Pres på retssikkerhed og frihedsrettigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pres på retssikkerhed og frihedsrettigheder"

Transkript

1 Pres på retssikkerhed og frihedsrettigheder Kristian Bro CEPOS Prisopgave i jura 2010 Studerende ved Juridisk Institut Aarhus Universitet

2 CEPOS udskrev i April 2010 en prisopgave omhandlende Pres på retssikkerhed og frihedsrettigheder. Denne opgave tjener som besvarelse på denne prisopgave, og er skrevet af BA.jur Kristian Bro. - Billedet på forsiden er anvendt med tilladelse fra Kojimatographer24 på under en Creative Commons licens. 2

3 Indholdsfortegnelse Forord I: Indledning A. Opgavens emne og formål B. Begrebet retssikkerhed Negativ afgrænsning af begrebet retssikkerhed Retssikkerhed i forhold til the rule of law II Redegørelse for udviklingen i synet på retssikkerheden A. Indledning B. Terrorpakke I Ændringer i udlændingeloven Ændringer i straffeloven Ændringer i retsplejeloven Ændringer i lov om udlevering af lovovertrædere Sammenfatning C. Rockerloven fra D. Lov om tv- overvågning E. Logningsbekendtgørelsen F. Politiloven G. Terrorpakke II Ændringer i straffeloven Ændringer i retsplejeloven Ændringer i lov om luftfart Sammenfatning H. Lømmelpakken I. Delkonklusion III: Analyse af hensyn og begrundelser der har ført til udviklingen. 22 A. Begrundelser der har ført til udviklingen i synet på retssikkerheden B. Hensyn der har ført til udviklingen i synet på retssikkerheden IV: Overvejelser om forståelsen af de klassiske frihedsrettigheder A. Afgrænsning af frihedsrettighederne B. Frihedsrettighedernes status i befolkningens kultur C. Frihedsrettighedernes status i den politiske kultur D. Frihedsrettighedernes status i den retlige kultur E. Hvad kan højne frihedsrettighedernes status.. 28 F. Delkonklusion V: Perspektivering af udviklingstendensernes betydning for den fremtidige retsudvikling 29 VI: Forslag til konkrete tiltag der kan styrke retssikkerheden og frihedsrettigheder i Danmark A. Solnedgangsklausuler

4 B. Ændre tilgangen til lovgivningsprocessen C. Afskaf logningsbekendtgørelsen D. Grundlovsændring med beskyttelse af frihedsrettighederne E. Domstolskontrol af administrative udvisninger.. 32 F. Undervisning i folkeskolen og gymnasierne i frihedsrettigheder G. Domstolskontrol af administrative udvisninger.. 32 H. Øget kontrol af PET VII: Konklusion VIII: Litteraturfortegnelse. 36 4

5 Forord Verden ændrede sig d. 11. september 2001, da 19 mænd forsøgte at styre 4 passagerfly ind i henholdsvis World Trade Centers to tårne, Pentagon og et tredje ukendt sted. 3 af flyene nåede deres destination, og tusinder af mennesker blev dræbt, hvilket spredte frygt verden over. USA svarede tilbage i form af krigen mod terror samt talrige lovreformer, hvoraf USA PATRIOT Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act) samt Homeland Security Act fremstår som de mest centrale tiltag. I mange nationer verden rundt blev der vedtaget stramninger i anti- terrorlovgivningen i Danmark bl.a. i form af lovene nr. 362, 378, 387 og 422 af 6. Juni 2002 (anti- terrorpakke I) og lov nr. 542 af 8. juni 2006 (anti- terorpakke II). Efter angrebene i 2001 er terrorismen kommet tættere på Danmark bl.a. i form af angrebene på en undergrundsstation i Madrid d. 11. marts 2004, på en undergrundsstation i London d 7. juli 2005 og angrebet på den danske ambassade i Pakistan i Herudover er flere forsøg på terror blevet forhindret af danske og internationale efterretningstjenester. Vurderingen af hvordan hensynet til terrorbekæmpelse skal stå overfor tilsidesættelse af retssikkerheden og indgreb i borgernes frihedsrettigheder er et særdeles interessant spørgsmål. EU s justitskommissær fra , Franco Frattini, foreslog d. 6. november 2007 en ny anti- terrorpakke indeholdende forbud mod at sprede budskaber om terror på internettet, forbud mod militante og ekstreme hjemmesider samt indsamling af fingeraftryk af alle rejsende passagerer, som ikke er borgere i EU, til en fælles- europæisk politi- database. Et forslag som dette viser at der er kræfter der ønsker yderligere stramninger af lovgivningen på anti- terrorområdet. Den korte lovgivningsproces, med meget korte høringsfrister, samt lovgivningens indhold har vakt interessen hos mange jura- studerende, og er blevet et emne der diskuteres over bordene i de samfundsfaglige kantiner. Jeg anser muligheden for at grave dybere ned i disse problemstillinger, og undersøge om der er sket et skred i synet på retssikkerheden og en ændring i frihedsrettighedernes status, for vigtig som kommende jurister har vi et ansvar for at værne om retssikkerheden samt de frihedsrettigheder der er blevet til igennem generationer. Det er i situationer hvor der er pres på de centrale værdier i det danske samfund det er nødvendigt at stå fast. 5

6 Kapitel I. Indledning A. Opgavens emne og formål Med min besvarelse af CEPOS prisopgave i jura, omhandlende pres på retssikkerhed og frihedsrettigheder, ønsker jeg at redegøre nærmere for de relevante lovgivningsmæssige tiltag i perioden vedrørende den danske anti- terrorlovgivning samt tiltagene mod visse former for kriminalitet, for at belyse og dokumentere hvorvidt disse udgør en udvikling i synet på retssikkerheden. For at kunne besvare opgaven, i overensstemmelse med opgaveteksten, er det nødvendigt at gennemgå de lovgivningsmæssige tiltage der synes relevante i forhold til at underbygge påstanden om at der er sket en udvikling i synet på retssikkerheden. Derefter vil jeg analysere hvilke hensyn og begrundelser der har ført til denne udvikling. Herefter gennemgås nogle løsere overvejelser om klassiske frihedsrettigheders status i dagens politiske og retlige kultur, som, i tråd med opgaveteksten, gerne skulle kunne danne grundlag for en kvalificeret debat. Efter dette vil jeg perspektivere udviklingstendensernes betydning for den fremtidige retsudvikling. Til sidst vil jeg komme med forslag til konkrete tiltag der kan styrke retssikkerheden og frihedsrettighederne i Danmark. Med en begrænsning på tegn er det umuligt at afdække og redegøre for et område som presset på retssikkerhed og frihedsrettigheder i sin helhed, og derfor må dele af området behandles perifert eller undlades. Fokus i opgaven vil blive lagt på at redegøre for de områder der i størst omgang dokumenterer det skred der er sket i synet på retssikkerheden - terrorpakkerne, og den heri hjemlede lognings- bekendtgørelse vil blive gennemgået nærmere, mens der vil være en mere overfladisk redegørelse af rockerloven, den såkaldte lømmelpakke, lov om tv overvågning og politiloven. Andre lovregler der gør indgreb i retssikkerheden som f.eks. konkurrenceloven og miljøloven vil ikke blive behandlet i denne opgave. Dette begrundes med terrorpakkernes vidtgående ændringer, som stærkest dokumenterer et skred i synet på retssikkerheden. Formålet med redegørelsen er at belyse de konsekvenser lovgivningen har haft for retssikkerheden, og dermed ikke hvorvidt lovgivningen har løst problemer mht. forebyggelse af terrorisme. 6

7 B. Begrebet retssikkerhed Det synes svært at finde en entydig og klar definition i den juridiske litteratur, da begrebet retssikkerhed ikke let lader sig definere og ikke er af absolut karakter. Samspillet mellem de værdier og de mere specifikke krav og foranstaltninger, som begrebet henviser til, der gør det vanskeligt at give dette begreb et nogenlunde entydigt betydningsindhold 1. Nedenstående kan, i det mindste, tages til indtægt for hvad der forstås ved retssikkerhed i denne fremstilling. Begrebet retssikkerhed dukker første gang op i et brev offentliggjort i Berlingske Tidende d. 7. Februar 1843 skrevet af Søren Kierkegaard 2. Søren Kierkegaard bruger begrebet i forbindelse med forholdet mellem politi og borger, og netop dette er kerneområdet for begrebet retssikkerhed. Det faktum at Kierkegaard, i virkeligheden, havde en anden mening end den han gav udtryk for i brevet, er underordnet for ordets betydning i denne sammenhæng. Herefter går der 87 år inden juristen Erwin Munch- Petersen kommer med en definition i sin bog Borgerlige Ret fra I Juridisk Ordbog af Bo von Eyben forklares retssikkerhed som et begreb der består af den materielle retssikkerhed samt den formelle retssikkerhed 3. Denne afgrænsning er indført i den nordiske retsteori af den svenske statsretsprofessor Gunnar Heckscher efter tysk forbillede 4. Begrebet lader sig således oversætte til Rechtssicherheit. Den materielle retssikkerhed er udtryk for, at forvaltningen handler i overensstemmelse med generelle normer jf. legalitetsprincippet 5. Dette betyder ifølge Rønsholdt, at afgørelsen træffes på grundlag af regler, som i henseende til retsfaktum og retsfølge er formuleret med en høj grad af præcision. Desto større forudsigeligheden er for borgeren, des større er den materielle retssikkerhed, da der skabes forudsigelighed, sikkerhed og tryghed ved klare retsregler. Herudover er den materielle retssikkerhed udtryk for, at vores retsorden respekterer en række fundamentale retsprincipper, som er opbygget på baggrund af vores 1 Rettens fremtider. Studier i retssystemets udvikling og fremtidsmuligheder, s. 24 Carsten Henrichsen 2 Ifølge Ordbog over det Danske Sprog jf. Om begrebet Retssikkerhed Ole Stig Andersen 3 Juridisk Ordbog 12. Udgave (2004) Bo von Eyben 4 Retssikkerhed og moderne forvaltning s. 84 Carsten Henrichsen 5 Forvaltningsret. Retssikkerhed Proces Sagsbehandling s Steen Rønsholdt 7

8 historie og kultur såsom f.eks. lighedsprincippet, legalitetsprincippet, frihedsrettighederne og menneskerettighederne 6. Den formelle retssikkerhed er udtryk for, at myndighedernes beslutninger træffes under former, der frembyder størst mulig garanti for en lovlig og korrekt behandling af borgerne; undertiden også kaldet procesretssikkerhed 7. Der er således tale om hvordan myndighederne er sammensat, virkemåde, processens/sagsbehandlingens karakter samt den retlige kontrol. Dette betyder at den formelle retssikkerhed er udtryk for, at myndighedernes beslutninger træffes under former, som skaber de største muligheder for en lovlig og korrekt behandling af borgerne, således at de resultater der har været formålet med de materielle regler kan opnås. Rønsholdt mener imidlertid ikke at retssikkerhedsbegrebet, på trods af at dette er den traditionelle brug af begrebet, udelukkende angår beskyttelsen af borgeren i forholdet mellem denne og statsmagten 8. Dette forhold betegnes som retssikkerhed i snæver forstand, og det er under dette begreb at der sondres imellem materiel og formel retssikkerhed. Begrebet omfatter nemlig, ifølge Rønsholdt, også andre overordnede stats- og samfundsinteresser der kan tale for beskyttelse. Dette betegnes retssikkerhed i vid forstand. Retssikkerhed i snæver og vid forstand udgør et hovedelement i ideen om en retsstat. Negativ afgrænsning af begrebet retssikkerhed I kampen mod terror mener mange at retssikkerheden styrkes ved at øge politiet og efterretningstjenesternes budget og magtbeføjelser. Dette er en forkert brug af begrebet, da der er tale om en faktisk sikkerhed frem for et spørgsmål om retssikkerhed. Retssikkerhed i forhold til staten er selvfølgelig i sidste instans også et spørgsmål om faktisk sikkerhed, da denne retssikkerhed er selve grundlaget for demokratiet og retsstaten. Grundloven beskytter borgerne mod sådanne indgreb, og den lovgivende magt kan således ikke tilsidesætte denne retssikkerhed hvilket formentlig også ville være svært at skabe politisk flertal til. Ole Stig Andersen bruger rygeloven som eksempel til at illustrere hvad der er en krænkelse af 6 Om begrebet Retssikkerhed Ole Stig Andersen 7 Forvaltningsret. Retssikkerhed Proces Sagsbehandling s Steen Rønsholdt 8 Forvaltningsret. Retssikkerhed Proces Sagsbehandling s Steen Rønsholdt 8

9 retssikkerheden: Når tilhængere af rygeloven påpeger at deres retssikkerhed er krænket, når personer ryger i deres nærvær, pga. faren for deres helbred er der tale om en forkert brug af begrebet. Det er derimod en krænkelse af ejerne af restaurationernes retssikkerhed når statsmagten, på trods af borgernes ejendomsret, forbyder rygning på ejendommen 9. Der foreligger heller ikke en krænkelse af retssikkerheden når borgere ikke får opfyldt de ydelser de har krav på jf. lovgivning eller kontrakt. I disse tilfælde er det velfærdsstaten eller private aktører der svigter og ikke retsstaten. Retssikkerhedsloven, som indeholder processuelle regler for hvordan kommuner og statslige myndigheder skal behandle sager på det sociale område, sikrer således den formelle retssikkerhed på området. Selvom der både er materiel og formel retssikkerhed indenfor et område kan de statslige aktører alligevel godt svigte det er bare ikke retssikkerheden der krænkes, men derimod vores retsfølelse 10. Det er heller ikke et retssikkerhedsmæssigt problem hvis regeringen ikke forsøger at skabe øget lighed i samfundet. Det er et politisk standpunkt, som der selvfølgelig kan fremsættes i en politisk debat, men ikke i en juridisk det har ikke noget med retssikkerhed at gøre. Retssikkerhed i forhold til the rule of law Det er efter min opfattelse ikke en korrekt antagelse når Ole Stig Andersen i artiklen Om begrebet Retssikkerhed 11 skriver at begrebet rule of law dækker begrebet retssikkerhed, således som dette begreb har udviklet sig. The rule of law er udtryk for at alle, såvel borgere som herskere, er underkastet loven. Dette er ikke tilfældet i Danmark, hvor regenten er fredhellig jf. GL 13. Hvad Ole Stig Andersen helt præcis mener når han skriver således som dette begreb har udviklet sig er der ikke redegjort nærmere for i artiklen, men begrebet The rule of law beskrives i IBA Council Rule of Law Resolution of September 2005 som the law is the ruler, the supreme authority. No-one is above or beyond the law. Everyone is subject to and governed by the law. Der er delte meninger om hvad begrebet the Rule of Law helt præcist dækker over. Brian Tanamara påpeger at de fleste juridiske teoretikere mener at the rule of 9 Om begrebet Retssikkerhed Ole Stig Andersen 10 Om begrebet Retssikkerhed Ole Stig Andersen 11 Om begrebet Retssikkerhed Ole Stig Andersen 9

10 law has purely formal characteristics, meaning that the law must be publicly declared, with prospective application, and possess the characteristics of generality, equality, and certainty, but there are no requirements with regard to the content of the law. Andre, skriver han, heriblandt nogle få juridiske teoretikere believe that the rule of law necessarily entails protection of individual rights.. I den juridiske teori vedrørende the rule of law er disse to opfattelser centrale, og benævnes som formel og materiel tilgang til the rule of law 12. Der er andre der mener at demokrati er en del af the rule of law, hvilket der synes at være forkert 13. Selvom begreberne retssikkerhed og the rule of law minder om hinanden, i hvert fald for de juridiske teoretikere der er tilhængere af den materielle rule of law, rummer begrebet retssikkerhed efter min overbevisning mere end begrebet the rule of law. Kapitel II. Redegørelse for udviklingen i synet på retssikkerheden A. Indledning Redegørelsen nedenfor er baseret på at dokumentere lovgivning som er udtryk for at lovgivningsmagtens syn på retssikkerheden har ændret sig siden Der redegøres således for lovgivningsmæssige tiltag i perioden , som er relevante i forhold til at belyse og dokumentere et pres på retssikkerheden. B. Terrorpakke I Den første terrorpakke blev vedtaget på baggrund af angrebene i USA 11. september Formålet med terrorpakke I var at gøre det muligt at ratificere FN s terrorfinansierings- konvention samt at muliggøre en implementering af Sikkerhedsrådets resolution 1373 og EU s rammeafgørelse om terrorbekæmpelse og styrkelse af det strafferetlige værn mod terrorisme og politiets efterforskningsmidler. 12 The rule of Law for Everyone? Brian Tamanaha 13 Se ctr. The Reign of Law, s Paul Kahn 10

11 Terrorpakke I indeholdt følgende 4 love: Lov nr. 362 af 6. juni Lov om ændring af udlændingeloven, Lov nr. 378 af 6. juni 2002 Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige, Lov nr. 387 af 6. juni 2002 Lov om ændring af toldloven samt Lov nr. 422 af 6. juni Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Nedenfor redegøres der for de vigtigste ændringer terrorpakke I medførte i forhold til retssikkerhedsbegrebet. Ændringer i udlændingeloven Ændringerne i udlændingeloven udvidede muligheden for at udvise udlændinge af hensyn til statens, samfundets og befolkningens sikkerhed og sundhed. Dette skete med indsættelsen af bestemmelsen i udlændingelovens 45b, hvorefter ministeren for flygtninge, indvandrere og integration (integrationsministeren), efter indstilling fra justitsministeren, kan vurdere, om en person udgør en fare for statens sikkerhed. Herudover indebærer bestemmelsens stk. 2, at integrationsministeren, på baggrund af en indstilling fra justitsministeren, kan bestemme at oplysninger, der har ført til vurderingen af hvorvidt en udlænding udgør en fare, af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan videregives til den person vurderingen angår. Ligeledes kan integrationsministeren, på indstilling fra justitsministeren, bestemme at oplysninger, af sikkerhedsmæssige grunde, ikke kan videregives til udlændingemyndigheden, der skal træffe afgørelse i sagen. Derudover blev bestemmelsen i udlændingelovens 25, om administrativ udvisning, ændret, så udvisning kan ske, hvis en udlænding må anses for en fare for statens 11

12 sikkerhed. Tidligere kunne udvisning ske hvis det var påkrævet af hensyn til statens sikkerhed, og der er således tale om en skærpelse af bestemmelsen. En sag om administrativ udvisning indledes i praksis ved at PET indstiller til integrationsministeren om at træffe en afgørelse om, hvorvidt at en udlænding må anses for en fare for statens sikkerhed. Integrationsministeren kan herefter træffe afgørelse jf. udlændingelovens 45 b, stk. 1. Hvis integrationsministeren finder at udlændingen må anses at udgøre en fare for statens sikkerhed anmodes Udlændingeservice om at træffe afgørelse vedrørende udvisning af landet jf. udlændingelovens 25. Udlændingeservices afgørelse kan påklages til Integrationsministeriet jf. udlændingelovens 46, stk. 2. Hermed kan der udvises administrativt uden at sagen har været for en dommer, hvis PET anser det for muligt at hemmelige kilder og efterforskningsmetoder derved afsløres 14. En administrativ udvisning efter udlændingelovens 25 kan prøves efter den almindelige prøvelsesadgang efter grundlovens Efter grundlovens 63, stk. 1, 1. pkt., er domstolene berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem at personer kan stå i en situation hvor de ikke ved hvad de skal forsvare sig imod, og at det her bliver domstolene, frem for politikerne, som beslutter hvor grænserne for kampen mod terror går jf. U H. Ændringer i straffeloven Den mest centrale ændring i terrorpakke I var indsættelsen af terrorisme- paragraffen i form af straffelovens 114. Definitionen af terrorisme i denne bestemmelse er bred: For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den 14 TfK s Ifølge betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed fra Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration s

13 sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade... Indsættelsen af ovenstående definition indebar ikke nogen nykriminalisering, da de forbrydelser som bliver omfattet af begrebet terrorhandlinger også tidligere kunne være blevet straffet efter allerede gældende bestemmelser 16. Herudover blev 114a, 114b, 114c (den tidligere bestemmelse i 114, stk. 1) samt 114d (den tidligere bestemmelse i 114, stk. 2) indsat i straffeloven. Disse tilføjelser er en vidtgående kriminalisering af enhver støtte til personer, grupper eller sammenslutninger som har til hensigt at begå terrorhandlinger omfattet af straffelovens 114. Den hidtidige terrorisme- paragraf (den nuværende 114c) er således nu gjort subsidiær i forhold til b, da det kan tænkes at forhold der ikke kan anses for værende terrorisme, men derimod kan antages at være omfattet af gerningsbeskrivelsen ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen 17. Med indsættelsen af 144b i straffeloven, blev der indført et udvidet medvirkens- begreb. Ifølge forarbejderne til bestemmelsen er professionel generel rådgivning, der ikke knytter sig direkte til en konkret terrorhandling, men som i tredje eller fjerde led er medvirkende til en terrorhandling strafbart. Et sådant medvirkensbegreb er en nyskabelse i dansk strafferet, og indebærer en indskrænkelse af den materielle retssikkerhed 18. Ændringer i retsplejeloven Ændringerne i retsplejeloven betyder at udbydere af telenet eller teletjenester efter den nye bestemmelse i retsplejelovens 786, stk. 4 skal registrere og opbevare oplysninger om teletrafik i 1 år. Med hjemmel i retsplejelovens 786, stk. 4 udstedte Justitsministeriet i 2006 den såkaldte logningsbekendtgørelse, som trådte i kræft d. 15. september 2007, som der redegøres for nedenfor under afsnittet logningsbekendtgørelsen. Efter retsplejelovens 786, stk. 5 kan Justitsministeren, efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, fastsætte regler om udbydernes praktiske bistand til politiet i forbindelse med 16 Der er dog indsat særlig kriminalisering af våbentransport med terrorismeforsæt mellem tredjelande, jf. 114, stk. 2 jf. TfK note Kommenteret straffelov Speciel del, 8. omarbejdede udgave s jf. TfK s

14 indgreb i meddelelseshemmeligheden. Indsættelsen af 791 b betyder at ikke offentligt tilgængelige oplysninger kan aflæses ved hjælp af programmer eller andet udstyr såfremt at der er bestemte grunde til at antage at informationssystemet bruges til planlagt eller begået kriminalitet opremset i 791 b, nr. 3. Bestemmelsen indeholder en stopklods i form af en proportionalitetsprincips vurdering jf. RPL 791 b, stk. 2 samt krav om en dommerkendelse jf. RPL 791 b, stk. 3. Herudover indsættes RPL 799, stk. 1, som bevirker at ransagning kan foretages uden at den mistænkte gøres bekendt med dette, hvis efterforskningen angår en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13 eller en overtrædelse af 180, 183, stk. 1 og 2, 183 a, 186, stk. 1, 187, stk. 1, 191, 192 a eller 237. Adgangen til at ransage uden at mistænkte gøres bekendt med dette sker gennem en kendelse fra retten. Der åbnes for muligheden for gentagne ransagninger ved indsættelsen af RPL 799, stk. 3. Retten skal fastsætte antallet af ransagninger, medmindre at særlige grunde taler for, at der kan foretages et ubestemt antal ransagninger. Endvidere bliver det muligt at beslaglægge andre formuegoder end genstande, herunder penge, som led i efterforskningen af en lovovertrædelse jf. RPL 803, stk. 1. I RPL 806, stk. 3, 1. pkt., som omhandler beslaglæggelse og edition, indsættes mulighed for politiet kan træffe beslutning om beslaglæggelse og om edition, såfremt indgrebets øjemed ville være forspildt ved indhentelse af en retskendelse. Den pågældende borger, som beslaglæggelsen eller pålægget om edition omhandler, kan herefter, og ifølge politiets vejledningspligt i RPL 807, 3. pkt., sidste led, fremsætte anmodning om at politiet snarest muligt og senest inden 24 timer forelægger sagen for retten, som herefter ved kendelse afgør, om indgrebet kan godkendes. Ændringer i lov om udlevering af lovovertrædere (udleveringsloven) Med ændringerne i udleveringsloven blev det muligt at udlevere en dansk statsborger til strafforfølgning i en anden EU- medlemsstat jf. udleveringslovens 2, stk. 1. hvis 1) denne har 14

15 boet 2 år forud for den strafbare handling i denne stat samtidig med at handlingen kan straffes med mindst 6 måneder efter dansk ret. 2) Handlingen kan medføre højere straf end 4 år efter dansk ret. Sammenfatning Terrorpakke I indeholder store ændringer i lovgivningen, der kan ses som et udtryk for at der er sket en ændring i synet på retssikkerheden hos lovgivningsmagten; den brede terrordefinition i straffeloven, hjemlen til logningsbekendtgørelsen i RPL 786, stk. 4 og ændringerne i udlændingeloven fremstår som de mest vidtgående ændringer i terrorpakke I. Det faktum at borgerne ikke har en klar definition af hvad terrorbegrebet i straffeloven dækker over er bemærkelsesværdigt i forhold til kravet om forudberegnelighed og tydelighed i lovgivningen i henhold til legalitetsprincippet, da strafferammen for terrorisme er skærpet i forhold til almindelig organiseret kriminalitet. Hjemlen til logningsbekendtgørelsen i RPL 786, stk. 4 er bemærkelsesværdigt i kraft af, at forholdet mellem den enkeltes borgers ret til privatliv prioriteres langt under hensynet til politiets efterforskningsmuligheder. Ændringerne i udlændingeloven er udtryk for et skred i synet på retssikkerheden fordi en udvisning af landet, under visse omstændigheder, kan foretages administrativt uden at den omhandlende person har krav på at få adgang til den information der ligger til grund for udvisningen jf. udlændingelovens 45b, stk. 2. Det faktum at ikke- danske statsborgere ikke nyder den samme grad af retssikkerhed som danske statsborgere kan også ses som et udtryk for at synet på retssikkerheden har ændret sig siden En retsstat er kendetegnet ved at mennesker bliver dømt lige, og på trods af at der ikke er tale om danske statsborgere, bør der ikke, ud fra et retspolitisk synspunkt, være en forskel i graden af retssikkerhed på personer som kan udvises af landet og danske statsborgere. C. Rockerloven fra 2003 Ved lov nr. 436 af 10. juni 2003 om ændring af straffeloven og retsplejeloven blev der indført en række ændringer i retsplejeloven som angik politiets efterforskningsmuligheder for bedre at kunne bekæmpe rockerkriminalitet samt anden organiseret kriminalitet. Loven fra

16 byggede videre på tiltagene i den første rockerlov fra Med loven blev der ændret i retsplejelovens 745 og indsat en bestemmelse i form af retsplejelovens 745 b, som gør det muligt at begrænse forsvarerens almindelige aktindsigt. Bestemmelserne i retsplejelovens 745 og 745b blev med lov nr. 215 af 31. Marts 2004 ændret og flyttet til 729 a, stk. 3 og 729 c med hovedsageligt samme indhold. Retsplejelovens 729 c er blevet stærkt kritiseret, men netop denne bestemmelse er udtryk for en rimelig afvejning imellem hensynet til sikkerhed og hensynet til retssikkerhed, hvis den blot bliver brugt i alvorlige sager under særlige forudsætninger 20. Retsplejelovens 729 c er en undtagelsesbestemmelse, som kun kan bruges når betingelserne i bestemmelsens stk. 1, nr. 1-6 er opfyldt. I Justitsministeriets redegørelse om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt redegøres der for Rigsadvokatens rapport omhandlende sager i perioden fra d.12. juni 2003 og til udgangen af juni Ud af de 24 sager der fremgår af rapporten har 3 sager været for Højesteret, og i 23 af sagerne har domstolene fulgt anklagemyndighedens begæring om at begrænse retten til aktindsigt 21. Hertil kommer at der ikke kan træffes afgørelse efter retsplejelovens 729 c hvis det giver anledning til væsentlige betænkeligheder for varetagelsen af sigtedes forsvar jf. retsplejelovens 729 c, stk. 2. I 2005 stoppede Rigsadvokaten med at registrere hvor mange gange bestemmelsen bliver benyttet, og ifølge Holger Kallehauge bruges den i et videre omfang end det har været meningen 22. Hvis dette er tilfældet, og bestemmelsen benyttes i mindre alvorlige sager, er der tale om et retssikkerhedsmæssigt problem. Indførelsen af bestemmelsen er udtryk for en ændring i synet på retssikkerheden, på trods af at der er tale om en undtagelsesbestemmelse, da der ofres retssikkerhed, idet dele af efterforskningen kan hemmeligholdes for forsvareren. Der kan være situationer hvor det er nødvendigt, af hensyn til statens sikkerhed, opklaring af andre alvorlige forbrydelser mv. at holde oplysninger tilbage, men i modsætning til muligheden for at tilbageholde information jf. udlændingelovens 45 b er det i rockerloven op til domstolene at vurdere om aktindsigten skal begrænses. Der argumenteres for at 19 Se hertil U H 20 Se hertil 21 Redegørelse om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt dok: TTM40033 s Skygget af PET P1 Dokumentar 23. september 2010 kl. 14:03 på P1 16

17 politiet, i en situation, omhandlede alvorlig kriminalitet, hvor flere formodede gerningsmænd er på fri fod, og en telefonaflytning af en allerede sigtet kan opklare hvorvidt der er flere impliceret i kriminaliteten, bør have mulighed for at holde oplysningerne tilbage 23. Politiet skal foretage en proportionalitetsvurdering jf. proportionalitetsprincipppet, hvor det mindst indgribende middel anvendes. Der er imidlertid tale om et brud med nogle helt almindelige regler i strafferetsplejen om at en måske skyldig skal have alle muligheder for at forsvare sig, og dette er udtryk for et skred i synet på retssikkerheden. Der er her tale om særdeles indgribende tiltag, som bryder med retsgarantier der er rodfæstet i den danske strafferetspleje. Lovens tilblivelse var et retssikkerhedsmæssigt problem i sig selv, da udvalget der udarbejdede lovteksten var en hemmelig anonym gruppe, og derfor blev juridiske eksperters opråb mod dele af loven overhørt 24. D. Lov om tv-overvågning Erhvervsdrivendes mulighed for at foretage videoovervågning blev udvidet i kraft af lov om tv- overvågning 2, nr. 2, litra a samt litra b, så arealer der ligger i direkte tilknytning til virksomhedens facader og indgange kan videoovervåges. Herved gøres der indgreb i privatlivets fred. E. Logningsbekendtgørelsen Hjemlen til logningsbekendtgørelsen i retsplejelovens 786, stk. 4, blev indsat som en del af Terrorpakke I, og indfører en pligt for teleselskaber og internetudbydere til at logge data- trafik, som er relevante for politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden m.v.. Med hjemmel i logningsbestemmelsen blev logningsbekendtgørelsen udstedt d. 28. september 2006, i forbindelse med vedtagelsen af Terrorpakke II, og fastlægger de administrative regler om udbydernes, henholdsvis teleselskaber og internetudbyderes, bistand til politiet i forbindelse med hvilke data der skal indsamles og hvorledes disse skal opbevares i 1 år. Noget forsimplet Kronik i Politiken onsdag d. 7. maj Der var engang en retsstat Eva Smith 17

18 betyder logningsbekendtgørelsen at udbydere med et kommercielt grundlag skal lagre mobil- samt internetkommunikation. Logningsbekendtgørelsen (BEK nr 988 af 28/09/2006) gennemfører dele af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. Marts 2006, det såkaldte Data Retention Directive 25. Det var jf. direktivets art. 15 muligt at udsætte gennemførelsen af Direktivet i forhold til lagring af data fra internetadgang, e- mail og telefoni via internettet, hvilket Danmark, i modsætning til mange andre EU- lande, ikke valgte at benytte sig af. Logningsbekendtgørelsen gør indgreb i privatlivets fred. F. Politiloven Med lov nr 444 af 9. juni 2004 blev der med politiloven indført hjemmel til at politidirektører kunne beslutte at oprette visitationszoner i områder hvor det ifølge loven om våben og eksplosivstoffers 4, stk. 1, gælder forbud mod at besidde eller bære knive m.v. jf. politilovens 6, stk. 1. At foretage visitation i zonerne kræver ikke retskendelse, og borgerne opnår ikke status som sigtet. Betingelsen i loven for at kunne visitere er at visitation kan ske hvis der er grund til det med henblik på at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd jf. bestemmelsens 6, stk. 2. Der er således tale om en særdeles vag og ubestemt bestemmelse, som åbner op for et indgreb i retssikkerheden, da politiet kan kropsvisitere hvem som helst I disse zoner uden nogen kontrol 26. Det faktum at visse politidirektører har oprettet hele kommuner som visitationszone er i direkte strid med forarbejderne, og som sådan også ordlyden i bestemmelsen. En ordlydsfortolkning må føre frem til at der er tale om en forebyggelse af noget der er en formodning om at der kan ske, og da der er tale om våben er det tvivlsomt at denne fare kan omfatte hele kommuner. Det kan derfor ikke antages at det har været lovgivers ønske at loven skulle forvaltes således, men på trods af dette er der stadig tale om lovgivning der gør indgreb i borgernes retssikkerhed. 25 EF- Tidende 2006 nr. L 105, side CEPOS notat af 17/01/09 påpeger at Politilovens 6 udgør et brud med den hidtidige retstilstand, der forudsatte mistankekrav af, en særlig karakter eller retskendelse før der kunne iværksættes legemsbesigtigelser af sigtede og ikke- sigtede personer. 18

19 G. Terrorpakke II Den anden terrorpakke blev vedtaget efter angrebet mod London i 2005, og formålet med terrorpakke II var at gennemføre de ændringer der var nødvendige for, at Danmark kunne ratificere og gennemføre Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme og FN s konvention om nuklear terrorisme. Terrorpakke II består af lov nr. 542 af 8. juni 2006, som ændrer straffeloven, retsplejeloven, lov om forbud mod tv- overvågning, lov om luftfart samt lov om udlevering af lovovertrædere. Loven indeholder en række initiativer til forbedring af politiets muligheder for at forebygge, efterforske og bekæmpe terrorhandlinger, bl.a. om udveksling af oplysninger mellem Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretnings- tjeneste og andre forvaltningsmyndigheder. Ændringer i straffeloven Straffelovens 114a og 114b ophæves, og i stedet indsættes nyt indhold der bl.a. indbefatter nye strafferammer for overtrædelser af handlingerne beskrevet i 114a nr Herudover indsættes der i 114 b en bestemmelse som gør det strafbart at hverve og oplære, samt at lade sig hverve og oplære til at begå terrorisme samt direkte eller indirekte yder, tilvejebringer, indsamler eller stiller midler til rådighed for en person, gruppe eller sammenslutning der har forsæt til at realisere det objektive gerningsindhold i 114 og 114a. Ændringer i retsplejeloven Med indsættelsen af 110 a, stk. 2 i retsplejeloven kan PET indhente oplysninger fra andre forvaltningsmyndigheder, og videregive disse til FE jf. ændringen i RPL 116 i det omfang videregivelsen kan have betydning for tjenestens opgaver. Indsættelsen af bestemmelsen i RPL 110 a, stk. 2 må anses som en nyskabelse i forhold til de almindelige regler i forvaltningslovens 28-32, og muligvis i strid med Menneskerettighedskonventionens (EMRK) art. 8. EMRK art. 8 kræver at ethvert indgreb i den personlige frihed skal vurderes konkret, og hvis PET derfor ikke har en overbevisende grund til at få data udleveret skal offentlige institutioner foretage et konkret skøn om hvorvidt PETs anmodning og informationer vægtes tungere end hensynet til at beskytte borgernes tillid til den offentlige 19

20 forvaltning. Herudover bliver det muligt at aflytte flere telefoner og mailadresser, knyttet til en mistænkt, via en kendelse fra retten jf. RPL 783, stk. 2. Politiet får mulighed for at indhente oplysninger om hvor en mobiltelefon befinder sig vedrørende efterforskning af lovovertrædelser der kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover jf. RPL 791 a, stk. 5. Herudover indsættes RPL 791 c, som giver politiet mulighed for at forstyrre eller afbryde radio- eller telekommunikationen i et område for at forebygge at der vil blive begået en lovovertrædelse i et område, som kan straffes med fængsel i 6 år eller derover. Adgangen til at forstyrre eller afbryde radio- eller telekommunikationen opnås ved kendelse fra retten jf. RPL 791 c, stk. 3. Såfremt at øjeblikket ville blive spildt kan politiet forelægge sagen for retten efterfølgende, dog senest efter 24 timer, jf. bestemmelsens stk. 4. Ændringer i lov om luftfart I lov om luftfart indsættes 148 a jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december Indsættelsen betyder at luftfartsselskaber skal foretage registrering og opbevaring af oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer på luftfartøjer, der ankommer til eller afgår fra Danmark i 1 år. På begæring fra PET skal luftfartsselskaberne udlevere ovenstående oplysninger til brug for forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13. Sammenfatning Terrorpakke II er udtryk for nødvendige ændringer i efterforskningsmulighederne grundet den teknologiske udvikling samt enkelte lovændringer der går for langt i forhold til hensynet til retssikkerheden. Muligheden for at indhente oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer på luftfartøjer er ikke et stort indgreb i retssikkerheden, da PET kun kan indhente disse, relativt harmløse oplysninger, når der er tale om overtrædelser af straffelovens kap. 12 og 13. Det er dog værd at bemærke at PET kan indhente oplysningerne uden en dommerkendelse, og spørgsmålet er hvorvidt dette er nødvendigt. I det store billede udgør ændringen i lov om luftfart hermed endnu et indgreb i retssikkerheden. Ændringerne i straffeloven er blevet kritiseret af bl.a. Jørn Vestergaard i TfK , hvori der redegøres for at ændringerne er mere vidtgående end de internationale forpligtelser påkræver. 20

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK JUSTITSMINISTERIETSS REDEGØRELSE OM ANTI-TERRORPAKKE TERRORPAKKE I OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK Siden vedtagelsen af regeringens såkaldte anti-terrorpakker r har der i dele af offentligheden været bekymring

Læs mere

Notat // 17/01/09. Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven

Notat // 17/01/09. Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven Politidirektøren i København har truffet en række beslutninger om at indføre visitationszone i hele kommuner, samt Københavns politikreds

Læs mere

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste 1. Indledning Den 19. februar 2015 fremlagde regeringen sin seneste terrorpakke Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror. Denne plan indeholdt bl.a. et tiltag, der skulle give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005.

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. København 4. november 2005 Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. Torsdag den 3. november 2005 fremlagde Regeringens embedsmandsudvalg

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET UDEN RETSKENDELSE Executive summary Analysen indeholder en kort og overordnet diskussion af regeringens forslag om at give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220 11. oktober 2010 LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Ifølge et nyt lovforslag vil SKAT få hjemmel til

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 2. marts 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-945-0019 Dok.: TFR40093 N O T I T S om logning af Internet-oplysninger, oplysninger om Internet-baserede

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 3. maj 2012 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN BRIEF PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge indgik regeringen sammen med Venstre, Konservative

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Retsstaten og antiterrorismen

Retsstaten og antiterrorismen Et lille bidrag om Retsstaten og antiterrorismen Anders Henriksen Adjunkt, Juridisk Fakultet Københavns Universitet 1 2 Indholdsfortegnelse: Forord s. 5 Indledning s. 9 Kapitel 1. Den danske antiterrorlovgivning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. december 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama N R. 1 0 D E C E M B E R 2 0 14

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama N R. 1 0 D E C E M B E R 2 0 14 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T N R. 1 0 D E C E M B E R 2 0 14 OVERVÅGNING Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NY CHEF FOR ADVOKAT - NÆVNETS SEKRETARIAT

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2003-04 Retsudvalget (L 55 - bilag 53) (Offentligt) OMTRYKT (Rettelse i indstillinger) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004 Betænkning over Forslag

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr. 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere