Principper og retningslinjer for alt muligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper og retningslinjer for alt muligt"

Transkript

1 Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole

2 Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper for skole/hjem samarbejde... 8 Principper for klassedannelse af børnehaveklasser... 9 Princip for lejrskoler og ekskursioner Princip for Holddannelse i 7,8 og 9. klasse Principper for anvendelse af holddannelse Principper for klassesammenlægning Principper for fagfordeling Princip for skemalægning Principper for rygning på Nordre Skole Principper for rygning på Nordre Skole Princip for Cykelekskursioner Principper for kostpolitik på Nordre Skole Retningslinier for bekæmpelse af lus Retningslinjer for Information til forældre, som ikke har forældremyndighed Retningslinjer for EDB Budgetretningslinier til skoleledelsen Retningslinjer for tidsbudget Retningslinjer for medarbejdersamtaler på Nordre Skole Retningslinjer for aflevering af karakterer m.v Retningslinjer for aflevering af karakterer m.v Retningslinier ved vold eller trusler om vold overfor ansatte på Nordre Skole Retningslinjer ved pensionering fra Nordre Skole Retningslinjer for sygefravær på Nordre Skole Retningslinier for tidligere kollegaers deltagelse ved sommer- og julearrangementet på Nordre Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Nordre Skole, Viborg Forretningsorden for Pædagogisk Råd Forretningsorden for Nordre Skoles MED-udvalg Forretningsorden for Nordre Skoles MED-udvalg Indsættelse af vikar SSP-samarbejde mellem Skole, sociale myndigheder og politi i Nordre Skoles område Omsorgsplan Forhold vedr. elevers henvisning til skadestuen Trafikpolitik 41 2

3 3

4 Nordre Skoles værdigrundlag Nordre Skoles virke skal bygge på anerkendelse af det enkelte menneske og respekt for fællesskabet. Skolens liv og dagligdag skal baseres på demokrati, ansvarlighed, tryghed og respekt for fælles værdier med hensyntagen til kulturelle forskelligheder. Udviklingen af elevernes selvværd, samt faglige, kulturelle, sociale og menneskelige kompetencer prioriteres højt. Skolens virke skal ske i et gensidigt og forpligtende samarbejde mellem hjem og skole. Vedtaget i skolebestyrelsen 3. marts

5 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning Vores mål med institutionen er at medvirke til, at børnene udvikles til harmoniske og ansvarsbevidste mennesker. Vi vil i samarbejde med forældrene og skolen søge at nå dette mål med følgende midler: tryghed selvstændighed social adfærd og aktivitet Tryghed: Børnene skal opleve tryghed ved at der hersker en tillidsskabende og positiv atmosfære i institutionen. Pædagogerne skal være konsekvente og retfærdige, og der skal tages hensyn til det enkelte barns ønsker, behov og udvikling. Selvstændighed: Børnene skal have mulighed for medbestemmelse i det daglige. De skal tage del i planlægningen af institutionens aktiviteter, indkøb o. lign. Børnene skal stimuleres til at fungere selvstændigt og i gruppesammenhænge. De skal, når det er nødvendigt, støttes i at tage beslutninger og føre dem ud i livet. Børnene skal gennem erfaring lære at se sammenhæng mellem beslutninger, handlinger og resultater. Det enkelte barn skal stimuleres i dannelsen af dets individuelle personlighed. Social adfærd: Børnene skal gennem erfaring lære betydningen af samarbejde og hjælpsomhed. De skal lære at løse konflikter i fællesskab med andre børn og voksne. De skal forstå, at konflikter vil opstå, men sættes i stand til at løse disse konflikter konstruktivt. Børnene skal opleve betydningen af at kunne lytte til andres meninger såvel som at kunne udtrykke egne meninger. Aktiviteterne og samværet i institutionen skal være med til at opbygge børnenes forståelse for etiske og moralske spilleregler, der er nødvendige for at mennesker kan begå sig sammen. Aktivitet: Børnene skal have en spændende og indholdsrig fritid. De skal have mulighed for at deltage i aktiviteter, der udvikler deres kreative evner, styrker deres motoriske færdigheder og udvikler deres fantasi. Der skal i hverdagen ikke blot være plads til planlagte aktiviteter, men også til, at børnene kan udfolde deres spontanitet. Børnene skal have mulighed for at afprøve nye sider af sig selv med hjælp og støtte fra pædagogerne. Børnene skal gennem ture ud af huset samt ved at udforske og fordybe sig i bestemte emner motiveres til at forstå sig selv og deres hverdag som led i og i samspil med det omgivende nærmiljø og samfundet som helhed. 5

6 Samværsregler på Nordre skole Vi har det rart på Nordre Skole, når: vi altid viser hensyn og respekt vi taler ordentligt til og om hinanden vi er gode kammerater vi lader andres ting være i fred vi passer på skolens ting vi rydder op efter os Praktiske anvisninger Du er velkommen på skolen fra 10 minutter før undervisningen begynder. Her begynder skolens tilsyn nemlig. Skolens personale er her for at hjælpe dig. Derfor skal du følge de anvisninger, de giver. Du kan få en plads i cykelkælderen til din cykel. Der er videoovervågning i cykelkælderen. Er du gammel nok til at køre på knallert, er der plads til den på parkeringspladsen foran skolen. Skolen kan desværre ikke påtage sig ansvaret for din cykel/knallert. Skolepatruljen passer på dig. Derfor er det vigtigt, at vi alle, både børn og voksne, følger deres anvisninger. Husk at trække med din cykel/knallert på skolens område, det er vigtigt for trafiksikkerheden. Der er plads til dit overtøj udenfor klasselokalerne. Du bør ikke efterlade penge og andre værdigenstande i tasker og tøj. Det er nemlig dit eget ansvar. Du kan ikke forlade skolen i skoletiden uden tilladelse. Ude- og inderegler: klasse: eleverne skal være ude i 1. frikvarter eleverne spiser i 3. lektion. Læreren sikrer den tilstrækkelige ro til at spise i 2. frikvarter vælger eleverne selv om de vil være ude eller inde klasse: eleverne kan frit vælge om de vil være ude eller inde Pædagogisk Service Center Alle er meget velkomne til at få hjælp og ideer til arbejdet. der skal være arbejdsro ingen overtøj/mad/drikkelse mobiltelefoner må kun bruges til skolearbejde i skoletiden bruges pc erne kun til skolearbejde Mobiltelefoner på skolen mobiltelefoner må medbringes på skolen mobiltelefoner skal naturligvis altid være lydløse og usynlige i timerne kun eleverne fra klasse må anvende mobiltelefoner i frikvartererne 6

7 Andre regler farlige legeting må ikke medbringes i skole varmdrikautomaten kan frit anvendes af alle elever fra klasse. Elever i klasse skal hver gang have tilladelse af en klasselærer Sneregler Ingen snekast i skolegården! klasse må dog kaste med sne øverst i den lille skolegård klasse må kaste med sne på fodboldbanen nærmest SFO klasse må kaste med sne på fodboldbanen nærmest vandtårnet. Der er øget tilsyn ved NUGF Snemænd og snehuler i skolegårdene Ingen sneboldkast på parkeringspladsen Der gives besked over samtaleanlægget, når der må kastes med sne Vedtaget i Skolebestyrelsen den 26. maj

8 Principper for skole/hjem samarbejde Formål: At det enkelte barn sikres et vellykket skoleforløb gennem et gensidigt, forpligtende og trygt samarbejde mellem skole og hjem. Princip: Samarbejdet baseres på, at der gennem skoleforløbet sikres indsigt i barnets/elevens trivsel og faglige udvikling. Forældrene skal have mulighed for aktiv medleven i skolens hverdag og sikres en god indsigt i skolens virke. Alle parter er åbne overfor synspunkter, meninger og ønsker, så de kan drøftes i en åben og konstruktiv dialog. Ovenstående tilstræbes ved at: Skolens Forældreintra anvendes af alle parter. Skolen orienterer løbende forældre og elever via forældreintra. Der afholdes årlige forældremøder og samtaler Der dannes klasseforældreråd. I overbygningen forældre/elevråd på tværs af klasser. Problemer, der opstår, tages op af de implicerede tidligst muligt, og der tages initiativer til at forebygge gentagelser. Skolen forsøger at få etableret kontakt til og et samarbejde med forældre, der ikke "naturligt" og "frivilligt" kommer til møder på skolen Konkrete retningslinjer for skole- hjemsamarbejde Forældrene kan være med til at sætte dagsordenen til forældremøder/samtaler. Første forældremøde afholdes så vidt muligt inden efterårsferien. Det skal tilstræbes, at nye lærere i klassen præsenteres på førstkommende forældremøde. Det skal tilstræbes, at eleverne fra 3. klasse deltager i forældre- elevsamtalerne. Forældresamtalen i SFO i efteråret eller foråret foregår sammen eller samtidigt med samtalen på skolen for klasse. Fra klasse mødes de aktuelle lærere og pædagoger fra SFO altid forud for forældresamtalerne. Forældre og lærere/pædagoger kontakter altid hinanden, hvis der er problemer. Parterne er altid velforberedte til forældresamtalerne. Klassens lærere mødes inden samtalerne. Efter samtalerne er der tilbagemelding til klassens øvrige lærere. Elevplanen eller anden skriftlighed er udgangspunkt for samtalen mellem elev forældre og lærere. Forældrerådene opfordres til "successiv" udskiftning. (2 gamle og to nye) for at bevare kontinuiteten i arbejdet. Der kan aftales konkrete tiltag/kontrakter med forældrene. Skolebestyrelsen er opmærksom på, at skole- hjemsamarbejdet er en dynamisk størrelse, der kan og bør udvikles. Klasseforældreråd og klasseteam opfordres derfor til at udvikle og afprøve andre måder for skolehjem samarbejde. Sådanne aftales altid med skoleledelsen. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 12 juni

9 Principper for klassedannelse af børnehaveklasser Formål: At sikre den bedst mulige overgang fra institution til skole. Samt at sikre dannelsen af klasser, der fungerer så godt som muligt fagligt og socialt. Princip: Klasserne skal så vidt muligt være lige store. Der skal så vidt muligt være lige mange drenge og piger i de enkelte klasser. Konkrete ønsker fra forældre søges opfyldt i det omfang, de to første principper ikke herved må brydes for andre børn. Børn, der har behov for buskørsel, placeres i samme klasse. Ovenstående tilstræbes ved at: Skolen i samarbejde med børnehaverne har så stort et kendskab som muligt til de enkelte børn. At forældrene informeres bedst muligt i forbindelse med indskrivningen. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 12. december Vedtaget igen den 21. september Ovenstående træder i kraft med virkning fra skoleåret 2008/2009 9

10 10

11 Princip for lejrskoler og ekskursioner Formål: At Viborg Kommunes styrelsesvedtægt i forbindelse med lejrskoler og skolerejser følges. Ovenstående tilstræbes ved nedenstående: Lejrskoler og ekskursioner lejrskoler og ekskursioner er obligatoriske for eleverne princippet er, at der i forbindelse med lejrskoler og ekskursioner kan opkræves et beløb til forplejning beløbet er maksimalt som nævnt i styrelsesvedtægten Forældrebetaling i forbindelse med skolerejser skolerejser er ikke obligatoriske for eleverne. Derfor er skolen kun forpligtet til at betale udgifter til undervisning, det vil sige lærerne skolerejser er baseret på brugerbetaling (frivillige bidrag, eller indsamlede midler fra arrangementer eller sponsorer) alle elever, som rejsen retter sig mod, har ret til at deltage forældrene orienteres om reglerne for skolerejser, inden de anmodes om accept af betingelserne alle hjem og alle elever, som rejsen retter sig mod, har skriftlig inden den endelige beslutning om rejsens gennemførelse accepteret betingelserne i forbindelse med skolerejsen, herunder betaling Skolens leder godkender forslag om gennemførelse af skolerejsen inden dette forslag fremlægges for forældrene. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 26. april

12 Principper for anvendelse af holddannelse i klasse Formål: Holddannelse skal anvendes som en del af den varierende undervisning for at sikre den enkelte elev den bedst mulige læring og de rigtige udfordringer. Holddannelse skal desuden sikre at eleven opøves i at samarbejde med forskellige partnere og i forskellige grupper. Princip: 1. Klasser planlægger og gennemfører holddannelse på tværs af klasserne i mindst 35 % og højst 49 % af undervisningstiden. holddannelsen skal begrundes socialt, praktisk og pædagogisk holddannelse er et led i lærerens metodevalg med det formål at udvikle elevens evner, fremme tilegnelsen af kundskaber og færdigheder bedst muligt og fastholde elevens lyst til at lære. 2. Klassens forældre orienteres ved skoleårets start gennem klassens årsplan om placeringen og omfanget af holddannelsen. Indholdet af undervisningen på holdene aftales mellem de involverede lærere og i forståelse med skolens leder. Elevsammensætningen i holddannelsen kan ikke ske forud for et skoleår. Klassen skal være den fælles ramme for elevernes undervisning 3. Holddannelse på Nordre Skole skal betragtes som et af lærernes og skoleledelsens værktøjer i arbejdet med at realisere forpligtelsen til, at alle lærere gennem hele skoleforløbet og i alle fag tilrettelægger en undervisning, der tager sit udgangspunkt i de enkelte elevers forudsætninger. 4. Principperne gennemføres bl.a. gennem: Samarbejde mellem lærere på de enkelte klassetrin. Samarbejde mellem lærere på forskellige klassetrin. Specielle dage/uger hvor der kun undervises i hold. Kortere kurser, særlige udfordringer, træning af specifikke færdigheder, samt interessebetonet. Forpligtigelsen til at holddele i minimum 35 % af undervisningstiden gælder; I skoleåret 2011/2012 for 7. årgang. I skoleåret 2012/2013 for 7. og 8. årgang. I skoleåret 2013/2014 for 7., 8. og 9. årgang. Der foretages en evaluering en gang årligt medio marts i de tre skoleår. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 27. april

13 Principper for anvendelse af holddannelse Formål: Holddannelse skal anvendes som en del af den varierende undervisning for at sikre den enkelte elev den bedst mulige læring og de rigtige udfordringer. Princip: 1. Alle klasser planlægger og gennemfører holddannelse holddannelsen skal altid begrundes praktisk og pædagogisk holddannelse er et led i lærerens metodevalg med det formål at udvikle elevens evner, fremme tilegnelsen af kundskaber og færdigheder bedst muligt og fastholde elevens lyst til at lære holddannelse etableres på grundlag af en løbende evaluering og en fælles målfastsættelse, lærer og elev imellem 2. Holddannelsen kan ikke ske forud for et skoleår. Klassen skal være den fælles ramme for elevernes undervisning. 3. Klassens forældre orienteres ved skoleårets start gennem klassens årsplan om anvendelsen og omfanget af holddannelsen. Indholdet af undervisningen på holdene aftales mellem de involverede lærere og i forståelse med skolens leder. 4. Holddannelse på Nordre Skole skal betragtes som et af lærernes og skoleledelsens værktøjer i arbejdet med at realisere forpligtelsen til, at alle lærere gennem hele skoleforløbet og i alle fag tilrettelægger en undervisning, der tager sit udgangspunkt i de enkelte elevers forudsætninger. 5. Principperne kan gennemføres bl.a. gennem: Samarbejde mellem lærere på de enkelte klassetrin Samarbejde mellem lærere på forskellige klassetrin Anvendelse af lærere fra den supplerende undervisning Specielle dage/uger hvor der kun undervises i hold Planlægning af holddannelse, når de mindre klassetrin eksempelvis har læseuge Kortere kurser, særlige udfordringer, træning af specifikke færdigheder Vedtaget i Skolebestyrelsen den 15. april

14 Principper for klassesammenlægning Ved klassesammenlægning kan anvendes 2 modeller: 1. Årgangen brydes op og nye klasser dannes 2. En klasse brydes op og fordeles på øvrige klasser på årgangen Skolebestyrelsen beslutter efter indstilling fra skolelederen i den aktuelle situation, hvilken metode der skal anvendes. Det tilstræbes, at der dannes klasser, der fungerer godt såvel fagligt som socialt, og at der dannes klasser, hvor der er en ligelig kønsfordeling Når skolebestyrelsen har besluttet, at der skal foretages en klassesammenlægning, udarbejder skolelederen en "køreplan, for klassesammenlægningen. I denne gives der forældre og elever mulighed for at give deres mening om klassesammenlægningen tilkende Klasselærerne rådgiver skolelederen i forbindelse med deling af klasserne Skoleledelsen indkalder og leder møde herom Efter at den nye klassedannelse er foretaget af skolen, kan der ikke ændres på den Der udsendes skrivelse til hjemmene med besked om fremtidig klasse Før skoleårets afslutning bringes de nydannede klasser sammen Ved det nye skoleårs start tages der pædagogiske initiativer til at få eleverne til at fungere sammen i den nye sammenhæng. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 19. august

15 Principper for fagfordeling Formål: At sikre en fordeling af arbejdsopgaverne blandt skolens lærere, således der sikres en faglig forsvarlig undervisning samt muligheder for tværfagligt samarbejde. Princip: Fagfordelingen skal sikre en faglig kompetent undervisning, der giver mulighed for samarbejde mellem fag, klasser og årgange. Elever skal møde lærere af begge køn, og der skal sikres muligheder for samarbejde omkring den enkelte elev og klasse. Ovenstående tilstræbes ved at: Ingen normalt er klasselærer i mere end en klasse De mindste årgange har så få lærere som det er muligt med hensyntagen til lærernes faglige kvalifikationer De mindste årgange har lærere af begge køn En lærer bør mindst have 3 timer i en klasse i modtageklasserne bør en lærer have mindst 5 timer Lærerskift så vidt muligt kun sker efter 3. og 6. klasse der sikres en faglig kompetent undervisning At der i 10. klasse, når der anvendes tutorordning, skal udpeges tutorer, som underviser i et af de obligatoriske fag Vedtaget i Skolebestyrelsen den 17. marts

16 Princip for skemalægning Formål: At danne det bedst mulige skema for elever og personale, således eleverne oplever en varieret hverdag, der sikrer pædagogisk optimale muligheder for elevernes læring. Sikres ved at: ingen klasser må have mellemtimer alle klasser møder tidligt klassernes skematimer fordeles jævnt over ugens dage praktisk/musiske fag fordeles jævnt over ugen der fra 1. klassetrin altid er dobbelttimer i idræt Og understøttes ligeledes ved at: dansk og matematik så vidt muligt parallellægges med de øvrige klasser på årgangen svømning og idræt ikke lægges samme dag idræt i klasse placeres sidst på dagen fag med flere timer lægges i modulerne, hvis det ønskes af faglæreren sprog og matematik placeres med en time dagligt alle klasser skal have deres klasselærer hver dag specialundervisningstimer placeres i lektion. Dog bør der i overbygningen placeres specialundervisning i 6. og 7. lektion engelsk i 4. klasse ikke placeres på to følgende dage engelsk og tysk ikke placeres i samme modul hjemkundskab ikke placeres i 1. og 2. lektion på mandage Vedtaget i Skolebestyrelsen den 20. maj

17 Principper for rygning på Nordre Skole Nordre Skole er principielt et røgfrit område! Dette betyder at: ingen elev må ryge på skolens område eller i undervisningstiden ingen medarbejder eller forældre må ryge indendørs i forbindelse med forældrearrangementer og lignende medarbejdere, der måtte ønske at ryge i arbejdstiden, skal gøre det i lokaler, hvor det ved skiltning er angivet, at rygning er tilladt. ved aftenskoleundervisning og lignende er rygning ikke tilladt indendørs Vedtaget i Skolebestyrelsen den

18 Princip for Cykelekskursioner Formål: At sikre elevernes sikkerhed bedst muligt i forbindelse med cykelekskursioner. Sikres ved at: der ikke kan gennemføres cykelekskursioner i klasse der ved cykelekskursioner i klasse deltager altid mindst 2 personalemedlemmer eleverne instrueres inden gennemførelsen af cykelturen om reglerne og sikkerheden forældrene orienteres om cykelekskursionen i god tid inden gennemførelsen cykelhjelm er påbudt i 3. klasse må der kun cykles på lukkede cykelstier. Aldrig på trafikerede veje. Der trækkes, når en trafikeret vej skal krydses. I 3. klasse skal der være to voksne for hver klasse Det understøttes ved at eleverne skal køre på en lang række det er ikke tilladt eleverne at overhale hinanden personalemedlemmerne kører først og sidst i rækken eleverne i klasse kan enkeltvis eller i små grupper selv transportere sig på cykel til arrangementer i Viborg uden deltagelse af personale Vedtaget i Skolebestyrelsen den 25. april

19 Principper for kostpolitik på Nordre Skole Mål: vi vil være en skole, med fokus på kost, motion og trivsel vi vil fremme gode kostvaner for skolens elever, og vil derfor skærpe fokus på sund kost og spisevaner. Børnenes grundlæggende daglige kost er et forældreansvar, og skolens tilbud skal ses som et supplement hertil målet er, at børnene har spist morgenmad, inden de møder i skolen, og at alle børn har gode madpakker med hver dag vi vil gerne undervise oplagte og undervisningsparate elever, der har energi til at indgå aktivt i skolens undervisning og fritidsdel Handling Nordre Skole vil arbejde frem mod at der i skoleboden tilbydes børnene at købe et supplement til madpakken i form af sund kost, der har til hensigt at optimere det enkelte barns energiniveau og koncentrationsevne. Det er vigtigt, at eleverne gives mulighed for at spise flere gange i løbet af skoledagen. Den nødvendige tid afsættes hertil. Skolen har en klar holdning til kostens betydning for et barns indlæring og trivsel. Holdningen skal kommunikeres til og diskuteres blandt elever, lærere, pædagoger, forældre og samarbejdspartnere. Kost er derfor et fast punkt på dagsordenen til det første forældremøde i og 7. klasse. På Nordre Skole er der 3 koldvandsautomater til rådighed for alle på skolen. I indskolingen og på mellemtrinnet spiser eleverne deres frokost i klassen sammen med en lærer. I udskolingen kan eleverne spise og opholde sig i klasserne, fællesarealerne og på det overdækkede areal uden for biblioteket Skolen vil arbejde for at der sikres et højt kvalitetsniveau af den mad og drikke, der sælges, ligesom elevrådet inddrages i forbindelse med kost generelt herunder udbuddet af maden i skoleboden Tænk helst også sundt ved fødselsdage/mærkedage Skolens elever undervises i og arbejder med emnet Sundhed fra klasse. Undervisningen intensiveres i faget hjemkundskab Elevernes kostvaner er en naturlig del af skole hjem samarbejdet Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 24. april

20 Nordre Skole Trafik princip Mål: Vores ambition på Nordre Skole er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Emne Handling Tidsfrist Ansvarlig Mindre morgenmylder På cykel til skole Skolepatrulje, praktisk organisering Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle. Emnet sættes på dagsordenen for forældremøder i 0. og 1. klasse. Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at børnene lærer at færdes sikkert på egen hånd. Nordre skole anbefaler generelt, at børnene cykler til skole fra 3. klasse. - Hver morgen skal der være 4 SP ere på vagt på H C Andersensvej ved skolens indkørsel. Hver år Hvert år Klasselærere/forældre Klasselærer/forældre SP-instruktør Skolepatrulje, opbakning og belønning På cykeltur med skolen Fra SFO til Valhalla Færdselskontaktlærerens arbejdsopgaver Ressourcer til færdselsundervisningen Skolen afsætter midler til at belønne SP erne. Beløbet og de øvrige tilbud til SP erne justeres løbende i samarbejde med SP-instruktøren. Det er vigtigt, at skolens principper for cykelekskursioner overholdes. I maj måned drøfter skolen og SFO, hvordan de nye til Valhalla bedst kan hjælpes, når de skal gå til Valhalla. Færdselskontaktlæreren står for koordination af undervisning, samarbejde med politiet, opdatering af kolleger vedr. materialer m.v. Nordre Skole har en færdselskontaktlærer, hvis arbejde skal respekteres og prioriteres. SP-instruktør Skolelederen De relevante lærere SFO-leder, pædagoger og klasselærere i 3.klasse Færdselskontaktlærer Skolelederen og skolebestyrelsen Vedtaget i Skolebestyrelsen den 20. maj

21 Retningslinier for bekæmpelse af lus Formål: begrænse smittespredningen i SFO og skole give forældrene mulighed for hurtig indsats i form af behandling Sikres ved at: Opslag, hvor forældre opfordres til kæmning børn med lus, behandles inden de igen modtages i SFO og skole Og understøttes ved at: personalet giver aktuel information om behandling SFO og skole forventer at blive orienteret, hvis forældre konstaterer lus kæmmedage i SFO, når der er særligt mange tilfælde af lus personalet ved Nordre Skole har tavshedspligt børnene får saglig information om lusespredning og eventuel hensynstagen Hvis der konstateres lus: forældrene kontaktes straks, hjemme eller på arbejdspladsen barnet hentes hurtigst muligt Det er ikke flovt at have lus det er flovt ikke at gøre noget ved det! 21

22 Retningslinjer for Information til forældre, som ikke har forældremyndighed Fra den 1. januar 1996 trådte 19 i lov om forældremyndighed og samvær i kraft. Ved videregivelse af informationer til den forælder, der ikke har forældremyndighed gælder der følgende: at information ikke kan laves som en fast aftale om tilsending af indbydelser m.v. at information kun kan gives ved konkret anmodning at konkret anmodning skal foreligge hver gang at konkret anmodning i juridisk udlægning ikke betyder "skriftlig anmodning" at oplysninger skal være konkrete og ikke reflekterende vedr. standpunkt, faglig udvikling, trivsel og problemer at det typisk er mundtlig information at der intet må oplyses om barnets hjem eller adresse at en konkret henvendelse besvares i arbejdstiden. Dvs. almindeligvis på skolen. at det " at nægte at give oplysning, hvis det er til skade for barnet" afstemmes med skolelederen at ethvert tegn på pres fra forældre til fravigelse af disse administrative forskrifter afstemmes med skolelederen Efter hver samtale lægges der et notat i elevens kartoteksmappe samt dato for samtalen. Hvordan forholder vi os, hvis en forælder, der ikke har forældremyndigheden, ønsker en samtale/møde med sit barn i skoletiden? Skolen er ikke forpligtiget til at foranstalte dette. På Nordre Skole forholder vi os som følger: ved en henvendelse giver vi kun lov, hvis den der har forældremyndigheden accepterer. den, der forespørger, orienteres om, at skolen henvender sig til indehaveren af forældremyndigheden. Hvis en sådan henvendelse ikke ønskes, kan vi undlade en sådan, men det betyder naturligvis, at en samtale/møde med barnet ikke kan finde sted. Orientering i skolebestyrelsen den 25. maj

23 Retningslinjer for EDB Formål: at vores IT-materiel skal bruges af så mange som muligt og være til gavn, glæde og nytte for alle elever. alle skal overholde god IT-etik på Internet. Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes af brugeren. Man må f.eks. ikke sende anonym e-post eller på anden vis genere andre brugere af nettet. Den enkelte elev er ansvarlig for sine handlinger. Som bruger gælder: tænk dig om! alt hvad du laver på skolens IT-materiel skal kunne forevises for din lærer, skolensinspektør, dine forældre og din lillesøster brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager ved IT-materiel (udtalelser, kopiering m.m.) det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning. Der må kun downloades under forudsætning af tilladelse fra de IT-tilsynsførende. Ingen anden kan give en sådan tilladelse enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller er skadelig for skolens omdømme eller virksomhed er forbudt. Skolen forbeholder sig ret til at standse brug af computere og nettet, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk - herunder skolens sektornetforbindelse Øvrige retningslinier: lærerne har ansvaret for brugen af IT-materiel. Som hovedregel skal der altid være en lærer tilstede, når eleverne arbejder ved maskinerne skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computerne må således bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde der må under ingen omstændigheder installeres programmer, spil, mv. på skolens pc er. Kun de ITtilsynsførende må installere programmer på skolens IT-materiel alle har principielt adgang til Internettet. Skolen har adgang til Undervisningsministeriets Sektornet og dermed til Internet på fordelagtige betingelser, fordi det er beregnet til undervisning. Derfor må maskinerne kun anvendes til undervisningsformål lagerpladsen på skolens videoredigeringsmaskiner tømmes jævnligt for filer, der er ældre end 1 måned. Skal enkelte forløb gemmes over længere tid, skal det aftales med de IT- tilsynsførende. hver elev tildeles 50 udskrifter for hvert halvår fra skolens printere. 9. og 10. årgang tildeles dog yderligere 50 udskrifter i forbindelse med dels Projektopgaven og dels den Obligatoriske Selvvalgte Opgave Vedtaget i Skolebestyrelsen den 20. april

24 Budgetretningslinier til skoleledelsen Det tilstræbes, at der ikke opstår underskud. Bygninger: Der er kun centralt afsatte midler til bygningsvedligeholdelse og renoveringsopgaver. Udenomsarealer: Det afsættes midler hertil i det omfang, der er midler hertil Inventar: Midlerne anvendes til reparation og udskiftning af inventar, idet der i løbet af en årrække ønskes udskiftning af borde/stole i de lokaler, der ikke har fået nye møbler. Undervisningsmidler: Der afsættes midler til de enkelte fag til selvforvaltning alt efter hvilket behov, der er for nyanskaffelser til undervisningsmaterialer. De resterende midler fordeles ligeligt i løbet af en årrække til de forskellige fag, idet der tages hensyn til faget, og hvornår der sidst er indkøbt bøger til faget. Lejrskole: Midlerne fordeles til 4./5. årgang under hensyntagen til elevtal og lejrskolens varighed. Lønpuljen: Anvendes således muligheden for at give eleverne det vejledende timetal har høj prioritet. Overskud: Overføres til kommende finansår til konsolidering og løsning af aktuelle opgaver. SFO: Af skolens samlede budget afsættes der et beløb til SFO. Det tilstræbes, at der ikke opstår underskud. Ansvar: Skoleledelsen er ansvarlig overfor skolebestyrelsen for, at retningslinjerne overholdes. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 24. maj

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Velkommen til Beder Skole

Velkommen til Beder Skole Velkommen til Beder Skole Arbejdsmiljøhåndbog 1 FORORD Beder skoles arbejdsmiljøarbejde tager sit afsæt i: Elementerne i arbejdet med social kapital. 2 o De 3 diamanter: Tillid, retfærdighed og samarbejde

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere