1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser"

Transkript

1 Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept. 1. Tilbud, ordre og accept Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for SPE, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Tilbud fra SPE, der udtrykkeligt er bindende for SPE, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er SPE i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato. 2. SPE s ydelse SPE s ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og SPE forpligter sig til på de i nærværende vilkår stipulerede betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår at levere materiel og arbejde af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver SPE s ejendom og må ikke kopieres eller overlades tredjemand. Det leverede materiel må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades tredjemand med dette formål for øje. 3. Levering De konkrete leverings- og udførelsesforhold aftales nærmere mellem kunden og SPE. I mangel af anden aftale anses levering eller udførelse, at have fundet sted ved varens eller arbejdets overgivelse. 4. Pris Levering og fakturering sker normalt til den på leverings eller udførelsesdagen gældende basispris i henhold til SPE s priskartotek. Hvor der undtagelsesvis måtte være opgivet bindende priser eksempelvis i forbindelse med fremsendt eller aftalt tilbud, vil disse være gældende, ekskl. moms og andre afgifter. SPE forbeholder sig ret til efterfølgende at ændre sådanne priser, såfremt der indtræffer ændringer i materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Afvigelser fra producentfortrykte vejledende udsalgspriser kan forekomme, specielt indenfor de tekniske arbejdsområder, såsom belysning, ventilations- og klimaanlæg, alarm, adgangskontrol, videoovervågning, netværkskomponenter m.m. Ovennævnte afvigelser kan eksempelvis skyldes udgifter til efteruddannelse, konsulentbistand, beregningsarbejde m.m. 1

2 5. Betalingsbetingelser Betaling skal ske i henhold til de på fakturaen anførte betalingsbetingelser. Erlægges betaling ikke i henhold hertil, har SPE krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldstidspunktet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende kutymemæssige rente indenfor branchen. 6. Leveringstid Såfremt intet andet er aftalt, finder levering eller udførelsen sted snarest muligt. I tilfælde hvor leverings eller udførelsestidspunktet er aftalt vil dette være gældende. SPE kan kræve udskydelse af leverings eller udførelsestidspunktet i følgende tilfælde: a. Ved forandringer af ordren, som kræves af køber. b. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre c. I tilfælde af force majeure, jfr. nærværende leveringsbetingelser punkt 14 d. I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver sinket ved offentligt pålæg. I de ovennævnte punkter a, b og d forbeholder SPE sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos SPE i denne anledning påståede omkostninger. 7. Forsinkelse Forsinkes leverancen væsentligt, og er SPE ikke berettiget til udskydelse af leverings eller udførelsestidspunktet, jfr. punkt 6, er køber ved skriftlig meddelelse til SPE berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for ham. Kan køber bevise, at forsinkelse skyldes fejl eller forsømmelser fra SPE s side som følge af grov uagtsomhed, samt at han er blevet påført et tab, som kunne påregnes som følge af forsinkelsen, har køber ret til erstatning for det tab, der derved er påført ham. Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1 % af den aftalte betaling for den forsinkede ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maksimalt andrage 10 % af betalingen for den forsinkede ydelse. SPE påtager sig ikke herudover noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, lige som der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser. 2

3 8. Fordringshavermora Undlader køber, efter leverings eller aftaletidspunktet er indtruffet, at afhente materiellet eller at lade arbejdet udføre, er SPE berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køber trods skriftlig opfordring at afhente materiellet eller lade arbejdet udføre, er SPE også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning. 9. Mangler SPE s mangelansvar gælder i 12 måneder, regnet fra det solgtes leverings eller udførelsestidspunkt. Inden for denne periode forpligter SPE sig til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler ved det leverede materiel eller arbejde, ved reparation eller omlevering af SPE s valg. SPE s ovenfor anførte forpligtelse omfatter alene SPE s egne udgifter til omlevering eller reparation. Eventuelle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel herunder arbejdsløn og andre omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele er således SPE uvedkommende. Hvis en opstået mangel, for hvilken der er afhjælpnings- eller omleveringspligt, ønskes udbedret på stedet, ydes assistancen uden beregning for så vidt angår materialer, hvorimod køber debiteres for omkostningerne i forbindelse med transport, arbejdstid, rejsetid og omkostninger. Såfremt køber selv foretager demontering af defekte dele og montering af nye samt transport af dele til SPE, er udgifterne herved for købers regning og risiko. Transporten af reparerede dele eller nye dele til det i aftalen fastsatte bestemmelsessted foregår ligeledes for købers regning og risiko. SPE s forpligtelse til afhjælpning af fejl og mangler er betinget at, at køber beviser, at det leverede materiel eller arbejde er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er defekt eller at arbejdet er udført mangelfuldt. Herudover på tager SPE sig ikke yderligere ansvar for det leverede materiel og arbejde, hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis. SPE er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende i det omfang, det er SPE, der har foretaget dimensioneringer m.v., og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende. 3

4 SPE påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand. SPE påtager sig kun ansvar for meddelte oplysninger om dimensionering, materialevalg m.v., herunder også projektering eller bidrag hertil, i det omfang dette er dækket af SPE s professionelle ansvarsforsikring. Den til enhver tid gældende police kan rekvireres fra SPE s kontor. SPE s ansvar for mangelfuld projektering og lignende. er begrænset til omlevering af sådan projektering. SPE er kun ansvarlig for mangler ved leveret programmel eller software, såfremt mangelen godtgøres at skyldes et af SPE udvist, groft uagtsomt forhold. Ansvaret er begrænset til omlevering af sådant programmel/software. Under forudsætning af, at de af SPE leverede varer anvendes til byggeri i Danmark, reguleres SPE s mangelansvar overfor efterfølgende omsætningsled i overensstemmelse med den af Byggestyrelsen udformede byggeleveranceklausul således: SPE s ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køber. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke kan eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod SPE s købe eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod SPE. også i sådanne tilfælde kan SPE kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang SPE s egne leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger SPE s eget kontraktforhold med SPE s køber. 4

5 10. Produktansvar SPE er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af SPE eller andre, som SPE har ansvaret for. Erstatninger for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau. SPE er på samme betingelser, som gælder for personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, dog kan erstatningen aldrig overstige kr ,00 inkl. renter og omkostninger pr. skade. I den udstrækning, SPE måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde SPE skadesløs i samme omfang, som SPE s ansvar er begrænset efter nærværende leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. SPE og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som påstås forårsaget af leverancen. 11. Købers forpligtigelser Køber er ved brug, herunder men ikke begrænset til videresalg af de leverede, pligtig at bruge/markedsføre dette på forsvarlig vis og i videst muligt omfang træffe foranstaltninger, som kan sikre mod såvel købers egen som SPE s ifaldelse af produktansvar. Køber er således eksempelvis pligtig at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber og brug samt forsyne emballage, vejledninger m.v. med fornødne beskrivelser og advarsler. I relation til de ovenfor anførte regler om produktansvar overfor tredjemand, skal købers overtrædelse af nærværende bestemmelse betragtes som ansvarspådragende på lige fod med ethvert andet uagtsomt forhold fra købers side. Anvendelse og brug herunder videresalg af det leverede sker alene på købers risiko. Eventuelle af SPE meddelte oplysninger i kataloger og prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale, prislister og lignende vedrørende vægt, dimensioner, kapacitet og øvrige data, skal alene betragtes som vejledende og kan aldrig påberåbes som helt eller delvist grundlag for et ansvar for SPE, ligesom de ikke fritager køber for selv at foretage fornødne undersøgelser og afprøvninger. Ved om- eller tilbygning af maskinudstyr og eller styringer er det køber / kundens pligt, at holde sig orienteret og eller opdateret omkring udarbejdede overensstemmelses / overdragelseserklæringer. 5

6 Programudvikling af software foretaget af Spidsbjerg El-Teknik ApS, udført i forbindelse med styrings- og reguleringsteknik m.m. tilhører Spidsbjerg El-Teknik ApS, med mindre andet er aftalt. Overdragelse af udviklet software vil kun kunne ske, mod forudgående aftale om pris og leveringsforhold. Ved levering af lyskilder og lysrør, herunder udskiftning af disse, er det for købers foranledning, ansvar og regning, at disse bortskaffes på forsvarlig og reglementeret vis. Lyskilder og lysrør skal betragtes og behandles som problemaffald, og må kun indleveres på godkendte returnerings- og eller genbrugspladser. 12. Ansvarsbegrænsning Uanset, hvad der foran er anført, og uanset eventuel påvist uagtsomhed, er SPE aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag. 13. Reklamations- og undersøgelsespligt Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om materiellet eller arbejdet er kontraktmæssigt korrekt. Køber er forpligtet til omgående skriftligt at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som han ikke har konstateret eller burde have konstateret ved levering og eller udførelsen. 6

7 14. Force majeure SPE er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, som f.eks. krig, optøjer, borgelige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for SPE s kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering eller udførslen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering og eller udførelsen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 8 uger, skal såvel SPE som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse. 7

8 15. Genudførselsforbud Visse avancerede tekniske produkter er underlagt eksportrestriktioner ved genudførsel, medmindre tilladelse hertil er indhentet hos myndighederne. Et sådant genudførselsforbud er også gældende for køber. 16. Lovvalg og værneting Alle tvister, som måtte opstå mellem parterne, herunder men ikke begrænset til tvister om fortolkninger af nærværende leveringsbetingelser, eller tvister, der måtte opstå mellem parterne i forbindelse med SPE s tilbud/ordrebekræftelse eller i forbindelse med enhver leverance fra SPE til køber, skal fuldt ud afgøres efter dansk ret. 17. Returvarebetingelser Det er en naturlig del af SPE s salgspolitik at modtage varer retur til kreditering, når disse kan dokumenteres indkøbt hos SPE og i øvrigt er i ubeskadiget stand samt i original ubrudt emballage. Afhentning af eller levering af returvarerne til SPE finder sted efter nærmere aftale med SPE. Ved returnering af varer er der følgende valgmuligheder: Tilsending med Post Danmark eller Fragtmand. Indgåelse af aftale om afhentning ved først kommende lejlighed. I tilfælde af returnering modregnes et returneringsfradrag i henhold til efterfølgende skema. Returnering Dokumenteret Faktura Dokumenteret Returordre 0-7 dg. fra lev. dato 10% 10% 8-90 dg. fra lev. dato 15% 15% Mere ende 90 dg. fra Lev. dato eller 25% Og kun efter forudgående aftale udokumenteret Ved eventuel påligning af returomkostninger beregnes altid min. Kr. 150,- Dokumenteret returordre: 8

9 Hermed menes, at uanset hvordan varerne returneres, skal der oplyses kontonr., varenr. (el-nr. eller EAN-nr.), antal, følgeseddelnr. og årsag til returnering. SPE forbeholder sig dog ret til at afvise sådanne returvarer, hvis dette strider mod SPE s lageføring. Udokumenteret returordre: Hermed menes, at varerne returneres uden en eller flere af følgende oplysninger: kontonr., varenr. (el-nr. eller EAN-nr.), antal, følgeseddelnr. og årsag til returnering. SPE forbeholder sig dog ret til at afvise sådanne returvarer, hvis dette strider mod SPE s lagerføring. Special- og skaffevarer samt lagervarer ordret i ekstraordinære mængder tages retur med forbehold for vor leverandørs accept. Kreditering vil først ske, efter af leverandøren har krediteret SPE. Eventuelle returneringsfradrag og andre omkostninger fra vor leverandør fratrækkes ved kreditering. På specialvarer er der generelt ingen returret, medmindre dette er aftalt med SPE. Kabler, der er leveret i afmålte længder, tages ikke retur. Varer, der er beskadiget eller i brudt emballage, krediteres ikke, medmindre det er muligt at klargøre varen til gensalg f.eks. ved nyemballering, teknisk afprøvning og lignende. Omkostningerne til denne proces fratrækkes ved kreditering. Emballager leveret af SPE krediteres uden fradrag, når disse returneres i ubeskadiget stand. Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes. 9

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Almindelig del Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Bording A/S i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere