GOD HYGIEJNE Vestforsyning Vand A/S. Indvindingsboringer Vandværker Ledningsnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD HYGIEJNE Vestforsyning Vand A/S. Indvindingsboringer Vandværker Ledningsnet"

Transkript

1 GOD HYGIEJNE Vestforsyning Vand A/S Indvindingsboringer Vandværker Ledningsnet

2 Hvad er god hygiejne ved arbejde i vandforsyningen? Velkommen til Vestforsyning Vand A/S. Her arbejder vi med drikkevand, og det stiller særlige hygiejniske krav, både til materialer, arbejdstilrettelæggelse og den personlige hygiejne. Medarbejdere, der dagligt arbejder med drikkevand, og de entreprenører, der arbejder for Vestforsyning Vand A/S, skal være bevidste om, at de arbejder for en levnedsmiddelvirksomhed, hvilket kan give anledning til en række spørgsmål af vandhygiejnisk karakter, som: Hvordan forholder vi os i denne situation? Hvilke forholdsregler gælder her? Hvad skal vi særligt tage os i agt for? I denne folder kan du læse om en række forskellige arbejdssituationer, som du kan blive stillet overfor dagligt. Du kan også læse, hvilke forholdsregler du skal tage i de givne situationer. Folderen er et supplement til den instruktion, som vore medarbejdere skal give entreprenører, før arbejdet påbegyndes. Denne folder vil for nye medarbejdere blive underbygget af et hygiejnekursus. Med venlig hilsen Avi Gaye Vand- og Miljøchef Jesper Madsen Afdelingsleder, Vand Januar 2015

3 Hygiejnezoner Drikkevandet kommer fra grundvandet, der er helt fri for bakterier - og det skal det blive ved med at være. Derfor skal alle, der har med vand at gøre, overholde nogle regler, så hygiejnen er helt i top, når de arbejder på Vestforsynings anlæg. Det gælder boringer, vandværker, ledningsnet og trykforøgere. Forsyningen er opdelt i to zoner: GUL zone og RØD zone. Her gælder særlige regler, som du skal kende. ALLE - personale, eksterne leverandører og entreprenører - SKAL kende kravene inden opstart af arbejde for vandforsyningen. Derfor skal du læse denne folder, hvor vi beskriver, hvordan vi holder vandet rent. Folderen skal læses INDEN du går i gang med at arbejde. Alle skal rette sig efter hygiejnekravene, så vandet bliver ved med at være rent!

4 GUL ZONE I GUL ZONE er du ikke i direkte kontakt med vand. Men du kan være i kontakt med eksempelvis rør og pumper, der indeholder rent vand. Derfor skal du selv være ren, have rent tøj - eller overtræksdragt på. Du kan bruge overtræk til dit fodtøj og bruge rent værktøj. Eksempler: Tavlerum, maskinrum, procesrum med lukkede filtre/iltning, rørgange, mandskabsrum. Ved indgang til alle vandforsyningens boringshuse, vandværker og trykforøgere befinder man sig i GUL ZONE. Ren Rent tøj Evt overtræksdragt Overtræk til fodtøj Rent værktøj!! D e s i n f i c e r e t fodtøj Engangs overtræksdragt Hårnet Desinficeret værktøj

5 RØD ZONE I RØD ZONE er du i direkte kontakt med vand. Det betyder, at du skal have desinficeret fodtøj, og være iført rent arbejdstøj eller engangsovertræksdragt. Du skal vaske dine hænder, afspritte dem og bruge nye gummihandsker, hvis muligt. Du må kun bruge desinficeret værktøj. Eksempler: Åbne filtre/iltning (trapper, bundbeluftning m.m.), rentvandsbeholdere, skyllevandsbeholdere, vandtårn. Alle arbejdsopgaver i RØD ZONE skal udføres af eller i samarbejde med en medarbejder fra Vestforsyning. GUL ZONE kan blive til RØD ZONE Når du reparerer noget i GUL ZONE, kan du komme i kontakt med vandet f.eks.: Når rør skilles af i rørgange Når en pumpe skal serviceres Når der åbnes ind til filtre eller iltning i lukkede procesrum Når der sænkes måleudstyr i vand, f.eks. i rentvandsbeholder Når du kommer i kontakt med vand, bliver GUL ZONE til RØD ZONE. Så gælder kravene for RØD ZONE.

6 Personlig hygiejne Uanset om du færdes i GUL ZONE eller RØD ZONE, skal du sørge for, at holde dit arbejdstøj rent og bruge overtræksdragt til arbejde der sviner. Sørg for at vaske dine hænder grundigt inden arbejdet og tøm lommerne, så der ikke falder noget ud. Efter toiletbesøg er vask af hænder med brug af sæbe et ufravigeligt krav. Personalet ifører sig rent arbejdstøj, hver dag, som ikke anvendes til andet arbejde. Personalet skal have en god personlig hygiejne og være meget omhyggelige. Vestforsynings biler skal være udstyret med de desinficerende midler, der er behov for i driften. Alle medarbejdere skal have gennemført et hygiejnekursus med almen undervisning indenfor vandforsyning og anden håndtering af fødevarer.

7 Værktøj Alt værktøj og materiel, der kommer i berøring med vandet, skal omhyggeligt renses i desinficeringsmiddel før anvendelsen. Det må IKKE benyttes til andet arbejde. Slanger til drikkevand rengøres og gennemskylles før og efter brug med det desinficeringsmiddel, der anvises af Vestforsyning. Herefter hænges de til tørre og rulles sammen. Personlige værnemidler Se Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. Bekendtgørelsen kan ses på Rent arbejdstøj Overtræksdragt til arbejde der sviner Vask hænder Tøm lommerne Vask hænder efter toiletbesøg Desinficerende midler til bilen

8 Instruks nr. 1 Rengøring af overflader der kommer i berøring med det rene vand. Gælder for alle former for rengøringsarbejde i iltningsrum og filterrum. Iltningstrapper: Hygiejnekrav RØD ZONE Renses under drift, så det afrensede og aflejrede materiale fjernes med naturlig filtrering i filtrene Trapperne skrubbes Lukket iltning: Hygiejnekrav RØD ZONE Iltningsplader i Coplator (Nibsbjerg Vandcenter) udskiftes til nye, når behovet for rensning opstår Reaktionsbeholder: Bundtømmes efter behov i forbindelse med rengøring af iltningsproces Tømmes enten via bundudløb eller med pumpe og det aflejrede materiale fjernes med slamsuger Beholderen skylles grundigt med rent vand inden ibrugtagning Åbne filtre: Hygiejnekrav RØD ZONE Bundtømmes efter behov Slamrendekanaler og frie filtersider rengøres manuelt Kontrolfunktion: Inden idriftsætning skylles godt igennem med rent vand med afgang til kloak Der tages vandprøve med BactiQuant til analyse for forhøjet bakterieniveau fra afgang filtre. Først når denne analyse viser et tilfredsstillende resultat, åbnes der for afgangen til rentvandsbeholderen. Arbejdsmiljø Miljø HACCP Kvalitet

9 Instruks nr. 2 Efterfyldning eller udskiftning af filtermateriale. Gælder for efterfyldning eller udskiftning af filtermateriale i filtre. Filtre: Hygiejnekrav RØD ZONE Det gamle filtermateriale suges fra filtret ved hjælp af slamsuger fra ekstern entreprenør Inden slamsugeren møder på vandværket skal den være renset og desinficeret Nyt filtermateriale leveres i lukkede plastsække eller blæses ind i filteret fra tankbil. Inden indblæsning fra leverandøren skal det sikres, at filtermateriale og tankbil lever op til de specificerede krav og er rene og sterile Når filteret er færdigopbygget, returskylles det med rent vand med afgang til kloak Der udtages vandprøve (BactiQuant) til analyse for forhøjet bakterieniveau fra afgang filtre Først når denne analyse viser et tilfredsstillende resultat, åbnes der for afgangen til rentvandsbeholderen Instruks nr. 3 Inspektion af rentvands- og højdebeholder Gælder for inspektion og eventuel rensning af rentvandsbeholder og højdebeholder Risiko ved inspektion: Forurening som følge af dykkerinspektion Risiko for forurening, når nedgangshuller til rentvandsbeholder står åbne Handling: Hygiejnekrav RØD ZONE Der benyttes dykkere som er certificerede til arbejde med rentvandsbeholdere Der udtages vandprøve (BactiQuant) på afgang vandværk, før arbejdet påbegyndes Der laves overdækning/inddækning ved åbne låger, så der ikke kan komme forurening fra tærren, flyvende blade eller regn i beholderen Dykkerudstyr desinficeres inden adgang Hjælpere skal udvise god hygiejne og sikre, at der ikke kommer uvedkommende materiale i tanken Der udtages vandprøve (BactiQuant) ved arbejdets ophør Først når denne analyse viser et tilfredsstillende resultat, åbnes der for afgangen til rentvandsbeholderen Frekvens: Beholdere inspiceres hvert 5. år eller oftere ved opstået behov

10 Instruks nr. 4 Udtagning af hurtiganalyser - BactiQuant Gælder for udtagning af vandanalyser på faste prøvetagningssteder med BactiQuant metoden. Risiko ved prøvetagning: Forurening af vandprøven som følge af prøvehåndtering Handling: Hygiejnekrav GUL ZONE Vandprøven udtages i glasflasker udlånt af FORCE Technology A/S Vandprøven må kun udtages af personer som er certificeret til prøvetagning med Bacti- Quant metoden Deltagere i vandforsyningens rådighedsvagt skal være certificeret til prøvetagning Vask hænder inden prøvetagningen eller brug engangshandsker Lad vandet løbe min. 5 minutter før prøvetagningen foregår Rør ikke ved flaske eller prop indvendig og læg ikke proppen fra dig Undgå at hoste eller ånde ud i retning af åben flaske/aftaget prop, brug evt. maske Tilstræb at der er så stillestående luft som muligt omkring prøvetagningsstedet Såfremt resultaterne efter vandanalysen overskrider aktionsgrænsen laves der en opfølgende prøve Hvis resultaterne fra den opfølgende prøve stadig overskrider aktionsgrænsen rekvireres FORCE Technology A/S for at udtage en uddybende vandanalyse Frekvens: Vandanalyserne udtages én gang månedligt på både vandværker, ledningsnet og hos forbrugerne.

11 Instruks nr. 5 Reparationsarbejde på ledningsnettet Gælder for reparationsarbejde på ledningsnettet Risiko for skader ved reparationsarbejde: Der skal foretages fornøden skiltning og afspærring Der søges opgravningstilladelse - ved akut arbejde søges den efterfølgende Der tages fornødent hensyn til andre ledningsejere via søgning i LER-registret Der lukkes kun delvis for vandet under opgravning Handling: Hygiejnekrav RØD ZONE Lukning af ventiler skal ske langsomt, så man undgår turbolens i ledningsnettet, der river aflejringer løs og giver snavset vand til forbrugerne Rør, ventiler og fittings, som skal anvendes til reparationen, underkastes en visuel inspektion for evt. indvendige fremmedlegemer, snavs m.v. skønnes det nødvendigt, skylles med desinficeringsmiddel For at reducere risikoen for forurening skal der altid skylles ud, inden bruddet udbedres Før der graves skal det sikres, at den pågældende maskine er ren og der evt. er foretaget disinfektion af skovle der benyttes i udgravningen Opgravningen skal foretages tilstrækkeligt dybt, og vandstanden i graven skal holdes passende lav (under rørniveau) ved pumpning Ved ledningslukninger for grenindskæring, ventiludskiftning og udskiftning af enkelte rørledninger er der risiko for indtrængning af snavs og fremmedlegemer. I disse situationer er det vigtigt, at aflukke åbne rørender og sikre ordentlig udgravning, således at jord, grus og lign. ikke trænger ind i ledningsnettet Efter endt reparation, indskæring eller lign. skal ledningen skylles med rent vand, og der kan renses med desinficeringsmiddel. Herefter kan ledningen sættes i drift Åbning af ventiler skal ske langsomt, så man så vidt muligt undgår turbulens i ledningsnettet, som giver snavset vand

12 Instruks nr. 6 Ledningsudskiftning og nyanlæg Gælder for udskiftning og nyanlæg af vandledninger Risiko for skader ved reparationsarbejde: Der skal foretages fornøden skiltning og afspærring Der søges opgravningstilladelse - ved akut arbejde søges den efterfølgende Der tages fornødent hensyn til andre ledningsejere via søgning i LER-registret Handling: Hygiejnekrav RØD ZONE Rør, fittings og lignende kontrolleres/udbedres for manglende rørpropper, afdækning m.v. som skal sikre mod indtrængende snavs Inden montage underkastes de en visuel inspektion for evt. indvendige fremmedlegemer, snavs m.v. Skønnes det nødvendigt, skylles med desinficeringsmiddel Der må ikke forekomme åbne rørender i renderne Ved udtagning af rørpropper, i forbindelse med sammensvejsning, skal det sikres, at der er gravet ordentligt fri, så der er rent omkring rørenderne. Det henstilles til entreprenøren, at rørender på stikledningerne lukkes, inden de skydes i jorden Den nye vandledning kan renses med desinficeringsmiddel og gennemskylles efter behov, inden den sættes i drift. Der renses og skylles efterfølgende på hvert enkelt stik, inden tilslutning til ejendom Der skal henstilles til VVS-installatøren om renskylning af stikledning, inden han tilslutter denne i ejendommen Gennemskylning foretages ved, at der monteres skylleanordning på forsyningsledning, som tilsluttes opføringsrør for at lede skyllevandet væk fra renden Ledningen kan renses med svamp tilsat desinficeringsmiddel. Derefter skylles igennem til vandet er rent I forbindelse med nyanlæg kan der suppleres med en bakteriologisk vandanalyse (BactiQuant). Ingen ny vandledning må sættes i drift, før prøven udviser resultater under de fastsatte aktionsgrænser Overskydende komponenter afvaskes og returneres til lageret

13 Instruks nr. 7 Håndtering, transport og lagring af rør m.v. Gælder for håndtering, transport og lagring af rør m.v. Håndtering og transport (leverandørens forskrifter): For at undgå skadelige påvirkninger og indtrængning af smuds m.v. på rør og formstykker ved håndtering og transport, bør følgende iagttages: At Vestforsyning er repræsenteret, så der kan laves modtagekontrol At varerne ikke tippes fra vogn At der ved af- og pålæsning samt flytning af rørbundter/ruller med kran anvendes remme af tekstiler eller lignende At de ikke slæbes hen over befæstet underlag At der altid anvendes egnet transportmateriel At der ikke opstår punktbelastninger At de ikke kommer i berøring med skarpe kanter At rørene ikke kan bevæge sig på underlaget At plastpropper i rørender ikke falder ud Lagring: Ved lagring af rør og formstykker skal det sikres, at de ikke deformeres, tilsmudses (forurenes), og at der i øvrigt ikke opstår skadelige påvirkninger af dem Ved lagring i mere end 6 måneder efter produktion, skal PVC og PE-rør beskyttes mod direkte sollys Rør og formstykker skal opbevares længst muligt i den emballage, som fabrikken har leveret Ventiler, fittings og lignende skal altid opbevares i renholdt lagerbygning, eller med gennemsigtig krympefolie omkring, ved opbevaring i lagergarage eller på lagerplads. Afdækning på ikke fjernes, før emnerne skal bruges i renden Korte rørstykker understøttes med strøer i 1/4-dels punkterne Uafdækkede materialer skal altid vaskes med desinficeringsmiddel og rent vand inden brug Rørbundter og løse rør opbevares på en plan og jævn bund Løse rør stables således, at de ikke hviler på mufferne Duktil, PVC- og PE-rør skal altid leveres med plastpropper fra fabrik for at beskytte mod indtrængende smuds m.v. Plastpropperne må ikke fjernes, før emnet er placeret i renden, klar til at tilslutte.

14 Instruks nr. 8 Udskiftning af vandmålere Gælder udskiftning af vandmålere hos forbrugere. Inden målerskift: Montøren skal sikre sig, at stedet omkring måleren er ryddeligt og rengjort Montøren skal vaske hænder inden lukning og adskillelse af installation Hvis kunden er usikker på din identitet, skal du uopfordret legitimere dig Handling: Der lukkes for vandet og den gamle måler nedtages, afproppes og håndteres forsigtigt. Der må ikke benyttes rørtang eller lignende på selve målerhuset Røret før måleren skylles for urenheder Ved målermontering skal man være opmærksom på, at der er en kontraventil monteret i målerhuset I forbindelse med målerskift kontrollerer montøren, om installationen i øvrigt er udført korrekt i henhold til gældende norm, og at der ikke kan konstateres væsentlige tæringsproblemer på nogen installationsdel Hvis der kan konstateres kritisable forhold, skal forbrugeren straks informeres om pligten til snarest at bringe det kritisable forhold i orden Montøren indberetter forholdet ved tilbagekomst til kontoret

15 Instruks nr. 9 Adfærd ved indbrudsalarm Gælder adfærd ved mistanke om indbrud eller anden ureglementeret adgang til vandforsyningens anlæg. Risiko ved opfølgning på indbrudsalarm: Konfrontation med de personer som er brudt ind Usikkerhed om grad af hærværk (systemer kan være sat ud af drift) Mørke eller mørklagte anlæg kan vanskeliggøre overblik og vurdering af situationen Indbrudsalarm på borehuse og trykforøgere: Kør ud til anlægget og foretag en inspektion Notér observationer fra inspektion og reparer eventuelle skader/fejl Vurdér risici for vandkvaliteten og foretag om nødvendigt en driftsomlægning (evt. i samråd med ledelsen) Indbrudsalarm på vandværker og højdebeholdere: Tjek på SRO om alle følge-alarmer er aktive: sabotage ved døre, vinduer, dæksler m.v. Tjek evt. personers adgang via rumfølere og på videoovervågningen Kør om nødvendigt ud til anlægget og foretag en inspektion Notér observationer fra inspektion og reparer eventuelle skader/fejl Vurdér risici for vandkvaliteten og foretag om nødvendigt en driftsomlægning (evt. i samråd med ledelsen) Ved tydelige tegn på at personer er trængt ind på anlægget Kør ud på anlægget og observér Kontakt politiet og nærmeste leder Notér observationer fra inspektion og videofilm I tilfælde af utryghed ved situationen kontaktes vagtselskabet G4S

16 Vestforsyning Vand A/S Nupark Holstebro Tel.: Mail:

God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet

God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet God hygiejne Indvindingsboring Vandværker Ledningsnet Hvad er god hygiejne ved arbejde i vandforsyningen? Velkommen til Vestforsyning Vand A/S. Her arbejder vi med drikkevand, og det stiller særlige hygiejniske

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet Ren besked Renseanlæg Pumpestation Ledningsnet Velkommen til Vestforsyning Spildevand A/S Her arbejder vi med spildevand, det stiller særlige krav til både medarbejdere og entreprenører der arbejder for

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Lejlighedsmappe fra Atlantia

Lejlighedsmappe fra Atlantia Lejlighedsmappe fra Atlantia - Denne mappe er udarbejdet som et hjælperedskab, til alle lejere beboende i ejendomme som administreres af Atlantia. Mappen indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder

Læs mere

Slamsugning - også fra store dybder

Slamsugning - også fra store dybder Slamsugning - også fra store dybder FKSSlamson har opbygget et helt specielt køretøj til tømning af sand fra vandfyldte tanke og bassiner på bl.a. rensningsanlæg. Løsningen gør, at vi udover traditionel

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere