Uddrag af datterselskabers regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag af datterselskabers regnskab"

Transkript

1 Uddrag af datterselskabers regnskab TREFOR A/S Selskabet udfører fælles administrative opgaver for hele TREFOR koncernen, herunder IT-support, markedsføring, PR, HR, regnskab, indkøb, kantine og forretningsudvikling. Midtjysk Køleselskab A/S Selskabet er et autoriseret kølefirma, der yder rådgivning, projektering, salg og service inden for klima-, køle- og frostanlæg til erhvervsvirksomheder over hele landet. Konventionelle aktiviteter TREFOR El-net A/S Selskabet vedligeholder og udvikler elnettet, så det er gearet til fremtidens krav til et moderne elnet. TREFOR Vand A/S Selskabet leverer rent drikkevand og sikrer, at der er drikkevand til fremtidige generationer. TREFOR Varme A/S Selskabet sørger for miljøvenlig og økonomisk fjernvarme til boligen. dominus A/S Selskabet beskæftiger sig med projektering, levering og servicering af komplette løsninger indenfor styring og automatik af varme, køling, ventilation og belysning. European Wind Investment A/S Selskabet er et vindenergiselskab, hvor forretningen er baseret på produktion og salg af strøm fra vindmøller. IRD A/S Selskabet producerer og markedsfører state of the art komponenter til brændselsceller med fokus på kundespecifikke løsninger. Kommercielle aktiviteter TREFOR Energi A/S Selskabet arbejder med finansiel handel med energi og sælger el og naturgas til private og erhvervskunder over hele Danmark. TREFOR Energi har betydelige aktiviteter indenfor energirådgivning, energimærkning og andre energibesparende aktiviteter i hele Danmark. REMERGY A/S Selskabet har til formål at udarbejde energirigtige konceptløsninger og etablere el- og vandproducerende anlæg i Afrika og andre udviklingsområder i verden. TREFOR Entreprise A/S Selskabet løser opgaver inden for teknisk service, vedvarende energi, rørteknik, fiberteknik og belysning til erhvervsvirksomheder, kommuner og vand- og varmeværker. TREFOR Bredbånd A/S TREFOR Bredbånd er et kommercielt selskab, som sørger for at holde Trekantområdet og dele af Fyn i front med den digitale udvikling. TREFOR Bredbånd leverer fibernetforbindelser, der rummer uanede muligheder og sikrer en fremtidsorienteret løsning. 58 Medisat A/S Selskabet er en teknologisk virksomhed, der udvikler effektive telemedicinske løsninger til sundhedssektoren, bl.a. Patientkufferten, der forkorter patienters indlæggelsestid.

2 TREFOR A/S Præsentation/hovedaktivitet TREFOR A/S udfører fælles administrative opgaver for hele koncernen, herunder markedsføring, PR, jura, regnskab, indkøb, overvågning, kantine samt kundehenvendelser og afregning, ligesom selskabet har ansvaret for koncernens forretningsudvikling. Den fælles opgaveudførelse sikrer en fælles optimering, og at opgaverne derved udføres rationelt. Selskabet ejer og administrerer bygningerne for TREFORs hovedkontor på Kokbjerg. TREFOR A/S har endvidere eksterne kunder, hvor TREFOR A/S står for opkrævning for antenneforeninger, vandværker og spildevandsselskaber. De to funktioner, kundeservice og afregningsfunktion er i 2014 blevet samlet i et nyt Kundecenter, hvor en række medarbejdere har været gennem en grundig uddannelse. Det nye Kundecenter har allerede vist sin værdi i form af større tværgående forståelse for faktorer, der påvirker kundernes tilfredshed. Samtidig er de gennemsnitlige svartider reduceret væsentligt. Der er anskaffet nye IT-systemer indenfor afregning og kundehåndtering, og de eksisterende er blevet opgraderet. På afregningsområdet er der fortsat stor gavn af den tidligere lancerede app til smartphones og ipad. TREFORs Energi App er med til at bevidstgøre kunderne om deres energiforbrug og få dem til at tænke på energibesparelser. Udvikling i økonomiske forhold herunder årets resultat 2014 og opfølgning på sidste års forventede udvikling Resultatet før skat blev et underskud på 21,7 mio. kr., hvilket er 25 mio kr. bedre end året før. Resultatet af driften i TREFOR A/S svarer til det forventede, hvorfor resultatet er tilfredsstillende. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede selskaber udgør 23,6 mio. kr., hvilket er 17 mio. kr. mindre end forventet. I 2014 kunne vi præsentere TREFORs nye fakturalayout, der sikrer kunderne en overskuelig og letlæselig regning. Det nye layout har været med til at reducere antallet af kundespørgsmål i forbindelse med fakturaudsendelse. Kunderne har således taget godt imod det nye udseende. Der er i 2014 arbejdet videre med at implementere den såkaldte Datahub, ligesom der arbejdes intenst med forberedelser til implementering af Engrosmodellen. Denne skal implementeres i foråret Udvikling i løbet af 2014 I januar 2014 stiftede vi REMERGY A/S, som TREFOR A/S ejer 55 % af. Den forretningsmæssige aktivitet indenfor miljørigtig og bæredygtig energiproduktion i den 3. verden er udskilt fra Systemteknik, der ejer den resterende del af selskabet. I februar 2014 købte TREFOR A/S 90 % af ejerskabet til Medisat A/S, der leverer telemedicinske løsninger til behandling af kroniske patienter i eget hjem. Forventet udvikling og nye tiltag TREFOR A/S spiller en aktiv rolle i implementeringen af koncernens strategi. Her har specielt funktionen forretningsudvikling en vigtig rolle. I 2015 fortsætter arbejdet med den forretnings- og performancebaserede organisation, hvilket vil være med til at øge resultaterne fremadrettet. 59 I oktober 2014 overtog TREFOR A/S det fulde ejerskab af IRD A/S. Der er produktudviklet en elscooter TRIPL som er velegnet til transport af gods i det bynære miljø. TRIPL sættes i produktion i 2015.

3 TREFOR A/S Selskabets hoved- og nøgletal i 1000 kr Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat før finansielle poster (55.834) (70.971) (57.675) (37.837) (36.846) Resultat før skat (21.536) (47.196) ( ) (35.001) Årets resultat (11.622) (34.269) ( ) (23.888) Balance Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletal i % Overskudsgrad (33,6) (46,3) (38,2) (27,2) (28,6) Afkastningsgrad (1,8) (2,3) (1,9) (1,1) (1,1) Soliditetsgrad 58,0 58,1 47,8 49,5 55,6 60

4 El-net A/S Præsentation/hovedaktivitet TREFOR El-net A/S har til formål at transportere el med høj leveringssikkerhed samtidig med at kunderne møder lave tariffer. TREFOR El-net A/S transporterer el til ca kunder i Trekantområdet og er Danmarks 8. største netvirksomhed. TREFOR El-net A/S er samtidig en af Danmarks mest effektive netvirksomheder. TREFOR El-net A/S har i 2014 udnyttet indtægtsrammen på 221 mio. kr. inklusiv en andel af den ikke udnyttede indtægtsramme for Selskabet blev af Energitilsynet benchmarket til at være blandt landets mest effektive netvirksomheder, med et effektiviseringskrav og reduktion af indtægtsrammen på 0,9 mio. kr. for 2015, og med en tarif for transport af strøm, som fortsat var blandt landets laveste i TREFOR El-net A/S transporterer al den el som kunder efterspørger, herunder den el som produceres i området. Årets balancesum er reduceret med 1,038 mia. kr., som primært skyldes indfrielse af repo-forretning, som udgjorde mio. kr. i TREFOR El-net A/S sikrer gennem løbende udbygning, vedligeholdelse, driftsoptimering og overvågning af hele områdets elnet, at elforsyningen drives så effektivt som muligt. TREFOR El-net A/S har i 2014 investeret 85 mio. kr., herunder ekstraordinært 16,7 mio. kr. i forbindelse med overtagelse af Fynsnet 60 kv anlæg i TREFOR El-net A/S område på Fyn. TREFOR El-net A/S er aktivt involveret i smart grid og smart energy aktiviteter (fremtidens intelligente energisystem) og sikrer derigennem selskabet viden om morgendagens krav, komponenter og løsninger til elnettet og understøtter Danmarks politiske målsætninger om fremtidens energisystem som en præmis for konkurrenceevnen. Udvikling i økonomiske forhold herunder årets resultat 2014 og opfølgning på sidste års forventede udvikling TREFOR El-net A/S er underlagt en lovgivning, hvor der blandt andet stilles krav til, hvad selskabet må have af indtægter (indtægtsrammer), benchmark og effektiv drift, og der aflægges regnskab efter årsregnskabsloven i henhold til lov om elforsyning. Årets resultat før skat blev et overskud på 24,8 mio. kr. mod et forventet underskud på 0,8 mio. kr. Årets resultat er meget tilfredsstillende. Det langt bedre resultat på 24,8 mio. kr. tilskrives salg af en ejerandel på 4,69 % i Fynsnet i forbindelse med overtagelse af Fynsnets 60 kv anlæg i TREFOR El-net A/S forsyningsområde. Salget af ejerandelene i Fynsnet bidrog alene med 22 mio. kr. TREFOR El-net A/S mangler at få endelig godkendt nødvendige nyinvesteringer for årene hos Energitilsynet. Dermed kender selskabet endnu ikke den endelige indtægtsramme for disse år. Udvikling i løbet af 2014 Elleverancerne til kunderne i 2014 var 1,6 TWh, hvilket er på samme niveau som leverancerne i Elproduktionen fra solceller skønnes i 2014 at have udgjort 23,6 GWh svarende til 1,4 % af områdets samlede elforbrug og 3,6 GWh mere end i I 2014 har der været 60 fejl i 10 kv nettet, hvilket er ca. 25 % flere fejl end normalt. Men hændelsernes karakter og omfang har betydet, at der sammenlignet med tidligere år, ikke har været flere kunder afbrudt. Der har i 2014 været en meget høj leveringssikkerhed, hvor kunderne havde forsyning i 99,996 % af tiden. Baggrunden herfor er, at TREFOR El-net A/S har et stærkt og robust net samt et godt beredskab. 61

5 El-net A/S TREFOR El-net A/S har eksempelvis kabellagt såvel 10 kv nettet som lavspændingsnettet samt store dele af 60 kv nettet og er dermed robust også i ekstreme vejrsituationer. I benchmark opgørelsen fra Energitilsynet for 2013 var TREFOR El-net A/S leveringskvalitet blandt landets højeste, og det forventes også at være tilfældet for leveringskvaliteten for 2014, selvom der har været flere hændelser i 10 kv nettet sammenlignet med tidligere år. Resultatet fra benchmark opgørelsen er først klar ultimo TREFOR El-net A/S har i 2014 færdigetableret to 60 kv stationer i Fredericia for at kunne forsyne områdets øgede olie- og gasaktiviteter og har i den forbindelse også etableret 4,5 km nyt 60 kv kabeltracé. I 2014 er der udskiftet og idriftsat nye 60/10 kv transformere på stationerne i Sdr. Bjert og Svineryggen. Der er igangsat og gennemført renovering og udskiftning af 25 stk. 10/0,4 kv netstationer. Der har været meget aktivitet på 10 kv nettet med at forstærke og udvide nettet til bl.a. at forsyne flere større kunder i forsyningsområdet, primært offentlige institutioner. På lokalt niveau oplever vi, at der igen er øget interesse til at udstykke til parceller. TREFOR El-net A/S har forberedt driftsovervågning af Banedanmarks 150/25 kv transformeranlæg i Fredericia og overvågningsopgaven overdrages primo TREFOR El-net A/S understøtter Energinet.dk s Data- Hubløsning, og der har gennem hele året været fokus på ressourcekrævende aktiviteter med forberedelserne til at implementere Engrosmodellen, når den bliver en realitet. Energinet.dk har udfordringer med performance af DataHub løsningen, hvilket medfører en øget ressourceindsats i selskabet. I 2014 blev projektet med adgangskontrol, tyveri og videoovervågning på hovedparten af alle selskabets 60/10 kv stationer afsluttet, for af den vej at bidrage til sikring af vore anlæg. De få stationer, der udestår, afsluttes primo Initiativet er en vigtig forudsætning for at højne sikkerheden, herunder IT-sikkerheden i selskabet. TREFOR El-net A/S har gennemført flere udbud i løbet af De største omfatter renovering af 60/10 kv station Harte og et nyt driftsovervågningssystem. Selskabet har fokus på at informere kunderne ved planlagte afbrydelser. Det vigtigste middel er SMS-beskeder. Den service vil blive yderligere udbygget i 2015 med forbedret information og varsling af kunderne. Vedligeholdelsesstrategien bliver løbende tilpasset og optimeret med henblik på at opretholde det høje niveau af leveringskvalitet. Som et led i vedligeholdelsesstrategien har TREFOR El-net A/S arbejdet videre med et vedligeholdssystem, der muliggør og sikrer en endnu mere systematisk tilgang til tilstandsvurdering og vedligeholdelse af selskabets anlæg. Initiativet er tillige et vigtigt element i datagrundlaget for et samlet asset management system, der kan understøtte optimering og kvalificering af investeringer i anlægsporteføljen. TREFOR El-net A/S har forberedt overtagelsen af 60 kv nettet fra Fynsnet A.m.b.a. på Fyn i TREFOR El-net A/S forsyningsområde og den endelige godkendelse af indtægtsrammen fra Energitilsynet er nu modtaget, således at overtagelsen er en realitet med virkning fra 1. januar TREFOR El-net A/S deltager aktivt i brancheforeningen for intelligent energi sammen med Dansk Energi, andre danske netselskaber og industrivirksomheder for herigennem at skabe de bedst mulige rammebetingelser for et smart grid baseret el og energisystem. Forventet udvikling og nye tiltag Leveringssikkerhed og effektiv drift vil i 2015 fortsat være i fokus. Samtidig lægger TREFOR El-net A/S stor vægt på at sikre, at nettenes kvalitet også fremover er i orden. De ambitioner ligger til grund for selskabets langsigtede nethandlingsplaner. 62

6 El-net A/S Det er selskabets erklærede mål fortsat at være blandt landets mest effektive netselskaber og derigennem kunne sikre lave tariffer for selskabets kunder i Trekantområdet. Dette søges opnået gennem stram omkostningsstyring og konstant fokus på værdiskabelse gennem udvikling og effektiv drift. TREFOR El-net A/S vil desuden rette fokus på anbefalingerne i elreguleringsrapporten, der udkom 1. december 2014, og blev leveret af det af ministeren nedsatte elreguleringsudvalg. Der er klare anbefalinger i rapporten til at ændre reguleringen af netselskaber, og disse anbefalinger overgår nu til en politisk behandling. Forventningen er, at der tidligst i 2017 ventes at blive implementeret nye vilkår. TREFOR El-net A/S arbejder fortsat målrettet på at kunne implementere og understøtte Engrosmodellen, er efter den seneste udsættelse ventes klar 1. april Formålet med at etablere Engrosmodellen i elmarkedet er at fremme konkurrencen i elmarkedet, sikre en klar ansvarsfordeling og muliggøre, at kunden kun får én og samtidig mere enkel regning. Den seneste ændring af lovgivningen for Engrosmodellen indebærer, at TREFOR El-net A/S alligevel får til opgave at opkræve elafgifter til SKAT via elleverandøren. TREFOR El-net A/S afslutter i 2015 overtagelsen af den del af 60 kv net og anlæg på Vestfyn, der ligger inden for selskabets forsyningsområde, og som er ejet af Fynsnet. Det indebærer, at investeringer, drift og vedligehold varetages af TREFOR El-net på 0,4, 10 og 60 kv niveau i hele TREFOR El-net A/S forsyningsområde. Asset management er under udvikling og implementeres løbende i to spor. Det ene spor omhandler optimering af dokumentation, vedligehold og tilstandsvurdering af anlægsporteføljen efter objektive kriterier og systematisk. I det andet spor omfatter dokumentation af drift og vedligehold samt reinvestering, der muliggør optimal reinvestering i anlægsporteføljen. TREFOR El-net A/S følger udviklingen af Smart Grid, omend udviklingen for området er noget langsom i forhold til politiske udmeldinger. Trods den noget langsomme udvikling deltager TREFOR El-net A/S i afprøvning og udvikling af fremtidens teknologi sammen med udvalgte samarbejdspartnere. I den aktuelle planlægning, udvikling og netudbygning indgår Smart Grid overvejelserne tillige i alle beslutninger. TREFOR El-net A/S har af den grund involveret sig i 3 større projekter: Et ForskEL-projekt med det formål at afdække konsekvenser og muligheder ved at indpasse et stort antal varmepumper i lavspændingsnettet. Projektet løber frem til medio Et EUDP projekt med det formål at se på demandresponse fra erhvervsbygninger og deres bidrag til Smart Grid optimering. Projektet løber frem til Et projekt der har fokus på at optimere nettabet ved hjælp af spændingsoptimering i distributionsnettet med onlinedata fra udvalgte fjernaflæste målere. Projektet løber foreløbigt i TREFOR El-net A/S trådte samtidig ud af ejerkredsen i Fynsnet A.m.b.a. med virkning fra 1. januar TREFOR El-net A/S har gennemført et EU-udbud for indkøb af et nyt driftsstøttesystem til styring og overvågning af distributionsnettet, og Schneider Electric blev den valgte leverandør, da de havde den teknisk og økonomisk mest optimale løsning. Opgaven i 2015 bliver nu at færdig designe løsningen til TREFOR El-net A/S, og planen er at systemet kan idriftsættes primo Målet er at implementere en løsning, der kan understøtte en optimal og fremtidig intelligent styring af nettet der også kan understøtte at flere forsyningsarter kan tænkes sammen. TREFOR El-net A/S arbejder på at øge anvendelsen af data fra den fjernaflæste målerpark til drifts- og netplanlægning. TREFOR El-net A/S deltager aktivt i Regionens strategiske energiplansamarbejde. Der er fokus på samspillet med de forskellige infrastrukturejere, og hvorledes det samarbejde kan facilitere udbygning af et mere bæredygtigt energisystem. 63

7 El-net A/S Selskabets hoved- og nøgletal i 1000 kr Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift (21.936) Resultat før finansielle poster (20.022) Resultat af finansielle poster (2.515) Årets resultat (19.427) Balance Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Gennemsnitligt antal ansatte Købt el i MWh Solgt el i MWh Tab i ledningsnet i MWh Tab i ledningsnet i procent 3,1% 3,0% 2,6% 3,0% 2,7% 60 kv kombi luftledning, km kv luftledning, km kv jordkabel, km kv jordkabel, km ,4 kv luftledning, km ,4 kv jordkabel, km Antal transformerstationer 60/10 kv Antal transformerstationer 10/0,4 kv Antal kunder

8 Vand A/S Præsentation/hovedaktivitet TREFOR Vand A/S har til formål at fremskaffe og sælge vand, eje og drive produktions- og distributionsanlæg, medvirke til at sikre vand af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der sikrer forbrugerne stabile og lave priser set over tid og i forhold til prisloftet. TREFOR Vand A/S leverer drikkevand til ca installationer i Trekantområdet og er det største private vandforsyningsselskab i Danmark og det tredjestørste vandforsyningsselskab i Danmark. Årets salg blev på 11,1 mio. m 3 rent drikkevand, hvor ca. 1/3 er leveret til privatkunder og 2/3 til erhverv. Leverance af vand sker i henhold til ISO Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. Produktionen sker i to selvstændige områder Kolding og henholdsvis Vejle, Fredericia og Middelfart, og det er ambitionen på sigt at koble områderne for derigennem at opnå yderligere forsyningssikkerhed og stordriftsfordele. TREFOR Vand A/S har i 2014 investeret 134 mio. kr. i udbygning og renovering af lednings- og produktionsanlæg. Finansielle poster udgør samlet en udgift på 13,2 mio. kr. for året, hvilket er højere end tidligere år og for forventningen for året. Stigningen skyldes en højere rentesats på selskabets prioritetsgæld, der er blevet omlagt fra variabel rente til fast rente. Forskellen mellem oppumpet og solgt vandmængde er på 9,87 %, hvilket er bedre end budgetteret. Den solgte vandmængde er som forventet. Den ikke-solgte vandmængde er reduceret fra 12,2 % i 2013 til 9,87 % i Det er et resultat af den fremskyndede renovering, yderligere sektionering i nettet, forbedrede værktøjer til overvågning af nettet fra vandværk til kunde og derigennem hurtigere og målrettet lækageindsats. TREFOR Vand A/S strategi for bevarelse af god grundvandskvalitet i indvindingsoplande foreskriver, at vi skal medvirke aktivt til sikring af fremtidig bæredygtig indvinding. TREFOR Vand A/S har i 2014 arbejdet med flere forskellige tiltag herunder bl.a. lodsejeraftaler, der på sigt skal sikre en grundvandsdannelse af høj kvalitet. Udvikling i økonomiske forhold herunder årets resultat 2014 og opfølgning på sidste års forventede udvikling TREFOR Vand A/S er underlagt vandforsyningsloven, hvor der blandt andet er regler for, hvad selskabet må have af indtægter (prisloft), benchmarking og effektiv drift, at kun nødvendige omkostninger må indregnes, og at der aflægges regnskab efter årsregnskabsloven. Årets resultat før skat blev et overskud på 12,2 mio. kr. Årets resultat er 3,1 mio. kr. bedre end det reviderede budget og må betragtes som tilfredsstillende. Selskabet har gennemført flere omfattende renoveringsprojekter af både produktions- og distributionsanlæg. I forbindelse hermed er det konstateret, at den oprindelige værdiansættelse af aktiverne med udgangspunkt i standardværdierne i Forsyningssekretariatets pris- og levetidskatalog ikke har givet et retvisende billede af de pågældende aktiver, og selskabet har derfor foretaget en ekstraordinær nedskrivning af produktions- og distributionsaktiverne på 74 mio. kr før skat. Med henvisning til Årsregnskabslovens 11 er værdireguleringen ført direkte på egenkapitalen pr for at vise et retvisende billede af selskabets aktiver, egenkapital og resultat for I prisloftet for 2014 var rammen på 19,38 kr./m 3 eksklusiv afgifter. TREFOR Vand A/S har opkrævet 11,17 kr./m 3. Selskabets effektive drift betyder, at det ikke har været nødvendigt at opkræve op til prisloftet.

9 Vand A/S Usikkerhed ved indregning og måling Opgørelsen af skat i årsregnskabet er baseret på selskabets vurdering af skattemæssige indgangsværdier på de materielle anlægsaktiver svarende til branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiverne. Disse værdier ligger over de regnskabsmæssige. SKAT har i en række afgørelser afvist disse værdier som skattemæssige indgangsværdier. SKAT er således af den opfattelse, at de skattemæssige indgangsværdier er betydeligt lavere end de af branchens anvendte indgangsværdier. SKAT har fået delvis medhold i nogle prøvesager i Landsskatteretten. Der er dog stadig stor usikkerhed om de skattemæssige indgangsværdier. Selskabet har den 3. februar 2014 modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. Det er SKATs vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne i TREFOR Vand A/S også er betydeligt lavere end de regnskabsmæssige. Selskabet har påklaget SKATs afgørelse til Landskatteretten, da ledelsen vurderer, at det er sandsynligt, at sagen vil falde ud til selskabets fordel. Selskabet har som følge heraf ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKATs værdiansættelsesprincipper. Såfremt sagen i Landsskatteretten falder ud til SKATs fordel, medfører dette, at der skal indregnes en hensat udskudt skat foreløbig opgjort til ca tkr. og en skyldig betalbar skat foreløbig opgjort til 0 kr. En eventuel skyldig betalbar skat kan indregnes som en regulatorisk underdækning med en deraf afledt opkrævningsret. Nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier vil medføre, at kunderne på et tidspunkt rammes af dette i form af højere priser. Dette forventes dog ikke at blive aktuelt de første år. Udvikling i løbet af 2014 Det er TREFOR Vand A/S mål, at drikkevand, der leveres til kunder, er overvåget fra boring til vandhane. Til sikring af denne høje fødevaresikkerhed har selskabet valgt fortsat at efterleve kravene i ledelsessystemet DS/EN ISO :2005. Det indebærer, at alle delprocesser i produktions- og distributionsanlægget er blevet kortlagt for identifikation af risikofaktorer, der kan have indflydelse på kvaliteten af det vand, TREFOR Vand A/S leverer til sine kunder, samt at der er indført styringssystemer til at imødegå de identificerede risikofaktorer. I juli 2014 blev der foretaget recertificeringsbesøg på ledelsessystemet hos TREFOR Vand A/S af uvildigt certificeringsbureau, og TREFOR Vand A/S blev også denne gang godkendt uden bemærkninger. TREFOR Vand A/S har ikke haft forureningssager med konsekvenser for kunder i TREFOR Vand A/S leverer rent postevand, der smager blødt med let mineralske strejf og en tør finale. Således var dommernes bedømmelse ved Dansk Vand Grand Prix 2014, hvor TREFOR Vand A/S opnåede en andenplads og dermed endnu engang kom i top tre ved Dansk Vand Grandprix. I 2014 har kundetilgangen i eget forsyningsområde været som forventet. TREFOR Vand A/S har i 2014 overtaget 14 kunder fra Blåkær Vandforsyning i Vejle Kommune og dermed også udvidet forsyningsområdet. I 2014 har der fortsat været stor fokus på effektiv drift, arbejdsprocesser og indkøb. For at opretholde den høje forsyningssikkerhed har selskabet i 2014 foretaget massive investeringer i både produktions- og distributionsanlæg. På produktion har der været fokus på vandværkerne i Vejle. 66

10 Vand A/S I 2014 er udbygningen af distributionsnettet fortsat i henhold til langtidsplanen, der løbende tilpasses ændringer i forudsætningerne. Hertil kommer forøgede investeringer i renovering af forsyningsnettet, således at alle de tilbageværende stive ledninger (støbejern og eternitledninger) mindre end ø200 mm forventes udskiftet inden Fornyelsesarbejderne har i 2014 omfattet ca. 4 km nyanlæg fordelt på 8 veje/områder og ca. 37 km renovering på ca. 90 veje rundt i forsyningsområdet. Der vil således være 119 km tilbage, der vil blive renoveret i perioden frem til Vandsektorloven pålægger vandselskaber at agere på markedsvilkår. Værktøjet til sikring heraf er Bekendtgørelse om program for vandselskabers Interne Overvågning, der skal sikre, at indkøb af varer og tjenesteydelser foregår på markedsvilkår, og dermed ikke belaster vandselskabets salgspriser unødigt. Selskabet har gennemgået samtlige aftaler omfattet af reglerne om intern overvågning og sikret, at reglerne er overholdt. Der er i 2014 indgået skriftlige aftaler med 10 ud af 13 naboselskaber vedrørende nødforsyning, således at de er sikret rent drikkevand ved eventuelle driftsproblemer på eget anlæg. Forventet udvikling og nye tiltag Kvalitet, forsyningssikkerhed og effektiv drift vil også være i fokus i Ledetråden er TREFOR Vand A/S langsigtede nethandlingsplan og TREFORs strategi. Nethandlingsplanerne vurderes løbende, så der til enhver tid kan sikres drift af TREFOR Vand A/S i overensstemmelse med markedssituationen. Et nyt værktøj til dette vil være Asset management ISO 55001, som i løbet af 2015 vil blive implementeret som et beslutningsstøtteværktøj. Det forcerede renoveringsarbejde på distributionsanlægget vil fortsætte, således at målet med en total udskiftning af stive forsyningsledninger nås i Grundvandsbeskyttende tiltag har i 2014 forsat haft fokus på kortlægning af fremtidige muligheder for drikkevandsindvinding. TREFOR Vand A/S største udfordring er sikring af en fremtidig sikker forsyning til Middelfartområdet. Der pågår forsat analyser, der skal danne et beslutningsgrundlag i løbet af Der er forsat dialog med Naturstyrelsen om at undersøge mulighederne for yderligere grundvandsbeskyttelse gennem skovrejsning i grundvandsområderne. TREFOR Vand A/S har som en naturlig del af selskabets daglige drift fokus på at minimere de miljømæssige belastninger. I arbejdet med selskabets grønne profil blev der i 2014 besluttet at indbygge et lille turbineanlæg til opsamling af den ellers tabte energi ved trykreduktion i transmissionsledningerne tæt ved Follerup Vandværk i Fredericia. Anlægget forventes at kunne levere en samlet produktion på kwh årligt. Ligeledes er al den strøm, selskabet køber, vindstrøm. I 2015 vil der også være fokus på at sikre, at TREFOR Vand A/S fortsat drives som et af landets mest effektive vandforsyningsselskaber. Der arbejdes ligeledes med opfølgningsbesøg på ISO fødevaresikkerhed i De forbedringstiltag, der skal gennemføres, vil tage udgangspunkt i Asset Management Standarden ISO TREFOR Vand A/S vil i 2015 varetage driftslederansvaret for Christiansfeld Vandværk og dermed bidrage til en høj forsyningssikkerhed i Christiansfeld. 67

11 Vand A/S De statslige vandplaner foreskriver, at al indvinding skal foregå bæredygtigt fra naturen uden at påvirke vandmiljøet i åer, søer og fjorde negativt. Statens grundvandskortlægning pålægger kommunerne at udarbejde indsatsplaner, der skal efterleves af vandforsyningerne og kommunerne. TREFOR Vand A/S deltager aktivt i samarbejdet mellem Staten, regionerne, kommunerne og de øvrige vandselskaber. Lovgivningen vedrørende beskyttelseszoner er blevet ændret. Det betyder, at beskyttelseszonerne ved TREFOR Vand A/S boringer kan udvides fra 10 til 25 meter. Ændringen giver mulighed for at øge beskyttelsen af grundvandet betydeligt over de kommende år. Implementering afventer bekendtgørelse for området. TREFOR Vand A/S målerpark, som består af fjernaflæste batteridrevne vandmålere, har for en stor del af målerparkens vedkommende nu været i drift i 6 år, svarende til den forventede batterilevetid. Batteriernes restlevetid er i 2014 analyseret og konklusionen er, at batteriskift skal gennemføres i 2016 og Den opgave sendes i udbud i Det er forventningen, at måleren skal skiftes ved det efterfølgende batteriskift i

12 Vand A/S Selskabets hoved- og nøgletal i 1000 kr Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift (3) (3.951) Resultat før finansielle poster (3.390) Resultat af finansielle poster (13.241) (11.962) (9.598) (5.545) (1.557) Årets resultat (4.524) (4.947) Balance Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Gennemsnitligt antal ansatte Vandproduktion i m Solgt vandmængde i m Tab i ledningsnet i m Tab i ledningsnet i procent 9,9% 12,2% 11,9% 14,3% 9,9% Antal km hovedledning Antal km stikledning Antal kunder

13 Varme A/S Præsentation/hovedaktivitet TREFOR Varme A/S har til formål at levere miljørigtig fjernvarme med høj forsyningssikkerhed til konkurrencedygtige priser. TREFOR Varme A/S leverer fjernvarme til ca fjernvarmeinstallationer i Trekantområdet og er landets 6. største fjernvarmeselskab. TREFOR Varme A/S køber varmen fra to hovedleverandører; henholdsvis TVIS med 67 %, TAS med 32 %. Derudover har TREFOR Varme A/S 1 % egenproduktion. TREFOR Varme A/S råder over spids- og reservelastkedler på olie og gas til at kunne opretholde forsyningen ved et udfald af TVIS på den koldeste dag. Årets salg blev på MWh, og årets køb/produktion på MWh fordeler sig med et køb fra TVIS på MWh, fra TAS med MWh samt en egenproduktion på MWh. TREFOR Varme A/S sikrer gennem løbende udbygning, renovering, driftsoptimering og overvågning, at varmeforsyningen bliver drevet så effektivt som muligt. Udvikling i økonomiske forhold herunder årets resultat 2014 og opfølgning på sidste års forventede udvikling TREFOR Varme A/S er underlagt varmeforsyningslovens regler, hvor der bl.a. stilles krav om effektiv drift, at kun nødvendige omkostninger må indregnes i varmeprisen, og at der aflægges regnskab efter varmeforsyningslovens bestemmelser. Årets resultat blev på 17,5 mio. kr. mod forventet 17,7 mio. kr. Årets resultat er tilfredsstillende og skyldes en fortsat effektiv drift med fokus på omkostningsreduktioner og effektiviseringer. Opgjort efter varmeforsyningslovens principper er underskuddet på 4,8 mio. kr. Egenkapitalen opgjort efter årsregnskabslovens principper udgør 6,7 mio. kr. I forhold til årsregnskabsloven skal over- eller underdækning jf. varmeforsyningsloven indregnes i resultatopgørelsen. Dette betyder for 2014, at et beløb på 2,5 mio. kr., som er opkrævet for lidt hos kunderne, er indregnet i årsregnskabet som et tilgodehavende. Salget i 2014 har været markant mindre end forudsat i budgettet. Årsagen hertil er det usædvanligt lune vejr i Graddageåret var i 2014 på mod normalåret, som ligger på Det målte ledningstab (forskellen mellem produktion og salg) er i 2014 reduceret med 4,5 % i forhold til 2013, samtidig med at ledningsnettet er øget med 7 km. Samlet er der tale om, at tabet pr. meter fjernvarmerør er reduceret med ca. 5,1 %, en reduktion der vidner om, at det med forbedrede værktøjer er muligt at gennemføre en mere effektiv drift af fjernvarmesystemet. Den samlede virkningsgrad i 2014 (forholdet mellem salg og produktion), korrigeret for graddage er på niveau med Grunden til, at ovenstående drifts forbedringer ikke slår igennem på den samlede virkningsgrad i 2014 er, at året har været usædvanlig varmt, og at tabet stort set er vejruafhængig, hvorfor det skal fordeles over en lavere leveret mængde. I absolutte tal ligger den samlede virkningsgrad i 2014 på 76 %, og korrigeret for graddage 78,6 %. Udviklingen i kundegrundlaget er ca. 10 % under det forventede niveau på i alt 298 nye kunder. Udviklingen i tilslutninger i nyudstykninger og flyvestiksområder er som forventet, hvorimod udviklingen i varmesalgsområder ikke har været som forventet. De samlede investeringer i materielle anlægsaktiver udgør 72,7 mio. kr. i Halvdelen er anvendt til udvidelse af kundegrundlaget i form af etablering af fjernvarmeforsyning i nyudstykningsområder og til flyvestik og den anden halvdel til renoveringer i ledningsnet og produktionsanlæg. 70

14 Varme A/S Udvikling i løbet af 2014 TREFOR Varme A/S har fokus på lavest mulig pris og værdiskabelse gennem udvikling og effektiv drift. Indsatsområderne er forsyningssikkerhed, effektivitet og fremtidssikring, og ambitionen er at vedligeholde, forny og investere for at sikre, at nettet, produktionskapaciteten og styringssystemerne er i orden. Ledetråden er TREFOR Varme A/S visions- og perspektivplan, langtidsbudget og TREFORs strategi. Under overskriften forsyningssikkerhed er brænderstyringer opgraderet, udtjente brændere er skiftet, og der er gennemført renoveringer på ledningsnet og pumpeanlæg. For at sikre effektiviteten er der i samarbejde med TVIS, og under anvendelse af vores målerdata, sikret optimal fremløbstemperatur i ledningsnettet. Kundernes forbrugsdata giver tillige mulighed for at optimere afkøling hos den enkelte kunde. De to indsatser i forening giver grundlag for optimal drift af det samlede system. Fremtidssikringen er sikret gennem en asset management indsats, hvor selskabet har inddraget levetidsbetragtninger og tilstandsvurderinger på de enkelte komponenter i den daglige forvaltning af aktiverne. Arbejdet har resulteret i et opdateret plangrundlag for varmeforsyningen. En plan, hvor en stor mængde viden og erfaring er systematiseret og fastholdt og derigennem gjort operationel. I løbet af 2014 har TREFOR Varme A/S etableret fjernvarme på Hovertoften i Vejle, hvilket betyder, at borgerne i området enten har valgt eller fremadrettet har mulighed for at vælge opvarmning med miljørigtig fjernvarme og sige farvel til oliefyr eller gasfyr. TREFOR Varme A/S har i 2014 solgt fjernvarmetilslutning til 135 nye kunder indenfor det bestående forsyningsområde, en kunde i varmesalgsprojekter og 96 kunder i udstykninger i alt 232 stk. Det varslede ophør af håndværkerfradraget med udgangen af 2014 gav anledning til stor travlhed omkring salg og etablering af flyvestik i december måned. Ordningen gav bl.a. tilskud til konvertering fra naturgas, elvarme mv. til fjernvarme. TREFOR Varme A/S var i 2013 initiativtager til og drivkraft bag 3KV A/S fjernvarmeselskabernes alternativ til varmeleverance fra Skærbækværket. Tilbuddet blev fremsendt i 2013, og efter anmodning fra TVIS holdt åbent under hele forhandlingsforløbet frem til TVIS endelige valg og beslutning i juni 2014, hvor TVIS og DONG Energy indgik aftale om varmelevering gældende for perioden 2018 til Initiativet med 3KV har givet varmeforbrugerne i Trekantområdet en årlig varig varmeprisreduktion i området mio. Samarbejdet med de øvrige varmeselskaber i TVISområdet om 3KV A/S er i 2014 videreført i form af en møderække med emner af fælles interesse. TREFOR Varme A/S har i løbet af efteråret 2014 gennemført et EU udbud af jord- og svejseentreprisen. Jordentreprisen blev vundet af Munck Forsyningsledninger, og svejseentreprisen af TREFOR Entreprise A/S. Samlet beskæftiger TREFOR Varme A/S ca. 50 mand året rundt på de to kontrakter. TREFOR Varme A/S har i december måned modtaget syns- og skønsrapporten vedrørende sagen med Energnist (tidligere TAS) fra november 2011, hvor Energnist sendte 149 grader varmt fjernvarmevand ud i vores net. Det er et klart brud med aftalegrundlaget mellem Energnist og TREFOR Varme A/S. I vores net er stålrørerne designet til 110 grader og plastrør til 85 grader kontinuert og 95 grader kortvarigt. Temperaturen er tillige et brud med Arbejdstilsynets regler. Syns- og skønsrapporten underbygger ovenstående, og det er vores vurdering, at sagen med udgangspunkt i den udarbejdede syns- og skønsrapport kan afsluttes i I løbet af december måned 2014 er der igangsat en salgskampagne i et boligområde i Bredballe. Af hensyn til vores ressourcer er området opdelt i 4 etaper med i alt 163 ejendomme. På baggrund af salgsresultatet i den enkelte etape besluttes det, om der skal etableres fjernvarmeforsyning. Salgskampagnen løber frem til efteråret 2015.

15 Varme A/S TREFOR Varme A/S målerpark, som består af fjernaflæste batteribaserede varmemålere, har for en stor del af målerparkens vedkommende nu været i drift i seks år, hvilket er lig med den af målerfabrikanten garanterede batterilevetid. Med det formål at vurdere om den reelle batterirestlevetid i populationen er højere end seks år, er der hen over 2014 gennemført et større analysearbejde, og på den baggrund besluttet at udskyde batteriskiftet til TREFOR Varme A/S deltager aktivt i Regionens strategiske energiplanarbejde. Der er fokus på kollektive varmeløsninger i byer uden for/grænsende op til de i dag kollektivt forsynede varmeområder. Omkostningerne til lovpligtige energibesparelser er i 2014 øget med DKK 4,7 mio. til i alt DKK 12,2 mio., konteret under Administrationsomkostninger. Forventet udvikling og nye tiltag Energispareordningens krav om energibesparelser bliver med virkning fra 1. januar 2015 ændret fra MWh til MWh (en stigning på 6 %) som alt andet lige resulterer i stigende priser på energibesparelser. Kravet forventes indfriet gennem opnåede energibesparelser i varmedistributionen pumper og ledningsnet samt ved konverteringer til fjernvarme og indkøb af energibesparelser. Det forventes, at Energitilsynet godkender TREFOR Varme A/S opgørelse og størrelse af den frie indskudskapital. Der er ikke truffet beslutning om en eventuel forrentning af denne og i hvor lang en periode. Det forventes, at det tværministerielle udvalg (Ib Larsen udvalget) i løbet af 2015 vil barsle med en benchmarkmodel for fjernvarmeforsyningen, og at der også ved den lejlighed bliver udmeldt rammer for regulering for branchen med tilhørende effektiviseringskrav. TVIS har med virkning fra 1. januar 2015 indført en motivationstarif, hvor en returtemperatur under 42,9 grader C honoreres med et fradrag i prisen, mens en højere returtemperatur medfører straf. 72 Der vil i 2015 blive iværksat et internt analysearbejde omkring fjernvarmedistribution, hvor det er ambitionen at fastlægge konditionerne for en mere kostægte fjernvarmetarif, som tillige motiverer til en bedre afkøling af fjernvarmevandet hos den enkelte kunde. Det er planen, at der kan lanceres en incitamentstarif i løbet af 2015, til ikrafttræden 1. januar 2016.

16 Varme A/S Selskabets hoved- og nøgletal i 1000 kr Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster (25.675) (25.972) (27.519) (28.024) (27.015) Årets resultat Balance Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Gennemsnitligt antal ansatte Køb og produktion i MWh Salg i MWh Tab i MWh Virkningsgrad (målt) 76,0% 77,8% 77,4% 77,4% 78,6% Tab pr. meter dobbeltrør i MWh 0,185 0,195 0,201 0,196 0,216 Graddage Antal km ledningsnet Antal kunder

17 Energi A/S Præsentation/hovedaktivitet TREFOR Energi A/S aktiviteter består af handel med energi, herunder finansiel handel med energi og salg af el og gas på kommercielle vilkår i hele Danmark. Selskabet har ligeledes betydelige aktiviteter indenfor energirådgivning, energimærkning og andre energisparende aktiviteter i hele Danmark. TREFOR Energi A/S ejer 16,49 % af Energi Danmark, som er Danmarks største elhandelsselskab. Udvikling i økonomiske forhold herunder årets resultat 2014 og opfølgning på sidste års forventede udvikling Årets resultat er et overskud før skat på 32 mio. kr., hvilket i forhold til det budgetterede ikke er tilfredsstillende, idet afvigelsen i det væsentligste kan henføres til selskabets aktiviteter indenfor finansiel handel med energi. Forventet udvikling og nye tiltag For at styrke den langsigtede konkurrenceevne og skabe en solid forretningsplatform indenfor energisalg fremadrettet, prioriteres implementeringen af Engrosmodellen i udviklingen af forretningsområdet, hvilket påfører afdelingen ekstraordinære omkostninger i I 2015 vil selskabet sætte yderligere fokus på de i 2014 udviklede kommercielle ydelser indenfor energirådgivning nationalt og internationalt. Forventningen er, at de kommercielle energirådgivningsaktiviteter i 2015 vil bidrage med væsentlig større indtjening end i TREFOR Energi A/S forventer at fortsætte aktiviteterne på markedet for energihandel med nuværende organisation, og forretningsområdet vil udgøre en væsentlig andel af selskabets indtjening. Med baggrund i ovennævnte forventes selskabets samlede aktiviteter at bidrage med en indtjening, som ligger marginalt højere end i Udvikling i løbet af 2014 På trods af hård konkurrence på elmarkedet er indtjeningen på el- og gaskunder fastholdt. Selskabet mistede i 2014 el- og forsyningspligten i eget forsyningsområde, men det er i høj udstrækning lykkedes at fastholde selskabets privatkunder, ligesom selskabet har styrket sin position over for erhvervskunder. TREFOR Energi A/S forpligtelse som følge af energispareindsatsen er i 2014 uændret i forhold til Selskabet har nået sine mål herfor gennem en kombination af indkøbte energibesparelser og energibesparelser som følge af energirådgivning hos eksterne kunder såvel i den private som i den offentlige sektor. Forretningsområdet har i årets løb udviklet kommercielle ydelser, som forventes at bidrage positivt til forretningsområdets udvikling fremadrettet. 74 TREFOR Energi A/S har i 2014 gennemført den planlagte udvidelse af selskabets aktiviteter indenfor finansiel handel med energi. Indtjeningen i forretningsområdet er positivt, om end mindre end budgetteret.

18 Energi A/S Selskabets hoved- og nøgletal i 1000 kr Resultatopgørelse Bruttoresultat Resultat af ordinær drift Finansielle poster, netto (121) Resultat af finansielle poster (25.675) (25.972) (27.519) (28.024) (27.015) Årets resultat Balance Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletal i % Afkastningsgrad 6,1 8,7 2,2 9,6 16,6 Soliditetsgrad 81,7 81,3 75,6 86,3 87,9 75

19 Entreprise A/S Præsentation/hovedaktivitet TREFOR Entreprise A/S er et kommercielt selskab i TREFOR koncernen, der har specialiseret sig som service- og anlægspartner til BtB markedet inden for tekniske installationer og entrepriser. Selskabet arbejder primært med fagområderne el-, vvs- og ventilationsservice, elforsyning og stærkstrøm, indendørs og udendørs belysning, trafiklys og vejbelysning, fiberteknik, rørteknik og ledningsoplysninger, pumper, tavler og sprinkleranlæg samt byggestrøm og byggevand. Herudover udfører virksomheden større opgaver og projekter inden for vedvarende energi. TREFOR Entreprise A/S har hovedkontor i Kolding og afdelingskontorer i Aarhus, Odense/Lindø Industripark og Karlslunde. Selskabet beskæftiger ca. 210 medarbejdere. Udvikling i økonomiske forhold herunder årets resultat 2014 og opfølgning på sidste års forventede udvikling Omsætningen i 2014 blev cirka 15 % under budget, hvilket også afspejler sig i resultatet før skat, som blev 7,2 mio. kr., hvilket er væsentligt under budget. Resultatet er en konsekvens af et lavere aktivitetsniveau, primært inden for selskabets anlægsaktiviteter i de nyetablerede afdelinger i Aarhus samt på Fyn og Sjælland. Herudover påvirker tabsgivende fjernvarmeprojekter resultatet negativt. Alle øvrige aktiviteter har udviklet sig som forventet, og på en række områder også bedre end budgetteret, og disse aktiviteter påvirker samlet set resultatet positivt. Fortsat omkostningsfokus og procesoptimering har medvirket til besparelser på såvel distributions- og administrationsomkostningerne, som ligeledes påvirker resultatet positivt. Omsætningen ligger under niveauet for foregående år. Udvikling i løbet af 2014 I 2014 har fokus været på at fortsætte den positive udvikling af TREFOR Entreprise A/S, som er foregået over de senere år, baseret på vækst og øget aktivitet inden for selskabets kernekompetencer, som er energi, herunder vedvarende energi, el, vand og varmeforsyning samt kommunikation og fiberbredbånd. Der er foretaget organisatoriske ændringer i den salgsafdeling, der blev etableret i 2013, med henblik på at styrke salgsindsatsen yderligere, hvilket samlet set har bidraget positivt til indfrielsen af målene for salgsafdelingen i TREFOR Entreprise A/S. De to afdelinger i henholdsvis Aarhus og Karlslunde har haft store udfordringer med styringen af aktiviteterne i løbet af 2014, og der er foretaget organisatoriske ændringer, der skal sikre optimal styring af driften samt fokusere på fortsat vækst og udvikling i disse afdelinger. På Fyn har vi flyttet vores afdeling fra Odense til Lindø Industripark, ligeledes med henblik på øget vækst og udvikling. På processiden er der i året blevet fokuseret på ressourceplanlægning, og det IT-værktøj, der blev implementeret i 2013 til at understøtte dette arbejde, er blevet rullet bredere ud i organisationen. Strategisk målstyring, som blev indført på forretningsniveau i 2013, er i løbet af 2014 blevet bredt ud til både afdelings- og teamniveau i TREFOR Entreprise A/S, hvilket ud over en forbedret styring af aktiviteterne har medvirket til optimering af den løbende rapportering. Koncernstrategien for perioden er blevet brudt ned i konkrete handlingsplaner, som der løbende arbejdes med. En af indsatserne er at udvikle nye servicekoncepter, blandt andet inden for byggestrøm. 76 I 2014 har der ikke været aktivitet fra tilknyttede datterselskaber. I 2013 medgik resultatet fra Midtjysk Køleservice med 7,8 MDKK i selskabets resultat.

20 Entreprise A/S Forventet udvikling og nye tiltag I 2015 vil der fortsat være fokus på likviditetsstyring samt stram styring af omkostningerne, optimering af processer og målstyring med henblik på effektivisering, øget robusthed og indtjening med en positiv resultatudvikling til følge. Herudover vil udfaktureringsgraden være et særligt fokusområde i I 2015 vil der være en fokuseret indsats på at øge aktiviteterne i henholdsvis Aarhus og Øst, ligesom selskabet forventer en positiv effekt af den indgående aftale mellem TDC og TREFOR. Salgsafdelingen skal i 2015 bidrage yderligere til indfrielsen af de fastsatte mål for TREFOR Entreprise A/S. 77

energi til livet Årsrapport 2014

energi til livet Årsrapport 2014 energi til livet Årsrapport 2014 Indhold: Læs TREFORs miljøredegørelse 2014 Læs TREFORs rapportering om samfundsansvar 2014 Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 Ledelsesberetning HOFOR koncernen 12 Fjernvarme 23 Bygas 29 Vand 33 Spildevand 37 Fjernkøling 43

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Aktiviteter og samfundsansvar 2014

Aktiviteter og samfundsansvar 2014 Aktiviteter og samfundsansvar 2014 Aktiviteter og samfundsansvar Nærværende NRGi aktiviteter og samfundsansvar 2014 er den lovpligtige redegørelse for udviklingen i selskabet og koncernens aktiviteter,

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet 2007 Årsrapport 3 3 4 4 5 5 6 8 11 12 15 17 18 20 21 23 25 29 30 32 33 34 38 39 40 40 40 41 Forord Nye tider nye roller Baggrund Oplysninger om selskabet Ledelsesberetning Hovedtal Fjernvarmeforsyningens

Læs mere

Det selvbærende Nukissiorfiit

Det selvbærende Nukissiorfiit 1 Priser 2005-2015 2 Det selvbærende Nukissiorfiit Omkring 15 pct. af al den energi, som Grønland forbruger, er lokal og grøn inklusiv afbrænding af affald. De resterende ca. 85 pct. udgøres af importerede

Læs mere

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår CVR-nr. 31 81 62 11 Nærværende årsrapport for ØSTKRAFT Holding A/S for 2013 er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Koncernårsrapport 2012 Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Nøgletal Finansielle nøgletal Resultatopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning DKK

Læs mere

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Resultat for 2013 5 Forventninger til 2014 5 Hovedtal og

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007

Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007 Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 KORT OM NUKISSIORFIIT...2 ELMYNDIGHEDEN...3 LEDELSESPÅTEGNING...4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING...5 NUKISSIORFIITS

Læs mere

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Koncernstruktur 8 Bestyrelse og direktion 10 Ledelsesberetning 12 HOFOR koncernen 12 Vand 22 Spildevand 28 Fjernvarme 34 Fjernkøling 40 Bygas

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om selskabet Oplysninger om selskabet 3 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

Forsyningssikkerhed i lokale net

Forsyningssikkerhed i lokale net Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Forsyningssikkerhed i lokale net Januar 2007 Indhold Resumé 1 1. Baggrund 3 2. Status

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Lind Foto Anders Skov Hansen Ujarak Rosing Petersen Nukissiorfiit Layout Nukissiorfiit Tryk Naqitat

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere