Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse"

Transkript

1 Januar 2010 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Nanna Ilmer William S. Jacobsen Ole Bøgh Vinther Thyge Steffensen Mogens E. Thomsen Poul Erik Pedersen Friluftsrådets bestyrelse Friluftsrådets bestyrelse Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Jan Eriksen Friluftsrådets direktør (under pkt. 4) Mads Ellegaard Friluftsrådets sekretariat Casper Lindemann Friluftsrådets sekretariat Pernille Franck Friluftsrådets sekretariat (referent) Cathrine Steffy Pater Friluftsrådets sekretariat (studerende) Afbud: Egon Østergaard Friluftsrådets bestyrelse 1. Godkendelse af dagsorden Jeppe Jeppe bød velkommen, og der var en kort præsentationsrunde af hensyn til Pernille, som er barselsvikar for Johanne, og Cathrine, som er i praktik som Skovog Landskabsingeniør. Punkt 4 blev rykket op som første punkt, så Jan kunne deltage i debatten. Herefter blev dagsorden godkendt. 2. Evaluering af Fællesmødet Der var stor tilfredshed med programmet på Fællesmødet for Friluftsrådets bestyrelse og alle kredsformænd den 24. oktober Det var et godt indlæg fra Rene La Cour Sell fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) og det var godt at møde en central person fra DN, hvor kredsene normalt kun møder de lokale folk. Det opleves, at La Cour har en anden holdning til naturbeskyttelse end det tidligere set i DN, og det giver nogle andre muligheder for samarbejde. Der var til gengæld ikke helt tilfredshed med de fysiske rammer under Fællesmødet. Det var for småt til så mange mennesker og ret spartansk. Der blev efterlyst en samlet kort opsamling fra fællesmødet, som kredsformændene kan sende ud til kredsbestyrelserne. S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

2 Opsamlingen er på vej og de første dokumenter/resumeer kan allerede findes på Kredsenes planer for Der er mange spændende mål og opgaver for kredsenes arbejde i , men kredsene mangler stadig at udarbejde handlingsplaner som kan fastsætte arbejdet med at nå mål og opgaver. Kredssektionen hjælper gerne med handlingsplaner, hvis det er behov for det. Julebrev Kredssektionen udsender et julebrev til kredsene. DN links til friluftsoplæg I forbindelse med kommunevalgene har DN lavet 98 undersider på deres hjemmeside, om grønne kommuner og hvad der er den største naturmæssige udfordring for hver enkelt kommune - se hvorfra man klikker videre til den enkelte kommune. På hver side er der en faktaboks om friluftsliv, hvor man bl.a. kan klikke ind på Friluftsrådets overblik over kommunale friluftsoplæg. 3. Orientering om revision af retningslinjer for kredsrepræsentanterne og forsøgsordningen om observatører - Mads Godkendelse af retningslinjer og observatørordning Siden det seneste møde i Regionskontaktudvalget (REKU) har de reviderede retningslinjer været forlagt bestyrelsen, som har godkendt dem. Bestyrelsen har også godkendt REKU s indstilling om, at observatørordningen gøres permanent. Bestyrelsen er godt tilfreds og der ligger nu et godt værktøj, man kan læne sig op ad. Læs referatet fra bestyrelsesmødet den 4. november 2009 på Der er flere måder at tilknytte kredsrepræsentanter til kredsbestyrelserne på, f.eks.: 1. Observatørordningen, hvor personer er observatører for kommuner, som ikke i forvejen er repræsenteret i bestyrelsen. 2. Personer inviteres ad hoc i forbindelse med bestemte opgaver eller interesseområder (uden betaling). Begge muligheder kan måske føre til valg til kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsesmøderne er i princippet offentlige møder, hvor enhver kan deltage. Overblik over kredsrepræsentanter og tiltrækning af nye Der er behov for at få ajourført listen over kredsrepræsentanter og oversigten over de fora, repræsentanterne deltager i. Kredssektionen vil sende listerne ud til medlemsorganisationerne og samtidig vedlægge en lille folder, som sektionen håber, kan inspirerer nye kandidater. Kreds Nordsjælland: Sct. Georgs Gilderne og de andre spejderorganisationer har lovet at stille med horder af spejdere, der vil stille op til bestyrelserne. Det er vigtigt, at man som kredsformand aktivt gør noget for at få folk til at stille op. S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

3 Kreds Vesthimmerland: Kredsen har besluttet at holde møde i forskellige kommuner, så Friluftsrådet på den måde bliver mere synlig. Kredsbestyrelsen vil derudover invitere gæster ud fra kredsrepræsentantlisten, og opfordre dem til at komme og overvære møder i kredsen. REKU: Alle tilsluttede sig denne gode ide. Kredsrepræsentantskabsmøder i 2010 Kredssektionen opfordrer alle kredsene til at få afholdt kredsrepræsentantskabsmøde inden 1. april 2010, så nye bestyrelsesmedlemmer kan komme med til regionsseminar og det hvert 2. årlige kredsseminar. Det er dog først fra 2011, at dette er en forpligtelse og sektionen er klar over, at nogle kredse ikke vil kunne nå det i Inspirationskataloget til kredsene Casper Den nye version af inspirationskataloget er udsendt til REKU på mail den 27. november Oprindeligt var det tanken at lave en friluftspolitisk uddannelse, men det blev ændret til en inspirationspakke, som skal klæde både nye og gamle kredsbestyrelsesmedlemmer på til kredsarbejdet. Inspirationskataloget indeholder alle elementer i den samlede pakke. Det er blevet rettet til på baggrund af tilbagemeldingerne på Fællesmødet den 24. oktober 2009, og indeholder nu 4 overordnede dele, som hver rummer en række møder, seminarer og workshops. Det er tanken, at kredsbestyrelserne kan plukke fra kataloget efter behov. Der vil blive set på katalogets indhold med jævne intervaller, så det hele tiden er ajourført i forhold til, hvad der aktuelt i Friluftsrådet. Friluftspolitikken og kredsbestyrelsernes fokus Der var en drøftelse af, hvordan man kan gøre Friluftsrådets overordnede politik mere kendt blandt alle kredsbestyrelsesmedlemmerne. Der er kommet mange nye til, der ikke er lige så velbevandret i handlingsprogrammet fra 1997, som de erfarne kredsrepræsentanter er. Desuden kommer der flere og flere ting fra kommunerne, som gør det mere nødvendigt at kunne sortere i de sager, bestyrelserne skal tage sig af - fx at sortere de sager, som kun berører enkelte organisationer og ikke friluftspolitikken generelt, fra i kredsbestyrelsesarbejdet. Jan fortalte, at det er en problematik, der er allestedsnærværende i Friluftsrådet, hvor den største udfordring er begrænsningens kunst. Tidligere har bestyrelsen været rundt i kredsbestyrelserne hvert andet år og fortælle om politikkerne. Det er muligt, at dette skal gøres hvert år, også selvom det vil betyde gentagelser for de gamle bestyrelsesmedlemmer. Der var desuden følgende ideer til, hvordan kredsbestyrelserne kunne få hjælp, hvis der er tvivl om politikkerne: Søg på Friluftsrådets hjemmeside. Tag kontakt til Kredssektionen eller Politisk Sektion. Inviter en fra kredssektionen eller bestyrelsen til at deltage i et kredsbestyrelsesmøde, hvor politikken og prioritering er på dagsordenen. Brug introduktionen til nye kredsbestyrelsesmedlemmer til at præsentere det friluftspolitiske handlingsprogram. S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

4 Brug den time, som kredsbestyrelsesmedlemmerne har til rådighed på de regionale seminarer, til at tage problematikken op. Problematikken tages op igen på et senere tidspunkt i REKU. Indstilling fra REKU til bestyrelsen REKU indstiller til bestyrelsen, at Inspirationskatalog bliver afprøvet i et 1-årigt pilotforløb. 5. Adgang - Poul Erik Vejledningen om naturbeskyttelseslovens regler om adgang er sendt i høring. Vejledningen skal ses som et værktøj til den enkelte borger, og derfor er det vigtigt, her i høringsfasen, at hver enkelt kreds kommer med deres kommentarer er vejledningen forståelig og brugbar for almindelige mennesker? Kommentarer bedes sendt direkte til Trine Skov i Politisk Sektion DN projekt DN har lavet et projekt om adgang til kysterne: "Fod på Danmarks kyster". Se Her kan man indsende billeder og registrere steder, hvor man oplever hindringer for adgangen. Det meget forskelligt, hvor meget problematikken fylder i de enkelte kredse. I enkelte kredse fylder den slet ikke, da der ingen problemer er, mens diskussionerne fylder meget i andre, fx i hovedstadsregionen. I Kolding har kommunen helt opgivet at gøre noget ved adgangen langs vandet. Friluftsrådet forventer at søsætte et projekt om ulovlig hindring af adgang i naturen, og derfor vil et samarbejde med DN være godt. Der vil komme en opfordring til at kigge nærmere på DN s hjemmeside i julebrevet. Videoovervågning Der blev spurgt til, hvordan Friluftsrådet forholder sig til videoovervågning i det åbne land? Dette blev henvist til en senere drøftelse, da det hører under en anden lovgivning. 6. Orientering om aktuelle projekter i sekretariatet - Mads Til at løfte arbejdet i Kredssektionen og tilhørende projekter er der pt. 6 medarbejdere inkl. Mads og 1 praktikant. Liste over Kredssektionens projekter samt andre projekter i Friluftsrådet blev udleveret og gennemgået. Projekter knyttet til Kredssektionen Danmarks Friluftskommune: Vejle vandt konkurrencen i år. Der er nu valgt tema for 2010: Formidling af friluftsliv og naturoplevelser. Læs mere på Naturformidling via mobiltelefonen: Projektet omhandler 3 områder på Sjælland (Præstø Fjord, Guldborgsund og Åmosen) og Vadehavet. Kommunale Friluftsoplæg S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

5 Indsatsområde stier: Bestyrelsen skal vælge blandt kredsbestyrelserne og medlemsorganisationerne vælge repræsentanter til styregruppen for indsatsområdet. Natura 2000: Miljøcentrene sender planer i forhøring i starten af Nationalparker (statslige): Der er afholdt visionsseminar den 28. november 2009 med Kreds Østjylland om Nationalpark Mols Bjerge. 2. bølge for nationalparker er Skagens Odde, Sydfynske øhav og Roskilde/Lejre. Naturparker (kommunale): Inspirationsmøde holdes med 37 kommuner den 2. december Friluftsrådet ønsker max. 15 pilotkommuner, som skal være med til løfte naturparkerne op på et højere niveau og opsætte kriterier og indhold for naturparker. Naturrum: Skovsnogen i Døvling Meldgaard Skov er indviet. ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser Mosely: Tipsmidlerne udløber her i 2009, Cathrine udarbejder en rapport. Andre projekter Margueritruten: I forbindelse med relanceringen af ruten, er der store events på bedding i foråret Politisk udviklingsområde ridning Spor i landskabet: Kredsbestyrelserne må gerne tage fat i relevante lodsejere læs mere på Kredssektionen tjekker op på, om der stadig er økonomiske midler. Fremtidige projekter Kløverstier: Kløverpæl med 4 kløvermærker, som udgangspunkt for 4 ruter i byen. Igangsættes hvis det lykkedes at skaffe midler til det. Dannelsesrejsen: Formidling, besøg og oplevelser i en række udvalgte naturlokaliteter. Bestyrelsen skal beslutte tidspunkt for igangsættelse. Rekreative havne: Havnen som udgangspunkt for rekreative aktiviteter igangsættelse i starten af Skiltekampagne: Indsats mod ulovlige skilte - kommer forhåbentlig i gang i Nyt fra kredsene og nyt fra bestyrelsen - kredsformænd og bestyrelsen REKU tager pulsen på kredsene, og der berettes om særlige gode oplevelser og fremtidige udfordringer på kreds og regionsniveau. Region Hovedstaden Har en udfordring i en af kredsbestyrelserne, da ikke alle er begejstrede for at være ansvarlig for en kommune og dermed for forhandlinger med denne. Region Sjælland Kreds Roskilde: Det er en udfordring at sikre repræsentanter fra alle kredsens kommuner. Med det stærke kommunale fokus er der risiko for, at det tværgående arbejde i kredsen nedprioriteres. Det bør overvejes om den nuværende struktur fortsat er hensigtsmæssig. Kreds Storstrøm: Grønt råd i Lolland Kommune har udarbejdet godt oplæg til naturpolitik. Kreds Østsjælland: I forbindelse med naturgenopretningsprojekter langs Sus åen er det ikke lykkedes at opnå adgang for offentligheden, selvom genopretningen sker for offentlige midler. S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

6 REKU: Det er vigtigt, at vi går til Skov- og Naturstyrelsen (SNS) med problemet. Når der gives offentlige midler, så er det en selvfølgelighed, at der skal være mulighed for offentlig adgang visse steder i området. Dette bør Friluftsrådet arbejde på i udmøntningen af den aftale Kommunernes Landsforening og staten lige har indgået for den næste miljømilliard. I fremtiden skal kredsene have de projektudførende kommuner til at skrive offentlig adgang ind fra starten af et projekt. Det opleves som et problem, at der ikke gives kørepenge til alle arrangementer, fx når projekter igangsættes. REKU: Henviser til de gældende retningslinjer, og beder samtidig kredsene være opmærksomme på, om de aktiviteter, de deltager i, er i Friluftsrådets regi eller den enkelte organisations regi. Der opstår flere og flere uorganiserede arrangementer, fx motionsarrangementer, hvor folk samles via en hjemmeside, som ikke tilhører en forening eller klub. Disse giver visse steder problemer for de organiserede, som bliver forhindret i at dyrke deres planlagte aktiviteter. REKU: Der er ikke noget vi umiddelbart kan gøre, men der er perspektiver i problematikken. Opfordrer kredsene til at tænke løsningsforslag, fx oprettelse af Facebook profil, hvor der kan kommunikeres om aktiviteter, regler m.v. Er der nogen planer om at lave internationale indsatser i kredsarbejdet? Kreds Storstrøm har kontakt til Tyskland omkring naturparker. REKU: Der har været enkelte arrangementer, men der er ikke aktuelle planer. Det tages op i forbindelse med naturparkmødet 2. december Statistik på adgang jf. sidste REKU møde, hvor der blev efterspurgt undersøgelse af antal brugere på åbning af nye stier. På kan der læses meget mere om friluftsliv/brug/forstyrrelser. REKU: På hjemmesiden ligger der 29 faktaark om Friluftsrådets holdninger, bl.a. til adgang. Region Nordjylland Skovsalgssag, hvor DN var i pressen - kommune ville sælge skov, men sælger alligevel ikke. I den forbindelse skal det bemærkes, at det er vigtigt at indgå faste aftaler med samarbejdspartnere om pressestrategi. Har skrevet til Miljøcenter Aalborg, at vi gerne vil være med, når vand- og naturplaner kommer i høring i marts-april Regionen har en nationalpark (Thy) og en sandsynligvis på vej (Skagen Odde). Nu arbejdes der på naturparker (Vesthimmerland). Bliver disse konkurrenter til nationalparkerne?? Er der private områder i naturparkerne?? REKU: SNS synes konceptet for naturparker er godt, men timingen er dårlig pga. arbejdet med nationalparker men de to parktyper er ikke i direkte konkurrence. Om naturparkerne kommer til at indeholde privat jord vil tiden vise. Regionsbestyrelsen har drøftet det kommende mølletestcenter. DN er imod, har Friluftsrådet en holdning? REKU: Sagen følges nøje i Friluftsrådet, ikke med fokus på møllerne, men på erstatningsskov og biotopforbedring. Region Midtjylland Kreds Østjylland: Skødshoved Havn (Syddjurs) har haft oplevelsen af, at de ikke kunne få Blå Flag, fordi de ikke havde en fastnettelefon eller mobilforbindelse (pga. manglende dækning). Efterfølgende har havnen fået fastnettelefon, så problematikken er nu ude af billedet. Søhøjlandet har været til brugermøde om kanosejlads på Gudenåen jf. sejlbekendtgørelsen. Ifølge nogle lodsejere giver regler fra kommunen, om ikke at beskære grøde, pro- S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

7 blemer, da vandstanden stiger og markerne oversvømmes. Kreds Vestjylland: Arbejder med nationalpark Skjern Å. REKU: Rygtet siger, at bekendtgørelse kommer i høring til januar. Kreds Limfjord Syd: Godt sommermøde. Holder repræsentantskabsmøde i februar. Kreds Århus Bugt: Grønt råd på Samsø, formanden er lokal formand for teknik og miljø i kommunen. Adgangs forhold på Samsø ved fyr, hvor der kun adgang mellem 11-16, kredsen vil klage. Har planer om at lave et sommerarrangement med præsentation af Friluftsrådet og organisationerne. Grønt råd i Århus diskuterer park i Århus. Ole fortalte desuden, at HTX i Århus har tænkt på at få Grønt Flag. Vil gerne være pilotprojekt for uddannelsesinstitutionerne, har været til møde i Friluftsrådet og skal forelægge projektet for skoleleder. Jeppe supplerede med at fortælle, at ifølge pressemateriale er de nye borgmestre på Djursland alle positivt stemte for at genskabe Kolind Sø. Region Syddanmark Skov- og naturgenopretning i Syd- og Sønderjylland, hvor man er forpligtet til at bevare Snæblen (fisken). Er gået i gang med et stort projekt ved Varde Å, som også skal genoprettes. Man er oppe på 250 mill. kr. for at bevare Snæblen. Nationalparken Vadehavet på programmet. Kreds Sydfyn arbejder også på en nationalpark, har nedsat arbejdsgrupper. Regionsudvalget fået detailprogram for seminar, holdes i april i Sydslesvig. 8. Næste møder REKU møder i 2010: Mandag den 1. marts Mandag den 31. maj Tirsdag den 7. september Onsdag den 1. december Temadag for kredsbestyrelserne (max. 2 deltagere pr. kreds) Onsdag den 13. oktober 2010, kl. ca Fællesmøde for alle kredsformænd og Friluftsrådets bestyrelse Onsdag den 13. oktober 2010, kl. ca Kredsrepræsentantskabsmøderne i 2011 Skal afholdes inden 1. april 2011 Kredsbestyrelsesseminar i 2011 Fredag den 8. og lørdag den 9. april 2011 Kredssektionen modtager gerne input om gode steder at afholde arrangementerne. 9. Evt. Links til SNS Skovbrugerråd Skovbrugerråd har ændret navn til Brugerråd. Referater m.v. kan findes på under enten Skovbrug (den gule menubjælke) -> Brugerråd -> S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

8 område, fx Østsjælland eller Lokale enheder (øverste højre hjørne af skærmbilledet) -> område, fx Østsjælland -> Brugerråd. Friluftskortet afløses af udinaturen.dk SNS nye portal skal afløse og portalen går i luften i foråret Hjortevildtgruppen Tilmelding af medlemmer sker centralt kontakt Casper. Vi har nu 4 pladser (4 grupper). Der er valg hvert 4. år, næste gang i april Der er kun 2 pladser til de grønne organisationer ved hvert valg, DN har den ene den anden kan tilfalde enten Friluftsrådet eller Dyrenes Beskyttelse (WWF har trukket sig). Vi skal melde ind til DN, og så bliver der lavet aftale. Nye sheltertyper SNS er kommet med et nyt standarddesign for sheltere. Både fra spejderne og andre, er der rejst kritik af den nye type, der dels opleves som alt for dyr, dels ikke fungerer ordentligt. Poul Erik rundsender mail fra Hans Stolz til REKU medlemmerne. REKU: Der er enighed om at gå ind i sagen, og derfor blev Poul Erik bedt om at udarbejde et notat, som kan sendes til kredsformændene. Herfra skal Friluftsrådet have tilbagemeldinger, så der kan udarbejdes et brev til SNS. Materiale med Friluftsrådets logo Der kommer nye softshell jakker med logo på ryggen. Jakkerne er sorte på trods indstilling fra REKU om lysere farver. Dette fordi snavs ses mindre på det mørke tøj. Jakkerne bliver færdige inden generalforsamlingen i Desuden kommer der pins, disse kommer før jakkerne. Jeppe afsluttede mødet med tak for god ro og orden. S:\WORD\Udvalg-FR\REKU\M&R\2009\Dagsorden til møde

Referat af møde i Regionskontaktudvalget

Referat af møde i Regionskontaktudvalget Referat af møde i Regionskontaktudvalget tirsdag den 1. marts Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen Fra regionerne: Thyge Steffensen, Ole Bøgh Vinther, Hanne Voetmann, Aksel Leck Larsen og Gunnar

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretning fra Friluftsrådet v. Merete Boe Daglidagen Kredsbestyrelsen har i perioden afholdt 10 kreds bestyrelsesmøder og 1 friluftspolitisk sommermøde

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø.

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Deltagere: Tove, Jørgen, Lone, Tue, Thomas, Poul Afbud fra: Allan, Jess, som ikke kom Dagsorden: 1.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere