Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl i salen på Sønderkærskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen"

Transkript

1 Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl i salen på Sønderkærskolen

2 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning 3. Godkendelse af regnskab Forslag fra bestyrelsen 4.1 Forslag til revideret budget 2008 og budget Forslag til vedligeholdelsesplan Forslag til opgradering af antenneanlægget 5. Indkomne forslag 6. Valg 6.1 Valg af kasser år., afgår efter tur. Modtager genvalg 6.2 Valg til bestyrelsen år. Svend Johansen, Drivkær 21, afgår efter tur. Modtager genvalg år. Connie Markussen, Drivkær 32 afgår efter tur. Modtager genvalg 6.3 Valg af bestyrelsessuppleant år. Helle Tidemann, Stråkær 4 afgår efter tur. Modtager genvalg 6.4 Valg af revisor år. Jan Mikkelsen, Drivkær 27 afgår efter tur. Modtager genvalg 6.5 Valg af revisorsuppleant år. Bente Staalø, Grundkær 44 afgår efter tur. Modtager ikke genvalg. 7. Eventuelt

3 en bød velkommen til dette års generalforsamling. Ad 1.1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog at foreningens advokat Jantzen blev valgt til dirigent og det blev godkendt med akklamation. Dirigenten forespurgte, hvorvidt der på den baggrund var indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed. Da dette ikke var tilfældet, konkluderede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Der var kommet 2 forslag, det ene forslag vedrørte budgettet og det andet forslag var vedrørende regnskabet, derfor foreslog dirigenten at disse forslag blev lagt ind under de respektive punkter, dette havde forslagsstilleren intet imod. Der var 28 stemmeberettigede medlemmer til stede. Ad 1.2. Valg af stemmetællere Jens Peter Andersen, Stråkær 6 samt John Ravnholt, Drivkær 29 blev valgt med akklamation. Ad 2. ens beretning. Velkommen til vor årlige Generalforsamling. Ikke mindst velkommen til vore nye medlemmer. Jeg håber de vil føle sig hjemme her og få den samme glæde af at bo her som vi er mange, der har haft i mange år. I. Eksterne aktiviteter Som I vil kunne fornemme, er beretningen i år præget af glæde og tilfredshed med, at en række møgsager har fået en lykkelig udgang. Derfor kan vi nu atter begynde at lægge planer for fremtiden og den fortsatte udvikling af vores område. Entreprenøren Som det sikkert er jer alle bekendt, skiftede vi entreprenør sidste år efter massive problemer med vedligeholdelsen af området. Især affaldshåndtering, beskæring af træer og buske, græsklipning samt snerydning gav anledning til gentagne klager fra beboerne. Et samarbejde handler i høj grad om tillid, og sidst i 2006 måtte vi desværre konstatere, at en sådan tillid ikke længere er til stede. De mange gentagne fejl og problemer slider hårdt på bestyrelsen, fordi det selvfølgelig som ansvarlig ikke er sjovt at se på, at vores område forfalder mere og mere. Udgangen blev som bekendt, at vi indstillede samarbejdet med PLT pr. 1. maj 2007, og at HP Ejendomservice samme dag overtog ansvaret for vedligeholdelsen af området.

4 Lad det være sagt straks: Vi er meget tilfredse med HP Ejendomsservice, der har ydet en kæmpe indsats i 2007 for at få ryddet op i misligholdelsen af vores område. Det synspunkt står vi ikke alene med, men er også et gennemgående indtryk fra samtaler med tilfredse beboere. Der har været udført et kæmpearbejde med beskæring af træer og buske, kantklipning, fjernelse af ukrudt og affald, arbejder der vel at mærke har måttet tages som ekstraopgaver, fordi de lå langt ud over den normale vedligeholdelse. Imidlertid er jeg glad for at kunne sige, at forholdene nu er normaliseret, så vi atter kan være vores område bekendt. Affald og haveaffald - ny aftale med kommunen Lad mig også her starte med en glædelig konstatering: De mange problemer med henkastning af affald i indercirklen på Runde P er dæmpet markant, efter at bommen er fjernet, p-båsene er blevet genetableret, og hækkene omkring indercirklen på Runde er blevet skåret ned, så der er frit udsyn over området. Generelt kan vi i øvrigt sige, at den kraftige oprydning i området har gjort, at vi ikke længere har affald liggende alle steder, selvom mængden af storskrald fortsat er imponerende. Som I har kunnet læse i brevet fra Hvidovre Kommune, er vi pr. 1. januar 2008 overgået til en ny ordning for haveaffald, så vi nu henhører under ordningen for etageejendomme. Bag den nøgterne konstatering ligger imidlertid adskillige måneders hårde forhandlinger med kommunen. Den gamle ordning indebar, at kommunen afhentede haveaffaldet ved hvert enkelt hus, men som følge af nye arbejdsregler, ville kommunen ikke længere udføre dette arbejde. Foreningen måtte derfor selv overtage denne del af ordningen, alternativt skulle beboerne selv bringe deres haveaffald ud til offentlig vej. Det lykkedes heldigvis at få forhandlet en passende aftale på plads, som både vi og kommunen kan være tjent med. Det er nu grundejerforeningen, der står for indsamling af haveaffaldet. Fordelen ved ordningen er, at vi nu selv kan bestemme, hvilken dag, der skal indsamles haveaffald på og derved tilrettelægge afhentningen så den bliver så billig som muligt. Som følge heraf har vi kunnet udvide servicen, så haveaffald afhentes hver mandag i havesæsonen, mod tidligere hver 14. dag. Den forbedrede service kan vel at mærke gennemføres til en lavere pris end det, vi hver især betalte i afgift til kommune tidligere. Økonomi kontingent stiger i 2008 og 2009 Genopretningen af vores område har været mere krævende end forudset, og samtidig er prisen på den nye entreprenør dyrere end det afsatte beløb i budgettet for På generalforsamlingen sidste år blev der derfor givet tilslutning til, at vi ville få et underskud på op til kr. i 2007 og i Endvidere blev det accepteret, at kontingentet ville blive sat op ved dette års generalforsamling. Også andre ting påvirker kontingentet: Som følge af den nye aftale om haveaffaldsordning med Hvidovre Kommune, nedsætter kommunen haveaffaldsafgiften fra 290 kr. til 90 kr. årligt. fra og med 2008 som følge af den nye haveaffaldsordning. Til gengæld har grundejerforeningen fremover udgifter til indsamling, hvilket udløser en mindre kontingentstigning.

5 Prisen på YouSee Kabel TV er steget kraftigt fra ca kr. i 2006 til forventet kr. i I mange år har foreningen kompenseret for de stigende udgifter til kabel-tv ved at sætte kontingentet ned, men nu hvor der er pres på alle vores udgifter, er dette ikke længere forsvarligt og muligt. Samlet betyder det, at kontingentet for 2008 hæves til 950 kr. pr. kvartal mod budgetteret 800 kr., samt at hybridnetsafgiften for 2008 hæves til 800 kr. pr. kvartal mod budgetteret 650 kr. Med andre ord stiger den samlede opkrævning til kr. pr. kvartal eller kr. for hele Fra 2009 og frem lægger vi op til, at kontingent og hybridnetsafgift følger den almindelige prisudvikling. Hybridnettet Der er stor usikkerhed om prisen på hybridnet, som er steget langt mere end priserne de senere år. Bestyrelsen har derfor undersøgt markedet for at vurdere, om vi kunne få en bedre aftale end den eksisterende med TDC Kabel-tv, der i øvrigt nu hedder YouSee. Efter at have været hele vejen rundt hos Telia-Stofa, ComX og Dong må vi konstatere, at YouSee har den mest fordelagtige løsning for vores forening. ComX lokker eksempelvis med lavere priser på tv, men forinden skal hver beboer investere kr. Det betyder, at der går mindst 10 år, før man opnår en besparelse på tv-udgiften vi skal med andre ord alle sammen bruge endnu flere penge på tv de næste 10 år, og det er der ingen, der kan have interesse i. Et af problemerne med den nuværende aftale med YouSee har været, at alle beboere er tvunget til at aftage den såkaldte fuldpakke. Det skyldes, at vores anlæg ikke teknisk kan klare at opdele pakkerne i forhold til beboerne. Dette har vi drøftet med YouSee og resultatet er blevet det forslag til aftale, som vi fremlægger i dag på generalforsamlingen. Aftalen indebærer, at beboerne fremover alene er bundet til grundpakken, mens dem, der ønsker det derudover frit kan vælge mellem- eller fuldpakken. Engangsudgiften på 675 kr. er tjent hjem allerede i år for de beboere, der vælger grund- eller mellempakken. Prisen på fuldpakken forbliver uændret, men af hensyn til dem, der fortsat ønsker fuldpakken og derfor ikke opnår en besparelse kan jeg oplyse, at forslaget også betyder, at vores anlæg bliver opgraderet, så det fra 2009 bliver muligt at modtage digitalt tv via kabelnettet. Vedligeholdelse i øvrigt Hovedparten af vores ressourcer har været brugt på at bringe området på fode igen. Men nogle aktiviteter er blevet gennemført, eksempelvis er der foretaget mindre vedligeholdelsesarbejder på legepladserne. Og i begyndelsen af 2008 er piletræerne på Runde P blevet beskåret, hvilket de har trængt til i mange år. For resten af 2008 og 2009 lægger bestyrelsen op til en række yderligere vedligeholdelsesaktiviteter. Udskiftning af bomme I 2007 udskiftede vi bomlåsene til en ny type, der kræver brug af nøgle ved åbning og hvor nøglen ikke kan fjernes, før bommen er lukket igen. Ændringen blev gennemført for at komme de stigende problemer til livs med parkering på stierne og bomme der konstant stod åbne. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi var spændte på, hvordan den nye ordning ville blive modtaget af beboerne. Vurderet på baggrund af mange tilkendegivelser kan vi nu konkludere, at ændringen har været en stor succes. Ulempen ved at skulle lukke bommene også ved kortvarig

6 indkørsel er mange gange opvejet af, at der sker langt mindre kørsel og parkering på stierne i dag, sammenlignet med tiden under den gamle ordning. Vi indførte samtidig et gebyr på genudlevering af indleverede nøgler og på køb af ekstranøgler. Nogle få beboere har oplevet, at deres nøgle er blevet fjernet, mens de var ved at læsse varer af, og det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at andre beboere derved kan score ekstranøgler. Kig derfor efter, inden du lukker bommen og fjerner nøglen og holder der en bil, hvorfra der foregår aflæsning eller lignende, så lad nøglen sidde et øjeblik. Parkering Selvom der som nævnt er sket store forbedringer med parkering på stierne, er der fortsat problemer med parkering på vores område. Det drejer sig især om parkering af lastvogne på p-pladserne, og ikke mindst varevogne på 3,5 ton. Biler med en vægt over 3 ton må ikke parkeres på vores område, hvilket fremgår af store skilte ved alle indkørsler, men de bliver åbenbart overset. Vi vil fokusere på problemet i 2008 og om nødvendigt involvere myndighederne. Fjernvarme Et eventuelt alternativ til elvarmen har været drøftet mange gange gennem årene i vores forening. Hidtil har alle løsningsforslag vist sig at være for dyre for beboerne, bl.a. fordi etableringsudgifterne er store og fordi mange af os har investeret i varmepumper, solfangere, brændeovne m.v. Spørgsmålet om fjernvarme blev imidlertid atter aktuelt i 2007, hvor Dansk Salgs Partner ApS (DSP) præsenterede bestyrelsen for et forslag, som pegede på, at der kunne være penge at spare ved at overgå til fjernvarme. I november afholdt DSP derfor et informationsmøde om muligheder for omlægning til fjernvarme og naturgas. Der deltog 38 beboere i mødet. En af konklusionerne på mødet var, at der er store forskelle på, hvad de enkelte beboere kan spare, da forbruget er meget forskelligt, husene er forskellige, og da mange har investeret i varmepumper, solfangere, brændeovne m.v. Bestyrelsen drøftede efterfølgende spørgsmålet indgående, og flere beboere har også henvendt sig om sagen. Skulle vi gennemføre en omlægning, er det en stor sag, der vil kræve en meget stor indsats fra bestyrelse og beboere Da forudsætningen for, at forslaget kunne blive til virkelighed var, at mindst 50 % af beboerne ønskede at tilslutte sig fjernvarme, besluttede vi at gennemføre en interesseundersøgelse blandt beboerne, før vi eventuelt fremlagde et forslag på generalforsamlingen. Undersøgelsen blev gennemfør i februar-marts måned og gav følgende resultat: Interesserede: 26 38,2 % Ikke interesserede 40 58,8 % Ved ikke/andet 2 3,0 % I alt ,0 % Som følge heraf har bestyrelsen besluttet at stoppe projektet, da vi ikke vurderer, at det er realistisk at opnå den krævede tilslutning til sagen.

7 Fastelavnsfest Igen i år blev der afholdt fastelavnsfest med deltagelse af masser af børn på den store legeplads. Festen var en stor succes, og det er dejligt at en tradition hermed synes genfødt. En stor tak til initiativtagerne skønt at en tradition derved er blevet genoplivet. Indbrud og tyverier - chikane Igen et tilbagevendende tema. Vær derfor opmærksomme, når I færdes i området. De stadige problemer med indbrud i biler fører jævnligt til ønsker om videoovervågning, bedre belysning o. lign. Disse forhold har været grundigt belyst og drøftet gennem årene, men det har ikke været muligt at finde en god løsning. Det bedste er derfor fortsat at opfordre alle til at holde øjnene åbne, når I færdes i området f.eks. ved luftning af hunden. Vi får desværre også fortsat klager over hensynsløs knallertkørsel på stier og sågar på legepladserne! II. Opfølgning på generalforsamling 2006 Forslag fra generalforsamling 2006 hvad skete der med dem? På generalforsamlingen sidste år blev der ikke vedtaget nogen forslag. III. Interne aktiviteter Hjemmesiden har fået ny webmaster I lyset af lukningen af bladet er vores hjemmeside nu det eneste faste kommunikationsled mellem bestyrelsen og beboerne og mellem beboerne indbyrdes. Siden er da også velbesøgt også af ejendomsmæglerne. Siden hjemmesiden blev oprettet, har Frank Andersson været vores webmaster. Imidlertid ønskede Frank at stoppe pr. 1. januar 2008, og jeg vil gerne her takke Frank for hans store arbejde med hjemmesiden gennem årene. Ny webmaster er Tom Jonsson, som er gået til opgaven med stor energi. I løbet af 2008 vil hjemmesiden blive gennemgribende renoveret og udbygget, så den fortsat kan fungere som bindeled mellem foreningen og beboerne. Jeg får jævnligt henvendelser fra beboere med spørgsmål om alt fra p-regler, kabel-tv, belysning, storskrald m.v. Dem besvarer jeg gerne, men jeg vil alligevel benytte anledningen til at gøre opmærksom på, at alle disse oplysninger ligger på hjemmesiden. Her ligger også, referater af generalforsamlinger, vedtægter m.v. Bestyrelsens arbejde alle genopstiller Vi har haft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen og som I sikkert kan fornemme, har vi haft travlt! Men som jeg nævnte indledningsvist, har vi også fået løst en række problemer, som tidligere har tappet os for energi. Derfor er jeg også glad for at kunne sige, at samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er på valg i år, genopstiller. Det betyder ikke, at vi ikke gerne ser nye kræfter deltage i arbejdet i de kommende år, men de sidste par år har afgangen fra bestyrelsen været for

8 stor, hvilket har medført tab af mange erfaringer. En rolig løbende udskiftning er derfor at foretrække. Det er vigtigt, at alle i bestyrelsen deltager aktivt i løsningen af arbejdsopgaverne det er ikke tilstrækkeligt bare at deltage i bestyrelsesmøderne, for der sker mange ting mellem møderne, der kræver at man følger med. Til slut en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne, - tak for en flot indsats og tak for et godt samarbejde og for jeres gode humør. Ligeledes tak til alle, der bakker op om foreningens arbejde. Hermed indlader jeg beretningen for generalforsamlingen. Spørgsmål fra forsamlingen: 9 Det var godt at man havde undersøgt om der var stemning for fjernvarme, regnede dog med/håbede der skulle være afstemning ved generalforsamlingen? Svar fra bestyrelsen processen omkring fjernvarmen var at bestyrelsen havde arrangeret informationsmøde og lavet afstemning imellem alle beboere, hvor der skulle tilkendegives hvor meget man ville betale for at få fjernvarme og hvor mange der var interesseret. Efter informationsmødet, skulle selskaberne have taget kontakt til nogle af beboerne, dette var desværre ikke sket fordi de medarbejdere der er tilknyttet projektet, var holdt op og derfor havde der ikke været nogen opfølgning fra firmaet. Afstemningsresultat var at kun 38,2 % var interesseret og dermed ville det firma som havde kontaktet os slet ikke påbegynde det, da mindre end 50 % havde sagt ja. 5 og 41 ærgerligt at der ikke kom nogen opfølgning, men flot arbejde Beretningen blev hermed godkendt Ad 3. Godkendelse af regnskab 2007 gennemgik regnskabet og forklarende at grunden til den store ændring i budgettet og regnskabet var at der har været en del oprydningsarbejde for den nye entreprenør for at få området op på det niveau som området er kendt for, og det koster en del penge. Den nye entreprenør er også en del dyrere end den gamle. YouSee er steget med kr. i kvartalet i 2007, så det er en stor udgift i forhold til den forventede stigning. Der var ingen spørgsmål til regnskabet Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. Forslag 1 fra Tage Slot: Ønsker uddybning/specifikation af regnskabet sendt ud og lagt på hjemmesiden, da det kan være svært at se hvad de forskellige punkter indeholder når tingene bliver slået sammen. Tidligere var tingene meget mere uddybet. Bestyrelsens svar: I 90 erne så det anderledes ud, men i 2002 fik man ved generalforsamlingen godkendt at lægge små poster i hovedklumper så det ikke fyldte så meget og så det blev lettere at budgettere de enkelte poster, regnskabets detaljer kan altid ses hos kassereren. At lægge regnskabet på nettet er ikke godt i forhold til de priser man nogle gange får forhandlet sig frem til. Tidligere havde man også vedligeholdelsesplaner for området men da området var i så dårlig stand under PLT ændrede det sig i 2006 og der har ikke været vedligeholdelsesplaner for de sidste år. Dog kommer det nu fra 2008 hvor området er rettet op igen.

9 Inge uddybede hvad der lå i vedligeholdelsesudgifterne fra år Forslaget blev herefter trukket, idet bestyrelsen lovede, at der fremadrettet vil være en mere uddybet information om vedligeholdelsesaktiviteterne. Ad 4 Forslag fra bestyrelsen Forslag til revideret budget 2008 og budget Kasser fortalte omkring de forøgelser af kontingentet som er en nødvendighed, på grund af forøget udgifter. Forslag 2 fra Tage Slot blev lagt ind her: Tage mente at overskuddet stiger hvert år, så derfor var der ingen grund til at lade kontingentet stige mere end nødvendigt. Svar fra bestyrelsen: Bestyrelsen er enig i at vi ikke skulle betale mere end nødvendigt, dog er der andre ting der spiller ind, så som: stigning af entreprenør udgifter, i forhold til de andre år er det et merforbrug på kr., hybridnettet giver et underskud på kr. Likviditeten gør at vi er nødt til at have pengene på kontoen inden vi betaler regningerne. I en forening af vores størrelse skal der være en minimum beholdning ellers er det bestyrelsens medlemmer, der personligt skal låne pengene for at tingene løber rundt, og der er ikke nogen der vil være i en bestyrelse hvor man skal lægge penge ud for at foreningen løber rundt. viste hvordan kontingentets udvikling havde været i de seneste 8 år, det viste at kontingentet reelt er blevet mindre og mindre som årene er gået for at dække udgifterne på hybridnettet. Kontingent pr. kvartal - kr. År Forening % pr. år % i alt Hybridnet % pr. år % i alt I alt ,5 0, ,2 0, ,5 1, ,1 2, ,7 4, ,4 4, ,0 4, ,0 4, ,2-1, ,6 13, ,7-7, ,6 24, * ,8 9, ,1 53, ,6 12, ,1 58, * Revideret budget inkl. affaldsgebyr Note: 854 kr. i 2001 svarede til ca. 953 kr. i 2007, jf. Danmarks Statistik Note: 487 kr. i 2001 svarede til ca. 544 kr. i 2007, jf. Danmarks Statistik Spørgsmål fra forsamlingen Grundkær 44: området ville vel ikke forfalde hvis man brugte de kr. mindre. Bestyrelsens svar: græsslåning vintervedligeholdelse affald storskrald er nogle tunge udgifter, men man kunne vælge at man 1 gang om måneden fik hentet storskrald/haveaffald i stedet for hver uge. Grundkær 36: enig, men hvorfor er kontingentet først til betaling den 5. I måneden kunne det ikke være den 1.

10 Bestyrelsens svar: det kan overvejes fremadrettet. Herefter blev revideret budget 2008 og 2009 godkendt dog undlod 1 at stemme. Ad 4.2 Forslag til vedligeholdelsesplan 2009 Som nævnt i formandens beretning blev der i 2007 med vor nye entreprenør gjort en stor indsats med oprydning af vort område, hvilket naturligvis også betød en ekstra stor belastning af vor økonomi. Vi har derfor i den resterende del af 2007 herudover kun gennemført opgaver som ikke kunne udskydes, f.eks. udskiftning af bomme, udskiftning af kantsten, opretning af fliser og reparationer og fornyelser af legepladser. For indeværende år 2008 er som nævnt i beretningen piletræerne ved Runde-P beskåret, en opgave der ikke kunne udskydes længere. Af andre opgaver planlagt er: opmaling af p-båse asfalten på p-pladserne repareres flere vejskilte udskiftes/repareres, enkelte mangler, andre ulæselige ny dør i materialegården kastanjetræerne skal beskæres - de er blevet for voldsomme og gror ind i hinanden Ovennævnte er forholdsvis mindre opgaver men vi har også et par større: 1) plankeværket der afgrænser områdets nordlige del (350 meter) er i meget dårlig stand - en halv snes stolper er knækket og mindst 25 brædder er helt rådne, det vil koste ca. kr at udskifte dette, men alligevel vil resten af plankeværkets levetid være meget begrænset Bestyrelsen foreslår en udskiftning af hele plankeværket, evt. i etaper over 2-3 år af hensyn til økonomien. Tilbud vil også blive indhentet fra flere håndværkere. 2) Beplantning omkring parkeringspladserne på bl.a. Rebæk Alle det har været diskuteret de sidste par år, men uden at en løsning kunne findes. Vor entreprenør har givet 2 forslag, under begge forslag er: al gammel vækst fjernes, jorden behandles og gødes og der tilføres nyt muld Forslag 1: der sås græs over det hele og der opsættes fodhegn/ishøjhegn, pris kr ex. Hegn Forslag 2: beplantning af hele stykket med ligusterhæk, pålægning af 10 cm revet granbarkflis pris kr inkl. Alt. Også her vil andre tilbud blive indhentet og arbejdet udføres evt. over 2-3 år Dette er hvad der kan oplyses p.t. om kommende opgaver, men skulle der være ting som vi har overset og som burde være medtaget så venligst meddel bestyrelsen. Og ellers håber vi at alle vil medvirke til at vort område kan fremstå pænt og ryddeligt. Spørgsmål fra forsamlingen: Engkær 14: hvornår skal man sende forslag ind? Bestyrelsens svar: løbene der er ingen tidsfrister på lige nu. Klardam 16: kan listen evt. komme på nettet så det er frit tilgængeligt? Bestyrelsens svar: ja 5: har man tænkt på at udskifte træerne på stierne? Bestyrelsens svar: ja entreprenøren har kommenteret at de trænger til udskiftning og bestyrelsen overvejer forslaget. Grundkær 36: den busk der står uden for vores hus hvem skal vedligeholde den?

11 Bestyrelsens svar: der ligger en plan for hele området om hvilke buske der er tinglyst på stedet og alle andre buske er folks egne, så hvis man evt. bliver i tvivl kan man altid kontakte bestyrelsen. Bredkær 5 (bestyrelsesmedlem): fliserne på stierne skal rettes om indenfor en overskuelig årrække det kommer til at koste mange penge, så det er også en post vi skal have sparet op til. Drivkær 27: fliserne på Klardam er stadig hullet, dette blev også sagt på sidste års generalforsamling? Bestyrelsens svar: det er kommunes område. Forslag til opgradering af antenneanlægget Vedligeholdelsesplanen blev godkendt. 5 forespurgte hvorfor forslaget ikke være lagt ind under budgettet (4.1) Bestyrelsens svar: tidspunktet for ombygningen er ikke fastlagt, og priserne er ikke helt på plads, derfor foretrækker bestyrelsen at vente med at justere budgettet til næste år. gennemgik forslaget som var sendt ud. Ideen er at nedsætte de faste priser - vi har kigget på om der er andre muligheder for at nedsætte priserne, og evt. andre udbydere men ud fra de muligheder der er, er der ingen der kan måle sig med YouSee. Spørgsmål fra forsamlingen: 5:er det samme pris som nu, når det bliver lagt ud til de enkelte beboere? Bestyrelsens svar: der skulle ikke være nogen stigninger for dem, der fortsætter med fuldpakken Stråkær 6: er den eneste forskel at man selv kan vælge pakkemuligheder Bestyrelsens svar: det er de samme kanaler som før, de andre firmaer tilbyder ikke nødvendigvis de samme kanaler. Grundkær 34: er der en forbedring af signalet? Bestyrelsens svar: signalet bliver ikke bedre. Stråkær 4: kan man have IP-telefoni i dag? Bestyrelsens svar: ja den kan man. Engkær 14: vi har tidligere drøftet omkring bredbånd er der udsigt til en fælles løsning? Bestyrelsens svar: nej, så er der tilslutningspligt til alle og det kan vi ikke garantere, især ikke fordi der er mange forskellige løsninger og en del der har betalt forbindelse af arbejdet m.m. Drivkær 29: hvis man stadig ønsker fuldpakke, hvad får man så ud af ændringen? Bestyrelsens svar: øget valgfrihed og lavere fællesudgifter. Stråkær 4: kommentar: hvis man skal sælge er fællesudgiften mindre. Grundkær 36: hvilke programmer? Er man bundet af grundpakken for 2 år ad gangen. Bestyrelsens svar: programpakkerne er fastlagt og kan ses på Yousee s hjemmeside. Aftalen lyder på 2 år man kan til en hver tid vælge en anden pakke mod gebyr til YouSee dog skal man være tilmeldt grundpakken altid. Forslaget om opgradering blev hermed lagt til afstemning: For forslaget var 15 personer Imod forslaget var 13 personer Undlader at stemme 0 personer Forslaget blev hermed vedtaget.

12 Ad 5. Indkomne forslag De 2 forslag blev behandlet under tidligere punkter. Ad 6. Valg Ad 6.1. Valg af kasser () blev genvalgt med akklamation. Ad 6.2. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Ad Svend Johansen (Drivkær 21) blev genvalgt med akklamation. Ad Connie Markussen (Drivkær 32) blev genvalgt med akklamation. Ad 6.3. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år Ad Helle Tidemann (Stråkær 4) blev genvalgt med akklamation. Ad 6.4. Valg af revisor Ad Valg af revisor for 2 år Jan Mikkelsen (Drivkær 27) blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad 6.5. Valg af revisorsuppleanter Ad Valg af revisorsuppleant for 2 år Karen Noer (Grundkær 36) blev valgt for 2 år med akklamation. Ad 7 Eventuelt Spørgsmål fra forsamlingen: Stendam 15: hvad sker der togbanen, kan det evt. lægges på hjemmesiden? Bestyrelsens svar: bestyrelsen følger projektet tæt, men beslutningen om placering er ikke vedtaget endnu. Hvis man går ind på trafikstyrelses hjemmeside er der kort over de placeringer der skal vælges imellem. Det, vi ved, er, at der er sendt breve ud til beboere på Allingvej og Grundkær hvor der laves undersøgelser af jorden. 9: er der noget nyt om en tunnel til Brøndby skoven? Bestyrelsens svar: Intet nyt dog tvivler man på at Brøndby kommune vil betale for at Hvidovre borgere kan benytte skoven, så det har nok lange udsigter. 5: kunne man ikke arbejde for at få en buslinie til Allingvej? Nina (bestyrelsesmedlem) var villig til at kigge på sagen. Stendam 1: omkring togforbindelsen, har modtaget brev men har ikke hørt mere.

13 Stråkær 6: omkring tunnel, har snakket med Hvidovres borgmester som har lovet at tage kontakt til Brøndby kommune. 9: har læst at banen skal kører op og ned i området altså at den ikke bliver gravet ned. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet ca. kl en takkede dirigenten for indsatsen. Til sidst takkede formanden for fremmødet og debatten. Advokat Janzen Connie Markussen Dirigent Referent

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2007 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 19 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden Side 1 af 11 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl. 18.00 på Avedøre Kaserne Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Side 1 af 13 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 23.4.08

Referat fra ordinær generalforsamling den 23.4.08 Referat fra ordinær generalforsamling den 23.4.08 På mødet deltog 19 personer, repræsenterende 15 grundejere. 1 Valg af dirigent Peter Svejdal, Røjlevangen 98, blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Sted: Sognegården, Strib Tid: 9. marts 2012, kl. 19.30 Fremmødte: 55 stemmeberettigede fordelt på 33 parceller DAGSORDEN 1. Valg af dirigent: Kai

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Dato: 28. maj 2012 Referat fra generalforsamlingen den 16. april 2012 Fremmøde: 33 husstande Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget

Læs mere

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 25. april 2006 kl. 19.00 på Sønderkær skolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere