Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen"

Transkript

1 Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold vedrørende skolens ordensregler 1. Skolens profil: skal være en levende skole hele dagen. Skolen ønsker at understøtte og efterleve følgende statements: På er der gensidig respekt. På arbejdes efter viden og ikke efter vaner. På forventes meget af andre og mest af sig selv. 2. Skolens værdier For at sikre et godt og inspirerende miljø lægges der vægt på følgende grundlæggende værdier: Tryghed Det betyder, at vi respekterer hinanden skaber tillid til hinanden udviser åbenhed for alle Ansvarlighed Det betyder, at vi overholder de gensidige aftaler engagerer os i skolen og hinanden Glæde Det betyder, at vi møder hinanden positivt værdsætter hinanden skaber gode oplevelser

2 3. De gensidige forventninger: Det forventes, at forældrene: Deltager i et samarbejde med skolens ledelse og lærere og går åbent og engageret ind i en dialog om skolens og SFO ens arbejde. Støtter børnene i deres forberedelse til undervisningen, således at de kan møde forberedte til undervisningen. At forældre orienterer sig og holder sig a jour med såvel lektier som nyt fra skolen via forældreintra. Sørger for, at børnene møder udhvilede og mætte. Sørger for, at aftaler og mødetider overholdes. Tager ansvar for deres børns handlinger og oplyser om begivenheder, som har indflydelse på børnenes dagligdag. At reagere, hvis man får kendskab til mobning eller anden forkert aktivitet, ved at kontakte lærere og/eller pædagoger. Søger for fritagelse for undervisningen i god tid ved særlige begivenheder og højtider. taler pænt om skolen og om lærere, pædagoger og forældre i elevers påhør. Negativ kritik rettes direkte til de berørte parter. Det forventes, at skolens elever: Respekterer hinanden uanset holdninger og forskelligheder. Deltager aktivt i elevrådsarbejdet og er medansvarlige for skolen og skolens faciliteter herunder et medansvar over for bygninger, inventar og skolens materialer samt en god oprydning på skolen. Siger fra overfor mobning. Møder velforberedte og til tiden. Overholder de gensidige aftaler, forventninger og skolens ordensregler Deltager aktivt i den daglige undervisning og planlægningen af denne. Det forventes, at lærerne: Giver glæde og interesse for læring. Giver lyst til at deltage aktivt i skolens sociale liv og dagens debat. Forsøger at skabe trivsel på skolen og undgå mistrivsel. Inddrager elever og forældre i undervisningen og i skolens øvrige aktiviteter så vidt det er muligt. Skaber respekt omkring sin person og sin faglighed. Jævnligt orienterer forældrene om undervisningen og forløbet af denne. Tilrettelægger en kreativ og konstruktiv undervisning med fokus på det relevante materiale. Motiverer til at holde orden i klassen og på skolen. Underviser med udgangspunkt i viden og ikke efter vaner

3 4. skolens principper: Princip for elektronisk kommunikation mellem skole og hjem Princip for fritagelse for undervisning i anledning af ferie m.v. Princip for klasseråd Princip for skemalægning Princip for skolerejser Princip for trafiksikkerhed på skolen Princip for udbud af valgfag i 8. og 9. klasse Princip for videoovervågning Princip for SFO-forældreråd Princip for anvendelse af cykelhjelme Princip for fag- og opgavefordeling Princip for håndtering af elevfravær Princip for offentliggørelse af billeder af elever, adresser og elevarbejder på nettet Princip for skole-hjemsamarbejde Princip for teamdannelse Princip for trivsel og mobning Princip for underretning af hjemmene om elevers udbytte af undervisningen i almendelen Princip for vikardækning Principperne kan læses på skolens hjemmeside. Trivsel og antimobbestrategi: Her ses s trivsel og antimobbestrategi. 6. Ordensreglerne: Eleverne må af hensyn til rengøring og tilsyn tidligst møde 10 min før undervisningens begyndelse og skal senest 10 min. efter den enkelte elevs sidste lektion have forladt skolen. Eleverne går i klassen eller til faglokalet, så snart det har ringet (Første ring ved afslutning af frikvarteret). Elever må i skoletiden ikke forlade skolen uden særlig tilladelse. Der er udeordning i sidste halvdel af 10- og 12-pausen. Eleverne skal opholde sig i skolens skolegårde. Der må ikke ryges på skolens matrikel, og der er også rygeforbud for elever ved omlagt undervisning. (F. eks.: lejrskole, ekskursioner, m.m.) Spil om penge samt handel på skolen, imellem, er forbudt. Uddeling og ophæng af reklamer og propagandamateriale må kun finde sted efter aftale med skolens leder. Tilsvarende regel gælder indsamlinger. a. Ved manglende aflevering eller misligholdelse af lånte materialer, kan skolen kræve erstatning. b. Ved hærværk på inventar, bygninger m.m., kræver skolen erstatning hos forældrene/ værger.

4 Skolen er ikke ansvarlig for penge, værdigenstande, tøj, cykler m.m., som medbringer på skolen. Biler, cykler og knallerter skal anbringes på de anviste steder. Ved fravær skal skolen senest 3.-dagen underrettes om grunden hertil. Når eleven møder på ny, skal der i kontaktbogen/ forældreintra være anført fraværets art og varighed. Efter idrætsundervisning tages bad, medmindre der foreligger lægeattest mod dette. Mobiltelefoner og tilsvarende udstyr skal være slukkede i undervisningstiden også før og efter idrætstimerne. Når en mobiltelefon findes tændt, inddrages telefonen af læreren. Lærerne kan give tilladelse til brug af mobiltelefoner i konkrete undervisningssituationer. Hvis forældre skal i kontakt med deres barn i undervisningstiden, skal det gå gennem skolens kontor. Snekastning er forbudt dog kan der anvises område for snekastning. Dette gøres af ledelsen på skolen. Man må ikke løbe eller på anden måde være voldsom i klassen eller på gangene. Dørene til klasselokalerne skal være åbne i frikvartererne, når der er indeordning. Ingen ubudne gæster, i klasselokalerne, i frikvartererne. Ubudne gæster er gæster der ikke er inviteret. Eleverne må ikke sidde i vindueskarmene eller på murstenskanten, v/ vinduerne i, klasselokalerne. Klassen er ansvarlig for, at lokalerne og grupperummene efterlades i opryddet stand (stole sættes op, tavlen rengøres, der fejes, skraldespanden tømmes, lyset skal slukkes efter sidste lektion og vinduer skal lukkes). Mad og drikke må kun indtages på de anviste steder. Ovenstående regelsæt er udarbejdet ultimo 2010 i et samarbejde mellem skolebestyrelse, elevråd samt medarbejdere og ledelse på. Skolebestyrelsen ønsker at bakke op om (læs mere på nedenstående link) Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Ovenstående er godkendt på skolebestyrelsesmødet den 30. november Sanktionerne: Hvis skolens ordensregler, principper eller værdigrundlag ikke bliver overholdt, har Skolelederen uddelegeret beføjelse til den enkelte lærer/børnehaveklasseleder til at iværksætte foranstaltninger overfor. Foranstaltning skal altid afvejes i forhold til forseelsen, men der kan benyttes en række foranstaltninger, som nedenfor nævnt, hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen gør det nødvendigt: Tage en dialog med eleven og/eller elevens forældre, Tilbageholde private genstande til senere udlevering, hvis: o elever medbringer genstande, der forstyrrer undervisningen o genstanden bliver brugt til krænkende eller mobbende adfærd

5 o genstander ikke er accepteret på skolen, o genstanden er til fare for eleven selv eller andre Vise en elev uden for døren, vise en elev til kontoret, henvise til en AKT-medarbejder ved meddelelse til forældrene, Generelt har skolelederen endvidere kompetence til at iværksætte yderligere foranstaltninger overfor en elev, hvis ikke reglerne overholdes. Følgende sanktioner kan kun benyttes via skolelederen, hvilket fremgår af bekendtgørelse nr. 320 om fremme af god orden i folkeskolen. eftersidning i op til en time udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge varig overflytning til en parallelklasse ved samme skole overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen 8. De praktiske forhold vedrørende skolens ordensregler: Udeordning i alle frikvarterer, undtaget når ledelsen vurderer, at vejret er til indeordning. Spiseregler: Almen afd. Bh. Kl. 2. klasse: kl spisning, klassens lærer sidder hos kl spisning, runderende tilsyn af en lærer klasse: kl spisning, runderende tilsyn af en lærer kl spisning, runderende tilsyn af en lærer klasse: kl spisning, runderende tilsyn af en lærer S-afd klasse kl spisning, klassens lærer sidder hos kl spisning, klassens lærer sidder hos Stenlængegård: S-afd klasse kl kl spisning, klassens lærer sidder hos Kl spisning, klassens lærer sidder hos Kantinen har normalt åbent alle skoledage, mandag til torsdag kl og kl samt fredag kl Adgang til klasselokalet Eleverne har adgang til klasselokalet fra kl og det gælder for alle klasser. Mød til tiden, klokken ringer to gange. Når den ringer første gang, skal alle gå til undervisning, når klokken ringer anden gang, begynder undervisningen.

6 Legeområde: Børnehaveklasse 3. klasse må lege i lille skolegård, som ligger ud for SFO Gnisten. 4. klasse 9. klasse må benytte store skolegård som ligger ved lille P-Plads, Ved Skolen. Fodbold må spilles i lille skolegård indenfor banderne og i stor skolegård indenfor banderne. Basketball må spilles på banen i stor skolegård. Boldspil må i øvrigt ske på de steder, hvor lærerne anviser, eks. kan hallen benyttes til boldspil i vinterhalvåret efter specifikke regler. Anvisninger fra lærerne skal følges. Andre regler På passer vi godt på skolens inventar. Hvis du skulle komme til at ødelægge noget så meddel det til skolens kontor eller din lærer. Vi forventer, at du og dine forældre erstatter evt. ødelagte genstande og/eller skader på bygninger og inventar. Dukseordning. I hver klasse er en dukseordning, hvor skiftes til at være dukse. Dukse har ansvaret for oprydning i eget klasselokalet til gavn for jer selv og lærerne. Vi forventer at du og dine kammerater tager et medansvar for oprydning på skolen. Skolen har en hærværkskonto, som benyttes til de evt. skader på skolens inventar og lign., der er sket i løbet af skoleåret. Passer du godt på skolen vil pengene overføres til ved skoleårets udgang. Eleverne kan bruge pengene til elevarrangementer eller lign. - følg med på hærværksbarometret på skolens infokiosk ved hovedindgangen. Godkendt på skolebestyrelsesmødet den 31. maj underskrift skoleleder Lars Nedergaard underskrift formand Jane M. Andersen

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K G E N E R E L I N F O R M AT I O N B I L L E S B O R G S K O L E N Andagter & Fællessamlinger

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere