Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder"

Transkript

1 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger for papir- og papaffald fra virksomheder samt offentlige og private institutioner Kathe Tønning Teknologisk Institut

2

3 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING FORMÅL MED VEJLEDNINGEN FØLGEGRUPPEN 7 2 GENNEMGANG AF GÆLDENDE REGLER ANVISNINGSORDNING FOR PAPIR- OG PAPAFFALD Hvem er omfattet af anvisningsordningen Undtaget fra anvisning til genanvendelse INDSAMLINGSORDNING FOR PAPIR- OG PAPAFFALD Hvem er omfattet af indsamlingsordningen Fritagelse for indsamlingsordningen FÆLLES REGLER FOR ANVISNINGS- OG INDSAMLINGSORDNINGER FOR PAPIR- OG PAPAFFALD Regulativer Tilsynspligt Virksomhedernes oplysningspligt Klageret og straf TRANSPORTEMBALLAGEAFTALEN 14 3 MÆNGDER MÆNGDER PÅ LANDSPLAN MÆNGDER FOR DE ENKELTE VIRKSOMHEDER 15 4 KVALITETER OG AFSÆTNING KVALITETER AFSÆTNING 17 5 VIRKSOMHEDSTYPER OG INSTITUTIONER HVOR ER DER MEST PAPIR- OG PAPAFFALD AT HENTE? HVOR ER DER ETABLERET ANVISNINGS- ELLER INDSAMLINGSORDNINGER FOR PAPIR- OG PAPAFFALD? 19 6 KOMMUNERNES TILSYN, KONTROL OG VEJLEDNING MANGLENDE FOKUS PÅ AFFALDSSORTERING I VIRKSOMHEDERNE SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNER/AFFALDSSELSKABER OG VIRKSOMHEDER 21 7 OPSAMLINGSSYSTEMER TEKNIK FÆLLES FOR ANVISNINGS- OG INDSAMLINGSORDNINGER Typer af opsamlingssystemer Opsamlingsmateriel Indsamlingsmateriel Sortering ORGANISERING Organisering af opsamlingssystemet Aftaler/kontrakter Registrerede transportører 26 3

4 8 ØGET GENANVENDELSE OG AFFALDSFOREBYGGELSE MULIGHEDER FOR AT ØGE GENANVENDELSEN AF PAPIR- OG PAPAFFALD Målrettet indsats for øget genanvendelse MULIGHEDER FOR AT NEDSÆTTE FORBRUGET AF PAPIR OG PAP Hvorfor nedbringe forbruget af papir og pap? LCA og Grønne regnskaber Nedbringelse af papirforbruget på kontorer Emballageforebyggelse (pap, karton, bølgepap) Grønne indkøb 30 9 MILJØ OG ØKONOMI MILJØFORHOLD VED INDSAMLING OG GENANVENDELSE AF PAPIR- OG PAPAFFALD Miljøforhold ved genanvendelse af blandet papiraffald Miljøforhold ved genanvendelse af bølgepap Miljøforhold ved indsamling og transport Baggrund for miljøtal ved genanvendelse af blandet papiraffald og bølgepap Baggrund for miljøtal ved indsamling og transport ØKONOMI Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Baggrund for den samfunds- og virksomhedsøkonomiske vurdering ARBEJDSMILJØ INFORMATION FRA KOMMUNEN TIL VIRKSOMHEDERNE Hvilke informationer er vigtige for virksomhederne? Medier Ordninger med erhvervsaffaldskonsulenter FRA VIRKSOMHED TIL MEDARBEJDERE LITTERATUR 43 Bilag 1 4

5 Forord Den nationale Affaldsplan , Affald 21, indeholder de initiativer på affaldsområdet, der skal iværksættes og gennemføres for at opnå en endnu bedre og mere effektiv affaldshåndtering end den, vi kender i dag. To af udfordringerne er: At øge genanvendelsen at øge kvaliteten i affaldsbehandlingen, herunder en bedre udnyttelse af affaldets ressourcer. I Affald 21 er målsætningen for år 2004, at 75% af papir- og papaffaldet fra virksomheder, offentlige og private institutioner bliver indsamlet til genanvendelse. Til sammenligning skønnes indsamlingseffektiviteten i 1996 at have været ca. 63% fra virksomheder og institutioner 1. Bekendtgørelse om affald nr. 619 af 27. juni 2000 sikrer regelgrundlaget for kommunalbestyrelsernes iværksættelse af ordninger, der skal sikre indsamling og genanvendelse af papir- og papaffald fra virksomheder, offentlige og private institutioner. Området er gebyrfinansieret. Det er frivilligt at følge vejledningens anbefalinger. Med vejledningen ophæves Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 1985 "Indsamling af papir fra offentlige institutioner". Denne vejledning kan også læses på Miljøstyrelsens hjemmeside 1 Indsamlingseffektiviteten er beregnet på grundlag af opgørelser over potentialer, som refereret i Affald 21, side 198 5

6 6

7 1 Indledning I 1984 vedtog Folketinget den reviderede lov om genanvendelse og begrænsning af affald. Formålet med loven var at begrænse forureningen og udnytte ressourcerne bedst muligt. Et af de områder, hvor dette umiddelbart kunne lade sig gøre, var papirområdet. Bekendtgørelse nr. 882 af 11. december 1986 gav kommunalbestyrelserne mulighed for med henblik på genanvendelse og begrænsning af affald at iværksætte indsamlinger af genanvendelige materialer og produkter fra erhvervsvirksomheder. Endvidere blev det fastsat, at kommunalbestyrelserne per 1. januar 1990 skulle iværksætte indsamlinger af papir, karton- og papmaterialer samt produkter heraf fra handelsvirksomheder (engros- og detailhandelsvirksomheder). Genanvendelsesloven og bekendtgørelsen er nu ophævet. Kommunalbestyrelserne har siden ikrafttrædelsen af bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 været forpligtet til at etablere en anvisningsordning for papirog papaffald 2, der omfatter alle virksomheder samt offentlige og private institutioner. Forpligtigelsen er videreført i bekendtgørelse om affald nr. 619 af 27. juni Formål med vejledningen Formålet med vejledningen er, at give kommunerne et arbejdsredskab til at planlægge, justere og effektivisere anvisningsordninger og indsamlingsordninger for papir og pap fra virksomheder samt offentlige og private institutioner. Formålet med vejledningen er også, at give kommunerne retningslinier for udsortering af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder samt private og offentlige institutioner. Ved genanvendelse af papir og pap menes oparbejdning til produktion af nye papir- eller papprodukter. 1.2 Følgegruppen Denne vejledning er udarbejdet af Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen. Der har været tilknyttet en følgegruppe bestående af DanFiber A/S, averhoff & co a/s, Dansk Transport og Logistik, Recodan Papirsortering A/S, Affaldsteknisk Samarbejde, Reno-Sam og Kommunernes Landsforening. 2 Papir- og papaffald dækker som det fremgår af affaldsbekendtgørelsen: affald i form af papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf. Af hensyn til læsevenligheden vil nærværende vejledning fremover også bruge betegnelsen papir og pap. Det er således underforstået, at der er tale om papir- og papaffald. 7

8 8

9 2 Gennemgang af gældende regler Det væsentligste regelsæt på området er bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 648 af 29. juni 2001, herefter benævnt affaldsbekendtgørelsen. Affaldsbekendtgørelsen fastslår bl.a. hvilke pligter og rettigheder henholdsvis kommunerne og virksomhederne har i forbindelse med indsamling af papir og pap til genanvendelse. Ifølge affaldsbekendtgørelsen er kommunalbestyrelsen ansvarlig for at der iværksættes ordninger med henblik på at sikre genanvendelse af papir og pap fra virksomheder, offentlige og private institutioner. Ordningerne kan organiseres enten som anvisningsordninger eller som indsamlingsordninger. I det følgende beskrives hovedelementerne af henholdsvis anvisnings- og indsamlingsordninger samt ordningernes fælles bestemmelser. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens generelle vejledning om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald, nr. 4/ Anvisningsordning for papir- og papaffald Ifølge affaldsbekendtgørelsen er kommunalbestyrelsen forpligtiget til at anvise genanvendeligt affald i form af papir og pap fra virksomheder, offentlige og private institutioner til genanvendelse ( 36, stk. 1). Anvisningsordningen skal tilrettelægges med det sigte, at væsentlige dele af det genanvendelige affald udnyttes til genanvendelse ( 36, stk. 7). Forskrifterne om anvisningsordningens omfang og tilrettelæggelse skal kommunalbestyrelsen fastsætte i et eller flere regulativer ( 21, stk. 1). Kommunalbestyrelsen skal i sit regulativ anvise det genanvendelige affald, i dette tilfælde papir og pap, til en bestemt behandlingsform, som kan beskrives i regulativet. Kommuner kan endvidere godt i regulativer eller i bilag hertil anføre navngivne anlæg, der modtager papir- og papaffald. Affaldsproducenterne har imidlertid ikke pligt til at benytte de angivne anlæg, men kan benytte alle anlæg der benytter den foreskrevne behandlingsform. Kommunalbestyrelsen kan etablere aftaler med anlæg, der modtager affald til genanvendelse, som forpligter anlæggene til at modtage det anviste affald ( 38). Hvis kommunalbestyrelsen ikke etablerer sådanne aftaler er kommunalbestyrelsen forpligtet til at sikre, at der er aftagere til det genanvendelige affald, hvis en konkret affaldsproducent henvender sig. Virksomheder, offentlige og private institutioner er på tilsvarende vis forpligtiget til at benytte den af kommunalbestyrelsen anviste håndtering af papir og pap, herunder følge de forskrifter som er angivet i kommunalbestyrelsens regulativ(er) for håndtering af papir og pap ( 39, stk. 1). Ved en anvisningsordning er det virksomheden (affaldsproducenten), der er ansvarlig for, at affaldet håndteres, opbevares, sorteres, transporteres, behandles efter regulativets bestemmelser. Det er således virksomhedens pligt at sikre, at affaldet sorteres efter regulativets anvisninger, og at affaldet bliver transporteret til et anlæg med den behandlingsform som er beskrevet i regulativet Hvem er omfattet af anvisningsordningen Alle typer af virksomheder, offentlige og private institutioner er omfattet af anvisningsordningen for papir og pap, ligesom der i affaldsbekendtgørelsen ikke er sat 9

10 nogen nedre grænse for den papir- og papmængde, en given virksomhed genererer per tidsenhed, for at være omfattet af ordningen Undtaget fra anvisning til genanvendelse Dokumenter fra virksomheder, private og offentlige institutioner, der indeholder fortrolige oplysninger, er ikke omfattet af anvisningsordningen. Virksomheden, den offentlige eller private institution afgør selv, hvornår affald i form af dokumenter indeholder fortrolige oplysninger og således ikke er omfattet af anvisningsordningen ( 39, stk. 2 og 3). Selvom fortrolige papirer ikke er omfattet af anvisningsreglerne, kan virksomheden, den offentlige eller private institution sagtens afsætte disse til genanvendelse alligevel enten ved først at lade papirerne makulere eller ved at aflevere de fortrolige papirer direkte til genvindingsindustrien. Mange virksomheder, offentlige og private institutioner benytter sig i dag af makulering, hvilket kan foretages enten af virksomheden selv, af transportøren eller af modtageanlægget. I sidstnævnte tilfælde indsamles og transporteres de fortrolige papirer i aflåste containere. De virksomheder, offentlige og private institutioner, som ikke ønsker at benytte sig af genanvendelsesmulighederne, kan vælge at lade deres fortrolige dokumenter gå til forbrænding. Dette kan dog ikke ske ved, at de fortrolige dokumenter indsamles til forbrænding sammen med virksomhedens øvrige brændbare affald, idet dette ikke sikrer en hemmeligholdelse af de fortrolige oplysninger (hvilket er begrundelsen for ikke at aflevere materialet til genanvendelse). Dokumenter med fortrolige oplysninger skal udsorteres og efterfølgende forbrændes under specielt sikrede forhold. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til 26 og 28 fastsætte forskrifter om udsorteringen, forbrændingen mv. i deres regulativer. Nye regler for dokumenter der indeholder fortrolige oplysninger er under overvejelse. 2.2 Indsamlingsordning for papir- og papaffald Kommunalbestyrelsen kan i stedet for en anvisningsordning vælge at iværksætte en indsamlingsordning for papir og pap med henblik på genanvendelse ( 43). Forskrifterne om indsamlingsordningens omfang og tilrettelæggelse skal kommunalbestyrelsen fastsætte i et eller flere regulativer ( 21, stk. 1). Kommunalbestyrelsen kan med egen transportør eller f.eks. ved kontraktaftaler med transportører og modtageanlæg, sikre sig, at opsamlingsmateriel for papir og pap tømmes, og at papir og pap transporteres og genanvendes i overensstemmelse med regulativets bestemmelser. Opsamlingsmateriellet kan være opstillet enten hos de enkelte virksomheder eller i et passende net, dvs. på pladser, der er tilgængelige for flere virksomheder. Virksomheder, offentlige og private institutioner er forpligtiget til at benytte den af kommunalbestyrelsen iværksatte ordning for papir og pap, herunder følge de forskrifter som er angivet i kommunalbestyrelsens regulativ(er) for håndtering af papir og pap ( 44, stk. 1). Undtagelsen hertil er dog affaldsbekendtgørelsens 24, stk. 2 se afsnit herom. Ved en indsamlingsordning er det kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for, at affaldet bliver indsamlet og behandlet efter regulativets bestemmelser. Det er således kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for, at affaldet bliver afhentet hos virksomheden og bragt til det anlæg, kommunen har kontrakt med. Kommunalbestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at ordningerne til enhver tid er funktionsduelige. Indsamlingsordninger adskiller sig fra anvisningsordninger ved, at virksomhederne ikke kan gøres ansvarlige, hvis papir og pap ikke håndteres korrekt. Det er dog 10

11 virksomhedens (affaldsproducentens) ansvar, at de regulativfastsatte krav til sorteringen, emballering mv. er overholdt Hvem er omfattet af indsamlingsordningen Kommunerne kan vælge alene at etablere en indsamlingsordning for udvalgte brancher eller geografiske områder - f.eks. større sammenhængende industrikvarterer, strøggader eller midtby. I regulativet skal der foretages en præcis afgrænsning af brugerkredsen, således at en virksomhed klart kan se, om den er omfattet af ordningen, samt hvilke rettigheder og pligter dette medfører Fritagelse for indsamlingsordningen En kommunal ordning er iværksat, når regulativet for indsamling af papir og pap træder i kraft, og regulativet er bekendtgjort i lokale aviser, der har almindelig udbredelse i kommunen, eller i øvrigt på den på stedet almindeligt anvendte måde ( 34). Når kommunalbestyrelsen har iværksat en indsamlingsordning for papir og pap, er det forbudt at indsamle papir og pap uden kommunalbestyrelsens bemyndigelse (miljøbeskyttelsesloven 45, stk. 4). Kommunalbestyrelsen er dog i visse tilfælde forpligtiget til at fritage en virksomhed fra pligten til at benytte den kommunale indsamlingsordning ( 24, stk. 2). Virksomheden har et retskrav på fritagelse fra indsamlingsordningen. Dette gælder såfremt: Virksomheden godtgør, at den senest samtidig med den kommunale indsamlingsordnings iværksættelse, har indgået aftale om, at affaldstyper, der er omfattet af indsamlingsordningen, afleveres til anden side til genanvendelse, virksomheden er etableret efter indsamlingsordningens iværksættelse og virksomheden ved etableringen godtgør, at den har indgået aftale om, at affaldstyper, der er omfattet af indsamlingsordningen, afleveres til anden side til genanvendelse, papir- og papaffald eksporteres til nyttiggørelse i udlandet, jf. Miljøstyrelsens brev af 15. maj 2001 til samtlige kommuner og affaldsselskaber om eksport af affald til nyttiggørelse (Se Bilag 1). Herudover gælder de samme undtagelsesregler som beskrevet under anvisningsordning for papir- og papaffald nemlig at benyttelsespligten ikke gælder dokumenter, der indeholder fortrolige oplysninger. 2.3 Fælles regler for anvisnings- og indsamlingsordninger for papirog papaffald Regulativer Efter miljøbeskyttelseslovens 45 har kommunalbestyrelserne pligt til at udarbejde regulativer for håndteringen af alt affald, herunder genanvendelige materialer og produkter. Affaldsbekendtgørelsen indeholder de nærmere bestemmelser om udformningen af regulativer for henholdsvis anvisnings- og indsamlingsordninger. Regulativ for anvisningsordning: I regulativer, der omhandler anvisningsordninger, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om ordningernes omfang og om affaldets håndtering ( 26, stk. 1). 11

12 Endvidere kan Kommunalbestyrelsen i regulativer, der omhandler anvisningsordninger, fastsætte forskrifter om bl.a. anmeldelse, emballering, sortering af affald ( 26, stk. 2). Flere kommuner har i dag i deres regulativer indføjet en bestemmelse om, at anvisningsordningen omfatter affaldsproducenter, med mere end en angivet mængde papir og pap per måned. Nogle kommuner har endvidere en bestemmelse i regulativet om, at affaldsproducenter, der har mindre papir og pap end den angivne mængdegrænse, kan aflevere dette på genbrugsstationer mod betaling. Virksomhederne kan bortskaffe deres papir og pap til ethvert anlæg, der opfylder de i regulativet fastsatte betingelser ( 32). Såfremt et regulativ ikke indeholder nærmere angivne betingelser om behandlingsform mv., vil virksomheden kunne afsætte sit papir og pap til de genanvendelsesformål mv., som virksomheden selv vælger. Virksomheder er ikke forpligtigede til at meddele kommunen hvilket behandlingsanlæg, de benytter, forinden afleveringen af deres papir og pap, men de skal på anmodning fra kommunen kunne dokumentere, at regulativets kriterier for genanvendelse er opfyldt. Regulativ for indsamlingsordning: I regulativer, der omhandler indsamlingsordninger, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om ordningernes omfang ( 22, stk. 1). Endvidere kan kommunalbestyrelsen i regulativer, der omhandler indsamlingsordninger, fastsætte forskrifter om f.eks. beholdere, sortering og oplysninger om affald. ( 22, stk. 2). Regulativ - regler fælles for anvisnings- og indsamlingsordninger: Såfremt der er behov for løbende eller fast tilbagevendende oplysninger om affaldet, eksempelvis om hvor papiret/pappet stammer fra, hvor store mængder der er tale om osv., kan der i regulativerne indarbejdes regler herom ( 22 og 26). Oplysningerne vil altid kunne fås af kommunalbestyrelserne ved henvendelse til affaldsproducenterne og affaldstransportørerne, men med regulativet kan kommunalbestyrelsen fastsætte nærmere krav til form, indhold og indberetningstidspunkt. Kommunalbestyrelsen skal i regulativer, der omhandler anvisnings- og indsamlingsordninger for genanvendeligt affald, herunder emballageaffald (papir og pap), fastsætte forskrifter om, at anvisningen eller indsamlingen sker med henblik på genanvendelse ( 24 og 27). I regulativer kan fastsættes forskrifter om gebyrer for affaldshåndtering ( 29). Såfremt manglende sortering medfører et særgebyr til f.eks. sortering på modtageanlægget, skal dette fremgå af regulativet eller takstbladet. For særgebyrer gælder de samme regler som for gebyrer i øvrigt, bl.a. at de skal være omkostningsægte. I regulativer kan der endvidere fastsættes forskrifter om en række krav til affaldstransportørerne i forbindelse med disses indsamling, håndtering og transport af papir og pap til genanvendelse ( 31). Det skal fremgå af regulativet, hvornår en virksomhed, offentlige eller private institution har krav på fritagelse fra benyttelsespligten ( 24 og 32). 12

13 2.3.2 Tilsynspligt Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at føre tilsyn med, at papir og pap håndteres i overensstemmelse med lovgivningen og regulativets bestemmelser (Miljøbeskyttelsesloven 65) Virksomhedernes oplysningspligt Affaldsbekendtgørelsen forpligter i en række tilfælde såvel affaldsproducerende som affaldsbehandlende virksomheder til at registrere og afgive oplysninger om affaldet. Affaldsproducenter Affaldsproducerende virksomheder der er listevirksomheder m.v. ( 18, stk. 1) er forpligtiget til at føre register over deres affaldsproduktion. Registeret skal føres efter forskrifterne i Affaldsbekendtgørelsens bilag 13 og definitionerne i bilag 14 over fraktion, art, mængde og sammensætning af det producerede affald, herunder muligheder for yderligere sortering samt indhold af visse miljøbelastende stoffer ( 18, stk. 1). Registeret skal første gang føres for året Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 5 år ( 18, stk. 1). Oplysningerne skal efter anmodning indberettes til kommunalbestyrelsen, amtsrådet og Miljøstyrelsen ( 19, stk. 1) Såfremt der i de kommunale regulativer er fastsat forskrifter om oplysninger om affald ( 22, stk. 2, punkt 9 og 26, stk. 2, punkt 11), skal affaldsproducenten registrere og afgive disse oplysninger. Virksomheder, offentlige og private institutioner skal over for kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisning ( 39, stk. 4). Ved væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden, den private eller offentlige institution straks underrette kommunalbestyrelsen herom ( 46). Virksomheder, offentlige og private institutioner skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen afgive alle oplysninger vedrørende affaldshåndteringen, herunder oplysning om de af virksomheden, den offentlige eller private institutions eventuelt anvendte transportvirksomheder og affaldsbehandlere ( 48). Affaldsbehandlere Virksomheder eller anlæg, der modtager papir og pap med henblik på genanvendelse eller forbrænding af fortrolige papirer, skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen afgive alle oplysninger om modtaget affald, herunder hvilke mængder der er modtaget fra hver enkelt virksomhed ( 47, stk. 1). Endvidere skal disse virksomheder eller anlæg samt virksomheder, der forhandler eller videresælger emballageaffald, efter anmodning fra Miljøstyrelsen afgive alle oplysninger om modtaget emballageaffald ( 47, stk. 2). Virksomheder, herunder returpapirhandlere med sorteringskapacitet og returpapirforbrugende fabrikker, der erhvervsmæssigt oparbejder indsamlet og kildesorteret papir og pap, skal føre register efter forskrifterne og definitionerne i affaldsbekendtgørelsens bilag 8 ( 16). Registeret skal bl.a. indeholde oplysninger om transportør, fraktion, geografisk kilde, erhvervsmæssig kilde og mængde. De affaldsbehandlende virksomheder skal indberette deres oplysninger til Miljøstyrelsen (ISAG) ( 17). 13

14 Indberetningerne til ISAG, der vedrører indsamlet papir, er desuden følgende: Den geografiske kilde oplyses, når indsamleren afleverer papir til genvindingsindustrien. Dvs. oprindelseskommune skal angives, fraktionen papir og pap opdeles i: - Aviser og ugeblade - bølgepap - bedre kvaliteter - andet papir og pap Klageret og straf Afgørelser efter affaldsbekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed ( 63). Der kan straffes med bøde i en række tilfælde, som fremgår af affaldsbekendtgørelsens 64, f.eks. hvis: Virksomheder, der erhvervsmæssigt transporterer affald (transportører) produceret i kommunen, undlader at lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen efter affaldsbekendtgørelsens 12, transportører ikke efter anmodning fra kommunalbestyrelsen afgiver oplysninger om transporterede mængder i henhold til affaldsbekendtgørelsens 13, virksomheder undlader at føre register efter 18 i affaldsbekendtgørelsen, virksomheder undlader at indberette efter 19 i affaldsbekendtgørelsen, virksomheder undlader at benytte de af kommunalbestyrelsen anviste håndteringsmuligheder efter 35, jf. 39, virksomheder undlader at benytte de af kommunalbestyrelsen iværksatte indsamlingsordninger efter Transportemballageaftalen Ud over gældende regler i affaldsbekendtgørelsen blev Transportemballageaftalen indgået den 16. august 1994 mellem Miljø- og Energiministeren og Dansk Industri, Plastindustrien og Emballageindustrien. Der er nedsat en aftalegruppe, der tilvejebringer de statistiske og praktiske forudsætninger for at realisere aftalens målsætninger. Målsætningen for indsamling og genanvendelse af transportemballager af bølgepap og blandet papir og pap er 80%, og dette er næsten opnået. Forudsætningerne for forsyningen af blandet papir og pap er væsentligt mindre end antaget ved aftaleindgåelse, hvorfor der ikke er indsamlet de forventede mængder. For bølgepap har der været den modsatte udvikling, således at der indsamles større mængder end forventet. 14

15 3 Mængder 3.1 Mængder på landsplan Det samlede forbrug af papir og pap i Danmark var i tons 3. Heraf tons hos private husstande 4 og tons hos virksomheder. Af disse tons skønnes de tons at være egnet til genanvendelse. Af disse tons blev der i 1998 indsamlet tons 5, svarende til knap 60% (59%) af potentialet. 3.2 Mængder for de enkelte virksomheder I dag findes der ikke potentialer for papir og pap fordelt på virksomheder, virksomhedstyper eller brancher. Dog skal affaldsproducerende virksomheder der er listevirksomheder føre register over deres affaldsproduktion og på anmodning indberette oplysningerne til kommunalbestyrelsen. Disse oplysninger kan indhentes. Den mest præcise kortlægning af papir- og papmængden hos kommunens virksomheder og institutioner opnås ved besøg på den enkelte virksomhed/institution. Dette er imidlertid en meget ressourcekrævende måde at kortlægge de potentielle indsamlingsmængder på, ikke mindst fordi det set ud fra et rationelt synspunkt vil være fornuftigt samtidig at benytte lejligheden til at kortlægge de øvrige affaldsmængder i virksomhederne og institutionerne. Det kan derfor anbefales, at der i første omgang gennemføres en spørgeskemaundersøgelse enten hos alle kommunens virksomheder eller hos de virksomheder, der skønnes relevante. Hvis spørgeskemaundersøgelsen kun foretages hos udvalgte virksomheder, kan det anbefales at udvælge f.eks. handel, kontor og institutioner, hvor genanvendelsen ikke er steget så kraftigt som forventet 6 i de senere år. Ligeledes er der hos en del fremstillingsvirksomheder ofte tale om, at der er etableret en ordning for f.eks. pap fra produktionen, men ikke en indsamling af kontorpapir fra de administrative arbejdspladser. En anden form for afgrænsning af antallet af virksomheder, der inddrages i en spørgeskemaundersøgelse, kan være kun at medtage virksomheder med f.eks. 5 ansatte og derover. Oplysningerne om mængder/potentialer, der fremkommer ved anvendelse af en spørgeskemaundersøgelse, vil være præget af en vis usikkerhed. Det viste diagram kan være til hjælp, når man skal forsøge at sikre sig, at man har de samlede papir- og papstrømme med for den enkelte virksomhed. 3 Teknologisk Institut, Affald og Genanvendelse: Returpapirstatistik Notat om papir og pap forsyning og indsamling, Miljøstyrelsen, 17. juni Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2000: Affaldsstatistik Miljøprojekt nr. 441, 1998: Barrierer for genanvendelse af forbrændingsegnet erhvervsaffald, Miljøstyrelsen 15

16 Papir- og papstrømme for den enkelte virksomhed Indgående post Bølgepap Blandet papir og karton Virksomhed Skrivepapir Emballagepapir Emballagepap Kontorpapir Kopipapir Kasseret post Kladdepapir Makuleret papir Arkivoprydning Edb-papir Bølgepap Emballagepapir Emballagepap Aviser og tidsskrifter 16

17 4 Kvaliteter og afsætning 4.1 Kvaliteter De fraktioner, der indsamles fra virksomheder, private og offentlige institutioner, kan opdeles i følgende 4 kategorier: Bedre kvaliteter bølgepap kontorpapir blandet papir/blandet karton. Kategorien bedre kvaliteter indsamles primært fra den grafiske industri, mens kategorien bølgepap hovedsageligt indsamles fra engros- og detailhandel. Kategorien kontorpapir indsamles primært fra private og offentlige institutioner og fra større virksomheder. 4.2 Afsætning Alle typer papir og pap, der optræder i en vis mængde og kvalitet, kan genanvendes, hvis fibrene ikke i produktionsprocessen er forurenet i en sådan grad, f.eks. ved laminering, at de ikke kan renses. Såfremt en kommune etablerer en indsamlingsordning, skal kommunen sikre sig, at det indsamlede papir bliver sikret materialegenanvendt. Det skal så vidt muligt ske ved udbuddet af ordningen for indsamling og genanvendelse af papir og pap. Alle typer af papirkvaliteter kan afsættes, men der kan være tale om, at returpapiret nedklassificeres, hvis det ikke overholder de opstillede kvalitetskrav. Der er forskellige forhold afhængigt af papirkvaliteten, der kan medføre nedklassificering af en vare. Det må anbefales, at virksomheder og institutioner kontakter modtageren af papiret/pappet (f.eks. den lokale genvindingsindustri) for at få afklaret de specifikke kvalitetskrav/sorteringskrav. De kvaliteter, der typisk indsamles fra virksomheder i dag, er: Papir fra den grafiske industri pap (bølgepap) kontorpapir (henholdsvis fortrolige papirer og ikke-fortrolige papirer) blandet karton (primært fra den grafiske industri). Kontorpapir kan opdeles i følgende 3 fraktioner: Fortrolige papirer pap og andre brune fibre som f.eks. brune kuverter øvrigt papir f.eks. fotokopier, kuverter, aviser og edb-lister (endeløse baner). For de fleste kontorer vil det ikke kunne betale sig at udsortere edb-lister som en selvstændig fraktion. Edb-lister forekommer hos de fleste virksomheder i begrænset omfang. For nogle virksomheder vil det være tilstrækkeligt at opsamle det frasorterede papir og pap i en enkelt fraktion. Dette gælder virksomheder (typisk butikker), hvor der hovedsageligt forekommer en enkelt kvalitet (typisk pap). 17

18 18

19 5 Virksomhedstyper og institutioner 5.1 Hvor er der mest papir- og papaffald at hente? Det er ikke muligt at angive præcise sammenhænge mellem virksomhedstypen og mængden af pap- og papaffald. På baggrund af eksisterende erfaringer kan der dog peges på nogle overordnede tendenser. Generelt gælder, at jo større omsætning målt i varegennemstrømning og/eller kroner, jo mere transportemballage forefindes. Hovedreglen er, at jo flere varer en virksomhed håndterer, jo mere emballageaffald produceres. Store grossistvirksomheder, vareimportører eller centrale lagre, hvor varer pakkes om, er derfor særligt interessante i forhold til papmængder. Et andet eksempel kan være en fremstillingsvirksomhed, der anvender store mængder halvfabrikata i produktionen. Det gælder således for både butikker, engroslagre, fremstillingsvirksomheder og andet, at jo større virksomhed, særligt med hensyn til varer, der leveres til virksomheden, jo større sandsynlighed for, at der forekommer store mængder papaffald. Tidligere erfaringer viser, at der skønsmæssigt forekommer 1 tons papaffald per 1 million kr. i omsætning, dog ikke fra handelsvirksomheder, hvor mængden er mindre. Dette kan dog have ændret sig i dag med ændrede distributionsformer. Koncentration af virksomheder på et begrænset areal udgør et område, hvor der kan være tale om et stort samlet papir- og pappotentiale, selvom den enkelte virksomhed ikke nødvendigvis bidrager med særligt store mængder. Dette kan f.eks. være tilfældet ved butikscentre, storcentre, erhvervsparker, indkøbsgader, kontorhuse, kontorfællesskaber etc. Administrative arbejdspladser/kontorarbejdspladser producerer papiraffald. Her er både tale om egentlige administrative arbejdspladser, som f.eks. offentlige og private kontorer, og om administrationen hos f.eks. fremstillingsvirksomheder. Antallet af store administrative arbejdspladser er højere i den østlige del af landet end i den vestlige del. Dette skyldes, at statslige administrationer og mange større virksomheders hovedsæder i overvejende grad er placeret i Østdanmark. 5.2 Hvor er der etableret anvisnings- eller indsamlingsordninger for papir- og papaffald? For kontorvirksomheder peger et meget groft skøn på, at ca. 50% af disse virksomheder har en ordning for papir, og ligeledes at 50% har en ordning for pap 7. For handelsvirksomheder skønnes, at ca. 50% har en ordning for papir og ca. 80% for pap. 7 For bygge- og anlægsvirksomheder skønnes, at ca. 30% har en ordning for papir og ligeledes 30% for pap 7. Selvom en kommune via sit erhvervsaffaldsregulativ har indført en anvisnings- eller indsamlingsordning for papir og pap, har det ofte vist sig, at virksomheder omfattet af 7 Arbejdsrapport om brugerundersøgelse vedrørende erhvervsaffald for udvalgte brancher, FASAN, efteråret

20 regulativet ikke har etableret ordninger. Årsagen til dette vil meget ofte være, at virksomhederne ikke er opmærksomme på den regulativfastsatte ordning eller at der mangler tilsyn fra de kommunale myndigheder. F.eks. viser en undersøgelse 8, at knap 50% af de virksomheder, der ifølge det aktuelle erhvervsaffaldsregulativ skulle være omfattet af en anvisnings- eller indsamlingsordning for papir, reelt ikke er tilsluttet en sådan. Ligeledes viser undersøgelsen, at godt 25% af de virksomheder, der skal have en ordning for pap, ikke har en sådan. Det er nærliggende at antage, at virksomheder med større mængder papir og pap har etableret ordninger, men ovennævnte undersøgelse har vist, at ca. 40% af virksomheder med over 100 kg papir per måned og knap 20% af virksomheder med over 100 kg pap per måned ikke har etableret en ordning. Formodningen om at virksomheder med større affaldsmængder generelt har styr på deres affaldshåndtering er ikke nødvendigvis rigtig. 8 Evalueringsrapport vedr. Kampagne for genanvendelse af plastfolie, papir og pap fra erhverv. Gennemført oktober 1998 marts 2000, I/S Vestforbrænding. 20

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune Generelle bestemmelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Regulativets formål 2. Lovgrundlag 3. Regulativets område 4. Definitioner 5. Affaldsproducentens pligter

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2016 Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativerne for husholdnings- og erhvervsaffald.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer

Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer Gebyrer Gebyrer Ikrafttræden Opkrævning af gebyrer via CVRregistret fra 1.1.2010 Opkrævning af gebyr for virksomheders adgang til genbrugspladser fra 1.1.2010. Undtagelser

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Denne tidslinje er senest redigeret

Denne tidslinje er senest redigeret Denne tidslinje er senest redigeret 23.02.10 Tidslinje for initiativer i f.m. gennemførelse af affaldsreformens fase 1 - baseret på s orienteringsskrivelse af 10. juli 2009 til kommunerne om gennemførelse

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015 Miljøstyrelsens sagsbehandling af kommunale behandlingsanlægs anmeldelse om fortsat behandling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

23-08-2010 Marius Pedersen A/S 1

23-08-2010 Marius Pedersen A/S 1 Dakofa konference d. 24.8.2010 2010 Genanvendelse af erhvervsaffald i det nye, frie marked Status og muligheder Salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe Marius Pedersen A/S 23-08-2010 Marius Pedersen

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere