Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013"

Transkript

1 MØDE Dato 12. december 2013 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 3. december 2013 Mødetidspunkt: Forventet sluttidspunkt: Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske deltagere: Valgfri deltagere: Til stede: Anja L. Mathiesen Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013 Anja L. Mathiesen Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise Kirkegaard Tommy Hansen Bente Mikkelsen Chris Gade Oxholm Peter Frentz Ejler Møller Petersen Houman Khakpour Johnny Dollerup Christensen Sanne Gaarsdal Bjarne Larsen Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise Kirkegaard Tommy Hansen Bente Mikkelsen Jean Philip Ricard (suppleant for CGO) Peter Frentz Ejler Møller Petersen Houman Khakpour Lars Peter Andersen Johnny Dollerup Christensen Sanne Gaarsdal Bjarne Larsen Fraværende Kopi Chris Gade Oxholm Lars Peter Andersen

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 3. Rygepolitik 4. ServiceSimon dialog 5. Bonusaftale, kundehenvendelser og kontrol 6. Nultolerance 7. Arbejdsklausuler, kædeansvar o. lign. 8. Økonomi i grøn kørsel 9. AMR-struktur 10. Opfølgning på spørgsmål vedr. videoovervågning på sidste møde 11. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden BM ønskede en status på punktet om omklædning på St. Syd, som blev flyttet fra sidste møde. BL meddelte, at Lars Petersen er på sagen, og der kommer noget inden længe. Med denne kommentar blev dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af referat Godkendt uden bemærkninger 3. Rygepolitik BL orienterede: Rygepolitikken er blevet opdateret på baggrund af klager fra kunder vedr. lugt at røg i bussen, fordi chaufføren ryger lige uden for bussen og pga. henvendelser vedr. rygning i opstillingshallen. I rygepolitikken står der derfor nu, at man skal holde en afstand på 3 meter fra bussen, når der ryges. Desuden flyttes askebægrene væk fra indgangsdørene til stationer og opholdshuse, og der sættes skilte op. 2

3 PF sagde, der også bør gøres noget for at få passagererne (f.eks. gymnasieelever om natten) til at holde sig væk fra de åbne busdøre, når de ryger. For det er svært at vide, hvis skyld det er, at der lugter af røg. BL pointerede, at BAAS ikke kan ikke lave regler for det over for kunderne, men når det er forbudt for chaufførerne, ved vi, at det ikke dem, der ryger, hvis der kommer klager. JPR mente, at det vil blive svært at overholde denne politik. Læskurene bruges som rygeskure ved Sønderhøj Så det er svært, hvis kunden siger, at bussen og chaufføren lugter af røg. TH meddelte, at BAAS vil tage kontakt til skolerne i Sønderhøj og bede dem om ikke at ryge og sætte et skilt op med rygning forbudt. Vi kan meddele, at vi får passagerklager over det. THA understregede, at de klager, der kommer fra kunder vedr. rygning ikke går på, at der er nogen, der står ved bagdøren. Det er klager over, at chaufføren sidder i bussen og ryger. HK foreslog, at der tages hensyn til rygerne ved at lave halvtag ved askebægre. Det er et ønske i APV en. TH sagde, at der på få år er sket en kolossal ændring i forhold til rygning i BAAS. Mange steder f.eks. i Aarhus og Silkeborg Kommune må man slet ikke ryge på matriklen. Vores regler er lempeligere, men vi kommer ikke til at bygge halvtag. Det går stik imod tendensen. BM mente, at der bør stå, at det er retningslinjer og ikke en politik. Der bør også stå, om der kan være konsekvenser. BL understregede, at BAAS ikke har retningslinjer eller politikker som ikke har konsekvenser. Men reglerne ligger på forskellige niveauer, så de tager forskellig tid igennem systemet. Han syntes ikke, der bør stå noget om konsekvenser i den enkelte politik. BM oplyste, at der i et af opholdshusene på linje 1A er ophængt et opslag fra en stationsleder om, at dørene på bussen skal være lukkede, når man står og ryger. TH meddelte, at man vil tage en snak med den pågældende stationsleder. 3

4 4. ServiceSimon dialog Med henvisning til det fremsendte bilag meddelte BL, at der vil blive afholdt såkaldte ServiceSimon samtaler. Disse samtaler drejer sig om at få snakket med folk, hvis de løber ind i nogle uhensigtsmæssigheder som f.eks. klager. For meget kan rettes hurtigt ved en snak. Efter en samtale bliver der lavet et kort notat om, at den har været afholdt, og hvis der er lavet aftaler, skrives det ind. Disse samtaler er ikke en del af det formelle samtalesystem. Det handler om at få tingene drøftet. EMP ønskede at vide, om det kan have konsekvenser for chaufføren, hvis det bliver nødvendigt med flere samtaler om dette. BL svarede, at notater fra ServiceSimon-samtaler ikke kan få konsekvenser alene, men hvis der kommer en formel samtale, vil man da tage udgangspunkt i, at der har været afholdt en ServiceSimon samtale, ligesom med andre uformelle samtaler, som SL erne har. Notatet ligger selvfølgelig i personalemappen. TH tilføjede, at det er en mellemløsning for ikke at lave bål og brand over alting. Der er tale om vejledning. JPR spurgte, hvorfor det skal registreres, hvis det alligevel ikke skal have konsekvens. Det bliver det jo ikke lavet ved uformelle samtaler med SL erne eks. på trappen. EMP påpegede, at stationslederne overskrider deres beføjelser f.eks. i forhold til konsekvenser ved rød kørselsprofil. Der er forvirring omkring formelle og uformelle samtaler hos SL erne. Han mente, man kan frygte, at det også sker ved Servicesimon-samtaler. BL sagde, at han gerne vil have besked, hvis nogen ikke kan finde ud af, hvordan det forholder sig mht. konsekvenser eller ej. Der skal ikke være tvivl om, hvordan det forholder sig. Ledelsen står fast på, at projektet drejer sig om et personligt incitament. HK mente at det i notatet om ServiceSimon-samtaler bør anføres, at det er en uformel samtale, der ikke har konsekvenser alene. TH meddelte, at der var rejst nogle væsentlige problemstillinger. Han bad tillidsrepræsentanterne om at finde nogle repræsentanter, som kan sætte sig sammen med BL og se på det. Så finder man ud af, om man kan komme videre med projektet eller ej. 4

5 Han understregede, at ledelsen gerne vil have besked, hvis der den mindste usikkerhed om den grønne profil. BM meddelte, at nogle af chaufførerne er dødtrætte af Servicesimon. De føler, at der bliver talt ned til dem vha. ham. Hun udtrykte håb om, at der findes et andet navn til den type samtaler. PF var enig i, at en del chauffører synes det er en nedværdigende måde, der tales til folk på. TH sagde, at den lidt humoristiske vinkel i Mission Service var et bevidst valg, og ServiceSimon holder jo nok ikke evigt. Men han kan bruges til forskellige ting, og Sporvejsnyt har jo også brugt ham. TH mindede om, at der var chaufførrepræsentanter med i arbejdsgruppen og påpegede, at der også var en del, som var kritiske over for Positiv Energi Smitter. Men mange henvendte sig også og sagde, at de var glade for vinklen. Han tilføjede, at den ønskede effekt af servicekampagnen er at hæve niveauet for den service der leveres. Så hvis det ikke virker, må vi se på det. Han opfordrede til at komme med forslag til, hvordan BAAS kommer videre med service. Vi vil arbejde videre med det, men vi ved ikke præcis hvordan. ServiceSimon skal ikke nødvendigvis indgå. JFR foreslog, at man læner sig op ad Midttrafiks (MT) Jeg er cool. Chaufføren er den der ved, hvordan tingene skal være. Han har overblikket og yder den optimale service. EMP sagde, at det er vigtigt at fastholde, at vi har et system, hvor vi tackler klager gennem formelle og uformelle samtaler. ServiceSimon er noget andet. Det er noget til selvjustits. Uanset om det er ServiceSimon, eller Jeg er cool konceptet, skal vi ikke være så bange for at erkende, at vi kan blive klogere og at servicen kan udvikles, bemærkede TH. Det er service vi bliver vurderet på af vores kunder. 5. Bonusaftale, kundehenvendelser og kontrol FM præsenterede registreringer fra MT og meddelte, at registreringer vedr. drift og service vil indgå som parametre i næste års resultatlønsaftale. Fremmøde, roser og klager udgår. 5

6 Han understregede, at det er oplagt at indarbejde områder, som MT vurderer BAAS på, da det jo er MT, som i fremtiden skal beslutte, hvorvidt BAAS skal køre eller ej. Pt. ligger vi fint set i forhold til omfanget af ture HK sagde, at en chauffør jo ikke kan påvirke udgåede ture pga. nedbrudte busser. FM understregede, at det er en ordning for hele BAAS og ikke kun for chaufførerne. Folk på værkstedet kan jo heller ikke gøre for det, hvis en chauffør ikke kører til tiden. Det er et fælles anliggende. BM ønskede at vide, om niveauet vedr. ruteføring og korrespondance skal ligge på nul. FM sagde, at BAAS ikke kan gøre meget ved ruteføring, men korrespondance kan godt have noget med omkørsler at gøre. Vi lægger niveauet i resultatlønsmodellen, så der er plads til klager over korrespondance. Vi skelner heller ikke mellem berettigede og uberettigede klager. De registreres uanset. FM påpegede, at det fremsendte bilag viser noget foreløbigt. Det er ikke absolutte tal der lægges frem, men vi orienterer om det her. BAAS skal formulere nogle ambitioner. Det er vildt vigtigt for vores fremtid. Vi skal have en bonusordning, som tager højde for, hvad kunderne ønsker. EMP mente, det er bekymrende, hvis klager vedr. for tidligt kørte busser og forbikørsler tages med, uanset om de er berettigede eller ej. FM meddelte, at der bliver sat nogle måltal op, som tager hensyn til uberettigede klager. EMP undrede sig over posten for tidligt kørt bus. Der er problemer med køreplanen, så det undrede ham, at man kan køre for tidligt. FM sagde, at det jo kan dække over, at tiden er forkert fordelt på vejen. Vi skal have justeret køretiderne, og det er også noget, vi skal bruge disse parametre til. PF meddelte, at det ikke er i orden over for chaufførerne at dække sig ind under, at tingene er noget, MT siger/gør, f.eks. i forhold til omkørslen på linje 14. FM sagde, at BAAS også kontraktligt har pligt til at sige, hvis ting ikke fungerer. Men vi har ikke mulighed for at sige, hvordan det så skal være. BAAS dækker sig ikke ind under nogen. Omkørslen er MT s anliggende sammen med TOV. 6

7 TH tilføjede at niveauet i resultatlønsmodellen skal lægges efter problemer som disse. FM vil selvfølgelig sige til MT, hvis de registrerer noget, BAAS ikke har indflydelse på. FM sagde, at mange ting i registreringssystemet peger ind imod MT selv, f.eks. nogle af de kvalitetsbrister, I påpeger her. Vi skal alle sammen bruge det til at løfte opgaven, og hvad er mere naturligt end at spørge kunderne. EMP mente, at der er sket utrolig få fejlrettelser i forhold til rutenettet/køreplanen. FM forklarede, at der laves en log på hver enkelt linje. Vores data udgør et fælles materiale sammen med de data, TOV har. Byen ændrer sig jo til stadighed, så historiske data er ikke altid gode nok, men vi har omfattende data. Vi laver en åben post, så man kan se, hvad det er for nogle data og registreringer, vi har, og som vi kan bruge i forhold til køretid. EMP henviste til et stormøde med FOA, hvor BAAS også deltog, og hvor køretider var på dagsordenen. Han ønskede at vide, om BAAS vil stå for sådanne møder fremover og tidsnok til, at drøftelserne kan nå at indgå i planlægningen af køretid. Gerne med deltagelse af MT/TOV. Ellers indkalder tillidsrepræsentanterne selv. FV anerkendte, at der blandt chaufførerne er et stort ønske om at drøfte køretider, og han og planafdelingen vil lægge ind i årshulet, at der holdes møder på alle tre stationer. Han pointerede, at det er vigtigt, at det lægges fast som en del af årshjulet. TH pointerede, at det efter hans opfattelse er en god idé, at der afholdes et medarbejdermøde, som TR erne står for, sideløbende med de lokale møder, som afholdes af BAAS. Præcist som i år. Derved opnår vi max. tilbagemelding fra chaufførerne. FM påpegede, at MT udover kundehenvendelser også laver kvalitetstjek, hvor man bl.a. ser på uniform, destinationsskilte, logo, vedligehold og rengøring. Det indgår også i MT og TOV s vurdering af det, BAAS leverer. PF ønskede at vide, hvordan oversigten vedr. kvalitet skal læses. FM gennemgik martstallene. Her er eks. posten Informationsmateriale rød, fordi BAAS f.eks. har manglet prisfoldere. Det skyldes dog, at BAAS ikke har haft folderne til rådighed, og det peger således indad mod MT. 7

8 EMP ønskede at vide, hvem der har ansvar for skiltning ind- og udvendigt på busserne. FM meddelte, at MT har et projekt kørende for at finde ud af, hvordan man skal skilte. Det er BAAS opgave, at der er styr på den skiltning, der lovmæssigt er påkrævet, for at bussen kan synes. TH sagde, at der vil blive udsendt information om skiltning i busserne. FV er med i en arbejdsgruppe om det. JPR sagde, at det er forvirrende, at BAAS har særregler i forhold til MT s regler for andre busser f.eks. det, at man ikke må have cykler med i vores busser. Han foreslog, at BAAS beder om, at reglerne forenkles. Man kunne evt. informere i bussen om, at rejsereglerne kan findes på MT s hjemmeside. Han oplever, at kunder bliver sure, når man henviser til kundecenteret. HK supplerede og sagde, at gamle foldere om regler skaber forvirring. Der er f.eks. en folder, hvor der står, at løbehjul skal være klappet sammen, men det kan de nye løbehjul ikke. Chaufførerne mangler informationer om rejseregler i forhold til cykler, barnevogne mv. Det er vigtigt med ensartet håndtering. PF spurgte, hvem der skal tjekke ridser og buler i busserne i dagligdagen. FM svarede, at klargøringen melder ind om det, men chaufføren skal gå en tur rundt om bussen om morgenen og så indrapportere evt. med billede. Hvis det ikke er gjort med dette, kan man overveje, om der skal ske en ekstrakontrol. BAAS har et projekt på alle Solaris vogne, så de alle oplakeres. MT har en vis tolerance i forhold til Volvobusserne, fordi man gerne vil have flere i omløb. BM mente, at der bør informeres i bussen om ændringerne i ruteforløbet på linje 19. FV sagde, at man har drøftet at informationen til kunderne ikke god nok, men ændringerne er på MT s hjemmeside. 6. Nultolerance BL og FV har gennemgået proceduren og synes, at den øgede kapacitet i driftscenteret har haft en meget positiv effekt. 8

9 HK ønskede at vide, om der er udføres kontrol af, om tavsalarmen virker. Den bruges selvfølgelig sjældent, men den skal jo virke. TH meddelte at der vil blive lavet noget skriftligt på det. Det skal dog afklares med AMR inden, hvad vi gør. FV sagde, at det er drøftet på det halvårlige møde. BM sagde, at nultolerancepolitikken bør opdateres f.eks. vedrørende overfaldsalarmen. Ifølge personalehåndbogen er politikken fra Hun mente, at det er problematisk, at der ringes til chaufføren ved overfaldsalarm. FM meddelte, at der kommer styr på det papirmæssige, men det interessante er, om det set up, der er lavet, virker i praksis. EMP spurgte, om den nylige hændelse, hvor en passager tilsyneladende sad i bussen med en pistol, registreres som nultolerance. TH sagde, at der skete en del fejl i den forbindelse. Det blev ikke registret som nultolerance, og derfor blev der ikke gjort yderligere fra stationslederens side. Men den skal selvfølgelig registreres som en 0- tolerance. Vi ved stadig ikke, om det var en pistol. Kunden var væk, da politiet kom. FV svarede, på en forespørgsel fra HK, at der vil blive informeret bredt ud i forbindelse med en eventuel miljøepisode. Der ligger en beredskabsplan i miljøledelsessystemet, men hvis en medarbejder opdager udslip, brand mv. er det altid Driftscenteret, som skal kontaktes. Driftscenteret har en mere detaljeret beredskabsplan, som kun er til deres brug. BM spurgte, om der kan laves omstilling på SL ernes telefon, så man kun får fat i den stationsleder, der er på vagt. THA svarede, at der er omstilling på, men hvis man ringer direkte til ham eller stationslederne, så omstilles telefonen ikke. Der må ringes til driftsnummeret eller akutnummeret. FM sagde, at det vil blive kommunikeret klarere ud om, hvor man skal ringe hen. 7. Arbejdsklausuler, kædeansvar o. lign. PF ønskede at vide, hvad BAAS gør for at overholde arbejdsklausuler. Han påpegede at BAAS i hvert fald på to områder ikke lever op til arbejdsklausuler. 9

10 Han mente ikke, det er i orden, at BAAS samarbejder med folk, som ikke overholder den gældende overenskomst. TH meddelte, at BAAS først skal have undersøgt, hvordan man er forpligtet. Vi ejes jo at MT, og det er Aarhus Kommune, der betaler for kørslen. 8. Økonomi i grøn kørsel EMP ønskede at vide, hvordan de administrative udgifter (Sirius, papir mv. )i projektet ligger sammenholdt med de besparelser, der er. FM sagde, at omkostningerne ved Sirius absolut er høje, men de ligger henover en lang periode, og Sirius er ikke alene tiltænkt grøn kørsel. Systemet blev købt inden og relaterer sig i høj grad til BAAS behov for data i forhold til vores ambition omkring f.eks. kundevenlig kørsel. EMP undrede sig over, at dieselbesparelsen ikke kan ses i bonustallene. BAAS har i samme periode fået mere miljøvenlige busser. FM forklarede, at det skyldes den måde, det er indekseret på. Der vil fremover blive lavet en mere finmasket oversigt, for ja, det er pt. ikke let at se, at der er udsving, men det er der! IK meddelte, at BAAS i år har brugt liter diesel mindre på at køre det samme antal kilometer i samme periode sidste år. EMP ønskede at vide, om der er registeret færre faldskader i perioden. IK svarede, at BAAS ikke har set specifikt på faldskader, da man gerne vil have en længere periode for at kunne se en tendens. Det var dog IK s indtryk, at udgiften til skader er faldet. Antallet er ca. det samme, men der er tale om mindre skader og således sandsynligvis også om færre faldskader. BL sagde, at den projektbeskrivelse, der blev lavet til grøn kørsel, sådan set stadig holder. Det bliver dog nu en del af den daglige drift. Vi fortsætter med at udlevere månedlige profiler. Som noget nyt vil der blive gennemført Grøn dag på linje X, hvor den grønne vejleder vil få talt med mange chauffører på en konkret linje ved at være en del tid i opholdshuset og køre med enkelte chauffører på en mindre del af en omgang. 10

11 Desuden vil samspillet mellem de almindelige vejledere og de grønne vejledere blive taget op i løbet af Sirius skal fortsat bruges, men ønsker til systemet vil blive taget op med Falck, i bestræbelserne på at give chaufførerne bedst mulig information. HK påpegede, at chaufførerne ikke kan se, hvornår de har gjort noget, der giver udslag. Hen mente, der bør være et synligt udslag så chaufføren kan lære af det. JPR spurgte, om profilen ikke kan komme ud via e-boks, eller om lønsedler kan lægges i kuverten med profilen. BL forklarede, at e-boks ikke er en mulighed, for han får profilerne i en samlet pdf fil. Han tilføjede at det er den slags ønsker til systemet, man kan arbejde videre med. PF sagde, at der bør informeres om, at BAAS har sparet mange liter diesel og udleder mindre CO2. TH bifaldt ideen, og vi vil forsøge at time en pressemeddelelse om grønnere kørsel. 9. AMR-struktur FV oplyste, at man på det halvårlige møde drøftede BL og FV s forslag til en ny struktur, som et blevet fremlagt for MEDudvalget. Forslaget blev forkastet. Man ønsker ikke færre repræsentanter men flere timer til det antal repræsentanter, der er. HK tilføjede, at der er enighed blandt AMR om, at de brænder for det og gerne vil arbejde mere, men for mange er det vigtigt at få den fornødne tid. 10. Opfølgning på spørgsmål vedr. videoovervågning på sidste møde TH oplyste, at videooptagelser i bussen dækker ned igennem bussen og også noget af chaufføren. Så der er gode muligheder for dokumentation, hvis der sker noget med chaufføren. PF påpegede, at området ved kuvøsen på Syd, hvor der er videoovervågning, også er der man klæder om. BL gentog, at Lars Petersen er på sagen i forhold til omklædning på St. Syd. 11

12 11. Eventuelt BM ønskede at vide, hvor langt man er mht. nye telefoner til chaufførerne. TH svarede, at BAAS opererer med flere løsninger men ikke har lagt sig fast på noget. Der skal være en forretningsmæssig begrundelse for at få nye telefoner, men der skal nok komme en løsning på det. BM påpegede, at chauffører af og til har brugt deres private mobiltelefon til at tage billeder ved et uheld. PF ønskede information om den nye EU-kvalifikationsuddannelse. BL oplyste, at kurset fortsat er opbygget med 3 obligatoriske dage og 2 valgfridage. De tre obligatoriske dage indeholder kendte emner fra første kursusomgang. De to valgfrie dage vil blive fyldt ud med et nyt EU-krav som hedder Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik (BAB). Kravet til buschauffører er, at man skal have gennemført dette kursus inden 1. marts 2018, og derfor lægger vi det ind i programmet allerede nu. Aarhus Tech arbejder stadig med den endelige lektionsplan. BM ønskede at vide, om St. Syd er blevet ISO-certificeret. IK meddelte, at certificeringsaudit en netop var i gang HK foreslog, at der laves en midtvejsevaluering på danskkurserne, for det han hører fra projektet kan betyde, at efterspørgslen vil falde. BL sagde, at han gerne ville høre, hvad det er, HK har hørt. TH takkede slutteligt for året og en god indsats fra medarbejderne og tilføjede, at det for BAAS som helhed har været et rigtig godt år. 12

Ejler Møller Petersen 8/4-2015

Ejler Møller Petersen 8/4-2015 MØDE Mødenavn: MEDudvalgsmøde Mødested: Aulaen Mødedato: 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 10.00-12.00 Mødeindkalder: Anja Mathiesen Obligatoriske deltagere: Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Undervisninglokalet, Jegstrupvej. Torben Høyer Den 1. oktober 2013 Ejler Møller Petersen Den 10. oktober 2013

Undervisninglokalet, Jegstrupvej. Torben Høyer Den 1. oktober 2013 Ejler Møller Petersen Den 10. oktober 2013 MØDE Dato 25. september 2013 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Undervisninglokalet, Jegstrupvej Mødedato: 17. september 2013 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

MØDE. Dagsorden. Mødedato: 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 10.00 12.00

MØDE. Dagsorden. Mødedato: 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 10.00 12.00 MØDE Mødenavn: MEDudvalgsmøde Mødested: Aulaen Mødedato: 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 10.00 12.00 Mødeindkalder: Anja Mathiesen Obligatoriske deltagere: Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen MØDE Dato 18.06.2012 Mødekategori: MEDudvalgsmøder Mødested: Aulaen Mødedato: 12.06.2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 11.30 herefter afgang til havnen. Slut ca. kl. 14 Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

TH og EMP den 25. marts 2014

TH og EMP den 25. marts 2014 MØDE Dato 25. marts 2014 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen MØDE Dato 19.06.2013 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 11.06.2013 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske deltagere:

Læs mere

Torben Høyer 07.10.2014 Ejler Møller Petersen 14.10.2014

Torben Høyer 07.10.2014 Ejler Møller Petersen 14.10.2014 MØDE Dato 6. oktober 2014 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 16. september 2014 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

MØDE. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Ny hjemmeside 4. I LIKE

MØDE. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Ny hjemmeside 4. I LIKE MØDE Mødenavn: MEDudvalgsmøde Mødested: Aulaen Mødedato: 2. december 2014 Mødetidspunkt: 10.00-12.00 Mødeindkalder: Anja L. Mathiesen Obligatoriske deltagere: Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup

Læs mere

Torben Høyer Den 03.04.2013 Ejler Møller Petersen Den 06.04.2013

Torben Høyer Den 03.04.2013 Ejler Møller Petersen Den 06.04.2013 MØDE Dato 19. marts 2013 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

Dagsorden MØDE. Dato 24. marts 2014. Mødedato: 18. marts 2014. Mødetidspunkt: Kl. 10.00-12.30. Forventet sluttidspunkt:

Dagsorden MØDE. Dato 24. marts 2014. Mødedato: 18. marts 2014. Mødetidspunkt: Kl. 10.00-12.30. Forventet sluttidspunkt: MØDE Dato 24. marts 2014 Mødekategori: Mødested: Stationsudvalgsmøde på Syd Aulaen Mødedato: 18. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 10.00-12.30 Forventet sluttidspunkt: Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder:

Læs mere

MØDE. Dato 20. marts Mødekategori: Mødested: Mødedato: 13. marts Mødetidspunkt: Forventet sluttidspunkt:

MØDE. Dato 20. marts Mødekategori: Mødested: Mødedato: 13. marts Mødetidspunkt: Forventet sluttidspunkt: MØDE Dato 20. marts 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 13. marts 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Anja L. Mathiesen Torben Høyer

Læs mere

Stationsudvalgsmøde på Syd

Stationsudvalgsmøde på Syd Stationsudvalgsmøde Dato 9. december 2014 Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Syd Mødested: Aulaen Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fax: 72409901 www.busselskabet.dk Mødedato: 9. december

Læs mere

Stationsudvalgsmøde på Syd

Stationsudvalgsmøde på Syd Stationsudvalgsmøde Dato 24. marts 2015 Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Syd Mødested: Aulaen Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fax: 72409901 www.busselskabet.dk Mødedato: 24. marts 2015

Læs mere

MØDEREFERAT. Mødedato: 13. september 2016 Mødetidspunkt: Mødeindkalder:

MØDEREFERAT. Mødedato: 13. september 2016 Mødetidspunkt: Mødeindkalder: MØDEREFERAT Mødenavn: MEDudvalgsmøde Mødested: Aulaen Mødedato: 13. september 2016 Mødetidspunkt: 10.00-12.00 Mødeindkalder: AM Obligatoriske deltagere: Torben Høyer Finn Mikkelsen Bjarne Larsen Ingerlise

Læs mere

Torben Høyer Den 26.09.12 Ejler Møller Petersen Den 28.09.12

Torben Høyer Den 26.09.12 Ejler Møller Petersen Den 28.09.12 MØDEREFERAT Dato 26. september 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 18.09.2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

Mødedeltagerne, FV, FM, BFL, TH, JJ, kantine/opholdshuse

Mødedeltagerne, FV, FM, BFL, TH, JJ, kantine/opholdshuse Stationsudvalgsmøde Dato 5. juni 2014 Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Syd Mødested: Aulaen Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fax: 72409901 www.busselskabet.dk Mødedato: 3. juni 2014

Læs mere

Stationsudvalgsmøde på Syd

Stationsudvalgsmøde på Syd Stationsudvalgsmøde Dato 9. juni 2015 Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Syd Mødested: Aulaen Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fax: 72409901 www.busselskabet.dk Mødedato: 9. juni 2015

Læs mere

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Dagsorden, koordineringsmøde den 22. april 2009 Sted: TR- kontoret Station Nord Tid: 0930-1600 Referat fra koordineringsmødet den 22. april 2009 kl. 0930 1730 Tilstede: Ernst Jæger Frederiksen, Ghita Sørensen,

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. oktober 2008 1-15-0-75-1-08 Lone Winther Jensen lwj@midttrafik.dk 87 40 82 21 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C.

P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. Deltagere: Erik Klemmsen (EK) (Formand) Claus Eskesen (CE) (Næstformand) Mark Krølner (MK) Jørgen Bo Nielsen (JBN

Læs mere

Movia svarede klageren den 13. oktober 2011, og med henvisning til selvbetjeningsprincippet fastholdt de klagerens kontrolafgift.

Movia svarede klageren den 13. oktober 2011, og med henvisning til selvbetjeningsprincippet fastholdt de klagerens kontrolafgift. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0222 Klageren: Indklagede: XX 2770 Kastrup Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 23. august 2013 1-15-0-75-2-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Rev. 27. august 2013 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på klippekort til København (A-F)

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på klippekort til København (A-F) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0101 Klageren: XX 4970 Rødby Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på klippekort til København (A-F) Ankenævnets

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 229 / 12.7.2007

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 229 / 12.7.2007 Aktionsgruppens Mailservice Nr. 229 / 12.7.2007 Indhold 1. Reaktion på et interview i JPÅrhus.. Reaktion på et interview i JPÅrhus. Direktør Høyer havde en hurtig reaktion på interviewet i JPÅrhus, som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

3. Budget 2015-2018 THG oplyste, at første del af budgettet på plads. Denne del blev gennemgået på Handicaprådets møde den 4. december 2014.

3. Budget 2015-2018 THG oplyste, at første del af budgettet på plads. Denne del blev gennemgået på Handicaprådets møde den 4. december 2014. Mødereferat Sted: Mødelokale D2 Dato: 19.02.2015 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Gerhard Krohn (GKR) Charlotte Kierkegaard (CKI) Christian Skytt (CSK) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken

Læs mere

Skabelon til Dagsorden/Referater Til MED-møder

Skabelon til Dagsorden/Referater Til MED-møder Mødeinformation Mødedato: 5. januar 2016 Mødetid: Kl. 17-19 Mødested: Gyvelvej 3, Nakskov Deltagere: Mike Jepsen Ole Rasmussen Bettina Olsen Henrik Andersen Kjeld Saul Susi Søgaard Jette Petersen- Bach

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr.

Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0149 Klageren: XX 4760 Vordingborg Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort i København

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort i København 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0164 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR.nr.: 28896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 21. november 2011 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Susanne Würtz Søs Haugaard Lars Vesløv Henrik

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Referat fra HSU møde den 24. maj 2012

Referat fra HSU møde den 24. maj 2012 Referat fra HSU møde den 24. maj 2012 Tid: kl. 13.00-15.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Lars Vesløv Søs Haugaard Signe Saabye Ottosen Henrik

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0101 Klageren: XX 8240 Risskov Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0078 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

Referat HAMiU-møde d. 25. februar 2015 kl. 13:00 til 15:00

Referat HAMiU-møde d. 25. februar 2015 kl. 13:00 til 15:00 Referat HAMiU-møde d. 25. februar 2015 kl. 13:00 til 15:00 Sted: HR-afdelingens store mødelokale, F3-42 Tilstedeværende: Per Michael Johansen, Kjeld Lanng, Lars Brodersen, Thorkild Ærø (pr. video), Henriette

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant),

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Til stede: Afbud: Andre deltagere: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Jonas Reinwald Sørensen (kursistrådsrepræsentant) Niels Humble (medarbejderrepræsentant),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Køge onsdag, den 22. juni 2011, i Søparkens Fælleshus, Nylandsvej, Køge.

Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Køge onsdag, den 22. juni 2011, i Søparkens Fælleshus, Nylandsvej, Køge. Organisationsbestyrelsesmøde 22. juni 2011 Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Køge onsdag, den 22. juni 2011, i Søparkens Fælleshus, Nylandsvej, Køge. Til stede var organisationsbestyrelsesmedlemmerne,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, automat ude af drift. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, automat ude af drift. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0076 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus C Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, automat ude af drift.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 17. juni 2013 Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 1 LokalMED-udvalg

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0339 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Ole Olsen (OO) indledte mødet med forklaring om, at mødet blev afholdt, så sektionsbestyrelsen kunne være bedst mulig forberedt til forårets generalforsamling.

Læs mere

Godkendt referat af FSU-seminar.

Godkendt referat af FSU-seminar. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg (FSU) Godkendt referat af FSU-seminar. Dato: Fredag den 28. oktober 2005

Læs mere

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT TIL DRØFTELSE

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT TIL DRØFTELSE KILEPARKEN 21, TILST KL. 17.00 19.30 HANDICAPRÅDSMØDE DEN 22. JANUAR 2015 DELTAGERE: PEDER UDENGAARD (PU), KNUD N. MATHIESEN (KNM), CLAUS BJARNE CHRISTENSEN (CBC), HELEN CONWAY-BLAKE (HCB), MARIANNE BANNER

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret.

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret. GLADSAXE KOMMUNE HK-Klubben Referat af 2. Ekstraordinærer Generalforsamling 09.12.2014 REFERAT Dato: 9. december 2014 Af: Lizzi Cederskjold Dagsorden Velkomst Bemærkninger og bilag Fungerende FTR Anne-Marie

Læs mere

HARMONISERING AF MIDTTRAFIKS A-KONTRAKTER

HARMONISERING AF MIDTTRAFIKS A-KONTRAKTER 19-06-2014 Harmonisering af Midttrafiks kontrakter 1 HARMONISERING AF MIDTTRAFIKS A-KONTRAKTER Torsdag d. 19. juni 2014 19-06-2014 Harmonisering af Midttrafiks kontrakter 2 AGENDA Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé. Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010

Ejerforeningen Arnbjerg Allé. Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010 Ejerforeningen Arnbjerg Allé Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010 Dato: Onsdag den 28. April 2010 Tidspunkt: Kl. 19:00 Sted: Hotel Arnbjerg - Arnbjerg Allé 2 6800 Varde Fremmødte: 16 af 17 mulige,

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta Magnussen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere