%, pr stiger tillægget til 2%) et tillæg på 12% af det totale overtidsbeløb i optjeningsåret. Der etableres en frit-valg-ordning for de ansatte. Fra kontoen kan raffinaderiteknikerne frit vælge, om de eksempelvis vil holde deres 5 eksisterende feriefridage med løn eller om pengene skal udbetales. Formateret: Dansk (Danmark) 02. Betaling af varsko og minimumsbetaling ved overarbejde for raffinaderiteknikere, der arbejder fast på værkstederne a) Varsko Varskobetaling er i det følgende udtrykt i timer og medmindre andet er anført. Ved overarbejde, hvor varsko gives uden at falde under de nedennævnte situationer, ydes der ingen varskobetaling. Gennemføres det varskoede overarbejde ikke på grund af forhold, som ligger uden for arbejdsgiverens kontrol, eller hvis det planlagte overarbejde aflyses, falder varskobetalingen bort. Ved et sammenhængende overarbejde, der ikke udføres i umiddelbar forbindelse med den pågældendes normale arbejdstid, betales der udover de 3 timers varsko for den præsterede arbejdstid. Overtidssatsen for raffinaderiteknikere på fast dagtid på værkstederne er således, at betalingen følger driftsteknikerne. Lokalaftaler Side 3 af 19

4 Ved overarbejde, der udføres umiddelbart i forbindelse med den pågældendes normale arbejdstid, andrager varskobetalingen 2 timer, når varsko gives mindre end 17 timer før overarbejdets påbegyndelse. Ved overarbejde, der ikke udføres i umiddelbar forbindelse med den pågældendes normale arbejdstid, andrager varskobetalingen 3 timer, når varsko gives mindre end 12 timer før overarbejdets påbegyndelse. b) Varsko på skiftet udover afløserordningen Ved overarbejde på skiftet, som ligger udover afløsersystemets regler, betales et varsko på 2 timer for overarbejde af mere end 1 times varighed, hvis varsko er givet mindre end 12 timer før overarbejdets påbegyndelse. I forbindelse med tilkald udgør varskobetalingen 3 timer. Værdien af sådanne varskotimer er lig timebetalingen for den første time af det varskoede arbejde. c) Forskydning af vagtliste-fridage Hvis der arbejdes på en vagtliste-fridag, erstattes denne med almindelig timebetaling for 8 timer samt en erstatningsfridag. Dette gælder også for eksterne kurser på vagtlistefridage. Ved frivillig deltagelse i mødeaktivitet på en vagtlistefridag af op til 4 timers varighed betales HV overtid for præsterede timer + 1 HV overtime for transport. 3. Aftale vedr. opgørelse af skifteholdsplanen a) Skifteholdsplanen Som kompensation for den nødvendige overlevering mellem skiftene ydes en kompensation på 49 timer pr. år baseret på 13,5 minutter pr. overlevering pr. mand - gældende fra Aftale vedr. effektivitetstillæg For at fastholde raffinaderiteknikernes effektivitet udbetales et effektivitetstillæg. Dette tillæg består af to elementer: Et fastsat beløb, som udbetales hver måned Lokalaftaler Side 4 af 19

5 En variabel præstationsrelateret effektivitetsydelse, som udbetales ultimo marts måned det følgende år. Det totale tillæg udregnes på følgende måde: (X%) af (Y1% Basisløn + Y2% DORAS tillæg + Y3% gradstillæg) * BRF * TRF. BRF (Group Business Result Factor) varierer mellem 0 og 2 og fastsættes hvert kvartal af Shell Group Balanced Scorecard. For at garantere et minimumstillæg, vil BRF aldrig være mindre end et defineret minimum BRF og aldrig højere end et defineret maksimum BRF. Ved årets udgang defineres BRF som Group BRF for 4. kvartal, men tilpasses det definerede minimum eller maksimum BRF. TRF (Team Result Factor) varierer mellem 0 og 1,5 og fastsættes hvert kvartal af Raffinaderiets Balanced Scorecard for raffinaderiteknikere. Elementer, som tages i betragtning i forbindelse med udregningen af dette Score Card vil være; proces sikkerhed, personlig sikkerhed, produktkvalitet, driftssikkerhed, træning og cost & marginer. Score Card inddeles på følgende måde: Under minimum; TRF 0,7 eller mindre Minimum; TRF 0,8 0,9 Gennemsnit; TRF 1,0 Over gennemsnit TRF 1,1 1,2 Fremragende TRF 1,3 eller højere Detaljer for Raffinaderiets Balanced Score Card for raffinaderiteknikere er beskrevet i Cirkulære 274. (Opdatering af cirkulære 274 vil ske senest pr ). For at garantere et minimumstillæg, vil TRF aldrig være lavere end et defineret minimums TRF og aldrig højere end et defineret maksimums TRF. TRF for 2014 er defineret som TRF for 4. kvartal 2014, og denne benyttes ved beregning af effektivitetstillægget, som udbetales i marts TRF for 2015 er defineret som TRF for 4. kvartal 2015, og denne benyttes ved beregningen af effektivitetstillægget, som udbetales i marts TRF for 2016 er defineret som TRF for 4. kvartal 2016, og denne benyttes ved beregningen af effektivitetstillægget, som udbetales i marts Effektivitetstillægget pr. måned udregnes på følgende måde: (X%) af (Y1% Basisløn + Y2% DORAS tillæg + Y3% gradstillæg) * min. Group BRF * min. TRF. Lokalaftaler Side 5 af 19

6 Effektivitetstillægget baseret på driften, som udbetales ultimo marts måned: (X%) af (Y1% Basisløn + Y2% DORAS tillæg + Y3% gradstillæg) * årlig Group BRF * årlig TRF * 12 allerede udbetalt effektivitetstillæg * 12. Aftalte parametre X 10% Y1 100% Y2 150% Y3 100% BRF minimum 0,90 BRF maksimum 1,10 TRF minimum 0,80 TRF maksimum 1,20 Månedligt garanteret effektivitetstillæg (DKK pr. måned) TA 1982, ,232014, ,49 T3 2265, ,412302, ,29 T2 4 år 2367, ,642405, ,41 T2 4 år 2407, ,672445, ,34 T1 2504, ,252544, ,58 T , ,232681, ,04 Ovenstående månedligt garanteret effektivitetstillæg reguleres med 1,5% pr. 1. april 2014, yderligere 1,6 % pr. 1. april 2015 og yderligere 1,7 % pr. 1. april 2016 Formateret: Skrifttype: Ikke Fed Minimums præstationsrelateret effektivitetstillæg (som udbetales i marts måned) i tilfælde af at BRF er minimum og TRF er minimum er DKK 0,00. Max. præstationsrelateret effektivitetstillæg (DKK pr. år), såfremt BRF er max. og TRF er max. TA 19825, , , ,92 T , , , ,55 T2 4 år 23676, , , ,08 T2 4 år 24072, , , ,38 T , , , ,84 T , , , ,42 Formateret tabel Formateret: Skrifttype: Ikke Fed Formateret: Venstre Formateret: Venstre Formateret: Skrifttype: Ikke Fed Lokalaftaler Side 6 af 19

7 Ovenstående årlige maksimalt opnåelige effektivitetstillæg reguleres med 1,5% pr. 1. april 2014, yderligere 1,6 % pr. 1. april 2015 og yderligere 1,7 % pr. 1. april Nyansættelser og fratrædelser Nyansatte indgår i beregningen i den første kalendermåned efter prøvetidens udløb. Fratrådte udgår af ordningen på fratrædelsesdagen. Effektivitetstillægget beregnes pro rata for de måneder den pågældende har deltaget i. Der benyttes TRF og BRF tal fra sidst kendte kvartal. Udbetaling af tilgodehavende tillæg finder sted i forbindelse med sidste lønudbetaling. 5. Projekter og forsøgsordninger I øvrige ikke beskrevne forhold fastholdes kendte beregningslogikker. I forbindelse med nye projekter/omstrukturering kan der som kompensation for yderlige krav om kvalifikationer og den dermed forbundne træning og uddannelse indledes forhandlinger mellem parterne med henblik på et tillæg der svare til den øget arbejdsmængde. 6. Raffinaderiteknikerjobs på brandstation For RBS er løn-, arbejds- og overenskomstforhold som RPT ere overført til RPM-, RPE- og RPI-værkstederne, med den forskel at der etableres en gradsbetegnelse som beskrevet i cirkulære 233. Gradsbetegnelserne i cirkulære 233 er kompatible. 7. Specielle bemandingsforhold Påbegyndt vagter i forbindelse med hævelse af afløsersystemet skal fortsættes vagtperioden ud. Uanset starttidspunkt skal betaling ske for en hel vagtperiode. Afløsersystemet er nærmere beskrevet i Cirkulære 227. Vagtordning for værkstederne Teknikere på Power, Control og (Mechanical pr ) deltager i vagtordning. Disse teknikere er udstyret med en mobiltelefon, så de kan kontaktes, såfremt der er behov for telefonisk rådgivning, eller deres tilstedeværelse på raffinaderiet er nødvendig. Alle teknikere, som deltager i vagtordningen, modtager som kompensation betaling for 2 SH overtimer pr. måned pr. mand. Lokalaftaler Side 7 af 19

8 8. Kompetencetillæg Pr indføres et kompetencetillæg for T2, T1, T1+ på kr. 800,00 pr. måned. Pr stiger dette kompetencetillæg til kr. 900,00 pr. måned. Pr stiger dette kompetencetillæg til kr ,00 pr. måned. 9. Bonus for lærlinge Pr etableres et bonussystem for lærlinge, dette betyder at der med marts lønnen i 2016 udbetales en bonus svarende til 1 lærlingemånedsløn. Fremover udbetales denne bonus hvert år i marts måned. 10. Driftteknikeres deltagelse i projekter m.m. Driftteknikeren kan, efter eget ønske, tages ud af skiftet for at deltage i en Causal learning, projektarbejde, eller kompetenceudvikling. Varighed vil være min. 4 uger (causal learning, kompetenceudvikling o.l.), men ved projektarbejde dog op til 3 mdr. Arbejdstiden vil normalt være dagtid og teknikeren vil ikke blive modregnet i skifteholdstillægget. - For timer ud over daglig arbejdstid ydes overtidsbetaling efter gældende satser. Evt. manglende timer kompenseres af selskabet. - Opgørelsen af manglende SH-dage ved årets udgang foretages ud fra skifteholdsplanen. - Ved tilbageflytning til operationelt skifte ydes der ikke et engangsbeløb iht. Fællesordning for arbejde i holddrift. Lokalaftaler Side 8 af 19

9 - AFSNIT 2 SOCIALE OG ARBEJDSMILJØMÆSSIGE FORHOLD 1. Afløsersystem, frihed på skift mv. Frihedsmulighederne på D, A og N er som beskrevet nedenfor. Vedrørende frihed regnes weekendperioden fra fredag kl til mandag kl Forespørgsel om frihed skal ske min. 24 timer før frihed ønskes. Det er driftsmester, der godkender frihed. I de 36 uger udenfor ferieperioderne: Weekenderne og helligdage 4 Nat i hverdagen 4 Aften i hverdagen 4 Dag i hverdagen 1 (+1) Det er driftsmester, der giver tilladelse til, at 2. mands frihed kan bevilliges. Driftsmesteren kan afvise en anmodning om 2. mands frihed, såfremt bemandingen bliver berørt heraf. Dette kan forekomme i følgende tilfælde: Sygdom Særlig frihed, jf. bestemmelser herom Eksterne kurser, Exchange jf. aftale (dette gælder dog ikke ved deltagelse i fagforeningsrelaterede kurser og træning) Pr ændres fridagsreglerne til følgende: I de 36 uger udenfor ferieperioderne: Weekenderne og helligdage 4 Nat i hverdagen 4 Aften i hverdagen 4 Dag i hverdagen 2 Såfremt et skifte i en midlertidig periode har mere end 17 teknikere tilknyttet skiftet, vil reglerne for antallet af teknikere, som kan holde fri, ikke ændres. Den eller de teknikere anses som værende udenfor det eksisterende system og kan tage frihed uafhængig af skiftet. I de 16 uger indenfor ferieperioderne: Weekenderne og helligdage 4 Alle hverdagsvagter 4 Lokalaftaler Side 9 af 19

10 Ferie-/fridagssystemet styres af de enkelte skift. Der tages hensyn til, at alle får så retfærdige muligheder som det er muligt, og at skiftet kan efterleve kompetencemodellen. Der ringes til RPL tidligst 4 timer før vagtens påbegyndelse for at få bekræftet frihedsmuligheden. Bevilling af 2. mands frihed inden vagtens påbegyndelsestidspunkt er betinget af, at skiftet efter ovennævnte bevilling er bemandet med minimumsbemanding på Raff./DORAS/FDO. Dog skal bemandingen på terminalen stadig kunne overholdes uden brug af afløserordningen. Dette princip er desuden anvendeligt under hele vagten. I tilfælde af ekstraordinære driftsforhold, f.eks. i forbindelse med alvorlige anlægsproblemer og start op kan RPL afvise bevilling af 2. mands frihed. Frihed under planlagte shut-downs afvikles i henhold til ovenstående regler, idet der dog ikke kan gives 2. mands frihed i selve shut-down perioden. Ved shut-down perioden forstås tidspunktet fra nedkørslens start til opstartens slutning. En evt. mandskabsmangel på grund af planlagt ferie/weekend-frihed på de operationelle skift erstattes i første række af frivillige/alternativt af afløserordningen. Ovenstående tekst med kursivskrift udgår pr Seniorpolitik Såfremt en medarbejder har helbredsproblemer, der påviseligt skyldes natarbejde, overføres vedkommende, når det er muligt, til passende dagarbejde. Der oprettes en dagtidsstilling med fokus på følgende opgaver: Praktiske opgaver på havneterminalen og i blending-/movement området på Raffinaderiet. Under hensyntagen til krævede kompetencer bestræbes det, at denne stilling besættes af en senior eller en medarbejder med særlige behov. Endvidere henvises til A/S Dansk Shells livsfasepolitik. Dagtidsstillingen må ikke bruges til at opretholde minimumsbemanding på skiftene. Pr indføres mulighed for delejob, se bilag. 3. Tryghed i ansættelsen Såfremt der ændres/reduceres i antallet af skifteholdteknikere (5 skift á 17 mand) indenfor nuværende overenskomstperiode, vil denne ændring udløse en exit pakke (fratrædelsesordning) til de berørte medarbejdere. I et sådant tilfælde vil dette blive aftalt med de berørte medarbejdere og deres tillidsrepræsentant. Lokalaftaler Side 10 af 19

11 4. Frihed ved barns sygedag Barns 1. sygedag (for overenskomstansatte henvises til gældende overenskomst) I Shell kan medarbejdere holde barns 1. sygedag med løn. Dette gælder dog kun frem til barnet fylder 14 år. Ved registrering i Shell People skal fraværs type Child First Sick Day benyttes. Ovenstående tekst med kursivskrift udgår pr Pr indføres barnets 1. og 2. sygedag. (for overenskomstansatte henvises til gældende overenskomst). Dette gælder dog kun frem til barnet fylder 14 år. Ved registrering i Shell People skal fraværs type Child First Sick Day benyttes. Formateret: Skrifttype: Arial, 11 pkt, Fremhævning Formateret: Skrifttype: Arial, 11 pkt, Fremhævning Det forventes at begge forældre deles om afholdelse af barnets sygedage. 5. Overflytning Der anvendes følgende mekanisme for overflytning af RPT ere fra et skift til et andet, f.eks. hvis overgang til efterløn/pension ikke foregår jævnt fordelt over skiftene: a) Jobbet opslås, så RPT ere, der er interesserede i overflytning, kan melde sig. b) Der afholdes et møde med deltagelse af afgivende og modtagende driftsleder, tillidsmand samt RP, hvor det tilstræbes at opnå enighed om, hvilken RPT er, der skal overflyttes. c) Hvis der ikke opnås enighed bestemmer RP, hvilken RPT er, der skal overflyttes. 6. Sikkerhedscheck på Terminalen På havneterminalen udføres sikkerhedscheck i henhold til Ship/Shore Safety Check-List på alle skibe på Jetty 1 og Jetty 2 af raffinaderiteknikere. 7. Adgangskontrol I portsystemet, der blev taget i brug den , er der indbygget et edb-system til styring af bla. tv-overvågning, portåbning mv. samt registrering af brugen af de personlige adgangsnøgler, hvilket vil sige registrering af personers ind- og udpassage af porte og låger. Lokalaftaler Side 11 af 19

12 Som diskuteret i tidligere møder, er meningen med systemet at øge sikkerheden på Raffinaderiet. I øvrigt henvises til Personalehåndbogen, afsnit vedrørende Adgangskontrol og videoovervågning på Raffinaderiet. 8. Arbejdsmiljøforbedringer De problemstillinger, der måtte blive rejst i forbindelse med udarbejdelse af APV (Arbejdspladsvurderinger), vil blive analyseret. Ændringer og anbefalinger sker i samarbejde med HSE og repræsentanter fra RPT gruppen. Lokalaftaler Side 12 af 19

13 Jetty 2 Ingen skib Skib ved kaj Tilkobling Tilkoblet, ingen lastning Lastning A/S Dansk Shell AFSNIT 3 BEMANDINGSMÆSSIGE FORHOLD 1. Generelle bemandingsforhold a) Et skiftehold består af 17 raffinaderiteknikere. b) Arbejdet på raffinaderiet inkl. DORAS-terminalen/FDO inddeles i 10 jobpositioner. Minimumsbemandingen er 10 RPT. Dog kan minimumsbemandingen reduceres til 9 mand i en kortere periode i forbindelse med til- og frakobling af skibe på havneterminalen. Det er RPL s vurdering om reduktionen er acceptabel. c) Bemandingen på havneterminalen er 1-2 RPT ere afhængig af antal skibe, som losser/laster. Såfremt der ikke losses/lastes skibe er minimumsbemandingen 1 RPT, dvs. at der i sådanne tilfælde kan overføres 1 RPT til raffinaderiet. Når der losses/lastes 1 eller 2 skibe er bemandingen 2 RPT ere; dog kan bemandingen være 3 RPT ere, når der fra havnen kommunikeres et behov herfor, f.eks. i forbindelse med til- og frakobling, idet 1 RPT overføres fra raffinaderiet i en kortere periode. Se nedenstående matrix. Jetty 1 Ingen skib Skib ved kaj Tilkobling Tilkoblet, ingen lastning Lastning Specielle bemandingsforhold a) Ved enhver planlagt op-/nedkørsel af større anlægsdele og shutdown, som kommunikeres ud så tidlig som muligt, hæves bemandingen med 1 (= minimumsbemanding Raff. + 1) hele døgnet (inkl. weekends), idet afløsersystemet hæves til 5 på skift. Lokalaftaler Side 13 af 19

14 Den ekstra bemanding bruges til panelerne, når behovet er til stede. Til opnåelse af denne bemanding bruges afløsersystemet efter nugældende principper. Dog med det forbehold, at det inden for ferieperioderne (sommer-, vinter-, efterårs- og juleperioden) ikke altid er muligt at stille med 5 mand pr. skift, og størst opnåelige antal under 5 er derfor acceptabel. b) Mekanismen beskrevet i punkt 3a) benyttes også ved pludseligt opståede situationer/havari, dog må det i disse tilfælde accepteres, hvis afløsersystemet ikke kan besættes fuldt ud på de enkelte skift. I disse tilfælde opnås minimumsbemandingen efter nugældende regler, hvis afløsersystemet ikke er dækkende. Denne mekanisme kan sættes i værk af vagthavende drift. Lokalaftaler Side 14 af 19

15 AFSNIT 4 KOMPETENCE UDVIKLING OG FASTHOLDELSE Vor vision er enkel kompetent og motiveret personale er en konkurrencemæssig fordel for Raffinaderiet. Dette afsnit beskriver processen for kompetence udvikling og fastholdelse af teknikere. 1. Kvalifikationssystem for raffinaderiteknikere Systemets opbygning består af graderne TA, T3, T2, T1 og T1+. En nyansat tekniker starter typisk på grad TA og har mulighed for at blive forfremmet til T1+ i løbet af nogle år. Dette kvalifikationsforløb er beskrevet i Cirkulære 233. Cirkulæret omhandler en mængde vurderinger, som giver dokumenteret baggrund for at den enkelte ansatte opfylder det ønskede niveau. 2. Kompetenceprofiler De kompetencer, som kræves for at udfylde et ansættelsesforhold, er defineret i kompetenceprofiler. Disse profiler vil i stigende grad være grundlag for træning, udvikling og fastholdelse. Kompetencen ligger indenfor 3 kategorier; HSSE, kendskab til jobområdet og adfærd. For hver af de 12 driftspositioner, CDU, panel pos. 1, blending osv har vi udarbejdet kompetence profiler, som definerer kravene som stilles til forståelse, viden, uddannelse og ekspertise. Disse profiler udvikles løbende og skal vise udvikling samt definere behov for at vedligeholde og opdatere med nye standarder og rutiner. De kompetencer, der kræves af teknikere, som udfører vedligeholdsarbejde på deres skift, er også defineret. Ligeledes er kompetencer for dagteknikere defineret. Gældende for alle teknikere er HSSE kompetencer og adfærd defineret. Da teknikeres kompetenceprofiler eksisterer i Global Downstream, vil de lokale profiler på Raffinaderiet i Fredericia blive tilpasset den globale struktur. Det er vor målsætning at registrere nøgle kompetencer for enkelte stilling og individuelle kompetenceniveauer i Shell People, så snart at profilerne i Global Lokalaftaler Side 15 af 19

16 Manufacturing bliver offentliggjorte. 3. Individuelle træningsplaner Hver ansat skal drøfte en årlig træningsplan med sin driftsmester, med den passende støtte fra træningsafdelingen som sikrer kvaliteten af planerne for den ansatte. Træningskoordinator skal også sikre den nødvendige træning bliver gennemført, og at behovet for alle ansattes udvikling bliver mødt. Det er vort mål at have Udviklingsplaner for alle teknikere, som er registreret i Shell People, og det er den enkelte tekniker og hans driftsmester, som er ansvarlig for at holde planerne opdaterede. Der vil blive udarbejdet en Kompetenceplan for raffinaderiteknikerne. Formålet med denne plan er at styre behovene for ansættelser og (individuel) udvikling. 4. Tid til træning Træning vil blive udført via flere forskellige ordninger. For skifteholdsteknikere vil dette omhandle: 8 TD (træningsdage) pr. år er planlagt som en del af skifteholdsplanen. 4 weekendvagter konverteres til 8 træningsdage pr. skift for kompetence udvikling. Afregning af disse weekendvagter er beskrevet i Overenskomsten, ovenstående tekst ændres pr til 8 TD (træningsdage) pr. år er planlagt som en del af skifteholdsplanen. Disse konverteres til 10 fridage der tilskrives ved årets start i Shell People. Træningskoordinator vil hvert år lave en plan, hvor træningsdagene indgår, som underskrives af RP. Træningsdagene vil være en blanding af HSSE, teknik og teameffektiviseringstræning. Når et skiftehold er over minimumbemanding på 12 (typisk dag- og aftenskift og udenfor ferieperioder) vil instrument uddannede teknikere prioriteres til workshops, PCDM opdatering, træning og andre projekter. Dette planlægges af træningskoordinatoren og driftsmester. On the job træning på skift. Afhængig af driftsbetingelserne er der mange trænings-aktiviteter, som kan udføres i løbet af et normalt skift samtidig med almindelige driftsopgaver. Lær selv. Der lægges timer ind i den årlige plan som selv-studie timer. Formateret: Skriftfarve: Automatisk, Fremhævning Lokalaftaler Side 16 af 19

17 Antallet af timer, der ikke er skemalagt, er sat til 22 pr. kalenderår. De 22 aftalte ikke-skemalagte timer skal bruges til selv-studie eller vidensdeling, som kan afvikles fra hjemmet. Det er driftsmesteren, der administrerer effektiv brug af disse timer. Opgaverne baseres på den enkelte teknikers kompetence niveau Til nogle træningsaktiviteter kan man bruge overtid. Dette skal godkendes af RP. Træning for teknikere på daghold planlægges typisk indenfor normal arbejdstid. Nyansattes træning Nyansatte følger et program som giver mulighed for at komme fra TA til T1+, typisk over en periode på 5 år. For skifteholdsteknikere begynder dette normalt med en periode på flere måneder på hverdage under træningsteamets ledelse. Efter 5 år er en skifteholdstekniker enten uddannet blending- eller procestekniker og kan håndtere tilstrækkelige afsnit og indgå i processen på et mindre raffinaderi. Træning af erfarne teknikere Erfarne teknikere får mulighed for at udvikle deres område, så de opnår et ekspertniveau. Denne udvikling tilbydes udvalgte teknikere og vil være synlig gennem den individuelle træningsplan. For at øge muligheden for træning af teknikere kan der være tilknyttet ekstra tekniker resourcer i en midlertidig periode på dagskiftet. Det er derfor muligt at indsætte de ekstra resourcer på et hvilket som helst skifte for dermed at kunne tage teknikere af skiftet, så de får mulighed for at deltage i træning. F.eks. en tekniker tages af skiftet i en midlertidig periode for at deltage i et 2 ugers kursus på Maskinmesterskolen, eller en tekniker tages af skiftet i en måned for at kunne facilitere simulator træning på dagskift for andre teknikere. 5. Fastholdelse Teknikeren skal selv sammen med sin driftsmester og træningsteamet sikre, at der bliver lavet en Kompetencebedømmelse. Med fastholdelse menes, at der er et dokumenteret bevis på, at træningen har fundet sted. Formen af dokumentationen vil afhænge af området. Dette er nødvendigt for at sikre en effektivitet af vore kritiske HSSE processer. Mangler, som identificeres gennem denne proces, vil blive tilføjet i den ansattes udviklingsplan, hvor det samtidig sikres, at der er tilstrækkelige muligheder for at forbedre kompetencerne. Såfremt den ansatte overholder sine forpligtelser og deltager i udviklings- og fastholdningsprocessen vil det ikke medføre en downgrading. Lokalaftaler Side 17 af 19

18 Den ansattes fremskridt fra TA til T1+ er bla. relateret til aflønning, hvorimod CD&A processen ikke på samme måde er relateret til aflønning. Indholdet af CD&A processen øges ved individuel-, team- og arbejdspræstation, med særlig vægt på sikring af at HSSE processer er effektive. Træningsmoduler Den ansattes træningsplan vil gøre brug af et katalog med træningsmuligheder. Nogle vil være som de er i dag, nogle vil være nye versioner af nuværende aktiviteter, og desuden vil der være nogle nye punkter. Eksempler: On-the-job Træning med erfarne kolleger Job erfaring, f.eks. TA work, GAME support, osv Grow Exchange PCDM development Vedligeholdelsestræning Træning Programmer T3 kurser Simulator træning CBL træning Mentoring Vedligeholdelsestræning Team træningsdage HSSE træning Emergency træning Process Master Classes Blending Master Classes Andet, f.eks. information, team building, maintenance Fredericia, den 31. marts 2014 For A/S Dansk Shell For Raffinaderiteknikerne Lokalaftaler Side 18 af 19

19 Shell Raffinaderiet Andreas Krobjilowski René Majgaard Formateret: Skriftfarve: Automatisk, Engelsk (USA) Formateret: Engelsk (USA) Formateret: Skriftfarve: Automatisk, Engelsk (USA) Formateret: Engelsk (USA) Lokalaftaler Side 19 af 19

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN LOKALAFTALE mellem Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) og Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling for BÅDGRUPPEN gældende fra 1. oktober 2012 1 1 Lokalaftalens område 1.1 Virksomheden betyder

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 480 arbejdstimer er præsteret (3 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne Protokol mellem TDC A/S og Dansk Metal teleafdelingerne over forhandling om anvendelse af de i aftale af 31. januar 2004 "Ad Særaftale 2 - pension" nævnte midler til bl.a. at gøre løndele pensionsgivende

Læs mere

01 Arbejdets omfang. 02 Arbejdstiden

01 Arbejdets omfang. 02 Arbejdstiden 01 Arbejdets omfang 1. De til Raffinaderiets drift antagne medarbejdere (raffinaderiteknikere) skal, uanset deres tidligere uddannelse være pligtige til, såvel i oplæringsperioden som efter denne, at lade

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1.1 Mellem timelønnede uddannede serviceelektrikere WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 10 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lønaftale 01.06.2013 1.06.2014

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere