Afbrænding af lettere forurenet træaffald i fyringsanlæg på fx møbelfabrikker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbrænding af lettere forurenet træaffald i fyringsanlæg på fx møbelfabrikker"

Transkript

1 Afbrænding af lettere forurenet træaffald i fyringsanlæg på fx møbelfabrikker Jesper Cramer, Ole Schleicher, Lene Christensen & Knud Christiansen dk-teknik ENERGI & MILJØ Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold INDHOLD 3 FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 15 1 DEFINITION AF LETTERE FORURENEDE TRÆRESTER MATERIALER I TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN Massivt træ Limtræ Lamineret træ Finer Spånplade MDF-plade Træfiberplade Plastlaminat Folie Lak og pigmenteret lak Limtyper Brandhæmmende materialer Andre stoffer og materialer DEFINITION AF LETTERE FORURENET TRÆRESTER: Positiv liste Negativ liste Øvre grænse for indholdet af lim 28 2 OVERSIGT OVER DANSKE FYRINGSANLÆG FYRINGSANLÆGGENES STØRRELSE INSTALLATIONSÅR BESKRIVELSE AF TRÆFYRINGSANLÆGGENE Varmtvandskedler Indfyringsarrangement Installation af anlægsmålere BRÆNDSEL Sammensætning Salg eller køb af brændsel Danske eller udenlandske spån- og MDF-plader Overfladebelægning af træ Brændselsanalyser 33 3 UDENLANDSKE REGLER TYSKLAND Regler for små fyringsanlæg mindre end 1 MW Regler for større fyringsanlæg, på mellem 1 MW og 50 MW ØSTRIG Grænseværdier for træfyrede dampkedelanlæg HOLLAND SVERIGE 43 3

4 3.5 DANMARK 43 4 NYERE EMISSIONSMÅLINGER STØV, CO OG NO X DIOXIN OG PAH 46 5 EKSISTERENDE EMISSIONSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER MULTICYKLON POSEFILTER INGEN RENSNING EMISSIONSMÅLINGER PÅ EKSISTERENDE FYRINGSANLÆG Emissionsforhold ved rensning i multicyklon Emissionsforhold ved rensning i både multicyklon og posefilter 50 6 MULIGHEDER FOR BEDRE EMISSIONSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER FORBEDRINGER I NYE ANLÆG I DE SIDSTE ÅRTIER RENSNINGSFORANSTALTNINGER Partikelrensning NO x rensning GRUNDPRINCIPPER FOR FORBRÆNDING AF TRÆ EMISSIONER Partikulær emission Betydningen af brændslets kemiske sammensætning Fugtighedens betydning Brændslets kornstørrelse Luftoverskud og luftfordeling Dioxiner Styring af forbrændingen VIDEO-OVERVÅGNING AF FORBRÆNDINGEN 58 7 FORSLAG TIL EMISSIONS-GRÆNSEVÆRDIER GENERELT EMISSIONER VED FORBRÆNDING Indhold af C, O og H (kulstof, oxygen og hydrogen) Indhold af N (kvælstof) Indhold af Cl (klorid) Indhold af S (svovl) Indhold af øvrige stoffer Sammenfatning UDENLANDSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR TILSVARENDE ANLÆG FORSLAG TIL GRÆNSEVÆRDIER Partikler Carbonmonoxid (CO) Kvælstofoxider, NO x Opsummering af grænseværdier for støv, CO og NO x GRÆNSEVÆRDIER I DANMARK FOR ANDRE ENERGIANLÆG 71 8 FORSLAG TIL EMISSIONSKONTROL OG DRIFTSKONTROL MM FORSLAG TIL KRAV/VILKÅR TIL ANLÆG: Nye anlæg: Eksisterende anlæg Driftskontrol Journal 75 4

5 9 FORSLAG TIL BORTSKAFFELSE AF ASKE REFERENCER 79 Bilag A Brev til kedelleverandører Bilag B Spørgeskema Bilag C Forslag til afsnit til bekendtgørelse Bilag D Røggasmængder og eksempler på emissioner 5

6 6

7 Forord Denne rapport er resultatet af arbejde udført som rådgivning og bistand for Miljøstyrelsen omkring afbrænding af lettere forurenede trærester på fx møbelfabrikker. Efter at Biomassebekendtgørelsen er trådt i kraft, skal virksomhederne betale afgift ved forbrænding af resttræ, der indeholder mere en 1% limrester. Miljøstyrelsen har siden afgjort, at forbrændingen af resttræ skal reguleres efter affaldsforbrændingsdirektivet. Reguleringen af afbrændingen af lettere forurenede trærester sker i øjeblikket i henhold til bekendtgørelse om affaldsforbrænding, idet der skal betales affaldsafgift for trærester med mere end 1% lim. Projektet har undersøgt status på området både i Danmark og internationalt og derudfra foreslået nye regler for afbrænding af lettere forurenede trærester. Projektet er udført af medarbejdere i dk-teknik: Jesper Cramer (projektleder), Ole Schleicher, Lene Christensen, Knud Christiansen og Susanne Westborg. Undersøgelsen af status på området er koordineret med Ikast Kommunes egen undersøgelse og Dansk Industris sideløbende projekt inden for branchen. Vi vil gerne takke: Medlemmerne af følgegruppen: Jørn L. Hansen (Miljøstyrelsen), Thorkil Hoff Andersen (Dansk Industri), Niels Erik Nielsen (Jamo A/S) og Børge Dahl (Ikast Kommune) for det positive samarbejde. De mange virksomheder i træ- og møbelindustrien som har besvaret vores omfattende spørgeskema. De danske kedelproducenter, der har besvaret vores mange spørgsmål. På grund af behovet for en klar definition af "lettere forurenede trærester" er denne nye aktivitet tilføjet den oprindelige opgavedefinition. I stedet er omfanget af undersøgelsen af nyere udenlandske målinger blevet nedprioriteret efter aftale med Miljøstyrelsen. Det har været dk-tekniks klare mål, at forslagene til nye regler på området både skulle sikre miljøet, være rimelige for virksomhederne og lette at administrere for både myndigheder og virksomheder. September 2002 Jesper Cramer dk-teknik ENERGI & MILJØ 7

8 8

9 Sammenfatning og konklusioner Dette projekt har til formål at foreslå nye regler for afbrænding af lettere forurenede trærester med et limindhold større end 1%. Efter at Biomassebekendtgørelsen er trådt i kraft, skal virksomhederne betale afgift ved forbrænding af resttræ, der indeholder mere en 1% limrester. Miljøstyrelsen har siden afgjort, at forbrændingen af resttræ skal reguleres efter affaldsforbrændingsdirektivet. Forslaget til nye regler på området har været baseret på: Regler gældende for andre brændsler Regler gældende i andre lande Miljømæssige aspekter Teknisk og økonomisk mulige rensnings- og styringsteknikker Projektet har haft ni hovedaktiviteter: 1. Definition af lettere forurenede trærester 2. Oversigt over danske fyringsanlæg 3. Udenlandske regler 4. Nyere emissionsmålinger 5. Eksisterende emissionsbegrænsende foranstaltninger 6. Muligheder for bedre emissionsbegrænsende foranstaltninger 7. Forslag til emissionsgrænseværdier 8. Forslag til emissionskontrol og driftskontrol mm. 9. Forslag til bortskaffelse af aske Definition af lettere forurenede trærester Vi foreslår følgende definitionen af lettere forurenede trærester: Ved lettere forurenede trærester forstås stykker af træ, f.eks. savsmuld, høvlspåner, flis, pudsestøv, træstykker og pladerester, som kan indeholde lim, lak, maling, folie- og lamineringsmaterialer, træbeskyttelsesmidler og andre stoffer, som ved forbrænding ikke giver anledning til væsentligt forhøjede emissioner af stoffer, der er skadelige for miljøet. Undtagen herfor er dog emissionen af NO x, som kan være forhøjet på grund af kvælstofholdigt lim i specielt pladematerialer. Definitionen foreslås suppleret med en positiv liste og en negativ liste, dvs. en liste over materialer og indholdsstoffer, som enten må eller ikke må brændes i mindre fyringsanlæg. Positiv- og negativlisterne foreslås at være åbne, således at de kan udvides i takt med eventuel nye viden om eksisterende eller ved introduktion af nye stoffer og materialer. 9

10 Oversigt over danske fyringsanlæg Vores kortlægning af danske fyringsanlæg er sket ved kontakt til en række danske leverandører af kedelanlæg og et repræsentativt udsnit af danske træ- og møbelproducerende virksomheder, der fyrer med spåner fra bl.a. spån- og MDF-plader. Vi har sendt breve ud til kedelleverandører med en række spørgsmål, ligesom vi har sendt breve ud til træ- og møbelproducerende virksomheder med spørgsmål inddelt i seks grupper: 1. Kedelanlæggets størrelse og alder 2. Selve kedelanlægget 3. Røggasrensning 4. Anlægsmålere 5. Eventuelle emissionsmålinger 6. Brændsel Undersøgelsen af status på området er koordineret med Ikast Kommunes egen undersøgelse og Dansk Industris sideløbende projekt inden for branchen. Undersøgelsens vigtigste resultater er: De fleste anlæg har en størrelse mellem 0,5 og 1,5 MW indfyret effekt, og mere en halvdelen af anlæggene stammer fra før Omkring 30 % af alle fyringsanlæggene har installeret en ilt-måler. Kun på enkelte nyere anlæg er der installeret en egentlig iltstyring til at optimere forbrændingen. Ca. 19 % af anlæggene har installeret en CO-måler. Omkring hvert tiende anlæg har installeret posefilter som supplerende rensning efter en multicyklon. Dette gælder udelukkende kedelanlæg, der er etableret i slutningen af 1990 erne og senere. Udenlandske regler Vi har undersøgt reglerne for afbrænding af træaffald i Tyskland, Østrig, Holland og Sverige. I Sverige findes ingen specielle krav. Med mindre forskelle i grænseværdier for støv, CO og NO x behandles lettere forurenet træaffald i de andre lande som rent træ, dog med visse krav til anlægsudformning, drift, etc. og en højere grænseværdi for NO x. Nyere emissionsmålinger Der er samlet en række emissionsmålinger fra danske anlæg, der fyres med trærester. Materialet er ikke særlig veldokumenteret. Det er vanskeligt at fremskaffe måleresultater, fordi der kun findes relativt få målinger. Målingerne giver et meget broget billede af emissionerne med enkelte meget høje værdier for CO og NO x. Flere målinger viser tydeligt, at selvom der brændes spånpladeflis eller pladerester, så er NO x emissionen ikke nødvendigvis markant højere end ved forbrænding af rent træ. Muligheder for bedre emissions-begrænsende foranstaltninger 10

11 Emissionsbegrænsende foranstaltninger kan principielt ske på to måde - enten ved rensningsforanstaltninger - eller ved bedre forbrændingsbetingelser, så der dannes og emitteres mindre mængder forurenende stoffer. En kombination giver det mest optimale resultat. Vi har vurderet mulighederne for at begrænse emissionerne af partikler, NO x, CO og andre uønskede organiske forbrændingsprodukter. Begrænsning af partikelemission Partikelrensning er tidligere næsten altid sket med multicyklon anlæg, men i de senere år er posefiltre blevet standard også på små anlæg ned til 1 MW, for at emissionsgrænsen på 40 mg/m³ kan overholdes. Posefiltre er normalt meget effektive, og meget lave emissionsværdier kan opnås - normalt mindre end 10 mg/m³ og ofte også mindre end 1 mg/m³. Posefiltre er væsentligt dyrere end multicykloner, både investeringsmæssigt og driftsmæssigt, idet poserne skal skiftes med nogle års mellemrum. Den eksisterende teknologi til partikelrensning vurderer vi til at være den optimale i forhold til de opstillede emissionsgrænseværdier. Begrænsning af NOx-emission Den eneste realistiske rensningsmetode for NO x på mindre træfyrede anlæg er røggastilbageføring. På eksisterende anlæg vil det normalt være urealistisk at etablere røggastilbageføring, idet anlægget skal være dimensioneret til den større røggasmængde, der kommer i recirkulationskredsen. Begrænsninger i CO-emissionen Emissionen af CO og andre uønskede organiske forbrændingsprodukter hænger nøje sammen med forbrændingsbetingelserne dvs. brændselsstruktur, anlægsdesign og driftsbetingelser. Krav til brændslet Det er vigtigt, at det anvendte brændsel er nogenlunde homogent, og at det ikke indeholder meget store stykker træ, som er længe om at brænde. Brændslet må heller ikke blive for fint, med for meget fint savsmuld og pudsestøv. Det bedste er en blanding af fine og grovere partikler, som giver struktur, således at primærluften nemt kan passere jævnt igennem brændselslaget. Krav til anlæggets opbygning og styring Det er yderst vigtigt, at indfødningssystemet og forbrændingskammeret er indrettet til at brænde den type træ med det fugtindhold og den struktur, der anvendes. Det anbefales, at alle anlæg - både nye og eksisterende - skal/bør være forsynet med iltmåling og automatisk styring og regulering af forbrændingsluftmængden, så konstant O 2 -koncentration i røggassen kan opretholdes. Desuden bør indfødningen af brændslet på nye anlæg ske trinløst, og på eksisterende anlæg i den udstrækning, det er muligt at eftermontere. On/Off styring af indfødningen vil påvirke forbrændingens kvalitet mærkbart i negativ retning, men med iltmåling og -styring bliver effekten mindre, og bør accepteres på eksisterende anlæg, hvor trinløs regulering ikke er mulig. Forbrændingsluften skal tilsættes på de steder (zoner), hvor der er behov for den. En dårlig luftfordeling kan give høje emissioner af CO, etc. og dårlig udbrænding, selv om den samlede luftmængde er korrekt. 11

12 Video-overvågning Erfaringerne med videoovervågning af forbrændingsprocessen i anlæg med bevægelig rist er meget positive og benyttes på næsten alle affaldsforbrændingsanlæg og på mindst to fjernvarmeværker. Et kamera placeret over risten vil kunne afsløre mange "forbrændingsfejl" og give både virksomheden og anlægsleverandøren vigtig viden om årsagen til eventuelle problemer og mulighederne for at løse dem og optimere anlæggets design og styring. Forslag til emissions-grænseværdier Vi foreslår følgende grænseværdier i mg/m 3 (n,t) ved 10 % O 2 Parameter Anlæggets samlede indfyrede effekt (p) i MW 0,120 < p < 1 1 p < 5 5 p < 50 Partikler Partikler for anlæg uden filter CO, nye anlæg CO, eksisterende anlæg NO x ingen ingen 400 Forslag til emissionskontrol og driftskontrol mm. Vi foreslår disse regler for emissions- og driftskontrol: Anlæggets samlede indfyrede effekt (p) i MW Støv CO 0,120 < p < 1 1 p < 5 5 p < p < 50 Præstationskontrol 3) Præstationskontrol 3) Præstationskontrol Præstationskontrol 1) AMS Præstationskontrol AMS AMS NO x - - Præstationskontrol AMS O 2 måling AMS AMS AMS AMS Styring af forbrændingen 2) ) Luftvejledningen forskriver AMS kontrol, men Miljøstyrelsen har blødt op på dette krav, så præstationskontrol, og gerne en støvvagt med alarm for forhøjet støvemission, kan accepteres. 2) Regulering af forbrændingsluft efter O2 måling og indfødning efter temperatur.o2-målingen skal styre indblæsning af forbrændingsluft, så konstant O2 koncentration kan opretholdes, i hele driftsområdet, også ved On/Off regulering af brændselsindfødning. Forbrændingsluftblæseren må ikke kunne stoppe, før temperaturmåling i kedlen indikerer, at der ikke er mere brændsel i brændkammeret. Nye kedler bør have regulering af brændselsindfødning ved trinløs variabel hastighed på indfødningen. 3) Det bør dokumenteres ved mindst én præstationskontrol, at anlægget kan overholde emissionsgrænserne. AMS: (Automatisk Målende System) Vi har desuden foreslået andre krav og vilkår til anlæggene, fx: Anlægsudformning, der tager hensyn til brændslets struktur Anlæggets størrelse, der er tilpasset energibehovet Driftskontrol og dokumentation 12

13 Journal-føring Der er mindre forskelle mellem reglerne for nye og eksisterende anlæg. Forslag til bortskaffelse af aske Asken fra forbrænding af lettere forurenet trærester vil have en sammensætning, der er sammenlignelig med aske fra forbrænding af rent træ. Asken fra anlæg, der er omfattet af de foreslåede krav, vil derfor kunne bortskaffes efter reglerne for aske fra forbrænding af rent træ i Bioaskebekendtgørelsen. 13

14 14

15 Summary and conclusions The object of this project is to propose new regulations for the burning of minor contaminated wood residues with a content of glue higher than 1%. According to the present regulations the burning of waste wood with a content of glue higher than 1% is imposed with a duty. Moreover the Danish Environmental Protection Agency has settled that the burning of waste wood must follow the EU Directive on Waste Incineration. The proposal of new regulations in this field is based on: Regulations for other fuels Regulations in other countries Environmental aspects Technical and economical available cleaning and control techniques. The project has had nine main activities: 1. Definition of minor contaminated wood residues 2. Survey of Danish boilers firing minor contaminated wood residues 3. International regulations 4. Resent measurements of emissions 5. Existing emission control equipment 6. Prospects for better emission control 7. Proposal of emission limits 8. Proposal of emission control and inspection of operation 9. Proposal of disposal of ash Definition of minor contaminated wood residues We suggest the following definition of minor contaminated wood residues: Minor contaminated wood residues are pieces of wood, e.g. saw dust, shavings, wood chips, sanding dust, wood pieces and board residues containing glue, enamel, enamel paint, residuals of foil and laminated materials, wood preservatives and other substances which through burning do not cause significant increase in the emission of substances, which are harmful to the environment. Because of the content of nitrogen containing glues in especially boards, the increased emission of NO x is excluded from above. We suggest that this definition is supplemented by a positive and negative list, i.e. a list of materials and substances that either may or must not be burned in smaller boilers. It is suggested that the positive and negative lists are open for extensions due to new knowledge about existing or introduction of new substances and materials. 15

16 Survey of Danish boilers firing minor contaminated wood residues Our survey of Danish boilers firing minor contaminated wood residues is based on contact to a number of manufactures of boilers and companies representing the Danish wood and furniture industries firing i.e. chips from chip and MDF boards. We have sent letters to boiler manufactures with a number of questions, and we have sent letters to wood and furniture industries with questions in six categories: 1. Capacity and age of the boiler 2. Plant structure 3. Flue gas cleaning 4. Measuring equipment 5. Measurements of emissions 6. Fuel The survey has been coordinated with parallel surveys conducted by the local authorities of Ikast and The Confederation of Danish Industries. The most important results are: Most of the boilers have a capacity between 0.5 and 1.5 MW input effect, and more the 50% of the boilers has been installed before Approximately 30% of the boilers are equipped with an Automatic Measuring System (AMS) for oxygen. Only few newer boilers are equipped with oxygen control for combustion optimisation. Approximately 19% of the boilers are equipped with a AMS for carbonmonoxide (CO). Only 10% of the plants have installed a bag filter as a supplement to a multicyclone. The plants with bag filter are all installed after International regulations We have examined the regulations of the burning of wood waste in Germany, Austria, The Netherlands and Sweden. Sweden has no special regulations. With only smaller differences in emission limits of dust, CO and NO x these countries treats minor contaminated wood residues like virgin wood, although there is certain requirements to plant structure, operation, etc. and higher emission limits for NO x. Resent measurements of emissions There are a number of measurements of emissions from Danish boilers fired with wood waste. The data is not very well documented. It is difficult to provide measuring results, because the total number of measurements is few. The measurements show a confused picture of the emissions with single very high values for CO and NO x. In spite the fact that chips of chipboard and residues of boards is fired, more measurements clearly show that the emission of NO x not necessarily is significantly higher than for virgin wood. 16

17 Prospects for better emission control The limitation of emissions can be achieved in two different ways either by end-of-pipe solutions (filters, cyclones, etc.) or by better combustion conditions. A combination of the two gives the most optimal result. We have evaluated the prospects for reduction of the emissions of particles, CO and NO x and other unwanted combustion products. Reduction of particle emission Earlier particle removal has been done by multi-cyclones, but recently bag filters have become standard also at smaller boiler plants down to 1 MW in order to comply with the emission limit of 40 mg/m 3. Bag filters are normally very efficient, and very low emission values can be reached normally less than 10 mg/m 3 and often below 1 mg/m 3. Bag filters are significantly more expensive than multi-cyclones, both in investment and operation costs, since the bags have to be exchanged at intervals of few years. The existing technology for particle removal is evaluated to be optimal for the proposed limit values for particle emission. Reduction of NO x -emission The only realistic technology for NOx removal at smaller wood fired plants is flue gas recirculation. At existing plants flue gas recirculation is normally not a realistic solution, because the plants must be designed for the larger flue gas flow in the recirculation loop. Reduction in CO-emission The emission of CO and other unwanted organic combustion products is closely connected to the combustion conditions i.e. the structure of the fuel, plant design and running conditions. Requirements on the fuel It is important that the fuel is reasonably homogenous, and does not contain larger pieces of wood, that burns slowly. The fuel must neither be to fine with too much sawdust or sanding dust. The optimum is a mixture fine and coarse particles giving a fixed structure allowing the primary air to be distributed uniformly through the fuel layer. Requirements on plant design and control It is extremely important, that the stoker and combustion chamber is designed for burning of the used type of wood including its water content and structure. It is recommended that all plants both new and existing must/ought to be equipped with a measuring system for oxygen and automatic control of the combustion air flow, in order to achieve a constant O 2 -koncentration in the flue gas. Moreover continuous fuel feeding ought to be standard on new plants and also at existing plants, if retrofit is possible. On/Off control of the feed will have significant negative influence on the combustion quality, but with oxygen measurement and control the effect will be less. On/Off control ought to be accepted on plants, where it is not possible to retrofit continuous control. The combustion air must be supplied at locations (zones) where there is a demand for it. Bad air distribution could cause high emissions of CO, etc. and bad burnout even though the total air flow is correct. 17

18 Video monitoring Experiences with video monitoring on waste incineration plants with moving grate is very positive and the systems are used at almost all Danish incineration plants and on at least two district heating plants. A camera placed above the grate will show many combustion errors giving both the owner and boiler manufacturer important knowledge about the cause of possible problems and the possibilities to solve them and to optimise the plant design and control. Proposal of emission limits We propose the following emission limits in the unit of mg/m 3 (n,t) at 10 % O 2 Parameter Input effect (p) in MW 0,120 < p < 1 1 p < 5 5 p < 50 Particles Particles for plants without filter CO, new plants CO, existing plants NO x Non Non 400 Proposal of emissions control and operation control etc. We propose these regulations for emissions control and operation control: Input effect (p) in MW 0,120 < p < 1 1 p < 5 5 p < p < 50 Performance inspection 3) AMS Performance inspectiospection Performance in- Dust Performance inspection 3) AMS AMS Performance inspection CO Performance inspection NO x - - AMS O 2 measuring AMS AMS AMS AMS Combustion control X X X X AMS: (Automatic Measuring System) Moreover we suggest other demands on and conditions for the plants, e.g.: Plant design must be adapted to the fuel structure Plant capacity must fit the energy demand Operation control and documentation Journal system There are small differences between regulations concerning new and existing plants. 18

19 Proposal of disposal of ash The ash from burning of minor contaminated wood residues will have a composition like ash from burning of virgin wood. The ash from plants comprising the proposed definition of minor contaminated wood residues can be disposed according to the regulations for ash from burning of virgin wood in the Danish statutory order of ash from biomass, Bioaskebekendtgørelsen, Ref

20 20

21 1 Definition af lettere forurenede trærester 1.1 Materialer i træ- og møbelindustrien Som indledning til definitionen af lettere forurenede trærester beskrives i dette afsnit de materialer, der anvendes i træ- og møbelindustrien. Det efterfølgende afsnit 1.2 vil indeholde argumenter for, hvilke materialer, der bør og hvilke der ikke bør kunne afbrændes i almindelige fyringsanlæg. Træ- og møbelindustrien producerer og anvender mange forskellige træbaserede materialer, som kombineres med en række forskellige overfladematerialer. Alle disse materialer kan i større eller mindre udstrækning ende i spånfyret i forbindelse med bearbejdning af produkterne. De mest almindelige træbaserede materialer er: Massivt træ Limtræ (indeholder < 1 % lim) Lamineret træ (indeholder < 1 % lim) Finer Finerplader (indeholder 2 6 % lim) Spån- og MDF plader (indeholder 7 13 % lim) Træfiberplader der er bundet sammen af træets naturlige limstoffer. Desuden benyttes: Plastlaminat Folie Lak og pigmenteret lak Lim Brandhæmmende materialer Diverse andre stoffer Massivt træ Anvendes fortrinsvis til møbler, bordplader, låger mv. Løvtræ som eg, bøg, ask, mahogni osv. er hårdt, mens fyrretræ er en forholdsvis blød træsort, hvilket har betydning for træets forbrændingstekniske egenskaber Limtræ Limtræ består af større stykker træ, der er limet sammen. Limtræ indeholder mindre end 1% lim. 21

22 1.1.3 Lamineret træ Lamineret træ fx møbelplade evt. med finer indeholder mindre end 1% lim Finer Finer, der som regel kun ca. 0,6 mm tyk, limes på spånplade eller MDFplade. Anvendes ofte til bordplader, reoler, køkkenlåger og andre pladekonstruktioner. Finerbelægning er normalt lakeret eller olieret for at kunne holde til slid, rengøring osv. Træet kan være bejdset eller pigmenteret (farvet) i forbindelse med lakeringen. Udtryk som "mahognibejdset", "kirsebærbejdset" eller lignende dækker over billigere træsorter, der er farvet, så det ligner mahogni osv Spånplade Plade af træspåner og lim, der presses sammen under opvarmning. Spånpladen har en tæt struktur på begge ydersider og en grovere struktur i midten. Anvendes i et utal af møbelkonstruktioner, til skabe (korpus), til låger, hylder og skuffebunde. Desuden som underlag for bordplader af plastlaminat og rustfrit stål. Spånplader indeholder typisk: 82 % Træ 7 % Fugt 9 % Urea-formaldehyd lim 0,5 % Hærder (ammoniumklorid eller -sulfat) 0,5 % Voks (paraffin) < 1 % Urea Desuden kan der være op til 2 % laminat eller foliebelægning MDF-plade MDF er forkortelsen af Medium Density Fiberboard. Plade af træfibre og lim, der presses sammen under opvarmning. MDF-plader har en ensartet tæt struktur i hele pladens tykkelse. Den er derfor lettere at bearbejde end spånpladen, og anvendes fx til finere møbler og konstruktioner med runde eller fræsede kanter, f.eks. låger med profileringer. MDF plader indeholder typisk: 81 % Træ 6% Fugt 11 % Urea-formaldehyd lim < 1 % Hærder (ammoniumklorid eller -sulfat) 0,7 % Voks (paraffin) < 1 % Urea Desuden kan der være op til 2 % laminat eller foliebelægning. 22

23 1.1.7 Træfiberplade Plade af træfibre, der presses sammen under opvarmning (fx masonit). Fibrene holdes sammen af træets naturlige limstoffer. Anvendes fx til bagklædninger i skabe, og til skuffebunde og hylder. Derudover kan resttræ indeholde mindre mængder af: Plastlaminat Tynd plade af mange lag papir samt fenollim, der presses sammen under tryk og opvarmning. Overfladen forsynes med farve og/eller mønster, så det f.eks. ligner forskellige træsorter, sten m.m. Højtrykslaminat er hårdt, robust og slidstærkt og har god varmebestandighed. Anvendes især som belægning på bordplader. Lavtrykslaminat er mere smidigt, men mindre robust og med mindre varmebestandighed. Laminater anvendes indenfor bygge- og inventarindustrien, hvor der stilles stor krav til overfladen, f.eks. med hensyn til design, slidstyrke, rengøringsevne og fugtbestandighed. Laminat limes på et underlag, som i de fleste tilfælde er en spånplade. Ses begge sider af pladen pålægges typisk den samme laminat på begge sider. Ses kun den side, pålægges typisk et billigere balancepapir på den anden side. Mange laminater er godkendt til kontakt med fødevarer, og anvendes i stor udstrækning i køkkeninventar, med køkkenbord af laminatplade som det bedst kendte eksempel. Laminat består ifølge Perstorps miljødeklaration Ref. 7 af: 50 % ubleget kraftpapir 15 % hvid dekorpapir 20 % phenolharpiks 15 % melaminharpiks I specielle anvendelser anvendes brandhæmmende laminater. Perstorp Ref. 7 har oplyst, at de for nogle år siden ophørte med at anvende bromerede flammehæmmere i deres flammehæmmende laminat, og at der anvendes fosfater i dag. Fra omkring begyndelsen af 2003 vil fosfaterne blive udskiftet med aluminium-trihydroxyd som flammehæmmer. Eksempel på dekorativt laminat på spånplader. Tykkelse 0,8 mm med en vægt på 1,050 kg/m² pålagt begge sider af 16 mm spånplade med densiteten 625 kg/m³, der svarer til 10 kg/m². Vægten af laminatet vil udgøre 17 % pladen vægt. I de fleste tilfælde vil der blive anvendt en folie med en vægt på omkring 100 gram/m², hvorved belægningens vægtandel på en 16 mm spånplade vil udgøre ca. 2%. Laminat på køkkenbordsplader er normalt 0,6 0,9 mm tyk, med et tyndere balancepapir på bagsiden som alligevel ikke kan ses. Med en samlet vægt af laminat og balancepapir på 1,5 kg/m², belagt på en 28 mm spånplade (normal 23

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser...

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser... Rapport nr.: 72 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Forfatter(e) Ole Schleicher, Knud Christiansen Arbejdet udført, år 2014 Udgivelsesdato 27. november 2015 Revideret,

Læs mere

REVISION AF BREF FOR AFFALDSFORBRÆNDING MILJØSTYRELSENS PARTNERSKAB

REVISION AF BREF FOR AFFALDSFORBRÆNDING MILJØSTYRELSENS PARTNERSKAB REVISION AF BREF FOR AFFALDSFORBRÆNDING MILJØSTYRELSENS PARTNERSKAB HVAD ER BREF? BAT: Best Available Techniques (bedste tilgængelige teknikker) BREF: BAT-Reference document EIPPCB: European Integrated

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Dansk Testcenter for Bioenergi

Dansk Testcenter for Bioenergi Åbningsseminar Dansk Testcenter for Bioenergi Dansk Testcenter for Bioenergi Muligheder Afdelingschef Industrielle Processer, FORCE Technology Centerleder, Dansk Testcenter for Bioenergi Kristian Lykkemark

Læs mere

DGF Gastekniske dage 2008

DGF Gastekniske dage 2008 DGF Gastekniske dage 2008 EU-kommissionens forslag til et Industriemissionsdirektiv Oplægsholder Cand. scient. Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsens Erhvervsenhed Oplæggets udgangspunkt 1. Nyt IPPC-forslag

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Nye biomasser på det Europæiske marked Udfordringer og potentiale

Nye biomasser på det Europæiske marked Udfordringer og potentiale Nye biomasser på det Europæiske marked Udfordringer og potentiale Fagligt Seminar Brændeovne, biomassekedler og biomasse 30. April 2015, Teknologisk Institut, Aarhus Wolfgang Stelte, Center for Biomasse

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det?

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Brændeovne og biomassekedler Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Ole Schleicher Mail: osc@force.dk Tlf.: 4326 7540 FORCE Technology Seminar

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Rensning af røg fra brændeovne

Rensning af røg fra brændeovne Rensning af røg fra brændeovne Sodpartikler og klimaeffekter Den 15. november 2011 Ole Schleicher osc@force.dk FORCE Technology Baggrund Projekt for Miljøstyrelsen: Afprøvning af teknologier til røggasrensning

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Waste and District Heating Aarhus

Waste and District Heating Aarhus Waste and District Heating Aarhus x Waste and District Heating Waste and District Heating Aarhus Staff Department of Climate Action Waste WasteCenter District heating A tariff financed company Politically

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

18. Energi og miljøforhold

18. Energi og miljøforhold 18. Energi og miljøforhold De miljømæssige påvirkninger ved afbrænding af rene træpiller bliver normalt betragtet som værende minimale. De væsentligste miljømæssige påvirkninger er relateret til stoffer,

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Hvad foregår der i fyrrummet Forbrændingsteori koblet med virkeligheden!

Hvad foregår der i fyrrummet Forbrændingsteori koblet med virkeligheden! Hvad foregår der i fyrrummet Forbrændingsteori koblet med virkeligheden! Kedelspecialist Ivan Rechter og proceskemiker Niels Ole Knudsen Afdelingen for bioenergi og termisk kraftvarmeproduktion 1 COWI

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

8. Forbrænding af træpiller

8. Forbrænding af træpiller 8. Forbrænding af træpiller Kapitlet beskriver teori omkring forbrænding af træpiller. 8.1 Forbrændingens faser Når træpiller brænder sker det normalt i fire mere eller mindre sammenfaldende faser: 1.

Læs mere

IDA National energiplan Elsystemer

IDA National energiplan Elsystemer IDA National energiplan Elsystemer 2. jan 29 Ingeniørhuset Kbh. Betina Knudsen, Vattenfall Nordic Agenda Vattenfalls klima målsætning Initiativer for at nå klima målsætning Største udfordringer 2 The Investment

Læs mere

Aalborg Energie Technik a/s

Aalborg Energie Technik a/s Aalborg Energie Technik a/s Ingeniørvirksomhed med ca. 100 ansatte Leverer, servicerer og driver biomassefyrede kedelanlæg og kraft(varme)værker i størrelsesorden 25-170 MW t Størstedelen af projekterne

Læs mere

Din specialist på biomasseanlæg

Din specialist på biomasseanlæg Case Verdo og Industrivarme er gået sammen og samlet kraftværk af kompetencer i Verdo Energy. Vi har mere end 00 års erfaring med drift af egen energiforsyning, og mere end års erfaring med udvikling og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R.

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R. EN 15259 Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Martin R. Angelo EN15259 AF 2010 05 1 Indhold Standarden er primært for måleinstitutter, der

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 X. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) Kapitel 6 om energianlæg Med dette supplement bortfalder kapitel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2001, Luftvejledningen,

Læs mere

20. Referenceanlæg. 20.1 Den europæiske teaterhøjskole i Rødkilde. Træpillehåndbogen

20. Referenceanlæg. 20.1 Den europæiske teaterhøjskole i Rødkilde. Træpillehåndbogen 20. Referenceanlæg Det bedste en kunde kan gøre for at sikre sig mod problemer med at kvalitet i anlæg, installation og service er for ringe er at kontakte referenceanlæg. Adresser på referenceanlæg kan

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

BRANDGLAS & TRÆ. Guide til montering i trædøre og trærammer

BRANDGLAS & TRÆ. Guide til montering i trædøre og trærammer BRANDGLAS & TRÆ Vetrotech SG Nordic & Baltic Robert Jacobsens Vej 62 A 8-tallet DK-2300 København S Tel: +45 70 225 258 Fax: +45 70 225 259 www.vetrotech.com/dk Version 2014.03 Guide til montering i trædøre

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6.

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6. Miljøgodkendelse Ole Schleicher FORCE Technology VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler Tirsdag den 6. september 2011 Min baggrund 15 år på Junckers Industrier i Køge - Ansvarlig for alt

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

PLAN Tilsynskampagne 2/2014: Regulering af emissioner på forbrændingsanlæg under opstart og nedlukning

PLAN Tilsynskampagne 2/2014: Regulering af emissioner på forbrændingsanlæg under opstart og nedlukning PLAN Tilsynskampagne 2/2014: Regulering af emissioner på forbrændingsanlæg under opstart og nedlukning Dato for revision Baggrund Vers. 6.0-17.04.2015/clben Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Konsekvenser af BREFdokumentet. udfordringerne ved BAT-konklusionerne

Konsekvenser af BREFdokumentet. udfordringerne ved BAT-konklusionerne Konsekvenser af BREFdokumentet og udfordringerne ved BAT-konklusionerne Marianne Ripka og Birgitte Holm Christensen, Miljøstyrelsen Contribution of industry to pollutant emissions to air and water A report

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning)

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning) Implementation of the Building directive in Denmark Contents (from a layman in urban planning) 3 Average temperature ( C) 4 Hours of sunshine FEMSEK the new secretariat for the Danish Schemes Background

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider.

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. J.nr. 2008-231-0015 Dato: 23. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Datablad Trysil Træpaneler, antibrann

Datablad Trysil Træpaneler, antibrann 1 Datablad Trysil Træpaneler, antibrann Maj 2016 2 Beskrivelse Tripplex Trælameller er et eksklusivt valg til forbedring af rumakustik og design. Produkterne har et smukt, æstetisk look og gode brandhæmmende

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper. nr.

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper. nr. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 27 2003 Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper Kjeld Karbæk, Teknologisk Institut, Plastteknologi 2 Indhold

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 72 54 65 00 Fax 99 99 99 99 CVR 29776946 EAN 5798000872110 post@ros.mim.dk www.ros.mim.dk DONG Energy A/S Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere