ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. ONSDAG DEN 24. august 2011 KL I RØNBJERG DAGSORDEN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN:"

Transkript

1 ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat ONSDAG DEN 24. august 2011 KL I RØNBJERG DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af sidste referat. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Samlæsning samarbejde undervisningsstederne imellem 4. Økonomi 5. Kommende møder HUSK KALENDEREN 6. Må det koste noget, at tage med på en tur? 7. Skolebestyrelsens indsatsområde i dette skoleår 8. De 3 udvalgs arbejde sættes i gang. 9. Videoovervågning 10. Skolebestyrelsens beretning 11. Skolebestyrelsensmedlemmers tilknytning til klasserne 12. Meddelelser fra 1. medarbejderrepræsentant 2. medarbejderrepræsentant 3. medarbejderrepræsentant Skolebestyrelsens formand Skolens ledelse Udvalg 13. Evt.

2 DAGSORDENSPUNKT 1: Godkendelse og underskrift af sidste referat. SAGSFREMSTILLING: Indstilles til godkendelse BESLUTNING: Godkendt DAGSORDENSPUNKT 2: Opfølgning på SAGSFREMSTILLING: Der er sat bomme op ved fodgængerovergangen ved Dalgas Alle, Skiveafdelingen, således at på- og aflæsning af elever ikke kan foretages dér. Skolepatruljen er dermed sikret udsyn. Der arbejdes nu på at få etableret en doppeltrettet cykelsti. I Oasen (centerklassebørnenes sfo) er der ønske om at ændre åbningstiderne. Om torsdagen skal der være 15 min. længere åben, således at forældrene bedre kan nå at hente deres børn. I uge 30 ønskes en lukkeuge. Forældrene høres til ændringsforslagene. Der er kommet 2 nye elever i Dalgasafdelingen. Legeplads-anlægsarbejdet er i gang. I Rønbjerg- og Dalgasafdelingerne og i Centerklasserne bliver der installeret IWB s. Der er stadigvæk enkelte klasser i alle afdelinger, som ikke har et eget interaktivt whiteboard. BESLUTNING: Taget til efterretning DAGSORDENSPUNKT 3: TEMA: Samlæsning samarbejde undervisningsstederne imellem SAGSFREMSTILLING: Der ønskes en drøftelse af samlæsning med de klassestørrelser, vi har. Både holddeling og sammenlægninger af klasser i den enkelte afdeling kan være gode. Ved sammenlægning af klasser kan det være mere udfordrende og problematisk at lægge klasser sammen sent i skoleforløbet. Hvordan kan vi udnytte samarbejdet med f.eks. de to 1. klasser? Det er opkastet til videre diskussion, om elevernes mailsystem kan inddrages i undervisningen afdelingerne imellem, venskabsklasser, deltagelse i kommunale idrætsstævner, undervisning med webcam. BESLUTNING: Det ønskes, at afdelingerne forholder sig til ovenstående og skriver en idébank. Idébanken tages op i skolebestyrelsen. DAGSORDENSPUNKT 4: Økonomi SAGSFREMSTILLING: Se bilag. Samlet set ser halvårsregnskabet ok ud. I enkelte afdelinger ser det vanskeligt ud især grundet administrative indgreb. BESLUTNING: Taget til efterretning der holdes øje med økonomien. DAGSORDENSPUNKT 5: Kommende møder FREMSAT AF: Anne BIrgitte 2

3 HUSK KALENDEREN SAGSFREMSTILLING: Vi har planlagt næste møde til den 28. september. BESLUTNING: På følgende datoer holdes skolebestyrelsesmøder fra kl : Ons. d (Dalgas) Ons. d (Rønbjerg) Ons. d (Dalgas - julefrokost) Ons. d (Rønbjerg) Tir. d (Dalgas fastelavn ) Ons. d (Rønbjerg) Tir. d (Dalgas) Ons. d (?? sommerafslutning) DAGSORDENSPUNKT 6: Må det koste noget, at tage med på en tur? FREMSAT AF: Anne Birgitte Jessen SAGSFREMSTILLING: Punkt fra sidste møde omkring betaling til f.eks. tur til Jespershus. Der blev drøftet forældresponsorater, indsamling via skolearrangementer. BESLUTNING: Lærerne bedes tage punktet op i afdelingerne. Punktet tages derefter på som tema til skolebestyrelsesmøde d. 28.september. DAGSORDENSPUNKT 7: Skolebestyrelsens indsatsområde i dette skoleår. FREMSAT AF: Anne Birgitte Jessen SAGSFREMSTILLING: At koordinere den gode historie omkring skolen/afdelingerne. BESLUTNING: At få inddraget forældre mere i forhold til skolen, eksempelvis i udvalgsarbejde. DAGSORDENSPUNKT 8: De 3 udvalgs arbejde sættes i gang. SAGSFREMSTILLING: Vi har følgende 3 udvalg: Kostpolitik: Tovholder er Anni Nielsen og består derudover af Gitte Ibsen, Leif Winther og Anders Borgaard. Hjemmeside: Tovholder Anders Borgaard derudover Britta Have. Anders undersøger, om kommende mulige forældre til skolen kan være interesseret i at deltage i arbejdet. Antimobbepolitik: Lone Dissing (tovholder), Lone Clemmensen og Anders Borgaard, som vil udforme et udkast til en anti-mobbe-politik. Flemming Steffens overtager Lone Dissings plads og funktion i udvalget. BESLUTNING: Tovholderne sætter udvalgsarbejdet i gang. 3

4 DAGSORDENSPUNKT 9: Videoovervågning SAGSFREMSTILLING: Retningslinjer for Video-overvågning Definition Ved TV-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentaget overvågning af personer ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende kameraer. Formål Formålet med TV-overvågning i Skive Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen og skabe mulighed for efterforskning af kriminelle handlinger. Der kan være følgende aspekter og formål med TV-overvågningen: TV-overvågning har en forebyggende effekt i forhold til tyveri, indbrud og hærværk, så risikoen for kriminelle handlinger reduceres. Brug af TV-overvågning vil være tryghedsskabende for personalet. Specielt ved potentielle risikosamtaler, idet overvågningen vil medføre en reduceret risiko for de ubehageligheder, dette kan medføre for personalet. Men TV-overvågning kan også være tryghedsskabende for andre personalefunktioner. TV-overvågning kan skabe tryghed for borgere på fx ældrecentre. TV-overvågningen og dermed optagelserne kan være afgørende bevismateriale ved en efterfølgende politimæssig efterforskning. Overvejelser inden etablering af TV-overvågning Det må overvejes, om det ønskede formål kan nås med mindre indgribende midler end TV-overvågning, f.eks. mekanisk og elektronisk sikring i form af tyverialarm, adgangskontrol mm. TV-overvågning bør kun finde sted, hvis der foreligger tungtvejende grunde for at iværksætte overvågning. Lovgivning Enhver opsætning og brug af digital og analog tv-overvågning skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. TV-overvågningsloven Persondataloven Straffeloven særligt 232, 263, stk. 1, nr. 3, og 264 a Forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige principper Arbejdsretlige regler og principper Se i øvrigt pjecen fra marts 2008 om TV-overvågning på datatilsynets hjemmeside den giver et godt overblik over reglerne for området. Anvendelse af TV-overvågning Som hovedregel bør det kun være kommunalt ejede ting og steder, der overvåges. De indsamlede oplysninger må ikke omfatte mere end nødvendigt, og antallet af kameraer skal begrænses til det nødvendige. TV-overvågningen skal gennemføres, så den er mindst muligt krænkende for borgere og ansatte. Områder hvor 4

5 der er adgang for almindelig færdsel skal undgås. Er der tale om overvågning af følsomme områder, f.eks. kassefunktioner og lignende kan overvågningen rettes mod betjeningsområderne og dermed kunderne. Den tidsmæssige udstrækning af TV-overvågningen bør begrænses mest muligt, så den kun foretages på relevante tidspunkter, dvs. i åbningstiden for fx Borgerservice. Dette gælder dog ikke tryghedsskabende TVovervågning ved for eksempel kassefunktioner, andre sårbare områder i og adgangsveje til kommunale ejendomme/institutioner. Lydoptagelser i forbindelse med TV-overvågning kan anvendes i det omfang, det er lovligt. Skiltning Ved TV-overvågning udendørs skal der foretages tydeligt skiltning på de pågældende bygninger og materialer, der overvåges. Ved TV-overvågning indendørs skal der foretages tydelig skiltning i alle indgangspartier. Informering af medarbejdere Hvis der etableres TV-overvågning i en af kommunens forvaltninger, afdelinger eller institutioner, skal medarbejderne informeres grundigt om, at der foretages TV-overvågning og hvilket formål overvågningen har. Ansvar Den daglige leder i forvaltning, afdeling eller institution har det overordnede ansvar for, at disse retningslinjer, kravspecifikation til TV-overvågningsudstyr samt lovgivningen vedr. TV-overvågning og databehandling til enhver tid følges. Lederen har ansvaret for alle opgaver omkring etablering, vedligeholdelse og brugen af udstyret samt for sletning af optagelser. Lederen har også ansvaret for skiltningen og informering af medarbejdere. Dataansvarlig Den daglige leder i forvaltning, afdeling eller institution, hvor der er etableret TV-overvågning, er dataansvarlig. Vedkommende har ansvaret for, at TV-overvågningen, billedbehandlingen og eventuel videregivelse af optagelserne foregår i henhold til gældende lovgivning og Datatilsynets retningslinjer. Databehandler Den dataansvarlige udpeger en person i den forvaltning, afdeling eller institution, hvor der etableres TVovervågning, som er den daglige bruger af TV-overvågningsanlægget. Databehandleren har samme ansvar som den dataansvarlige i forhold til TV-overvågning, billedbehandling og eventuel videregivelse af optagelserne. Databehandleren har desuden også ansvaret for, at optagelserne ikke misbruges. Gennemsyn af optagelser Optagelserne må kun bruges til saglige formål. De må derfor kun gennemses, hvis der har været en hændelse, som nødvendiggør gennemsyn af optagelserne. Opbevaring af optagelser Persondataloven stiller krav om, at personoplysninger skal behandles sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det skal derfor sikres, at uvedkommende ikke på nogen måde kan få adgang til optagelserne fra TV-overvågningen. Dette sikres ved hjælp af fysisk sikring af datamedier, adgangskontrol og brug af password samt uddannelse og instruktion. Videregivelse af optagelser Videregivelse af optagelser må kun ske, hvis: personen på optagelsen har givet sit samtykke, videregivelsen følger af lov, eller videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed. Optagelserne er strengt fortrolige og videregives som udgangspunkt kun, hvis der er foretaget en kriminel handling. Sletning af optagelser Billedoptagelser fra TV-overvågning skal slettes senest 30 dage efter, at de er optaget. Underretning af Byrådssekretariatet Ved etablering af TV-overvågning underrettes Byrådssekretariatet med angivelse af, hvem der er dataansvarlig, databehandler og hvilket formål TV-overvågningen skal have. Retningslinjer for TV-overvågning er godkendt i Hoved-MED den 9. september Retningslinjen for videoovervågningen ser fint ud. Der ytres apati mod at videoovervåge, mens elever og personale færdes på skolens overvågede areal. Omvendt, hvis der sker ulovligheder, er det godt at kunne afdække det 5

6 med videooptagelser eller bruge samme til en forebyggende indsats. BESLUTNING: I første omgang er videokameraerne slukket i undervisningstiden. Ordningen evalueres i bestyrelsen senere på året. Henning Pedersen undersøger nærmere i forhold til skiltning. DAGSORDENSPUNKT 10: Skolebestyrelsens beretning. FREMSAT AF: Anne Birgitte Jessen SAGSFREMSTILLING: Måden at aflægge beretningen på aftales. BESLUTNING: Der gives en mundtlig beretning ved formanden på fællesforældremøderne. 7. sept R (Rønbjerg) 13. sept A (Dalgas) 14.sept R (Rønbjerg) 15.sept A (Dalgas) DAGSORDENSPUNKT 11: Skolebestyrelsesmedlemmers tilknytning til klasserne SAGSFREMSTILLING: SKOLEBESTYRELSESMEDLEMMER KLASSETILKNYTNING I DALGAS SKOLEÅRET Kl. lærer Skolebestyrelsesmedlem 0.A CJ Anders Borgaard 1.A HM Anders Borgaard 2.A LO Anders Borgaard 3.A KR Anne Birgitte Jessen 4.A LC Werner Buch 5.A AN Anne Birgitte Jessen 6.A JL Werner Buch RØNBJERG: SFO CKL. Oasen Kl. Anne Birgitte Jessen Leif Winther Leif Winter lærer Skolebestyrelsesmedlem 0.R JE Gitte Ibsen 1.R LD Britta Have 2.R YM Kenneth Enggrob 3/4.R BH/FS Britta Have 5/6.R KT/KJ Kenneth Enggrob SFO Gitte Ibsen BESLUTNING: Taget til efterretning. 6

7 DAGSORDENSPUNKT 12: Høring - Kvalitetsrapport. SAGSFREMSTILLING: Kvalitetsrapporten gennemgås kort. Kommentarer vedr. tildeling til skoler, spind og hyppighed af udfærdigelsen af kvalitetsrapporten afgives. BESLUTNING: Henning undersøger nærmere vedr. tildeling mht. kvadratmeter. Der er stadigvæk tale om en egenvurdering i forbindelse med spind kan være svære at læse af andre ikke involverede i kvalitetsrapporten som fx kommunalpolitikere. Tillige foreslås stadigvæk, at kvalitetsrapporten kun laves hvert andet år, så tiltag kan indarbejdes og bundfældes bedre. DAGSORDENSPUNKT 13: Meddelelser FREMSAT AF: SAGSFREMSTILLING: 1. medarbejderrepræsentant 2. medarbejderrepræsentant 3. medarbejderrepræsentant Skolebestyrelsens formand Anne Birgitte Jessen Reklamerer for landsmødet for skole og samfund. Interesserede kan henvende sig til Henning Pedersen. Skolens ledelse Kommet godt i gang i skolen (afdelingerne). I Rønbjerg er der blevet udskiftet vinduer i den gamle lærerbolig. Tilmed er der isat en dør med direkte adgang til udeklasselokalet. Underetagen bliver et undersøgelsesrum/dataopsamlingsrum i forbindelse med udeklasselokalet. 5./6.R er i gang med et udeskoleforløb en Robinsonade. I alle afdelinger bliver der monteret interaktive tavler. Kun få lokaler i alle afdelinger er herefter uden interaktiv tavler. I løbet af efteråret implementeres skoleintra og præsenteres for forældrene. Det skal blive nemmere hurtigt og bedre at informere skole og forældre imellem. Udvalg BESLUTNING: DAGSORDENSPUNKT 14: Evt. FREMSAT AF: SAGSFREMSTILLING: BESLUTNING: Anders Borgaard Leif Winter Kenneth Enggrob Britta Have Gitte Ibsen Anne Birgitte Jessen Verner Buch Flemming Steffens Anni Nielsen 7

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Et webcam er et TV-kamera, som kan tilsluttes en computer med

Læs mere

Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil?

Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil? Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil? Af advokat (L) i Schebye & Jacobsen advokatfirma, kandidatstipendiat MARTIN GRÄS LIND Juridisk Institut, Afdelingen for Offentlig Ret, Aarhus

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Tv-overvågning i det offentlige rum Kandidatspeciale Maj 2012 Susanne Sten Kortegård Jurauddannelsen, Aalborg Universitet Kandidatspeciale, Jurauddannelsen Titel (dansk): Tv-overvågning i det offentlige

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere