Principper og retningslinjer for alt muligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper og retningslinjer for alt muligt"

Transkript

1 Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole

2 Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper for skole/hjem samarbejde... 8 Principper for klassedannelse af børnehaveklasser... 9 Princip for lejrskoler og ekskursioner Princip for Holddannelse i 7,8 og 9. klasse Principper for anvendelse af holddannelse Principper for klassesammenlægning Principper for fagfordeling Princip for skemalægning Principper for rygning på Nordre Skole Principper for rygning på Nordre Skole Princip for Cykelekskursioner Principper for kostpolitik på Nordre Skole Retningslinier for bekæmpelse af lus Retningslinjer for Information til forældre, som ikke har forældremyndighed Retningslinjer for EDB Budgetretningslinier til skoleledelsen Retningslinjer for tidsbudget Retningslinjer for medarbejdersamtaler på Nordre Skole Retningslinjer for aflevering af karakterer m.v Retningslinjer for aflevering af karakterer m.v Retningslinier ved vold eller trusler om vold overfor ansatte på Nordre Skole Retningslinjer ved pensionering fra Nordre Skole Retningslinjer for sygefravær på Nordre Skole Retningslinier for tidligere kollegaers deltagelse ved sommer- og julearrangementet på Nordre Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Nordre Skole, Viborg Forretningsorden for Pædagogisk Råd Forretningsorden for Nordre Skoles MED-udvalg Forretningsorden for Nordre Skoles MED-udvalg Indsættelse af vikar SSP-samarbejde mellem Skole, sociale myndigheder og politi i Nordre Skoles område Omsorgsplan Forhold vedr. elevers henvisning til skadestuen Trafikpolitik 41 2

3 3

4 Nordre Skoles værdigrundlag Nordre Skoles virke skal bygge på anerkendelse af det enkelte menneske og respekt for fællesskabet. Skolens liv og dagligdag skal baseres på demokrati, ansvarlighed, tryghed og respekt for fælles værdier med hensyntagen til kulturelle forskelligheder. Udviklingen af elevernes selvværd, samt faglige, kulturelle, sociale og menneskelige kompetencer prioriteres højt. Skolens virke skal ske i et gensidigt og forpligtende samarbejde mellem hjem og skole. Vedtaget i skolebestyrelsen 3. marts

5 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning Vores mål med institutionen er at medvirke til, at børnene udvikles til harmoniske og ansvarsbevidste mennesker. Vi vil i samarbejde med forældrene og skolen søge at nå dette mål med følgende midler: tryghed selvstændighed social adfærd og aktivitet Tryghed: Børnene skal opleve tryghed ved at der hersker en tillidsskabende og positiv atmosfære i institutionen. Pædagogerne skal være konsekvente og retfærdige, og der skal tages hensyn til det enkelte barns ønsker, behov og udvikling. Selvstændighed: Børnene skal have mulighed for medbestemmelse i det daglige. De skal tage del i planlægningen af institutionens aktiviteter, indkøb o. lign. Børnene skal stimuleres til at fungere selvstændigt og i gruppesammenhænge. De skal, når det er nødvendigt, støttes i at tage beslutninger og føre dem ud i livet. Børnene skal gennem erfaring lære at se sammenhæng mellem beslutninger, handlinger og resultater. Det enkelte barn skal stimuleres i dannelsen af dets individuelle personlighed. Social adfærd: Børnene skal gennem erfaring lære betydningen af samarbejde og hjælpsomhed. De skal lære at løse konflikter i fællesskab med andre børn og voksne. De skal forstå, at konflikter vil opstå, men sættes i stand til at løse disse konflikter konstruktivt. Børnene skal opleve betydningen af at kunne lytte til andres meninger såvel som at kunne udtrykke egne meninger. Aktiviteterne og samværet i institutionen skal være med til at opbygge børnenes forståelse for etiske og moralske spilleregler, der er nødvendige for at mennesker kan begå sig sammen. Aktivitet: Børnene skal have en spændende og indholdsrig fritid. De skal have mulighed for at deltage i aktiviteter, der udvikler deres kreative evner, styrker deres motoriske færdigheder og udvikler deres fantasi. Der skal i hverdagen ikke blot være plads til planlagte aktiviteter, men også til, at børnene kan udfolde deres spontanitet. Børnene skal have mulighed for at afprøve nye sider af sig selv med hjælp og støtte fra pædagogerne. Børnene skal gennem ture ud af huset samt ved at udforske og fordybe sig i bestemte emner motiveres til at forstå sig selv og deres hverdag som led i og i samspil med det omgivende nærmiljø og samfundet som helhed. 5

6 Samværsregler på Nordre skole Vi har det rart på Nordre Skole, når: vi altid viser hensyn og respekt vi taler ordentligt til og om hinanden vi er gode kammerater vi lader andres ting være i fred vi passer på skolens ting vi rydder op efter os Praktiske anvisninger Du er velkommen på skolen fra 10 minutter før undervisningen begynder. Her begynder skolens tilsyn nemlig. Skolens personale er her for at hjælpe dig. Derfor skal du følge de anvisninger, de giver. Du kan få en plads i cykelkælderen til din cykel. Der er videoovervågning i cykelkælderen. Er du gammel nok til at køre på knallert, er der plads til den på parkeringspladsen foran skolen. Skolen kan desværre ikke påtage sig ansvaret for din cykel/knallert. Skolepatruljen passer på dig. Derfor er det vigtigt, at vi alle, både børn og voksne, følger deres anvisninger. Husk at trække med din cykel/knallert på skolens område, det er vigtigt for trafiksikkerheden. Der er plads til dit overtøj udenfor klasselokalerne. Du bør ikke efterlade penge og andre værdigenstande i tasker og tøj. Det er nemlig dit eget ansvar. Du kan ikke forlade skolen i skoletiden uden tilladelse. Ude- og inderegler: klasse: eleverne skal være ude i 1. frikvarter eleverne spiser i 3. lektion. Læreren sikrer den tilstrækkelige ro til at spise i 2. frikvarter vælger eleverne selv om de vil være ude eller inde klasse: eleverne kan frit vælge om de vil være ude eller inde Pædagogisk Service Center Alle er meget velkomne til at få hjælp og ideer til arbejdet. der skal være arbejdsro ingen overtøj/mad/drikkelse mobiltelefoner må kun bruges til skolearbejde i skoletiden bruges pc erne kun til skolearbejde Mobiltelefoner på skolen mobiltelefoner må medbringes på skolen mobiltelefoner skal naturligvis altid være lydløse og usynlige i timerne kun eleverne fra klasse må anvende mobiltelefoner i frikvartererne 6

7 Andre regler farlige legeting må ikke medbringes i skole varmdrikautomaten kan frit anvendes af alle elever fra klasse. Elever i klasse skal hver gang have tilladelse af en klasselærer Sneregler Ingen snekast i skolegården! klasse må dog kaste med sne øverst i den lille skolegård klasse må kaste med sne på fodboldbanen nærmest SFO klasse må kaste med sne på fodboldbanen nærmest vandtårnet. Der er øget tilsyn ved NUGF Snemænd og snehuler i skolegårdene Ingen sneboldkast på parkeringspladsen Der gives besked over samtaleanlægget, når der må kastes med sne Vedtaget i Skolebestyrelsen den 26. maj

8 Principper for skole/hjem samarbejde Formål: At det enkelte barn sikres et vellykket skoleforløb gennem et gensidigt, forpligtende og trygt samarbejde mellem skole og hjem. Princip: Samarbejdet baseres på, at der gennem skoleforløbet sikres indsigt i barnets/elevens trivsel og faglige udvikling. Forældrene skal have mulighed for aktiv medleven i skolens hverdag og sikres en god indsigt i skolens virke. Alle parter er åbne overfor synspunkter, meninger og ønsker, så de kan drøftes i en åben og konstruktiv dialog. Ovenstående tilstræbes ved at: Skolens Forældreintra anvendes af alle parter. Skolen orienterer løbende forældre og elever via forældreintra. Der afholdes årlige forældremøder og samtaler Der dannes klasseforældreråd. I overbygningen forældre/elevråd på tværs af klasser. Problemer, der opstår, tages op af de implicerede tidligst muligt, og der tages initiativer til at forebygge gentagelser. Skolen forsøger at få etableret kontakt til og et samarbejde med forældre, der ikke "naturligt" og "frivilligt" kommer til møder på skolen Konkrete retningslinjer for skole- hjemsamarbejde Forældrene kan være med til at sætte dagsordenen til forældremøder/samtaler. Første forældremøde afholdes så vidt muligt inden efterårsferien. Det skal tilstræbes, at nye lærere i klassen præsenteres på førstkommende forældremøde. Det skal tilstræbes, at eleverne fra 3. klasse deltager i forældre- elevsamtalerne. Forældresamtalen i SFO i efteråret eller foråret foregår sammen eller samtidigt med samtalen på skolen for klasse. Fra klasse mødes de aktuelle lærere og pædagoger fra SFO altid forud for forældresamtalerne. Forældre og lærere/pædagoger kontakter altid hinanden, hvis der er problemer. Parterne er altid velforberedte til forældresamtalerne. Klassens lærere mødes inden samtalerne. Efter samtalerne er der tilbagemelding til klassens øvrige lærere. Elevplanen eller anden skriftlighed er udgangspunkt for samtalen mellem elev forældre og lærere. Forældrerådene opfordres til "successiv" udskiftning. (2 gamle og to nye) for at bevare kontinuiteten i arbejdet. Der kan aftales konkrete tiltag/kontrakter med forældrene. Skolebestyrelsen er opmærksom på, at skole- hjemsamarbejdet er en dynamisk størrelse, der kan og bør udvikles. Klasseforældreråd og klasseteam opfordres derfor til at udvikle og afprøve andre måder for skolehjem samarbejde. Sådanne aftales altid med skoleledelsen. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 12 juni

9 Principper for klassedannelse af børnehaveklasser Formål: At sikre den bedst mulige overgang fra institution til skole. Samt at sikre dannelsen af klasser, der fungerer så godt som muligt fagligt og socialt. Princip: Klasserne skal så vidt muligt være lige store. Der skal så vidt muligt være lige mange drenge og piger i de enkelte klasser. Konkrete ønsker fra forældre søges opfyldt i det omfang, de to første principper ikke herved må brydes for andre børn. Børn, der har behov for buskørsel, placeres i samme klasse. Ovenstående tilstræbes ved at: Skolen i samarbejde med børnehaverne har så stort et kendskab som muligt til de enkelte børn. At forældrene informeres bedst muligt i forbindelse med indskrivningen. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 12. december Vedtaget igen den 21. september Ovenstående træder i kraft med virkning fra skoleåret 2008/2009 9

10 10

11 Princip for lejrskoler og ekskursioner Formål: At Viborg Kommunes styrelsesvedtægt i forbindelse med lejrskoler og skolerejser følges. Ovenstående tilstræbes ved nedenstående: Lejrskoler og ekskursioner lejrskoler og ekskursioner er obligatoriske for eleverne princippet er, at der i forbindelse med lejrskoler og ekskursioner kan opkræves et beløb til forplejning beløbet er maksimalt som nævnt i styrelsesvedtægten Forældrebetaling i forbindelse med skolerejser skolerejser er ikke obligatoriske for eleverne. Derfor er skolen kun forpligtet til at betale udgifter til undervisning, det vil sige lærerne skolerejser er baseret på brugerbetaling (frivillige bidrag, eller indsamlede midler fra arrangementer eller sponsorer) alle elever, som rejsen retter sig mod, har ret til at deltage forældrene orienteres om reglerne for skolerejser, inden de anmodes om accept af betingelserne alle hjem og alle elever, som rejsen retter sig mod, har skriftlig inden den endelige beslutning om rejsens gennemførelse accepteret betingelserne i forbindelse med skolerejsen, herunder betaling Skolens leder godkender forslag om gennemførelse af skolerejsen inden dette forslag fremlægges for forældrene. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 26. april

12 Principper for anvendelse af holddannelse i klasse Formål: Holddannelse skal anvendes som en del af den varierende undervisning for at sikre den enkelte elev den bedst mulige læring og de rigtige udfordringer. Holddannelse skal desuden sikre at eleven opøves i at samarbejde med forskellige partnere og i forskellige grupper. Princip: 1. Klasser planlægger og gennemfører holddannelse på tværs af klasserne i mindst 35 % og højst 49 % af undervisningstiden. holddannelsen skal begrundes socialt, praktisk og pædagogisk holddannelse er et led i lærerens metodevalg med det formål at udvikle elevens evner, fremme tilegnelsen af kundskaber og færdigheder bedst muligt og fastholde elevens lyst til at lære. 2. Klassens forældre orienteres ved skoleårets start gennem klassens årsplan om placeringen og omfanget af holddannelsen. Indholdet af undervisningen på holdene aftales mellem de involverede lærere og i forståelse med skolens leder. Elevsammensætningen i holddannelsen kan ikke ske forud for et skoleår. Klassen skal være den fælles ramme for elevernes undervisning 3. Holddannelse på Nordre Skole skal betragtes som et af lærernes og skoleledelsens værktøjer i arbejdet med at realisere forpligtelsen til, at alle lærere gennem hele skoleforløbet og i alle fag tilrettelægger en undervisning, der tager sit udgangspunkt i de enkelte elevers forudsætninger. 4. Principperne gennemføres bl.a. gennem: Samarbejde mellem lærere på de enkelte klassetrin. Samarbejde mellem lærere på forskellige klassetrin. Specielle dage/uger hvor der kun undervises i hold. Kortere kurser, særlige udfordringer, træning af specifikke færdigheder, samt interessebetonet. Forpligtigelsen til at holddele i minimum 35 % af undervisningstiden gælder; I skoleåret 2011/2012 for 7. årgang. I skoleåret 2012/2013 for 7. og 8. årgang. I skoleåret 2013/2014 for 7., 8. og 9. årgang. Der foretages en evaluering en gang årligt medio marts i de tre skoleår. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 27. april

13 Principper for anvendelse af holddannelse Formål: Holddannelse skal anvendes som en del af den varierende undervisning for at sikre den enkelte elev den bedst mulige læring og de rigtige udfordringer. Princip: 1. Alle klasser planlægger og gennemfører holddannelse holddannelsen skal altid begrundes praktisk og pædagogisk holddannelse er et led i lærerens metodevalg med det formål at udvikle elevens evner, fremme tilegnelsen af kundskaber og færdigheder bedst muligt og fastholde elevens lyst til at lære holddannelse etableres på grundlag af en løbende evaluering og en fælles målfastsættelse, lærer og elev imellem 2. Holddannelsen kan ikke ske forud for et skoleår. Klassen skal være den fælles ramme for elevernes undervisning. 3. Klassens forældre orienteres ved skoleårets start gennem klassens årsplan om anvendelsen og omfanget af holddannelsen. Indholdet af undervisningen på holdene aftales mellem de involverede lærere og i forståelse med skolens leder. 4. Holddannelse på Nordre Skole skal betragtes som et af lærernes og skoleledelsens værktøjer i arbejdet med at realisere forpligtelsen til, at alle lærere gennem hele skoleforløbet og i alle fag tilrettelægger en undervisning, der tager sit udgangspunkt i de enkelte elevers forudsætninger. 5. Principperne kan gennemføres bl.a. gennem: Samarbejde mellem lærere på de enkelte klassetrin Samarbejde mellem lærere på forskellige klassetrin Anvendelse af lærere fra den supplerende undervisning Specielle dage/uger hvor der kun undervises i hold Planlægning af holddannelse, når de mindre klassetrin eksempelvis har læseuge Kortere kurser, særlige udfordringer, træning af specifikke færdigheder Vedtaget i Skolebestyrelsen den 15. april

14 Principper for klassesammenlægning Ved klassesammenlægning kan anvendes 2 modeller: 1. Årgangen brydes op og nye klasser dannes 2. En klasse brydes op og fordeles på øvrige klasser på årgangen Skolebestyrelsen beslutter efter indstilling fra skolelederen i den aktuelle situation, hvilken metode der skal anvendes. Det tilstræbes, at der dannes klasser, der fungerer godt såvel fagligt som socialt, og at der dannes klasser, hvor der er en ligelig kønsfordeling Når skolebestyrelsen har besluttet, at der skal foretages en klassesammenlægning, udarbejder skolelederen en "køreplan, for klassesammenlægningen. I denne gives der forældre og elever mulighed for at give deres mening om klassesammenlægningen tilkende Klasselærerne rådgiver skolelederen i forbindelse med deling af klasserne Skoleledelsen indkalder og leder møde herom Efter at den nye klassedannelse er foretaget af skolen, kan der ikke ændres på den Der udsendes skrivelse til hjemmene med besked om fremtidig klasse Før skoleårets afslutning bringes de nydannede klasser sammen Ved det nye skoleårs start tages der pædagogiske initiativer til at få eleverne til at fungere sammen i den nye sammenhæng. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 19. august

15 Principper for fagfordeling Formål: At sikre en fordeling af arbejdsopgaverne blandt skolens lærere, således der sikres en faglig forsvarlig undervisning samt muligheder for tværfagligt samarbejde. Princip: Fagfordelingen skal sikre en faglig kompetent undervisning, der giver mulighed for samarbejde mellem fag, klasser og årgange. Elever skal møde lærere af begge køn, og der skal sikres muligheder for samarbejde omkring den enkelte elev og klasse. Ovenstående tilstræbes ved at: Ingen normalt er klasselærer i mere end en klasse De mindste årgange har så få lærere som det er muligt med hensyntagen til lærernes faglige kvalifikationer De mindste årgange har lærere af begge køn En lærer bør mindst have 3 timer i en klasse i modtageklasserne bør en lærer have mindst 5 timer Lærerskift så vidt muligt kun sker efter 3. og 6. klasse der sikres en faglig kompetent undervisning At der i 10. klasse, når der anvendes tutorordning, skal udpeges tutorer, som underviser i et af de obligatoriske fag Vedtaget i Skolebestyrelsen den 17. marts

16 Princip for skemalægning Formål: At danne det bedst mulige skema for elever og personale, således eleverne oplever en varieret hverdag, der sikrer pædagogisk optimale muligheder for elevernes læring. Sikres ved at: ingen klasser må have mellemtimer alle klasser møder tidligt klassernes skematimer fordeles jævnt over ugens dage praktisk/musiske fag fordeles jævnt over ugen der fra 1. klassetrin altid er dobbelttimer i idræt Og understøttes ligeledes ved at: dansk og matematik så vidt muligt parallellægges med de øvrige klasser på årgangen svømning og idræt ikke lægges samme dag idræt i klasse placeres sidst på dagen fag med flere timer lægges i modulerne, hvis det ønskes af faglæreren sprog og matematik placeres med en time dagligt alle klasser skal have deres klasselærer hver dag specialundervisningstimer placeres i lektion. Dog bør der i overbygningen placeres specialundervisning i 6. og 7. lektion engelsk i 4. klasse ikke placeres på to følgende dage engelsk og tysk ikke placeres i samme modul hjemkundskab ikke placeres i 1. og 2. lektion på mandage Vedtaget i Skolebestyrelsen den 20. maj

17 Principper for rygning på Nordre Skole Nordre Skole er principielt et røgfrit område! Dette betyder at: ingen elev må ryge på skolens område eller i undervisningstiden ingen medarbejder eller forældre må ryge indendørs i forbindelse med forældrearrangementer og lignende medarbejdere, der måtte ønske at ryge i arbejdstiden, skal gøre det i lokaler, hvor det ved skiltning er angivet, at rygning er tilladt. ved aftenskoleundervisning og lignende er rygning ikke tilladt indendørs Vedtaget i Skolebestyrelsen den

18 Princip for Cykelekskursioner Formål: At sikre elevernes sikkerhed bedst muligt i forbindelse med cykelekskursioner. Sikres ved at: der ikke kan gennemføres cykelekskursioner i klasse der ved cykelekskursioner i klasse deltager altid mindst 2 personalemedlemmer eleverne instrueres inden gennemførelsen af cykelturen om reglerne og sikkerheden forældrene orienteres om cykelekskursionen i god tid inden gennemførelsen cykelhjelm er påbudt i 3. klasse må der kun cykles på lukkede cykelstier. Aldrig på trafikerede veje. Der trækkes, når en trafikeret vej skal krydses. I 3. klasse skal der være to voksne for hver klasse Det understøttes ved at eleverne skal køre på en lang række det er ikke tilladt eleverne at overhale hinanden personalemedlemmerne kører først og sidst i rækken eleverne i klasse kan enkeltvis eller i små grupper selv transportere sig på cykel til arrangementer i Viborg uden deltagelse af personale Vedtaget i Skolebestyrelsen den 25. april

19 Principper for kostpolitik på Nordre Skole Mål: vi vil være en skole, med fokus på kost, motion og trivsel vi vil fremme gode kostvaner for skolens elever, og vil derfor skærpe fokus på sund kost og spisevaner. Børnenes grundlæggende daglige kost er et forældreansvar, og skolens tilbud skal ses som et supplement hertil målet er, at børnene har spist morgenmad, inden de møder i skolen, og at alle børn har gode madpakker med hver dag vi vil gerne undervise oplagte og undervisningsparate elever, der har energi til at indgå aktivt i skolens undervisning og fritidsdel Handling Nordre Skole vil arbejde frem mod at der i skoleboden tilbydes børnene at købe et supplement til madpakken i form af sund kost, der har til hensigt at optimere det enkelte barns energiniveau og koncentrationsevne. Det er vigtigt, at eleverne gives mulighed for at spise flere gange i løbet af skoledagen. Den nødvendige tid afsættes hertil. Skolen har en klar holdning til kostens betydning for et barns indlæring og trivsel. Holdningen skal kommunikeres til og diskuteres blandt elever, lærere, pædagoger, forældre og samarbejdspartnere. Kost er derfor et fast punkt på dagsordenen til det første forældremøde i og 7. klasse. På Nordre Skole er der 3 koldvandsautomater til rådighed for alle på skolen. I indskolingen og på mellemtrinnet spiser eleverne deres frokost i klassen sammen med en lærer. I udskolingen kan eleverne spise og opholde sig i klasserne, fællesarealerne og på det overdækkede areal uden for biblioteket Skolen vil arbejde for at der sikres et højt kvalitetsniveau af den mad og drikke, der sælges, ligesom elevrådet inddrages i forbindelse med kost generelt herunder udbuddet af maden i skoleboden Tænk helst også sundt ved fødselsdage/mærkedage Skolens elever undervises i og arbejder med emnet Sundhed fra klasse. Undervisningen intensiveres i faget hjemkundskab Elevernes kostvaner er en naturlig del af skole hjem samarbejdet Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 24. april

20 Nordre Skole Trafik princip Mål: Vores ambition på Nordre Skole er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Emne Handling Tidsfrist Ansvarlig Mindre morgenmylder På cykel til skole Skolepatrulje, praktisk organisering Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle. Emnet sættes på dagsordenen for forældremøder i 0. og 1. klasse. Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at børnene lærer at færdes sikkert på egen hånd. Nordre skole anbefaler generelt, at børnene cykler til skole fra 3. klasse. - Hver morgen skal der være 4 SP ere på vagt på H C Andersensvej ved skolens indkørsel. Hver år Hvert år Klasselærere/forældre Klasselærer/forældre SP-instruktør Skolepatrulje, opbakning og belønning På cykeltur med skolen Fra SFO til Valhalla Færdselskontaktlærerens arbejdsopgaver Ressourcer til færdselsundervisningen Skolen afsætter midler til at belønne SP erne. Beløbet og de øvrige tilbud til SP erne justeres løbende i samarbejde med SP-instruktøren. Det er vigtigt, at skolens principper for cykelekskursioner overholdes. I maj måned drøfter skolen og SFO, hvordan de nye til Valhalla bedst kan hjælpes, når de skal gå til Valhalla. Færdselskontaktlæreren står for koordination af undervisning, samarbejde med politiet, opdatering af kolleger vedr. materialer m.v. Nordre Skole har en færdselskontaktlærer, hvis arbejde skal respekteres og prioriteres. SP-instruktør Skolelederen De relevante lærere SFO-leder, pædagoger og klasselærere i 3.klasse Færdselskontaktlærer Skolelederen og skolebestyrelsen Vedtaget i Skolebestyrelsen den 20. maj

21 Retningslinier for bekæmpelse af lus Formål: begrænse smittespredningen i SFO og skole give forældrene mulighed for hurtig indsats i form af behandling Sikres ved at: Opslag, hvor forældre opfordres til kæmning børn med lus, behandles inden de igen modtages i SFO og skole Og understøttes ved at: personalet giver aktuel information om behandling SFO og skole forventer at blive orienteret, hvis forældre konstaterer lus kæmmedage i SFO, når der er særligt mange tilfælde af lus personalet ved Nordre Skole har tavshedspligt børnene får saglig information om lusespredning og eventuel hensynstagen Hvis der konstateres lus: forældrene kontaktes straks, hjemme eller på arbejdspladsen barnet hentes hurtigst muligt Det er ikke flovt at have lus det er flovt ikke at gøre noget ved det! 21

22 Retningslinjer for Information til forældre, som ikke har forældremyndighed Fra den 1. januar 1996 trådte 19 i lov om forældremyndighed og samvær i kraft. Ved videregivelse af informationer til den forælder, der ikke har forældremyndighed gælder der følgende: at information ikke kan laves som en fast aftale om tilsending af indbydelser m.v. at information kun kan gives ved konkret anmodning at konkret anmodning skal foreligge hver gang at konkret anmodning i juridisk udlægning ikke betyder "skriftlig anmodning" at oplysninger skal være konkrete og ikke reflekterende vedr. standpunkt, faglig udvikling, trivsel og problemer at det typisk er mundtlig information at der intet må oplyses om barnets hjem eller adresse at en konkret henvendelse besvares i arbejdstiden. Dvs. almindeligvis på skolen. at det " at nægte at give oplysning, hvis det er til skade for barnet" afstemmes med skolelederen at ethvert tegn på pres fra forældre til fravigelse af disse administrative forskrifter afstemmes med skolelederen Efter hver samtale lægges der et notat i elevens kartoteksmappe samt dato for samtalen. Hvordan forholder vi os, hvis en forælder, der ikke har forældremyndigheden, ønsker en samtale/møde med sit barn i skoletiden? Skolen er ikke forpligtiget til at foranstalte dette. På Nordre Skole forholder vi os som følger: ved en henvendelse giver vi kun lov, hvis den der har forældremyndigheden accepterer. den, der forespørger, orienteres om, at skolen henvender sig til indehaveren af forældremyndigheden. Hvis en sådan henvendelse ikke ønskes, kan vi undlade en sådan, men det betyder naturligvis, at en samtale/møde med barnet ikke kan finde sted. Orientering i skolebestyrelsen den 25. maj

23 Retningslinjer for EDB Formål: at vores IT-materiel skal bruges af så mange som muligt og være til gavn, glæde og nytte for alle elever. alle skal overholde god IT-etik på Internet. Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes af brugeren. Man må f.eks. ikke sende anonym e-post eller på anden vis genere andre brugere af nettet. Den enkelte elev er ansvarlig for sine handlinger. Som bruger gælder: tænk dig om! alt hvad du laver på skolens IT-materiel skal kunne forevises for din lærer, skolensinspektør, dine forældre og din lillesøster brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager ved IT-materiel (udtalelser, kopiering m.m.) det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning. Der må kun downloades under forudsætning af tilladelse fra de IT-tilsynsførende. Ingen anden kan give en sådan tilladelse enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller er skadelig for skolens omdømme eller virksomhed er forbudt. Skolen forbeholder sig ret til at standse brug af computere og nettet, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk - herunder skolens sektornetforbindelse Øvrige retningslinier: lærerne har ansvaret for brugen af IT-materiel. Som hovedregel skal der altid være en lærer tilstede, når eleverne arbejder ved maskinerne skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computerne må således bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde der må under ingen omstændigheder installeres programmer, spil, mv. på skolens pc er. Kun de ITtilsynsførende må installere programmer på skolens IT-materiel alle har principielt adgang til Internettet. Skolen har adgang til Undervisningsministeriets Sektornet og dermed til Internet på fordelagtige betingelser, fordi det er beregnet til undervisning. Derfor må maskinerne kun anvendes til undervisningsformål lagerpladsen på skolens videoredigeringsmaskiner tømmes jævnligt for filer, der er ældre end 1 måned. Skal enkelte forløb gemmes over længere tid, skal det aftales med de IT- tilsynsførende. hver elev tildeles 50 udskrifter for hvert halvår fra skolens printere. 9. og 10. årgang tildeles dog yderligere 50 udskrifter i forbindelse med dels Projektopgaven og dels den Obligatoriske Selvvalgte Opgave Vedtaget i Skolebestyrelsen den 20. april

24 Budgetretningslinier til skoleledelsen Det tilstræbes, at der ikke opstår underskud. Bygninger: Der er kun centralt afsatte midler til bygningsvedligeholdelse og renoveringsopgaver. Udenomsarealer: Det afsættes midler hertil i det omfang, der er midler hertil Inventar: Midlerne anvendes til reparation og udskiftning af inventar, idet der i løbet af en årrække ønskes udskiftning af borde/stole i de lokaler, der ikke har fået nye møbler. Undervisningsmidler: Der afsættes midler til de enkelte fag til selvforvaltning alt efter hvilket behov, der er for nyanskaffelser til undervisningsmaterialer. De resterende midler fordeles ligeligt i løbet af en årrække til de forskellige fag, idet der tages hensyn til faget, og hvornår der sidst er indkøbt bøger til faget. Lejrskole: Midlerne fordeles til 4./5. årgang under hensyntagen til elevtal og lejrskolens varighed. Lønpuljen: Anvendes således muligheden for at give eleverne det vejledende timetal har høj prioritet. Overskud: Overføres til kommende finansår til konsolidering og løsning af aktuelle opgaver. SFO: Af skolens samlede budget afsættes der et beløb til SFO. Det tilstræbes, at der ikke opstår underskud. Ansvar: Skoleledelsen er ansvarlig overfor skolebestyrelsen for, at retningslinjerne overholdes. Vedtaget i Skolebestyrelsen den 24. maj

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

integration af tosprogede elever på Mølleskolen

integration af tosprogede elever på Mølleskolen integration af tosprogede elever på Mølleskolen Hvad er vores fælles ansvar? Integration er hele skolens ansvar, ikke kun den enkelte læres individuelle opgave. Integration er en proces, der tager tid,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere