Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013"

Transkript

1 MØDE Dato 12. december 2013 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 3. december 2013 Mødetidspunkt: Forventet sluttidspunkt: Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske deltagere: Valgfri deltagere: Til stede: Anja L. Mathiesen Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013 Anja L. Mathiesen Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise Kirkegaard Tommy Hansen Bente Mikkelsen Chris Gade Oxholm Peter Frentz Ejler Møller Petersen Houman Khakpour Johnny Dollerup Christensen Sanne Gaarsdal Bjarne Larsen Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise Kirkegaard Tommy Hansen Bente Mikkelsen Jean Philip Ricard (suppleant for CGO) Peter Frentz Ejler Møller Petersen Houman Khakpour Lars Peter Andersen Johnny Dollerup Christensen Sanne Gaarsdal Bjarne Larsen Fraværende Kopi Chris Gade Oxholm Lars Peter Andersen

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 3. Rygepolitik 4. ServiceSimon dialog 5. Bonusaftale, kundehenvendelser og kontrol 6. Nultolerance 7. Arbejdsklausuler, kædeansvar o. lign. 8. Økonomi i grøn kørsel 9. AMR-struktur 10. Opfølgning på spørgsmål vedr. videoovervågning på sidste møde 11. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden BM ønskede en status på punktet om omklædning på St. Syd, som blev flyttet fra sidste møde. BL meddelte, at Lars Petersen er på sagen, og der kommer noget inden længe. Med denne kommentar blev dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af referat Godkendt uden bemærkninger 3. Rygepolitik BL orienterede: Rygepolitikken er blevet opdateret på baggrund af klager fra kunder vedr. lugt at røg i bussen, fordi chaufføren ryger lige uden for bussen og pga. henvendelser vedr. rygning i opstillingshallen. I rygepolitikken står der derfor nu, at man skal holde en afstand på 3 meter fra bussen, når der ryges. Desuden flyttes askebægrene væk fra indgangsdørene til stationer og opholdshuse, og der sættes skilte op. 2

3 PF sagde, der også bør gøres noget for at få passagererne (f.eks. gymnasieelever om natten) til at holde sig væk fra de åbne busdøre, når de ryger. For det er svært at vide, hvis skyld det er, at der lugter af røg. BL pointerede, at BAAS ikke kan ikke lave regler for det over for kunderne, men når det er forbudt for chaufførerne, ved vi, at det ikke dem, der ryger, hvis der kommer klager. JPR mente, at det vil blive svært at overholde denne politik. Læskurene bruges som rygeskure ved Sønderhøj Så det er svært, hvis kunden siger, at bussen og chaufføren lugter af røg. TH meddelte, at BAAS vil tage kontakt til skolerne i Sønderhøj og bede dem om ikke at ryge og sætte et skilt op med rygning forbudt. Vi kan meddele, at vi får passagerklager over det. THA understregede, at de klager, der kommer fra kunder vedr. rygning ikke går på, at der er nogen, der står ved bagdøren. Det er klager over, at chaufføren sidder i bussen og ryger. HK foreslog, at der tages hensyn til rygerne ved at lave halvtag ved askebægre. Det er et ønske i APV en. TH sagde, at der på få år er sket en kolossal ændring i forhold til rygning i BAAS. Mange steder f.eks. i Aarhus og Silkeborg Kommune må man slet ikke ryge på matriklen. Vores regler er lempeligere, men vi kommer ikke til at bygge halvtag. Det går stik imod tendensen. BM mente, at der bør stå, at det er retningslinjer og ikke en politik. Der bør også stå, om der kan være konsekvenser. BL understregede, at BAAS ikke har retningslinjer eller politikker som ikke har konsekvenser. Men reglerne ligger på forskellige niveauer, så de tager forskellig tid igennem systemet. Han syntes ikke, der bør stå noget om konsekvenser i den enkelte politik. BM oplyste, at der i et af opholdshusene på linje 1A er ophængt et opslag fra en stationsleder om, at dørene på bussen skal være lukkede, når man står og ryger. TH meddelte, at man vil tage en snak med den pågældende stationsleder. 3

4 4. ServiceSimon dialog Med henvisning til det fremsendte bilag meddelte BL, at der vil blive afholdt såkaldte ServiceSimon samtaler. Disse samtaler drejer sig om at få snakket med folk, hvis de løber ind i nogle uhensigtsmæssigheder som f.eks. klager. For meget kan rettes hurtigt ved en snak. Efter en samtale bliver der lavet et kort notat om, at den har været afholdt, og hvis der er lavet aftaler, skrives det ind. Disse samtaler er ikke en del af det formelle samtalesystem. Det handler om at få tingene drøftet. EMP ønskede at vide, om det kan have konsekvenser for chaufføren, hvis det bliver nødvendigt med flere samtaler om dette. BL svarede, at notater fra ServiceSimon-samtaler ikke kan få konsekvenser alene, men hvis der kommer en formel samtale, vil man da tage udgangspunkt i, at der har været afholdt en ServiceSimon samtale, ligesom med andre uformelle samtaler, som SL erne har. Notatet ligger selvfølgelig i personalemappen. TH tilføjede, at det er en mellemløsning for ikke at lave bål og brand over alting. Der er tale om vejledning. JPR spurgte, hvorfor det skal registreres, hvis det alligevel ikke skal have konsekvens. Det bliver det jo ikke lavet ved uformelle samtaler med SL erne eks. på trappen. EMP påpegede, at stationslederne overskrider deres beføjelser f.eks. i forhold til konsekvenser ved rød kørselsprofil. Der er forvirring omkring formelle og uformelle samtaler hos SL erne. Han mente, man kan frygte, at det også sker ved Servicesimon-samtaler. BL sagde, at han gerne vil have besked, hvis nogen ikke kan finde ud af, hvordan det forholder sig mht. konsekvenser eller ej. Der skal ikke være tvivl om, hvordan det forholder sig. Ledelsen står fast på, at projektet drejer sig om et personligt incitament. HK mente at det i notatet om ServiceSimon-samtaler bør anføres, at det er en uformel samtale, der ikke har konsekvenser alene. TH meddelte, at der var rejst nogle væsentlige problemstillinger. Han bad tillidsrepræsentanterne om at finde nogle repræsentanter, som kan sætte sig sammen med BL og se på det. Så finder man ud af, om man kan komme videre med projektet eller ej. 4

5 Han understregede, at ledelsen gerne vil have besked, hvis der den mindste usikkerhed om den grønne profil. BM meddelte, at nogle af chaufførerne er dødtrætte af Servicesimon. De føler, at der bliver talt ned til dem vha. ham. Hun udtrykte håb om, at der findes et andet navn til den type samtaler. PF var enig i, at en del chauffører synes det er en nedværdigende måde, der tales til folk på. TH sagde, at den lidt humoristiske vinkel i Mission Service var et bevidst valg, og ServiceSimon holder jo nok ikke evigt. Men han kan bruges til forskellige ting, og Sporvejsnyt har jo også brugt ham. TH mindede om, at der var chaufførrepræsentanter med i arbejdsgruppen og påpegede, at der også var en del, som var kritiske over for Positiv Energi Smitter. Men mange henvendte sig også og sagde, at de var glade for vinklen. Han tilføjede, at den ønskede effekt af servicekampagnen er at hæve niveauet for den service der leveres. Så hvis det ikke virker, må vi se på det. Han opfordrede til at komme med forslag til, hvordan BAAS kommer videre med service. Vi vil arbejde videre med det, men vi ved ikke præcis hvordan. ServiceSimon skal ikke nødvendigvis indgå. JFR foreslog, at man læner sig op ad Midttrafiks (MT) Jeg er cool. Chaufføren er den der ved, hvordan tingene skal være. Han har overblikket og yder den optimale service. EMP sagde, at det er vigtigt at fastholde, at vi har et system, hvor vi tackler klager gennem formelle og uformelle samtaler. ServiceSimon er noget andet. Det er noget til selvjustits. Uanset om det er ServiceSimon, eller Jeg er cool konceptet, skal vi ikke være så bange for at erkende, at vi kan blive klogere og at servicen kan udvikles, bemærkede TH. Det er service vi bliver vurderet på af vores kunder. 5. Bonusaftale, kundehenvendelser og kontrol FM præsenterede registreringer fra MT og meddelte, at registreringer vedr. drift og service vil indgå som parametre i næste års resultatlønsaftale. Fremmøde, roser og klager udgår. 5

6 Han understregede, at det er oplagt at indarbejde områder, som MT vurderer BAAS på, da det jo er MT, som i fremtiden skal beslutte, hvorvidt BAAS skal køre eller ej. Pt. ligger vi fint set i forhold til omfanget af ture HK sagde, at en chauffør jo ikke kan påvirke udgåede ture pga. nedbrudte busser. FM understregede, at det er en ordning for hele BAAS og ikke kun for chaufførerne. Folk på værkstedet kan jo heller ikke gøre for det, hvis en chauffør ikke kører til tiden. Det er et fælles anliggende. BM ønskede at vide, om niveauet vedr. ruteføring og korrespondance skal ligge på nul. FM sagde, at BAAS ikke kan gøre meget ved ruteføring, men korrespondance kan godt have noget med omkørsler at gøre. Vi lægger niveauet i resultatlønsmodellen, så der er plads til klager over korrespondance. Vi skelner heller ikke mellem berettigede og uberettigede klager. De registreres uanset. FM påpegede, at det fremsendte bilag viser noget foreløbigt. Det er ikke absolutte tal der lægges frem, men vi orienterer om det her. BAAS skal formulere nogle ambitioner. Det er vildt vigtigt for vores fremtid. Vi skal have en bonusordning, som tager højde for, hvad kunderne ønsker. EMP mente, det er bekymrende, hvis klager vedr. for tidligt kørte busser og forbikørsler tages med, uanset om de er berettigede eller ej. FM meddelte, at der bliver sat nogle måltal op, som tager hensyn til uberettigede klager. EMP undrede sig over posten for tidligt kørt bus. Der er problemer med køreplanen, så det undrede ham, at man kan køre for tidligt. FM sagde, at det jo kan dække over, at tiden er forkert fordelt på vejen. Vi skal have justeret køretiderne, og det er også noget, vi skal bruge disse parametre til. PF meddelte, at det ikke er i orden over for chaufførerne at dække sig ind under, at tingene er noget, MT siger/gør, f.eks. i forhold til omkørslen på linje 14. FM sagde, at BAAS også kontraktligt har pligt til at sige, hvis ting ikke fungerer. Men vi har ikke mulighed for at sige, hvordan det så skal være. BAAS dækker sig ikke ind under nogen. Omkørslen er MT s anliggende sammen med TOV. 6

7 TH tilføjede at niveauet i resultatlønsmodellen skal lægges efter problemer som disse. FM vil selvfølgelig sige til MT, hvis de registrerer noget, BAAS ikke har indflydelse på. FM sagde, at mange ting i registreringssystemet peger ind imod MT selv, f.eks. nogle af de kvalitetsbrister, I påpeger her. Vi skal alle sammen bruge det til at løfte opgaven, og hvad er mere naturligt end at spørge kunderne. EMP mente, at der er sket utrolig få fejlrettelser i forhold til rutenettet/køreplanen. FM forklarede, at der laves en log på hver enkelt linje. Vores data udgør et fælles materiale sammen med de data, TOV har. Byen ændrer sig jo til stadighed, så historiske data er ikke altid gode nok, men vi har omfattende data. Vi laver en åben post, så man kan se, hvad det er for nogle data og registreringer, vi har, og som vi kan bruge i forhold til køretid. EMP henviste til et stormøde med FOA, hvor BAAS også deltog, og hvor køretider var på dagsordenen. Han ønskede at vide, om BAAS vil stå for sådanne møder fremover og tidsnok til, at drøftelserne kan nå at indgå i planlægningen af køretid. Gerne med deltagelse af MT/TOV. Ellers indkalder tillidsrepræsentanterne selv. FV anerkendte, at der blandt chaufførerne er et stort ønske om at drøfte køretider, og han og planafdelingen vil lægge ind i årshulet, at der holdes møder på alle tre stationer. Han pointerede, at det er vigtigt, at det lægges fast som en del af årshjulet. TH pointerede, at det efter hans opfattelse er en god idé, at der afholdes et medarbejdermøde, som TR erne står for, sideløbende med de lokale møder, som afholdes af BAAS. Præcist som i år. Derved opnår vi max. tilbagemelding fra chaufførerne. FM påpegede, at MT udover kundehenvendelser også laver kvalitetstjek, hvor man bl.a. ser på uniform, destinationsskilte, logo, vedligehold og rengøring. Det indgår også i MT og TOV s vurdering af det, BAAS leverer. PF ønskede at vide, hvordan oversigten vedr. kvalitet skal læses. FM gennemgik martstallene. Her er eks. posten Informationsmateriale rød, fordi BAAS f.eks. har manglet prisfoldere. Det skyldes dog, at BAAS ikke har haft folderne til rådighed, og det peger således indad mod MT. 7

8 EMP ønskede at vide, hvem der har ansvar for skiltning ind- og udvendigt på busserne. FM meddelte, at MT har et projekt kørende for at finde ud af, hvordan man skal skilte. Det er BAAS opgave, at der er styr på den skiltning, der lovmæssigt er påkrævet, for at bussen kan synes. TH sagde, at der vil blive udsendt information om skiltning i busserne. FV er med i en arbejdsgruppe om det. JPR sagde, at det er forvirrende, at BAAS har særregler i forhold til MT s regler for andre busser f.eks. det, at man ikke må have cykler med i vores busser. Han foreslog, at BAAS beder om, at reglerne forenkles. Man kunne evt. informere i bussen om, at rejsereglerne kan findes på MT s hjemmeside. Han oplever, at kunder bliver sure, når man henviser til kundecenteret. HK supplerede og sagde, at gamle foldere om regler skaber forvirring. Der er f.eks. en folder, hvor der står, at løbehjul skal være klappet sammen, men det kan de nye løbehjul ikke. Chaufførerne mangler informationer om rejseregler i forhold til cykler, barnevogne mv. Det er vigtigt med ensartet håndtering. PF spurgte, hvem der skal tjekke ridser og buler i busserne i dagligdagen. FM svarede, at klargøringen melder ind om det, men chaufføren skal gå en tur rundt om bussen om morgenen og så indrapportere evt. med billede. Hvis det ikke er gjort med dette, kan man overveje, om der skal ske en ekstrakontrol. BAAS har et projekt på alle Solaris vogne, så de alle oplakeres. MT har en vis tolerance i forhold til Volvobusserne, fordi man gerne vil have flere i omløb. BM mente, at der bør informeres i bussen om ændringerne i ruteforløbet på linje 19. FV sagde, at man har drøftet at informationen til kunderne ikke god nok, men ændringerne er på MT s hjemmeside. 6. Nultolerance BL og FV har gennemgået proceduren og synes, at den øgede kapacitet i driftscenteret har haft en meget positiv effekt. 8

9 HK ønskede at vide, om der er udføres kontrol af, om tavsalarmen virker. Den bruges selvfølgelig sjældent, men den skal jo virke. TH meddelte at der vil blive lavet noget skriftligt på det. Det skal dog afklares med AMR inden, hvad vi gør. FV sagde, at det er drøftet på det halvårlige møde. BM sagde, at nultolerancepolitikken bør opdateres f.eks. vedrørende overfaldsalarmen. Ifølge personalehåndbogen er politikken fra Hun mente, at det er problematisk, at der ringes til chaufføren ved overfaldsalarm. FM meddelte, at der kommer styr på det papirmæssige, men det interessante er, om det set up, der er lavet, virker i praksis. EMP spurgte, om den nylige hændelse, hvor en passager tilsyneladende sad i bussen med en pistol, registreres som nultolerance. TH sagde, at der skete en del fejl i den forbindelse. Det blev ikke registret som nultolerance, og derfor blev der ikke gjort yderligere fra stationslederens side. Men den skal selvfølgelig registreres som en 0- tolerance. Vi ved stadig ikke, om det var en pistol. Kunden var væk, da politiet kom. FV svarede, på en forespørgsel fra HK, at der vil blive informeret bredt ud i forbindelse med en eventuel miljøepisode. Der ligger en beredskabsplan i miljøledelsessystemet, men hvis en medarbejder opdager udslip, brand mv. er det altid Driftscenteret, som skal kontaktes. Driftscenteret har en mere detaljeret beredskabsplan, som kun er til deres brug. BM spurgte, om der kan laves omstilling på SL ernes telefon, så man kun får fat i den stationsleder, der er på vagt. THA svarede, at der er omstilling på, men hvis man ringer direkte til ham eller stationslederne, så omstilles telefonen ikke. Der må ringes til driftsnummeret eller akutnummeret. FM sagde, at det vil blive kommunikeret klarere ud om, hvor man skal ringe hen. 7. Arbejdsklausuler, kædeansvar o. lign. PF ønskede at vide, hvad BAAS gør for at overholde arbejdsklausuler. Han påpegede at BAAS i hvert fald på to områder ikke lever op til arbejdsklausuler. 9

10 Han mente ikke, det er i orden, at BAAS samarbejder med folk, som ikke overholder den gældende overenskomst. TH meddelte, at BAAS først skal have undersøgt, hvordan man er forpligtet. Vi ejes jo at MT, og det er Aarhus Kommune, der betaler for kørslen. 8. Økonomi i grøn kørsel EMP ønskede at vide, hvordan de administrative udgifter (Sirius, papir mv. )i projektet ligger sammenholdt med de besparelser, der er. FM sagde, at omkostningerne ved Sirius absolut er høje, men de ligger henover en lang periode, og Sirius er ikke alene tiltænkt grøn kørsel. Systemet blev købt inden og relaterer sig i høj grad til BAAS behov for data i forhold til vores ambition omkring f.eks. kundevenlig kørsel. EMP undrede sig over, at dieselbesparelsen ikke kan ses i bonustallene. BAAS har i samme periode fået mere miljøvenlige busser. FM forklarede, at det skyldes den måde, det er indekseret på. Der vil fremover blive lavet en mere finmasket oversigt, for ja, det er pt. ikke let at se, at der er udsving, men det er der! IK meddelte, at BAAS i år har brugt liter diesel mindre på at køre det samme antal kilometer i samme periode sidste år. EMP ønskede at vide, om der er registeret færre faldskader i perioden. IK svarede, at BAAS ikke har set specifikt på faldskader, da man gerne vil have en længere periode for at kunne se en tendens. Det var dog IK s indtryk, at udgiften til skader er faldet. Antallet er ca. det samme, men der er tale om mindre skader og således sandsynligvis også om færre faldskader. BL sagde, at den projektbeskrivelse, der blev lavet til grøn kørsel, sådan set stadig holder. Det bliver dog nu en del af den daglige drift. Vi fortsætter med at udlevere månedlige profiler. Som noget nyt vil der blive gennemført Grøn dag på linje X, hvor den grønne vejleder vil få talt med mange chauffører på en konkret linje ved at være en del tid i opholdshuset og køre med enkelte chauffører på en mindre del af en omgang. 10

11 Desuden vil samspillet mellem de almindelige vejledere og de grønne vejledere blive taget op i løbet af Sirius skal fortsat bruges, men ønsker til systemet vil blive taget op med Falck, i bestræbelserne på at give chaufførerne bedst mulig information. HK påpegede, at chaufførerne ikke kan se, hvornår de har gjort noget, der giver udslag. Hen mente, der bør være et synligt udslag så chaufføren kan lære af det. JPR spurgte, om profilen ikke kan komme ud via e-boks, eller om lønsedler kan lægges i kuverten med profilen. BL forklarede, at e-boks ikke er en mulighed, for han får profilerne i en samlet pdf fil. Han tilføjede at det er den slags ønsker til systemet, man kan arbejde videre med. PF sagde, at der bør informeres om, at BAAS har sparet mange liter diesel og udleder mindre CO2. TH bifaldt ideen, og vi vil forsøge at time en pressemeddelelse om grønnere kørsel. 9. AMR-struktur FV oplyste, at man på det halvårlige møde drøftede BL og FV s forslag til en ny struktur, som et blevet fremlagt for MEDudvalget. Forslaget blev forkastet. Man ønsker ikke færre repræsentanter men flere timer til det antal repræsentanter, der er. HK tilføjede, at der er enighed blandt AMR om, at de brænder for det og gerne vil arbejde mere, men for mange er det vigtigt at få den fornødne tid. 10. Opfølgning på spørgsmål vedr. videoovervågning på sidste møde TH oplyste, at videooptagelser i bussen dækker ned igennem bussen og også noget af chaufføren. Så der er gode muligheder for dokumentation, hvis der sker noget med chaufføren. PF påpegede, at området ved kuvøsen på Syd, hvor der er videoovervågning, også er der man klæder om. BL gentog, at Lars Petersen er på sagen i forhold til omklædning på St. Syd. 11

12 11. Eventuelt BM ønskede at vide, hvor langt man er mht. nye telefoner til chaufførerne. TH svarede, at BAAS opererer med flere løsninger men ikke har lagt sig fast på noget. Der skal være en forretningsmæssig begrundelse for at få nye telefoner, men der skal nok komme en løsning på det. BM påpegede, at chauffører af og til har brugt deres private mobiltelefon til at tage billeder ved et uheld. PF ønskede information om den nye EU-kvalifikationsuddannelse. BL oplyste, at kurset fortsat er opbygget med 3 obligatoriske dage og 2 valgfridage. De tre obligatoriske dage indeholder kendte emner fra første kursusomgang. De to valgfrie dage vil blive fyldt ud med et nyt EU-krav som hedder Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik (BAB). Kravet til buschauffører er, at man skal have gennemført dette kursus inden 1. marts 2018, og derfor lægger vi det ind i programmet allerede nu. Aarhus Tech arbejder stadig med den endelige lektionsplan. BM ønskede at vide, om St. Syd er blevet ISO-certificeret. IK meddelte, at certificeringsaudit en netop var i gang HK foreslog, at der laves en midtvejsevaluering på danskkurserne, for det han hører fra projektet kan betyde, at efterspørgslen vil falde. BL sagde, at han gerne ville høre, hvad det er, HK har hørt. TH takkede slutteligt for året og en god indsats fra medarbejderne og tilføjede, at det for BAAS som helhed har været et rigtig godt år. 12

Ejler Møller Petersen 8/4-2015

Ejler Møller Petersen 8/4-2015 MØDE Mødenavn: MEDudvalgsmøde Mødested: Aulaen Mødedato: 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 10.00-12.00 Mødeindkalder: Anja Mathiesen Obligatoriske deltagere: Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

TH og EMP den 25. marts 2014

TH og EMP den 25. marts 2014 MØDE Dato 25. marts 2014 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen MØDE Dato 19.06.2013 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 11.06.2013 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske deltagere:

Læs mere

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Dagsorden, koordineringsmøde den 22. april 2009 Sted: TR- kontoret Station Nord Tid: 0930-1600 Referat fra koordineringsmødet den 22. april 2009 kl. 0930 1730 Tilstede: Ernst Jæger Frederiksen, Ghita Sørensen,

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C.

P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. Deltagere: Erik Klemmsen (EK) (Formand) Claus Eskesen (CE) (Næstformand) Mark Krølner (MK) Jørgen Bo Nielsen (JBN

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0053 Klageren: XX 2100 København ø Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde.

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0071 Klageren: XX 2300 Kbh. S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT REFERAT 04/03/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Samarbejdsudvalg. Punkt 1: Orientering fra værkstedet. Dato: 28. august 2014. Mødedeltagere:

Samarbejdsudvalg. Punkt 1: Orientering fra værkstedet. Dato: 28. august 2014. Mødedeltagere: Dato: 28. august 2014 Mødedeltagere: Bjarne, Frank, Johnny, Christian, Lars, Morten & Hans Henrik Fraværende: Emne Punkt 1: Orientering fra værkstedet Beslutning Martin fortalte at de årlige syn af vognparken

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 11. december 2014 kl. 10:00-13:00 (mødet slutter med frokost) Mødested: Odder Parkhotel Mødelokalet er reserveret fra kl.9:00

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2014 1-15-0-75-819-2-14 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet 3. marts 2014 Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Til bestyrelsen Eli Hagerup, suppleant Niels Hørlyck, Bodil Abildgaard Jørgen Larsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Jan Østergaard Bertelsen (JØB)

Læs mere

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Møde den: 1. juni 2015, kl. 12-13.30 Mødelokale: Bygning 1328/lokale 120 (dekanens mødelokale) Aarhus BSS administrations center LSU-møde Deltagere Ledelsessiden: Nikolaj Harbjerg (NIH), Anni Bækgaard

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Bestyrelsesmøde Imarsiornermik Ilinniarfik

Bestyrelsesmøde Imarsiornermik Ilinniarfik Bestyrelsesmøde Imarsiornermik Ilinniarfik REFERAT 01.11.2013 1400-1730 QORSUSSUAQ MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT INVITEREDE DELTAGERE Ordinært Bestyrelsesmøde Mike Høegh (MH), Line Mika Skov

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat. A. Beslutningspunkter

Referat. A. Beslutningspunkter Forum: MED udvalgsmøde for plejeboligområdet Tid: Torsdag den 19. marts 2015 kl. 08.00 15.30 Formøde for medarbejderne kl. 08.00-09.00 Herefter rundvisning i det nye sundhedshus Hvor Gitte C og Dorthe

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret.

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret. GLADSAXE KOMMUNE HK-Klubben Referat af 2. Ekstraordinærer Generalforsamling 09.12.2014 REFERAT Dato: 9. december 2014 Af: Lizzi Cederskjold Dagsorden Velkomst Bemærkninger og bilag Fungerende FTR Anne-Marie

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget

Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget SAGSNOTAT 27. OKTOBER 2009 Vedr.: Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Mødedato 20. oktober

Læs mere