Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010"

Transkript

1 Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010 Tilstede: Borgmester Carsten Kissmeyer (Ikast-Brande), Borgmester Lauge Larsen (Morsø), Borgmester H.C. Østerby (Holstebro), Borgmester Iver Enevoldsen (Ringkøbing-Skjern), Borgmester Hanne Bæk Olsen (Silkeborg), Borgmester Søren Pape Poulsen (Viborg), Viceborgmester Kenneth Bro (Lemvig), Viceborgmester Ulla Vestergaard (Thisted), Viceborgmester Kent Falkenvig (Herning), politidirektør Jens Kaasgaard, vicepolitidirektør Helle Kyndesen, chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard, sekretariatschef Lone Knudsen, politiinspektør Ole Henriksen. Afbud fra Chefanklager Kåre Skjæveland, Borgmester Erik Flyvholm (Lemvig), Borgmester Lene Kjeldgaard Jensen (Thisted), Borgmester Lars Krarup (Herning), Borgmester Niels Viggo Lynghøj (Struer), Borgmester Flemming Eskildsen (Skive). Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Godkendelse af referatet fra sidste møde 3. Samarbejdsplan Badesikkerhed 5. PLOV-konceptet 6. Indbrudspakken 7. Status Kriminalpræventiv forening 8. Samarbejdet mellem politi og kommuner ved trusler/vold mod offentligt ansatte samt æresrelaterede forbrydelser og forbrydelser mod kønssædeligheden 9. Projekt High:Five 10. Teori- og køreprøver 11. Kriminalitetsudviklingen i politikredsen samt orientering om aktuelle sager og indsatsområder 12. Eventuelt 13. Næste møde 7. september 2010 i Skive. Ad 1 Velkomst og indledning Hanne Bæk Olsen bød velkommen. Jens Kaasgaard redegjorde for politiets resultat for 2009, hvor tallene nu er offentliggjort for politikredsene. Midt- og Vestjyllands politi ligger som én af landets bedste kredse, hvilket vi er meget tilfredse med. Politikredsen står stor overfor en stor økonomisk udfordring. Det er politisk bestemt, at vi skal være politifolk i Danmark ved årets udgang, hvilket betyder 671 politiansatte for Midt- og Vestjyllands politi. Dette betyder, at vi kan være nødt til, at erstatte administrative medarbejdere med politifolk, eksempelvis i servicecenteret, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Midt- og Vestjyllands politi skal spare 27 % af bygningsmassen og vi skal gennemgå hver eneste bygning/adresse for at se om noget kan spares væk.

2 Der har været nogle pressemæssige udfordringer foranlediget af, at nogle politiansatte har ytret sig i pressen. H.C. Østerby forespurgte til hvilke personer, politiet har til at brande kredsen og Jens Kaasgaard oplyste hertil, at kredsen har en Kommunikations- og Udviklingsafdeling, hvor flere beskæftiger sig med intern og ekstern kommunikation, heraf en uddannet kommunikationsmedarbejder. Carsten Kissmeyer bemærkede, at Ikast-Brande kommune har den strategi, at når historien er ude, så udtaler man sig til pressen, eks. i sager om offentligt ansatte, der mistænkes for overtrædelser af straffeloven, hvor der er sket anmeldelse til politiet. Helle Kyndesen bemærkede, at problematikken har været vendt i Kredsrådets kontaktudvalg og man er enige om, at det er en god idé, at kommuner og politi taler sammen, inden noget udmeldes i pressen. Ad 2 Godkendelse af referatet fra sidste møde Referatet blev godkendt. Ad 3 Samarbejdsplan 2011 Jens Kaasgaard redegjorde for samarbejdsplanens forankring i Kredsrådets kontaktudvalg. Helle Kyndesen redegjorde for arbejdet vedrørende samarbejdsplanen, der foregår i et underudvalg til Kredsrådets Kontaktudvalg. Temadagen afholdes i år den 27. oktober. Der forventes at komme invitationer ud i denne uge. I år bliver det det strategiske niveau, hvor Kommunaldirektørerne inviteres, sammen med Lokalrådene samt ledelsen i politiet. Ad 4 Badesikkerhed På Kredsrådsmødet den 17. august 2009 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der nu er fremkommet med nogle forslag: At der allerede fra indeværende badesæson sikres ensartethed på hele strækningen langs vestkysten i politikredsens 4 kommuner med hensyn til - afmærknings- og redningsmateriel - oplysnings- og kommunikationsstrategi. At der laves et fælles forsøgsprojekt med indhegning af badeområde v. molen i Thorsminde, hvor der ved hjælp af flydetov/net skabes et stort badebassin. At der laves forsøg med indretning af såkaldte Superstrande med ny/bedre oplysning og information, afmærkning, redningsposter, livreddere samt kiosker mv., med henblik på at tiltrække badegæsterne til disse strande. Flydetovet blev afprøvet i Thorsminde i uge 22. Der afholdes nyt møde i arbejdsgruppen næste uge. Hvis borgmestrene er enige i at forslagene går i den rigtige retning, vil arbejdsgruppen arbejde videre med dem. Iver Enevoldsen bemærkede, at han gerne vil høre hvad succeskriterierne er for iværksættelsen. Man vil nemlig ikke kunne undgå badeulykker, da der altid vil være mennesker, der er uforsigtige og undlader at følge retningslinjerne. Især intentionerne om mere information kan han til slutte sig.

3 Jens Kaasgaard foreslog hertil, at Kredsrådet kan beslutte, at udvalget i løbet af efteråret skal evaluere indsatsen for badesikkerhed. H.C. Østerby bemærkede, at sikkerhedsforanstaltningerne ikke skal give falsk tryghed. Kredsrådet var enige om, at foranstaltningerne skal evalueres i løbet af efteråret. Ulla Vestergaard påpegede, at man kunne overveje at udvide information til hjemmesider og Facebook. Jens Kaasgaard oplyste, at Midt- og Vestjyllands politi er blevet anmeldt af den tyske stat for forsømmelse i forhold til de mange drukneulykker ved vestkysten sidste år. Knud Stadsgaard konkluderede, at meldingen til udvalget vil blive, at de arbejder videre med de tre forslag og at der forventes en konklusion til det sidste kredsrådsmøde i år. Ad 5 PLOV-konceptet Knud Stadsgaard redegjorde for det taktiske koncept. PLOV står for Pågående Livstruende Og Voldelige handlinger. Politiet vil gerne sikre sig, at skolerne får udfærdiget de obligatoriske handleplaner. Lauge Larsen oplyste, at det vil være fint hvis politiet følger op på handleplanerne. Knud Stadsgaard bemærkede, at politiet gerne vil være på forkant og redegjorde for en konkret sag, der startede på facebook. Søren Pape Poulsen bemærkede, at den forebyggende indsats kan blive meget omfattende og forespurgte til, om det var alle skoler, herunder grundskolen, der skal udfærdige handleplaner, hvilket Jens Kaasgaard bekræftede. Søren Pape Poulsen oplyste, at unge mennesker ofte skriver noget de slet ikke mener på Facebook, MSN m.v.. Knud Stadsgaard oplyste, at det netop er her venner og familie kan reagere, da de kender den unge retorik og vil kunne spotte en ændret retorik. Ad 6 Indbrudspakken Jens Kaasgaard redegjorde herfor og bemærkede, at Indbrudspakken er et forsøg fra regeringens side på at dele ansvaret for at indgå indbrud ud på flere aktører, herunder forsikringsselskaber, kommuner, Kriminalforsorgen m.v.. Kommunerne har blandt andet fået en større rolle i resocialiseringen. Kriminalforsorgen skal én gang om året deltage i Kredsrådets møder. Kriminalforsorgen er spurgt om hvilket niveau man vil møde på svar afventes. Det kunne være en mulighed, at det blev Kredsrådets kontaktudvalg, som kriminalforsorgen deltager i møder hos. Der kommer en tilbagemelding herom på næste møde. Søren Pape Poulsen forespurgte til reglerne for at foretage videoovervågning og Jens Kaasgaard redegjorde herfor. Kommunerne er ikke med i den nye lov, men de kan foretage videoovervågning som offentlig myndighed, uden at skulle spørge politiet. Ulla Vestergaard forespurgte om mulighed for overvågning af beværtninger i Thisted som følge af problemer på stedet. Jens Kaasgaard oplyste, at man kan sætte politiets overvågning op på stedet og kommunen kan også selv foretage overvågning. Ad 7 Status Kriminalpræventiv forening

4 Jens Kaasgaard redegjorde om status herfor der er nu kommet ca kr. ind som skal bruges til forskellige øremærkede projekter såsom Trygt Natteliv, Indsats mod grooming m.v.. Ad 8 Samarbejdet mellem politi og kommuner ved trusler/vold mod offentligt ansatte samt æresrelaterede forbrydelser og forbrydelser mod kønssædeligheden Politiinspektør Ole Henriksen vil foranledige, at samarbejdet mellem politi og kommuner omkring trusler/vold bliver taget op som tema på lokalrådsmøderne. Anmeldelser efterforskes og vurderes som andre sager men afvises ikke under henvisning til særlig tålegrænse for offentligt ansatte. I forhold til de seksuelle og æresrelaterede forbrydelser er hensigten, at invitere kommunerne til et samarbejde herom. Hensigten er at lave en temadag med socialrådgivere og politifolk, med henblik på at etablere et netværk og udbygge samarbejdet. Tanken er at lade LOKK (landsforeningen af Landsforeningen af Kvinde Kricecentre) og CMM (Center Mod Menneskehandel) indgå i denne temadag, idet de har stor erfaring og indsigt i disse emner. Aktuelt er der dialog med de nævnte omkring finansiering. Lauge Larsen bemærkede, at han var tilfreds med, at emnet bliver drøftet. Han redegjorde for en konkret sag fra Mors, hvor en person blev varetægtsfængslet for trusler mod kommunalt ansatte, men blev løsladt efter 14 dage, hvilket han undrede sig over. Kan politiet give meddelelse om en sådan løsladelse?. Ole Henriksen oplyste at man som hovedregel oplyser de forurettede om, at sigtede er blevet løsladt. Carsten Kissmeyer redegjorde for en konkret sag, hvor to kommunalt ansatte var blevet tilsvinet på en hjemmeside og politiet ville ikke agere i sagen Han fandt det ønskeligt, at politiet tog en snak med dem, der skrev på hjemmesiden. Ad 9 Projekt High:Five Jens Kaasgaard redegjorde for projektet, der er et landsdækkende projekt i regi af Det Nationale netværk af Virksomhedsledere. Målet er at skabe job og uddannelse til kriminelle eller kriminalitetstruede unge. Man får herved store virksomheder til at tage et socialt ansvar. Nu er projektet kommet til Jylland. Projektchef Ole Hessel vil gerne komme til et kredsrådsmøde og fortælle om projektet. Ole Henriksen bemærkede, at dette kunne være en god måde at profilere sig også i forhold til indbrudspakken. Det aftaltes, at Ole Hessel inviteres til næste møde. Ad 10 Teori- og køreprøver Jens Kaasgaard redegjorde for situationen vedrørende afviklingen af teoriprøver. Beslutningen om hvor og hvordan disse skal afvikles er udskudt og afventer stadig resultatet af et forsøg på Sjælland. De praktiske køreprøver afvikles i alle større byer i kredsen. Der kan komme ændringer, hvis trafikken ikke er af en sådan intensitet, at forholdene giver et retvisende billede. Der vil ikke blive ændret herpå på Midt- og Vestjyllands politis initiativ, men rigspolitiet kan evt. beslutte det. Vi presser på for at få en afgørelse på spørgsmålet om teoriprøvesteder. Ad 11 Kriminalitetsudviklingen i politikredsen samt orientering om aktuelle sager og indsatsområder Knud Stadsgaard oplyste, at vi konstant arbejder for at reducere ventetiden for køreprøver. Knud Stadsgaard redegjorde for kriminalitetsudviklingen, som fremgår af de uddelte skemaer. Antallet af trafikdræbte og alvorligt tilskadekomne er faldet, blandt andet som følge af intensiveret indsats fra politi og vejmyndigheder på dette område. I Varetægtsfængslinger er der sket et fald fra 1. Kvartal i 2009 til 1. Kvartal 2010, men stigning i antallet af anholdte. Dette kan blandt andet forklares med, at vi arbejder på at få flere straksdomme, så folk dømmes med de samme det kræver, at de tilstår men så tæller de ikke med i varetægtsfængslingsstatistikken.

5 Der foregår i øjeblikket et forsøg med ITV(videokonference) ved fristforlængelser ved Syd- og Sønderjyllands politi man ved ikke hvornår det kommer til alle kredse. Vedrørende Indbrud er der generelt et fald i første kvartal i 2010 på alle måleområderne. Vi satser på at fastholde dette på grund af de yderligere tiltag. Det kolde vintervejr kan have medvirket til faldet af antal af indbrud og lagt en dæmper på tyvenes lyst til at begå indbrud. Kenneth Falkenvig forespurgte om det er få personer, der står for den største del af indbruddene? Knud Stadsgaard bemærkede, at der er ikke et entydigt svar på dette der kan komme tilflyttere, men det er primært kredsens lokale folk, der begår indbrud. Vedrørende Tyveri fra person og varebil er der igen sket en stigning i antallet det kan hænge sammen med tallene for lommetyverier og måske er det den samme persongruppe, der begår denne form for kriminalitet. Voldsanmeldelserne er for nedadgående der er lavet en del forebyggende indsatser. Iver Enevoldsen forespurgte til indbrud i fritidshuse og bemærkede, at der stadig er mange. Jens Kaasgaard bemærkede, at det kan skyldes, at kvaliteten på udstyret i husene er igen steget, hvorfor tyvene finder dem værd at gå efter. Ole Henriksen redegjorde for efterforskningerne i kredsens to drabssager, brandsagen fra Herning, hvor der er faldet dom og en pågående efterforskning fra Thisted. Der er nedsat en efterforskningsgruppe på 5 mand, der efterforsker sager om socialt bedrageri. Lauge Larsen bemærkede, at rockere/bander begynder at sprede sig mod vest - Ole Henriksen oplyste, at politiet nøje følger med i situationen. Politiet kan imidlertid ikke forhindre at rockere køber ejendomme til markedsprisen. Der er ikke rockerborge i Midt- og Vestjyllands politi, men vi har nogle tilholdssteder. Hanne Bæk Olsen undrede sig over, at der skal gives lokaletilskud til klubber og opfordrer til at kommunerne hjælper hinanden med at opponere mod disse regler. H.C. Østerby bemærkede, at Holstebro kommune ikke giver tilskud til klubber med folk der er ældre end 25 år. Lauge Larsen forespurgte til hvordan sager mod butikstyve behandles. Jens Kaasgaard oplyste, at disse sager tages alvorligt af politiet og at det fremgår af politiets servicedeklarationer, at politiet ved en telefonisk anmeldelse, vurderer fra gang til gang om der er grundlag for akut udrykning. Ad 12 Eventuelt Jens Kaasgaard oplyste, at i Sydøstjyllands politikreds - Horsens og Kolding kommuner - har sagt ja til nedlukning af døgnåbne stationer Midt- og Vestjyllands politi vil afvente det videre forløb på dette. Politiet vil gerne sætte ind overfor Posefester. Indsatsen hæmmes af en gammel tilladelse fra erhvervs- og selskabsstyrelsen til afholdes af posefester. Der er 6-7 steder i kredsen, hvor disse afholdes. De er også konkurrenceforvridende. Iver Enevoldsen, Søren Pape Poulsen og H.C. Østerby bemærkede, at de bakker fuldt ud op om en stramning på disse ting. Helle Kyndesen redegjorde for Folketingets ombudsmands interesse for detetionsanbringelser og lægetilsyn i forbindelse hermed. Det er et problem at skaffe læger i Herning, hvorfor man som udgangspunkt vil flytte de detetionsanbragte til Holstebro, hvor der ikke problemer med at skaffe lægetilsyn. Vi arbejder stadig med at finde en løsning. Ad 13 Næste møde 7. september 2010 i Skive. Referent: sekretariatschef Karin Jønler

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Midt- og Vestjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Dommervagtsprojektet oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Dommervagtsprojektet... 2 Fremstillinger i Dommervagten og den skærpede indsats... 3 Fremstillinger

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Rapport afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser December 2010 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppens nedsættelse og arbejde 6 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium

Læs mere

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Working Paper No: 8 Marts 2012 CLIPS Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Ph.d. Adjunkt Troels Schultz

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Evaluering af konfliktråd

Evaluering af konfliktråd Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627).

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627). Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1 (Spm. nr. S 2627). 59. møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Evaluering af det kriminal- præventive projekt Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Andreas Christensen, juni 2000 Indhold RESUMÉ 6 OM DIG & MIG 11 BAGGRUNDEN FOR DIG & MIG 11 PROCESSEN

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5

Indholdsfortegnelse... 1. 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5 2. Begrebsafklaring... 6 2.1 Straffeattester... 6 2.2 Recidiv... 7 2.3 Sagsomkostninger... 8 2.4 Resocialisering...

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2006 Nr. 3/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Styr på arbejdspresset i Kriminalforsorgen 16 Dansk Fængselsforbund: For få påbud fra Arbejdstilsynet

Læs mere