EMC - potentialudligning og jordingsformer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMC - potentialudligning og jordingsformer"

Transkript

1 INDUSTRI Magasinet Maj EMC - potentialudligning og jordingsformer SIWAREX vejesystemer Minimer driftsomkostningerne på belysningsanlæg Introduktion af VLT AutomationDrive FC301

2 EMC i industrien I denne udgave af Solar Industri Magasinet har vi sat focus på temaet EMC - potentialudligning og jordingsformer. Temaet er valgt ud fra et ønske fra vore kunder om at kunne tilegne sig yderligere viden i såvel teori som praksis. Magasinet indeholder bl.a. artikler fra virksomheder, hvis dagligdag beskæftiger sig med EMC, samt artikler fra vore egne produktingeniører. EMC opleves ofte som støj i radioanlæg fra mobiltelefoner m.v. og er et stort emne der ikke kan behandles udtømmende i dette magasin. Vi har derfor valgt at følge temaet op ved afholdelsen af seminarer i vore tre regioner efter følgende plan: Region Syd, Vejen den 18. og 19. maj, Region Nord, Svenstrup den 24. og 25. maj samt Region Øst, Brøndby den 1. og 2. juni Invitation er vedlagt magasinet. Vi håber du må få glæde af denne udgave. Med venlig hilsen Solar A/S Indhold: EMC i industrien... 2 HTS EMC multistik... 4 Jacob EMC forskruninger... 5 Effektkabler til frekvensomformerstyrede motorer... 6 EMC rigtig installation & frekvensomformere... 7 EMC forhold i føringsveje... 8 Valg og terminering af skærmede kabler EMC-tilpassede kabler og Nexans sortiment OBO Transientbeskyttelse SIWAREX vejesystemer Minimer driftsomkostningerne på belysningsanlæg Elektroniske kontaktorer af den stærke stille type Introduktion af VLT Automation- Drive FC EMC og indkapslingsteknik IEC klemrækkeserie Elektronisk motorbeskyttelse 193E Solar Industri s hjemmeside med i ny webportal Af Claus helbo Projektleder Dan Delektron A/S Et af de spørgsmål vi ofte bliver stillet af el-installatørerne er: Hvorfor brænder vores kunder elektronik af, når vi har transientbeskyttet installationen? og svaret herpå er, at kun transientbeskyttelseskomponenter der er korrekt placeret i installationen vil yde den forudsatte beskyttelse. Vi vil derfor se på nogle af de forhold der har indflydelse på at nedbringe de elektriske forstyrrelser inde i installationen. Normer og krav. I stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel står, at personer, husdyr og ejendom skal beskyttes mod skader hidrørende fra enhver overspænding der kan forventes at opstå pga. atmosfæriske forhold, eller på grund af koblingsspændinger. Metoderne til at opnå denne beskyttelse beskrives i kapitel 443, og reglerne for valg og installation af udstyret er beskrevet i kapitel 534. Retningslinierne for udførelse af indre lynbeskyttelse potentialudligning og overspændingsbeskyttelse er angivet i IEC serien. Denne standardserie 2 er under revision, og der forventes en ny, stærkt revideret udgave af denne vigtige norm her i sommeren Vi vil senere melde ud med en kursusrække i disse nye normer når de er udsendt. Nedenfor vil vi kort beskrive hvordan vi efterlever de vigtigste af disse regler, og hvor vi får mest for pengene. Hovedudligningsforbindelse. I enhver bygning skal der etableres hovedudligningsforbindelse. Det betyder, at alle ledningssystemer, der kommer ind i bygningen udefra, skal udlignes. Metalliske rørsystemer udlignes direkte med ledninger, der har et tværsnit mellem 6 25 mm 2 og elkabler, telefon- og datakabler og andre elektriske systemer, udlignes over overspændingsafledere. Metalvandrør Elkabel SPD Gennemføres denne udligning omhyggeligt, er man sikret mod at overspændinger udefra, forplantes ind i installationen.

3 På skitsen er vist udligning til en fundamentsjordelektrode. I eksisterende bygninger kan man selv om det ikke er krævet med fordel anvende dette princip. Her må fundamentselektroden erstattes af en ydre ringjordledning, eller forbindelserne mellem de indkomne ledningssystemer må udføres med kabler. Husk altid at tilslutte forbindelsen til installationens PE leder. Da impedansen i en jordleder er afhængig af frekvensen i den jordfejlstrøm der skal løbe i ledningen, må ledningslængde og -type tilpasses det formål der stiller de skrappeste krav. En jordleder der kun tjener til afledning af 50 Hz fejlstrømme fra f.eks. fejlstrømsafbrydere har ingen begrænsning i længde i installationen. Derimod må ledninger til afkobling af transienter o.lign. med et frekvensindhold på 50 MHz maksimalt være 20 cm for at transienten løber i ledningen. Er disse forhold ikke tilgodeset ved udformningen af installationen, vil elektronik og andre følsomme installationer opleve forstyrrelse i form af elektrisk støj. El-forsyning Bygningens ydre omrids F.eks serverrum F.eks. server Som ovenstående skitse viser, kan man opdele sin installation i flere zoner, alt afhængig af hvor følsomt udstyr man har i sin installation. Ved at gennemføre udligning og overspændingsbeskyttelse i alle snitflader mellem de enkelte zoner opnår man en høj grad af immunitet overfor elektriske forstyrrelser i installationen. Valg af overspændingsafl eder til placering her ved hovedudligningsforbindelsen, skal altid vælges som en Classe I afl eder til kobling af min. 10 ka lynstrøm. Udstyr til placering i undertavler kan vælges som Classe II afl edere med en koblingsstrøm på min. 5 ka. Valg af udstyr til overspændingsbeskyttelse beror altid på en konkret vurdering af installationsforholdene på stedet. Derfor skal valg og installation af dette udstyr nøje tilpasses i overensstemmelse med den valgte systemjording, omfanget af potentialudligningen samt de impulsholdespændinger det beskyttede udstyr er afprøvet til. Jording og potentialudligning. Jordingsanlæg i en elinstallation etableres af hensyn til beskyttelsesformål eller til funktionsmæssige krav til installeret udstyr og brugsgenstande. Kravene til udførelsen af de to typer jordingsanlæg er forskellige. Derfor bør alle krav, der skal tilgodese begge funktioner, altid være opfyldt for installationens jordingsanlæg. 3

4 HTS EMC Multistik Til korrekt EMC tilslutning af materiel som kan skabe elektromagnetiske forstyrrelser, kan benyttes EMC godkendte multistik fra HTS. Frekvensregulerede elektromotorer er komponenter som oftest kan skabe EMC - problemer. Flg. applikation kan nævnes som eksempel, et frekvensreguleret transportbånd som kan benyt- tes flere steder i en produktion. Transportbåndet kan så tilsluttes de steder hvor det findes anvendeligt. Ved brug af EMC stikket sikres en optimal montering hvor skærmen i forsyningskablet føres ubrudt gennem hele den elektriske stallation, fra styringstavle til motor på intransportbåndet. Motorkablet monteres i stikhuset og sokkelhus med EMC forskruninger og på chassishuset monteres en bøjle hvor skærmen fastgøres. For at optimere tilslutningen endnu mere, så samles stikket med to bolte som samler stikhus og sokkel- eller chassishus. Et stort udvalg af HTS stikindsatse passer til EMC programmet. Spænding: VAC Strøm: 10A 100A IP klasse: IP68 Mulighed for korrosionsbeskyttede huse. HTS Multistik katalog, dansk EAN G.nr

5 Jacob EMC forskruninger Det er vigtigt at afslutte skærmede kabler i industriinstallationer på den rigtige måde, hertil fi ndes f.eks. Jacob forskruninger som føres i to udgaver. Type 50.6xx M/EMV er en type hvor skærmen afsluttes direkte i forskruningen. Fig. 1 Enkeltdele / Individual components Sealing ring Lamellar insert Braided screen EMV testrapport Vore PERFECT EMV Kabelforskruninger type 50.6xx M/EMV er testede og certifi - cerede af VDE i henhold til VG standard Del 40 for koblingsmodstand og skærmdæmpning. Skærmdæmpning PERFECT EMV-KV, PER- FECT kabelforskruning og referencekabel op til 30 MHz logaritmisk frekvensskala. 30 MHz punktet er markeret. Se fi gur 1. Den anden udgave type 50.6xx M/EMVD hvor skærmen føres gennem forskruningen og derved kan fremføres direkte til evt. elektronikkomponent i tavle. Vore PERFECT-EMC kabelforskruninger opfylder disse krav på en enestående vis. Samlingen af kabelforskruning type 50.6xx M/EMVD er hurtig og let: 1. Fletskærmen fritlægges delvist ved at fjerne yderkappen på kablet over en længde på 10 mm. 2. Isæt kablet gennem hættemøtrikken og forskruningskroppen indtil kontaktfjederen presses mod fl etskærmen. 3. Skru hættemøtrikken godt fast færdig! På grund af dette princip er det muligt at føre fl etskærmen på EMC kablet gennem hele forskruningskroppen op til fastspændingspunktet på ledningsårerne. Gland body Ækvipotentialudligningen og vibrationsbeskyttelsen kan forbedres yderligere ved at anvende sekskantede møtrikker med skærende kanter. Grundlag Et af de særlige kvalitetskendetegn for elektriske og elektroniske produkter er deres elektromagnetiske kompatibilitet (EMC). For at sikre problemfri drift af de elektriske apparater, systemer og anlæg skal de grundlæggende EMC krav overholdes, dvs. elektriske indretninger skal beskyttes mod elektromagnetiske forstyrrelser og ikke selv virke forstyrrende på andre apparater og udstyr. På området anlægsarbejder opstår specielle problemer pga. de enorme kabellængder til energiforsyning og datatransmission. Kabler og ledere fra en bestemt størrelse har en lignende opførsel som en antenne og er derfor en betydningsfuld 5 Dome nut Shielded cable koblingskilde for forstyrrelser. Pga. den antenne-lignende opførsel modtages elektromagnetiske forstyrrelser og ændrer det ønskede signal til en hyletone. Resultatet kan være en funktionsfejl på apparatet op til et total driftsstop på maskiner eller produktionslinier. En effektiv beskyttelse i sådanne tilfælde er anvendelsen af kabler og ledere med afskærmning som består af et tæt trådvæv eller en tynd metalfolie. Funktionen på afskærmning er at fange og udligne forstyrrelser. Kabelforskruninger spiller en vigtig rolle i beskyttelsen af EMC krav hvor kabler og ledere går ind i et afskærmningssystem. De skal sikre en permanent forbindelse med meget lav ohmsk eller induktiv modstand mellem kabelafskærmningen og huspotentialet.

6 Effektkabler til frekvensomformerstyrede motorer Anvendelsen af moderne stærkstrømselektronik stiller specielle krav til effektkabler til motorer. Kun med bestemte kabeltyper kan EMCnormerne overholdes og risikoen for elektrisk gennemslag i isoleringsmaterialerne elimineres. Almindelige stærkstrømskabler opfylder ikke altid kravene til motorkabler, der an - vendes i forbindelse med frekvensomformere baseret på IGBT-effekt-halvlederteknik (Insulated Gate Bipolar Transistor). Motorkabler skal være forsynet med EMC-optimerede skærme høj spændingsniveau og lav drifts- og jordkapacitet. De skal være egnede til at overføre elektrisk effekt og spænding, som har et harmonisk frekvensindhold på over 100 MHz. Frekvensomformere Markedet for hastighedsregulerede vekseltransmotorer er stærkt stigende, og brugen af hurtigkablende transistorer IGBT, i frekvensomformere stiller store krav til den elektriske kompabilitet. Brugen af IGBT-transistorer giver frekvensomformeren store tekniske og økonomiske fordele, men de nye IGBT-transistorer kobler spændingen meget hurtigere end de tidligere anvendte GTO-tyristorer. Den hurtige fra- og tilkobling af spændingen ligger indenfor 300 nanosekunder og resulterer i at spændingspulserne i pulsbreddemoduleringen stiger med 3-4 kv pr. mikrosekund. Dette fører til at effektforbindelsen fra frekvensomformer til motor indeholder harmoniske forvrængninger i frekvensområdet over 100 MHz, som er kritisk for både motor og kabel. Det er ikke ualmindeligt at der på frekvensomformerens udgang optræder uønskede høje spændingsspidser, som kan være op til 2 gange netspændingen. Foruden motorviklingen må også isolationen i kablet mellem frekvensomformere og motorer kunne modstå de høje spændingsspidser. De høje frekvenser forårsager en stærk stigning i blindeffektbelastningen gennem drifts- og skærmkapaciteterne i lederisolationen i kablet. Fænomenet afhjælpes ved at anvende kabler med højt isolationsniveau. 6 Motorkabler EMC-kravene sætter klare grænser for hvor meget støj elektrisk udstyr må afgive, dette gælder også effektkabler til motorer. Fabrikanter af frekvensomformere foreskriver normalt de kabeltyper, der skal anvendes ved installation af det pågældende udstyr. Et godt resultat opnås ved at anvende kabler med flettet kobberskærm samt et spændingsniveau på 1000V.

7 EMC rigtig installation og frekvensomformere EMC rigtig installation har gennem de sidste mange år altid været grundlaget for en god diskussion, når man taler om frekvensomformere. Til trods for at tavler og komponenter har skullet overholde normerne i mere en 10 år, lærer vi alle stadig noget nyt hver dag. Ét er at lave forskrifter og vejledninger, noget andet er at følge dem i det virkelige liv. At tro at man kan lave en installation og overholde alle retningslinier 100 %, vil nok være en illusion. Der bør dog ikke herske tvivl om, at alle skal gøre hvad der er muligt for at overholde retningslinierne. Følg altid fabrikantens anvisninger Første regel er altid at overholde fabrikantens anvisninger. At ét er muligt ved én fabrikant, tillades det nødvendigvis ikke af en anden. Undgå at kabler, der fremfører forskellige signaler, krydser hinanden. Hvis dette ikke er muligt, kryds da kablerne med en vinkel på 90 grader. Monteringen i tavle Når kablerne kommer ind i tavlen, skal skærmen hurtigst muligt forbindes til jord og fortsætte ubrudt mod frekvensomformeren (undlad klemmer til både styrekabel og motorkabel). Når kablet kommer til frekvensomformeren, er det som oftest muligt at forbinde skærmen til kabinettet uden at bryde lederne. Kablet fortsættes så tæt som muligt på klemmerne på frekvensomformeren, inden plastkappe og skærmkappe fjernes, hvorefter de elektriske ledere føres i lige line ind i klemmerne. Det skal undgås at lave krøller og sløjfer på lederne. Sørg altid for at frekvensomformeren har god elektrisk forbindelse til grundpladen. Som sidste punkt - sørg altid for at have gode udligningsforbindelser mellem tavler, maskiner, kabelbakker og lignende. EMC forholdsregler Ovenstående er retningslinier for god praksis ved installation af frekvensomformere. Hvis der er tvivl, henvises til gældende EN normer, afhængig af hvilken installation der påtænkes. Et punkt, hvor produkterne adskiller sig meget fra hinanden, er på den tilladte kabellængde mellem frekvensomformer og motor. Her er det meget vigtigt at gøre sig klart, hvilke data man sammenligner, da der sagtens kan være 100 meter til forskel i kabellængden. Herunder en illustration af en EMC korrekt installation fra Design Guiden fra en Danfoss VLT 5000 frekvensomformer. Et andet vigtigt element i en EMC rigtig installation er valget af kabeltype. Igen skal man følge fabrikantens henvisninger og en god hovedregel er som minimum at benytte enkeltlags flettede skærmede motorkabler med en dækning på mindst 80%. Vær opmærksom på at kabelleverandørerne i dag har udviklet kabler, der er specielt velegnet til brug i forbindelse med frekvensomformere. Installation Forbind skærmen i begge ender, dette gælder for både motor og styrekabler. På motoren kan det være en fordel at anvende EMC forskruninger. Undgå terminering af skærmen med sammensnoede ender (pigtails). 7

8 EMC forhold i føringsveje I dagens installationer er det ikke altid nok at der laves en god og solid elinstallation som kan bære de ønskede strømme, men der skal også tænkes i EMC (elektrisk støj), transientbeskyttelse, potentialudligning og jordingsformer. Som det første kan det overvejes, hvilke kabler der fremføres, er der EDB- og datakabler og stærkstrømskabler, har det ofte været almindeligt at fremføre disse i samme kabelbakke, gitterbakke eller kabelstige eventuelt med et delespor. Men selv med installeret delespor giver det ikke altid nok afskærmning, så støj fra stærkstrømskabler overføres til data- og styrekredse. Da bør det overvejes at fremføre de forskellige kabler i separate føringsveje, se evt. IEC norm Med Solar s program i Van Geel kabelbakker, kabelstiger samt OBO gitterbakker har vi mulighed for at imødekomme disse ønsker. F.eks. hvis der er nogle data- eller signalkabler der er særligt følsomme overfor støj, kan de med fordel fremføres i lukket kabelbakke uden perforering type GKO-5 med låg, hvilket giver den optimale afskærmning. Derudover skal det sikres at kabelbakker, kabelstiger, gitterbakker og installationskanaler af stål er potentialudlignet. Ved at udføre og fremføre installationen, så støj fra elforsyningen ikke overføres til tele- og datakabler, opnås en installation, der vil give langt færre driftsstop eller forstyrrelser i det daglige. Når der skal udføres nye installationer, er det således betydeligt billigere, hvis installationen er udført efter ovenstående fra start. Kabelbakker Van Geel GKO5 Der fi ndes et bredt udvalg af kabelbakker type GKO5. Den mest almindelige kabelbakke til fremføring af installationskabler er en kabelbakke med plan bund og fremstillet af perforeret 1 mm plade, som fås i bredden mm i sendzimir galvaniseret stål. Kabelbakken samles med et koblingsbeslag som klikkes i uden brug af værktøj. Den er godkendt som potentialudligningsforbindelse. Den samme type fås som armaturskinne der i stedet for perforeringen i bunden har blanketter som kan slås ud, hvor det ønskes at føre kabler igennem. Den samme type benyttes ofte på maskinanlæg, hvor det ønskes at føre kabler gennem bunden på kabelbakken ud til følere og aktuatorer. I kabelbakken er det muligt at montere delespor, og der findes to typer en, der via en holder clipses fast i bunden af kabelbakken, eller en type, der kan skrues fast. Til maskin- eller tele/datainstallation, hvor der ønskes optimal afskærmning mod EMC, kan der benyttes en glat, lukket kabelbakke type GKO5, som ligeledes samles med koblingsbeslag som klikkes i uden brug af værktøj, og som er godkendt som potentialudligningsforbindelse. Kabelbakken kan ligeledes forsynes med delespor som fastgøres med holder og clips for skillevæg indvendigt i kabelbakken. For at gøre afskærmningen total kan kabelbakken også forsynes med låg, som fastgøres med rustfrie clips. Kabelbakker og armaturskinner kan leveres i varmgalvaniseret og lakeret udgave dersom der er lokaliteter, hvor dette ønskes. Kabelstige program Van Geel GLO-4 og GLO-5 I kabelstigeprogrammet findes to typer kabelstiger. Den ene type GLO-4 er en åben kabelstige, som f.eks. bruges i kontorer og institutionsbyggeri samt i mindre industri. Kabelstigen kan samles med klik-kobling og forsynes med delespor. 8 Kabelstigen kan leveres i sendzimir og varmgalvaniseret udgave. Normalt benyttes den sendzimir-behandlede stige i tørre rum, hvorimod der i fugtige rum benyttes den varmgalvaniserede udgave. Kabelstige GLO-5 er en kabelstige med lukkede vanger. Denne type er den kabelstige, der oftest benyttes i forurenende industri, da skidt og snavs ikke kan lægge sig på vangerne. Kabelstigen leveres med henholdsvis runde og C-profilerede trin, og i sendzimir og varmgalvaniseret udgave. Kabelstigen kan samles med hurtigkobling eller med koblingsbeslag, som boltes fast, men begge er godkendt som potentialudligningsforbindelse. Derudover leveres også delespor til kabelstigen, som fastgøres med montagefjeder. Eks. på Van Geel prøve på potentialudligning: Testens formål: Kabelbakke- og kabelstigesystemer skal have tilstrækkelig elektrisk kontinuitet for at sikre udligningsforbindelser til jord. Standard IEC 61537:2001, bilag 11 kræver at impedans ikke overstiger 5 MΩ pr. m lige bakker eller stiger, og 50MΩ over en samling. Testgenstande: Kabelbakke GKO-5 højde 60 mm med hurtig-kobler uden skruer Kabelbakke GKO-5 højde 35 mm med hurtig-kobler uden skruer Kabelstige GLO-4 med hurtig-kobler uden skruer Test resultat: Det målte spændingsfald og den beregnede impedans overstiger ikke 50 MΩ over samlingen og 5 MΩ pr. m på lige længder. De testede materialer opfylder kravene som beskrevet i IEC

9 Installation fremført i OBO gitterbakker Gitterbakker benyttes ofte som fremføringsveje i kontor- og maskininstallationer. For at tilgodese EMC forhold i gitterbakkerne kan de forsynes med delespor, så afstanden mellem signalkabler og forsyningskabler øges. Gitterbakke type Magic kan leveres med isvejst delespor, men ofte vil det med gitterbakker være en fordel at fremføre forsyningskabler og signalkabler hver for sig. I OBO gitterbakken føres der to forskellige typer GR typen, som leveres i bredden mm i el-forzinket, varmgalvaniseret og rustfrit stål, så alle lokaliteter kan tilgodeses. GR-typen samles normalt ved samlebeslag, der skrues sammen eller ved hurtigkobling som klipses på og låses ved ombukning af nogle flige. Begge udgaver af kobling er godkendt som potentialudligningsforbindelse. Ønskes der delespor i GR typen, skrues dette fast med et koblingsbeslag. Type GR-Magic er en gitterbakke, som er den eneste gitterbakke der kan samles uden brug af værktøj eller koblingsbeslag, hvilket gør den meget hurtigt at montere. Ligeledes fi ndes der konsoller med fl ige, som blot klemmes omkring gitterbakkens tråde, hvilket også giver en hurtig og nem montage. Installationskanal type GWO-5 Til fremføring af installation i væginstallationskanal kan vælges Van Geel GWO-5 stålkanal, som giver den optimale afskærmning. Stålkanalen kan leveres i højde 130, 170 og 210 mm. I højde 170 mm kan stålkanalen leveres som dobbeltkanal, hvor det 55 mm høje spor er afdækket med et 40 mm låg, så her gives de bedste muligheder for at lave en effektiv EMC afskærmning. Det normale låg er 80 mm høj og kan leveres med udstansning for OPUS materiel, den normale farve er RAL 9010, men kan på forespørgsel leveres i andre farver. Som det helt optimale kan stålkanalen leveres i højde 210 mm som dobbeltkanal, så installationskabler og signalkabler kan fremføres i hver sin kanal. Ligeledes er det muligt at have installationsmateriel og signaludtag placeret i hver sit 80 mm Kabel bakke: ΔU1 lågudsnit, så der slet ikke bliver nogen nærføring af installationskabler og signalkabler. Samlebeslag og låg er udformet således, at de sikrer potentialudligningen for installationskanalen. ΔU2 GR-Magic gitterbakken leveres i el-galvaniseretudførelse, og kan leveres med et eller to isvejste delespor, hvilket også giver besparelse i montagetid samtidig med at det giver en gitterbakke, der kan klare en større belastning. Her vises et eksempel på afprøvning af overgangsmodstanden/spændingsfald ved sammenkobling af GR-Magic, hvor maksimalt spændingsfald er 15mv for at overholde værdien som potentialudligningsforbindelse. Kabel stige: ΔU1 ΔU2 Measured voltage drop and calculated impedance at 25 A cu Voltage drop mv Impedance mω ΔU1 ΔU2 R1 R2 Cable tray H35 + coupler Cable tray H60 + coupler Cable ladder + coupler

10 Valg og terminering af skærmede kabler Af Allan Christoffersen Projektleder, DELTA Skærmede kabler anvendes ofte i flæng for at sikre sig mod EMC problemer. DELTA oplever ofte at de gode intentioner og de mange penge er spildt på grund af forkert anvendelse af skærmede kabler. Dette ses ofte ved motorkabler fra frekvensomformere, som er de rene støjbomber i en installation. Formål Formålet med anvendelse af skærmkabler er: 1. Beskyttelse af følsomme signaler og kredsløb mod udefra kommende støjkilder. Her er signalkabler den typiske anvendelse. 2. Dæmpning af kraftig støjudstråling fra kabler. Her er motorkabler fra frekvensstyringer en typisk anvendelse. Hvilken type skærmkabel skal jeg vælge? Der hersker meget stor forvirring om, hvilke typer skærmkabel der giver en effektiv skærmning. Valget kan også vise sig at være komplekst. Mangel på god dokumentation fra kabelproducenter gør det ikke nemmere. Hvis du skal gøre det helt rigtigt skal du bl.a. kende følgende forhold: Hvad er behovet for skærmning stort eller lille? I hvilket frekvensområde skal skærmen virke? Giver kablets konstruktion mulighed for en effektiv terminering af skærmen? Alt dette kan ofte give anledning til lange undersøgelser, hvor måske en EMC ekspert skal på banen for at give de rigtige svar. Kabelleverandører bør specificere kabelskærmens effektivitet ved information om kablets såkaldte transferimpedans eller koblingsimpedans på en række frekvenser. Det er imidlertid kun meget få leverandører der giver disse data. Det supergode skærmkabel Ved et stort behov for skærmning (f.eks. motorkabler fra frekvensstyringer og følsomme analoge kabler fra f.eks. vejeceller), skal du anvende et kabel med en tyk folieskærm. Skærmen skal være konstrueret således at den virker som et rør om kablet. Det gode skærmkabel løser ikke alle støjproblemer. Skærmede motorkabler fra frekvensomformere vil stadig udstråle støj. Motorkabler bør derfor altid føres med en respekt afstand til signalkabler på ca. 50 cm. Fig. 2 Et godt skærmkabel til motorkabler for frekvensomformere. Skærmen består her af en viklet Cu-folie skærm samt koncentrisk nul-leder. Ved anvendelse af skærmkabler har længden stor betydning for effektiviteten Det betyder at jo længere kabel, desto kraftigere udstråling. Ved lange motorkabler er det derfor specielt vigtigt at anvende gode skærmkabler. FREKVENS- OMFORMER SKÆRM MOTOR Hvis behovet for skærmning er knapt så stort, kan de meget anvendte fletskærme anvendes. En god kvalitet fletskærm kan anvendes ved korte motorkabler, og som fleksibel forbindelse det sidste stykke vej ud til motoren. Fig.1. Princip i anvendelse af skærmede kabler. Den støj der udstråles fra lederne i kablet, kobler til skærmen og føres tilbage til støjkilden (frekvensstyringen). Ved anvendelse af et ideelt skærmkabel vil al støj løbe tilbage til støjkilden i skærmen. Ved en dårlig skærm vil en del af støjen koble ud igennem skærmen til omgivelserne, og eventuelt forstyrre omverdenen. 10

11 Hvordan skal skærmen termineres? Her går det ofte helt galt og de gode intentioner og penge er spildt. For at skærmen skal virke, skal den forbindes i begge ender. Støjen skal løbe i skærmen, og det gør den kun hvis skærmen er forbundet i begge ender. I enkelte tilfælde skal termineringen tage højde for eventuelle kraftige udligningsstrømme i skærmen. Dette kan udføres ved at terminere skærmen via en kondensator. Termineringen af skærmen er meget kritisk. Der skal udføres en god højfrekvent terminering. Dette sikres ved at anvende specielle EMC forskruninger eller kabelbøjler, der giver en 360 graders terminering af skærmen. Ved skærmterminering med en såkaldt pig-tail på 10 cm, bliver skærmens virkning ofte reduceret med mellem 10 og 100 gange. En dårlig terminering af skærmen kan ødelægge virkningen af ethvert skærmkabel. Skærmafslutning med en såkaldt pig-tail som i fig. 4 er forbudt. Fig. 5. God skærmafslutning med kabelbøjler Fig. 3. Fletskærm. Et rimeligt skærmkabel til te (ca. 15 m) motorkabler for frekvensom- korformere. Skærmen består af en fl ettet CU tråd 85 % tæthed. Jerntråd og en tæthed på f.eks. 65% er mindre godt. En god skærmterminering opnås ved anvendelse af specielle EMC forskruninger eller kabelbøjler. Der skal udføres en god højfrekvent forbindelse i begge ender Skærme hvor en effektiv og mekanisk stabil terminering ikke kan udføres, eller er meget besværlig at udføre, skal helt undgås. Her tænkes bl.a. på skærmede svagstrømskabler med en tynd folieskærm. De 8 håndregler for korrekt frekvensomformerinstallation: Der skal altid være et effektivt netstøjfilter på effektforsyningen til frekvensomformeren Motorkablet fra frekvensomformeren til motoren skal altid være skærmet Skærmen i kablet skal altid afsluttes i begge ender og afslutningen skal foretages med 360? teknik. Pigtails skal undgås Motorkablerne skal separeres fra fremmede effekt- og signalkabler i føringsvejene med 100 cm / 50 cm afhængig af følsomhed Minimer kabellængden mellem frekvensomformeren og motoren. Om muligt placeres frekvensomformeren helt ude ved motoren Anvend egnet motorfilter ved lange motorkabler (længere end fabrikantens anvisninger) Frekvensomformeren skal monteres med god afstand til andre styringskomponenter i tavler Kontroller altid en ekstra gang Fig. 4. Dårlig skærmafslutning i pig-tail. Skærmen frigøres fra kablet og snoes sammen til én ledning, der forbindes til de andre skærme i en kronmuffe. 11 Fig. 6 Gode skærmafslutninger kan opnås ved brug af specielle EMC forskruninger.

12 Spørgsmål og svar om EMC-Tilpassede Kabler og Nexans sortiment Nexans IKO Sweden AB af Thomas Hansson, Salgschef Industrikabler Til elektroniske anlæg stilles der krav om, at de elektriske eller elektroniske anlæg er EMC tilpasset. Findes der specielle EMC tilpassede kabler? I de følgende afsnit gives svarene på de mest gængse spørgsmål angående dette. Hvad betyder EMC og hvordan påvirker det kablets funktioner? EMC er en forkortelse af Electro Magnetic Compatibility, på dansk elektromagnetisk forenelighed. Når elektriske apparater og udrustning har elektromagnetisk forenelighed indebærer dette, at de elektromagnetiske felter ikke forstyrrer hinandens funktioner. Et klassisk eksempel på forstyrrelse er signalerne fra mobiltelefonen, som klart høres i radioen, hvis denne står i nærheden. Når det gælder kabler, indebærer den elektromagnetiske forenelighed, at strøm eller signaler, som går i kablerne ikke må danne elektromagnetiske felter, som forstyrrer funktionerne på de apparater og udrustning, som fi ndes i nærheden. Det kan også være kabler, som ligger ved siden af hinanden i f.eks. kabelbakker og kanaler. Omvendt må apparaternes og udrustningernes elektromagnetiske felter ikke kunne trænge igennem og forstyrre signalet i EMC kablerne. Hvilken terminologi er den bedste at anvende? Der tales til daglig om EMC-godkendte, EMC-tilpassede, EMC-beskyttede og EMC-kompatible kabler eller udrustning. Det rigtigste at sige er EMC tilpassede kabler. Hvad indebærer EMC-tilpasset udrustning? Dette indebærer, at al udrustning er beskyttet, så ingen dele af et anlæg forstyrrer et tilsvarende via elektromagnetiske felter. I praksis indebærer dette, at man altid skal sørge for en effektiv afskærmning af de enkelte dele i den elektriske udrustning. Hvilke bestemmelser styrer kravet til EMC-tilpasset udrustning? De lovmæssige regler som i dag findes i EU-direktivet 89/336/EEG, som har været obligatorisk gældende i national sammenhæng siden 1. januar Direktivets hensigt er, at det skal kunne lade sig gøre at opbygge et anlæg med komponenter og kabler uden elektromagnetiske forstyrrelser fra et bredt udsnit af EU landene, og på denne måde ikke lægge nogen begrænsning for fri handel med disse varer indenfor EU. EMC-direktivet er et samlet regelsæt, som foreskriver hele anlægget. Endnu findes der ikke sådanne standarder for kabler, men som hovedregel anser man, at en metalskærm med min. 80% optisk dækning som tilstrækkelig til at kablet opfattes som EMC-tilpasset. Hvad er optisk dækning? Optisk dækning er den procentuelle dækning af metalskærmen. Hvad udmærker konstruktionen af et EMC-tilpasset kabel? Kablet skal have en koncentrisk skærm, som kan bestå af aluminiumsfolie, kobberbånd eller en fletskærm af mangetrådet kobber. For at beskyttelsen skal virke optimalt, er det vigtigt at skærmen ligger 360 grader rundt om kablet, og har en konstruktion, som muliggør en god metallisk kontakt med kabelforskruningen. 12

13 Hvornår skal man anvende EMCtilpassede kabler? Forstyrrelser og elektromagnetiske felter i kablets omgivelser er aldrig ønskværdige. Derfor er det i princippet altid en fordel at anvende EMC-tilpassede kabler. Det er også vigtigt i tvivlssituationer at vælge dette, for at undgå driftsforstyrrelser i følsomme installationer. Eksempler på særlig følsomme installationer er styresystemer til brug i medicinsk udrustning og anlæg i procesindustrien. Hvordan finder man ud af, hvilke kabler, der er EMC-tilpassede? Eftersom der ikke findes tekniske standarder der beskriver, hvordan EMC beskyttelsen skal se ud på et kabel, findes der heller ikke officielle regler eller lovgivning, som angiver om et kabel rent faktisk er EMC-tilpasset. Man må gå ud fra kablets konstruktion og derfra afgøre, om kablet er tilstrækkeligt EMC-tilpasset i forhold til de krav, som stilles i det aktuelle tilfælde. 13 Hvilke andre fordele har EMCtilpassede kabler? Gennem sin konstruktion giver EMC-tilpasset kabel også disse vigtige fordele: Bedre mekanisk beskyttelse Bedre personbeskyttelse Begrænsede elektromagnetiske felter.

14 OBO Transientbeskyttelse I Danmark er der ikke den store tradition for at udføre transientbeskyttelse på elog datainstallationer. Men mange skader og driftsstop ville være undgået, hvis der var installeret transientbeskyttelsesudstyr. Disse korte overspændinger op til 6000 V er med til at ødelægge den elektronik som vi benytter i stigende omfang. Det er ikke sikkert at elektronikken ødelægges ved de første spændingsstigninger, men ved gentagne spændingsstigninger nedbrydes elektronikken og derved afkortes levetiden Transient overspænding K/Overspændingsfaktor Lyn stødspænding Afbrydelses stødspænding Midlertidige spændingstigninger Harmoniske svingninger Langsomme og hurtige spændingsændringer Spændingsdyk Korte afbrydelser Transient overspænding er korttids spændingsstigninger som varer i mikrosekunder, og som kan opnå flere gange den nominelle system spænding. OBO overspændingsbeskyttelsesapparater er opdelt i 3 klasser B, C og D svarende til forskellige krav mht. installationsområde, beskyttelsesniveau og stødstrømskapacitet. Formålet med denne opdeling er en selektiv overspændings-beskyttelse som sikrer en høj absorptionsevne af energi ved det lavest mulige beskyttelsesniveau. Klasse B (grovbeskyttelse) er for overspænding / lynbeskyttelsespotentialudligning ved lynnedslag direkte eller i nærheden og er opbygget som et gnistgab med høj afl edningskapacitet. Klasse C (mellembeskyttelse) er for overspændingsbeskyttelse ved overspænding pga. fjerne lynnedslag eller koblinger på forsyningsnettet, og er en varistorbeskyttelse, hvor evnen til at bære lynstrømme er begrænset. Û_ r v 6000 (IV) 4000 (III) 2500 (II) 1500 (I) 6 kv Klasse D (finbeskyttelse) er for overspændingsbeskyttelse af brugsgenstande eller fl ytbare apparater, tele og data. Klasse D beskyttelsen er opbygget af Transzorbdioder, der karakteriseres ved en hurtig reaktion, men deres kapacitet er begrænset. En ting er imidlertid at beskytte el-forsyningen, hvilket ikke afhjælper alle problemer. Hvis der er signalledninger, tele eller data ført ind i bygningen, bør de også beskyttes. Til dette findes et udvalg af tilslutningsmuligheder og stik, der passer ind til det aktuelle anlæg. Transientbeskyttelsesudstyret vil også i nogle tilfælde forlænge levetiden på den installerede elektronik, da transienter der normalt vil være på nettet, ikke vil være Påkrævet dimensioneringsstødspænding for udstyr F.eks. hovedfordelingstavle F.eks. underfordelingstavle F.eks. slutbruger Beskyttelsesniveau eller påkrævet dimensioneringsstød-spænding i et 230/400 volt netværk. Eksempel på data beskyttelseskomponenter: så store med installeret transientbeskyttelse. Derfor anbefales at få installeret transientbeskyttelse og derved opnå følgende fordele: Færre driftsstop Mindre brandfare Færre personskader Færre materielle skader pga. overspændinger Færre tab af data og informationer Da der er tale om store værdier kan det ses af viste oversigt fra forsikringsselskabernes udbetaling over skader på bygninger og inventar, at ca. 31% skyldes lyn og overspændinger, så med installeret transientbeskyttelsesudstyr vil en del af disse skader kunne undgås. Betalte overspændingsskader, incl. lynnedslag (direkte og inddirekte) Analyse af ca skadestilfælde. 1) Beskyttelsesklasse iht. DIN VDE 0675 Del 6 (A1/A2) 14

15 SIWAREX vejesystemer Siwarex vejesystemer er den oplagte løsning, når kunder skal have løst en vejeopgave. Siwarex-modulerne giver en fl eksibel og enkel løsning, som er nem at konfigurere og let at integrere i forbindelse med SIMATIC PLC-systemer. Hos landets største snackproducent, KiMs, er Siwarex blevet den foretrukne løsning i forbindelse med vejeopgaver. På KiMs topmoderne produktionsanlæg i Søndersø nordvest for Odense er der et højt automatiseringsniveau baseret på Simatic S7 PLC-systemer, hvor alle PLC er er koblet op på PROFIBUS-netværk. Det har derfor været meget enkelt at integrere Siwarex vejemoduler i det eksisterende netværk, når forskellige vejeopgaver i fabrikken skulle klares. I en helt nyopført Joint Venture fabrik til produktion af fl æskesvær afvejes fl æskesværen i beholdere, som benyttes til intern transport af fl æskesvær til en række batchkogere. Når fl æskesværene er kogt i batchkogerne, skal de doseres i store transportkartoner efter vægt. Operatørpanel med grafi ske billeder af anlægget Da KiMs skulle renovere snackproduktionen, havde man et ønske om at kunne overvåge vægten i 4 siloer, som bliver brugt til lagring af snacks. Der var allerede et Simatic PLC-system med tilhørende operatørpaneler til styring af siloerne. Derfor var det meget enkelt og billigt at integrere 2 stk. 2-kanals Siwarex U vejemoduler i denne styring. Ligesom i den nye fabrik bliver de eksisterende operatørpaneler brugt til at starte kalibrerings- og tareringsfunktioner med. De store siloer til lagring af snacks KiMs producerer hvert år kartoffelchips af tons kartofler, som bl.a. kommer fra Schackenborg i Siwarex bestillingsnumre: SIWAREX U vejeelektronik 1 kanal Type nr. 7MH4601-1AA01 G-nr / EAN SIWAREX U vejeelektronik 2 kanal Type nr. 7MH4601-1BA01 G-nr / EAN Joint Venture fabrikken er et samarbejde mellem KiMs A/S og Evans Food inc. i Chicago. Fabrikken bruger hvert år tons råsvær, som stammer fra ca. 9 mio. grise. Ved at kunne løse vejeopgaverne inden for samme systemfamilie, som anlægget benytter til den øvrige styring, er der opnået en meget enkel, fleksibel og overskuelig løsning til glæde for både driftsteknikere og procesoperatører. Specielt med hensyn til diagnosticering og fejlfinding i forbindelse med produktionsstop kan der spares en del tid, hvilket giver virksomheden færre stilstandsomkostninger. 15 Som det ses, har Siwarex vejesystemet været med til at forhøje automatiseringsniveauet hos KiMs, og dermed gøre det nemmere og mere sikkert at betjene produktionsanlægget. Da vejesystemerne kan integreres sammen med PLC erne, er der også en særdeles god økonomi i anlægsomkostningerne sammenlignet med en løsning, hvor man anvender et separat vejesystem, der så skal kommunikere med processtyringen. Billedmaterialet er venligst stillet til rådighed af KiMs

16 Minimer driftsomkostningerne på belysningsanlæg Et anlægs totale lysudbytte afhænger af antallet af tændte lysstofrør, deres lysudbytte og evt. mindre lysudsendelse, f.eks. på grund af støv. Et lysstofrørs økonomiske levetid defi neres ved at gange den gennemsnitlige levetid med lysstrømsnedgangen. Dette giver en første indikation af lysstofrørets kvalitet med hensyn til økonomisk levetid og lysstrømsnedgang. Betegnelsen 80% levetid anvendes ofte. Dette angiver antallet af timer et lysstofrør lyser med fuldt udbytte, hvorefter installationens lysniveau falder til 80% sammenlignet med den oprindelige værdi, på grund af en kombination af lampesvigt og lysstrømsnedgang. Dette er også en måde, der bruges til at sammenligne kvalitet (levetid/lysstrømsnedgang) for forskellige lysstofrør. Forskellige faktorer har indfl ydelse på et lysstofrørs økonomiske levetid, f.eks. tænd/sluk-frekvenser samt valg af spole og starter. Tænd/sluk-frekvenser Ofte tændes og slukkes lysstofrør mere end blot et par gange i løbet af 24 timer, f.eks. i forbindelse med bevægelsessensorer og lysfølsomme celler. Tænd- og sluk-frekvensen kan have en betydelig indfl ydelse på lysstofrørets levetid, og den kan variere meget afhængig af hvilken spoletype, der anvendes. Offi cielle værdier for levetiden refererer altid til en tænd/sluk-frekvens på tre timer (2 timer 45 min. tændt og 15 min. slukket), som er i overensstemmelse med IEC-standarderne. Lysstofrør, der anvendes med varmstartsspoler (HF-P og HF-R), er ikke særligt følsomme over for tænd/sluk-frekvensen, fordi lysstofrørenes startforhold er korrekt styret (varm start). En koldstartsspole medfører på den anden side en forholdsvis kort levetid for et lysstofrør, hvis det ofte tændes og slukkes. Spoler til lysstofrør Lysstofrør anvendes ofte i forbindelse med forskellige typer spoler. Det kan være elektroniske spoler (også kaldet højfrekvensspoler eller HF-spoler) eller elektromagnetiske spoler (også kaldet konventionelle spoler). Til kategorien med elektromagnetiske spoler hører også de traditionelle kobber-jernspoler, starter og kondensator med effektfaktorkorrigering. Elektroniske spoler eller HF-spoler findes i forskellige versioner, så de passer til anvendelsesområdet. Dette gælder fra regulering af lyset, hyppige tænd/sluk-frekvenser, kompakte størrelser og koldstarts varianter til brug ved begrænsede tænd/sluk-frekvenser. Fælles for dem alle er, at de giver mange vigtige fordele sammenlignet med de traditionelle elektromagnetiske spoler: De giver ca. 25% mindre energiforbrug, en væsentlig længere levetid for lysstofrøret og lavere vedligeholdelsesomkostninger. De er med til at sikre den generelle 16 belysningskomfort, idet lysstofrøret ikke begynder at flimre ved endt levetid, og stroboskopisk effekt undgås. Spolerne er beskyttet mod overspænding, og har endvidere en væsentlig lavere driftstemperatur. Med regulerbare spoler opnås en større fleksibilitet: Installationer kan dæmpes, så lysniveauet kan tilpasses individuelle ønsker og giver yderligere energibesparelser. De elektroniske spoler er lettere og forholdsvis nemme at installere i forhold til elektromagnetiske spoler samtidig med, at antallet af ledninger og komponenter begrænses til én enhed. Lysstofrør med Xtra eller Xtreme lang levetid Kravene til belysning stiger hele tiden. Dette gælder specielt på det professionelle marked. Selvom kravene kan variere fra en anvendelse til en anden, har de dog én ting til fælles: Behovet for at begrænse driftsomkostningerne. Philips har derfor udviklet to nye lysstofrør der kan give mulighed for at reducere driftsomkostningerne på grund af optimal belysning, et færre antal rørsvigt og en længere levetid. Faktisk er kvaliteten og levetiden mere effektiv end først antaget, hvorfor Philips nu oplyser endnu længere levetider!

17 MASTER TL-D Xtra nu timer Den bedste belysningsløsning til anvendelse i industrien, på kontorer og varehuse hvor der er et mellemhøjt loft (3-4 meter). Med en økonomisk levetid på timer, lav lysstrømsnedgang (maks. 10%) og kun 5 mg. kviksølv giver MASTER TL-D Xtra mulighed for at planlægge og kalkulere vedligeholdelsen på forhånd, så det generer mindst muligt i arbejdsprocessen. MASTER TL-D Xtreme - nu timer Ved udviklingen af MASTER TL-D Xtreme blev der taget højde for de samlede belysningsomkostninger, dvs. indkøbspris, el-udgifter, udskiftningsomkostninger samt vedligeholdelsesomkostningerne. Med en økonomisk levetid på timer, lav lysstrømsnedgang (maks. 10%) og kun 5 mg. kviksølv er MASTER TL-D Xtreme ideelt som belysning i svært tilgængelige områder. Eksempelvis montagelinjer, tunneller, og lufthavne. Ved anvendelse af MASTER TL-D Xtra eller Xtreme på HF-spoler forøges levetiden mærkbart. På HF-drift (varmstart) opnås en økonomisk levetid på timer for MASTER TL-D Xtra og timer for MASTER TL-D Xtreme. De angivne levetider er baseret på IECstandarderne med en tænd/sluk-frekvens på tre timer (2 timer 45 min. tændt og 15 min. slukket). I mange industrier opereres der imidlertid med en tænd/sluk-frekvens på 12 timer (11 timer 45 min. tændt og 15 min. slukket). Denne frekvens er meget mere skånsom for lysstofrør hvorfor endnu længere levetider vil gøre sig gældende og endnu større driftsbesparelser kan opnås. 17

18 Elektroniske kontaktorer af den stærke stille type Af Erland Huus Marketingchef, IC Electronic A/S At tænke sig en helt lydløs elektrisk kontaktfunktion, med en faktisk ubegrænset levetid og ingen praktiske restriktioner, med hensyn til koblingsfrekvens. Alt dette kan man opnå ved at anvende en elektronisk kontaktor. Hvad er en elektronisk kontaktor? Konstruktion En elektronisk kontaktor har sit udgangspunkt i et Solid State Relæ (SSR) som er blevet videreudviklet med henblik på en mere enkel integration og brugbarhed i industrielle styringer. Hvad er den egentlige årsag til denne videreudvikling? Selvom Solid State Relæet (SSR) har været kendt i mange år, har det altid været omgivet med visse forbehold, fordi det kræver en specifi k, og nøjagtig beregning af kølepladen i forhold til belastning og den omgivende temperatur. Det gælder også den mekaniske montering af relæet på en DIN skinne, eller monteringsplade i el-tavlen, samt at beskytte relæet med ekstra komponenter mod transienter der måtte optræde på det tilsluttede net. Disse forhold er der taget hensyn til i en moderne elektronisk kontaktor. Først indenfor de senere år har man fået øjnene op for de fordele, som elektroniske kontaktorer kan tilbyde brugeren. I en elektronisk kontaktor er alle nødvendige komponenter integreret i en og samme enhed. Det gælder køleplade, monteringsbeslag og beskyttelseskomponenter (afhængig af fabrikat). Den elektroniske kontaktor eller halvleder kontaktor kan på grund af sin konstruktion i lighed med en mekanisk kontaktor, monteres på f.eks. en DIN skinne side om side uden afstand imellem. Dette er dog afhængig af fabrikat. En af de store fordele i forhold til almindelige mekaniske kontaktorer, som normalt har en levetid på ca. 1-5 millioner koblinger, er den betragteligt højere koblingshyppighed og en levetid på op til 50 millioner koblinger ved fuld belastning. Se fi g. 1. Hvori adskiller disse elektroniske kontaktorer sig fra de kendte mekaniske kontaktorer? Hvis vi tager udgangspunkt i de mekaniske kontaktorer, ved man at kontakterne har en begrænset elektrisk og mekanisk levetid. Selvom man i dag har optimeret kontaktmaterialet for at tilpasse det til den aktuelle belastning (f.eks. induktivt eller ohmsk) vil der fortsat være en begrænsning i koblingsfrekvens og antallet koblinger førend den stopper med at fungere. Fig. 1) Levetid i forhold til strømbelastning Kontaktor type SC1 DD 2350A 1 milliard 100 millioner Levetid Levetiden kan forøges til mere end 1 milliard koblinger Normal levetid: 50 mill. koblinger Strøm (A) Denne levetids begrænsning er faktisk bortelimineret i de elektroniske kontaktorer på grund af den chipbaserede konstruktion. Levetiden er dog afhængig af, hvordan den interne power enhed er konstrueret. Hvis den afsatte varme, der optræder i chippen (thyristoreffekt), ikke afledes til den fastmonterede køleplade på den bedste termiske måde vil det anfægte produktets levetid. Disse forhold varierer fra fabrikat til fabrikat. Det er derfor vigtigt at vælge et fabrikat, hvor den afsatte varme bortledes så hurtigt og effektivt som muligt. Dette opnås ved at optimere den termiske overgang til kølepladen så meget som muligt. Ved at integrere en konstruktion med en videreudvikling af DCB teknologien (direct cobber bonded) har det været muligt at frembringe en betydelig reduktion af den termiske modstand samt en lav termisk stresfaktor (lille udvidelseskoefficient) hvilket er essentielt for produktets levetid. Se fig. 2. I en konstruktion, som den viste tegning i fig. 2 betyder det, at den genererede varme kan holdes under det niveau som er specificeret i den europæiske produkt standard EN for elektroniske kontaktorer. I denne standard er det fastlagt, at kølepladen max må blive 90 C og at alle tekniske specifikationer i datablade osv. skal angives ved 40 C omgivelsestemperatur. 18

19 Fig. 2) Kopling af belastning Fig. 3) L1 L2 L3 Power ind Styrespænding Power ud (+ ) Termiske overgange Køleplade Belastning Hvordan opfører den tilkoblede belastning sig i forhold til indkoblingsstrømmen? Når en induktiv belastning skal indkobles / udkobles, vil der altid være tale om en stor opbygget energi (back EMF), som skal behandles i den tilsluttede kontaktor. Dette er en medvirkende årsag til at en mekanisk kontaktor har kortere levetid, end hvis den skulle ind og udkoble en ohmsk belastning. Dette fænomen kan man undgå ved at anvende en elektronisk kontaktor fordi den er konstrueret til at ind og udkoble belastningen i nul gennemgangen på sinus kurven (zero switching). Udvælgelse Den elektroniske kontaktors egenskab til at behandle store start-/spidsstrømme varierer fra fabrikat til fabrikat. Det er derfor essentielt, at man undersøger disse parametre i forbindelse med udvælgelsen af sikringstype, og om den elektroniske kontaktor er i stand til dække den I2t værdi som kræves til den aktuelle belastning. Ligesom hos de mekaniske kontaktorer er det et spørgsmålet om kvalitet, konstruktion og pris. Hvorfor overdimensionere når det kan undgås. Et eksempel er ind og udkoblingen af trefasede varmelegemer i en stjernekobling uden nul. Tidligere var det næsten naturlov, at alle tre faser skulle ind/udkobles af den mekaniske kontaktor. Med en elektronisk kontaktor er det ikke nødvendigt. I fig.3 er der vist et eksempel på, hvordan man enkelt kan opnå samme funktion kun ved at ind/udkoble to af de tre faser. (I2t værdi) Konklusion I anvendelsen af elektroniske kontaktorer opnås der helt klare økonomiske fordele. Det betyder nemlig en reduktion i antallet af driftsstop og driftsforstyrrelser, længere levetid og færre kasserede producerede emner. 1) Ingen bevægelige dele / ingen mekanisk slid 2) Ingen kontakt brænding 3) Upåvirkelig af mekaniske vibrationer 4) Ideal for høj koblingsfrekvens 5) Totalt lydløs 19 IC ELECTRONIC s produktprogram består af elektroniske kontaktorer og motorstyringsenheder. De er fremstillet efter de nyeste teknologier, hvilket giver brugeren store fordele, i form af en betydelig længere levetid, end hvad tidligere kendte elektroniske kontaktorer besidder. Kontakt Solar A/S for yderligere information.

20 Introduktion af VLT AutomationDrive FC301 For godt et år siden kunne Danfoss introducere den nye VLT AutomationDrive FC302, nu har endnu et medlem af AutomationDrive set dagens lys. VLT AutomationDrive FC301 ligner i udseende og størrelse FC302. Funktionsmæssigt er der også mange ligheder. Ønsker man at benytte Flux Vektor, eller styre permanent magnet motorer skal man dog anvende VLT AutomationDrive FC302,det samme er gældende, hvis der ønskes lange motorkabler op til 150 meter. Med introduktionen af FC301 introduceres også den nye betjeningsenhed LCP 101 som er et numerisk display, ønsker man muligheden for at benytte et grafisk display er det stadig muligt, ligesom det under drift er muligt helt at undlade display. For at give Dem muligheden for at prøve den nye VLT AutomationDrive FC301 tilbyder Danfoss derfor i maj, juni og juli et introduktionstilbud via din grossist. Læs mere om VLT AutomationDrive på Se de spændende introduktionstilbud på VLT AutomationDrive FC301 som er gældende for maj, juni og juli måned på: i Tekniske data for VLT AutomationDrive FC301, 0,25-7,5 kw: Aksel performance: VVC+ (Spændings vektor styring) Forsyningsspænding: 3* V 50/60 Hz eller 3* V 50/60 Hz EMC filter: EMC/EN A optil 50 meter skærmet kabel Display: Numerisk eller grafisk Kapsling IP20/21/NEMA1 eller IP55/ NEMA121) Field bus: ProfiBus, DeviceNet, Can open 1), Ethernet 1) Herudover kan nævnes: Programmerbar Logisk Controller, Cold plate teknologi, Fjederbelastede klemmer, encoder moduler. 1) frigives til salg i løbet af

VAN GEEL KABELBAKKER GKO-5 MEMBER VAN GEEL GROUP. solar

VAN GEEL KABELBAKKER GKO-5 MEMBER VAN GEEL GROUP. solar VAN GEEL MEMER VAN GEEL GROUP KAELAKKER GKO-5 solar KAELAKKER GKO-5 Kabelbakker GKO-5 H = 35 mm Side 9 Kabelbakker GKO-5 H = 60 mm Side 15 sendzimir galvaniseret Kabelbakker GKO-5 H = 60 mm Side 29 lakeret

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

Tekniske standarder OUH-EMC installationskrav Bilag 4 12. udgave

Tekniske standarder OUH-EMC installationskrav Bilag 4 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L S V E N D B O R G S Y G E H U S Bilag 4 12. udgave 18. december 2015 Bilag 4_ EMC installationskrav - 12. udgave.doc Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens!

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! EMC Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! Forløb for EMC Mandag: Generelt om EMC, R&S kommer på besøg Tirsdag: Brug af instrumenter, signal teori (Cadence), EMC opgaver Onsdag: EMC opgaver Torsdag:

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Bilag 4 Teknisk standard EMC installationskrav. Kolding og Fredericia Sygehuse rev. 1

Bilag 4 Teknisk standard EMC installationskrav. Kolding og Fredericia Sygehuse rev. 1 Bilag 4 Teknisk standard Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 EMC Krav oversigt.... 4 Normative references... 4 Respektafstande af hensyn til elektriske forhold

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 LEVERANDØR AF SIKKERHED

TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 LEVERANDØR AF SIKKERHED LEVERANDØR AF SIKKERHED TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 Dipl-Ing. Jens Ehrler og Dipl-Ing. Lothar Gmelch, DEHN + SÖHNE. Salgschef Kim Hafjall, DESITEK A/S

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Installationer Arkivnr. 104.03-01 El Udgivet Sept.'93 Potentialeudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.) Revideret 28.04.2003 Side 1 af

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Lyn- og transientbeskyttelse

Lyn- og transientbeskyttelse Lyn- og transientbeskyttelse Generelt Kendetegn MJK transientbeskyttelse anvendes i installationer, hvor der kan forventes overspændinger forårsaget af lynnedslag og andre transienter. MJK transientbeskyttelse

Læs mere

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Indholdsfortegnelse VLT MICRO DRIVE FC-51.... 2 VLT HVAC DRIVE FC-102.... 4 VLT AQUA DRIVE FC-202.... 7 VLT AUTOMATION DRIVE FC-302....10 VLT 2800....13

Læs mere

EMC - LINE. Halogenfrie kabler. Skærmede, selvslukkende eller funktionssikkre. IKKE ALLE KABLER ER ENS

EMC - LINE. Halogenfrie kabler. Skærmede, selvslukkende eller funktionssikkre. IKKE ALLE KABLER ER ENS EMC - LINE Halogenfrie kabler. Skærmede, selvslukkende eller funktionssikkre. IKKE ALLE KABLER ER ENS Elektromagnetisk forenelighed (EMC). EMC-beskyttelse sikre at elektriske apparater, maskiner og instrumenter

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 DESITEK A/S - Leverandør af sikkerhed Præsentation Hvorfor LED? Høj lysstyrke lang levetid Uafhængig temperaturfølsomhed mulighed for lysstyring omkostningseffektive miljøvenlige. Surge protection for

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT Trykskrift Nr 5072/DK/1204 Elektriske udligningsforbindelser i landbrug LEVERANDØR AF SIKKERHED... Udarbejdet i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Århus RAPPORT Formålet med rapporten

Læs mere

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata 17/03/2014 Version XX/Initialer 1/ 7 Indhold Harmonisk forvrængning... 3 Dine forberedelser... 3 Oplysningsskema simuleringsdata...

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE Teknisk notat Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 8220 3500 F +45 8220 3501 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Sct. Severin - AT Elektriske installationer 30. oktober 2012 Projekt: 14.9093.65 Udarbejdet

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Lyn- og transientbeskyttelse

Lyn- og transientbeskyttelse Lyn- og transientbeskyttelse kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning En dansk virksomhed oplevede gang på gang, at deres elektroniske udstyr brød ned. Det kunne ske op til 6-7 gange om

Læs mere

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A / 50A / 100A (rms) (op til 173A inside delta)

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse DS/EN ISO 12100:2011

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse DS/EN ISO 12100:2011 NOTAT Projekt Videndeling Kunde CTR VIW Notat nr. 01 Dato 2015-03-09 Fra Steen Kasimir Wozniak 1. Indledning Dette notat har til formål at give et overblik over relevante standarder, direktiver og anvisninger

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

www.fi box.dk fi box@fi box.dk Fibox Enclosing innovations Flere muligheder?

www.fi box.dk fi box@fi box.dk Fibox Enclosing innovations Flere muligheder? Produktoversigt MNX UL Type 1, 4, 4X, 6 (12 or 13) UL Type 1, 4, 4X, 6 (12 or 13) MNX kapslinger i polycarbonat og ABS, er produceret ved hjælp af de nyeste teknikker inden for sprøjtestøbning. Kasserne

Læs mere

Lysstofrørsbelysning til kolde omgivelser

Lysstofrørsbelysning til kolde omgivelser Lysstofrørsbelysning til kolde omgivelser MASTER TL-D MASTER TL-D lyskilden har højest lysudbytte ved lave temperaturer på grund af isoleringen i form af en TL-D (T8) lyskilde inde i et T10 eller T12 rør.

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Generelt ETS-52-00 Rev. 0 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24828/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato PDI, MOG, MOG,

Læs mere

Perfekt selektiv overspændingsbeskyttelse

Perfekt selektiv overspændingsbeskyttelse Perfekt selektiv overspændingsbeskyttelse OBO overspændingsbeskyttelsesapparater er opdelt i 3 klasser B, C og D svarende til forskellige krav mht. installationsområde, beskyttelsesniveau og stødstrømskapacitet.

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PI_SDAFT_C indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele signaler i hjemmet,

Læs mere

Danfoss VLT Frekvensomformere

Danfoss VLT Frekvensomformere Frekvensomformere Dimensioner for Danfoss VLT frekvensomformere VLT MICRO DRIVE FC51 (mm) / kapsling M1 M2 M3 M4 M5 Højde 150 176 239 292 335 Bredde 70 75 90 125 165 Dybde* 148 148 194 241 248 * + 6 mm

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Monteringsanvisning for databus. Monteringsanvisning for databus. 1.0 Kabel føring

Monteringsanvisning for databus. Monteringsanvisning for databus. 1.0 Kabel føring Vigtigt Monteringsanvisning for databus Læs og forstå denne monteringsanvisning før databus kablet monteres. 1.0 Kabel type Der må som databus kabel kun anvendes følgende godkendte type kabel: 1.0 Kabel

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Elektronik-04 kom og besøg os!

Elektronik-04 kom og besøg os! SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 7 Kortmagasiner og ventilation Stilrene kabinetter D-sub til industrimiljø PCB-komponenter til bly-fri lodning TIDSSKRIFT OM ELEKTRONIK OG EL-TEKNIK / NR. 5 Elektronik-04 kom

Læs mere

Signalisolation. 5000-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface.

Signalisolation. 5000-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. C O M M U N I C AT I O N F O U N D AT I O N Signalisolation 5000-serien A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n display ex-interface isolaton temperatur universel

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950 CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type / MCI 25C Marts 2002 DKACT.PD.C50.C1.01 520B0950 Introduktion "MCI kompressor Starter" er konstrueret for reguleret start af 3-fasede kompressorer.

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP VENTILATOR LEF/MEF 250-630 samt LEX/MEX ATEX versioner Centrifugalventilator med lukket bagudkrummet B-hjul og direkte koblet flangemotor. Ventilatoren anvendes til komfort- og industriel procesventilation.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik.

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik. Værd at vide om Side 1 af 6 fra 12volt eller 24volt batterispænding til 230volt AC Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

EMC HALT. Introduktion. Forskelle mellem kvalifikationstest og HALT-test. Valg af indkoblingsmetode

EMC HALT. Introduktion. Forskelle mellem kvalifikationstest og HALT-test. Valg af indkoblingsmetode EMC HALT Af Per Thåstrup Jensen, Senior Technology Specialist, DELTA Introduktion Ud over de traditionelle miljøtest såsom vibrations- og fugtighedstest tilbydes nu også miljø-halt (Highly Accelerated

Læs mere

Udfordringen: Enorme skader på grund af ca. 1,5 mio. lyn i Tyskland om året.

Udfordringen: Enorme skader på grund af ca. 1,5 mio. lyn i Tyskland om året. Udfordringen: Enorme skader på grund af ca.,5 mio. lyn i Tyskland om året. Mennesket har altid været fascineret af lyn. Samtidig udgør de dog også en fare for mennesket og dets omgivelser, som vi ikke

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Sikringsindsatse; standard og special varianter

Sikringsindsatse; standard og special varianter Sikringsindsatse; standard og special varianter Rette produkt Til rette opgave 17/03/2017 01 Sikringsindsatse Sikringsindsatse er tavler med aktive komponenter og er derfor CE-mærket og godkendt i henhold

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler En elektrisk leder skal have et tværsnit, der kan tåle den strøm, som lederen kan risikere at føre vedvarende. Et underdimensioneret kabel bliver varmt.

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87

S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 S U N S R P O O L S O R R Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge lf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 1999 Før De går i gang...1.0 ing De skal huske...2.0 Montering af solfangerne...3.0 Sammenkobling af

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Generelt ETS-52-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24791/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Yamaha FS1 Spændingsregulator.

Yamaha FS1 Spændingsregulator. Yamaha FS1 Spændingsregulator. Denne spændingsregulator kan begrænse spændingen til for/bag og instrument lyste så pærerne ikke springer. Selv om man køre tunet og eventuelt uden batteri. (hvilket bestemt

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning

En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning Fa: +31 (0)20 758 6001 En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning Forord: CE-mærkning af et LED-armatur involverer flere krav, herunder sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Det traditionelle kogebord

Det traditionelle kogebord MK og MKM Det traditionelle kogebord Serien giver mulighed for at kombinere forskellige typer kogeplader. Meget robust kogebord Stor og fleksibel kapacitet på grund af stort, glat kogeareal Lang levetid

Læs mere

> Stor maskine i lille indpakning

> Stor maskine i lille indpakning > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor maskine i lille indpakning Med E Sidros får du en vaskemaskine der har stor kapacitet men stadig ikke fylder mere end en husholdningsmaskine. Fra ende

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere