Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune"

Transkript

1

2 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning Forord Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at Overordnet om alkoholbevilling... 5 Alkoholbevilling Behandling af ansøgning om alkoholbevilling eller fornyelse af bevilling Hvortil sendes ansøgningen Oplysninger der skal medsendes ansøgningen Særligt vedrørende forretningskoncept Hvad lægger bevillingsmyndigheden vægt på i forbindelse med behandlingen af ansøgningen Varighed af en alkoholbevilling Vilkår bevillingsnævnet kan stille i forbindelse med en alkoholbevilling Ansvarlig udskænkning Sagsbehandlingsregler Afgørelse Partshøring ved helt eller delvist afslag på ansøgning om bevilling Begrundelse Klageadgang Udvidet åbningstid Dørmænd og andre ansatte Dørmænd Udendørs servering/musik i sommersæsonen Midlertidig tilladelse eller forhåndsgodkendelse, indtil endelig alkoholbevilling foreligger Midlertidig tilladelse Forhåndsgodkendelse Godkendt bestyrer Unge under 18 år Servering af alkohol fra butikker Tilladelser til større arrangementer/forlystelser og lejlighedstilladelse til servering af alkohol Tilladelser til større musikarrangementer/forlystelser

3 Oplysninger og dokumenter i ansøgningen Tilladelser i forhold til salgsboder, telte, scener mm Lejlighedstilladelse til salg af spiritus Vilkår i forbindelse med tilladelse til større arrangementer/forlystelser Vilkår Afvikling Evaluering Lejlighedsarrangementer for og med unge Lukkede fester Fratagelse af alkoholbevilling

4 1. Indledning 1.1. Forord Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune vedtog i november 2009 en alkoholpolitisk handleplan. Handleplanen blev vedtaget i forlængelse af alkoholpolitikken for Bornholms Regionskommune, i hvilken forbindelse fem arbejdsgrupper havde beskrevet mål og handleplaner vedrørende følgende delforhold Alkohol tilgængelighed, De professionelle funktioner, Kommunens institutioner, Den kommunale arbejdsplads, samt Alkoholrådgivning og behandling. I dette regi blev delprojektet Ansvarlig Udskænkning i kommunen iværksat, og som et obligatorisk led i projektet og med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske handleplan, blev det vedtaget at udarbejde en restaurationsplan for Bornholms Regionskommune. Restaurationsplanen er udarbejdet på baggrund af restaurationslovens bestemmelser, administrativ praksis og erfaringer med området og henvender sig til borgere og selskaber i Bornholms Regionskommune, der ønsker at søge om alkoholbevilling, lejlighedstilladelse, udvidet åbningstid eller godkendelse af bestyrer. Det er intentionen at give relevante informationer til borgere og selskaber, eksempelvis om, hvilke myndigheder, der er involveret i sagsbehandlingen, hvordan man bærer sig ad med at søge diverse tilladelser. Ligeledes er det hensigten at informere om, hvilke kriterier der lægges til grund ved tildeling af bevillinger samt give en beskrivelse af, hvilke vilkår, der vil kunne indgå i en alkoholbevilling og herigennem via forsvarlig restaurationsdrift at indarbejde en sund alkoholkultur og et trygt natteliv på Bornholm. Restaurationsplanen er et administrativt grundlag, der danner rammer og grundlag for tildeling af tilladelser efter restaurationsloven. Restaurationsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem repræsentanter fra idrætten, SKAT, De Bornholmske Restauratører, HORESTA, Bornholms Regionskommune samt Bornholms Politi og vil være tilgængelig på de pågældende organisationers og myndigheders hjemmesider Formål Formålet med restaurationsplanen er at skabe en let og oversigtlig information om alkoholbevilling eller lejlighedstilladelse og sagsbehandlingen i forbindelse hermed skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til gavn for kommunens borgere og gæster fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende miljø, herunder bl.a. de visuelle, fysiske, støjmæssige og tekniske forhold, søge at fremme en restaurationskultur og ageren, der baserer sig på kvalitet i betjeningen, på produkterne og oplevelsen frem for aggressiv markedsadfærd mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og institutioner, koordinere samarbejdet mellem de forskellige kontrolmyndigheder sammen med restaurationsbranchen til bekæmpelse af alkohol- og narkotikamisbrug, samt øvrige strafbare forhold i restaurationsmiljøet, samt sikre, at borgerne kan færdes trygt på de bornholmske restaurationer i nattelivet. 4

5 1.3. Overordnet om alkoholbevilling Alkoholbevilling Stærke drikke må kun serveres i virksomheder, hvortil der er knyttet alkoholbevilling. Alkoholbevilling gives og fornyes af bevillingsnævnet efter forhandling med politiet. Bevillingen gælder for et bestemt forretningssted og indenfor et tidsrum på op til 8 år. Man skal være fyldt 25 år for at få en alkoholbevilling, eller 23 år, såfremt ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget. Ansøgeren må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs, må ikke være umyndig eller under værgemål, og som udgangspunkt må ikke have forfalden gæld til det offentlige på ,- kr. eller derover 1. En alkoholbevilling kan ikke overdrages. Såfremt indehaveren af en alkoholbevilling dør, kan den afdødes ægtefælle dog overtage bevillingen, såfremt visse betingelser er opfyldt. Oplysninger om disse betingelser kan fås ved henvendelse til sekretariat for bevillingsnævnet. Det er muligt at kombinere detailsalg og restaurationsdrift, således at der i butikker kan ske servering, ligesom der fra restaurationer kan ske detailsalg. Modellen for samdrift fungerer således, at reglerne om detailhandel finder anvendelse i fald der er tale om detailsalg hvad enten dette sker fra butik eller en restauration. Såfremt der sker servering vil reglerne i restaurationsloven finde anvendelse. 1 Ved en ændring af autorisationsloven (lov nr. 936 af 27. december 1991) blev der indsat hjemmel til nægte at udstede en autorisation m.v., (inden for en række hverv, der hviler på autorisation) såfremt ansøgeren eller autorisationsindehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige. I de almindelige bemærkninger til lovændringen fremgår det, at det er en forudsætning, at gælden vedrører virksomhed i henhold til en tidligere autorisation inden for det konkrete erhverv. I restaurationsloven den tidligere lov nr. 256 af 6. maj 1993 er der i bemærkningerne til 3, der indeholder hjemlen til at nægte udstedelse af alkoholbevilling, henvist til bemærkningerne til restaurationsloven. Der kan således alene lægges vægt på vægt på gæld, der vedrører virksomhed i henhold til en tidligere autorisation inden for det konkrete erhverv, som jo kan være såvel moms- som skatterestancer. Dog skal der tilføjes følgende: Såfremt en ansøger har betydelig gæld til SKAT (moms, skatter og andre afgifter) vil der efter omstændighederne kunne gives afslag under henvisning til restaurationslovens 12, idet der ikke er tiltro til forretningskonceptet henset til betydelige gældsposter til det offentlige m.v.. 5

6 2. Behandling af ansøgning om alkoholbevilling eller fornyelse af bevilling 2.1. Hvortil sendes ansøgningen Ansøgning om alkoholbevilling sendes til: Bornholms Regionskommune, Landemærket 26, 3700 Rønne, Att.: Bevillingsmyndigheden. Ansøgningen skal som hovedregel fremsendes i god tid, således at behandlingen af ansøgningen og en evt. godkendelse kan være tilendebragt før den planlagte åbning af restaurationen. Det anbefales derfor at fremsende en ansøgning senest 2 måneder før en planlagt åbning af den nye restauration Oplysninger der skal medsendes ansøgningen Hvilke nærmere oplysninger, der skal medsendes den enkelte ansøgning afhænger af karakteren af ansøgningen om der er tale om: Førstegangsansøgning Ansøgning om fornyelse af en eksisterende alkoholbevilling Om der er tale om en personligt ejet restauration og en restauration ejet i interessentskabsform Om der er tale om en restauration drevet i anden selskabsform (f.eks. anparts-, aktieselskab eller kommanditselskab). Disse oplysninger vil skulle besvares som led i ansøgningen, og de nødvendige oplysninger fremgår af ansøgningsblanketten Særligt vedrørende forretningskoncept Den enkelte ansøgning skal ledsages af et forretningskoncept for virksomheden - er der tale om café drift, spiserestaurant, diskotek eller lignende. Rubrik til angivelse af forretningskoncept fremgår af ansøgningsblanketten. Endvidere skal der angives åbningstid, forventet antal gæster, er der tale om ude eller inde servering og lignende). Angivelse af forretningskonceptet skal anvendes til en belyse, hvorvidt et givent område er mættet med virksomheder med identiske koncepter. Bemærk, at der skal søges ny bevilling med angivelse af det nye koncept, såfremt der ændres væsentligt i det eksisterende forretningskoncept indenfor en bevillingsperiode - eksempelvis fra spiserestaurant til bar/natklub/diskotek. Det er vigtigt, at samtlige de oplistede oplysninger medsendes ansøgningen. Såfremt en eller flere oplysninger mangler i ansøgningen, kan ansøgeren ikke forvente at bevillingsmyndigheden umiddelbart vil kunne behandle ansøgningen. Regionskommunen kan give vejledning om udfyldelse af ansøgningsskemaerne, samt om de oplysninger, der skal vedlægges ansøgningen. På findes nærmere informationer om de oplysninger, der i de enkelte tilfælde skal medsendes ansøgningen. 6

7 2.4. Hvad lægger bevillingsmyndigheden vægt på i forbindelse med behandlingen af ansøgningen Når bevillingsnævnet har modtaget ansøgningen med de nødvendige bilag og oplysninger, bliver det vurderet om visse grundlæggende krav er opfyldt, såsom alder, at der er sket registrering i CVR, at der ikke er betydelig forfalden gæld til det offentlige mv. Politiet vil herefter vurdere, om der er såkaldte vandelsmæssige, politi- eller ordensmæssige forhold mv., der efter politikredsens opfattelse taler imod, at der gives en alkoholbevilling. Vandelsmæssige forhold der kan være til hinder for en alkoholbevilling, kan eksempelvis være det forhold, at ansøgeren er kendt af politiet for at være involveret i bestemte former for kriminalitet, smugleri, tyveri, vold, bedrageri, rufferi, eller at pågældende i almindelighed er kendt for at føre et liv, der er uforenligt med det at være ansvarlig for en restauration. Såfremt der foreligger sådanne oplysninger, og negativt i vurderingen af ansøgningen, vil det fremgå af begrundelsen, se nærmere nedenfor vedrørende sagsbehandlingsregler. Sagen vil herefter blive sendt videre med en indstilling til Bevillingsnævnet. Nævnet vil ved vurderingen af, hvorvidt alkoholbevilling kan meddeles inddrage følgende sammenhængende hensyn: samfundsmæssige ædruelighedsmæssige ordensmæssige hensyn Bevillingsnævnet vil i forbindelse med afgørelsen navnlig lægge vægt på følgende: Straffemæssige og vandelsmæssige forhold Om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktionen eller andre er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. I denne vurdering indgår bl.a. oplysninger fra politiet om, hvorvidt ansøgeren tidligere har begået strafbare forhold. Der ses endvidere på karakteren af eventuelle forseelser, antallet af disse, og om disse er begået for nyligt eller ligger langt tilbage i tid. Økonomi og finansiering Bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at restaurationsvirksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko. I denne vurdering indgår bl.a. en vurdering af, hvorvidt der efter en gennemgang af finansieringsplanen, driftsbudgettet og likviditetsbudgettet for ansøgeren er tilstrækkelig kapital, herunder driftskapital og egenkapital, til at restaurationsvirksomheden kan drives på betryggende måde. Størrelse og indretning Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden, herunder at ansøgerens lokaler er registreret hos fødevare-, bygnings- og brandmyndighederne. Beliggenhed og planmæssige forhold Der foretages tillige vurdering af restaurationsvirksomhedens beliggenhed og byplanmæssige betragtninger, herunder om restaurationsvirksomheden er beliggende i boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge. For stærk koncentration af restaurationsvirksomhed 7

8 Om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan frygtes uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer. Antallet af restaurationer i forhold til indbyggertal, turistmængde, borgernes demografiske sammensætning og eventuelle miljømæssige problemer ved eventuelle flere alkoholbevillinger. Øvrige ædrueligheds- og ordensmæssige forhold m.v. Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives Varighed af en alkoholbevilling En alkoholbevilling gives efter loven som udgangspunkt for en periode på otte år. Bevillingsnævnet vil som udgangspunkt ved førstegangssansøgning meddele bevilling for en kortere periode, medmindre ansøgeren kan dokumentere en så stor erfaring med erhvervet gennem tidligere drift af en virksomhed med alkoholbevilling, at bevillingsnævnet finder det utvivlsomt at ansøgeren kan drive en sund virksomhed med alkoholbevilling for en periode på otte år. Baggrunden for, at bevillingsnævnet ved førstegangsbevillinger i almindelighed tildeler for en kortere periode typisk to år er et behov for at følge virksomhedens faktiske udvikling. Således kan der f.eks. være betænkeligheder angående økonomisk stabilitet, hvilket gør sig særligt gældende ved nyetablerede virksomheder og eksisterende virksomheder med nyt koncept og lignende Vilkår bevillingsnævnet kan stille i forbindelse med en alkoholbevilling Bevillingsnævnet vil inddrage ansøgerens aldersmæssige forhold økonomiske forhold forretningskoncept vandelsmæssige forhold (ædruelighed m.m.) samfunds-og ordensmæssige forhold ordensmæssige forhold og hensyn, og forretningskoncept samfunds-og ordensmæssige forhold Er enkelte af disse forhold til hinder for alkoholbevillingen, vil bevillingsnævnet normalt knytte særskilte vilkår til alkoholbevillingen. Vilkår, der kan knyttes til en alkoholbevilling beror på en konkret vurdering i den enkelte sag, men det kan f.eks. dreje sig om et eller flere af følgende vilkår: Tidsmæssig begrænsning af bevillingens varighed f.eks. kan mindre gode økonomiske forhold føre til en tidsbegrænsning eller manglende forretningsmæssige kvalifikationer. Nyetablerede bevillingshavere og/eller forretningssteder vil som udgangspunkt også alene få tidsbegrænset tilladelse på normalt to år 8

9 Andre begrænsninger af bevillingen f.eks. alene adgang til indendørs servering, begrænsning af sortiment f.eks. alene tilladelse til udskænkning af øl og vin, fastsættelse af aldersgrænse for gæster i restaurationen Uniformering af personale på arbejde Der kan som forudsætning for bevillingen lægges vægt på, at bestemte personer forbliver i selskabets direktion At andre ansatte eller bestemte kategorier af ansatte godkendes af politiet, jf. restaurationslovens 15c. Fastsættelse af lukketid Videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indgangsparti, at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og på forlangende udleveres uredigeret og gratis til politiet. Krav om autoriserede dørmænd, uanset om åbningstiden er efter kl Sådanne vilkår skal overholdes sammen med de almindelige krav i restaurationsloven, herunder forbuddet mod udskænkning af alkohol til unge under 18 år samt forbuddet mod udskænkning af alkohol til synligt berusede personer eller personer, der er til fare eller for sig selv. Der kan også knyttes andre ordensmæssige vilkår til bevillingen, f.eks. vilkår om, at der skal ordenligt og ryddeligt i og omkring restaurationen det indebærer, at tomme flasker, glas, glasskår og affald fra restaurations- lokalerne samt arealerne omkring restaurationen skal bortfjernes. 3. Ansvarlig udskænkning Som led i den alkoholpolitiske handleplan for Bornholms Regionskommune og samarbejdsprojektet mellem kommune og politi Ansvarlig udskænkning et trygt natteliv besluttede kommunalbestyrelsen i 2011, at der ved visse kategorier af ansøgere stilles krav om kursusdeltagelse i ansvarlig udskænkning. Formålet med kurset er at medvirke til et trygt natteliv med fornuftige rammer for navnlig unges færden, og det skal ses som en konkretisering af de hensyn, der søges varetaget i restaurationsloven, herunder samfundsmæssige og ordensmæssige hensyn. I forbindelse med vilkårets konkrete gennemførelse sikres det: 1. at der alene stilles krav om kursusgennemførelse til bevillingshavere for hvem det er relevant (eksempelvis i henhold til forventelig kundegruppe, åbningstidspunkt mv.) 2. at der etableres fleksible muligheder for deltagelse (eksempelvis valgmulighed mellem flere datoer inden for en given tidsperiode) 3. at der ikke opstilles krav om forudgående deltagelse i kurset, som betingelse for udstedelse af alkoholbevilling. Kravet knyttes til tilladelsen som et vilkår, hvorved bemærkes, at sådant ledsagende vilkår kan sanktioneres overholdt Vilkåret vil som udgangspunkt blive administreret på følgende vis: 9

10 Kategori 1: Krav om deltagelse. Kategori 2: Mulighed for deltagelse. Kategori 1: 1. Ansøgere, der søger alkoholbevilling eller fornyelse af samme, og som driver virksomheden som et mødested i aften og nattetimerne, hvor salg af spiritus indgår som et vigtigt led i virksomheden (eksempelvis bodegaer/cafeer, der har art af værtshuse spillesteder diskoteker) 2. Bevillingshavere, der uden at falde ind under nr. 1, har udvist uansvarlighed i forbindelse med udskænkning af spiritus. Kategori 2: Ansøgere, der søger alkoholbevilling eller fornyelse af samme, og som primært driver virksomheden som spiserestaurant, og ansøgere der søger lejlighedstilladelse efter restaurationslovens Sagsbehandlingsregler 4.1. Afgørelse Afgørelse om en alkoholbevilling træffes af bevillingsnævnet. Afgørelsen træffes i praksis ved, at sekretariatet sender ansøgningen til bevillingsnævnet med en begrundet indstilling om, hvorvidt og under hvilke betingelser alkoholbevillingen efter forvaltningens opfattelse bør gives. Bevillingsnævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt alkoholbevillingen kan gives, og givet fald hvilke vilkår, der skal ledsage bevillingen Partshøring ved helt eller delvist afslag på ansøgning om bevilling I forbindelse med behandling af en ansøgning om alkoholbevilling skal Regionskommunen foretage partshøring, hvis det forventes, at afgørelsen vil være helt eller delvis til ugunst for ansøgeren at ansøgeren ikke kender alle oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er betydning for sagens afgørelse. Der vil skulle foretages partshøring, hvis der fremkommer oplysninger begrundet i ansøgerens eller virksomhedens forhold, der vil kunne føre til bebyrdende vilkår eller afslag, og som ansøgeren har mulighed for at korrige eller supplere. Regionskommunen fastsætter en frist - normalt to uger - for ansøgeren til at komme med eventuelle bemærkninger. Høring kan efter omstændighederne foretages mundtligt. Der skal laves notat om mundtligt modtagne oplysninger. I forbindelse med en høring skal regionskommunen oplyse ansøgeren om, at der er mulighed for at søge aktindsigt i sagens bilag. 10

11 Reglerne om partshøring gælder også, hvis bevillingsmyndigheden til en alkoholbevilling ønsker at knytte vilkår, der i væsentlig grad ændrer på virksomhedens drift/ forudsætningerne for virksomhedens drift. Bevillingsnævnet kan først træffe afgørelse i sagen efter parthøring er foretaget Begrundelse Der anvendes begrundelse, hvor ikke ren tilladelse. Hvis bebyrdende vilkår udløses begrundelse. Hvis der er tale om standardmæssige vilkår, der altid knyttes til bevillingen, vil disse dog ikke skulle begrundes Klageadgang Bevillingsmyndighedens afgørelse kan påklages til kommunalbestyrelsen. Klage over bevillingsmyndighedens afgørelse har som hovedregel ikke opsættende virkning. Det betyder at en ansøger, der søger om fornyelse af en alkoholbevilling, ikke på grund af klagen vil kunne fortsætte med at servere alkohol. Kommunalbestyrelsens endelige afgørelse kan ikke påklages til en højere administrativ myndighed. 5. Udvidet åbningstid Restaurationer på Bornholm skal normalt holdes lukket i tidsrummet kl kl Bevillingsnævnet kan give tilladelse til udvidet åbningstid. Ved behandling af ansøgningen vil bevillingsnævnet lægge vægt på, om det ud fra nedenstående punkter skønnes forsvarligt at give den enkelte restauration udvidet åbningstid miljømæssige forhold støjmæssige forhold planlovsmæssige forhold beredskabsmæssige forhold samfundsmæssige forhold, herunder indbyggerantal turisme m.m. ordens- og ædruelighedsmæssige forhold og hensyn virksomhedens driftsform I lukketiden må der dog ske salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet for sammenkomster af foreninger eller lukkede selskaber (dvs. hvor der ikke er offentlig adgang), når det foregår i særskilte selskabslokaler, eller der foreligger tilladelse fra politiet. Ved særlige lejligheder såsom byfester, og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat, kan politiet tillade længere åbningstid. Denne tilladelse fås ved henvendelse til Bornholms Politi, Borgerkontakten. 11

12 6. Dørmænd og andre ansatte 6.1. Dørmænd Bevillingsnævnet kan udstede påbud om, at der i en virksomhed med alkoholbevilling skal anvendes dørmænd, hvis det skønnes nødvendigt at hensyn til en forsvarlig drift af virksomheden. Virksomheder med en tilladelse til udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl til kl skal som udgangspunkt have dørmænd. Såfremt der i restaurationsvirksomheder, som ikke har tilladelse til udvidet åbningstid opstår ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer i restaurationen eller umiddelbart uden for restaurationen, kan det efter indstilling fra politiet fastsættes, at restaurationen skal have dørmænd. Kravet til dørmænd i den udvidede åbningstid, bygger på et erfaringsgrundlag om, at der i tidsrummet fra kl til kl ses et øget antal hændelser af uorden eller vold på de bornholmske restaurationer, idet der i dette tidsrum vil være sammenkomst af mange mennesker, der ofte er påvirkede. Heraf er en stor del unge mennesker, hvilket giver en øget risiko for voldelige handlinger på disse restaurationer, såfremt der ikke findes godkendt og uddannet personale til rettidigt at håndtere evt. voldelige optrin. 7. Udendørs servering/musik i sommersæsonen Regionskommunen giver tilladelse til udendørs servering. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvor det udendørs serveringsareal er beliggende. Er der tale om et privatejet serveringsareal, skal ansøgningen endvidere vedlægges et samtykke fra ejeren. På Bornholm er der praksis for, at bevillingsnævnet hvert forår godkender, at restaurationer m.fl. med alkoholbevilling kan foretage udendørs servering i sommersæsonen til kl og udendørs musik til kl Såfremt musikken fortsætter indendørs efter kl , skal døre og vinduer holdes lukket. Udendørs musik i forbindelse med større musikarrangementer - festivaler eller sommerfester - hvor musikken spilles i telte eller i det fri, og hvor lydniveauet overstiger de vejledende støjgrænser og derfor kan være generende for omkringboende, forudsætter tilladelse fra Bornholms Regionskommune Teknik og Miljø. Udendørs servering og udendørs musik er betinget af: at det støjmæssigt og ordensmæssigt ikke er til væsentlig gene for omkringboende at støjgrænseværdier overholdes (grænseværdierne gælder både for musik og for køleanlæg, ventilatorer m.m. Grænseværdierne er givet i kommunens forskrift om begrænsning af støj og lugtgener fra restaurationer m.v. af 28. august 2006.) at bevillingshaver respekterer eventuel begrænsning i forholdet pålagt af anden offentlig myndighed iagttagelse af kommunalt regulativ for fortovs servering Brochure om begrænsning af støj og lugtgener fra restaurationer m.v. kan findes på 12

13 8. Midlertidig tilladelse eller forhåndsgodkendelse, indtil endelig alkoholbevilling foreligger 8.1. Midlertidig tilladelse Når en ansøgning om alkoholbevilling er indgivet til bevillingsmyndigheden, kan politiet give samtykke til en midlertidig tilladelse, indtil den endelige alkoholbevilling foreligger, såfremt det skønnes, at det er overvejende sandsynligt, at bevillingsnævnet senere vil give en endelig alkoholbevilling. Ansøgeren skal være opmærksom på, at en midlertidig tilladelse ikke er en garanti for, at der gives endelig alkoholbevilling. For at virksomhederne får mulighed for at forestå udskænkning, indtil den endelige bevilling foreligger, gives midlertidige tilladelser som hovedregel i forbindelse med overtagelse af en eksisterende eller tidligere virksomhed med alkoholbevilling, ansøgning om fornyelse af en alkoholbevilling eller i forbindelse med ejerskifte 9. Forhåndsgodkendelse I helt særlige tilfælde kan bevillingsnævnet give en forhåndsgodkendelse af et restaurationsprojekt. Forhåndsgodkendelser gives typisk i forbindelse med, at en ansøger ønsker at etablere et nyt større restaurationsprojekt. 10. Godkendt bestyrer Den daglige drift af en restaurationsvirksomhed skal varetages af bevillingshaveren eller en godkendt bestyrer. Bevillingshaveren eller bestyreren skal være til stede i virksomheden i et sådant omfang, at virksomheden kan ledes på en forsvarlig måde, og det tilsikres, at restaurationsloven og bevillingen overholdes. Kan bevillingshaveren ikke opfylde denne forpligtigelse, kan han ansætte en godkendt bestyrer til varetagelse af virksomhedens interesser og pligter. Drives restaurationsvirksomheden fra flere forretningssteder, er hovedreglen, at kun et af forretningsstederne må drives af bevillingshaveren, mens resten af forretningsstederne skal drives af en godkendt bestyrer. Ved vurdering af dispensationsmuligheder, lægges vægt på forretningskonceptet samt afstanden mellem de enkelte virksomheder. Det er bevillingsnævnet, der godkender bestyreren. Godkendelse forudsætter opfyldelse af følgende betingelser: Er fyldt 25 år. Er fyldt 23 år og har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget. 13

14 Må ikke lade sig finansiere helt eller delvist eller modtage gaver af ikke ubetydelig værdi bestemt til anvendelse i virksomheden af nogen, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. Må ikke have udvist en adfærd, så der er grund til at antage, at ansøgeren ikke vil lede virksomheden på forsvarlig måde. Er bevillingshaveren et selskab, skal der til virksomheden altid tilknyttes en godkendt bestyrer. 11. Unge under 18 år I restaurationsvirksomheder og butikker, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år, i åbningstiden, ikke være beskæftiget i lokaler hvor der sker servering, i garderober og på toiletter. Det gælder dog ikke personer, der er under uddannelse i tjenerfaget eller er uddannet i dette fag, eller værtens børn og børnebørn. Der må ikke serveres alkohol til personer under 18 år. 12. Servering af alkohol fra butikker Hvis der ønskes alkoholservering til nydelse i eller omkring butikken, skal der indhentes en alkoholbevilling. Det gælder således i tilfælde, hvor butikker i butikslokalet eller udenfor er indrettet med borde, stole, eller spisehylder, hvor alkoholholdige drikke købt i den pågældende butik, kan nydes. Alkohol købt i en butik må ikke nydes på butikkens område, såfremt butikken ikke har alkoholbevilling. 13. Tilladelser til større arrangementer/forlystelser og lejlighedstilladelse til servering af alkohol Foreningers eller andre interessegruppers afholdelse af større arrangement, sommerfest, koncert eller lignende, forudsætter forudgående tilladelse af politiet i medfør af forlystelsesbekendtgørelsen. Ligeledes vil der ved etablering af salgsboder, telte, scener mm. kunne være krav om tilladelse fra de kommunale myndigheder, eksempelvis i medfør af beredskabslovgivningen eller byggelovgivningen. På regionskommunens hjemmeside findes der nærmer oplysninger herom. Se tillige Ønsker arrangøren at sælge spiritus i forbindelse med arrangementet, og har arrangøren ikke en alkoholbevilling, skal der tillige søges en lejlighedstilladelse hos politiet. 14

15 13.1. Tilladelser til større musikarrangementer/forlystelser Politiet skal senest 4 uger efter, at ansøgning om et større arrangement og alle nødvendige oplysninger er modtaget, træffe afgørelse til ansøgningen, og vil foretage følgende sagsgang: Bekræftelse på modtagelse af ansøgningen, med angivelse af 4 ugers fristen og adgangen til at forlænge fristen, samt en klagevejledning Modtagelse af eventuelle supplerende oplysninger fra ansøgeren Formulering af vilkår for tilladelsen Udstedelse af tilladelse til arrangementets afholdelse Udstedelse af lejlighedstilladelse såfremt der indgår salg af spiritus i arrangementet Evaluering med den ansvarlige for arrangementet, såfremt der er tale om et større musikarrangement. Er det ikke muligt at træffe afgørelse inden de 4 uger, kan fristen forlænges 1 gang. Ansøgeren vil i så fald blive underrettet om begrundelsen for forlængelsen af sagsbehandlingen og for den herved fastsatte frist. Ved vurderingen af arrangementets størrelse, herunder om der er tale om et større musikarrangement, vil der blive lag vægt på følgende: Om der ønskes at spille musik efter kl Udendørs musik i forbindelse med større musikarrangementer (festivaler eller sommerfester) hvor musikken spilles i telt eller i det fri, og hvor lydniveauet derfor kan være generende for omkringboende, betinges af en tilladelse fra Teknik og Miljø, Bornholms Regionskommune. Antallet af gæster Varighed, herunder overnatningsmuligheder, Fysiske forhold Arrangementets karakter. Det er politiet, der ud fra de modtagne oplysninger vurderer, om et arrangement bør karakteriseres som et større arrangement. Oplysninger og dokumenter i ansøgningen Følgende oplysninger bør være tilgængelige for politiets behandling af en ansøgning. Der er dog ikke tale om en udtømmende liste, idet der kan være konkrete tilfælde, der kræver yderligere oplysninger: Samlet risikovurdering og beredskabsplan (er alene et krav i forhold til større udendørs musikarrangementer). Beredskabsplanen skal drøftes med det kommunale beredskab og regionens præhospitale beredskab Antallet af sikkerhedsfolk til opretholdelse af ro og orden (godkendte vagter eller autoriserede dørmænd, egen uddannede vagter) Dokumentation for at det præhospitale beredskab i fornødent omfang er inddraget i planlægningen og eventuelle fastsatte vilkår følges Dokumentation for at kommunen er inddraget i fornødent omfang og eventuelle særlig fastsatte vilkår i tilladelse følges Dokumentation for, at Fødevareregionen og det lokale Arbejdstilsyn i fornødent omfang er orienteret om arrangementet 15

16 Skriftlig tilladelse fra alle berørte grundejere Oplysninger om tidspunkter, hvornår der spilles musik Nærmere beskrivelse af samtlige serverings- og udskænkningssteder, herunder lukketider for disse Tegnet ansvarsforsikring til dækning af eventuel skade på publikum, tingskade samt arbejdsskadeforsikring for personale og medhjælp, der ikke på anden måde er forsikret Evt. skilteplan, udarbejdet i samarbejde med vejmyndigheden og politiet, med angivelse af parkeringspladser og til- og frakørselsforhold 14. Tilladelser i forhold til salgsboder, telte, scener mm. Der skal søges byggetilladelse i følgende situationer: Scener med overdækning uanset arealets størrelse Scener med eller uden overdækning med et areal på over 35 m² Scener med en højde på over 1 m, uanset om de er overdækkede eller ej Mobile scener Telte til over 150 personer Tribuner og podier som er over 0,3 m høje målt fra terræn Storskærme, store stilladser, master til lyd- og lysanlæg og andre store midlertidige konstruktioner Ansøgning skal indsendes til regionskommunens byggeafdeling, der efterfølgende vil fordele den til de relevante kommunale afdelinger, eksempelvis det kommunale beredskab. Du kan med fordel læse den selvstændige vejledning omkring byggesager, midlertidig opsætning af scener, tribuner, telte og lignende som findes på kommunens hjemmeside. Heri findes gode råd om ansøgningen, krav til dokumentation mm. Ved større arrangementer kan det være en fordel at du som ansøger kontakter de kommunale myndigheder med henblik på forhåndsdialog i god tid før arrangementets afholdelse. Ansøgninger skal være indsendt senest fire uger inden arrangementet, men gerne før. Behandling af ansøgningen hos kommunen kan ske sideløbende med behandlingen af sammenhængende sagsforhold hos andre myndigheder, men opmærksomheden henledes på, at andre myndigheder kan betinge tilladelser af opnået bevilling. Opmærksomheden skal særligt henledes på de specielle regler der gør sig gældende såfremt der skal anvendes gas i området, oplag af brandfarlige materialer, fyrværkeri og eventuel overnatning. 15. Lejlighedstilladelse til salg af spiritus Man skal have en lejlighedstilladelse til enkeltstående arrangementer, hvor der foregår udskænkning af alkohol når: Arrangementet holdes indendørs og der er mere end 150 gæster, eller Arrangementet holdes udendørs 16

17 Som eksempel på arrangementer, der kræver en lejlighedstilladelse, kan nævnes basarer, generalforsamlinger, teaterforestillinger, foredrag, koncerter, fester, møder, markeder og byfester, hvor en større personkreds har adgang, og hvor der foregår udskænkning af alkohol. Det er politiet, der udsteder lejlighedstilladelser. For at få en lejlighedstilladelse skal man være fyldt 25 år. Ved arrangementer, der holdes indendørs og der er under 150 gæster, skal politiet underrettes senest tre dage før arrangementets afholdelse. Politiet kan fastsætte særlige vilkår for udøvelsen eller helt forbyde denne. Den ansvarlige for arrangementets afholdelse skal også i dette tilfælde være fyldt 25 år. Ved disse arrangementer, må der alene serveres drikke med en alkoholvolumenprocent under 16,5 (øl og vin m.v.) for deltagerne over 18 år. Politiet kan i øvrigt ved samme lejlighed tillade, at en person, der har alkoholbevilling, enten alene eller sammen med en person, der er fyldt 25 år, afvikler et enkeltstående arrangement. Såfremt arrangementet afholdes med et velgørende formål, eller der i øvrigt foreligger særlige forhold, kan politiet tillade, at serveringen alene forestås af en person, der er fyldt 25 år. Det samme gælder, hvis ingen bevillingshaver vil påtage sig serveringen. Ved disse arrangementer kan der ud over øl og bordvin, tillige sælges andet stærk spiritus. Er der ikke tale om et enkeltstående arrangement, men derimod en begivenhed, der finder sted flere gange, skal der i stedet søges en alkoholbevilling. Betingelserne er ligeledes gældende for idrætsforeninger, der ønsker at afholde sammenkomst, hvor der serveres alkohol til nydelse på stedet. Ved vurderingen af, om en lejlighedstilladelse kan gives, indgår følgende hensyn: Er der tale om en egentlig restaurationsvirksomhed, skal der i stedet søges alkoholbevilling. Skal arrangementet finde sted i et restaurationslokale, hvortil der allerede er alkoholbevilling. Taler ordensmæssige hensyn imod at give en lejlighedstilladelse. Arrangementets tilknytning til lokalområdet. 16. Vilkår i forbindelse med tilladelse til større arrangementer/forlystelser Vilkår Ved større arrangementer eller arrangementer med åbningstid efter kl stilles der krav om antal af egne vagter (ikke autoriseret sikkerhedspersonale) til opretholdelse af ro og orden på festpladsen. Vagterne skal have modtaget en relevant uddannelse, eksempelvis autoriseret som kontrollør i medfør af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, og der skal gives politiet adgang til at indhente oplysninger fra CPR- og Kriminalregisteret samt politiets øvrige registre på de pågældende. 17

18 Såfremt der ikke stilles med egne vagter, kan godkendte vagter eller autoriserede dørmænd anvendes. Krav om, at synligt berusede ikke lukkes ind. Krav om, at der ikke foretages aggressiv markedsføring samt uforsvarlig eller hård udskænkning forstået som opfordring til hurtig og/eller omfattende alkoholindtagelse, der medfører en nærliggende risiko for et umådeholdent alkoholforbrug, og/eller at gæsten bliver til fare for sig selv eller andre. Særlige vilkår for servering af drikkevarer (anvendelse af plastikglas). Forbud mod gæster med rygmærker eller anden lignende uniformering. Evt. ordensregler for arrangementer, hvoraf konsekvensen af overtrædelse af reglerne fremgår, f.eks. afklipning af armbånd og bortvisning fra stedet. Politiet vil i fornødent omfang assistere arrangøren med håndhævelsen. Vilkår fastsat af kommunen. Vilkår fastsat af den præhospitale ledelse. Eventuelle særlige vilkår fra miljømyndighederne om støj og andre myndigheder. Tidspunkt for ophør af musikken. Tidspunkt for ophør af udskænkning Afvikling Kommunen vil i visse tilfælde fastsætte vilkår om at der før arrangementet starter gennemføres bygnings/brandsyn og der ikke må lukkes publikum ind før de faktisk udførte forhold er tilfredsstillende. Ligeledes vil der under arrangementet kunne foretages brandsyn uden nærmere varsel. Politiet kan fastsætte vilkår for arrangementets gennemførelse, og der kan efter en konkret vurdering være tale om at stille enkelte eller flere af følgende vilkår: Krav om, at der foretages en tydelig mærkning af gæster over og under 18 år. Krav om, at der ved arrangementer, hvor der også deltager unge under 18 år, kun serveres drikke med en alkoholvolumenprocent under 16,5 (øl og vin mv.) for deltagerne over 18 år. Krav om, at området udenfor lokaliteterne for arrangementet er tilstrækkeligt oplyst og holdes ryddeligt for flasker og glas. Krav om, at der udarbejdes en skriftlig alkohol- og stofpolitik, som hele personalet under arrangementet har kendskab til. Krav om, at der betales fuld entre, hver gang gæsterne ankommer til arrangementet, selvom der tidligere på aftenen måtte være betalt entre, og gæsten efterfølgende har forladt arrangementet. Krav om, at de ansvarlige for arrangementet under hele arrangementet er til stede, er ædru og tydeligt afmærket som ansvarlige for arrangementet Evaluering Ved større udendørs arrangementer vil politiet sikre, at der efterfølgende sker en evaluering af arrangementet, med deltagelse af: Arrangøren Kommunen 18

19 Evt. præhospital leder Politiet Eventuelle andre relevante myndigheder eller parter. Evalueringen vil finde sted kort tid efter selve arrangementets afholdelse for herved at sikre, at de indhøstede erfaringer og bemærkninger er i frisk erindring. 17. Lejlighedsarrangementer for og med unge Langt de fleste større arrangementer, hvor der serveres alkohol, vil være omfattet af restaurationsloven, hvorfor der kræves en lejlighedstilladelse, ligesom der vil være et forbud mod udskænkning af alkohol til unge under 18 år. Det gælder også i tilfælde, hvor formålet med arrangementet er at samle penge ind til godgørende formål, herunder f.eks. kultur, sport og foreningsliv. Typiske eksempler herpå er halballer, fester i forsamlingshuse, fester på uddannelsesinstitutioner, foreningsfester, sportsfester, events m.v. Holder uddannelsesinstitutioner større arrangementer, herunder f.eks. afslutningsfester, hvor der serveres alkohol for de studerende, kræves der en lejlighedstilladelse, og er der ikke tale om et enkeltstående arrangement, men derimod et arrangement, der gentages flere gange uden særlig anledning, kræves der en alkoholbevilling. Sådanne arrangementer er derfor omfattet af restaurationslovens regler, og der må derfor ikke serveres alkohol til unge under 18 år. Lukkede fester Er det derimod udelukkende studerende fra den pågældende uddannelsesinstitution, der deltager i arrangementet, kan arrangementet anses for at være et lukket arrangement, og der vil derfor være mulighed for udskænkning af alkohol til unge under 18 år. Der må dog ikke ske udskænkning til personer, der ved yderligere indtagelse af stærke drikke vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre. Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om et arrangement kan anses for at være lukket. 18. Fratagelse af alkoholbevilling Bevillingsmyndigheden kan efter indstilling fra politiet tilbagekalde en alkoholbevilling, hvis der foreligger oplysninger, der dokumenterer eller give begrundet formodning for at tro, at bevillingshaveren ikke driver virksomheden på forsvarlig måde. Efter praksis vil en tilbagekaldelse kræve, at virksomheden i en periode har været drevet uforsvarligt, og sædvanligvis vil politiet skulle have givet mindst én advarsel til bevillingshaveren, inden bevillingsmyndigheden træffer afgørelse om tilbagekaldelse. Tilbagekaldelse vil dog også efter omstændighederne kunne ske, hvis bevillingsindehaveren groft tilsidesætter centrale vilkår for bevillingen. Bevillingsindehaveren kan kræve en administrativ afgørelse om tilbagekaldelse indbragt for domstolene. Overtrædelser af vilkårene for en alkoholbevilling vil også kunne få indflydelse på, om der kan meddeles fornyet alkoholbevilling. En alkoholbevilling kan også frakendes ved domstolene, men det vil typisk ske i forbindelse med en straffesag mod bevillingshaveren. 19

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan Politisk & Administrativt Sekretariat, Oktober 2013 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 Formålet med

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Indledning Rebild Kommune ønsker en god sammenhæng mellem at være borger og virksomhed, og der skal være plads til begge. Mulighederne og det liv, som restaurationer

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften?

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften? Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER Forbeholdt politiet Modtaget dato i følgende kommune: Journalnr. Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering 1. Restaurationen

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol

Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol Gældende for studerende og studenterforeninger ved Aarhus Universitet 1. Indledning Fester, fredagsbarer

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Røgfri miljøer Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. 1. Restaurationen. 2. Selskabet/foreningen. 3. Direktøren(erne)/foreningsformanden

Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. 1. Restaurationen. 2. Selskabet/foreningen. 3. Direktøren(erne)/foreningsformanden Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i følgende kommune: Forbeholdt politiet Modtaget dato Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering Journalnr.

Læs mere

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1475 Dok.: THK40131 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens 6, stk. 4 Efter 6, stk. 4,

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere