Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo/Marskensbo 10. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo/Marskensbo 10. marts 2010"

Transkript

1 1 Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo/Marskensbo 10. marts 2010 Hovedpunkter: Lejer-undersøgelse af muligheder for videoovervågning sat i bero. Automatisk portlukker med varig huslejeforhøjelse på 5 kr. pr. måned nedstemt. I stedet undersøges muligheden for konstruktion af porten til gården, så den smækker af sig selv. Kontingent uændret 10 kr. pr. lejlighed pr. måned. Hvis udbedring af mangler efter vinduesrenovering i Marskensgade trækker ud, samler beboerrepræsentationen op og går til administrationen med en liste. Endnu ingen aftale med nyt gartnerfirma om gården. Mødet foregik i det lille selskabslokale, Marskensgade 7, og indledtes med smørrebrød kl Repræsentanter for 30 af 150 lejligheder samt Dan Kjærgaard, Rudersdal Administration, deltog i mødet. Per Zuschlag, Jacob Erlandsens Gade 9, valgtes til dirigent. Han beklagede, at dagsordenen ikke forelå på papir. Per Z. konstaterede at årsmødet var indkaldt i overensstemmelse med reglerne og gav ordet til formand Henrik Rentoft Larsen. Formandens beretning Ejendommene har fået ny energikonsulent. Ikke den person, som beboerrepræsentationen foreslog, men administrationens valg af konsulent har vist sig at være udmærket. Beboerrepræsentant Fredrik Gerstoft står i spidsen for indflytningsudvalget, der informerer nye beboere om beboerrepræsentationens arbejde og om, at de har 14 dage til at gøre administrator opmærksom på mangler og behov for reparationer i det nyindflyttede. Den store vinduesrenovering på gårdsiden af Marskensgade er afsluttet. Beboerrepræsentanterne Jan Harvest og Helle Lindgreen har deltaget i opsamlingsmøder om renoveringen. Ejendommenes fundament er repareret flere steder i løbet af Under eventuelt oplyste Dan Kjærgaard, at administrationen har besluttet at indhente tilbud på en reparation af hele fundamentet for ejendommene.

2 2 Formanden påpegede med tilfredshed, at beboerrepræsentationens arbejde for at få nedsat forsikringspræmien for ejendommene slår igennem i år i form af lavere husleje. Det hårde vintervejr vil betyde øgede udgifter til varmemesteren, der får ekstra betaling for den tid, der er brugt på snerydning udenfor varmemesterens normale arbejdstid. Postkasser vil i løbet af det kommende halvår blive sat op i stueetagen hver opgang i overensstemmelse med lovgivningen, hvorefter det er slut med at få post ind ad brevsprækkerne i lejlighedernes hoveddøre. Postkasserne er bestilt inden 1. januar 2010, som krævet af myndighederne. Administrationen forhandler med nye gartnere, men har endnu ikke indgået kontrakt med nogen. I sine bemærkninger til dette punkt i beretningen sagde Dan Kjærgaard, at det er et spørgsmål om pris, og at det er svært at finde nogen, der er villige til at gøre det så billigt, som beboerrepræsentationen forestillede sig. Verner Zastrow foreslog under debatten om beretningen, at Bispensbo/Marskensbo forsøgte muligheden for at dele gartnere med nabokomplekset Øster Fælled. Beboerrepræsentationen har påpeget, at mange bagtrapper trænger kraftigt til istandsættelse. Dan Kjærgaard meddelte under eventuelt, at det er administrationens at kigge på tre bagtrapper om året. Henrik Rentoft Larsen gjorde opmærksom på, at der har været en del indbrud, flest i kælderrum. I 2009 har beboerrepræsentationen ikke fået henvendelser om tvister mellem lejere. I sådanne tilfælde videreklages de til administrationen, da beboerrepræsentationen ikke kan påtage sig at mægle. Formanden præsenterede derefter et billedshow fra gården og bagtrapper, både positive og negative sider. Til det sidste hører desværre megen hensynsløs omgang med skrald, både almindeligt køkkenaffald, papaffald og storskrald fra beboernes side. Containerne for køkkenaffald m.m. i skralderummet nærmest porten er jævnligt proppede, så lågene ikke kan lukkes. Det stinker og tiltrækker rotter og vilde katte. Ti skridt derfra i naborummet står containerne som regel halvtomme. Under debatten om beretningen påpegede Bent Møller, at det faktisk koster ekstra i renovationsafgift, når lågene på containerne ikke kan lukkes fordi de er overfyldte. Papkasser skal presses flade, inden de smides i containerne. Det sker i mange tilfælde heller ikke. Beboerrepræsentationen og beboermødet drøfter hvert eneste år dette problem og henstiller hver gang til beboerne om at udvise hensyn med deres skrald og affald. Under debatten om beretningen efterlyste fru Bruhn, at der bliver strammet op på ejendommenes husordenen, så det får reelle konsekvenser for dem, der sviner med skraldet. Hun appellerer også til administrationen om at være aktive i dette spørgsmål. Et forslag fra Else Boelskifte om, at varmemesteren kunne flytte rundt på containerne, duer ikke, bemærkede Helle Lindgreen. R98 kommer torsdag og mandag, og det er især i weekenden, når varmemesteren har fri, at problemet med overfyldte containere opstår.

3 3 Formanden sluttede sin beretning med at varsle en ny cykelaktion, dvs. bortkørsel af kasserede cykler. Det vil ske ved at lade beboere mærke de cykler, de ønsker at beholde. Resten vil efter aftale med politiet blive kørt til politiets auktion. Flere spurgte sidst, om beboere ikke blot kunne tage de ikke-mærkede cykler til eget brug, men det er ikke tilladt. Verner Zastrow, Marskensgade, efterlyste returmelding om udbedring på sin indberetning af slagskader efter vinduesrenoveringen. Dan Kjærgaard oplyste, at man skal gå direkte til fru Nærvig med sådanne spørgsmål. Hvis der ikke kommer en reaktion, anbefalede han at folk går til beboerrepræsentationen og lader den samle op på sagen overfor fru Nærvig. Verner Zastrow gjorde også i år opmærksom på en lille mærkesag: Skub flaskerne helt ind i flaskecontainerne. De bliver ofte proppet i mundingen, så folk anser dem for fyldte, selv om de i virkeligheden er halvtomme. Fru Bruhn opfordrede nok en gang til, at børn eller deres forældre ikke efterlader legeredskaber og børnecykler midt gangarealerne, hvor andre risikerer at falde over dem. Henrik Rentoft Larsen bemærkede, at der ikke er udsigt til at få mere cykelkælder, end det meget lille rum ud for legehuset, men at der tidligere var en uskreven aftale mellem forældrene om at samle legeredskaber og børnecykler i et hjørne ved porten. Der udspandt sig på årsmødet en længere debat om, hvad man egentlig gør, når der opstår en akut skade udenfor varmemesterens arbejdstid. Dan Kjærgaard oplyste, at telefonen bliver stillet videre til fru Nærvig udenfor Nils Åke Fridhs arbejdstid. En beboer er personligt endt med en VVS-regning for en akut vandskade, som hun rekvirerede en vvsmand til, og som fru Nærvig efterfølgende ikke vil dække. Andre har haft problemer med, at elektriciteten er gået, så f.eks. vaskemaskinerne i vaskekælderen er gået i baglås, og har også måtte betale selv. Jesper Lindegaard har haft en episode med en truende vandskade under en julefrokost, som han fik udbedret uden problemer eller efterregning. Udgangen på debatten blev en aftale med Dan Kjærgaard og beboerrepræsentationen om, at man genopfrisker, hvordan beboerne skal forholde sig i nødsituationer udenfor varmemesterens arbejdstid. Beretningen blev godkendt. Regnskab Else Boelskifte aflagde regnskab for beboerrepræsentationerne. Årets overskud er på lige knap 5000 kr. Regnskabet blev godkendt. Valg til beboerrepræsentationen og af revisor Alle beboerrepræsentanter og suppleanter genopstillede på nær én. Valgt blev: Jan Harvest (Marskensbo) Allan Espeland (Marskensbo)

4 4 Henrik Rentoft Larsen (Marskensbo) Helle Lindgreen (Marskensbo) Else Boelskifte (Bispensbo) Birte Friis Gerstoft (Bispensbo) Fredrik Gerstoft (Bispensbo) Sonja Heine Britz (Bispensbo) Lise Ede (Bispensbo) Bestyrelsen konstituerer sig selv mht. poster og suppleantstatus. Jesper Lindegaard modtog valg til revisor. Indkomne forslag Forsamlingen vedtog et forslag om forbud mod rygning på indendørs fællesarealer. Jesper Lindegaard og Jesper Riisbro foreslog, at der blev nedsat et udvalg, som skulle se nærmere på mulighederne og priserne for at installere videoovervågning, blandt andet for at imødegå de indbrud, der har været nogle stykker af i kælderen især. Dette forslag faldt med 12 stemmer imod, ni for og ni neutrale efter en længere debat. Her blev det blandt andet henstillet, at beboerne bør være mere opmærksomme på, hvem de trykker ind ad dørene til opgangene, når det ikke er egne gæster. Sonja Britz udtrykte desuden bekymring over, hvor mange nøgler til port og opgange, der formentlig er i omløb blandt folk, der ikke bor i ejendommene efter over mindst 20 år med samme hovednøgle. Flere energikonsulenter har givet bud på forskellige vedligeholdelsesmæssige foranstaltninger, der kunne nedbringe energiforbruget og give besparelser for den enkelte beboer. Disse rapporter kan ses på hjemmesiden Allan Espeland ønskede på beboerrepræsentationens vegne mandat fra forsamlingen til at pålægge administrationen at udføre vedligeholdelsesarbejder med henblik på energibesparelser. Dan Kjærgaard understregede, at administrationen ikke vil bruge den udvendige vedligeholdelseskonto til energibesparelser, underforstået at et sådant pålæg efter administrationens opfattelse ikke kan komme på tale. Han klargjorde desuden, at foranstaltninger, som ejendommen ikke er født med, vil blive betragtet som forbedringer, der normalt vil medføre en varig huslejeforhøjelse. Han vil dog ikke afvise at diskutere andre finansieringsmåder (f.eks. fuld og endelig betaling over en vis årrække.red.) Han oplyste, at man gerne vil tale med beboerrepræsentationen om energibesparelser, selv om administrationen ikke er indstillet på at bruge vedligeholdelsespenge på dem. En kvindelige beboer opfordrede til, at man undersøgte, om ejendommene har status som bevaringsværdige, hvilket skulle give muligheder for tilskud til energiforbedringer. Hun påpegede desuden, at isolering af varmerør umuligt kan betragtes som andet end vedligehold og ikke en forbedring. Der mangler flere steder i ejendommen isolering af varmerør.

5 5 Spørgsmålet om målere på forbruget af det varme vand kom atter op. Henrik Rentoft Larsen forklarede, at udgifterne til etablering af målere på et flerstrengssystem, som det der er i ejendommene, vil være så dyrt, at det ikke kan svare sig. Verner Zastrow opfordrede til, at man i takt med forbedringer eller ændriger i varmesystemet tilstræber at få installeret vandmålere. En beboer opfordrede til, at få alle radiatorer udstyret med termostatventiler. Det blev oplyst, at der i ejendommene kun er radiatorer uden termostatventiler. Birte Gerstoft beklagede, at vinduerne i kælderrummet med varmecentralen konstant har åbne vinduer ud mod gaden, så varme siver ud. Porten mellem gården og Jacob Erlandsens Gade volder flere problemer. Trod påskrift om, at den skal være lukket, står den jævnligt åben, og det er muligt for folk med smidige og lange, tynde arme at nå den indvendige lås ude fra gaden. Et forslag fra Allan Espeland om at investere i en automatisk (el-drevet) port, selv om det skulle koste en huslejeforhøjelse på 5 kr. pr. måned pr. lejlighed, faldt ved afstemning. I stedet blev det besluttet at undersøge om porten kan konstrueres, så den falder i af sig selv. Henrik Rentoft nævnte muligheden for, at beboerrepræsentationen skulle betale en automatisk port ud af sin egenkapital, men dette var der ikke stemning for. Henrik Rentoft Larsen ønsker undersøgt, om der vil være bedre økonomi i energisparepærer med bevægelsessensorer, dvs. pærer, der tænder, når nogen bevæger sig i nærheden af dem, fremfor den permanente oplysning af opgange og kældergange. En beboer ønsker fortsat permanent lys på fortrapperne. Verner Zastrow ønsker undersøgt, om lavenergipærer har kortere levetid, når de tændes og slukkes hyppigt. Han påpegede desuden, at en lavenergipæres bruger 0,5 g kviksølv og ikke bare kan smides ud, men betragtes som miljøfarligt affald. Hvis elsparepærer med sensorer holder kortere tid, er de mere miljøbelastende og arbejdskrævende for varmemesteren at komme af med, indvender Zastrow. Det vedtoges at sagen bliver undersøgt nærmere. Forsamlingen vedtog at kontingentet fortsat skal være 10 kr. pr. måned pr. lejlighed. Under eventuelt havde en beboer indvendinger mod en rigid holdning til fristen for indbetaling af husleje. Hvis pengene ikke er Rudersdal Administration i hænde senest tredje søgnedag efter den første, udløses et strafgebyr og en frist på 14 dage til betaling. Overholdes den ikke, har ejer ret til at opsige lejeren. Selv en indbetaling på fjerde søgnedag udløser gebyr. Dan Kjærgaard bemærkede, at finanskrisen har medvirket til, at man er nødt til at køre en sådan striks automatik.

6 6 Beboermødet 10. marts 2010 henstiller til alle beboere Gå syv skridt længere i stedet for at putte dit skrald i en container, der i forvejen er fyldt. Det lugter og tiltrækker skadedyr. Der er næsten altid plads i containerne i rummet ved siden af. Papkasser skal gøres flade, inden de lægges i papcontainerne. Tramp på dem, hvis du du ikke kan folde dem flade. Ryd op efter dine børn, hvis du ikke kan få dem til det selv. Løbehjul og børnecykler skal ikke ligge og flyde på gangarealerne, så andre beboere risikerer at falde over dem. Varmemesterens nummer er viderestillet udenfor hans arbejdstid. I tilfælde af vandskade eller andre akutte problemer, skal der altid først ringes på varmemester-nummeret. Ellers risikerer du selv at hænge på regningen. Tlf Husk hjemmesiden Du kan få din post fra beboerrepræsentationen elektronisk. Skriv til

7

Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter:

Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter: Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter: Forholdene i gården: cykelparkering, placering af børns legeredskaber, kunstgræsplæne til fodboldspil, underlag

Læs mere

Årsmøde for beboerne i Bispensbo og Marskensbo

Årsmøde for beboerne i Bispensbo og Marskensbo Årsmøde for beboerne i Bispensbo og Marskensbo Østerbrohuset 11. marts 2009 Deltagere: 18 lejemål var repræsenteret. Desuden var ejendommenes administrator Dan Kjærgaard Jensen til stede. Dirigent: Jan

Læs mere

Beboerrepræsentationen Marskensbo/Bispensbo

Beboerrepræsentationen Marskensbo/Bispensbo 1 Beboerrepræsentationen Marskensbo/Bispensbo Referat af Beboerrepræsentationens årsmøde i Østerbrohuset onsdag 4. marts 2008 35 lejemål var repræsenteret på mødet, 18 fra Marskensbo og 17 fra Bispensbo.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. Beboerrepræsentationens

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere