Principper og retningslinjer for alt muligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper og retningslinjer for alt muligt"

Transkript

1 Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole

2 Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper for skole/hjem samarbejde... 8 Principper for klassedannelse af børnehaveklasser... 9 Princip for lejrskoler og ekskursioner Princip for Holddannelse i 7,8 og 9. klasse Principper for anvendelse af holddannelse Principper for klassesammenlægning Principper for fagfordeling Princip for skemalægning Principper for rygning på Nordre Skole Principper for rygning på Nordre Skole Princip for Cykelekskursioner Principper for kostpolitik på Nordre Skole Retningslinier for bekæmpelse af lus Retningslinjer for Information til forældre, som ikke har forældremyndighed Retningslinjer for EDB Budgetretningslinier til skoleledelsen Retningslinjer for tidsbudget Retningslinjer for medarbejdersamtaler på Nordre Skole Retningslinjer for aflevering af karakterer m.v Retningslinjer for aflevering af karakterer m.v Retningslinier ved vold eller trusler om vold overfor ansatte på Nordre Skole Retningslinjer ved pensionering fra Nordre Skole Retningslinjer for sygefravær på Nordre Skole Retningslinier for tidligere kollegaers deltagelse ved sommer- og julearrangementet på Nordre Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Nordre Skole, Viborg Forretningsorden for Pædagogisk Råd Forretningsorden for Nordre Skoles MED-udvalg Forretningsorden for Nordre Skoles MED-udvalg Indsættelse af vikar SSP-samarbejde mellem Skole, sociale myndigheder og politi i Nordre Skoles område Omsorgsplan Forhold vedr. elevers henvisning til skadestuen Trafikpolitik 41 2

3 3

4 Nordre Skoles værdigrundlag Nordre Skoles virke skal bygge på anerkendelse af det enkelte menneske og respekt for fællesskabet. Skolens liv og dagligdag skal baseres på demokrati, ansvarlighed, tryghed og respekt for fælles værdier med hensyntagen til kulturelle forskelligheder. Udviklingen af elevernes selvværd, samt faglige, kulturelle, sociale og menneskelige kompetencer prioriteres højt. Skolens virke skal ske i et gensidigt og forpligtende samarbejde mellem hjem og skole. Vedtaget i skolebestyrelsen 3. marts

5 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning Vores mål med institutionen er at medvirke til, at børnene udvikles til harmoniske og ansvarsbevidste mennesker. Vi vil i samarbejde med forældrene og skolen søge at nå dette mål med følgende midler: tryghed selvstændighed social adfærd og aktivitet Tryghed: Børnene skal opleve tryghed ved at der hersker en tillidsskabende og positiv atmosfære i institutionen. Pædagogerne skal være konsekvente og retfærdige, og der skal tages hensyn til det enkelte barns ønsker, behov og udvikling. Selvstændighed: Børnene skal have mulighed for medbestemmelse i det daglige. De skal tage del i planlægningen af institutionens aktiviteter, indkøb o. lign. Børnene skal stimuleres til at fungere selvstændigt og i gruppesammenhænge. De skal, når det er nødvendigt, støttes i at tage beslutninger og føre dem ud i livet. Børnene skal gennem erfaring lære at se sammenhæng mellem beslutninger, handlinger og resultater. Det enkelte barn skal stimuleres i dannelsen af dets individuelle personlighed. Social adfærd: Børnene skal gennem erfaring lære betydningen af samarbejde og hjælpsomhed. De skal lære at løse konflikter i fællesskab med andre børn og voksne. De skal forstå, at konflikter vil opstå, men sættes i stand til at løse disse konflikter konstruktivt. Børnene skal opleve betydningen af at kunne lytte til andres meninger såvel som at kunne udtrykke egne meninger. Aktiviteterne og samværet i institutionen skal være med til at opbygge børnenes forståelse for etiske og moralske spilleregler, der er nødvendige for at mennesker kan begå sig sammen. Aktivitet: Børnene skal have en spændende og indholdsrig fritid. De skal have mulighed for at deltage i aktiviteter, der udvikler deres kreative evner, styrker deres motoriske færdigheder og udvikler deres fantasi. Der skal i hverdagen ikke blot være plads til planlagte aktiviteter, men også til, at børnene kan udfolde deres spontanitet. Børnene skal have mulighed for at afprøve nye sider af sig selv med hjælp og støtte fra pædagogerne. Børnene skal gennem ture ud af huset samt ved at udforske og fordybe sig i bestemte emner motiveres til at forstå sig selv og deres hverdag som led i og i samspil med det omgivende nærmiljø og samfundet som helhed. 5

6 Samværsregler på Nordre skole Vi har det rart på Nordre Skole, når: vi altid viser hensyn og respekt vi taler ordentligt til og om hinanden vi er gode kammerater vi lader andres ting være i fred vi passer på skolens ting vi rydder op efter os Praktiske anvisninger Du er velkommen på skolen fra 10 minutter før undervisningen begynder. Her begynder skolens tilsyn nemlig. Skolens personale er her for at hjælpe dig. Derfor skal du følge de anvisninger, de giver. Du kan få en plads i cykelkælderen til din cykel. Der er videoovervågning i cykelkælderen. Er du gammel nok til at køre på knallert, er der plads til den på parkeringspladsen foran skolen. Skolen kan desværre ikke påtage sig ansvaret for din cykel/knallert. Skolepatruljen passer på dig. Derfor er det vigtigt, at vi alle, både børn og voksne, følger deres anvisninger. Husk at trække med din cykel/knallert på skolens område, det er vigtigt for trafiksikkerheden. Der er plads til dit overtøj udenfor klasselokalerne. Du bør ikke efterlade penge og andre værdigenstande i tasker og tøj. Det er nemlig dit eget ansvar. Du kan ikke forlade skolen i skoletiden uden tilladelse. Ude- og inderegler: klasse: eleverne skal være ude i 1. frikvarter eleverne spiser i 3. lektion. Læreren sikrer den tilstrækkelige ro til at spise i 2. frikvarter vælger eleverne selv om de vil være ude eller inde klasse: eleverne kan frit vælge om de vil være ude eller inde Pædagogisk Service Center Alle er meget velkomne til at få hjælp og ideer til arbejdet. der skal være arbejdsro ingen overtøj/mad/drikkelse mobiltelefoner må kun bruges til skolearbejde i skoletiden bruges pc erne kun til skolearbejde Mobiltelefoner på skolen mobiltelefoner må medbringes på skolen mobiltelefoner skal naturligvis altid være lydløse og usynlige i timerne kun eleverne fra klasse må anvende mobiltelefoner i frikvartererne 6

7 Andre regler farlige legeting må ikke medbringes i skole varmdrikautomaten kan frit anvendes af alle elever fra klasse. Elever i klasse skal hver gang have tilladelse af en klasselærer Sneregler Ingen snekast i skolegården! klasse må dog kaste med sne øverst i den lille skolegård klasse må kaste med sne på fodboldbanen nærmest SFO klasse må kaste med sne på fodboldbanen nærmest vandtårnet. Der er øget tilsyn ved NUGF Snemænd og snehuler i skolegårdene Ingen sneboldkast på parkeringspladsen Der gives besked over samtaleanlægget, når der må kastes med sne Vedtaget i Skolebestyrelsen den 26. maj

8 Principper for skole/hjem samarbejde Formål: At det enkelte barn sikres et vellykket skoleforløb gennem et gensidigt, forpligtende og trygt samarbejde mellem skole og hjem. Princip: Samarbejdet baseres på, at der gennem skoleforløbet sikres indsigt i barnets/elevens trivsel og faglige udvikling. Forældrene skal have mulighed for aktiv medleven i skolens hverdag og sikres en god indsigt i skolens virke. Alle parter er åbne overfor synspunkter, meninger og ønsker, så de kan drøftes i en åben og konstruktiv dialog. Ovenstående tilstræbes ved at: Skolens Forældreintra anvendes af alle parter. Skolen orienterer løbende forældre og elever via forældreintra. Der afholdes årlige forældremøder og samtaler Der dannes klasseforældreråd. I overbygningen forældre/elevråd på tværs af klasser. Problemer, der opstår, tages op af de implicerede tidligst muligt, og der tages initiativer til at forebygge gentagelser. Skolen forsøger at få etableret kontakt til og et samarbejde med forældre, der ikke "naturligt" og "frivilligt" kommer til møder på skolen Konkrete retningslinjer for skole- hjemsamarbejde Forældrene kan være med til at sætte dagsordenen til forældremøder/samtaler. Første forældremøde afholdes så vidt muligt inden efterårsferien. Det skal tilstræbes, at nye lærere i klassen præsenteres på førstkommende forældremøde. Det skal tilstræbes, at eleverne fra 3. klasse deltager i forældre- elevsamtalerne. Forældresamtalen i SFO i efteråret eller foråret foregår sammen eller samtidigt med samtalen på skolen for klasse. Fra klasse mødes de aktuelle lærere og pædagoger fra SFO altid forud for forældresamtalerne. Forældre og lærere/pædagoger kontakter altid hinanden, hvis der er problemer. Parterne er altid velforberedte til forældresamtalerne. Klassens lærere mødes inden samtalerne. Efter samtalerne er der tilbagemelding til klassens øvrige lærere. Elevplanen eller anden skriftlighed er udgangspunkt for samtalen mellem elev forældre og lærere. Forældrerådene opfordres til "successiv" udskiftning. (2 gamle og to nye) for at bevare kontinuiteten i arbejdet. Der kan aftales konkrete tiltag/kontrakter med forældrene. Skolebestyrelsen er opmærksom på, at skole- hjemsamarbejdet er en dynamisk størrelse, der kan og bør udvikles. Klasseforældreråd og klasseteam opfordres derfor til at udvikle og afprøve andre måder for skolehjem samarbejde. Sådanne aftales altid med skoleledelsen. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 12 juni

9 Principper for klassedannelse af børnehaveklasser Formål: At sikre den bedst mulige overgang fra institution til skole. Samt at sikre dannelsen af klasser, der fungerer så godt som muligt fagligt og socialt. Princip: Klasserne skal så vidt muligt være lige store. Der skal så vidt muligt være lige mange drenge og piger i de enkelte klasser. Konkrete ønsker fra forældre søges opfyldt i det omfang, de to første principper ikke herved må brydes for andre børn. Børn, der har behov for buskørsel, placeres i samme klasse. Ovenstående tilstræbes ved at: Skolen i samarbejde med børnehaverne har så stort et kendskab som muligt til de enkelte børn. At forældrene informeres bedst muligt i forbindelse med indskrivningen. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 12. december Vedtaget igen den 21. september Ovenstående træder i kraft med virkning fra skoleåret 2008/2009 9

10 10

11 Princip for lejrskoler og ekskursioner Formål: At Viborg Kommunes styrelsesvedtægt i forbindelse med lejrskoler og skolerejser følges. Ovenstående tilstræbes ved nedenstående: Lejrskoler og ekskursioner lejrskoler og ekskursioner er obligatoriske for eleverne princippet er, at der i forbindelse med lejrskoler og ekskursioner kan opkræves et beløb til forplejning beløbet er maksimalt som nævnt i styrelsesvedtægten Forældrebetaling i forbindelse med skolerejser skolerejser er ikke obligatoriske for eleverne. Derfor er skolen kun forpligtet til at betale udgifter til undervisning, det vil sige lærerne skolerejser er baseret på brugerbetaling (frivillige bidrag, eller indsamlede midler fra arrangementer eller sponsorer) alle elever, som rejsen retter sig mod, har ret til at deltage forældrene orienteres om reglerne for skolerejser, inden de anmodes om accept af betingelserne alle hjem og alle elever, som rejsen retter sig mod, har skriftlig inden den endelige beslutning om rejsens gennemførelse accepteret betingelserne i forbindelse med skolerejsen, herunder betaling Skolens leder godkender forslag om gennemførelse af skolerejsen inden dette forslag fremlægges for forældrene. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 26. april

12 Principper for anvendelse af holddannelse i klasse Formål: Holddannelse skal anvendes som en del af den varierende undervisning for at sikre den enkelte elev den bedst mulige læring og de rigtige udfordringer. Holddannelse skal desuden sikre at eleven opøves i at samarbejde med forskellige partnere og i forskellige grupper. Princip: 1. Klasser planlægger og gennemfører holddannelse på tværs af klasserne i mindst 35 % og højst 49 % af undervisningstiden. holddannelsen skal begrundes socialt, praktisk og pædagogisk holddannelse er et led i lærerens metodevalg med det formål at udvikle elevens evner, fremme tilegnelsen af kundskaber og færdigheder bedst muligt og fastholde elevens lyst til at lære. 2. Klassens forældre orienteres ved skoleårets start gennem klassens årsplan om placeringen og omfanget af holddannelsen. Indholdet af undervisningen på holdene aftales mellem de involverede lærere og i forståelse med skolens leder. Elevsammensætningen i holddannelsen kan ikke ske forud for et skoleår. Klassen skal være den fælles ramme for elevernes undervisning 3. Holddannelse på Nordre Skole skal betragtes som et af lærernes og skoleledelsens værktøjer i arbejdet med at realisere forpligtelsen til, at alle lærere gennem hele skoleforløbet og i alle fag tilrettelægger en undervisning, der tager sit udgangspunkt i de enkelte elevers forudsætninger. 4. Principperne gennemføres bl.a. gennem: Samarbejde mellem lærere på de enkelte klassetrin. Samarbejde mellem lærere på forskellige klassetrin. Specielle dage/uger hvor der kun undervises i hold. Kortere kurser, særlige udfordringer, træning af specifikke færdigheder, samt interessebetonet. Forpligtigelsen til at holddele i minimum 35 % af undervisningstiden gælder; I skoleåret 2011/2012 for 7. årgang. I skoleåret 2012/2013 for 7. og 8. årgang. I skoleåret 2013/2014 for 7., 8. og 9. årgang. Der foretages en evaluering en gang årligt medio marts i de tre skoleår. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 27. april

13 Principper for anvendelse af holddannelse Formål: Holddannelse skal anvendes som en del af den varierende undervisning for at sikre den enkelte elev den bedst mulige læring og de rigtige udfordringer. Princip: 1. Alle klasser planlægger og gennemfører holddannelse holddannelsen skal altid begrundes praktisk og pædagogisk holddannelse er et led i lærerens metodevalg med det formål at udvikle elevens evner, fremme tilegnelsen af kundskaber og færdigheder bedst muligt og fastholde elevens lyst til at lære holddannelse etableres på grundlag af en løbende evaluering og en fælles målfastsættelse, lærer og elev imellem 2. Holddannelsen kan ikke ske forud for et skoleår. Klassen skal være den fælles ramme for elevernes undervisning. 3. Klassens forældre orienteres ved skoleårets start gennem klassens årsplan om anvendelsen og omfanget af holddannelsen. Indholdet af undervisningen på holdene aftales mellem de involverede lærere og i forståelse med skolens leder. 4. Holddannelse på Nordre Skole skal betragtes som et af lærernes og skoleledelsens værktøjer i arbejdet med at realisere forpligtelsen til, at alle lærere gennem hele skoleforløbet og i alle fag tilrettelægger en undervisning, der tager sit udgangspunkt i de enkelte elevers forudsætninger. 5. Principperne kan gennemføres bl.a. gennem: Samarbejde mellem lærere på de enkelte klassetrin Samarbejde mellem lærere på forskellige klassetrin Anvendelse af lærere fra den supplerende undervisning Specielle dage/uger hvor der kun undervises i hold Planlægning af holddannelse, når de mindre klassetrin eksempelvis har læseuge Kortere kurser, særlige udfordringer, træning af specifikke færdigheder Vedtaget i Skolebestyrelsen den 15. april

14 Principper for klassesammenlægning Ved klassesammenlægning kan anvendes 2 modeller: 1. Årgangen brydes op og nye klasser dannes 2. En klasse brydes op og fordeles på øvrige klasser på årgangen Skolebestyrelsen beslutter efter indstilling fra skolelederen i den aktuelle situation, hvilken metode der skal anvendes. Det tilstræbes, at der dannes klasser, der fungerer godt såvel fagligt som socialt, og at der dannes klasser, hvor der er en ligelig kønsfordeling Når skolebestyrelsen har besluttet, at der skal foretages en klassesammenlægning, udarbejder skolelederen en "køreplan, for klassesammenlægningen. I denne gives der forældre og elever mulighed for at give deres mening om klassesammenlægningen tilkende Klasselærerne rådgiver skolelederen i forbindelse med deling af klasserne Skoleledelsen indkalder og leder møde herom Efter at den nye klassedannelse er foretaget af skolen, kan der ikke ændres på den Der udsendes skrivelse til hjemmene med besked om fremtidig klasse Før skoleårets afslutning bringes de nydannede klasser sammen Ved det nye skoleårs start tages der pædagogiske initiativer til at få eleverne til at fungere sammen i den nye sammenhæng. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 19. august

15 Principper for fagfordeling Formål: At sikre en fordeling af arbejdsopgaverne blandt skolens lærere, således der sikres en faglig forsvarlig undervisning samt muligheder for tværfagligt samarbejde. Princip: Fagfordelingen skal sikre en faglig kompetent undervisning, der giver mulighed for samarbejde mellem fag, klasser og årgange. Elever skal møde lærere af begge køn, og der skal sikres muligheder for samarbejde omkring den enkelte elev og klasse. Ovenstående tilstræbes ved at: Ingen normalt er klasselærer i mere end en klasse De mindste årgange har så få lærere som det er muligt med hensyntagen til lærernes faglige kvalifikationer De mindste årgange har lærere af begge køn En lærer bør mindst have 3 timer i en klasse i modtageklasserne bør en lærer have mindst 5 timer Lærerskift så vidt muligt kun sker efter 3. og 6. klasse der sikres en faglig kompetent undervisning At der i 10. klasse, når der anvendes tutorordning, skal udpeges tutorer, som underviser i et af de obligatoriske fag Vedtaget i Skolebestyrelsen den 17. marts

16 Princip for skemalægning Formål: At danne det bedst mulige skema for elever og personale, således eleverne oplever en varieret hverdag, der sikrer pædagogisk optimale muligheder for elevernes læring. Sikres ved at: ingen klasser må have mellemtimer alle klasser møder tidligt klassernes skematimer fordeles jævnt over ugens dage praktisk/musiske fag fordeles jævnt over ugen der fra 1. klassetrin altid er dobbelttimer i idræt Og understøttes ligeledes ved at: dansk og matematik så vidt muligt parallellægges med de øvrige klasser på årgangen svømning og idræt ikke lægges samme dag idræt i klasse placeres sidst på dagen fag med flere timer lægges i modulerne, hvis det ønskes af faglæreren sprog og matematik placeres med en time dagligt alle klasser skal have deres klasselærer hver dag specialundervisningstimer placeres i lektion. Dog bør der i overbygningen placeres specialundervisning i 6. og 7. lektion engelsk i 4. klasse ikke placeres på to følgende dage engelsk og tysk ikke placeres i samme modul hjemkundskab ikke placeres i 1. og 2. lektion på mandage Vedtaget i Skolebestyrelsen den 20. maj

17 Principper for rygning på Nordre Skole Nordre Skole er principielt et røgfrit område! Dette betyder at: ingen elev må ryge på skolens område eller i undervisningstiden ingen medarbejder eller forældre må ryge indendørs i forbindelse med forældrearrangementer og lignende medarbejdere, der måtte ønske at ryge i arbejdstiden, skal gøre det i lokaler, hvor det ved skiltning er angivet, at rygning er tilladt. ved aftenskoleundervisning og lignende er rygning ikke tilladt indendørs Vedtaget i Skolebestyrelsen den

18 Princip for Cykelekskursioner Formål: At sikre elevernes sikkerhed bedst muligt i forbindelse med cykelekskursioner. Sikres ved at: der ikke kan gennemføres cykelekskursioner i klasse der ved cykelekskursioner i klasse deltager altid mindst 2 personalemedlemmer eleverne instrueres inden gennemførelsen af cykelturen om reglerne og sikkerheden forældrene orienteres om cykelekskursionen i god tid inden gennemførelsen cykelhjelm er påbudt i 3. klasse må der kun cykles på lukkede cykelstier. Aldrig på trafikerede veje. Der trækkes, når en trafikeret vej skal krydses. I 3. klasse skal der være to voksne for hver klasse Det understøttes ved at eleverne skal køre på en lang række det er ikke tilladt eleverne at overhale hinanden personalemedlemmerne kører først og sidst i rækken eleverne i klasse kan enkeltvis eller i små grupper selv transportere sig på cykel til arrangementer i Viborg uden deltagelse af personale Vedtaget i Skolebestyrelsen den 25. april

19 Principper for kostpolitik på Nordre Skole Mål: vi vil være en skole, med fokus på kost, motion og trivsel vi vil fremme gode kostvaner for skolens elever, og vil derfor skærpe fokus på sund kost og spisevaner. Børnenes grundlæggende daglige kost er et forældreansvar, og skolens tilbud skal ses som et supplement hertil målet er, at børnene har spist morgenmad, inden de møder i skolen, og at alle børn har gode madpakker med hver dag vi vil gerne undervise oplagte og undervisningsparate elever, der har energi til at indgå aktivt i skolens undervisning og fritidsdel Handling Nordre Skole vil arbejde frem mod at der i skoleboden tilbydes børnene at købe et supplement til madpakken i form af sund kost, der har til hensigt at optimere det enkelte barns energiniveau og koncentrationsevne. Det er vigtigt, at eleverne gives mulighed for at spise flere gange i løbet af skoledagen. Den nødvendige tid afsættes hertil. Skolen har en klar holdning til kostens betydning for et barns indlæring og trivsel. Holdningen skal kommunikeres til og diskuteres blandt elever, lærere, pædagoger, forældre og samarbejdspartnere. Kost er derfor et fast punkt på dagsordenen til det første forældremøde i og 7. klasse. På Nordre Skole er der 3 koldvandsautomater til rådighed for alle på skolen. I indskolingen og på mellemtrinnet spiser eleverne deres frokost i klassen sammen med en lærer. I udskolingen kan eleverne spise og opholde sig i klasserne, fællesarealerne og på det overdækkede areal uden for biblioteket Skolen vil arbejde for at der sikres et højt kvalitetsniveau af den mad og drikke, der sælges, ligesom elevrådet inddrages i forbindelse med kost generelt herunder udbuddet af maden i skoleboden Tænk helst også sundt ved fødselsdage/mærkedage Skolens elever undervises i og arbejder med emnet Sundhed fra klasse. Undervisningen intensiveres i faget hjemkundskab Elevernes kostvaner er en naturlig del af skole hjem samarbejdet Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 24. april

20 Nordre Skole Trafik princip Mål: Vores ambition på Nordre Skole er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Emne Handling Tidsfrist Ansvarlig Mindre morgenmylder På cykel til skole Skolepatrulje, praktisk organisering Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle. Emnet sættes på dagsordenen for forældremøder i 0. og 1. klasse. Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at børnene lærer at færdes sikkert på egen hånd. Nordre skole anbefaler generelt, at børnene cykler til skole fra 3. klasse. - Hver morgen skal der være 4 SP ere på vagt på H C Andersensvej ved skolens indkørsel. Hver år Hvert år Klasselærere/forældre Klasselærer/forældre SP-instruktør Skolepatrulje, opbakning og belønning På cykeltur med skolen Fra SFO til Valhalla Færdselskontaktlærerens arbejdsopgaver Ressourcer til færdselsundervisningen Skolen afsætter midler til at belønne SP erne. Beløbet og de øvrige tilbud til SP erne justeres løbende i samarbejde med SP-instruktøren. Det er vigtigt, at skolens principper for cykelekskursioner overholdes. I maj måned drøfter skolen og SFO, hvordan de nye til Valhalla bedst kan hjælpes, når de skal gå til Valhalla. Færdselskontaktlæreren står for koordination af undervisning, samarbejde med politiet, opdatering af kolleger vedr. materialer m.v. Nordre Skole har en færdselskontaktlærer, hvis arbejde skal respekteres og prioriteres. SP-instruktør Skolelederen De relevante lærere SFO-leder, pædagoger og klasselærere i 3.klasse Færdselskontaktlærer Skolelederen og skolebestyrelsen Vedtaget i Skolebestyrelsen den 20. maj

21 Retningslinier for bekæmpelse af lus Formål: begrænse smittespredningen i SFO og skole give forældrene mulighed for hurtig indsats i form af behandling Sikres ved at: Opslag, hvor forældre opfordres til kæmning børn med lus, behandles inden de igen modtages i SFO og skole Og understøttes ved at: personalet giver aktuel information om behandling SFO og skole forventer at blive orienteret, hvis forældre konstaterer lus kæmmedage i SFO, når der er særligt mange tilfælde af lus personalet ved Nordre Skole har tavshedspligt børnene får saglig information om lusespredning og eventuel hensynstagen Hvis der konstateres lus: forældrene kontaktes straks, hjemme eller på arbejdspladsen barnet hentes hurtigst muligt Det er ikke flovt at have lus det er flovt ikke at gøre noget ved det! 21

22 Retningslinjer for Information til forældre, som ikke har forældremyndighed Fra den 1. januar 1996 trådte 19 i lov om forældremyndighed og samvær i kraft. Ved videregivelse af informationer til den forælder, der ikke har forældremyndighed gælder der følgende: at information ikke kan laves som en fast aftale om tilsending af indbydelser m.v. at information kun kan gives ved konkret anmodning at konkret anmodning skal foreligge hver gang at konkret anmodning i juridisk udlægning ikke betyder "skriftlig anmodning" at oplysninger skal være konkrete og ikke reflekterende vedr. standpunkt, faglig udvikling, trivsel og problemer at det typisk er mundtlig information at der intet må oplyses om barnets hjem eller adresse at en konkret henvendelse besvares i arbejdstiden. Dvs. almindeligvis på skolen. at det " at nægte at give oplysning, hvis det er til skade for barnet" afstemmes med skolelederen at ethvert tegn på pres fra forældre til fravigelse af disse administrative forskrifter afstemmes med skolelederen Efter hver samtale lægges der et notat i elevens kartoteksmappe samt dato for samtalen. Hvordan forholder vi os, hvis en forælder, der ikke har forældremyndigheden, ønsker en samtale/møde med sit barn i skoletiden? Skolen er ikke forpligtiget til at foranstalte dette. På Nordre Skole forholder vi os som følger: ved en henvendelse giver vi kun lov, hvis den der har forældremyndigheden accepterer. den, der forespørger, orienteres om, at skolen henvender sig til indehaveren af forældremyndigheden. Hvis en sådan henvendelse ikke ønskes, kan vi undlade en sådan, men det betyder naturligvis, at en samtale/møde med barnet ikke kan finde sted. Orientering i skolebestyrelsen den 25. maj

23 Retningslinjer for EDB Formål: at vores IT-materiel skal bruges af så mange som muligt og være til gavn, glæde og nytte for alle elever. alle skal overholde god IT-etik på Internet. Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes af brugeren. Man må f.eks. ikke sende anonym e-post eller på anden vis genere andre brugere af nettet. Den enkelte elev er ansvarlig for sine handlinger. Som bruger gælder: tænk dig om! alt hvad du laver på skolens IT-materiel skal kunne forevises for din lærer, skolensinspektør, dine forældre og din lillesøster brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager ved IT-materiel (udtalelser, kopiering m.m.) det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning. Der må kun downloades under forudsætning af tilladelse fra de IT-tilsynsførende. Ingen anden kan give en sådan tilladelse enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller er skadelig for skolens omdømme eller virksomhed er forbudt. Skolen forbeholder sig ret til at standse brug af computere og nettet, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk - herunder skolens sektornetforbindelse Øvrige retningslinier: lærerne har ansvaret for brugen af IT-materiel. Som hovedregel skal der altid være en lærer tilstede, når eleverne arbejder ved maskinerne skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computerne må således bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde der må under ingen omstændigheder installeres programmer, spil, mv. på skolens pc er. Kun de ITtilsynsførende må installere programmer på skolens IT-materiel alle har principielt adgang til Internettet. Skolen har adgang til Undervisningsministeriets Sektornet og dermed til Internet på fordelagtige betingelser, fordi det er beregnet til undervisning. Derfor må maskinerne kun anvendes til undervisningsformål lagerpladsen på skolens videoredigeringsmaskiner tømmes jævnligt for filer, der er ældre end 1 måned. Skal enkelte forløb gemmes over længere tid, skal det aftales med de IT- tilsynsførende. hver elev tildeles 50 udskrifter for hvert halvår fra skolens printere. 9. og 10. årgang tildeles dog yderligere 50 udskrifter i forbindelse med dels Projektopgaven og dels den Obligatoriske Selvvalgte Opgave Vedtaget i Skolebestyrelsen den 20. april

24 Budgetretningslinier til skoleledelsen Det tilstræbes, at der ikke opstår underskud. Bygninger: Der er kun centralt afsatte midler til bygningsvedligeholdelse og renoveringsopgaver. Udenomsarealer: Det afsættes midler hertil i det omfang, der er midler hertil Inventar: Midlerne anvendes til reparation og udskiftning af inventar, idet der i løbet af en årrække ønskes udskiftning af borde/stole i de lokaler, der ikke har fået nye møbler. Undervisningsmidler: Der afsættes midler til de enkelte fag til selvforvaltning alt efter hvilket behov, der er for nyanskaffelser til undervisningsmaterialer. De resterende midler fordeles ligeligt i løbet af en årrække til de forskellige fag, idet der tages hensyn til faget, og hvornår der sidst er indkøbt bøger til faget. Lejrskole: Midlerne fordeles til 4./5. årgang under hensyntagen til elevtal og lejrskolens varighed. Lønpuljen: Anvendes således muligheden for at give eleverne det vejledende timetal har høj prioritet. Overskud: Overføres til kommende finansår til konsolidering og løsning af aktuelle opgaver. SFO: Af skolens samlede budget afsættes der et beløb til SFO. Det tilstræbes, at der ikke opstår underskud. Ansvar: Skoleledelsen er ansvarlig overfor skolebestyrelsen for, at retningslinjerne overholdes. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 24. maj

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted - 2 - Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

1 Københavns Lærerforenings medlemmer ved..skole udgør KLF-afdelingen ved denne.

1 Københavns Lærerforenings medlemmer ved..skole udgør KLF-afdelingen ved denne. Vejledende forretningsorden for KLF-afdelingerne Forslag: 1 Københavns Lærerforenings medlemmer ved..skole udgør KLF-afdelingen ved denne. Lærere med tilknytning til flere skoler er medlem af KLF-afdelingen

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 28. januar 2015 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Forældrebestyrelsen: Sammensætning og valg. 1. Ved hver kommunal vuggestue, børnehave og daginstitution vælges en forældrebestyrelse.

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere