Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune"

Transkript

1

2 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning Forord Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at Overordnet om alkoholbevilling... 5 Alkoholbevilling Behandling af ansøgning om alkoholbevilling eller fornyelse af bevilling Hvortil sendes ansøgningen Oplysninger der skal medsendes ansøgningen Særligt vedrørende forretningskoncept Hvad lægger bevillingsmyndigheden vægt på i forbindelse med behandlingen af ansøgningen Varighed af en alkoholbevilling Vilkår bevillingsnævnet kan stille i forbindelse med en alkoholbevilling Ansvarlig udskænkning Sagsbehandlingsregler Afgørelse Partshøring ved helt eller delvist afslag på ansøgning om bevilling Begrundelse Klageadgang Udvidet åbningstid Dørmænd og andre ansatte Dørmænd Udendørs servering/musik i sommersæsonen Midlertidig tilladelse eller forhåndsgodkendelse, indtil endelig alkoholbevilling foreligger Midlertidig tilladelse Forhåndsgodkendelse Godkendt bestyrer Unge under 18 år Servering af alkohol fra butikker Tilladelser til større arrangementer/forlystelser og lejlighedstilladelse til servering af alkohol Tilladelser til større musikarrangementer/forlystelser

3 Oplysninger og dokumenter i ansøgningen Tilladelser i forhold til salgsboder, telte, scener mm Lejlighedstilladelse til salg af spiritus Vilkår i forbindelse med tilladelse til større arrangementer/forlystelser Vilkår Afvikling Evaluering Lejlighedsarrangementer for og med unge Lukkede fester Fratagelse af alkoholbevilling

4 1. Indledning 1.1. Forord Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune vedtog i november 2009 en alkoholpolitisk handleplan. Handleplanen blev vedtaget i forlængelse af alkoholpolitikken for Bornholms Regionskommune, i hvilken forbindelse fem arbejdsgrupper havde beskrevet mål og handleplaner vedrørende følgende delforhold Alkohol tilgængelighed, De professionelle funktioner, Kommunens institutioner, Den kommunale arbejdsplads, samt Alkoholrådgivning og behandling. I dette regi blev delprojektet Ansvarlig Udskænkning i kommunen iværksat, og som et obligatorisk led i projektet og med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske handleplan, blev det vedtaget at udarbejde en restaurationsplan for Bornholms Regionskommune. Restaurationsplanen er udarbejdet på baggrund af restaurationslovens bestemmelser, administrativ praksis og erfaringer med området og henvender sig til borgere og selskaber i Bornholms Regionskommune, der ønsker at søge om alkoholbevilling, lejlighedstilladelse, udvidet åbningstid eller godkendelse af bestyrer. Det er intentionen at give relevante informationer til borgere og selskaber, eksempelvis om, hvilke myndigheder, der er involveret i sagsbehandlingen, hvordan man bærer sig ad med at søge diverse tilladelser. Ligeledes er det hensigten at informere om, hvilke kriterier der lægges til grund ved tildeling af bevillinger samt give en beskrivelse af, hvilke vilkår, der vil kunne indgå i en alkoholbevilling og herigennem via forsvarlig restaurationsdrift at indarbejde en sund alkoholkultur og et trygt natteliv på Bornholm. Restaurationsplanen er et administrativt grundlag, der danner rammer og grundlag for tildeling af tilladelser efter restaurationsloven. Restaurationsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem repræsentanter fra idrætten, SKAT, De Bornholmske Restauratører, HORESTA, Bornholms Regionskommune samt Bornholms Politi og vil være tilgængelig på de pågældende organisationers og myndigheders hjemmesider Formål Formålet med restaurationsplanen er at skabe en let og oversigtlig information om alkoholbevilling eller lejlighedstilladelse og sagsbehandlingen i forbindelse hermed skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til gavn for kommunens borgere og gæster fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende miljø, herunder bl.a. de visuelle, fysiske, støjmæssige og tekniske forhold, søge at fremme en restaurationskultur og ageren, der baserer sig på kvalitet i betjeningen, på produkterne og oplevelsen frem for aggressiv markedsadfærd mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og institutioner, koordinere samarbejdet mellem de forskellige kontrolmyndigheder sammen med restaurationsbranchen til bekæmpelse af alkohol- og narkotikamisbrug, samt øvrige strafbare forhold i restaurationsmiljøet, samt sikre, at borgerne kan færdes trygt på de bornholmske restaurationer i nattelivet. 4

5 1.3. Overordnet om alkoholbevilling Alkoholbevilling Stærke drikke må kun serveres i virksomheder, hvortil der er knyttet alkoholbevilling. Alkoholbevilling gives og fornyes af bevillingsnævnet efter forhandling med politiet. Bevillingen gælder for et bestemt forretningssted og indenfor et tidsrum på op til 8 år. Man skal være fyldt 25 år for at få en alkoholbevilling, eller 23 år, såfremt ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget. Ansøgeren må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs, må ikke være umyndig eller under værgemål, og som udgangspunkt må ikke have forfalden gæld til det offentlige på ,- kr. eller derover 1. En alkoholbevilling kan ikke overdrages. Såfremt indehaveren af en alkoholbevilling dør, kan den afdødes ægtefælle dog overtage bevillingen, såfremt visse betingelser er opfyldt. Oplysninger om disse betingelser kan fås ved henvendelse til sekretariat for bevillingsnævnet. Det er muligt at kombinere detailsalg og restaurationsdrift, således at der i butikker kan ske servering, ligesom der fra restaurationer kan ske detailsalg. Modellen for samdrift fungerer således, at reglerne om detailhandel finder anvendelse i fald der er tale om detailsalg hvad enten dette sker fra butik eller en restauration. Såfremt der sker servering vil reglerne i restaurationsloven finde anvendelse. 1 Ved en ændring af autorisationsloven (lov nr. 936 af 27. december 1991) blev der indsat hjemmel til nægte at udstede en autorisation m.v., (inden for en række hverv, der hviler på autorisation) såfremt ansøgeren eller autorisationsindehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige. I de almindelige bemærkninger til lovændringen fremgår det, at det er en forudsætning, at gælden vedrører virksomhed i henhold til en tidligere autorisation inden for det konkrete erhverv. I restaurationsloven den tidligere lov nr. 256 af 6. maj 1993 er der i bemærkningerne til 3, der indeholder hjemlen til at nægte udstedelse af alkoholbevilling, henvist til bemærkningerne til restaurationsloven. Der kan således alene lægges vægt på vægt på gæld, der vedrører virksomhed i henhold til en tidligere autorisation inden for det konkrete erhverv, som jo kan være såvel moms- som skatterestancer. Dog skal der tilføjes følgende: Såfremt en ansøger har betydelig gæld til SKAT (moms, skatter og andre afgifter) vil der efter omstændighederne kunne gives afslag under henvisning til restaurationslovens 12, idet der ikke er tiltro til forretningskonceptet henset til betydelige gældsposter til det offentlige m.v.. 5

6 2. Behandling af ansøgning om alkoholbevilling eller fornyelse af bevilling 2.1. Hvortil sendes ansøgningen Ansøgning om alkoholbevilling sendes til: Bornholms Regionskommune, Landemærket 26, 3700 Rønne, Att.: Bevillingsmyndigheden. Ansøgningen skal som hovedregel fremsendes i god tid, således at behandlingen af ansøgningen og en evt. godkendelse kan være tilendebragt før den planlagte åbning af restaurationen. Det anbefales derfor at fremsende en ansøgning senest 2 måneder før en planlagt åbning af den nye restauration Oplysninger der skal medsendes ansøgningen Hvilke nærmere oplysninger, der skal medsendes den enkelte ansøgning afhænger af karakteren af ansøgningen om der er tale om: Førstegangsansøgning Ansøgning om fornyelse af en eksisterende alkoholbevilling Om der er tale om en personligt ejet restauration og en restauration ejet i interessentskabsform Om der er tale om en restauration drevet i anden selskabsform (f.eks. anparts-, aktieselskab eller kommanditselskab). Disse oplysninger vil skulle besvares som led i ansøgningen, og de nødvendige oplysninger fremgår af ansøgningsblanketten Særligt vedrørende forretningskoncept Den enkelte ansøgning skal ledsages af et forretningskoncept for virksomheden - er der tale om café drift, spiserestaurant, diskotek eller lignende. Rubrik til angivelse af forretningskoncept fremgår af ansøgningsblanketten. Endvidere skal der angives åbningstid, forventet antal gæster, er der tale om ude eller inde servering og lignende). Angivelse af forretningskonceptet skal anvendes til en belyse, hvorvidt et givent område er mættet med virksomheder med identiske koncepter. Bemærk, at der skal søges ny bevilling med angivelse af det nye koncept, såfremt der ændres væsentligt i det eksisterende forretningskoncept indenfor en bevillingsperiode - eksempelvis fra spiserestaurant til bar/natklub/diskotek. Det er vigtigt, at samtlige de oplistede oplysninger medsendes ansøgningen. Såfremt en eller flere oplysninger mangler i ansøgningen, kan ansøgeren ikke forvente at bevillingsmyndigheden umiddelbart vil kunne behandle ansøgningen. Regionskommunen kan give vejledning om udfyldelse af ansøgningsskemaerne, samt om de oplysninger, der skal vedlægges ansøgningen. På https://www.politi.dk/bornholm/da/borgerservice/tilladelser/alkoholbevilling/ findes nærmere informationer om de oplysninger, der i de enkelte tilfælde skal medsendes ansøgningen. 6

7 2.4. Hvad lægger bevillingsmyndigheden vægt på i forbindelse med behandlingen af ansøgningen Når bevillingsnævnet har modtaget ansøgningen med de nødvendige bilag og oplysninger, bliver det vurderet om visse grundlæggende krav er opfyldt, såsom alder, at der er sket registrering i CVR, at der ikke er betydelig forfalden gæld til det offentlige mv. Politiet vil herefter vurdere, om der er såkaldte vandelsmæssige, politi- eller ordensmæssige forhold mv., der efter politikredsens opfattelse taler imod, at der gives en alkoholbevilling. Vandelsmæssige forhold der kan være til hinder for en alkoholbevilling, kan eksempelvis være det forhold, at ansøgeren er kendt af politiet for at være involveret i bestemte former for kriminalitet, smugleri, tyveri, vold, bedrageri, rufferi, eller at pågældende i almindelighed er kendt for at føre et liv, der er uforenligt med det at være ansvarlig for en restauration. Såfremt der foreligger sådanne oplysninger, og negativt i vurderingen af ansøgningen, vil det fremgå af begrundelsen, se nærmere nedenfor vedrørende sagsbehandlingsregler. Sagen vil herefter blive sendt videre med en indstilling til Bevillingsnævnet. Nævnet vil ved vurderingen af, hvorvidt alkoholbevilling kan meddeles inddrage følgende sammenhængende hensyn: samfundsmæssige ædruelighedsmæssige ordensmæssige hensyn Bevillingsnævnet vil i forbindelse med afgørelsen navnlig lægge vægt på følgende: Straffemæssige og vandelsmæssige forhold Om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktionen eller andre er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. I denne vurdering indgår bl.a. oplysninger fra politiet om, hvorvidt ansøgeren tidligere har begået strafbare forhold. Der ses endvidere på karakteren af eventuelle forseelser, antallet af disse, og om disse er begået for nyligt eller ligger langt tilbage i tid. Økonomi og finansiering Bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at restaurationsvirksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko. I denne vurdering indgår bl.a. en vurdering af, hvorvidt der efter en gennemgang af finansieringsplanen, driftsbudgettet og likviditetsbudgettet for ansøgeren er tilstrækkelig kapital, herunder driftskapital og egenkapital, til at restaurationsvirksomheden kan drives på betryggende måde. Størrelse og indretning Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden, herunder at ansøgerens lokaler er registreret hos fødevare-, bygnings- og brandmyndighederne. Beliggenhed og planmæssige forhold Der foretages tillige vurdering af restaurationsvirksomhedens beliggenhed og byplanmæssige betragtninger, herunder om restaurationsvirksomheden er beliggende i boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge. For stærk koncentration af restaurationsvirksomhed 7

8 Om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan frygtes uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer. Antallet af restaurationer i forhold til indbyggertal, turistmængde, borgernes demografiske sammensætning og eventuelle miljømæssige problemer ved eventuelle flere alkoholbevillinger. Øvrige ædrueligheds- og ordensmæssige forhold m.v. Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives Varighed af en alkoholbevilling En alkoholbevilling gives efter loven som udgangspunkt for en periode på otte år. Bevillingsnævnet vil som udgangspunkt ved førstegangssansøgning meddele bevilling for en kortere periode, medmindre ansøgeren kan dokumentere en så stor erfaring med erhvervet gennem tidligere drift af en virksomhed med alkoholbevilling, at bevillingsnævnet finder det utvivlsomt at ansøgeren kan drive en sund virksomhed med alkoholbevilling for en periode på otte år. Baggrunden for, at bevillingsnævnet ved førstegangsbevillinger i almindelighed tildeler for en kortere periode typisk to år er et behov for at følge virksomhedens faktiske udvikling. Således kan der f.eks. være betænkeligheder angående økonomisk stabilitet, hvilket gør sig særligt gældende ved nyetablerede virksomheder og eksisterende virksomheder med nyt koncept og lignende Vilkår bevillingsnævnet kan stille i forbindelse med en alkoholbevilling Bevillingsnævnet vil inddrage ansøgerens aldersmæssige forhold økonomiske forhold forretningskoncept vandelsmæssige forhold (ædruelighed m.m.) samfunds-og ordensmæssige forhold ordensmæssige forhold og hensyn, og forretningskoncept samfunds-og ordensmæssige forhold Er enkelte af disse forhold til hinder for alkoholbevillingen, vil bevillingsnævnet normalt knytte særskilte vilkår til alkoholbevillingen. Vilkår, der kan knyttes til en alkoholbevilling beror på en konkret vurdering i den enkelte sag, men det kan f.eks. dreje sig om et eller flere af følgende vilkår: Tidsmæssig begrænsning af bevillingens varighed f.eks. kan mindre gode økonomiske forhold føre til en tidsbegrænsning eller manglende forretningsmæssige kvalifikationer. Nyetablerede bevillingshavere og/eller forretningssteder vil som udgangspunkt også alene få tidsbegrænset tilladelse på normalt to år 8

9 Andre begrænsninger af bevillingen f.eks. alene adgang til indendørs servering, begrænsning af sortiment f.eks. alene tilladelse til udskænkning af øl og vin, fastsættelse af aldersgrænse for gæster i restaurationen Uniformering af personale på arbejde Der kan som forudsætning for bevillingen lægges vægt på, at bestemte personer forbliver i selskabets direktion At andre ansatte eller bestemte kategorier af ansatte godkendes af politiet, jf. restaurationslovens 15c. Fastsættelse af lukketid Videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indgangsparti, at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og på forlangende udleveres uredigeret og gratis til politiet. Krav om autoriserede dørmænd, uanset om åbningstiden er efter kl Sådanne vilkår skal overholdes sammen med de almindelige krav i restaurationsloven, herunder forbuddet mod udskænkning af alkohol til unge under 18 år samt forbuddet mod udskænkning af alkohol til synligt berusede personer eller personer, der er til fare eller for sig selv. Der kan også knyttes andre ordensmæssige vilkår til bevillingen, f.eks. vilkår om, at der skal ordenligt og ryddeligt i og omkring restaurationen det indebærer, at tomme flasker, glas, glasskår og affald fra restaurations- lokalerne samt arealerne omkring restaurationen skal bortfjernes. 3. Ansvarlig udskænkning Som led i den alkoholpolitiske handleplan for Bornholms Regionskommune og samarbejdsprojektet mellem kommune og politi Ansvarlig udskænkning et trygt natteliv besluttede kommunalbestyrelsen i 2011, at der ved visse kategorier af ansøgere stilles krav om kursusdeltagelse i ansvarlig udskænkning. Formålet med kurset er at medvirke til et trygt natteliv med fornuftige rammer for navnlig unges færden, og det skal ses som en konkretisering af de hensyn, der søges varetaget i restaurationsloven, herunder samfundsmæssige og ordensmæssige hensyn. I forbindelse med vilkårets konkrete gennemførelse sikres det: 1. at der alene stilles krav om kursusgennemførelse til bevillingshavere for hvem det er relevant (eksempelvis i henhold til forventelig kundegruppe, åbningstidspunkt mv.) 2. at der etableres fleksible muligheder for deltagelse (eksempelvis valgmulighed mellem flere datoer inden for en given tidsperiode) 3. at der ikke opstilles krav om forudgående deltagelse i kurset, som betingelse for udstedelse af alkoholbevilling. Kravet knyttes til tilladelsen som et vilkår, hvorved bemærkes, at sådant ledsagende vilkår kan sanktioneres overholdt Vilkåret vil som udgangspunkt blive administreret på følgende vis: 9

10 Kategori 1: Krav om deltagelse. Kategori 2: Mulighed for deltagelse. Kategori 1: 1. Ansøgere, der søger alkoholbevilling eller fornyelse af samme, og som driver virksomheden som et mødested i aften og nattetimerne, hvor salg af spiritus indgår som et vigtigt led i virksomheden (eksempelvis bodegaer/cafeer, der har art af værtshuse spillesteder diskoteker) 2. Bevillingshavere, der uden at falde ind under nr. 1, har udvist uansvarlighed i forbindelse med udskænkning af spiritus. Kategori 2: Ansøgere, der søger alkoholbevilling eller fornyelse af samme, og som primært driver virksomheden som spiserestaurant, og ansøgere der søger lejlighedstilladelse efter restaurationslovens Sagsbehandlingsregler 4.1. Afgørelse Afgørelse om en alkoholbevilling træffes af bevillingsnævnet. Afgørelsen træffes i praksis ved, at sekretariatet sender ansøgningen til bevillingsnævnet med en begrundet indstilling om, hvorvidt og under hvilke betingelser alkoholbevillingen efter forvaltningens opfattelse bør gives. Bevillingsnævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt alkoholbevillingen kan gives, og givet fald hvilke vilkår, der skal ledsage bevillingen Partshøring ved helt eller delvist afslag på ansøgning om bevilling I forbindelse med behandling af en ansøgning om alkoholbevilling skal Regionskommunen foretage partshøring, hvis det forventes, at afgørelsen vil være helt eller delvis til ugunst for ansøgeren at ansøgeren ikke kender alle oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er betydning for sagens afgørelse. Der vil skulle foretages partshøring, hvis der fremkommer oplysninger begrundet i ansøgerens eller virksomhedens forhold, der vil kunne føre til bebyrdende vilkår eller afslag, og som ansøgeren har mulighed for at korrige eller supplere. Regionskommunen fastsætter en frist - normalt to uger - for ansøgeren til at komme med eventuelle bemærkninger. Høring kan efter omstændighederne foretages mundtligt. Der skal laves notat om mundtligt modtagne oplysninger. I forbindelse med en høring skal regionskommunen oplyse ansøgeren om, at der er mulighed for at søge aktindsigt i sagens bilag. 10

11 Reglerne om partshøring gælder også, hvis bevillingsmyndigheden til en alkoholbevilling ønsker at knytte vilkår, der i væsentlig grad ændrer på virksomhedens drift/ forudsætningerne for virksomhedens drift. Bevillingsnævnet kan først træffe afgørelse i sagen efter parthøring er foretaget Begrundelse Der anvendes begrundelse, hvor ikke ren tilladelse. Hvis bebyrdende vilkår udløses begrundelse. Hvis der er tale om standardmæssige vilkår, der altid knyttes til bevillingen, vil disse dog ikke skulle begrundes Klageadgang Bevillingsmyndighedens afgørelse kan påklages til kommunalbestyrelsen. Klage over bevillingsmyndighedens afgørelse har som hovedregel ikke opsættende virkning. Det betyder at en ansøger, der søger om fornyelse af en alkoholbevilling, ikke på grund af klagen vil kunne fortsætte med at servere alkohol. Kommunalbestyrelsens endelige afgørelse kan ikke påklages til en højere administrativ myndighed. 5. Udvidet åbningstid Restaurationer på Bornholm skal normalt holdes lukket i tidsrummet kl kl Bevillingsnævnet kan give tilladelse til udvidet åbningstid. Ved behandling af ansøgningen vil bevillingsnævnet lægge vægt på, om det ud fra nedenstående punkter skønnes forsvarligt at give den enkelte restauration udvidet åbningstid miljømæssige forhold støjmæssige forhold planlovsmæssige forhold beredskabsmæssige forhold samfundsmæssige forhold, herunder indbyggerantal turisme m.m. ordens- og ædruelighedsmæssige forhold og hensyn virksomhedens driftsform I lukketiden må der dog ske salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet for sammenkomster af foreninger eller lukkede selskaber (dvs. hvor der ikke er offentlig adgang), når det foregår i særskilte selskabslokaler, eller der foreligger tilladelse fra politiet. Ved særlige lejligheder såsom byfester, og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat, kan politiet tillade længere åbningstid. Denne tilladelse fås ved henvendelse til Bornholms Politi, Borgerkontakten. 11

12 6. Dørmænd og andre ansatte 6.1. Dørmænd Bevillingsnævnet kan udstede påbud om, at der i en virksomhed med alkoholbevilling skal anvendes dørmænd, hvis det skønnes nødvendigt at hensyn til en forsvarlig drift af virksomheden. Virksomheder med en tilladelse til udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl til kl skal som udgangspunkt have dørmænd. Såfremt der i restaurationsvirksomheder, som ikke har tilladelse til udvidet åbningstid opstår ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer i restaurationen eller umiddelbart uden for restaurationen, kan det efter indstilling fra politiet fastsættes, at restaurationen skal have dørmænd. Kravet til dørmænd i den udvidede åbningstid, bygger på et erfaringsgrundlag om, at der i tidsrummet fra kl til kl ses et øget antal hændelser af uorden eller vold på de bornholmske restaurationer, idet der i dette tidsrum vil være sammenkomst af mange mennesker, der ofte er påvirkede. Heraf er en stor del unge mennesker, hvilket giver en øget risiko for voldelige handlinger på disse restaurationer, såfremt der ikke findes godkendt og uddannet personale til rettidigt at håndtere evt. voldelige optrin. 7. Udendørs servering/musik i sommersæsonen Regionskommunen giver tilladelse til udendørs servering. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvor det udendørs serveringsareal er beliggende. Er der tale om et privatejet serveringsareal, skal ansøgningen endvidere vedlægges et samtykke fra ejeren. På Bornholm er der praksis for, at bevillingsnævnet hvert forår godkender, at restaurationer m.fl. med alkoholbevilling kan foretage udendørs servering i sommersæsonen til kl og udendørs musik til kl Såfremt musikken fortsætter indendørs efter kl , skal døre og vinduer holdes lukket. Udendørs musik i forbindelse med større musikarrangementer - festivaler eller sommerfester - hvor musikken spilles i telte eller i det fri, og hvor lydniveauet overstiger de vejledende støjgrænser og derfor kan være generende for omkringboende, forudsætter tilladelse fra Bornholms Regionskommune Teknik og Miljø. Udendørs servering og udendørs musik er betinget af: at det støjmæssigt og ordensmæssigt ikke er til væsentlig gene for omkringboende at støjgrænseværdier overholdes (grænseværdierne gælder både for musik og for køleanlæg, ventilatorer m.m. Grænseværdierne er givet i kommunens forskrift om begrænsning af støj og lugtgener fra restaurationer m.v. af 28. august 2006.) at bevillingshaver respekterer eventuel begrænsning i forholdet pålagt af anden offentlig myndighed iagttagelse af kommunalt regulativ for fortovs servering Brochure om begrænsning af støj og lugtgener fra restaurationer m.v. kan findes på 12

13 8. Midlertidig tilladelse eller forhåndsgodkendelse, indtil endelig alkoholbevilling foreligger 8.1. Midlertidig tilladelse Når en ansøgning om alkoholbevilling er indgivet til bevillingsmyndigheden, kan politiet give samtykke til en midlertidig tilladelse, indtil den endelige alkoholbevilling foreligger, såfremt det skønnes, at det er overvejende sandsynligt, at bevillingsnævnet senere vil give en endelig alkoholbevilling. Ansøgeren skal være opmærksom på, at en midlertidig tilladelse ikke er en garanti for, at der gives endelig alkoholbevilling. For at virksomhederne får mulighed for at forestå udskænkning, indtil den endelige bevilling foreligger, gives midlertidige tilladelser som hovedregel i forbindelse med overtagelse af en eksisterende eller tidligere virksomhed med alkoholbevilling, ansøgning om fornyelse af en alkoholbevilling eller i forbindelse med ejerskifte 9. Forhåndsgodkendelse I helt særlige tilfælde kan bevillingsnævnet give en forhåndsgodkendelse af et restaurationsprojekt. Forhåndsgodkendelser gives typisk i forbindelse med, at en ansøger ønsker at etablere et nyt større restaurationsprojekt. 10. Godkendt bestyrer Den daglige drift af en restaurationsvirksomhed skal varetages af bevillingshaveren eller en godkendt bestyrer. Bevillingshaveren eller bestyreren skal være til stede i virksomheden i et sådant omfang, at virksomheden kan ledes på en forsvarlig måde, og det tilsikres, at restaurationsloven og bevillingen overholdes. Kan bevillingshaveren ikke opfylde denne forpligtigelse, kan han ansætte en godkendt bestyrer til varetagelse af virksomhedens interesser og pligter. Drives restaurationsvirksomheden fra flere forretningssteder, er hovedreglen, at kun et af forretningsstederne må drives af bevillingshaveren, mens resten af forretningsstederne skal drives af en godkendt bestyrer. Ved vurdering af dispensationsmuligheder, lægges vægt på forretningskonceptet samt afstanden mellem de enkelte virksomheder. Det er bevillingsnævnet, der godkender bestyreren. Godkendelse forudsætter opfyldelse af følgende betingelser: Er fyldt 25 år. Er fyldt 23 år og har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget. 13

14 Må ikke lade sig finansiere helt eller delvist eller modtage gaver af ikke ubetydelig værdi bestemt til anvendelse i virksomheden af nogen, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. Må ikke have udvist en adfærd, så der er grund til at antage, at ansøgeren ikke vil lede virksomheden på forsvarlig måde. Er bevillingshaveren et selskab, skal der til virksomheden altid tilknyttes en godkendt bestyrer. 11. Unge under 18 år I restaurationsvirksomheder og butikker, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år, i åbningstiden, ikke være beskæftiget i lokaler hvor der sker servering, i garderober og på toiletter. Det gælder dog ikke personer, der er under uddannelse i tjenerfaget eller er uddannet i dette fag, eller værtens børn og børnebørn. Der må ikke serveres alkohol til personer under 18 år. 12. Servering af alkohol fra butikker Hvis der ønskes alkoholservering til nydelse i eller omkring butikken, skal der indhentes en alkoholbevilling. Det gælder således i tilfælde, hvor butikker i butikslokalet eller udenfor er indrettet med borde, stole, eller spisehylder, hvor alkoholholdige drikke købt i den pågældende butik, kan nydes. Alkohol købt i en butik må ikke nydes på butikkens område, såfremt butikken ikke har alkoholbevilling. 13. Tilladelser til større arrangementer/forlystelser og lejlighedstilladelse til servering af alkohol Foreningers eller andre interessegruppers afholdelse af større arrangement, sommerfest, koncert eller lignende, forudsætter forudgående tilladelse af politiet i medfør af forlystelsesbekendtgørelsen. Ligeledes vil der ved etablering af salgsboder, telte, scener mm. kunne være krav om tilladelse fra de kommunale myndigheder, eksempelvis i medfør af beredskabslovgivningen eller byggelovgivningen. På regionskommunens hjemmeside findes der nærmer oplysninger herom. Se tillige Ønsker arrangøren at sælge spiritus i forbindelse med arrangementet, og har arrangøren ikke en alkoholbevilling, skal der tillige søges en lejlighedstilladelse hos politiet. 14

15 13.1. Tilladelser til større musikarrangementer/forlystelser Politiet skal senest 4 uger efter, at ansøgning om et større arrangement og alle nødvendige oplysninger er modtaget, træffe afgørelse til ansøgningen, og vil foretage følgende sagsgang: Bekræftelse på modtagelse af ansøgningen, med angivelse af 4 ugers fristen og adgangen til at forlænge fristen, samt en klagevejledning Modtagelse af eventuelle supplerende oplysninger fra ansøgeren Formulering af vilkår for tilladelsen Udstedelse af tilladelse til arrangementets afholdelse Udstedelse af lejlighedstilladelse såfremt der indgår salg af spiritus i arrangementet Evaluering med den ansvarlige for arrangementet, såfremt der er tale om et større musikarrangement. Er det ikke muligt at træffe afgørelse inden de 4 uger, kan fristen forlænges 1 gang. Ansøgeren vil i så fald blive underrettet om begrundelsen for forlængelsen af sagsbehandlingen og for den herved fastsatte frist. Ved vurderingen af arrangementets størrelse, herunder om der er tale om et større musikarrangement, vil der blive lag vægt på følgende: Om der ønskes at spille musik efter kl Udendørs musik i forbindelse med større musikarrangementer (festivaler eller sommerfester) hvor musikken spilles i telt eller i det fri, og hvor lydniveauet derfor kan være generende for omkringboende, betinges af en tilladelse fra Teknik og Miljø, Bornholms Regionskommune. Antallet af gæster Varighed, herunder overnatningsmuligheder, Fysiske forhold Arrangementets karakter. Det er politiet, der ud fra de modtagne oplysninger vurderer, om et arrangement bør karakteriseres som et større arrangement. Oplysninger og dokumenter i ansøgningen Følgende oplysninger bør være tilgængelige for politiets behandling af en ansøgning. Der er dog ikke tale om en udtømmende liste, idet der kan være konkrete tilfælde, der kræver yderligere oplysninger: Samlet risikovurdering og beredskabsplan (er alene et krav i forhold til større udendørs musikarrangementer). Beredskabsplanen skal drøftes med det kommunale beredskab og regionens præhospitale beredskab Antallet af sikkerhedsfolk til opretholdelse af ro og orden (godkendte vagter eller autoriserede dørmænd, egen uddannede vagter) Dokumentation for at det præhospitale beredskab i fornødent omfang er inddraget i planlægningen og eventuelle fastsatte vilkår følges Dokumentation for at kommunen er inddraget i fornødent omfang og eventuelle særlig fastsatte vilkår i tilladelse følges Dokumentation for, at Fødevareregionen og det lokale Arbejdstilsyn i fornødent omfang er orienteret om arrangementet 15

16 Skriftlig tilladelse fra alle berørte grundejere Oplysninger om tidspunkter, hvornår der spilles musik Nærmere beskrivelse af samtlige serverings- og udskænkningssteder, herunder lukketider for disse Tegnet ansvarsforsikring til dækning af eventuel skade på publikum, tingskade samt arbejdsskadeforsikring for personale og medhjælp, der ikke på anden måde er forsikret Evt. skilteplan, udarbejdet i samarbejde med vejmyndigheden og politiet, med angivelse af parkeringspladser og til- og frakørselsforhold 14. Tilladelser i forhold til salgsboder, telte, scener mm. Der skal søges byggetilladelse i følgende situationer: Scener med overdækning uanset arealets størrelse Scener med eller uden overdækning med et areal på over 35 m² Scener med en højde på over 1 m, uanset om de er overdækkede eller ej Mobile scener Telte til over 150 personer Tribuner og podier som er over 0,3 m høje målt fra terræn Storskærme, store stilladser, master til lyd- og lysanlæg og andre store midlertidige konstruktioner Ansøgning skal indsendes til regionskommunens byggeafdeling, der efterfølgende vil fordele den til de relevante kommunale afdelinger, eksempelvis det kommunale beredskab. Du kan med fordel læse den selvstændige vejledning omkring byggesager, midlertidig opsætning af scener, tribuner, telte og lignende som findes på kommunens hjemmeside. Heri findes gode råd om ansøgningen, krav til dokumentation mm. Ved større arrangementer kan det være en fordel at du som ansøger kontakter de kommunale myndigheder med henblik på forhåndsdialog i god tid før arrangementets afholdelse. Ansøgninger skal være indsendt senest fire uger inden arrangementet, men gerne før. Behandling af ansøgningen hos kommunen kan ske sideløbende med behandlingen af sammenhængende sagsforhold hos andre myndigheder, men opmærksomheden henledes på, at andre myndigheder kan betinge tilladelser af opnået bevilling. Opmærksomheden skal særligt henledes på de specielle regler der gør sig gældende såfremt der skal anvendes gas i området, oplag af brandfarlige materialer, fyrværkeri og eventuel overnatning. 15. Lejlighedstilladelse til salg af spiritus Man skal have en lejlighedstilladelse til enkeltstående arrangementer, hvor der foregår udskænkning af alkohol når: Arrangementet holdes indendørs og der er mere end 150 gæster, eller Arrangementet holdes udendørs 16

17 Som eksempel på arrangementer, der kræver en lejlighedstilladelse, kan nævnes basarer, generalforsamlinger, teaterforestillinger, foredrag, koncerter, fester, møder, markeder og byfester, hvor en større personkreds har adgang, og hvor der foregår udskænkning af alkohol. Det er politiet, der udsteder lejlighedstilladelser. For at få en lejlighedstilladelse skal man være fyldt 25 år. Ved arrangementer, der holdes indendørs og der er under 150 gæster, skal politiet underrettes senest tre dage før arrangementets afholdelse. Politiet kan fastsætte særlige vilkår for udøvelsen eller helt forbyde denne. Den ansvarlige for arrangementets afholdelse skal også i dette tilfælde være fyldt 25 år. Ved disse arrangementer, må der alene serveres drikke med en alkoholvolumenprocent under 16,5 (øl og vin m.v.) for deltagerne over 18 år. Politiet kan i øvrigt ved samme lejlighed tillade, at en person, der har alkoholbevilling, enten alene eller sammen med en person, der er fyldt 25 år, afvikler et enkeltstående arrangement. Såfremt arrangementet afholdes med et velgørende formål, eller der i øvrigt foreligger særlige forhold, kan politiet tillade, at serveringen alene forestås af en person, der er fyldt 25 år. Det samme gælder, hvis ingen bevillingshaver vil påtage sig serveringen. Ved disse arrangementer kan der ud over øl og bordvin, tillige sælges andet stærk spiritus. Er der ikke tale om et enkeltstående arrangement, men derimod en begivenhed, der finder sted flere gange, skal der i stedet søges en alkoholbevilling. Betingelserne er ligeledes gældende for idrætsforeninger, der ønsker at afholde sammenkomst, hvor der serveres alkohol til nydelse på stedet. Ved vurderingen af, om en lejlighedstilladelse kan gives, indgår følgende hensyn: Er der tale om en egentlig restaurationsvirksomhed, skal der i stedet søges alkoholbevilling. Skal arrangementet finde sted i et restaurationslokale, hvortil der allerede er alkoholbevilling. Taler ordensmæssige hensyn imod at give en lejlighedstilladelse. Arrangementets tilknytning til lokalområdet. 16. Vilkår i forbindelse med tilladelse til større arrangementer/forlystelser Vilkår Ved større arrangementer eller arrangementer med åbningstid efter kl stilles der krav om antal af egne vagter (ikke autoriseret sikkerhedspersonale) til opretholdelse af ro og orden på festpladsen. Vagterne skal have modtaget en relevant uddannelse, eksempelvis autoriseret som kontrollør i medfør af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, og der skal gives politiet adgang til at indhente oplysninger fra CPR- og Kriminalregisteret samt politiets øvrige registre på de pågældende. 17

18 Såfremt der ikke stilles med egne vagter, kan godkendte vagter eller autoriserede dørmænd anvendes. Krav om, at synligt berusede ikke lukkes ind. Krav om, at der ikke foretages aggressiv markedsføring samt uforsvarlig eller hård udskænkning forstået som opfordring til hurtig og/eller omfattende alkoholindtagelse, der medfører en nærliggende risiko for et umådeholdent alkoholforbrug, og/eller at gæsten bliver til fare for sig selv eller andre. Særlige vilkår for servering af drikkevarer (anvendelse af plastikglas). Forbud mod gæster med rygmærker eller anden lignende uniformering. Evt. ordensregler for arrangementer, hvoraf konsekvensen af overtrædelse af reglerne fremgår, f.eks. afklipning af armbånd og bortvisning fra stedet. Politiet vil i fornødent omfang assistere arrangøren med håndhævelsen. Vilkår fastsat af kommunen. Vilkår fastsat af den præhospitale ledelse. Eventuelle særlige vilkår fra miljømyndighederne om støj og andre myndigheder. Tidspunkt for ophør af musikken. Tidspunkt for ophør af udskænkning Afvikling Kommunen vil i visse tilfælde fastsætte vilkår om at der før arrangementet starter gennemføres bygnings/brandsyn og der ikke må lukkes publikum ind før de faktisk udførte forhold er tilfredsstillende. Ligeledes vil der under arrangementet kunne foretages brandsyn uden nærmere varsel. Politiet kan fastsætte vilkår for arrangementets gennemførelse, og der kan efter en konkret vurdering være tale om at stille enkelte eller flere af følgende vilkår: Krav om, at der foretages en tydelig mærkning af gæster over og under 18 år. Krav om, at der ved arrangementer, hvor der også deltager unge under 18 år, kun serveres drikke med en alkoholvolumenprocent under 16,5 (øl og vin mv.) for deltagerne over 18 år. Krav om, at området udenfor lokaliteterne for arrangementet er tilstrækkeligt oplyst og holdes ryddeligt for flasker og glas. Krav om, at der udarbejdes en skriftlig alkohol- og stofpolitik, som hele personalet under arrangementet har kendskab til. Krav om, at der betales fuld entre, hver gang gæsterne ankommer til arrangementet, selvom der tidligere på aftenen måtte være betalt entre, og gæsten efterfølgende har forladt arrangementet. Krav om, at de ansvarlige for arrangementet under hele arrangementet er til stede, er ædru og tydeligt afmærket som ansvarlige for arrangementet Evaluering Ved større udendørs arrangementer vil politiet sikre, at der efterfølgende sker en evaluering af arrangementet, med deltagelse af: Arrangøren Kommunen 18

19 Evt. præhospital leder Politiet Eventuelle andre relevante myndigheder eller parter. Evalueringen vil finde sted kort tid efter selve arrangementets afholdelse for herved at sikre, at de indhøstede erfaringer og bemærkninger er i frisk erindring. 17. Lejlighedsarrangementer for og med unge Langt de fleste større arrangementer, hvor der serveres alkohol, vil være omfattet af restaurationsloven, hvorfor der kræves en lejlighedstilladelse, ligesom der vil være et forbud mod udskænkning af alkohol til unge under 18 år. Det gælder også i tilfælde, hvor formålet med arrangementet er at samle penge ind til godgørende formål, herunder f.eks. kultur, sport og foreningsliv. Typiske eksempler herpå er halballer, fester i forsamlingshuse, fester på uddannelsesinstitutioner, foreningsfester, sportsfester, events m.v. Holder uddannelsesinstitutioner større arrangementer, herunder f.eks. afslutningsfester, hvor der serveres alkohol for de studerende, kræves der en lejlighedstilladelse, og er der ikke tale om et enkeltstående arrangement, men derimod et arrangement, der gentages flere gange uden særlig anledning, kræves der en alkoholbevilling. Sådanne arrangementer er derfor omfattet af restaurationslovens regler, og der må derfor ikke serveres alkohol til unge under 18 år. Lukkede fester Er det derimod udelukkende studerende fra den pågældende uddannelsesinstitution, der deltager i arrangementet, kan arrangementet anses for at være et lukket arrangement, og der vil derfor være mulighed for udskænkning af alkohol til unge under 18 år. Der må dog ikke ske udskænkning til personer, der ved yderligere indtagelse af stærke drikke vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre. Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om et arrangement kan anses for at være lukket. 18. Fratagelse af alkoholbevilling Bevillingsmyndigheden kan efter indstilling fra politiet tilbagekalde en alkoholbevilling, hvis der foreligger oplysninger, der dokumenterer eller give begrundet formodning for at tro, at bevillingshaveren ikke driver virksomheden på forsvarlig måde. Efter praksis vil en tilbagekaldelse kræve, at virksomheden i en periode har været drevet uforsvarligt, og sædvanligvis vil politiet skulle have givet mindst én advarsel til bevillingshaveren, inden bevillingsmyndigheden træffer afgørelse om tilbagekaldelse. Tilbagekaldelse vil dog også efter omstændighederne kunne ske, hvis bevillingsindehaveren groft tilsidesætter centrale vilkår for bevillingen. Bevillingsindehaveren kan kræve en administrativ afgørelse om tilbagekaldelse indbragt for domstolene. Overtrædelser af vilkårene for en alkoholbevilling vil også kunne få indflydelse på, om der kan meddeles fornyet alkoholbevilling. En alkoholbevilling kan også frakendes ved domstolene, men det vil typisk ske i forbindelse med en straffesag mod bevillingshaveren. 19

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Ansvarlig udskænkning

Ansvarlig udskænkning Ansvarlig udskænkning 2009 Ansvarlig udskænkning Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, 2009 1. udgave, 1. oplag. 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-972-7 ISBN (elektronisk version): 978-87-7676-973-4

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 52 Der har længe været et ønske om at

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Alkoholstatistik 2006:1 Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Sammenfatning Stigning i samlede indførsel af alkohol Figur 1 Der blev i 2005 indført 515.000 liter ren alkohol i drikkevarer, jf. Figur

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Odinsvej 19, 2.sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 43 44 88 88 Telefax +45 33 43 01 39 E-mail dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Opfordring til at give tilbud

Opfordring til at give tilbud Opfordring til at give tilbud (tilbudsmateriale) 1. Udbud af driften af caféen/kiosken (eller noget helt tredje) i nyopført pavillon ved busstoppestedet på Stændertorvet i Roskilde. Roskilde Kommune, Veje-

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Salg af varer uden for fast forretningssted

Salg af varer uden for fast forretningssted Salg af varer uden for fast forretningssted (Salg af varer fra mobile udsalgssteder, lagersalg, home-parties, markeder, udstillinger, messer og torvehandel) Baggrund Reglerne om, hvor og hvordan der må

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere